Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla."

Transkript

1

2 PM Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi (PiteEnergi) ställer sig till dessa. Samrådet behandlar befintlig 45 kv kraftledning (PL492) mellan Bonäset till Pitholm i Piteå kommun. Bakgrund och syfte PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv luftledning (PL492) i befintlig ledningsgata från Bonäset till Pitholm. Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. Samråd Enligt 6 kap. 4 Miljöbalken ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt Miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan anses bli särskilt berörda. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning och dess förutsedda miljöpåverkan, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. Samrådsprocessen gällande den aktuella kraftledningen inleddes i november Skriftligt samråd genomfördes med fastighetsägare (fastigheter belägna inom 25 meter på var sida av ledningens mitt), berörda myndigheter och organisationer samt tillsynsmyndigheten under november-december 2014, se sändlista och inbjudningsbrev, bilaga 2-5. Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade ledningen och dess sträckning samt översiktligt förutsedd miljöpåverkan skickades ut för synpunkter den 26 november 2014, se bilaga 6. I samrådsunderlaget fanns information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan. Samrådet kungjordes i Piteå Tidningen, Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren den 28 november 2014, se bilaga 1. Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var samrådsunderlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Sista svarsdag var 19 december (7) memo04.docx S w e co E n vi r o n m e nt AB LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492 docx

3 Den 12 augusti 2015 genomfördes ett kompletterande samråd med Piteå kommun utöver det skriftliga samråd som sedan tidigare genomförts. Det kompletterande samrådet genomfördes som ett möte på Stadshuset, Piteå kommun. Protokoll från samrådsmötet bifogas som bilaga 7. Med anledning av den fördjupade informationen som lämnades vid det kompletterande samrådsmötet begärde PiteEnergi ett kompletterande yttrande från Piteå kommun avseende bolagets planerade ansökan om förlängd koncession för befintlig luftledning PL492. Begäran om kompletterande yttrande redovisas i bilaga 8. De svar och yttranden som inkommit i samrådet sammanfattas i denna PM och utgör tillsammans med övriga samrådshandlingar det underlag som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för planerad åtgärd. Inkomna synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter/svar som inkommit i samband med samrådet. Samtliga inkomna yttranden redovisas i bilaga 9. PiteEnergis bemötande av synpunkterna anges med kursiv text. Länsstyrelsen Vid muntlig kontakt med länsstyrelsen har länsstyrelsen meddelat att de inte har lämnat något yttrande inom ramen för det skriftliga samrådet. Därmed kommer länsstyrelsens synpunkter att hanteras inom ramen för beslutet i fråga om betydande miljöpåverkan. Piteå Kommun Piteå kommun har i sitt yttrande daterat angett att kommunen anser att kraftledningar inom Piteå tätort generellt ska vara nedgrävda. Ledningsgator försvårar stadens utveckling och även stads-och landskapsbilden påverkas negativt. Nördfjärden är stadens lugna sida och Norrstrand vid Nördfjärden är stadens mest uppskattade och lättillgängliga område. Områdets potential för friluftslivet försvagas av den befintliga luftledningen. Förläggning av markkabel i områden Strömlida, Nördfjärden, Norrstrand och Grisberget är ytterst angelägna för Piteå kommun. Dessa områden är utpekade som områden med höga sociala och ekologiska värden. Genom en samordning med Vattenfall skapas förutsättningar att ersätta nuvarande luftledning med markförlagda ledningar vid Nördfjärden. I kommunens kompletterande yttrande daterat anges att kommunen har ett generellt önskemål om att kraftledningar inom tätorten är nedgrävda. Kommunens önskemål om förläggning av kabel i mark lyfts särskilt fram områdena vid Nördfjärden och Norrstrand som kommunen bedömer vara viktiga områden för utomhusaktivitet och friluftsliv. PiteEnergi: PiteEnergi har stor respekt för kommunens yttrande och en förståelse för de värden som kommunen lyfter fram för bl.a. områdena kring Nördfjärden och Norrstrand. För PiteEnergis del finns det ett antal aspekter/förutsättningar som komplicerar frågan om en markförläggning av den aktuella ledningen; 2 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492 docx

4 PiteEnergis 45 kv kraftledning löper parallellt med Vattenfalls 130 kv ledning och delar stolpar med denna längs en delsträcka från Ankarskatan genom tätorten fram till Norra Pitholm. För den sambyggda delsträckan äger PiteEnergi enbart linorna till 45 kv kraftledningen medan Vattenfall äger stolpar och resterande delar av anläggningen. PiteEnergi har därför inte ensam rådighet över utförandet för befintliga luftledningar längs den sambyggda delsträckan utan är beroende av Vattenfalls planer för investeringar för de aktuella ledningarna. Beträffande PiteEnergis luftledning PL492 är detta en fullt fungerande ledning vilket gör att reinvesteringar i anläggningen längs delsträckan Bonäset-Pitholm är något som ligger långt fram i tiden. En tidigarelagd investering längs sträckan innebär ökade kostnader för bolaget, Piteå kommun och för bolagets kunder. En utredning av förutsättningar inkl. kostnadskalkyl för markförläggning av aktuell ledning har genomförts och redovisas i bilaga 11. Utredningen visar att kostnaden för markförläggning av ledningen genom Piteå tätort från Ankarskatan till Norra Pitholm uppgår till ca 53 Mkr, vilket motsvarar hela investeringsbudgeten för PiteEnergi Elnät under en tvåårs-period. Även om delsträckan för markförläggning begränsas utgör kostnaden för mark/sjöförläggning en betydande andel av PiteEnergi Elnäts investeringsbudget. Konsekvensen av en sådan investering blir följaktligen att bolagets övriga investeringsutrymme skulle begränsas under ett eller möjligen flera års tid. Ändrade prioriteringar för bolagets verksamhet under de efterföljande åren är något som skulle kunna påverka andra satsningar och i förlängningen Piteå kommuns utvecklingsmöjligheter under samma period. Mark- och sjöförläggning av ledningen är positivt ur ett estetiskt perspektiv, tyvärr dock tvärtom ur ett funktionsperspektiv. Markkabel är en svårare och känsligare teknik, speciellt vid högre spänningar jämfört med luftledning. Markförläggning av den aktuella ledningen kräver dubbla kabelförband vilket ger ytterligare ändavslut/skarvar som i sig är kostnadsdrivande men framförallt utgör de ytterligare tillkommande potentiella felkällor (montage, materiel, konstruktion). En markförläggning försämrar dessutom driftsäkerheten genom att felsökning och reparation kraftigt försvåras. Ett kabelhaveri medför oftast omfattande och långvariga elavbrott pga. omfattande grävarbeten för att lokalisera och reparera den felande delen av ledningen. För t.ex. sjökabel finns normalt inte reservmaterial/kabel lagerhållet utan detta måste istället specialbeställas vilket kan fördröja reparationsarbetena ytterligare. PiteEnergi har bestämmelserna om leveranskvalitet att följa vilket ställer stora krav på att fel snabbt ska kunna hittas och avhjälpas, något som underlättas betydligt vid luftledning jämfört med mark- och sjökabel. Avgrävda kablar är den kanske vanligaste orsaken till fel på markkabel i tätortsmiljö. De aktuella ledningarna är centrala för elförsörjningen av stora delar av Piteå kommun. Ett utförande som luftledning i trädsäker ledningsgata anser PiteEnergi vara det mest driftsäkra och ändamålsenliga för dessa viktiga ledningar. 3 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492.docx

5 Ofta kompletteras markkabel med en redundant matning via luftledning för att säkerställa kraven på leveranskvalitet. I dagsläget saknas sådan redundant matning mot Pitholm/Haraholmen. Att enbart förlita sig på markförlagd kabel för matning av t.ex. industriområden med stora elförbrukare som är känsliga för avbrott i elleveranser är vanskligt. I dagsläget finns en trångsektion för elförsörjningen genom centrala Piteå mot områdena Pitholm/Haraholmen som begränsar möjligheterna till nyanslutning av effektkrävande verksamheter. Eventuellt nya tillkommande ledningar för att förstärka kapaciteten kan komma att förläggas i mark (pga. utrymmesbrist genom centrala Piteå). Med tanke på planerna för Pitholmens och Haraholmens industriområden med nya industrier och pågående satsningar för etableringar av t.ex. datacenter med hög elförbrukning ser PiteEnergi en risk med att inte ha en redundant matning via luftledning mot Pitholm/Haraholmen. Ett sätt att hantera den risken är att behålla befintliga luftledningar (PL492 samt Vattenfalls ledningar PL23 och PL4S5) mellan Bonäset och Pitholm. PiteEnergi vill även lyfta fram att även en markförlagd kabel är förenad med ett flertal restriktioner längs med kabeln i form av krav på fria ytor (inga buskar, träd, byggnader, stängsel, vägar, belysningsstolpar m.m.) motsvarande 20 m bredd längs hela kabelstråket. Inom denna zon kommer även förbehåll och krav att gälla som t.ex. krav på minsta avstånd till markanläggningar, vägar, GC-vägar, parkeringsplatser, VA-ledning, annan markkabel (el, tele, opto) etc. Genom en markförläggning kan zonen med restriktioner minskas något jämfört med en luftledning, däremot kommer möjligheten till exploatering/utbyggnad av området kring ledningen vara fortsatt begränsad. Det befintliga intrånget som nuvarande luftledning ger upphov till där den passerar tätorten kommer således att kvarstå även vid en markförläggning även om zonen med restriktioner kan minskas något. Den huvudsakliga vinsten med den investering som en markförlaggning skulle innebära utgör enligt PiteEnergis bedömning av att ledningens påverkan på landskapsbilden kan minskas. En markförläggning medför omfattande anläggningsarbeten och arbeten i vatten (både vid anläggande samt vid reparationsarbeten/underhåll) vilket helt kan undvikas om befintlig luftledningen bibehålls. Sammanfattningsvis är det PiteEnergis uppfattning att en markförläggning av befintlig luftledning är något som inte låter sig göras i en handvändning. Förutom PiteEnergi involverar åtgärden även Vattenfall som ägare av huvuddelen av befintlig anläggning längs sträckan vilket gör att PiteEnergi är beroende av Vattenfalls långsiktiga planer för anläggningen. Åtgärden är förknippad med en betydande investering vilket skulle leda till ökade kostnader för bolaget, Piteå kommun samt bolagets kunder. Åtgärden begränsar bolagets investeringsutrymme i övrigt vilket kan kräva ändrade prioriteringar som kan få konsekvenser för PiteEnergis övriga verksamhet. Precis som för befintlig luftledning kommer en markförlagd kabel att medföra ett intrång med krav på vissa restriktioner/begränsningar längs med kabeln om än påverkan på landskapsbilden kan minskas genom markförläggning. Fördelarna med luftledning vad gäller funktion och drift samt leveranssäkerhet gör att PiteEnergi bedömer det vara strategiskt riktigt att behålla nuvarande luftledning särskilt med tanke på ett framtidsscenario där kompletterande 4 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492 docx

6 kraftförsörjning mot Pitholm/Haraholmen genom en ny markförlagd kabel skulle kunna bli aktuellt. Skanova Skanova har inget att erinra. Sveriges geologiska undersökning (SGU) SGU har inget att erinra förutsatt att inga förändringar kommer ske. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) MSB avstår från att yttra sig. Luftfartsverket (LFV) LFV har inget att erinra. Vattenfall Vattenfall har inget att erinra., Nätkoncessionen ska gälla under samma villkor som för befintlig ledning. Motiveringen är det avtal som tidigare träffats mellan fastighetsägare och Piteå kommun. Om mot förmodan en nedläggning av befintlig ledning sker ska det avtal som upprättats av båda parter gälla så att möjlighet att uppföra en fastighet under nuvarande befintliga ledningar möjliggörs. PiteEnergi: Nätkoncessionen kommer att gälla under samma villkor som befintlig ledning. och, Vill ha svar på vad ledningsrätten innebär och hur den ser ut. De framhåller att en 45 kv ledning blockerar markägarens rätt att nyttja egna marken som stadsnära tomter, vilket innebär stöld av markägaren. önskar kopior på de historiska dokumenten, samt hur den ekonomiska kompensationen ser ut. De önskar även dokumentation av strålningssituationen för hela dragningen och en nedgrävning av både denna 45 kv kraftledning samt Vattenfalls 130 kv kraftledning. PiteEnergi: Ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att på visst särskilt vis nyttja den belastade fastigheten. Vanligen omfattar ledningsrätten en rättighet att både anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningen över den belastade fastigheten. En ledningsrätt innehåller därmed vissa särskilt angivna befogenheter för ledningshavaren som till exempel rätten att uppföra vissa anläggningar på fastigheten, rätten att ta väg över fastigheten, rätten att ha tillträde till ledningen för underhålls- och driftarbeten, rätten att ta ned träd på fastigheten m.m. Detta innebär också en begränsning i hur fastighetsägaren får använda det belastade området, till exempel kan det innebära att fastighetsägaren inte får uppföra byggnad, plantera träd, schakta eller spränga nära ledningar m.m. En ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförättning 5 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492.docx

7 och gäller för all framtid. I samband med lantmäteriförättningen betalas den ekonomiska kompensationen, fastställd av Lantmäteriet som oberoende part, ut. Direktkontakt med markägaren kommer att tas för att informera om gällande ledningsrätt. En magnetfältsutredning genomförs och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen som en del av koncessionsansökan. Nedgrävning av luftledning innebär stora omkostnader och ingrepp i naturmiljön. Angående problematiken kring markkabelförläggning hänvisas till PiteEnergis bemötande av Piteå kommuns synpunkter., Motsätter sig förlängning av linjekoncession så länge det är luftledning. Alternativ att gräva ner kraftledningen i mark finns. Ser det som ett problem att ledningen går så nära fastigheten med magnetfält som följd. Staglinor på tomten gör att tomten inte kan användas fullt ut. En utredning kring magnetfält och dess risker med strålning som följd bör göras innan beslut fattas. Vid regn och kyla hörs tydliga ljud från ledningen vilket påvisar att det finns kraftiga magnetfält. Dessutom påverkas fastighetsvärdet negativt av närheten till luftledningen. PiteEnergi: Nedgrävning av luftledning innebär stora omkostnader och ingrepp i naturmiljön. Angående problematiken kring markkabelförläggning hänvisas till PiteEnergis bemötande av Piteå kommuns synpunkter. PiteEnergi har förståelse kring oro som finns rörande magnetfält. Magnetfälten från befintlig luftledning kommer att utredas särskilt och redogöras för i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas som en del av koncessionsansökan. Kraftledningen, med tillhörande staglinor, går nära fastigheten och det är inte ovanligt att de gör det i områden där kraftledningen byggts och där det senare byggs bostäder i dess närhet, som i detta fall. PiteEnergi har ledningsrätt för kraftledningen vilket innebär rätten på visst särskilt vis nyttja den belastade fastigheten, som drift och underhåll av en kraftledning. Det innebär även vissa begränsningar, till exempel är det enligt gällande starkströmsföreskrifter inte tillåtet att uppföra en byggnad av något slag i anslutning till kraftledningen. Tomterna i villaområdet berörs/omfattas inte av ledningsrätten och kraftledningen är placerad utanför tomtgränserna i området. Ljudeffekterna som hörs från kraftledningen är koronaurladdningar vilka kan uppstå vid regn, snö och frost och utgår huvudsakligen från den parallellgående 130 kv-ledningen som ägs av Vattenfall. Mycket riktigt finns det magnetfält kring en kraftledning, men det avtar mycket snabbt med avståndet till ledningen. Som tidigare angivits kommer en magnetfältsutredning presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Då kraftledningen är befintlig och uppfördes i nuvarande lokalisering redan innan bostaden byggdes så bör den inte påverka fastighetsvärdet på ett sådant sätt att det drabbar fastighetsägaren. 6 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492 docx

8 7 (7) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse pl492.docx

9 Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken Bilaga 1 AB PiteEnergi planerar att ansöka om förnyat tillstånd (nätkoncession för linje) för de befintliga 45 kvledningarna PL492 Bonäset-Pitholm, PL493 Bonäset- Öjebyn och PL499 Bonäset-Sjulnäs i Piteå kommun. Alla ledningar planeras kvarstå i befintlig sträckning. Som ett led i framtagandet av ansökningshandlingar vill PiteEnergi härmed samråda och få in synpunkter och information från berörda. Synpunkter över den planerade verksamheten kan lämnas skriftligen via brev eller e-post senast den 19 december 2014 till, Sweco Environment, Västra Varvsgatan 11, Luleå eller via Samrådsunderlag för resepektive ledning, där den planerade verksamheten beskrivs, lämnas ut av kontaktperson enligt ovan och finns även tillgängliga på PiteEnergis kontor på Västra kajvägen 1 i Piteå.

10 Bilaga 2 Bilaga 2 Sändlista Myndigheter och Organisationer Myndigheter/ Kontakt Adress Postadress organisationer Länsstyrelsen i LULEÅ Norrbottens län Piteå kommun Piteå Norrbottens LULEÅ Ornitologiska Förening Luftfartsverket Norrköping Naturskyddsföreningen KIRUNA Norrbotten Myndigheten för samhällsskydd och KARLSTAD beredskap Skanova Elskyddsärenden FARSTA Skogsstyrelsen Aronsgatan Piteå Sveriges Geologiska Box Uppsala Undersökning (SGU) Semisjaur-Njarg sameby Vattenfall 930 Ståkke sameby Östra Kikkejaure sameby ARVIDSJAUR Arvidsjaur

11 Bilaga 3 Bilaga 3 Sändlista Fastighetsägare POSTNUMMER POSTORT PITEÅ PITEÅ

12 94131 PITEÅ PITEÅ Bilaga 3

13 94143 PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ Bilaga 3

14 94143 PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ STOCKHOLM PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ ÄLVSBYN PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ Bilaga 3

15 94185 PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ PITEÅ Bilaga 3

16 94335 ÖJEBYN ÖJEBYN PITEÅ ÖJEBYN ÖJEBYN ÖJEBYN JÄVREBYN NORRFJÄRDEN NORRFJÄRDEN PITEÅ STOCKHOLM ÖJEBYN PITEÅ Bilaga 3

17

18

19 Bilaga 4

20

21 Bilaga Länsstyrelsen Norrbottens län Inbjudan till samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av ansökan om förlängning av linjekoncession för befintliga 45 kv-ledningar mellan Bonäset-Pitholm (PL 492), Bonäset-Öjebyn (PL 493) och Bonäset-Sjulnäs (PL499) i Piteå kommun AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om förlängning av nätkoncession för linje för befintliga 45 kv-luftledningar mellan Bonäset-Pitholm, Bonäset-Öjebyn samt Bonäset-Sjulnäs i Piteå kommun. Med anledning av planerad koncessionsansökan vill PiteEnergi härmed samråda kring ärendet enligt 6 kap 4 miljöbalken. I bifogade samrådsunderlag finns ytterligare information angående projektet. Ni är välkommen att lämna synpunkter om den planerade verksamheten skriftligen senast den 19 december 2014 till kontaktperson enligt nedan. Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå e-post: Nu pågår samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter och organisationer. Resultatet av samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelse och förslag på MKB-disposition kommer att sändas till länsstyrelsen tillsammans med en förfrågan om länsstyrelsens beslut, enligt 6 kap 5 miljöbalken, om huruvida den planerade koncessionsförlängningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med vänliga hälsningar Bilaga Samrådsunderlag för PL492 Samrådsunderlag för PL493 Samrådsunderlag för PL499 Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

22 Bilaga 6 SAMRÅDSUNDERLAG Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 med anledning av ansökan om linjekoncession för befintlig 45 kv kraftledning (PL492) mellan Bonäset och Pitholm, i Piteå kommun. 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv luftledning (PL 492) i befintlig ledningsgata från Bonäset till Pitholm, se Figur 1. Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. 1.2 Samråd PiteEnergi avser att ansöka om förlängning av nätkoncession (tillstånd) för linje för den befintliga luftledningen. Inför ansökan om kommer AB PiteEnergi att samråda med länsstyrelse, kommun, berörda markägare, samt vissa sektorsmyndigheter och organisationer. Detta dokument utgör samrådsunderlag för det aktuella ledningsprojektet. Efter samrådstiden kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där de synpunkter som framförts under samrådstiden har sammanställts tillsammans med PiteEnergis bemötande. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas ansökan om nätkoncession som lämnas in till Energimarknadsinspektionen. På uppdrag av PiteEnergi handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet. 1.3 Koncessionsansökan För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs ett tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Koncessionsansökan lämnas in till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter en omfattande remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. Ett koncessionsbeslut gäller normalt tills vidare och ger nätägaren rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. Rätt att nyttja marken är reglerad i ledningsrätt enligt förrättning utförd Sweco Environment AB 1 (8) EE \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\ samrådsunderlag pl492 original docx

23 Bilaga 6 2 Lokalisering och alternativ 2.1 Lokalisering Den sammanlagda ledningssträckningen längs linjekoncessionen uppgår till ca 10,9 kilometer mellan Bonäset-Pitholm i Piteå kommun. Bredden på ledningsgatan där ledningen passerar skog längs sträckningen varierar mellan ca 40 och 70 meter. Variationen beror på att ledningen går parallellt med andra befintliga ledningar längs olika delsträckor. 2.2 Nollalternativ Nollalternativet skulle innebära att befintlig ledning måste rivas och att överföring måste ske via med andra befintliga ledningar och att nya ledningar måste byggas. 2.3 Alternativ Med hänsyn till att det är en befintlig ledning i befintlig ledningsgata som omprövas bedöms alternativa sträckningar inte vara rimliga att beskriva eftersom en ny sträckning skulle innebära större miljöpåverkan genom att oexploaterade områden skulle behöva tas i anspråk. En fortsatt diskussion kring alternativ kommer att finnas med i MKBn. 2 (8) SAMRÅDSUNDERLAG EE \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\ samrådsunderlag pl492 original docx

24

25

26 Bilaga Bebyggelse, markanvändning och planer Kraftledningen passerar genom tätortsbebyggelse, bland annat stadsdelarna Ankarskatan, Djupviken och Strömnäs, se Figur 1. Genom tätortsbebyggelsen är kraftledningen uppförd i samma träportalskonstruktion som Vattenfalls 150 kv kraftledning. I övrigt berör ledningen främst brukad skogsmark samt åker-och hagmark. Ledningen ligger inom område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Piteå kommuns gällande översiktsplan är indelad i tre delar och är från Detaljplaner finns i de områden kraftledningen passerar tätorten. 4.3 Hälsa och säkerhet Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring en kraftledning uppstår både ett elektrisk och magnetiskt fält. Spänningsskillnaden mellan mark och fasledare ger upphov till det elektriska fältet och strömmen i fasledarna alstrar det magnetiska fältet. Den elektromagnetiska fältstyrkan vid marknivå beror främst på avståndet till ledningen, fasernas placering samt strömlasten. Både elektriska och magnetiska fält avtar snabbt med ökat avstånd från ledningen. Vid förläggning av en markkabel avskärmas det elektriska fältet och blir i princip noll. Forskning har länge pågått om fältens eventuella påverkan på människors hälsa, men ännu har det inte gått att säkerställa några skadliga hälsorisker. Det finns således inga fastställda gränsvärden eller riktvärden för magnetiska fält eller skyddsavstånd till ledningar. PiteEnergi tillämpar den försiktighetsprincip som formulerats av fem svenska myndigheter: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. En utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält kommer att redovisas i MKBn. 4.4 Natur och kulturmiljövärden Kraftledningen passerar genom ett skogsområde med höga naturvärden, se Figur 4. Längs den sydligaste delsträckan förekommer även sumpskogsområden i närheten av ledningen. Dessutom passerar ledningen förbi eller i utkanten av ett antal kulturhistoriska lämningar. Utförligare beskrivning av natur- och kulturmiljöintressen redovisas i kommande MKB. 4.5 Friluftsliv Ledningen ligger inom riksintresse för friluftsliv längs Norrbottens skärgård, se Figur 3. Dock bedöms ledningen inte påverka riksintressets värden som består av friluftsliv och rekreation längs Norrbottenskustens kustband och i skärgården. Utförligare beskrivning av friluftslivsintressen redovisas i kommande MKB. SAMRÅDSUNDERLAG (8) EE \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\ samrådsunderlag pl492 original.docx

27

28

29 Bilaga 6 5 Förutsedd miljöpåverkan Det finns många positiva aspekter med tillgången till en pålitlig elförsörjning. Elen från kraftledningen försörjer många kunder i regionen, såväl boende som industrier. Eftersom ledningen redan är byggd bedöms inte en förlängning av koncessionen innebära någon tillkommande negativ inverkan på natur-, kulturmiljö- eller övriga intressen under förutsättning att erforderlig hänsyn tas vid framtida underhållsarbeten. Den påverkan av större omfattning som ledningen haft på natur- och kulturmiljö skedde i samband med att ledningen byggdes för ca år sedan. I övrigt påverkar ledningen landskaps- och stadsbilden eftersom den passerar öppna marker och förbi stadsdelar i tätorten, men inslaget kommer att vara detsamma som i dagsläget. Detaljerad utredning av effekter och konsekvenser av koncessionsförlängningen på befintlig 45 kv-ledning kommer att beskrivas i kommande MKB. 6 Fortsatt arbete Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse och lämnas till länsstyrelsen tillsammans med en begäran om Länsstyrelsens beslut, enligt 6 kap 5 miljöbalken, om huruvida koncessionsförlängningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar som genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för ledningsdragningen. De viktigaste frågorna i miljökonsekvensbeskrivningen är direkta och indirekta konsekvenser för markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö och friluftsliv. Övriga konsekvenser från t.ex. underhållsarbeten under driftstiden kommer också att beskrivas. 7 Tidplan Ansökan planeras att lämnas in i början av (8) SAMRÅDSUNDERLAG EE \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\ samrådsunderlag pl492 original docx

30 Bilaga 7 PROTOKOLL UPPDRAG Övriga koncessioner UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM PLATS Stadshuset, Piteå kommun DATUM TID NÄRVARANDE Piteå kommun Piteå kommun PiteEnergi PiteEnergi Vattenfall Vattenfall Sweco Samrådsmöte med Piteå kommun angående ansökan om koncession för befintlig 45 kv kraftledning mellan Bonäset och Pitholm, Piteå kommun Bakgrund AB PiteEnergi (nedan benämnt PiteEnergi) har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen (EI) ansöka om nätkoncession för linje för befintlig 45 kv luftledning (PL 492) mellan Bonäset och Pitholm, Piteå kommun. Som en del av processen med koncessionsansökan för nämnda ledning har samråd genomförts med myndigheter, organisationer och sakägare. Den 12 augusti 2015 genomfördes ett kompletterande samråd med Piteå kommun utöver det skriftliga samråd som sedan tidigare genomförts. Det kompletterande samrådet genomfördes som ett möte på Stadshuset, Piteå kommun. Samrådsmötet genomfördes på PiteEnergis initiativ med anledning av kommunens skriftliga yttrande i ärendet där kommunen tar en tydlig ställning för en markförläggning av den aktuella ledningen. Syftet med samrådsmötet var att ge kommunen en fördjupad information om förutsättningarna för elleveranser både i den aktuella delen av elnätet samt i kommunen i stort och därigenom ge kommunen bättre förutsättningar och ett bättre underlag för att kunna ta ställning i ärendet med planerad koncessionsansökan. Vid mötet deltog även representanter från Vattenfall, detta med anledning av att Vattenfall har en befintlig 145 kv luftledning (PL23 respektive PL4S5) som löper parallellt med PL 492 längs sträckningen. Vattenfalls och PiteEnergis ledningar är dessutom sambyggda i gemensamma konstruktioner längs delsträckan Ankarskatan-Norra Pitholm. 1 (3) mom02.docx S w e co Västra Varvsgatan 11 Box SE Luleå, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Miljökonsult Luleå Vatten och Miljö Telefon LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsmöte piteå kommun \protokoll kompletterande samrådsmöte docx

31 Bilaga 7 I föreliggande protokoll redovisas de diskussioner och synpunkter som fördes fram vid det kompletterande samrådsmötet. Kommunens frågor/synpunkter vid mötet redovisas med kursiv stil. Samrådsmöte Mötet inleds med att PiteEnergi redogör för ärendets bakgrund och förutsättningarna för de aktuella ledningarna. Därefter redovisar Vattenfall en utredning som genomförts avseende kostnadskalkyl, förutsättningar och konsekvenser vid markförläggning av de befintliga luftledningarna längs delsträckan Ankarskatan-Norra Pitholm (bilaga). Kommunen: Vilka insatser i form av upprustning/underhåll planeras i närtid för de befintliga ledningarna längs den aktuella sträckan? PiteEnergi: PL492 är en fullt fungerande ledning. Delsträckan Bonäset-Pitholm ingår därför inte i bolagets långtidsplaner vad gäller upprustning/nybyggnation. Vattenfall: Eftersom ledningarna längs sträckan är fullt fungerande planeras inga särskilda insatser längs den aktuella sträckan annat än normalt löpande underhåll såsom utbyte av enstaka anläggningsdelar som blivit uttjänta. Elanläggningen i sin helhet fungerar bra och det finns i dagsläget inte några incitament för att göra upprustningsåtgärder längs sträckan. Kommunen: Skall det förstås som att investeringar längs sträckan inte ger ett bättre fungerande elnät och inte är av något särskilt värde för varken PiteEnergi eller Vattenfall? PiteEnergi/Vattenfall: Ja så är det. Investeringar längs sträckan utgör enbart en kostnad som inte ger tillbaka någonting. PiteEnergi: Även om behov av reinvestering/ombyggnation av linje PL 492 hade funnits hade mark- och sjöförläggning inte varit PiteEnergis förstahandsalternativ bland annat pga. den försämrade driftsäkerhet som detta skulle medföra. Bolaget har bestämmelserna om leveranskvalitet att följa vilket ställer stora krav på att fel snabbt ska kunna hittas och avhjälpas. Något som försvåras betydligt vid mark- och sjöförläggning. Det är även viktigt för kommunen att känna till att även markförläggning medför restriktioner och fria ytor (inga buskar, träd, byggnader, stängsel, vägar, belysningsstolpar m.m.) motsvarande 20 m bredd längs hela kabeln. Inom denna zon kommer förbehåll och krav att gälla som t.ex. krav på minsta avstånd till markanläggningar, vägar, GC-vägar, parkeringsplatser, VA-ledning, annan markkabel (el, tele, opto) etc. En markförläggning medför även omfattande anläggningsarbeten och arbeten i vatten vilket helt undviks om befintlig luftledning bibehålls. En markförläggning av PL492 längs sträckan Ankarskatan-Norra Pitholm skulle innebära att i princip hela PiteEnergis investeringsbudget under en 2 års-period skulle tas i anspråk. Det i sin tur skulle medföra omfattande begränsningar och kraftigt ändrade prioriteringar för bolagets verksamhet under de efterföljande åren vilket naturligtvis även skulle påverka Piteå kommuns utvecklingsmöjligheter under samma period. 2 (3) mom02.docx PROTOKOLL LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsmöte piteå kommun \protokoll kompletterande samrådsmöte docx

32 Bilaga 7 Kommunen: Hur vanligt är det med markförläggning av denna typ av ledningar? Vattenfall: I tätbebyggelse t.ex. i Storstockholm förekommer nedgrävning av denna typ av ledningar. Ofta kompletteras markkabel med en redundant matning via luftledning. Att enbart förlita sig på markförlagd kabel för matning av t.ex. industriområden med stora elförbrukare som är känsliga för avbrott i elleveranser är vanskligt. Med tanke på planerna för Pitholmens och Haraholmens industriområden med nya industrier och pågående satsningar för etableringar av t.ex. datacenter med hög elförbrukning finns det risker med att inte ha en redundant matning via luftledning. Ett sätt att hantera den risken är att behålla befintlig luftledning mellan Bonäset och Pitholm. Kommunen: Med anledning av den fördjupade informationen som redovisats vid mötet är kommunens avsikt att lämna in ytterligare ett yttrande som kompletterar det som sedan tidigare har lämnats i ärendet. Sekreterare, Sweco Godkänt av, PiteEnergi Bilaga Kostnadskalkyl och förutsättningar för markförläggning 3 (3) mom02.docx PROTOKOLL LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\pl492 bonäset-pitholm\samråd\samrådsmöte piteå kommun \protokoll kompletterande samrådsmöte docx

33 Bilaga Piteå kommun , Piteå Begäran om kompletterande yttrande avseende ansökan om förlängning av linjekoncession för befintlig 45 kv-ledning mellan Bonäset-Pitholm (PL 492) i Piteå kommun AB PiteEnergi (nedan benämnt PiteEnergi) har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen (EI) ansöka om nätkoncession för linje för befintlig 45 kv luftledning (PL 492) mellan Bonäset och Pitholm, Piteå kommun. Som en del av processen med koncessionsansökan för nämnda ledning har samråd genomförts med myndigheter, organisationer och sakägare. Den 12 augusti 2015 genomfördes ett kompletterande samråd med Piteå kommun utöver det skriftliga samråd som sedan tidigare genomförts. Det kompletterande samrådet genomfördes som ett möte på Stadshuset, Piteå kommun. Samrådsmötet genomfördes på PiteEnergis initiativ med anledning av kommunens skriftliga yttrande i ärendet där kommunen tar en tydlig ställning för en markförläggning av den aktuella ledningen. Protokoll från samrådsmötet bifogas som bilaga. Med anledning av den fördjupade informationen som lämnades vid det kompletterande samrådsmötet önskar PiteEnergi ett kompletterande yttrande från Piteå kommun avseende bolagets planerade ansökan om förlängd koncession för befintlig luftledning PL 492. Det kompletterande yttrandet lämnas skriftligen senast den 11 september 2015 till kontaktperson enligt nedan. Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå e-post: Med vänliga hälsningar Bilaga Protokoll, kompletterande samrådsmöte Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Bilaga 9

49

50

51 Bilaga 9

52 Bilaga 9

53

54

55

56 BILAGA 8 DISPOSITION MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 1.2 Projektets omfattning 1.3 Gällande tillstånd 1.4 Samråd 1.5 Beslut om betydande miljöpåverkan 2 Alternativ 2.1 Lokalisering 2.2 Nollalternativ 2.3 Alternativ 3 Teknik 3.1 Ledningens tekniska utförande 4 Omgivningseffekter 4.1 Elektriska och magnetiska fält 5 Förutsättningar och miljökonsekvenser 5.1 Bedömningsgrunder 5.2 Bebyggelse, markanvändning och planer 5.3 Landskapet 5.4 Natur-och kulturmiljö 5.5 Friluftsliv och rekreation 5.6 Rennäring 5.7 Infrastruktur 5.8 Drift och underhåll 6 Uppfyllelse av miljömål och kvalitetsnormer 6.1 Miljömål 6.2 Miljökvalitetsnormer 7 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 8 Referenser Bilagor Bilaga A. Samrådsredogörelse Bilaga B. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om BMP Bilaga C. Artutredning

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Eldistribution Nätrapport Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Översyn av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 93% av Vattenfall Eldistributions

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Yttrande 1(5) Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 Utvecklingsavdelningen Jörgen Larsson 0477-44116 jorgen.larsson@tingsryd.se

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014.

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014. PM 2014-09-15 Samrådsredogörelse efter kompletterande samråd för anläggande av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Datum Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Handläggare Per Lidström Direktval 0960-165 04 Detaljplan för del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl. i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE A.

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Standardförfarande Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Allmänningsskogen s:1, daterat

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 77 Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun 2016-05-16 KS/2016:130 Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun Bedömning Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö.

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. datum 2013-03-22 diarienummer 2011-01214 Dp 5241 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer