Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)"

Transkript

1 .ON lnät Sverige B Nobelvägen Malmö eon.se T Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: Pg: Org. Nr: Säte: Malmö

2 Projektorganisation.ON lnät Sverige B Malmö eon.se ÅF-Industry B Box Malmö Rapporten har upprättats av Karoline gerup och granskats av nna Bengtsson och nders Ohlsson För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876 sid 2/16

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Lagstiftning och markupplåtelse 5 2 Samråd Metodik Genomförande av samråd 6 3 Beskrivning av studerade alternativ Utredningsområdets avgränsning vgränsning av stråk Teknik Luftledning Markkabel 8 4 Områdesbeskrivning Markanvändning, bebyggelse och planer Intresseområden luftledning Luftledningsstråk Luftledningsstråk Luftledningsstråk Konsekvensbedömning luftledning Permanent påverkan Temporär påverkan Intresseområden markkabel Markkabelstråk Markkabelstråk B Delpassage C Delpassage D Delpassage nslutningsstråk F nslutningsstråk G 13 sid 3/16

4 4.5 Konsekvensbedömning markkabel Permanent påverkan Temporär påverkan Boendemiljö, hälsa och säkerhet 14 5 Teknikval 14 6 Förslag till disposition MKB 15 7 Referenser 16 Bilagor 1 Karta över utredningsområde och stråk 2a Karta över närliggande naturmiljöintressen och övriga intressen 2b Karta över närliggande kulturmiljöintressen sid 4/16

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund lförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion och elektricitet används inom de flesta delar av samhället. Detta innebär att vi är beroende av en säker elförsörjning och ett robust elnät. Nätbolagen är även skyldiga att se till att oplanerade elavbrott inte överstiger 24 timmar..on lnät Sverige B (nedan.on lnät) har genomfört en nätutredning och då identifierat ett behov av att förstärka matningen till Ystad, som idag matas av en dubbel 50 kv ledning. Området är expansivt och befintligt nät behöver förstärkas för att en tillförlitlig elleverans ska kunna tryggas. För att erhålla en mer robust matning har.on lnät för avsikt att anlägga en ny 130 kv ledning mellan Rydsgård och Ystad i Skurups och Ystads kommuner, Skåne län. n ny station anläggs söder om Bjärsgård (se bilaga 1). 1.2 Lagstiftning och markupplåtelse För att få bygga eller använda en 130 kv ledning krävs tillstånd i form av nätkoncession för linje. llagen med tillhörande förordningar samt miljöbalken reglerar tillståndsprövningen. nsökningshandlingen skickas till nergimarknadsinspektionen som prövar ärendet. Samråd enligt miljöbalken ska genomföras som en del i ansökningsprocessen. Detta dokument är framtaget för att utgöra underlag för samrådet avseende utredningsområde och stråk. För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter.on lnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 2 Samråd 2.1 Metodik.ON lnät arbetar efter följande metodik för att identifiera lämpliga sträckningar för nya kraftledningar: tt utredningsområde avgränsas som ska vara stort nog att rymma alternativa stråk. n genomgång av bland annat geografin, bebyggelsetrycket etc. görs och alternativa stråk med olika teknikval (luftledning eller markkabelförband) definieras. Stråk- och teknikval görs och en sträckning projekteras. nsökningshandling inklusive miljökonsekvensbeskrivning upprättas. sid 5/16

6 2.2 Genomförande av samråd Skriftligt samråd genomförs med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter (Skurups kommunala miljö- och byggnämnd samt Ystad-Österlenregionens miljöförbund), Skurups kommuns serviceförvaltning, Ystads kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, Region Skåne, Trafikverket, Region Syd, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Skanova, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, Sydöstra Skånes fågelklubb, Skogsstyrelsen samt fastighetsägare inom stråken. Samråd genomförs även med allmänheten genom annonsering i lokal dagspress. ktuellt samråd avser utredningsområde och stråk för den nya ledningen. Utredningsområdet utgör en yttre begränsningslinje, inom vilket det bedöms möjligt att anlägga ledningen. När samrådet är avslutat kommer.on lnät att välja stråk och teknisk lösning för vidare sträckningsutredning. Om det under samrådet framkommer sakskäl som motiverar en ledningsdragning som avviker från de i kartmaterialet markerade stråken, kan en sådan avvikelse komma att göras, under förutsättning att förändringen ryms inom utredningsområdet. Vid en sådan förändring kan kompletterande samråd komma att göras enbart med eventuellt tillkommande fastighetsägare. Inkomna samrådssynpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och tillsändas länsstyrelsen tillsammans med en hemställan om beslut huruvida åtgärderna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. n detaljerad sträckning tas fram och ansökan färdigställs. Förslag på disposition av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framgår av avsnitt 6. 3 Beskrivning av studerade alternativ 3.1 Utredningsområdets avgränsning Inledningsvis har ett utredningsområde avgränsats, inom vilket det bedöms möjligt att anlägga ledningen. Utredningsområdets avgränsning öster och västerut utgörs av befintlig station i Ystad samt tillkommande transformatorstation vid Bjärsgård. Tillkommande station vid Bjärsgård ska anslutas till befintlig 130 kv ledning mellan Malmö och Tomelilla, vilket framgår av kartmaterial i bilaga 1. Söderut har utredningsområdet dragits strax söder om väg 65 men norr om järnvägen. Norrut följer utredningsområdet vägstrukturer och har placerats söder om Krageholmssjön med omkringliggande skogsområde. Det framtagna utredningsområdet är tillräckligt stort för att rymma alternativa stråk för luftledning respektive markkabelförband. De stråk som avgränsats åskådliggörs i karta i bilaga 1 samt presenteras i avsnitt sid 6/16

7 3.2 vgränsning av stråk Ledningen kan antingen uppföras som luftledning eller anläggas som markkabelförband. Närmast stationen i Ystad är det inte möjligt att uppföra en luftledning på grund av bebyggelse och utrymmesskäl. I anslutning till stationsområdet presenteras därför enbart markkabelstråk. Samtliga luftledningsstråk ansluter till något av markkabelstråken. Luftledningsstråk 1 går över öppen mark från det nya transformatorstationsläget vid Bjärsgård till Rynge där stråket övergår till att följa vägstruktur. Tillräckligt utrymme bedöms finnas utmed vägens båda sidor för anläggande av luftledning. Stråket slutar väster om Ystad. Stråket går att kombinera med markkabelstråk, antingen där luftledningsstråket slutar eller vid någon av de andra anslutningspunkterna till markkabelstråk. Vid Rynge gård finns en alternativ sträckning (stråk 2). Stråket ansluter till stråk 1 norr om Marsvinsholm. Öster om Marsvinsholm börjar luftledningsstråk 3, vilket går över öppen jordbruksmark. Stråket har placerats norr om ett skogsområde, som bland annat är upptaget som naturreservat och Natura 2000-område. Vid utformning av stråket har hänsyn också tagits så att erforderliga skyddsavstånd kan hållas till de båda uppförda vindkraftparkerna. Stråket har två alternativa anslutningspunkter till markkabel, se nedan. Markkabelstråk går mellan de båda stationslägena. Stråket är till största delen förlagt utmed befintliga vägstrukturer i södra delen av utredningsområdet. Vid förläggning i stråk utmed väg 65 avses markkabeln förläggas i åkermark utanför vägområde alternativt utmed mindre väg inom stråket. Stråk B börjar vid väg som leder till Kadesjö och följer sedan de norra vägstrukturerna inom utredningsområdet och ansluter till stråk väster om Mossgård. Mellan stråk och B finns tre delpassager, stråk C, D och. Mellan luftledningsstråk 3 och markkabelstråk finns två alternativa anslutningar, vid Hedeskoga (stråk F) och öster om Folkestorp (stråk G). Dessa kortare delpassager är till största delen förlagda utmed vägstrukturer samt i viss mån i öppen mark. 3.3 Teknik Luftledning n luftledning kan uppföras med stolpar av trä eller stolpar av stål, se exempel i figur 1. Stålstolpar kan göras högre än träportalstolpar, vilket möjliggör längre avstånd mellan stolparna. För aktuellt projekt kan en stålstolpsledning i rörstolputförande bli aktuellt. n rörstolpe blir ca m hög och har ett avstånd mellan stolparna på ca m. n träportalledning blir lägre (ca 16 m) med kortare avstånd (ca 180 m) mellan stolparna. n rörstolpe kräver inget fundament utan skyddas mot korrosion genom gummering i rotändan och grävs ner på ett djup av ca 3 m. n trästolpe kräver normalt sett inte heller något fundament utan grävs ner ca 2 m i marken. n rörstolpe tar ca 2x2 m i anspråk vid sid 7/16

8 markytan, medan en träportalstolpe tar ca 4,5x1 m i anspråk, se figur 1. xakta stolphöjder och linspann avgörs vid projekteringen och måste anpassas till lokala terrängförhållanden. Detaljprojektering utformas i samråd med berörda markägare. Figur 1. n rörstolpledning respektive enkel träportalledning för 130 kv. Skisserna är inte skalenliga. nläggande av en luftledning innebär att grävning görs för varje stolpe och att organiska jordmassor ersätts med homogent material för att garantera stolparnas stabilitet. Tunga transporter krävs till stolpplatserna för transport av stolp- och linmaterial. När stolparna är på plats kommer linorna att dras upp med hjälp av lindragningsmaskiner. n luftledning byggs i så kallat brottsäkert utförande, klass. Klass -utförande innebär att ledningen dimensioneras enligt strängaste norm och skogsgatan kommer att bli ca 40 m bred (det vill säga träd tas ned ca 20 m på vardera sidan om ledningen, dessutom fälls träd som står utanför skogsgatan om de vid fall kan ramla på ledningen). Luftledningsstråken består främst av odlingsbar mark med ett fåtal träd Markkabel tt markkabelförband utgörs av tre separata enfaskablar som är placerade i triangelformation (se figur 2). tt normalschakt är drygt 1 meter djupt och bredden vid markytan är ca 1,5 m. Kablarna placeras på en bädd av sand och grus som transporteras till sid 8/16

9 förläggningsplatsen. Närmast ovanför kablarna läggs sand som skydd. När schaktet fyllts igen och vegetation återetablerats kommer spåren av arbetet vara små. Detaljprojektering utformas i samråd med berörda markägare. Figur 2. Tvärsektion av ett kabelschakt där kablarna är placerade i triangelformation. De svarta cirklarna är enledarkablar och det svarta strecket är ett kabelskydd. Skissen är inte skalenlig. Så långt som möjligt försöker man placera kabelstråk utmed vägar för att underlätta anläggningsarbete och framtida reparationsarbete, samt minimera intrånget i natur- och kulturmiljön samt åkermarkens dränering. 4 Områdesbeskrivning 4.1 Markanvändning, bebyggelse och planer Utredningsområdet präglas av öppen jordbruksmark. Bebyggelse är lokaliserad tätt in på flera av de mindre vägarna inom utredningsområdet. n nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Projektet kommer att beröra detaljplanelagt område. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock en mindre avvikelse göras. 4.2 Intresseområden luftledning Information om förekommande intresseområden har inhämtats från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. De intresseområden avseende natur-, vattenoch kulturmiljö m.m. som berörs inom respektive stråk listas nedan och åskådliggörs i bilaga 2a-b. Längre fram i projektet kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas där konsekvenserna som den planerade ledningen bedöms medföra på de olika intresseområdena beskrivs. sid 9/16

10 4.2.1 Luftledningsstråk 1 Stråket berör delar av naturvårdsprogrammen Backlandskapet V Nöbbelöv-Vallösa- Marsvinsholm-Bjäresjö-Ystad och Svartåns mynning och nedre del. Inom stråket finns två områden som helt eller delvis ingår i äng- och betesmarkinventeringen samt ett område som ingår i våtmarksinventeringen. tt vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna går genom stråket. Vidare berörs utkanten av en sumpskog och södra delen av stråket tangerar ett riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Södra delen av stråket berör område av riksintresse för kulturmiljö, vilket benämns Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm. Vidare berör större delen av stråket kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm-Bergsjöholm och delar av stråket tangerar kulturmiljöprogram 2 Grevebanan Malmö-Ystad järnväg. Inom stråket finns fornminnesobjekt; åtta områdes- och fyra punktobjekt. Stråket följer till stor del väg 65 som är av riksintresse för kommunikation. Inom stråket finns tre vindkraftverk och ett objekt som klassas som miljöfarlig verksamhet Luftledningsstråk 2 Delar av stråket berör riksintresseområde för kulturmiljö, benämnt Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm. Stråket är i sin helhet beläget inom område som ingår kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm-Bergsjöholm. Inom stråket finns fornminnesobjekt; tre områdes- och fem punktobjekt Luftledningsstråk 3 Stråket berör utkanten av tre naturvårdsprogram; Romeleåsens sydöstra utlöpare och sjölandskapets södra del, Backlandskapet V Nöbbelöv-Vallösa-Marsvinsholm-Bjäresjö- Ystad samt Bjersjöholm. Öster om väg 13 berör stråket i sin helhet naturvårdsprogrammet Bussjöområdet. I den västra delen passerar ett vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Nordväst om Bjäresjö berörs ett riksintresseområde för kulturmiljö Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm. Västra delen av stråket är beläget inom kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm-Bergsjöholm. Inom stråket finns tio fornminnesobjekt; sju områdes- och tre punktobjekt. Östra delen av stråket ligger inom ett riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Väg 13, som är av riksintresse för kommunikation, går genom stråket. sid 10/16

11 4.3 Konsekvensbedömning luftledning Konsekvenserna till följd av uppförande av ny luftledning beskrivs i kommande avsnitt. Kapitlet har delats in i permanent och temporär påverkan, då viss påverkan endast uppkommer under anläggningsfasen Permanent påverkan Stråk 1 och 3 berör i varierande utsträckning naturvårdsprogram. Inom stråken rinner Svartån, som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Inom stråk 1 finns också en del mindre naturobjekt samt ett objekt avseende miljöfarlig verksamhet. Samtliga stråk berör ett riksintresseområde avseende kulturmiljö, ett kulturmiljöprogram samt fornminnesobjekt. Stråk 1 tangerar ytterligare ett kulturmiljöprogram. nläggande av luftledning inom något av de utredda stråken innebär att natur- och kulturobjekt kommer att beröras fysiskt. Kraftledningsstolpar placeras utanför vattenområde och i möjligaste mån utanför mindre avgränsade skyddsvärda områden. Påverkan på identifierade intressen bedöms främst bli av visuell karaktär. Inom stråk 1 finns tre vindkraftverk och inom stråk 1 och 3 går vägar som är av riksintresse för kommunikation. Vid anläggande av luftledning inom något av dessa stråk kommer hänsyn att tas till erforderliga skyddsavstånd. Samtliga luftledningsalternativ innebär ett fysiskt intrång och påverkar markanvändning. Vid uppförande av en luftledning kommer stolpar i möjligaste mån att placeras i odlingsoch ägogränser. Luftledningsstråken består till största delen av öppen jordbruksmark med fåtal träd. nläggning av luftledning innebär förutom påverkan på markanvändningen främst en visuell påverkan. Under driftskedet kommer arbete i ledningsgatan endast att ske vid underhållsarbete samt vid akuta felavhjälpningsinsatser. Detta ger en störning av mycket temporär art Temporär påverkan Viss miljöpåverkan i närområdet uppkommer under anläggningsskedet, t.ex. krävs markarbeten vid nya stolpplatser och tyngre transporter för stolp- och linmaterial. De skador som orsakas vid anläggningsarbetet återställs, och ersättning för exempelvis markpåverkan och skördebortfall utbetalas. 4.4 Intresseområden markkabel Markkabelstråk Den södra delen av stråket berör naturvårdsprogram Backlandskapet V Nöbbelöv- Vallösa-Marsvinsholm-Bjäresjö-Ystad. Stråket berör även mindre delar av naturvårdsprogrammen Svartåns mynning och nedre del och Våtmark nordost om Ruuthsbo. Inom stråket finns två områden som ingår i äng- och betesmarkinventeringen sid 11/16

12 samt ytterligare ett område som tangeras. tt vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna passerar genom stråket. Södra och östra delen av stråket berör riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Delar av stråket berör riksintresseområde avseende kulturmiljövård Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm. Större delen av stråket berör område inom kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm-Bergsjöholm. Vid anslutning till stationen i Ystad berörs ytterligare ett kulturmiljöprogram 1, vilket benämns Ystad. Stråket tangerar också kulturmiljöprogram 2 Grevebanan Malmö-Ystad järnväg. Inom stråket finns fornminnesobjekt; fyra punkt- och sex områdesobjekt. Stråket berör väg 65, 13 och 19, vilka samtliga är av riksintresse för kommunikation Markkabelstråk B Norra delen av stråket berör utkanten av ett riksintresseområde avseende kust- turism och friluftsliv. Vidare berörs delar av naturvårdsprogrammen Romeleåsens sydöstra utlöpare och sjölandskapets södra del och Backlandskapet V Nöbbelöv-Vallösa-Marsvinsholm- Bjäresjö-Ystad. Inom stråket finns en nyckelbiotop, tre naturvärden och tre områden som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen Vidare passerar två vattendrag stråket. Vattenområdena omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Stråket berör område av riksintresse avseende kulturmiljövård Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm samt kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm-Bergsjöholm. Inom stråket finns fornminnesobjekt; elva stycken områdes- och nio stycken punktobjekt. Vid Kadesjö berör stråket objekt som är klassad miljöfarlig verksamhet (Blenta B) Delpassage C Stråket berör område inom kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv-Marsvinsholm- Bergsjöholm. Inom den östra delen av stråket finns tre fornminnesobjekt (områdesobjekt) som berörs helt eller delvis samt tre vindkraftverk Delpassage D Stråket är delvis beläget inom riksintresseområde avseende kulturmiljö Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm samt helt inom kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv- Marsvinsholm-Bergsjöholm. Inom stråket finns fyra fornminnen; två områdes- och två punktobjekt Delpassage Stråket är i sin helhet beläget inom naturvårdsprogrammet Backlandskapet V Nöbbelöv- Vallösa-Marsvinsholm-Bjäresjö-Ystad, riksintresseområde avseende kulturmiljö Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm samt kulturmiljöprogram 1 Västra Nöbbelöv- sid 12/16

13 Marsvinsholm-Bergsjöholm. Inom stråket finns fornminnen; tre områdes- och ett punktobjekt nslutningsstråk F Stråket är i sin helhet beläget inom riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Norra delen av stråket berör naturvårdsprogram Bussjöområdet nslutningsstråk G Stråket är i sin helhet beläget inom riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Norra delen av stråket berör naturvårdsprogram Bussjöområdet. Inom den östra delen av stråket finns två fornminnen; ett områdes- och ett punktobjekt. 4.5 Konsekvensbedömning markkabel Konsekvenserna till följd av anläggande av ny markkabel beskrivs i kommande avsnitt. Kapitlet har delats in i permanent och temporär påverkan, då viss påverkan endast uppkommer under anläggningsfasen Permanent påverkan Samtliga stråk, med undantag av delpassagerna C och D, berör i varierande omfattning naturvårdsprogram. Stråk, B, F och G berör också riksintresseområde avseende högexploaterad kust. Inom stråk och B finns mindre naturobjekt samt område/n som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Stråk, B, D och berör riksintresse avseende kulturmiljö och kulturmiljöprogram. Även delpassage C berör kulturmiljöprogram. Inom samtliga stråk, med undantag för anslutningsstråk F, finns fornminnesobjekt. I stråk finns vägar som är av riksintresse avseende kommunikation, i stråk B finns objekt avseende miljöfarlig verksamhet och i delpassage C finns tre vindkraftverk. nläggande av markkabel inom något av de utredda stråken innebär att vissa vidsträckta natur- och/eller kulturobjekt inte kommer att kunna undvikas medan mindre och mer avgränsade objekt lättare kan undvikas. Vid passage med vattendrag kommer troligen kabelförbanden att förläggas under för att undvika att vidta åtgärder inom vattenområde. Längs ett kabelstråk kommer en ca 7 m bred ledningsgata att hållas röjd från högre vegetation för att undvika att större rötter skadar kablarna samt för att underlätta åtkomst till kabeln vid eventuella fel. Under driftskedet kommer arbete i ledningsgatan att ske endast vid underhållsarbete samt vid akuta felavhjälpningsinsatser. Detta ger en störning av temporär art. Vid fel på en markkabel kan det ta lång tid innan felet lokaliseras. Vid fellagning krävs det att ledningen blottläggs. Störningen är även i det här fallet temporär. sid 13/16

14 4.5.2 Temporär påverkan Under anläggningsskedet innebär anläggande av markkabel störningar främst till följd av de grävningsarbeten som krävs. Sannolikt måste någon av de mindre vägarna stängas av under anläggningsarbetet. Vid vissa passager nära bostadshus kan kabelförbanden behöva byta sida av vägen. Trafikstörningar kan uppstå i samband med förläggningsarbete utmed befintliga vägar. Störningarna kommer att vara tillfälliga och lokala. 4.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. lektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av fasernas inbördes placering och hur mycket ström som går i ledningen. Fältet avtar snabbt med avståndet från ledningen eftersom det normalt avtar med kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfältet anges oftast i mikrotesla (µt). I dagsläget har forskningen ännu inte kunnat säkerställa om det finns några skadliga hälsorisker avseende magnetsiska fält från kraftledningar. Det finns därmed inga fastställda gränsvärden eller riktvärden för magnetiska fält eller skyddsavstånd till ledningar..on lnät tillämpar den försiktighetsprincip som formulerats av fem svenska myndigheter: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökningshandlingen kommer magnetfältsberäkningar att redovisas. Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter. 5 Teknikval För att erhålla ett leveranssäkert elnät väljer.on lnät teknik och lokalisering efter aktuella förhållanden. Trädsäkra luftledningar har mycket hög leveranssäkerhet och är.on lnäts förstahandsval för regionledningar ( kv). Inom mellanspänningsnätet (10-20 kv) förläggs däremot långa ledningssträckor som jordkabel. Skälen är att det inte är genomförbart att trädsäkra hela mellanspänningsnätet samtidigt som det på denna spänningsnivå är möjligt att ersätta ordinarie matning med reservkraftaggregat vid långvarigt fel. sid 14/16

15 Det fortsatta utredningsarbetet kommer att visa vilken teknik och vilken sträckning som är mest lämplig för den nya ledningen mellan Rydsgård och Ystad. Förutom leveranssäkerhetsaspekten kommer hänsyn att tas till påverkan på identifierade intresseområden, bebyggelse, ekonomi etc. 6 Förslag till disposition MKB Nedan presenteras förslag till huvudrubriker i innehållsförteckning till den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram och bifogas ansökningshandlingen. 1. Icke teknisk sammanfattning 2. Inledning, bakgrund och syfte 3. Lagstiftning 4. Samråd 5. Lokalisering, omfattning och utformning 6. Områdesbeskrivning, intresseområden och omgivningsfaktorer 7. Konsekvensbedömning 8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 9. lternativredovisning 10. Referenser sid 15/16

16 7 Referenser rbetarskyddsstyrelsen, Boverket, lsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut, Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält en vägledning för beslutsfattare, 1996 rbetsmiljöverket, Boverket, lsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, Magnetfält och hälsorisker, 2009 Digitalt kartmaterial har hämtats från: Länsstyrelsen: Riksantikvarieämbetet: Skogsstyrelsen: llagen (1997:857) Miljöbalken (1998:808) Socialstyrelsen meddelandeblad: lektromagnetiska fält från kraftledningar, juni 2005 sid 16/16

17 Ny planerad 130 kv kraftledning Rydsgård - Ystad Bilaga 1. Utredningsområde och stråk Sövde Blentarp Tomelilla Skurup Sövestad Stora Herrestad Rydsgård Skåne län Skivarp Svarte Hedeskoga Köpingebro Ystad Nybrostrand bbekås Beddingestrand 1 Översikt 1: B C 2 D 3 F G Ba k gr u nd s ka r ta L a n tm ä ter ie t M S / Luftledningsstråk Markkabelstråk 0 Stråk 1 Stråk 2 B Stråk 3 C D F G 1 2 Km 0 ² Sk a la 3 Ka rtb l a d 0,5 1: D atu m Si g n Uppdrag nr KR R ef s ys 1 km Sweref 99TM

18 Ny planerad 130 kv kraftledning Rydsgård - Ystad 2a. Närliggande natumiljöintressen och övriga intressen Sövestad Stora Herrestad Rydsgård Skåne län Svarte Skivarp 1 B C 2 Hedeskoga Ystad bbekås Översikt 1: D 3 B B Natura 2000 (fågel) B B O B O B Ba k gr u nd s ka r ta L a n tm ä ter ie t M S / O 0 M O M M Våtmarksinventering Riksintresse 4 kap 2 Sumpskog Riksintresse 4 kap 4 Vattenskyddsområde Naturvärden Miljöfarlig verksamhet Nyckelbiotop  Uppförda vindkraftverk Naturvårdsprogram (terrängformer) Naturvårdsprogram (naturvärde) Strandskydd Äng- och betesmarksinventering 1 2 G F Riksintresse kommunikation (järnväg) Riksintresse kommunikation (väg) Riksintresse yrkesfiske hav Km ² Sk a la 3 Ka rtb l a d 1: D atu m Si g n Uppdrag nr KR R ef s ys Sweref 99TM

19 Ny planerad 130 kv kraftledning Rydsgård - Ystad 2b. Närliggande kultumiljöintressen Sövestad Stora Herrestad Rydsgård Skåne län Svarte Skivarp 1 B C 2 Hedeskoga Ystad bbekås Översikt 1: D 3 G Ba k gr u nd s ka r ta L a n tm ä ter ie t M S / F 0 Fornminne (punkt) Fornminne (område) Kulturmiljöprogram 1 Kulturmiljöprogram 2 G G G Riksintresse kulturmiljövård 1 2 Km ² Sk a la 3 Ka rtb l a d 1: D atu m Si g n Uppdrag nr KR R ef s ys Sweref 99TM

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Datum Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Handläggare Per Lidström Direktval 0960-165 04 Detaljplan för del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl. i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE A.

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen Miljökonsekvensbeskrivning Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen 2015-12-01 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv kraftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Jenåsen via Hästkullen och Högåsen

Läs mer

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Yttrande 1(5) Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 Utvecklingsavdelningen Jörgen Larsson 0477-44116 jorgen.larsson@tingsryd.se

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun SAMRÅDSHANDLING Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun April 2008 Planprogram för bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Ytterligare föreskrifter om elsäkerhet finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Ytterligare föreskrifter om elsäkerhet finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. SFS nr: 2009:22 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Starkströmsförordning (2009:22) Utfärdad: 2009-01-22 Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:531 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 ÖREBRO 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kv elförbindelse Lindbacka

Läs mer

TURISM NULÄGESBESKRIVNING MÅLSÄTTNING. Turism 10

TURISM NULÄGESBESKRIVNING MÅLSÄTTNING. Turism 10 Turism 147 148 TURISM MÅLSÄTTNING - Nils Holgersson varumärket bör vidareutvecklas och profileras i turismsammanhang - Besöksnäringen ska utvecklas och stimuleras genom ett aktivt samarbete med olika intressenter

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd 1(5) Datum Diarienummer 2009-08-11 Ert dnr 190-3836-09 Nf Vårt dnr 013-2009-904459 Dokumenttyp Yttrande Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer