Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen Malmö eon.se T Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län Oktober 2014 Bg: Pg: Org. Nr: Säte: Malmö

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB Malmö eon.se ÅF-Industry AB Box Malmö Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning Bakgrund Ledningens syfte Lokalisering och omfattning E.ON Elnät Sverige AB 10 2 Lagstiftning Generellt Markupplåtelse och övriga tillstånd Ellagen Miljöbalken De allmänna hänsynsreglerna Hushållning med mark och vatten Miljökvalitetsnormer 13 3 Samråd Genomförande Länsstyrelsens beslut 14 4 Alternativ Huvudalternativ Alternativutredning Nollalternativ 17 5 Utförande, drift och underhåll Utformning Anläggande och försiktighetsåtgärder Drift och underhåll 20 6 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning Landskapsbild 21 sid 3/37

4 6.1.1 Beskrivning Konsekvensbedömning Markanvändning, bebyggelse och planer Beskrivning Konsekvensbedömning Naturmiljö Beskrivning Konsekvensbedömning Kulturmiljö Beskrivning Konsekvensbedömning Friluftsliv Beskrivning Konsekvensbedömning Infrastruktur Beskrivning Konsekvensbedömning Rennäring Beskrivning Konsekvensbedömning Boendemiljö, hälsa och säkerhet Beskrivning av ljudeffekter och buller Konsekvensbedömning Elektriska och magnetiska fält E.ONs magnetfältspolicy Magnetfält från aktuell ledning Konsekvensbedömning 29 7 Andra studerade alternativ Alternativ lokalisering Utvärdering av alternativ samt val av aktuellt huvudalternativ Alternativ teknisk lösning 34 sid 4/37

5 8 Samlad bedömning 35 Referenser 37 Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2a Karta över närliggande naturmiljöintressen från naturvärdesinventeringar Bilaga 2b Karta över närliggande naturmiljöintressen Bilaga 2c Karta över närliggande kulturmiljöintressen Bilaga 3 Samrådsredogörelse Bilaga 4 Länsstyrelsen i Västernorrlands läns beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 5 Naturvärdes- och fågelinventering sid 5/37

6 Malmö Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en bilaga till E.ON Elnät Sverige ABs (E.ON Elnät) ansökan för en ny 130 kv kraftledning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra inom Härnösands kommun, Västernorrlands län. E.ON Wind Sweden AB (E.ON Wind) samt Timra Vind AB (Timra Vind) avser uppföra tre vindkraftparker, Björnlandshöjden, Hästkullen samt Högåsen i Västernorrlands län. Elproduktionen från de tre vindkraftparkerna kommer att samlas upp i en ny planerad station vid Jenåsen och därifrån anslutas till stamnätsstationen vid Nysäter. Denna kraftlednings syfte är att transportera en del av den uppsamlade effekten, den från vindkraftparken Björnlandshöjden, till en ny planerad station inom Hästkullens vindkraftpark. Information om intresseområden avseende bland annat natur- och kulturmiljöer i ledningens planerade sträckning har samlats in. Vidare har inventeringsresultat från vindkraftexploatören legat till grund för planeringen samt en egen naturvärdes- och fågelinventering utförts. Ledningen kommer att anläggas i skogsmark, huvudsakligen i obanad terräng, men med en sträckning som till viss del kan samlokaliseras med en befintlig 40 kv kraftledning. Den planerade ledningen korsar flera skogsbilvägar, en primär länsväg (nr 331) samt flera mindre vattendrag. Omgivande landskap är mycket kuperat och skogsbevuxet med inslag av våtmarker och sjöar. Samråd för projektet har genomförts i enlighet med 6 kap. 4 MB. Samrådet har pågått i omgångar mellan mars 2013 och mars 2014, inledningsvis genom ett tidigt samråd i mars 2013, därefter genomfördes samråd kring stråk och utredningsområde i maj och juni 2013, och slutligen hölls samråd kring sträckningar i januari-mars De synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats vid planeringen av ledningssträckningen samt vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen i Västernorrland beslutade den 22 september 2014 att planerad åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens samlade bedömning är att byggande och drift av den nya kraftledningen kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Det magnetfält som kommer att uppstå till följd av ledningen har beräknats. Ledningsplaceringen bedöms vara förenlig med myndigheternas rekommendationer avseende exponering för magnetiska fält. sid 6/37

7 Under processen har flera olika alternativa ledningsstråk och sträckningar tagits fram och utvärderats. Baserat på inkomna samrådsyttranden, miljömässiga, tekniska samt ekonomiska förutsättningar har det enligt bedömning mest lämpliga sträckningsalternativet valts. Sammantaget bedöms den valda sträckningen för ledningen ge en för ändamålet liten påverkan på miljön. sid 7/37

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) har fått förfrågan om att ansluta flera planerade vindkraftparker i området runt Liden i Västernorrlands län till det allmänna elnätet. Anslutning av de stora effekter som planeras kan endast ske på region- eller stamnätsnivå. E.ON Elnät ansvarar för regionnäten i berört område och har av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät blivit anvisade att samla upp och ansluta all effekt mot stationen vid Nysäter, knappt 10 km sydväst om samhället Indal. Figur 1. Översiktskarta som visar planerade vindkraftparker kring Liden i Västernorrlands län. Vindkraftparkernas lokalisering framgår av de röda ytorna i kartan och stationen som de ska anslutas till, Nysäter, är den röda punkten öster om Nylandsbergen. Denna miljökonsekvensbeskrivning avser den ledningssträckning som krävs för att kunna ansluta uppsamlad effekt från vindkraftpark Björnlandshöjden till en ny planerad station vid Hästkullen Södra. De stationer som krävs utöver ny kraftledning hanteras i separata tillståndsprocesser men lokaliseringen av stationerna är en förutsättning i tillståndsarbetet för kraftledningen. sid 8/37

9 1.2 Ledningens syfte E.ON Wind Sweden AB (E.ON Wind) avser uppföra vindkraftparkerna Björnlandshöjden och Hästkullen i Västernorrlands län. I närheten av dessa vindkraftparker planerar Timra Vind AB (Timra Vind) uppföra vindkraftparken Högåsen. Elproduktionen från de tre vindkraftparkerna kommer att samlas upp i en ny planerad station vid Jenåsen och därifrån anslutas till stamnätsstationen vid Nysäter. Föreliggande kraftlednings syfte är att ansluta den uppsamlade effekten från vindkraftparken Björnlandshöjden till en ny planerad station i södra delarna av vindkraftpark Hästkullen. Björnlandshöjdens vindkraftpark planeras omfatta maximalt 55 vindkraftverk. Största delen av parken är belägen i Härnösands kommun men norra delen sträcker sig även in i Kramfors kommun. Ledningen planeras dock endast inom Härnösands kommun. Lagakraftvunnet tillstånd förväntas under år 2015 för vindkraftparken. För att omhänderta den elektricitet som vindkraftparken kommer att producera krävs en anslutning till det allmänna elnätet. E.ON Elnät planerar att uppföra och driva en ny kraftledning på spänningsnivån 130 kv för detta ändamål. 1.3 Lokalisering och omfattning E.ON Elnät har för avsikt att anlägga den nya 130 kv kraftledningen som luftledning. Kraftledningen planeras inom Härnösands kommun, Västernorrlands län. Kraftledningen blir totalt cirka 12,9 kilometer lång och kommer att anläggas i skogsmark. Cirka 1,3 km ledning hamnar inom Björnlandshöjdens vindparksområde. På en sträcka av knappt tre km kan ledningen samlokaliseras med en befintlig 40 kv ledning (Stavreviken-Villola). Övrig sträcka sker huvudsakligen i obanad skogsterräng samt inom vindparksområdena. Ledningen korsar flera skogsbilvägar, en primär länsväg (nr 331) samt flera mindre vattendrag. Ledningen kommer att utgå från en ny planerad transformatorstation inom Björnlandshöjdens vindkraftpark. Från stationsplaceringen planeras ledningen i västsydvästlig riktning ned mot Lutmyrån. Strax innan ån görs en riktningsändring mot nordväst mot Orrbergets norra delar. Därifrån planeras ledningen västerut mot länsväg 331. Strax efter korsningen med vägen viker ledningen av söderut mot Päckarisberget. Vid berget kan ledningen samlokaliseras med den befintliga 40 kv ledningen och fortsätta intill denna hela vägen fram till den planerade stationen och anslutningspunkten vid vindkraftparken Hästkullens södra delar. sid 9/37

10 1.4 E.ON Elnät Sverige AB E.ON i Norden ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON i Norden producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme och kyla samt erbjuder energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Elnät är ett av dotterbolagen och är en av Sveriges största elnätsägare med ca 1 miljon kunder. Som nätägare har E.ON Elnät ett ansvar att se till att alla kunder som är anslutna till vårt elnät har en trygg elförsörjning. E.ON Elnät ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och lokalnätet i de områden där E.ON Elnät innehar områdeskoncession. sid 10/37

11 2 Lagstiftning 2.1 Generellt Tillstånd (nätkoncession) för kraftledningar regleras i ellagen (1997:857). I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådsförfarandet och kraven på en miljökonsekvensbeskrivning sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession erhålls gäller den i regel tillsvidare. 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. De övriga tillstånd och dispenser som krävs till exempelvis dispens från strandskyddet eller tillstånd enligt kulturmiljölagen kommer att sökas. 2.3 Ellagen I ellagen finns bestämmelser om nätkoncession, såsom när nätkoncession får meddelas, under vilka villkor samt giltighetstid. Nätkoncession för linje får enligt ellagen meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt (2 kap 6 ) och inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 2.4 Miljöbalken En miljökonsekvensbeskrivning (nedan benämnd MKB) ska, enligt 6 kap. miljöbalken (nedan benämnd MB), identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Syftet är att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. sid 11/37

12 2.4.1 De allmänna hänsynsreglerna MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Dessa beakatas enligt nedan. Kunskapskravet, 2 kap. 2 MB E.ON Elnät har en gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation och drift av högspänningsledningar. Driftpersonalen har stor erfarenhet och arbetar efter väl inarbetade rutiner för drift och underhållsarbeten. Miljöarbetet är centralt för E.ON Elnät och bolaget är certifierat enligt ISO 14001, ett verktyg som används för att ha en god struktur, ständigt förbättra miljöarbetet och integrera miljöfrågorna i de dagliga arbetsuppgifterna. E.ON Elnät har kunskap om vilken påverkan ledningen och nödvändigt underhåll ger på omgivningen. E.ON Elnät kommer att söka de tillstånd som krävs och följa de lagkrav som gäller för att kunna bedriva verksamheten. Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik, 2 kap. 3 MB Anläggningen kommer att utföras i enlighet med gällande svensk standard. Försiktighetsprincipen är tillämplig i det dagliga arbetet, vid drift och vid alla typer av åtgärder och underhållsarbeten som E.ON Elnät utför på kraftledningen. Produktvalsprincipen, 2 kap 4 MB Genom ISO certifieringen arbetar E.ON Elnät med ständiga förbättringar på miljöområdet. Detta innebär bland annat att det ställs tydliga miljökrav på de entreprenörer som anlitas. Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kap. 5 MB Ledningsägaren verkar genom tillämpning av sitt miljöledningssystem för att hushållning sker med råvaror och energi. Lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 MB Ledningens sträckning har under tillståndsarbetet anpassats för att minska intrången i miljön och påverkan på människors hälsa. Skälighetsprincipen, 2 kap 7 MB Vid åtgärder för att minska påverkan på människors hälsa och miljön görs en bedömning av kostnad respektive nytta med eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan också krävas en bedömning av vilket som är bästa möjliga teknik och hur kraftledningens syfte bäst ska uppfyllas. sid 12/37

13 2.4.2 Hushållning med mark och vatten I MB:s tredje och fjärde kapitel regleras hushållning med mark- och vattenresurser. Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest lämpade för. Användning som medför en god hushållning, från en allmän synpunkt, ska ges företräde. Riksintressen för natur- och kulturmiljövården samt friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de ändamål de syftar till att uppnå. I utredningen och analysen av den planerade anäggningen har anpassning och hänsynstagande till kända bevarandeintressen gjorts. Genomförandet av anläggningen planeras på ett sådant sätt att påverkan på omkringliggande marker förväntas bli begränsad Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna i 5 kap. MB, är ett styrmedel i den svenska miljölagstiftningen som kan införas till exempel med syftet att ett miljömål ska uppnås eller för att åtgärda miljöproblem i Sverige. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna bland annat för kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar i utomhusluft samt ytvatten, grundvatten och skyddade områden inom respektive vattendistrikt. Den aktuella verksamheten bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas. sid 13/37

14 3 Samråd 3.1 Genomförande Av ellagen följer att 6 kap. MB gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet enligt miljöbalken. Därav gäller att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Ifall verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samråd för projektet har genomförts i enlighet med 6 kap. 4 MB. Samrådet har pågått i omgångar mellan mars 2013 och mars 2014, inledningsvis genom ett tidigt samråd i mars 2013, därefter genomfördes samråd kring stråk och utredningsområde i maj och juni 2013, och slutligen hölls samråd kring sträckningar i januari-mars Aktuell sträckning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra har ingått i ett samlat samrådsförfarande tillsammans med anslutningsledningen mellan Hästkullen Norra och Jenåsen samt i vissa delar hela projektområdet kring Liden enligt figur 1. Ett förberedande samrådsmöte genomfördes med länsstyrelsen och berörda kommuner under mars Därefter upprättades en projektbeskrivning (samrådsunderlag) innehållande kartor med föreslagna ledningsstråk inom ett större utredningsområde, se figur 4. I materialet fanns även de intresseområden som identifierats inom utredningsområdet. Ett bredare samråd kring utredningsområde och stråk genomfördes under maj och juni 2013 via utskick av samrådsmaterialet till länsstyrelse och berörda kommuner, övriga berörda myndigheter och organisationer samt fastighetsägare berörda av stråkförslagen. Allmänheten informerades om projektet via annons i lokaltidningen den 17 maj Inkomna synpunkter i stråksamrådet beaktades och alternativa sträckningar för ledningen togs fram, se figur 5. Därefter inleddes samråd kring sträckningsalternativen i januari Samrådet genomfördes genom utskick av samrådsmaterial till länsstyrelse, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter och organisationer. Berörda fastighetsägare tillsändes samrådsinformation samt inbjöds till samrådsmöte den 13 februari 2014 i Indal. Inkomna synpunkter samt en beskrivning av samrådets genomförande redovisas i samrådsredogörelsen som bifogas i bilaga Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Västernorrland beslutade den 22 september 2014 att planerad åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens samlade bedömning är att byggande och drift av den nya kraftledningen kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut bifogas som bilaga 4. sid 14/37

15 4 Alternativ 4.1 Huvudalternativ Efter genomförd lokaliseringsutredning med tillhörande samrådsprocess har E.ON Elnät tagit fram ett huvudalternativ för den planerade sträckningen. Huvudalternativet anses vara det mest lämpliga alternativet baserat på inkomna samrådsyttranden, miljömässiga, tekniska samt ekonomiska förutsättningar. Den planerade ledningssträckningen av luftledningen framgår av kartan i figur 2 samt i bilaga 1. Figur 2. Översiktsbild med planerad ledningssträckning. sid 15/37

16 4.2 Alternativutredning En MKB ska enligt MB innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering om varför ett visst alternativ valts samt en beskrivning av konsekvenserna i det fall verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ. Efter genomförda kartstudier och platsbesök identifierades alternativa ledningsstråk samt ett lämpligt utredningsområde. De olika alternativen delades upp i kombinerbara delalternativ vilka illustreras i figur 3. Även flera alternativa stationsplaceringar var föremål för alternativutredningen. Efter information från tidiga myndighetskontakter samt från egna utredningar upprättades 14 kombinerbara stråk enligt figur 3. Dessa alternativ utgjorde grunden för det breda samrådet. Figur 3. Undersökta stråkalternativ för kraftledningen - samrådsalternativ. Antalet möjliga alternativ begränsas bland annat av nätstationernas lokaliseringar, planerade vindkraftverk, identifierade naturintressen samt större vattendrag. sid 16/37

17 En samlad bedömning baserad på inkomna samrådssynpunkter samt miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar resulterade i att stråkkombinationen A och L huvudsakligen valdes för fortsatt utredning. Utifrån information från samråd, tidigare kända intressen, resultat från en genomförd naturvärdesinventering samt teknisk genomförbarhet togs sträckningalternativ för den planerade ledningen fram, se figur 4. Efter genomfört sträckningssamråd samt ytterligare tekniska undersökningar togs huvudalternativet enligt figur 2 fram. Figur 4. Undersökta stråkalternativ för kraftledningen samrådsalternativ. 4.3 Nollalternativ Nollalternativet innebär att ledningen inte byggs. Det medför att den planerade vindkraftparken vid Björnlandshöjden inte kan anslutas till det allmänna elnätet och därmed ej heller uppföras. Ett nollalternativ innebär i betydelsen en utebliven utbyggnad av vindkraft vilket medför fortsatt negativ miljöpåverkan då man går miste om förnyelsebar energi. Nollalternativet innebär samtidigt en oförändrad situation lokalt när det gäller säkerhet, landskapsbild och övriga intressen som beskrivs i denna MKB. sid 17/37

18 5 Utförande, drift och underhåll 5.1 Utformning För att kunna överföra den förväntade produktionen från den planerade vindkraftparken krävs en 130 kv kraftledning. Ledningen avses uppföras som luftledning. Det svenska elnätet är ett s.k. 3-fassystem för växelström. Det innebär att vi i våra hushåll använder oss av tre faser och att alla kraftledningar därmed också har tre faser. En luftledning på aktuell spänningsnivå med stora anslutningseffekter byggs antingen med trä- eller stålstolpar. Med grövre faslinor och stora mekaniska laster är varmförzinkade rörstålstolpar ett lämpligt alternativ, se figur 5. Rörstålstolpar är den tekniska lösning som är huvudalternativ för ledningen i jämförelse med impregnerade trästolpar. Spannet mellan stolparna kan variera kraftigt utmed sträckningen beroende på terräng och stolpval men brukar i genomsnitt vara cirka 200 meter för aktuell spänningsnivå. För att uppfylla lagkrav måste luftledningen trädsäkras genom att en skogsgata på ca meter på vardera sidan om ledningen hålls fri från högre vegetation. Förutom detta kommer enstaka höga träd att fällas utanför detta område om de vid fall kan skada ledningen. Se figur 6 för en principillustration av en ledningsgata. sid 18/37

19 Figur 5. Bild (visar dubbelutförande) och illustration av luftledning med stålrörstolpe för 130 kv. Figur 6. Principskiss av en ledningsgata. sid 19/37

20 5.2 Anläggande och försiktighetsåtgärder Luftledningsbyggnation innebär att ledningsstakning genomförs i det berörda ledningsstråket. I samband med detta tillkommer även arbete med stolpdimensionering och markundersökning vid de tilltänkta stolpplatserna. Byggnationsarbetet omfattar även grundläggning av stolpar i mark, återfyllning av uppgrävda massor och stampning med grävmaskiner. När stolparna är på plats dras linorna upp med hjälp av lindragningsmaskiner. Vid smala passager eller vid ogynnsamma markförhållanden kan avvikande stolpkonstruktioner bli aktuella även om utgångsläget i detta projekt är en lösning med rörstålstolpar. Vid risk för påverkan på känsliga miljöer kontaktas berörd myndighet för åtgärder för att minimera påverkan. Exempel på generella hänsynsåtgärder som kan vidtas för att minska påverkan på skyddsvärda biotoper är kvarlämnande av död ved, kvarlämnande av lågväxande buskar i skogsgatan i anslutning till vattendrag, sjöar och våtmarker. 5.3 Drift och underhåll För att erhålla en hög driftsäkerhet sker ett löpande underhåll av ledningarna. Underhållet utgörs dels av tekniskt underhåll av ledningskonstruktionen och dels av röjning av ledningsgatan. Ledningar i regionnätet ska enligt lagstiftningen vara trädsäkrade, vilket innebär att inga träd vid fall ska kunna nå ledningarna och orsaka skador på dem. Detta görs genom att vegetation inom den så kallade skogsgatan röjs. För denna ledning kräver skogsgatan en bredd på ca meter. Även utanför detta område, inom den så kallade ledningsgatan, tas träd ner som är så höga att de vid fall riskerar att nå ledningarna. Röjning av ledningsgatan sker regelbundet. Kemiska bekämpningsmedel används inte. Planerat underhåll genomförs med ett intervall på mellan 8 och 10 år. Ledningsgatan i en skogsmiljö är ofta en från omgivningen avvikande biotop som bibehålls under ledningens hela livstid. Ledningsgator har konstaterats utgöra värdefulla biotoper som gynnar ett flertal växter, insekter och fåglar. Dessutom ger de ett tillskott av nyttigt bete för klövdjur. sid 20/37

21 6 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning 6.1 Landskapsbild Beskrivning Omgivande landskap är relativt kuperat och skogsbevuxet med inslag av våtmarker, mindre vattendrag, sjöar och tjärnar Konsekvensbedömning Den planerade kraftledningen kommer att medföra en viss förändring av landskapsbilden. Mest påtaglig blir förändringen i tidigare relativt opåverkade områden där ingen samordning med annan infrastruktur är möjlig. Genom skogsmark måste en cirka meter bred ledningsgata avverkas. I öppnare terräng, som t.ex. intill myrmark, kommer ledningen att synas mer. Inverkan i landskapet blir något större vid stolpplaceringarna än i spannen. 6.2 Markanvändning, bebyggelse och planer Beskrivning Markanvändningen i området där ledningen planeras består i huvudsak av skogsbruk. De flesta fastigheterna ägs av Svenska Cellulosa AB (SCA) som bedriver ett storskaligt skogsbruk. Bebyggelsen är mestadels gles, några bostadshus finns längs med väg 331, söder och öster om planerad ledning. Närmaste bostadshus ligger drygt 190 meter från ledningens planerade sträckning. Översiktsplan från Härnösands kommun har inhämtats, och området som ledningen planeras i är angivet som skogsbruk samt jordbruk och gles bebyggelse. Ledningen korsar även ett grundvattenförande geotopområde. sid 21/37

22 6.2.2 Konsekvensbedömning Den planerade ledningen bedöms få små konsekvenser för bebyggelsen och kommunala planer. En förutsättning för att kunna uppföra vindkraftparken är att elproduktionen kan omhändertas. 6.3 Naturmiljö Beskrivning I tillståndsarbetet har hänsyn tagits till identifierade naturmiljöintressen. Intresseområden har inhämtats digitalt från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. En utförlig naturvärdesinventering i kombination med en översiktlig fågelinventering genomfördes under hösten 2013 utmed hela ledningssträckningen. En huvudsträckning inklusive några alternativa delsträckor inventerades och resultatet från denna användes som beslutsunderlag inför val av sträckning. En kompletterande inventering har även genomförts under maj 2014 men berör endast angränsande ledningsdragningar till aktuell ledning. Vidare har E.ON Elnät även tagit del av vindkraftexploatörernas naturvärdesinventeringar i planeringsarbetet för ledningen. En naturvärdes- och fågelinventering är bilagd denna MKB som bilaga 5. Intressekartor med naturmiljöintressen återfinns i bilaga 2a samt bilaga 2b. Ledningen planeras i närheten eller i direkt anslutning till följande naturmiljöintressen: Riksintresse avseende natur Sumpskogar Nyckelbiotop Naturvärden Naturvårdsobjekt Fiskevårdsområde Närliggande naturmiljöintressen visas i figur 7 samt i ovan nämnda bilagor. sid 22/37

23 Figur 7. Närliggande naturmiljöintressen Den planerade ledningen kommer att korsa ett område av riksintresse natur, Ljustorpsån- Mjällån. Intresseområdet är utpekat till riksintresse på grund av åarnas värde som reproduktionsområde för havsöring och för dalgångens landskapsformer med ett utpräglat nip- och ravinlandskap. Området där ledningen kommer att korsa Ljustorpsån-Mjällån är naturvårdsområde och benämnt deltaområde Västra Mjällån. Ledningen kommer att förläggas nära två områden med sumpskog. Inom ca 100 meter från planerad ledningssträckning finns två sumpskogsområden som är benämnda Norra Abborrsjön (fuktskog) och Linnaberget (fuktskog). Inom ca 300 m från den planerade ledningen finns två områden angivna som nyckelbiotop SCA. De består av lövbarrskog samt bäckskog och är lokaliserade norr om den planerade sträckningen. Resultaten från naturvärdesinventeringarna visade att den planerade ledningssträckningen korsar respektive kommer att lokaliseras nära två områden med mycket höga naturvärden vid Ljusstorpsån-Mjällån (Hornsjöbäcken, Riksintresse för naturvård Ljustorpsån-Mjällån). sid 23/37

24 Inom ca 350 meters avstånd från den planerade ledningssträckningen finns ett område med höga naturvärden (Orrberget) samt två områden med vissa naturvärden (Päckarisberget, Åsvedjeberget), se karta i bilaga 2a. Större delen av sträckningen kommer att beröra Mjällåns fiskevårdsområde Konsekvensbedömning Utgångspunkten är att hänsyn ska tas till samtliga identifierade naturintressen med högre miljövärde. Ledningssträckningen har anpassats utifrån inventeringsresultaten genom att sträckningen lokaliserats utanför kända naturintressen med högre miljövärde. Dock kommer ledningen att korsa naturmiljön vid Ljustorpsån-Mjällån på grund av områdets geografiska utbredning. I ett fall planeras ledningen i anslutning till ett visst naturvärde där större förändringar av ledningssträckan anses ge ett orimligt stort intrång. Vid detaljprojektering kommer det att finnas visst utrymme att undvika geologiska värden. Två områden med sumpskog berörs direkt av ledningssträckningen. E.ON Elnät strävar efter att anpassa stolpplaceringarna för att minimera intrånget i sumpskogsområdena. I samband med ledningsbyggnationen behöver skog i området tas ned. För att undvika skador på naturintressen i ledningsgatan i samband med uppbyggnad och underhållsåtgärder kommer särskild försiktighet iakttagas, genom att t.ex. minimera terrängkörning med maskiner. Tekniska hjälpmedel, såsom grävmaskinsplattor och mobila broelement, kan även användas för att minska risken för att betydande naturmiljöer förstörs. 6.4 Kulturmiljö Beskrivning Det finns några kända fornlämningar i närområdet till den planerade ledningen. Inom ca 200 meter från den planerade ledningen finns två fornlämningar som är klassificerade som övriga kulturhistoriska lämningar. Informationen är inhämtad digitalt från Riksantikvarieämbetet. RAÄ nr/id Fornlämningstyp Avstånd från ledning Viksjö 41:1 Kemisk industri Ca 70 meter Viksjö 181 Kolningsanläggning Ca 170 meter Tabell 1. Fornlämningar inom ca 200 meter från planerad kraftledningssträckning Se även bilaga 2c för en illustration över närliggande kulturmiljöintressen. sid 24/37

25 6.4.2 Konsekvensbedömning Utgångspunkten är att hänsyn ska tas till samtliga identifierade lämningar genom att stolpplaceringarna anpassas så att fornminnen kan undvikas. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas under byggnation så kommer omedelbar anmälan ske till länsstyrelsen. Ledningen planeras genom ett område som till stora delar består av terräng som sannolikt varit olämplig för förhistorisk och historisk bosättning. Området är relativt välinventerat så sannolikheten att det ska finnas hittills okända fornlämningar i den planerade sträckningen bedöms av länsstyrelsen som relativt liten. Länsstyrelsen har därmed gjort en bedömning att inte ställa krav på att ledningsbygget föregås av en arkeologisk utredning. 6.5 Friluftsliv Beskrivning Inom området bedrivs jakt, fiske och skoterkörning. Området utnyttjas även till bär- och svampplockning samt andra fritidsaktiviteter Konsekvensbedömning En kraftledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen, framförallt när det gäller det rörliga friluftslivet där vistelse i orörd miljö ofta är det som eftersträvas. Ljud kan uppstå kring kraftledningen och upplevs ibland som störande och obehagligt. Strövande i skog och mark kan begränsas under ledningens byggskede. Andra, mer positiva, konsekvenser av kraftledningar är att naturen kring ledningen blir relativt lättillgänglig för allmänheten. Detta medför att det rörliga friluftslivet med t.ex. bär- och svampplockning, skidåkning och skoterverksamhet är vanliga längs med en kraftledningsgata. 6.6 Infrastruktur Beskrivning Den planerade sträckningen för ledningen passerar ett antal enskilda vägar och skogsbilvägar, men endast en statlig väg korsas. Det är en primär länsväg med vägnummer 331/E4-Graninge. Vägen är även utpekad som riksintresse för kommunikation (väg) då den är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Inom närområdet finns flera kraftledningar i region- och lokalnäten. En regionnätsledning kan utnyttjas för samlokalisering med den planerade kraftledningen. Planer på stora vindkraftetableringar finns i området, något som den planerade ledningen är en konsekvens av. sid 25/37

26 6.6.2 Konsekvensbedömning Den planerade ledningen kommer att passera genom en del av vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandshöjden. Ett visst säkerhetsavstånd måste hållas mellan planerad ledning och vindkraftverk för att skydda ledningen från iskast, samt medge plats för helikopterinspektion inför underhåll. Aktuell ledningssträckning bedöms dock inte komma i konflikt med de vindkraftverk som planeras inom vindkraftparkerna. 6.7 Rennäring Beskrivning Det finns flera aktiva samebyar i närområdet vilka förutom Sametinget givits möjlighet att samråda. De identifierade samebyarna är Voernese sameby, Raedtievaerie sameby, Jijnjevaerie sameby samt Ohredahke sameby Konsekvensbedömning Vid anläggande av nya ledningsgator i rennäringsområden så kan ibland rörelsemönstret hos renarna ändras under de första åren. Det finns studier som visar att renar av energisparande skäl använder kraftledningsgator som vandringsvägar. Det kan innebära problem när man vill flytta renarna i samlad trupp. För det fallet finns det möjlighet att exempelvis uppföra plankavskärmningar vid lämpliga platser för att skapa avbrott i oönskad renströvning. Samrådet har inte påvisat att dessa åtgärder är nödvändiga, men skulle behov påvisas så strävar E.ON Elnät efter att ta rimlig hänsyn till eventuella rennäringsintressen. Enligt samrådsinformation har Jijnjevaerie sameby samt Ohredake sameby inget att erinra mot planerad ledningssträckning. Övriga samebyar har inte inkommit med någon information om hur området eventuellt nyttjas. 6.8 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Beskrivning av ljudeffekter och buller Ljudeffekter från kraftledningar kan alstras när koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Det är främst vid fuktig väderlek till exempel dimma eller regn eller ibland vid snöfall som koronaaktiviteten är hög. Då fasledarna blir blöta samlas vattendroppar på ledarnas undersida vilket förstärker det elektriska fältet och orsakar en urladdning med ett sprakande ljud. På en torr ledning är koronaurladdningarna mycket små och det ljud som alstras är mycket lågt och normalt ej hörbart. Av Naturvårdsverkets rapport nr 3147 Alstring av ljud och luftföroreningar rekommenderas att ljud från kraftledningar överstigande db(a) bör undvikas. Dessa ljudnivåer är dock mycket ovanliga vid kraftledningar och bedöms endast uppnås vid ledningar med högre spänning än 400 kv. sid 26/37

27 Under byggskedet kan buller från anläggningsmaskiner och transportfordon upplevas som störande av närboende. En del arbetsmoment är i sig själva också bullerframkallande Konsekvensbedömning Eftersom närmaste bostadshus är beläget drygt 190 meter från planerad ledning och det buller som förväntas uppkomma i samband med byggnation är mycket tidsbegränsat, bedöms påverkan på boendemiljön bli liten. Påverkan från ledningens ljudeffekter bedöms som relativt liten men är också väldigt subjektivt. Andelen befintliga ledningar på högre spänningsnivåer är omfattande i området och närboende förväntas vara vana vid eventuella ljudeffekter som kan uppstå Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår dagliga miljö, kring kraftledningar, transformatorer och elektriska apparater i hemmet, som till exempel mikrovågsugn, hårtork och dammsugare. Fälten kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens och sträcker sig från låga frekvenser såsom 50 Hz frekvensen i våra elnät, via radio- och mikrovågsfrekvens, infrarött, synligt och ultraviolett ljus upp till röntgen- och gammastrålning. I Sverige avger elnätsanläggningar för växelström fält med frekvensen 50 Hz. För luftledningar är det potentialskillnaden (spänningen) mellan faslinor och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Det elektriska fältet avskärmas av till exempel vegetation och byggnader. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus som härstammar från elanläggningar utanför huset. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Magnetiska fält alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från ledningen. Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur. Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns inte framtagna av svenska myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996: sid 27/37

28 Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Myndigheterna rekommenderade gemensamt: Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Vidare ger Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras till rimliga kostnader (Magnetfält och hälsorisker 2009): Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer E.ONs magnetfältspolicy E.ON har en koncernövergripande magnetfältspolicy som följer nedan. Vi för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella risker. Vi bidrar till branschens bevakning av och stöd till forskning kring magnetiska fält. Vi verkar för en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. Vi följer myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och tar människors oro på allvar. Vi mäter, beräknar och redovisar fältnivån kring våra anläggningar Magnetfält från aktuell ledning Styrkan i en viss punkt hos det magnetiska fältet från luftledning beror på avståndet mellan punkten och fasledarna, fasledarnas inbördes placering, fasavstånd och strömmens storlek (belastning). En lednings belastning kan variera mycket över året och även under ett dygn. Hög belastning förekommer vanligen under till exempel vintern då elförbrukningen är hög. Periodvis kan en ledning även ha låg eller ingen belastning. Magnetfältsberäkningar för en planerad ledning baseras på ett uppskattat (förväntat) värde på ledningens årsmedelbelastning. E.ON Elnät har gjort en beräkning över det magnetfält som kommer att alstras av 130 kv-ledningen. sid 28/37

29 Beräknat magnetfält på olika avstånd från centrum på en enkel 130 kv ledning i rörstolpsutförande framgår av figur 8. Beräkningarna avser alstrat fält 1 m ovan markytan. För beräkningarna har antagits att medelhöjden i linspannet är 11 m. Figur 8. Beräknat magnetfält (µt) för 130 kv rörstolpsledning på sträckan Björnlandshöjden Hästkullen S. För aktuell ledning beräknas magnetfältet att understiga 0,4 mikrotesla (µt) cirka 25 meter från ledningens centrum Konsekvensbedömning Ledningen planeras på ett väl tilltaget avstånd från befintliga bostadshus och magnetfältet bedöms inte avvika från normalt bakgrundsvärde vid dessa bostadshus. Ledningen bedöms därmed inte ge några negativa konskevenser ur magnetfältssynpunkt med avseende på boendemiljö. sid 29/37

30 7 Andra studerade alternativ Enligt MB (6 kap. 7 4pt.) ska en MKB innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, och alternativa utformningar, samt en motivering varför ett visst alternativ valts. 7.1 Alternativ lokalisering Syftet med aktuell kraftledning är att ansluta elproduktionen från vindkraftanläggningen Björnlandshöjden till det allmänna elnätet. Inför föreliggande planerings- och tillståndsarbete har E.ON Elnät haft en dialog med det statliga affärsverket Svenska Kraftnät för att bestämma var anslutning mot stamnätet kan ske. De i närområdet planerade vindkraftparkernas lokalisering i kombination med tillgänglig kapacitet har utmynnat i att stamnätsstationen vid Nysäter blivit anvisad som anslutningspunkt av Svenska Kraftnät. Den alternativutredning som redovisas i projektet, se avsnitt 4, har utgått ifrån anvisad anslutningspunkt vid Nysäter och planerade transformatorstationer vid vindkraftparkerna. Inom ramen för tillståndsarbetet har flera möjliga stråk- och sträckningsalternativ tagits fram och analyserats. 7.2 Utvärdering av alternativ samt val av aktuellt huvudalternativ Under stråksamrådet inkom information och synpunkter som ledde fram till val av stråk och flera framtagna sträckningsalternativ för kraftledningen. Vidare har E.ON Elnät låtit göra en naturvärdesinventering i området där resultatet användes vid framtagande av sträckningsalternativen. Här följer en kort sammanfattning av de val som gjorts under processen. Processen inleddes med att ett större område studerades och utifrån möjliga lägen för planerade stationer och vindkraftparkernas utformningar identifierades ett utredningsområde för kraftledningen. Inom detta område togs sedan ett antal stråk fram. Dessa stråk togs fram utifrån den information som inhämtats om natur- och kulturmiljöförutsättningar, information om bostäder i området, tekniska och ekonomiska aspekter samt kända markförhållanden. Stor Laxsjöns utbredning vägdes också in då denna sjö ej ansågs lämplig att korsa. Utredningsområdet och de ursprungliga stråken användes som underlag för ett tidigt samråd med berörd länsstyrelse och berörda kommuner, se karta i figur 9. Utifrån de synpunkter som framfördes i det tidiga samrådet justerades stråken inför stråksamrådet. Sammanfattningsvis resulterade det tidiga samrådet i att stråk 1, 2 och 14 enligt figur 9 avfärdades samt att något mindre tillägg gjordes. Det var synpunkter från sid 30/37

31 Figur 9. Stråk och utredningsområde vid det tidiga samrådet länsstyrelsen som ledde till att stråken togs bort från fortsatt utredning. Stråk 1, samt indirekt stråk 2, togs bort på grund av ett stort fångstgropssystem där osäkerhet rådde om en kraftledning kunde dras i stråket utan att skada någon fornlämning eller ej. Stråk 14 valdes bort på grund av att potentiella naturreservatsobjekt berördes. Därefter hölls ett bredare samråd, med stråk och utredningsområde enligt figur 3. Till detta samråd bjöds förutom länsstyrelsen och berörda kommuner, även flertalet berörda myndigheter och organisationer samt berörda markägare in. Efter detta samråd kunde ytterligare stråk avfärdas eller justeras. I figur 12 presenteras ett internt diskussionsunderlag som togs fram efter stråksamrådet. I kartan visas avfärdade stråk i grått och i rött visas de stråk som E.ON Elnät beslutade att fortsätta utvärdera inför framtagandet av sträckningar. Nedan följer en förklaring kring de bedömningar som gjorts. Vid hänvisningar till stråk se kartan i figur 12. I stråksamrådet utgick tre stråk från Björnlandshöjden, stråk A, D och N. Både stråk A och D korsar de två större sammanhängde naturreservatsobjekt som sträcker sig längs västra sluttningen av Viksjöåns dalgång. En bedömning av länsstyrelsen gjordes att objekten eventullt kan undvikas i stråk A. Därmed avfärdades stråk D och stråk A och N behölls inför framtagande av stäckningsalternativ. sid 31/37

32 Figur 10. Diskussionsunderlag efter stråksamråd Vidare gjordes bedömningen att stråken A, B och C ej ansågs lämpliga då de passerar ett stort sammanhängande våtmarksområde med höga naturvärden. Istället gjordes bedömningen att ansluta Björnlandshöjden ner mot den föreslagna stationen vid Jenåsen, dvs. stråk L. Därefter inleddes processen att ta fram sträckningar ur de framtagna och utvärderade stråken. I figur 11 visas de preliminära 16 sträckningsalternativ som arbetades fram ur stråken. Inför sträckningssamrådet begränsades antalet alternativ, motiveringen till dessa bedömningar samt en beskrivning av framtagna sträckningar följer nedan, vid hänvisningar till sträckningsnummer se figur 11. Sträckningsalternativ togs fram ur stråk A och N, och även ett alternativ i stråk M, dvs. sträckningarna 13, 11 och 10. Även ett alternativ till sträckning 11 togs fram nämligen sträckning 12. Båda sträckningar 13 och 11 berör riksintresseområdet för natur, Ljustorpsån Mjällån, och sträckning 13 berör även naturvårdsobjektet Deltaområde vid Mjällån. Sträckning 11 berör inte naturvårdsintressen i Mjällån samma utsträckning som sträckning 13, men istället berörs två naturvärden som identifierats i naturvärdesinventeringen. Dessa naturvärden utgörs av ett visst naturvärde, Näsdalen sid 32/37

33 Figur 11. Preliminära sträckningar efter stråksamrådet Näsberget och ett högt naturvärde vid namn Sammelsbäcken. Områdena finns beskrivna i rapporten från naturvärdesinventeringen i bilaga 5. Vidare finns flera fynd av skyddsklassade och sekretessbelagda arter i närheten av sträckningarna 10, 11 och 12, medan det vid sträckning 13 endast finns fynd av en sådan art. Dessutom korsar en eventuell ledning i sträckning 10 och 11 flertalet mindre skogsbruksfastigheter och passerar betydligt närmre bebyggelse, än en ledning i sträckning 13. Inför sträckningssamrådet valdes det därför att gå vidare endast med sträckning 13. Ur stråk L togs sträckningsalternativ 9 och 13 fram. Den planerade ledningen kan på de sista tre kilometrarna in mot Hästkullens Södra station samlokaliseras med den befintliga 40 kv kraftledningen. Två sträckningsjusteringar har även gjorts, dels för att undvika naturvärdet Hornsjöbäcken som identifierades i naturvärdesinventeringen, och dels för att undvika ett nytillkommet naturvårdsobjekt vid namn Aborrsjöklippen. Dessa justeringar åskådliggörs i nedan i figur 12. sid 33/37

34 Figur 12. Vid framtagandet av sträckningen gjordes justeringar för att undvika naturvärden. Efter genomförda stråksamråd fastställdes vindkraftparkernas stationsplaceringar. Detta arbete gjordes i samråd med vindkraftexploatörerna och utgjorde även ett viktigt underlag i framtagningen av sträckningsalternativ samt ett beslutsunderlag inför valet mellan sträckning 11 eller 13 enligt figur 11. Sammantaget har ett stort antal stråk- och sträckningsalternativ utvärderats under processens gång där föreslaget huvudalternativ anses vara bästa möjliga sträckning för att uppfylla ändamålet om att ansluta tillkommande vindkraftproduktion till det allmänna elnätet. 7.3 Alternativ teknisk lösning Luftledning är vanligt förekommande i områden med gles till måttlig bebyggelse. Förutom att det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, är även felsökning och reparation vid ett eventuellt driftavbrott enklare vid val av luftledning än för markförlagd kabel. sid 34/37

35 Markförlagd kabel är vanligast vid korta kabelsträckor inom tät bebyggelse och ger en mindre påverkan på landskapsbilden. Markförläggning av kabel innebär markarbeten såsom schaktning, kabeldragning och markåterfyllning. För en markförlagd kabel är magnetfälten mindre än för en luftledning men det är avsevärt svårare att lokalisera och reparera fel som uppkommer på markförlagda kablar. Det kan även bli aktuellt att byta ut långa kabelsträckor vid fel. För produktionsanläggningar av denna omfattning är det av stor vikt att eventuella fel kan åtgärdas snabbt. Vid överföring av el skapas värme i faslinorna/kablarna på grund av överföringsförluster. En luftledning har bättre kylning än nedgrävda kablar, vilket medför att det krävs mycket grövre ledararea i markkabelförband än i en luftledning för att få motsvarande kapacitet. För detta projekt anses ett utförande som luftledning vara mest lämpligt. 8 Samlad bedömning Ledningen planeras huvudsakligen i obanad terräng, endast med mindre samordningsmöjligheter med befintlig infrastruktur. Bedömningen är att hänsyn ska kunna tas till samtliga identifierade kulturmiljöintressen. Ledningen planeras i anslutning till några identifierade naturmiljöintressen. På grund av teknisk genomförbarhet är det dock inte möjligt att hålla ett större avstånd till berörda naturvärden. Ledningen planeras genom ett område som till stora delar består av terräng som sannolikt varit olämplig för förhistorisk och historisk bosättning. De kulturmiljövärden som är identifierade kommer att undvikas. Med den information som sökanden erhållit från rennäringen bedöms inga betydande konsekvenser uppstå. Ledningen kommer att innebära en påverkan på landskapsbilden och det rörliga friluftslivet men kan även underlätta andra fritidsintressen som t.ex. bär- och svampplockning, skidåkning och skoterverksamhet i kraftledningsgatan. Den planerade ledningen bedöms inte få några betydande konsekvenser för bebyggelsen och kommande planer. En förutsättning för att kunna uppföra vindkraftparken är att elproduktionen kan omhändertas. I detta projekt bedöms luftledning var det bästa tekniska alternativet för att tillgodose kraftledningens syfte. Baserat på inkomna samrådsyttranden, miljömässiga, tekniska samt ekonomiska förutsättningar har det enligt bedömning mest lämpliga sträckningsalternativet valts. sid 35/37

36 Sammantaget bedöms den valda sträckningen för ledningen ge en för ändamålet liten påverkan på miljön. sid 36/37

37 Referenser Tryckta källor Ellagen (1997:857) Miljöbalken (1998:808) Naturvårdsverkets rapport nr 3147 Alstring av ljud och luftföroreningar Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, (Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet) Magnetfält och hälsorisker, (Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten) Digitala källor Digitalt material har hämtats från: Länsstyrelsen: Riksantikvarieämbetet: Skogsstyrelsen: Härnösands kommun: Sametinget: sid 37/37

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102268 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv kraftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Jenåsen via Hästkullen och Högåsen

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Yttrande 1(5) Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 Utvecklingsavdelningen Jörgen Larsson 0477-44116 jorgen.larsson@tingsryd.se

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Kommunledningskontoret Mats Lindström Planarkitekt 08-579 215 17 Behovsbedömning 2015-01-07 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0679 KS 203 Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Inför att förslag till

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN LYSEKILSKOMMUN REGISTRATUREN 2015-09- ns Läs Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil E-post: registrator@lysekil.se YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR Skaftö Fiskebäck

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Storsjöhöjden och Betåsen via Fängsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Storsjöhöjden och Betåsen via Fängsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Storsjöhöjden och Betåsen via Fängsjön i Sollefteå

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektorganisation Svenska kraftnät Projektledare Tillstånd och MKB enetjärn natur AB Uppdragsansvarig och utredare Utredare Kartor Bilden på framsidan visar den befintliga ledningskorsningen vid Sollefteå

Läs mer