UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD"

Transkript

1 UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs

2 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution AB Stockholm Projektledare: Tillstånd och Rättighetsfrågor: Nätoptimering Niklas Kelvered Lars-Peter Henrysson Maud Schönberg ÅF Industry AB Box Malmö Uppdragsledare: Teknik: Samråd, MKB: GIS, kartor: Henrik Schauman Henrik Schauman Anna Bengtsson, Mia Borgström Mia Borgström, Anna Bengtsson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av ÅF-Industry AB och Vattenfall Eldistribution AB, om inte annat anges.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Fortsatt samråd Tekniska förutsättningar Projektets syfte Ändrade tekniska förutsättningar Luftledning Markkabel Stråk för luftledning, samt intresseområden Nya förutsättningar Luftledningsstråk Intresseområden Stråk för markkabel, samt intresseområden Förutsättningar Markkabelstråk Intresseområden Övriga intressen Vattenförekomster Magnetfält Planer och bebyggelse Förorenade områden Övrigt Sträckningsutredning Framtagna ledningssträckningar, samt förordat alternativ Beskrivning av förordat alternativ Bedömningsgrunder Bilaga 1 Förordad ledningsträckning samt närliggande intresseområden 1

4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I december 2013-maj 2014 genomförde Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) samråd avseende förstärkning av 130 kv nätet till Borensnäs, Motala kommun. Samrådet omfattade utredningsområde samt ett antal ledningsstråk för luftledning respektive markkabel. Inom samrådet inkom Försvarsmakten med en skrivelse som omöjliggör stolpar med en höjd över 20 m (av hänsyn till Malmens flottiljflygplats vilken är av riksintresse för totalförsvaret). Under samrådet framförde några instanser förslag på ytterligare stråk att utreda. Utifrån dessa nya förutsättningar har fortsatt utredningsarbete inom projektet genomförts, och fortsatt samråd genomförs nu avseende ledningsstråk samt de förslag på ledningssträckningar som arbetats fram. Ytterligare bakgrund etc till projektet ges i samrådsunderlag daterat Fortsatt samråd Det fortsatta samråd som nu genomförs, sker i enlighet med miljöbalkens bestämmelser (6 kap. 4 ). Skriftligt samrådsmaterial skickas till länsstyrelsen, Motala kommun, ett urval av myndigheter och organisationer, ägare till fastigheter inom och utmed framtagna ledningsstråk samt närboende utmed ledningsstråken. För att nå övriga organisationer, allmänheten etc annonseras samrådsinformation i lokal dagspress. Ett öppet hus genomförs där fastighetsägare etc kan träffa representanter för projektet. Den lösning (teknik och sträckning) som Vattenfall förordar framgår av samrådsunderlaget. Den förordade lösningen utgörs av det alternativ som Vattenfall bedömer som mest lämpligt inom de stråk som presenterades i det tidigare samrådet. Sträckningsförslag har även tagits fram inom de nya stråk som samrådet nu avser. Samrådet avser samtliga de ledningsstråk och förslag på sträckningar som presenteras i föreliggande material. Först efter genomfört samråd har Vattenfall tillräcklig information för att kunna välja teknisk lösning och sträckning för ledningen. Bedömningen grundas bland annat på inkomna samrådssynpunkter och tekniska, ekonomiska samt driftsäkerhetsmässiga aspekter. Ledningssträckningen grovprojekteras därefter och Vattenfall ansöker om tillstånd att få bygga ledningen. 2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Projektets syfte Befintlig samt ny matning till Borensnäs ingår i Vattenfalls maskade 130 kv regionnät. Ledningar i det maskade regionnätet är mycket viktiga för elförsörjningen och förser större områden med elektricitet. Den svenska lagstiftningen har skärpts på senare år, och oplanerade elavbrott får inte överstiga 24 timmar. För att erhålla den höga leveranssäkerhet som lagen numera kräver är det viktigt att avbrottstiden på ledningar i regionnätet hålls nere. Idag saknas tillräcklig matning till Borensnäs och därmed riskerar Vattenfall att inte klara det funktionskrav som ställs från myndighetshåll. Vid avbrott under låglast- 1 Finns att ladda ner på vattenfalleldistribution.se/samrad 2

5 period krävs matning från flera andra regionnätsstationer, samt ofta även att vattenkraftstationen i Borensberg körs, för att elförsörjningen ska kunna upprätthållas. Vid perioder med högre last räcker inte dessa åtgärder, och Vattenfall ser därför att ytterligare en ledning till Borensnäs krävs för att klara de krav som ställs på leveranssäkerheten. 2.2 Ändrade tekniska förutsättningar Det samrådsunderlag som tidigare presenterats beskriver tre tekniska alternativ: markkabel, portalledning respektive dubbel stålledning med vertikal fasplacering. Med anledning av Försvarsmaktens restriktioner avseende uppförande av höga objekt är alternativet med höga dubbelledningsstolpar inte längre möjligt för projektet. Dubbelledningsstolpar med vertikal fasplacering kan endast användas i form av specialkonstruktioner på mycket korta sträckor. Skälet är att låga stolpar med vertikal fasplacering medför kort spannlängd och i princip kräver helt platt terräng, för att få tillräcklig linhöjd över marken. Projektet genomförs för att erhålla två stycken 130 kv ledningar till Borensnäs. I tidigare samrådsunderlag inkluderades möjligheten att bygga en ny dubbel 130 kv stålstolpsledning med vertikal fasplacering (se figur 2.1) i ny eller befintlig sträckning, och därmed kunna rasera befintlig ledning. Som anges ovan är det inte längre möjligt att nyttja sådana stolpar, annat än på mycket korta sträckor med kort spannlängd (se exempel i figur 2.2), och projektet renodlas därmed till en ny ledning till Borensnäs. Befintlig ledning kommer att bibehållas inom gällande koncession (tillstånd). Rivning av delar av befintlig ledning till Borensnäs är inte längre möjligt, med anledning av restriktionerna avseende stolphöjd. Figur 2.1. Exempel på dubbel stålstolpe med vertikal fasplacering (måttangivelser i [m]). Observera att detta alternativ inte längre är möjligt inom projektet. Figur 2.2. Exempel på lågbyggd 2x130 kv stolpe, som kan nyttjas på korta sträckor. Maximal tillåten stolphöjd är 20 m, vilket medför korta ledningsspann. 2.3 Luftledning Ett luftledningsutförande medför att befintlig ledning bibehålls och att en ny enkel luftledning byggs. Befintlig 130 kv ledning till Borensnäs är utförd som en enkel 3

6 portalledning i trä, se fotografi på framsidan av detta samrådsunderlag. Med anledning av den maximala höjd som råder för området (20 m), byggs sannolikt även den nya luftledningen som en portalkonstruktion, antingen som trä, komposit eller stål. Lagstiftningen anger att 130 kv ledningar ska byggas i trädsäkert utförande. Skogsgatan för en enkel 130 kv portalledning är ca 40 m bred. För sträckan utmed befintlig luftledning gäller att en ny portalledning byggs parallellt med den befintliga ledningen, se figur 2.3. Skogsgatan blir då ca 55 m bred, se figur 2.3. Utöver detta fälls eventuella höga träd som står utanför skogsgatan, om de vid fall riskerar att nå ledningen. Figur 2.3. Exempel på två parallella portalledningar, med skogsgata (avstånd i [m]). Ett fotografi av befintlig 130 kv träportalledning finns på framsidan av dokumentet. Om den nya ledningen parallellplaceras med SydVästlänken (400 kv ledning tillhörande Svenska kraftnät, SvK) gäller att Vattenfalls 130 kv ledning byggs på ca 30 m avstånd från SydVästlänken. Måttangivelsen syftar på avståndet mellan centrum på respektive ledning, vilket medför att SydVästlänkens skogsgata behöver breddas med m, se figur 2.4. Relationen mellan en 400 kv stolpe och en 130 kv portalstolpe framgår av fotografi i figur 2.5. Figur 2.4. Exempel på skogsgata vid parallellplacering av ny 130 kv, till vänster i figuren, med SydVästlänken (400 kv), till höger i figuren (avstånd i [m]), 4

7 Avståndsangivelser (skogsgatubredd, inbördes avstånd etc) har uppdaterats i detta dokument jämfört med tidigare samrådsunderlag. Avstånden kan variera något beroende på terrängförhållanden, typ av stolpe i intilliggande ledning etc. Måtten baseras på raklinjestolpar av standardtyp. 130 kv-stolpe 400 kv-stolpe 400 kv faslinor 130 kv faslinor Figur 2.5. SydVästlänken korsar över befintlig ledning till Borensnäs. En 130 kv-stolpe syns till vänster i det övre fotografiet. Vid parallellplacering av den nya ledningen med en befintlig ledning kan befintlig skogsgata nyttjas för den ena sidan av den nya ledningen. Behovet av nedtagning av träd minskar därmed, jämfört med om den nya ledningen byggs i skild sträckning. Vid anslutningen av ny luftledning till befintlig ledning BL8S7, Kimstad-Motala, krävs en stagad stolpkonstruktion. Beroende på anslutningspunkt för den nya ledningen, så kan eventuellt en del av befintlig ledning Kimstad-Motala raseras, se avsnitt 3.2. En portalledning byggs traditionellt av trä impregnerat med kreosot. Alternativt material, såsom komposit och stål har utvecklats och provats, och används nu också. Vilket material som blir aktuell i detta projekt kommer att beslutas först senare i projektet. 5

8 2.4 Markkabel Ett markkabelförband består av tre separata enfasledare som ofta placeras i triangelformation. För att erhålla tillräcklig överföringskapacitet krävs i detta projekt två kabelförband för den nya matningen till Borensnäs. För att erhålla acceptabel driftsäkerhet förläggs dessutom ytterligare ett förband som ska vara reserv vid fel på ordinarie kablar. Totalt blir det nio enfaskablar i ledningsschaktet (se figur 2.6). Figur 2.6. Schematisk skiss över kabelschakt för en 130 kv ledning (bestående av två kabelförband (till vänster), samt ett reservförband (till höger)). Cirklarna som grupperats i triangelformation är fasledare. Måttangivelserna avser mm och är ungefärliga. För anläggning av markkabelförbanden behöver träd och övrig vegetation avverkas med en bredd av ca m längs kabelsträckningen. Tunga transporter krävs utmed hela ledningssträckningen. Om berg påträffas vid förläggningen krävs sprängning. För åtkomst till kablarna kan Vattenfall i driftskedet hålla en ca 7 m bred skogsgata ovanför kabelschaktet fri från vegetation. Vid markkabelförläggning är det ofta en fördel att förlägga kablarna utmed vägar för att dels underlätta anläggningsarbete och eventuellt framtida reparationsarbete och dels minimera intrånget i natur- och kulturmiljön samt åkermarkens dränering. Vid övergång från kabel till luftledning krävs en kabeländstolpe. Exempel på hur en sådan kan se ut för nio stycken 130 kv-förband, framgår av fotografier i figur en kabeländstolpe för nio förband upptar en yta om ca m 2. Figur 2.7. Fotografi över en kabeländstolpe för nio stycken enfaskablar för 130 kv. 6

9 Figur 2.8. Fotografi över en kabeländstolpe för nio stycken enfaskablar för 130 kv. 3 STRÅK FÖR LUFTLEDNING, SAMT INTRESSEOMRÅDEN 3.1 Nya förutsättningar Att rasera delar av befintlig ledning mot Borensnäs, vilket beskrevs som en möjlighet i tidigare samrådsunderlag, är inte längre ett alternativ, på grund av restriktioner i stolphöjd. Däremot kan en delsträcka av befintlig ledning Kimstad-Motala raseras om Borensnäsledningarna ges olika anslutningspunkt till BL8S7, se figur Luftledningsstråk De luftledningsalternativ (stråk 1 och 2) som presenterades i det tidigare samrådsunderlaget följer befintlig 130 kv ledning och SydVästlänken, se figur 3.1. Stråk 1 medför parallellförläggning av ny ledning med befintlig på en sträcka av ca 3,6 km. Stråk 2 medför parallellförläggning av ny ledning med befintlig 130 kv ledning samt med SydVästlänken. Ledningssträckningen är ca 2,7 km. Där befintlig luftledning korsar väg 1077 (se figur 3.1) finns det bostadshus invid ledningen på båda sidor. I tidigare samrådsunderlag beskrevs möjligheten att på denna passage bygga en dubbelledningsstolpe i stål i befintlig ledningsgata. Då maximal höjd på objekt inom området är 20 m försvåras detta alternativ. Vattenfall har utrett möjligheten att specialkonstruera en låg kompakt stolpe för passagen, se figur 2.2. Jämfört med idag medför alternativet att stolptyp byts och att fler linor monteras, vilket ger ett något förändrat utseende. Markintrånget motsvarar det befintliga, men det kan inte uteslutas att skogsgatan måste utökas något. Vid byggnation av luftledning i något av dessa stråk (stråk 1 och stråk 2) avser Vattenfall att i stället markkabelförlägga ledningen på sträckan förbi bostadshusen (sträckan vid väg 1077). 7

10 Figur 3.1. Luftledningsstråk 1 respektive 2 (orange ytor), samt förordad sträckning (röd linje). Två möjliga anslutningspunkter finns för anslutning till befintlig ledning Motala-Kimstad (grön linje). Om en ny ledning anläggs i stråk 2 kan befintlig ledning Motala-Kimstad (grön linje) raseras på sträckan mellan A och ny anslutningspunkt vid B. 8

11 Av figur 3.2 framgår luftledningsstråk 2a, vilket föreslogs inom samrådet och således inte fanns med i tidigare samrådsunderlag. Stråk 2a medför att en ny luftledning byggs väster om befintlig vid bostäderna utmed väg Stråk 2a medför nybyggnation av ledning på en sträcka av ca 2,6 km, delvis i ny sträckning och delvis parallellt med befintliga ledningar. Inom detta nya stråk har även ett förslag på sträckning tagits fram (se figur 3.2). Såväl stråk som föreslagen sträckning är föremål för samråd. Figur 3.2. Luftledningsstråk 2a (orange yta), inklusive förslag på sträckning inom detta stråk (röd linje). Två möjliga anslutningspunkter finns för anslutning till befintlig ledning Motala- Kimstad (grön linje). 9

12 Av figur 3.3 framgår luftledningsstråk 2b, vilket även det är nytt och således inte fanns med i tidigare samrådsunderlag. En ledningssträckning enligt 2b har inom samrådet föreslagits som möjligt för markkabel (mer om det i avsnitt 4.2), men har av Vattenfall bedömts möjligt även för anläggande av luftledning. Stråk 2b medför nybyggnation av ledning på en sträcka av ca 2,2 km, mestadels i ny sträckning och medför att en ny skogsgata tas upp. Parallellbyggnation med befintlig ledning sker enbart första ca 600 m ut från Borensnässtationen. Inom stråk 2b har ett förslag på sträckning tagits fram (se figur 3.3), och såväl stråk som sträckning är föremål för samråd. Figur 3.3. Luftledningsstråk 2b (orange yta), inklusive förslag på sträckning inom detta stråk (röd linje) 10

13 3.3 Intresseområden De intresseområden avseende natur- och kulturmiljö mm som redovisas i myndigheternas register och som berörs av luftledningsstråken anges nedan, samt framgår av figur Stråk 1 Stråket berör tre fornminnesområden (RAÄ 2 nr Brunneby 89:1, Brunneby 87:1 och Brunneby 88:1). Samtliga är belägna utmed den södra delen av ledningssträckningen, utgörs av lämningstypen lägenhetsbebyggelse och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning 3. Inom stråket finns även ett fornminne (punktobjekt) som utgörs av lämningstypen fyndplats och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-nr Brunneby 102:1). Ca 1,3 km av södra delen av stråket ligger inom ett större område som berörs av vattenskyddsområde (Ljungsjön). Stråket berör även område med naturvårdsprogram (Trädbärande hage, Örbäck) samt äng- och hagmarksinventering respektive äng- och betesmarksinventering. I den södra delen av stråket finns ett träd (björk) som har trädinventerats Stråk 2 Stråket berör två fornminnesområden (RAÄ nr Brunneby 101:1 respektive Brunneby 91:1) som båda är av lämningstypen lägenhetsbebyggelse och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning. Stråket berör även ett fornminne (punktobjekt) som utgörs av lämningstypen fyndplats och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-nr Brunneby 102:1) Stråk 2a Stråk 2a berör ett fornminnesområde (RAÄ nr Brunneby 101:1) som är av lämningstypen lägenhetsbebyggelse och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning Stråk 2b Stråk 2b berör ett fornminnesområde (RAÄ nr Brunneby 3:1) som är av lämningstypen område med fossil åkermark och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning. 4 STRÅK FÖR MARKKABEL, SAMT INTRESSEOMRÅDEN 4.1 Förutsättningar Markkabelförläggning medför att den nya ledningen markkabelförläggs medan befintlig luftledning bibehålls. För att erhålla tillräcklig överföringskapacitet samt driftsäkerhet krävs tre markkabelförband som placeras i ett gemensamt schakt (se figur 2.6). 4.2 Markkabelstråk Stråk 3 och stråk 4 (figur 4.1) är i enlighet med ursprungligt samrådsunderlag. Stråk 5 (figur 4.2) är nytt och framfördes inom samrådet som lämpligt för vidare utredning 2 RAÄ = Riksantikvarieämbetet 3 Den antikvariska bedömning som framgår på RAÄ:s hemsida. Samtliga antikvariska bedömningar som anges i detta underlag kan enligt RAÄ:s hemsida komma att ändras utifrån ny kulturmiljölagstiftning 11

14 av Motala kommun samt av markägare. Stråk 5 medför nyanläggning av markkabel på en sträcka av ca 2,4 km. Stråket följer inte infrastruktur och går över odlings- och ägogränser. De nackdelar som det medför gjorde att Vattenfall inte inkluderade detta stråkalternativ när ursprungligt samrådsunderlag togs fram. Stråket har nu inkluderats, men dock justerats något för att i viss mån följa fastighets- och odlingsgränser. Ett sträckningsförslag har tagits fram inom detta nya stråk, se figur 4.1). Såväl stråk som sträckning är föremål för samråd. Figur 4.1. Markkabelstråk 3 (svart skrafferad yta) och markkabelstråk 4 (blå yta), i enlighet med tidigare samrådsunderlag. 12

15 Figur 4.2. Nytt markkabelstråk 5 (blå yta), samt förslag på sträckning inom stråket (turkos linje). 4.3 Intresseområden De intresseområden avseende natur- och kulturmiljö mm som redovisas i myndigheternas register och som berörs av markkabelstråken anges nedan, samt framgår av figur

16 4.3.1 Stråk 3 Ca 1,3 km av södra delen av stråket ligger inom ett större område som utgör vattenskyddsområde (Ljungsjön). Tre fornminnesområden berörs (RAÄ-nr Brunneby 94:1, Brunneby 89:1 och Klockrike 80:1). Stråket berör även ett fornminne (punktobjekt) som utgörs av lämningstypen fyndplats och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-nr Brunneby 102:1). I den södra delen av stråket finns fem träd som har trädinventerats (asp och ek). Stråket berör även område med naturvårdsprogram (Trädbärande hage, Örbäck) samt inom äng- och betesmarkinventering respektive äng- och hagmarksinventering Stråk 4 Stråket berör fyra fornminnesområden (RAÄ nr Brunneby 94:1, Brunneby 89:1, Brunneby 87:1 och Brunneby 88:1) som alla utgörs av lämningstypen lägenhetsbebyggelse och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning. Stråket ligger inom ett större område som utgör vattenskyddsområde (Ljungsjön). Stråket berör även område med naturvårdsprogram (Trädbärande hage, Örbäck) samt äng- och hagmarksinventering respektive äng- och betesmarksinventering Stråk 5 Stråket berör ett fornminnesområde (RAÄ nr Brunneby 3:1) som är av lämningstypen område med fossil åkermark och klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning. I utkant av stråket finns ett träd (ek) som är markerat i trädinventeringen. 5 ÖVRIGA INTRESSEN 5.1 Vattenförekomster Information avseende vattenförekomster har inhämtats från VISS (Vatteninformationssystem Sverige 4 ). En vattenförekomst finns i området för ledningsprojektet; grundvattenförekomsten Motala-Klockrike (SE ). Vattenförekomsten har god kemisk status och god kvantitativ status (fastställd statusbedömning 2009 samt arbetsmaterial ). Kvalitetskraven är god kemisk respektive kvantitativ status till år Magnetfält En beräkning av magnetfältet har gjorts för de olika tekniska alternativen, se figur Beräkningarna baseras på ett förväntat årsmedelvärde på lasten i respektive ledning. Notera att skalan på x- och y-axeln skiljer mellan de olika diagrammen Arbetsmaterial

17 Figur 5.1. Beräknat magnetfält (µt) för 1x130 kv ny luftledning i portalkonstruktion. Figur 5.2. Beräknat magnetfält (µt) för 2x130 kv luftledning, byggd som två parallella portaler, med centrum på x-axeln mellan de två ledningarna. Positiva avstånd på x-axeln är till höger sett i riktningen mot Borensnäs, då ny ledning byggs väster om befintlig. 15

18 Figur 5.3. Beräknat magnetfält (µt) då en ny 130 kv portalledning placeras norr om och parallellt med SydVästlänken (400 kv). X=0 motsvarar centrum på 130 kv-ledningen. Den höga toppen motsvarar centrum för SydVästlänken. Positiva avstånd på x-axeln är till höger då man står utmed SydVästlänken och tittar österut. Figur 5.4. Beräknat magnetfält (µt) för 1x130 kv i markkabelutförande (tre kabelförband, vilket avser en ledning). Vattenfall kommer vid detaljprojekteringen att säkerställa att ledningarna placeras i enlighet med den av myndigheterna formulerade försiktighetsprincipen. 5.3 Planer och bebyggelse Ett fåtal bostadshus finns i närhet av ledningsstråken. Den nya ledningen kommer att placeras i enlighet med myndigheternas försiktighetsprincip och myndigheternas rekommendationer avseende utformning och placering av nya kraftledningar med avseende på elektromagnetiska fält. Projektet bedöms förenligt med kommunens översiktsplan 6. Norra delen av befintlig kraftledning ingår i område som omfattas av Fördjupad översiktsplan för 6 ÖP 06. Motala Möter framtiden. Antagen

19 Borensberg 7. Längs med befintlig kraftledning till Borensnäs markeras ett område som "kraftledningsområde. Befintlig ledning, samt de stråk för ny ledning som beskrivs i detta samrådsunderlag, bedöms vara förenliga med den fördjupade översiktsplanen. 5.4 Förorenade områden Länsstyrelsen och Motala kommun påtalade i samrådet att det kan finnas föroreningar i den gamla banvallen (exempelvis PAH och arsenik från impregnerad slipers, men även metaller, olja mm). På länsstyrelsens hemsida finns information om områden med misstänkt eller konstaterad förorening 8. Inget sådant område finns inom det område som utreds för projektet. 5.5 Övrigt Hela projektområdet ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret (Malmens flottiljflygplats). Området utgör stoppområde för höga objekt, med en begränsning i höjd på 20 meter 9. Enligt Brunnsarkivet 10 på SGU finns en brunn benämnd övrig brunn, fel i läge <250 m markerad väster om den plats där befintlig 130 kv ledning korsar väg Länsstyrelsen och Motala kommun framförde i samrådet att vissa ytterligare inventeringar kan komma att krävas (naturvärde, arkeologi). Om inventeringar krävs kommer dessa att initieras senare i projektet, när möjlig/a sträckning/ar har avgränsats ytterligare. 6 STRÄCKNINGSUTREDNING 6.1 Framtagna ledningssträckningar, samt förordat alternativ Sedan det inledande samrådet genomfördes har Vattenfall genomfört ytterligare utredningar och utvärderat de stråk som samrådet avsåg, samt de nya förslag som framkom under samrådet. Genomförda utredningar har resulterat i att det sträckningsförslag som bedöms som mest lämpligt har tagits fram, inom den kombination av ledningsstråk som tidigare varit föremål för samråd. Utifrån nu tillgänglig information bedömer Vattenfall det som mest lämpligt att anlägga en ny luftledning i stråk 2 kombinerat med markkabelförläggning förbi bostadshusen vid väg 1077 (se figur 3.1, 6.1 samt bilaga 1). Kabelförläggning sker i enlighet med markkabelstråk 3, dvs utmed befintlig 130 kv ledning. Detta alternativ är tills vidare det som Vattenfall förordar. Förordat alternativ beskrivs i avsnitt 6.2 och den utvärdering som gjorts beskrivs i avsnitt 6.3. Sträckningsförslag har även tagits fram inom de tillkommande stråken (se figur 3.2, 3.3 samt 4.2). Innan det fortsatta samrådet har genomförts kan dock Vattenfall inte göra en fullständig utvärdering av sträckningarna inom dessa nya ledningsstråk. Viktigt att notera är att samrådet avser såväl stråk som samtliga sträckningar, och först efter genomfört samråd finns ett fullvärdigt beslutsunderlag för val av sträckning och teknisk lösning. 7 Borensberg, Motala kommun. Fördjupning av översiktsplanen, antagen Försvarsmakten, Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i Östergötlands län

20 6.2 Beskrivning av förordat alternativ Förslag på ledningssträckning inom den stråkkombination som bedöms som mest lämplig har tagits fram, se figur 3.1 och 6.1, samt bilaga 1. Viktigt att notera är att någon detaljerad projektering av ledningssträckningen ännu inte har gjorts, vilket medför att längd på kabelsträcka, anslutningspunkt etc inte har studerats i detalj. Stolpplacering har inte studerats än, dock är det ofta fördelaktigt för intrånget att följa befintlig stolpplacering. När samrådet har slutförts kommer inkomna samrådssynpunkter att beaktas (avser samtliga presenterade alternativ) och vidare utredningar att genomföras innan val av alternativ görs samt slutgiltig utformning sker. Den totala ledningslängden för det förordade alternativet är ca 2,7 km (beroende på val av anslutningspunkt till befintlig luftledning BL8S7, Motala-Kimstad), varav avsikten är att markkabelförlägga ca 0,2-0,6 km vid väg väg 1077 väg 1077 Figur 6.1. Sträckningsförslag (röd linje samt rosa yta) inom den stråkkombination som bedöms som mest lämplig, med fastighetskartan som bakgrund (till vänster) respektive ortofoto som bakgrund (till höger). Två anslutningspunkter redovisas avseende anslutning till befintlig ledning Motala-Kimstad (grön linje). Det alternativ som framgår av kartorna ovan följer befintlig luftledning från stationen i Borensnäs till väg Den nya ledningen föreslås placeras väster om befintlig ledning, för att få ökat avstånd till bostäder. Placeringen gör att den nya ledningen främst placeras i åkermark, medan en placering på östra sidan hade medfört placering i skog. Ledningen markkabelförläggs förbi bostadshusen vid väg Söder om väg 1077 går ledningen upp i luften igen, och förslaget innebär att den nya ledningen placeras väster om befintlig 130 kv ledning samt norr om SydVästlänken. Sidval har gjorts för att det tekniskt är en fördel att inte korsa under SydVästlänken. Två alternativa anslutningspunkter till befintlig luftledning BL8S7 Motala-Kimstad har identifierats. Det södra alternativet kräver minst nedtagning av skog, medan det norra alternativet gör att en något längre sträcka av befintlig luftledning kan raseras (se figur 3.1) 18

21 Ledningen placeras i öppen mark/åkermark på en sträcka av ca 1300 m, och i skog i ca 1400 m. Ledningssträckningen berör mycket få intresseområden i myndigheternas register. En fornlämning med Riksantikvarieämbetets benämning Brunneby 101:1 är det enda objekt som berörs av den nya ledningen. Objektet utgör lägenhetsbebyggelse och anges ha antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning Bedömningsgrunder Leveranssäkerhet och ekonomi Den nya ledningen till Borensnäs är mycket viktig för att klara de krav som ställs på leveranssäkerheten i regionnätet. För att klara lagkraven är det mycket viktigt att avbrottstiden på ledningar i regionnätet hålls nere (se avsnitt 2.1). Markkabelförläggning i regionnätet medför en något högre risk för att felsituationer uppstår, vilket beror på att ytterligare komponenter som skarvar, ändavslut mm tillförs elsystemet. Det stora skälet till att markkabel bedöms vara mindre driftsäkert än luftledningar är dock den längre återställningstiden vid ett fel på ledningen (ca 34 timmar för ett kabelfel jämfört med ca 10 timmar för ett luftledningsfel). Under den tid som felsökning och reparation pågår är elsystemet extra utsatt för ytterligare störning. När ett kabelfel väl är åtgärdat har nya komponenter tillkommit som i sin tur utgör potentiella felkällor, vilket ytterligare ökar risken för fortsatta felsituationer. För att ett kabelalternativ ska vara jämbördigt med ett luftledningsalternativ gällande matningen till Borensnäs krävs därmed att ett reservförband förläggs, dvs tre markkabelförband i stället för två. Kabelförläggning kräver dessutom utökning av utrustningen i Borensnässtationen. Detta medför att det är avsevärt mycket dyrare att anlägga ledningen som markkabel än som luftledning. En grov uppskattning av kostnaderna för projektet har gjorts. Markkabelförläggning av den nya matningen till Borensnäs kostnadsberäknas till ca MSEK, för de stråk som beskrivs ovan (markkabelstråk 3-5). Kostnad för eventuell sprängning, sanering etc tillkommer. Ett renodlat luftledningsalternativ kostnadsberäknas till ca 5-7 MSEK, medan förordat alternativ (kombination av luftledning och markkabel) kostnadsberäknas till ca 6-8 MSEK. I kostnadsuppskattningarna ingår inte byggnation av byggvägar etc. Kalkylerna ska ses som översiktliga, eftersom någon detaljprojektering ännu inte har gjorts Utvärdering av luftledningsalternativ Av de luftledningsstråk som utvärderats bedöms stråk 2 vara mer lämpligt än stråk 2. Skälen är att det medför en kortare ledningssträcka, att den känsliga naturmiljön (naturvårdsprogram, ängs- och betesmarksinventering, ängs- och hagmarksinventering, inventerade träd) vid Sandstorp (Örbäck) undviks, samt att placering av nya stolpar inom vattenskyddsområde (yttre skyddszon) undviks. Luftledningsstråk 2 är lokaliserat parallellt med befintlig 130 kv luftledning respektive SydVästlänken, viket innebär att det redan finns en påverkan på landskapet. I alternativet samlas, och därmed även begränsas, intrånget från infrastrukturen i området. Parallellgång med befintlig luftledning innebär att breddning kan ske av befintlig ledningsgata istället för att ta upp en helt ny ledningsgata för den nya ledningen. 11 Bedömningen anges på RAÄ:s hemsida kunna vara inaktuell sedan den nya Kulturmiljölagen tillkom. 19

22 Vid nybyggnation av ledning i stråk 1 (dvs parallellt med befintlig 130 kv ledning) är den nya ledningen i huvudsak hänvisad till en placering på samma sida om befintlig ledning utmed hela sträckan, eftersom det på grund av restriktionen i stolphöjd är tekniskt komplicerat att låta en ny luftledning korsa befintlig. Norr om korsningen med SydVästlänken bör en ny ledning byggas väster om befintlig på grund av närhet till bebyggelse. I södra delen av ledningssträckan (vid Örbäck/Sandstorp) bör en ny ledning däremot byggas på östra sidan om befintlig, med hänsyn till skog och naturmiljöintressen (vilket även påtalades från myndigheter inom samrådet). Fornminnen berörs såväl vid anläggning i stråk 1 som stråk 2, men vid byggnation av luftledning kan hänsyn ofta tas vid stolpplaceringen för att i möjlig mån kunna undvika markarbeten vid fornlämning. Det objekt som berörs av stråk 2 är en övrig kulturhistorisk lämning. Inför en eventuell projektering av ledning genom objektet kommer särskilt samråd i frågan att genomföras med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Byggnation av luftledning i stråk 2a (nytt stråk) medför att en ny ledningsgata tas upp mellan bostadshusen utmed väg Vattenfall utvärderade detta alternativ inledningsvis i projektet och valde att exkludera alternativet då det medför att ett av bostadshusen får 130 kv luftledningar på tre sidor om fastigheten. Eftersom alternativet föreslogs inom samrådet har det ändock inkluderats i detta samråd. Vattenfalls bedömning är dock att lösningen är sämre än den som förordas och presenteras ovan. Innan samrådsinstanserna gett sin syn på luftledningsstråk 2a kan dock en fullständig bedömning av alternativet inte göras. Byggnation av luftledning i stråk 2b (nytt stråk) medför nyanläggning av luftledning i ny sträckning, delvis över öppen mark och delvis i skogsmark. Vattenfalls bedömning i detta skede är att anläggande av en luftledning i helt ny sträckning ger en större påverkan på markanvändning (brukning av åker- och skogsmark), landskapsbild etc, än vad parallellplacering med befintlig ledning gör. Alternativ 2b medför den kortaste ledningssträckan och bedöms kunna byggas enbart i luftledningsutförande, vilket har tekniska och ekonomiska fördelar. Innan samrådsinstanserna gett sin syn på alternativet kan en fullständig bedömning av det inte göras Utvärdering av markkabelalternativ Samtliga markkabelalternativ medför att en ca 7 m bred gata i driftskedet kan hållas öppen på skogsbevuxna delar av ledningssträckningen. Markkabelstråk 3 och 4 medför anläggande av ledning inom vattenskyddsområde, naturvårdsprogram, ängs- och betesmarksinventering, ängs- och hagmarksinventering samt områden med fornminnen. Kabelförläggning utmed banvallen medför en risk för att föroreningar påträffas. Av de stråk som inkluderades i tidigare samråd, förordar Vattenfall den lösning som presenteras ovan. Markkabelstråk 5 medför kabelförläggning i ny sträckning, delvis över brukad mark och delvis genom skogsmark. Kabelförläggning över brukad mark riskerar att skada dränering, orsaka packningsskador mm. Innan samrådsinstanserna gett sin syn på markkabelstråk 5 kan en fullständig utvärdering av ett renodlat markkabelalternativ inte göras. 20

23 Förstärkning av 130 kv nätet till Borensnäs Bilaga 1. Förordad sträckning, samt närliggande intresseområden Borensnäs BRUNNEBY-NÄS " BRUNNEBY- KÅRGÅRDEN KÄRR SJÖVIK SJÖVIK KÅRGÅRDEN KUNGS NORRBY KUNGS NORRBY KUNGS NORRBY LAGGARHEM HYTTAN LAGGARHEM ÖRSTORP Väg 1077 OLOFSTORP SNABBAN SNABBAN SNABBAN ÖRSTORP KRYSSHEM KRYSSHEM " Station Borensnäs C C CRiksintressen naturvård H H H Förordad sträckning, med två anslutningsalternativc C C Riksintressen friluftsliv Befintlig 130 kv BL8S7 - Borensnäs Befintlig 130 kv BL8S7 Motala - Kimstad Sydvästlänken (Svenska Kraftnät) A A A Riksintressen Natura2000 A A A H H H Fornminne (punkt) Fornminne (linje) Fornminne (område) Förorenade områden!( Ängs- och hagmarksinv. Eklandskapsinventering Markavvattningsföretag yta! Trädinventering Ersättningsträd till grova ekar Naturreservat Naturvårdsprogram Ängs- och betesmarksinventering Skala Kartblad A4 1: Sign Datum Ref sys Uppdrag nr m

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen Miljökonsekvensbeskrivning Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen 2015-12-01 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Datum Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Handläggare Per Lidström Direktval 0960-165 04 Detaljplan för del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl. i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE A.

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 ÖREBRO 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kv elförbindelse Lindbacka

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv kraftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Jenåsen via Hästkullen och Högåsen

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande FINSPÅNG Utställningsutlåtande Översiktsplan 2011 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23 Utställningsutlåtande Översiktsplan 2011 Finspångs Kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Svenska kraftnät arbetet med Biologisk mångfald. Jan-Erik Bjermkvist AFL

Svenska kraftnät arbetet med Biologisk mångfald. Jan-Erik Bjermkvist AFL Svenska kraftnät arbetet med Biologisk mångfald Jan-Erik Bjermkvist AFL Svenska kraftnät Kraftledningsgators underhåll skall bl.a. bidra till uppfyllnad av det nationella 16:e miljökvalitetsmålet. Ett

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Förutsättningarna för markkabel

Förutsättningarna för markkabel Att: Svenska Kraftnät Marie Lindh Box 1200 172 24 SUNDBYBERG Göteborg, 22 mars 2013 Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2014 05 09 Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län Planområde NORMALT PLANFÖRFARANDE Beslut Datum Samråd 2014 03 17 Granskning Antagande Laga kraft PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektorganisation Svenska kraftnät Projektledare Tillstånd och MKB enetjärn natur AB Uppdragsansvarig och utredare Utredare Kartor Bilden på framsidan visar den befintliga ledningskorsningen vid Sollefteå

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Bilaga 2 till samrådsredogörelse för Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Uppvidinge, Nybro och Lessebo kommuner

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Detaljplan för KV Spisen 2 och 3 mm, Motala kommun Bollplaner vid Staffanstorp

Detaljplan för KV Spisen 2 och 3 mm, Motala kommun Bollplaner vid Staffanstorp SAMRÅDSHANDLING 2009-09-10 Handlingen består av: Planbeskrivning (s 2-8) Genomförandebeskrivning (s 9-10) Plankarta med bestämmelser Samrådstid: 2009-09-14 till 2009-10-26 Detaljplan för KV Spisen 2 och

Läs mer

Skanovas telenät i Sverige

Skanovas telenät i Sverige 1 (9) s telenät i Sverige Anslutning till s telenät Innehåll Sida Anslutning till s telenät 2 Flerbostadshus företag, industri och privatboende 3 Teleutrymme tillhandahålls av fastighetsägaren/kund 3 Vem

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Blekinge län 2015-01-05 2014/235 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Blekinge län 2015-01-05 2014/235 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Generaldirektören Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Blekinge län 2015-01-05 2014/235 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redovisning av samråd jml. 6 kap. miljöbalken om en ny 400

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

2014-04-04. Dagordning. Torv. Hasselfors Garden AB. Torv användningsområden. Torvförekomst. Möte angående Spängermossen 2014-03-27

2014-04-04. Dagordning. Torv. Hasselfors Garden AB. Torv användningsområden. Torvförekomst. Möte angående Spängermossen 2014-03-27 Dagordning Presentation Hasselfors Garden AB och Enbio AB Torv Vad är det? Vad används det till? Möte angående Spängermossen 2014-03-27 Planerad verksamhet Plats varför Spängermossen? Produktionsmetod

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. 2015-10-15 SvK dnr 2015/885 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SVENSKA KRAFTNÄT. 2015-10-15 SvK dnr 2015/885 SAMRÅDSREDOGÖRELSE SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation Enligt sändlista 2015-10-15 SvK dnr 2015/885 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse för genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken angående ny 220 kv-ledning

Läs mer

Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län

Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län Vattenfall Eldistribution AB 2015-09-16 Inledning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING JUNI 2008

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING JUNI 2008 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING JUNI 2008 400 kv ledning Kimstad - Sege - Arrie Ny passage söder om Södra Sandby, Lunds kommun Befintlig ledningssträckning och Utredningsalternativ 4 (UA4) Projektorganisation

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning -

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H Axclight H Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna kommer från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Att

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer