Komplettering i ärende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368"

Transkript

1 1 (1) Komplettering i ärende synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0,

2 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk i Blötberget Inspektion av naturvärden gjordes av naturvårdssekr. Janolof Hermansson. Enligt tidigare naturvärdesinventeringar var bäckdrågen de intressantaste utifrån bevarandevärden. Undertecknad besökte två av tre vattendrag som luftledningen planeras passera. Den västligaste av dem har en omgivande skog som är brukad och består av en ung blandskog. Vegetationen efter bäcken är i ordinär med spridda lövträd. Den mellersta bäcken är naturlig och har en strandzon med lågörtsvegetation. Detta kan indikera att bäcken svämmar över på våren och stör lagom marken och som sin tur gynnar floran. Efter bäcken finns små grupper av gråal. För övrigt är skogen brukad ungskog. Efter bäcken finns två bestånd strutbräken, vilket är en ovanlig art i kommunen. Koordinaterna för strutbräken är i RT90: , och , Kraftledningsgatan missgynnar inte strutbräken, däremot kan den artrika lågörtsvegetation bli artfattig högörtvegetation när ljusinflödet ökar. Sönderkörningar av marken bör inte ske vid den här bäcken. Den östra bäcken har på sträckan som berörs rätats ut till att mer likna ett dike. Däremot berörs en del av äldre skog av ledningsgatan. Skogen är inte inventerad. Generellt bör alla tre bäckar skonas från söderkörning och att ris lämnas i bäcken och i strandzonerna.

3 Ansökan om nätkoncession för linje avseende flytt av 50 kv luftledning Miljökonsekvensbeskrivning i

4 Datum Förestående MKB är utförd av Västerbergslagen Elnät AB i samarbete med Teknikkonsult: Ramböll Sverige AB Innehållsförteckning 1. Icketeknisk sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Gällande lagstiftning Administrativa uppgifter Syfte och avgränsning Nollalternativ Alternativutformning Beskrivning av ledningsträckning och utförande Ledningssträckning och tekniskutformning Byggskede Skötsel och underhåll Ljudeffekter Elektriska och magnetiska fält 8 8. Samråd Områdesbeskrivning Topografiska förhållanden, landskapsbild ii

5 9.2 Planförhållanden Markanvändning Värden Riksintressen och skyddade områden Naturvärden Kulturvärden Miljöaspekter av och konsekvenser av ny ledningssträckning Landskapsbild Naturvärden Kulturvärden Friluftsliv Närboende... 2 iii

6 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 1B Bilaga 1C Bilaga 1D Bilaga 3a Bilaga 3b Översikts karta Vald ledningssträcka Alternativ ledningsträcka Fastighets karta Naturvärdesinventering Arkeologisk utredning Figurer...sid Figur 1 Utförande ledningsstolpe... 5 Figur 2 Kabelkonstruktion... 8 Figur 3 Fotografi taget från Laven i Blötberget Figur 4 Naturvärden i anslutning till ny ledningssträcka Figur 5 Foto område B3 Enetjärn Natur, 2013 (se Bilaga 3) Figur 6 Kulturvärden i anslutning till ny ledningssträcka iv

7 Ansökan om nätkoncession för linje avseende flytt av 50 kv luftledning Miljökonsekvensbeskrivning 1. Icketeknisk sammanfattning Västerbergslagen Elnät AB ansöker om nätkoncession för flytt av 50 kv luftledning. Syftet är att möjliggöra anläggande av anrikningsverk för gruvdrift i Blötberget, då befintlig ledning ligger vid platsen för nytt anrikningsverk. Den nya ledningsstäckningen är ca 1900 meter och redovisas på Bilaga 1B. Ledningen kommer att byggas i portalutförande. Den nya ledningssträckan karaktäriseras av skogsmark där ett aktivt skogsbruk bedrivs. Området ligger inte inom skyddade områden och berör inte heller något riksintresse. Närmast boende finns på ett avstånd av cirka 550 m. Den befintliga ledningen som kommer att raseras befinner sig cirka 375 från närmaste bostadshus varför störningar för boende starkt begränsas. Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har skett genom skriftlig information till berörda markägare samt Ludvika kommun och Länsstyrelsen i Dalarna 1 av 19

8 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Västerbergslagens Elnät AB (nedan VB Elnät) planerar för en ombyggnad av en befintlig 50kV kraftledning. Syftet med den nya ledningen är att möjliggöra för Nordic Iron Ore AB att etablera ett anrikningsverk där den befintliga luftledningen är idag placerad. 2.2 Gällande lagstiftning Den lagstiftning som koncessionsansökan berör är främst ellagen (1997:857), elförordningen (1994:1250), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar samt miljöbalken (1998:808). I ellagen finns bestämmelser om nätkoncession såsom när nätkoncession får meddelas, under vilka villkor samt giltighetstid. Elförordningen reglerar hur en koncessionsansökan skall se ut samt hur prövningen av koncessionsärendet ska gå till. Starkströmsförordningen innehåller regler om utförande och skötsel av starkströmsanläggningar samt vilken myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar. I miljöbalken ska de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap, de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark och vattenområden i 3 kap samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas. 2 av 19

9 3. Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare Nordic Iron Ore AB Vendevägen 85A Danderyd Organisationsnummer Fastighetsbeteckningar Ludvika Gård 8:2, Skeppmora 4:31 Verksamhetsansvarig Kontaktperson Kommun Ludvika kommun 4. Syfte och avgränsning Föreliggande MKB omfattar en beskrivning av området som tas i anspråk och dess värden, miljökonsekvenser av verksamheten samt en bedömning av verksamhetens överensstämmelse med samhällets miljömål. Miljökonsekvenser för den nya ledningssträckan jämförs med nollalternativet. Nollalternativet innebär att avstå från att flytta ledningen. 5. Nollalternativ Nollalternativet innebär att den planerade 50 kv luftledningen inte kommer till stånd. Det medför att Nordic Iron Ore AB s etablering av ett anrikningsverk ej kommer till stånd på grund av den befintliga kraftledningens läge 3 av 19

10 6. Alternativutformning Två alternativa sträckor förbi det planerade anrikningsverket har studerats och utvärderats. Alternativen redovisas i Bilaga 1B respektive 1C. Alternativen studerades genom kartanalys samt på plats i fält. Alternativen analyserades och utvärderades utifrån: - Framtida etableringar i anslutning till gruvdrift - Värden samt påverkan - Sträckans längd samt terrängförhållanden - Mark åtkomst - Kostnad Samråd kring de alternativen hölls med Nordic Iron Ore AB samt markägaren (Bergvik Skog Väst AB). Alternativ 1B innebär ett mindre intrång då det kärvs mindre avverkning. Alternativ 1C fodrar dessutom att tillfartsvägar måste anläggas som en följd av svåra terrängförhållanden. Den sammanvägda slutsatsen var att alternativ 1B är innebär minst intrång och därför är det bästa alternativet. 7. Beskrivning av ledningsträckning och utförande 7.1 Ledningssträckning och tekniskutformning Ledningssträckningen redovisas i Bilaga 1B och följer skogsmark och planerat industriområde. Skogsavverkning kommer att ske längsmed hela ledningssträckningen för att säkerställa att träd ej kan falla på ledningen. LUFTLEDNING Ledningen kommer att byggas i portalutförande. Höjden på stolparna samt avståndet mellan stolparna kommer att anpassas efter terrängen. Kravet är att höjden från markytan till linorna är minst 7 meter. Detta innebär att avståndet mellan stolparna normalt är mellan meter. Kan bli längre beroende på terrängen. I hopkoppling mellan den nya kraftledningen och den befintliga i det syd västra delen av kartan. Den befintliga ledningen passerar förbi den nya ledningen enligt karta ledningen och slutar ~20 30m bortom korsningen Där ledningarna passerar varandra slackas dom ihop. Kort ihopslackning.pdf 4 av 19

11 Figur 1 Utförande ledningsstolpe Ledningsstolparna utgörs av impregnerade furustolpar och luftledningen monteras som en enkel lina i horisontellt läge. MARKLEDNING Ledningen kommer att förläggas som ett enkelt kabelförband Kabelförbandet består av tre kablar, en för varje fas. Ledningen förläggs där det är möjligt i öppen schakt på ett djup av ca en meter och en öppning av ca en meter. Närmast kablarna läggs finkorning sand för att kablarna inte ska bli skadade. Vid passage av framtida järnvägs spår förläggs kablarna i rör för att vid eventuellt kabelfel kunna lätt bytas ut En jordlina kommer att också att ingå i förläggningen. 5 av 19

12 Figur 2 Kabelkonstruktion Ledningen kommer att ha en area på minst 1x500/35 och ha en ledare av aluminium med en tvärsnittsyta av minst 500 mm². Runt ledaren finns den elektriska isolationen som består av polyeten ( PEX) och utanför den ligger ett lager Skärmtrådar av koppar. Sedan kommer två vattentätande lager.. Det yttersta skyddande manteln består av polyeten (PE) Se figur 2. 6 av 19

13 7.2 Byggskede Under byggtiden är det ofrånkomligt att omgivningen påverkas i form av intrång av maskiner, fysiska störningar såsom buller från entreprenad maskiner. Byggandet av ledningen medför att skog måste avverkas för ledningsgatan. Det föreligger en risk för mark kompaktering p.g.a. entreprenad maskinernas arbete med anläggningsarbetet, kan tillfälliga skador uppstå på diken, väger etc. Vid anläggandet av kraftledningen schaktas stolparna ned på ett djup av ~2 meter beroende på längden av stolpen. Extra vaksamhet ska iakttas vid de platser där kraftledningen passerar vattendrag för att undvika att entreprenad maskiner påverkar vattendragen negativt. Alla skador som uppkommer på marken kommer att återställas i den mån det går. Om skador har skett på befintliga vägar kommer dessa att återställas i samma skick de var innan projektet påbörjades 7.3 Skötsel och underhåll Underhåll Kraftledningar skall besiktas enligt kraven i Elsäkerjetsverkets föreskrifter. Besiktningarna kommer att utföras av erfaren personal som har genomgått besiktnings utbildning för kraftledningar. Drift besiktning utförs årligen enligt EBR s underhållsbok Underhåll ledningar 0,4-220 kv Ledningen patrulleras från marken. Vid ökad risk för fel på ledningen på grund av dåligt väder, isbildning på ledarna etc. kan en extra drift besiktning utföras med helikopter eller patrullering från marken. Underhålls besiktning utförs minst var 8:e år enligt med EBR`s underhållsbok Underhåll ledningar 0,4-220 kv Rötskadebesiktning utförs enligt Underhåll ledningar 0,4-220 kv. Rötskadebesiktningen utförs utförs 10 år efter byggnationen därefter vart 8:e år. 7 av 19

14 Jordtagsbesiktning utförs var 8:e år enligt de krav som finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Besiktningen utförs enligt med EBR`s underhållsbok Underhåll ledningar 0,4-220 kv Förebyggande underhåll planeras efter utgångspunkt från genomförda besiktningar. Avhjälpande underhåll utförs så snart felorsak är konstaterad. Västerbergslagen Elnät AB upphandlar nödvändig kompetens för drift, besiktning och underhålls tjänster. Röjning kraftledningsgator Vid ny byggnationen tas all skog/ vegetation bort.ledningsgatan i detta fall blir 30 meter ( 2*15 m från centrum av ledningen ). Efter 4 år görs en okulär besiktning av ledningsgatans behov av eventuell röjning och växtligheten tas bort där den har växt mer än övrig vegetation. Var 8:e år görs en total översyn av ledningsgatan och den botten röjs. Eventuella kantträd noteras All röjning sker manuellt. Förebyggande underhåll mark upphandlas på ramavtal som har den kompetens som krävs för att underhålla en ledningsgata. 7.4 Ljudeffekter Från kraftledningar kan ljud alstras när koronaurladdningar uppstår kring ledarna. På en ren och torr elektrisk ledning medför koronaurladdningarna mycket låga ljud som normalt inte är hörbara. Det är främst vid fuktigt väder till exempel i dimma och regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan också uppkomma vid snöfall. Aktuell ledning är dock endast 52 kv vilket medför att de ljudeffekter som alstras kan anses försumbara. 7.5 Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 8 av 19

15 samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon betydelse finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar är därför ofta högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex från de hushållsapparater som förekommer. 8. Samråd Samråd enligt 6 Kap 4 miljöbalken inleddes genom utskick av samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Dalarnas Län, Ludvika kommun, berörda fastighetsägare, boende i närområdet samt ett antal myndigheter. Länsstyrelsen Dalarnas Län : Länsstyrelsen Dalarnas Län har yttrat sig i samrådet.. Det finns ett antal fornlämningar i lednings sträckning. Gruvhål/skärpning nr 22 och en kolbotten i form av en resmila nr 86 I bilaga 7.1 Länsstyrelsen Dalarnas Län finns en karta över den tänkta Bilaga 1B ledningssträckningen,länsstyrelsen beslut angående betydande miljöpåverkan ( Dnr ) Samt en beskrivning hur vi tänker genomföra ledningsbyggnationen för att undvika att inkräkta på dessa två objekt. ( 22) : (86) Skanova : Inga synpunkter på den tänkta ledningsflytten 9 av 19

16 Ludvika Kommun Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot flytt av ledning. Ludvika Kommun Samhällsbyggnads förvaltning: Miljö och byggenheten har tagit del av den planerade flytten av ledning och har vissa synpunkter på byggnationen (Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk i Blötberget). Försvarsmakten : Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende Fastighetsägare: Bergvik Skog Väst AB :Har inget att erinra angående flytten av luftledningen. AB Karl Hedin. Har inget att erinra. Ludvika kommun som fastighetsägare: Har inget att erinra Samrådsunderlag och inkomna yttranden bifogas i Bilaga Områdesbeskrivning 9.1 Topografiska förhållanden, landskapsbild Den nya ledningssträckan ligger över Främundsberget som är ca 225 m ö.h. Den nya ledningssträckan illustreras i Bilaga 1B. nedan visas delar av befintlig ledning söder om Främundstjärnen. Fotografiet är taget från laven i Blötberget. 10 av 19

17 Figur 3 Fotografi taget från Laven i Blötberget Området domineras av aktivt skogsbruk. Avverkningar har gjorts sydväst om Främundstjärnen. Ytterligare avverkningar kommer att ske för Nordic Iron Ores planerade industriområden. 9.2 Planförhållanden Översiktsplan och områdesbestämmelser Området för den nya ledningsdragningen omfattas inte av områdesbestämmelser. I Ludvika kommuns översiktsplan (antagen 2013) så ligger den nya ledningsdragningen inom område som markerats som gruvverksamhet. Den nya ledningsdragningen är nämnts ovan en förutsättning för den planerade gruvdriften. Detaljplaner Det finns inga detaljplaner som berör den nya ledningsdragningen. 9.3 Markanvändning Som beskrivits ovan domineras området av skogsmark där aktivt skogsbruk bedrivs. Det finns inga närboende i anslutning till ledningsdragningen. Norr om området finns en skjutbana som dock inte berörs av omdragningen. 11 av 19

18 9.4 Värden Riksintressen och skyddade områden Området ligger inte inom något utpekat Natura 2000 område, naturreservat eller vattenskyddsområden och verksamheten bedöms inte heller ha någon indirekt påverkan i sådana områden. Den planerade ledningsomdragningen berör inte några riksintressen Naturvärden Inför Nordic Iron Ores ansökan till mark- och miljödomstolen för gruvdriften i området utfördes en inventering och bedömning av naturvärden vid berörda områden i Blötberget. Det inventerade området omfattar större delen av den nya ledningssträckan. Naturvärdesinventeringen i sin helhet bifogas i Bilaga 3a, 12 av 19

19 Figur 4 Naturvärden i anslutning till ny ledningssträcka 13 av 19

20 Generellt kan sägas att området närmast kring Främundsberget saknar stora områden med höga naturvärden då marken domineras av planterad, likåldrig skog, främst gran. I den norra delen är istället tall planterad. Norr och öster om skjutbanan vid Gräsmossen har relativt nyligen avverkats samt gjort en fröträdställning. Höga naturvärden finns längs med de tre bäckarna som rinner genom området, och längs dessa förekommer en artrik och varierad kärlväxtflora. Bäver förekommer i bäcken i objekt B3, se Figur 4. I naturvärdesinventeringen beskrivs området B 3 som mindre skogsbäck med omgivande gräsmarker. Området är klassat till klass 2. Skogsbäcken rinner från Sausbergets västsluttning mot nordväst och ut i Gonäsån. Bäcken är smal, ca 0,5-1 meter, i den södra delen av inventeringsområdet. Här har skogen avverkats fram till bäcken och kantzonen är obefintlig. Längre norrut, men söder om den skogsbilväg som går från norr till söder genom området är terrängen flack och en bred zon av lövträd omger vattnet. Här finns rikligt med hägg, gråal och björk. I markskiktet växer kärlväxter som brudborste och bergslok. Norr om skogsbilvägen meandrar sig bäcken fram på sedimentmark och bäcken blir bredare Längs med bäcken förekommer öppna gräsmarker med inslag av älgört och brudbortste. Invid bäcken växer bland annat skogssäv och ängsviol. Bäver har fällt träd invid bäcken. Enstaka björkar har vuxit upp på de öppna ytorna. I naturvärdesinventeringen görs bedömningen: Höga naturvärden knutna till en naturlig skogsbäck. En bred kantzon bör lämnas till bäcken för att undvika att hydrologin påverkas. Figur 5 Foto område B3 Enetjärn Natur, 2013 (se Bilaga 3a) Kulturvärden Inom området för den nya ledningen finns inga riksintressen för kulturmiljövården. Närmaste riksintresse för kulturmiljövården är Klenshyttan, en hyttby från 1600-talet, ca 3 km från provbrytningsområdet. Nordic Iron Ore har under 2013 låtit utföra en särskild arkeologisk utredning som området omfattar större delen av den nya ledningssträckan. Den arkeologiska utredningen finns bifogad i Bilaga 3b, de delar som berörs av planerad 14 av 19

21 ledningsdragning redovisas även i Figur 6 nedan. Efter att den arkeologiska utredningen utfördes 2013 infördes dock en ny lag, Kulturmiljölagen (1988:950). Den nya lagen innebär bland annat förändringar av fornlämningsbegreppet samt förändringar av hur antikvariska bedömningar ska utföras. Detta innebär att vissa objekt som i utredningen benämns övrig kulturhistorisk lämning enligt den nya lagen ska definieras som fast fornlämning. För aktuellt område gäller det främst äldre gruvlämningar. 15 av 19

22 Figur 6 Kulturvärden i anslutning till ny ledningssträcka 16 av 19

23 Som framgår av Figur 6 ligger objekt 22 ca 60 meter från centrum ny kraftledning och objekt 86 ligger ca 30 meter centrum ny kraftledning Beskrivningar från den antikvariska utredningen redovisas nedan. Objekt 22 Gruvhål Skärpning, närmast rektangulär, ca 7x2,5-3 m (Ö-V) och ca 3 m dj. Vallar av skrotsten kring kanten, ca 1,5 m br och 0,3-0,6 m h. Beväxt med björkar och granar. NÖ-sluttning av bergshöjd, skogsmark (granskog). Objekt 86 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, rund, 11 m i diam och 0,5-0,9 m h. Något gropig yta. Runtom är ett dike, något otydligt i NV, ca 1 m br och 0,3 m dj. Beväxt med granar och björkar. Belägen i svagt NÖ-sluttande moränmark, delvis sank, skogsmark (granskog). Nordic Iron Ore har lämnat in ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning för ett antal fornlämningar som ligger inom industriområden vägar mm. De objekt som ligger i ledningsgatan bedöms dock kunna bevaras utan påverkan på fornlämningen. Värden för friluftsliv Verksamheten berör inte riksintresse för friluftslivet. Det finns inte heller några utpekade leder eller motionsspår som påverkas. Vid samråd som Nordic Iron Ore haft med boende i område inför ansökan till mark- och miljödomstolen, framkom att rörligt friluftsliv förekommer i området i form av ridning, vandring och jakt. Även bär- och svampplockning kan förekomma. Området är dock inte utpekat för friluftsliv i översiktsplanen. 10. Miljöaspekter av och konsekvenser av ny ledningssträckning 10.1 Landskapsbild Den nya ledningssträckan över Främundsberget ligger förhållandevis högt i terrängen vilket kan påverka landskapsbilden. Från väg 611 (Konstdammsvägen mellan Klenshyttan och Blötberget) kommer dock den nya ledningen att skymmas av befintlig skog, höjdskillnader och det planerade sandmagasinet. Även från Riksväg 50 kommer den nya ledningsdragningen att skymmas av befintlig skog och höjdskillnader. Påverkan på landskapsbild från den nya ledningssträckan bedöms därför som begränsad. 17 av 19

24 10.2 Naturvärden Området för den nya ledningen utgörs främst av skogsmark med ringa naturvärden. En mindre del av sträckan passerar dock genom ett område, B3, som klassats med naturvärdesklass 2 (höga naturvärden). Påverkan från ledningsdragningen utgörs av att skogen avverkas. Ledningsstolpar kommer dock inte att anläggas direkt i vattenområdet. Området B3 kommer även att påverkas av planerat industriområde samt terminalområde. Nordic Iron Ore har därför åtagit sig att utföra kompensationsåtgärder för de naturvärden som går förlorade (åtagandet framgår av deldom Nacka tingsrätt, M ). Kompensationsplanen ska redovisas till länsstyrelsen Kulturvärden Två objekt ligger nära den planerade ledningsdragningen. Objekten kommer dock inte att påverkas av den ledningen eller den planerade avverkningen i ledningsgatan. Se bilaga Friluftsliv Den planerade nya ledningsgatan bedöms ha begränsad påverkan på det rörliga friluftslivet. Nämnas kan dock att Nordic Iron Ore har åtagit sig att ersätta de stigar som kommer att påverkas av framtida industriområden Närboende Avståndet till närboende är cirka 550m varför dessa ej kommer att påverkas av de ljudeffekter som kan uppkomma från ledingen. Människor kan även påverkas av ett varierande magnetfält som kan skapa svaga elektriska strömmar i kroppen. Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar människan negativt. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor. De svenska myndigheterna har inte fastställt något gränsvärde för magnetiska fält eller något skyddsavstånd till kraftledningar då det vetenskapliga underlaget fortfarande inte anses tillräckligt gediget. I stället har myndigheterna tagit fram rekommendationer; - Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponeringen för magnetfält begränsas. - Undvika att placera ny bostäder, skolor dyl. nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. - Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 18 av 19

25 Förestående kraftledning ligger långt ifrån boende. Dessutom skärmas det magnetiska fältet av vegetation och terräng. Påverkan för boende bedöms därför som mycket begränsad. 19 av 19

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Sparvvägen,

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun.

Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun. Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun. Bakgrund Undertecknad har haft i uppdrag att inventera eventuell förekomst av hasselmus i detaljplaneområde för bostäder i östra

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Mölndalsån nedströms Landvetter kyrka mot Gröen. Medins Biologi AB Mölnlycke 2008-05-16 Anna Henricsson Karin Johansson Medins Biologi

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer