Kontakt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se"

Transkript

1 Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND Kontakt: Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke - Kubbmyren, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att markförlägga del av befintlig 24 kv-luftledning. Syftet med markförläggningen är att säkerställa ledningens drift. När den markförlagda ledningen är tagen i drift kommer delsträckan av luftledningen att raseras. För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Vattenfall kommer att ansöka om nätkoncession för linje till Energimarknadsinspektionen för planerad markförläggning av ledningen. Vattenfall har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet kan medföra på människor, natur- och kulturmiljö. Innan MKB:n upprättas genomförs samråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet ingår som en del i MKB processen och syftet är att förmedla information samt inhämta synpunkter på den planerade verksamheten. Vattenfall inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan Vattenfall hemställer att Länsstyrelsen så snart som möjligt även fattar beslut om verksamhetens miljöpåverkan enligt 6 kap 5. Beslutet sändes tillsammans med synpunkter enligt nedan. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av eller på telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan. Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast den till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning, På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Adress: TROLLHÄTTAN Besöksadress: Österlånggatan 60 VAT se

2 Örnsköldsvik kommun Naturmiljöenheten Örnsköldsvik Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke - Kubbmyren, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att markförlägga del av befintlig 24 kv-luftledning. Syftet med markförläggningen är att säkerställa ledningens drift. När den markförlagda ledningen är tagen i drift kommer delsträckan av luftledningen att raseras. För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Vattenfall kommer att ansöka om nätkoncession för linje till Energimarknadsinspektionen för planerad markförläggning av ledningen. Vattenfall har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet kan medföra på människor, natur- och kulturmiljö. Innan MKB:n upprättas genomförs samråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet ingår som en del i MKB processen och syftet är att förmedla information samt inhämta synpunkter på den planerade verksamheten. Vattenfall inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan I yttrandet bör det även framgå om Örnsköldsvik kommun anser att ledningen medför betydande miljöpåverkan eller inte. Kopia på yttrandet sänds till Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av eller på telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan. Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning, På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Adress: TROLLHÄTTAN Besöksadress: Österlånggatan 60 VAT se

3 Namn Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke - Kubbmyren, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att markförlägga del av befintlig 24 kv-luftledning. Syftet med markförläggningen är att säkerställa ledningens drift. När den markförlagda ledningen är tagen i drift kommer delsträckan av luftledningen att raseras. För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Vattenfall kommer att ansöka om nätkoncession för linje till Energimarknadsinspektionen för markförläggning av ledningen. Vattenfall har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet kan medföra på människor, natur- och kulturmiljö. Innan MKB:n upprättas genomförs samråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet ingår som en del i MKB processen och syftet är att förmedla information samt inhämta synpunkter på den planerade verksamheten. Vattenfall inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av eller på telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan. Yttrande i samrådet önskas oss skriftligen tillhanda senast den till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning Kristin Boman På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Adress: TROLLHÄTTAN Besöksadress: Österlånggatan 60 VAT se

4

5 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING BAKGRUND PRÖVNING OCH TILLSTÅND SAMRÅD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTBESKRIVNING OMFATTNING LOKALISERING NOLLALTERNATIV TEKNISK UTFORMNING KABELGRAVENS UTFORMNING KABLARNAS UTFORMNING LUFTLEDNINGENS UTFORMNING FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN LANDSKAPSBILD RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN KULTURMILJÖ VÅTMARKER MM ÖVRIGA NATURMILJÖOMRÅDEN RÖDLISTADE ARTER FRILUFTSLIV OCH REKREATION BOENDEMILJÖ ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT ANVÄNDNING AV NATURRESURSER MILJÖPÅVERKAN UNDER ANLÄGGNINGSTIDEN OCH RASERING SVARSTID OCH YTTRANDE TIDSPLAN FRÅGOR SYNPUNKTER I SAMRÅDET...13 BILAGOR 1. Översiktskarta 2. Riksintresse 3. Riksintresse 4. Kulturmiljö 5. Våtmarker 6. Övriga naturmiljöer

6 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Verksamhetsutövare: Platsnamn: Län: Kommun: Vattenfall Eldistribution AB Kablifiering 24 kv Näs-Flärke Västernorrlands län Örnsköldsviks kommun Ägarrepresentant: Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan Handläggare samrådsunderlag:, NEKTAB, NEKTAB Mottagare av handlingar: Tel: Adress: NEKTAB Sågaregatan TROLLHÄTTAN 1

7 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP INLEDNING 2.1 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att markförlägga del av 24 kv- ledning vid området Näs-Norrflärke-Kubbmyren, Örnsköldsviks kommun. Markförläggning planeras ske på en sträcka av ca 6,1 km. Luftledningen ersätts med två markkablar som utgår från Vattenfalls ställverk i Näs. Den ena kabeln viker av österut mot Kubbmyren och ansluter där till befintlig luftledning. Den andra kabeln forsätter norrut till Norrflärke och ansluter där till befintlig luftledning. För planerade åtgärder och sträckningsförslag, se översiktskarta bilaga 1. Syftet med markförläggning av luftledningen är att säkerställa dess drift. Dagens konstruktion är ålderstigen och det finns endast en utmatning från Näs ställverk. Vattenfall planerar nu för två utmatningar från ställverket vilket höjer leveranssäkerheten. Vattenfall kommer att ansöka om nätkoncession för linje för denna förändring av 24 kvledningen, då ledningen går genom Eon:s områdeskoncession. Detta samråd berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. 2.2 Prövning och tillstånd För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis att gälla tills vidare för ledningar. En ansökan om koncession till Ei ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som beskriver den påverkan som projektet kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. När Ei mottagit koncessionsansökan remitteras handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Ledningsägaren behöver förutom koncession säkra rätten att anlägga och bibehålla kraftledningen på annans mark. Vattenfall har för avsikt att i första hand teckna en frivillig överenskommelse, ett s.k. markupplåtelseavtal, med berörda fastighetsägare. Avtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. För den del av ledningen som rivs kommer alla onyttiga servitut att dödas, detta sker efter att den nya ledningen är i drift. 2.3 Samråd Ellagen (1997:857) ställer krav på att en MKB skall ingå i ansökan om nätkoncession för linje. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl. a. krav på att den som vill bygga en ledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. I samrådet ges de som är berörda möjlighet att inkomma med synpunkter på planerad verksamhet. Vattenfall har under maj 2014 haft inledande möten med Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Örnsköldsviks kommun. Fastighetsägarna har informerats via brev med kartmaterial, via telefon, samt med personligt besök på fastigheten då markägarna så önskat. Med hänsyn till 2

8 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 markägarnas synpunkter, rådande markförhållanden, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt längd för ledningssträckan har ett sträckningsförslag med två alternativa dragningar tagits fram. En kungörelse för ansökan om nätkoncession för linje kommer att sättas ut i Örnsköldsviks Allehanda för att informera allmänheten samt inbjuda övriga till samråd som kan ha synpunkter på den planerade verksamheten. Inkomna synpunkter i samrådet kommer att beaktas i fortsatt arbete i projektet och vid upprättandet av MKB:n. En samrådsredogörelse upprättas där Vattenfalls bemötande av inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen skickas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen, skall ingå i ansökan om koncession för linje som sedan lämnas till Ei. 2.4 Miljökonsekvensbeskrivning En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver utförligt den påverkan på människors hälsa och miljö som kan orsakas av ledningen. Även bakgrund, projektets syfte samt gällande lagstiftning redogörs för. MKB:n kommer att behandla förutsättningar och påverkan vad gäller natur- och kulturmiljö samt friluftsvärden och människors hälsa. Detsamma gäller värden som påverkan på landskap och boendemiljö. Påverkan av ljud och elektromagnetiska fält kommer även att behandlas. Ett nollalternativ kommer att beskrivas, vilket innebär en beskrivning av de konsekvenser som blir om projektet och åtgärderna inte kommer till stånd. I MKB:n kommer även en teknisk beskrivning att utformas samt uppfyllelse av nationella, regionala och lokala miljömål samt de miljökvalitetsnormer som berörs. Utöver detta kommer en redogörelse av samrådet att finnas, där de yttranden som framkommit inkluderats. 2.5 Planförhållanden En jämförelse med gällande planer kommer att göras i MKB:n. En nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Mindre avvikelser får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 3 PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Omfattning Den totala längden på planerad kabelsträcka är ca 6,1 km. Planerad kabelsträcka kan till största del förläggas längs med väg (utom vägområde) samt på åkermark och i befintliga lokalvägar. 3

9 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 Ledningen består av två stycken 3- ledarkablar samt en jordlina. Kablarna kommer att schaktas ned i marken och förläggas på ett djup av ca 0,55 m. Förtydligande av kabelns utformning finns i avsnitt 4.2 En delsträcka av den befintliga 24 kv- luftledningen kommer att raseras. Raseringen kommer att äga rum efter att den markförlagda ledningen tagits i drift och markförhållandena vid luftledningen är acceptabla för att genomföra rivning, se aktuell sträckning för rasering i bilaga 1. Eon har på sträckan en parallell luftledning. Kontakt har tagits om eventuell samförläggning. Eon har tagit frågan under utredning. Med hänvisning till detta har två förslagna sträckningar tagits fram och stämts av med berörda markägare. De två alternativen beskrivs nedan i avsnitt 3.2. Kontakt har även tagits med de lokala fiberföreningarna om samförläggning i området. Innan ansökan om koncession för linje lämnas in till Ei kommer sträckningen att studeras i detalj. 3.2 Lokalisering Ledningssträckan har valts med tanke på miljö, byggnads- och tillgänglighetstekniska aspekter. Efter inventering har de lämpligaste sträckningsalternativen tagits fram utifrån ledningssträckans längd, markägares synpunkter, markförhållanden och hänsynsområden för natur- och kulturmiljöer. Nedan beskrivs ledningens olika delsträckor, i bilaga 1 redovisas delsträckorna på karta. Delsträcka A-B Ledningarna förläggs som jordkabel från befintligt ställverk i Näs västerut fram till Rv 348. Ledningen trycks under Rv 348 och fortsätter därefter norrut jämte riksvägens västra sida. Delsträcka B-C (alternativ 1, röd streckad linje på kartan) För att undvika passage genom tomtmark och bebyggelse som ligger nära vägen på västra sidan, trycks ledningen under Rv 348 och förläggs på östra sidan om vägen. Ledningen löper i huvudsak i åkermark på denna del. Delsträcka B-C (alternativ 2, blå streckad linje på kartan) Ett alternativt sträckningsförslag har tagits fram mellan punkt B och C. På denna sträcka fortsätter kablarna att löpa på västra sidan av Rv 348. Ledningen förläggs på denna sträcka i åker- skogs- och tomtmark. Ledningen löper längs med ett kulturmiljöområde på denna del. Delsträcka C-D Ledningarna delar sig vid punkt C. Den del som fortsätter norrut mot Norrflärke förläggs öster om Rv 348 i åker- betesmark och trycks under riksvägen för att sedan ansluta till befintlig luftledning. Delsträcka C-E En av ledningarna viker av österut vid delningen i punkt C. Jordkabeln följer på denna sträcka befintlig byväg mot Norra Anundsjöån. Kablarna trycks med styrd borrning under Norra Anundsjöån, riksintresse natura område. Metoden är schaktfri och påverkar inte grundvatten eller bottensediment samt att ingen uppgrumling av vatten sker. Efter passagen av Anundsjöån förläggs kablarna i åkermark. 4

10 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 Figur 1 Principskiss styrd borrning. Delsträcka E-F (Alternativ 1, röd streckad linje på kartan) Alternativet innebär förläggning i åkermark/ byväg fram till samfälld väg. Kablarna förläggs i rör i vägmitt. Vid den samfällda vägen förläggs kablarna i vägkant fram till punkt F. Delsträcka E-F (Alternativ 2, grön streckad linje på kartan) Alternativet innebär förläggning i åker/betesmark fram till samfälld väg. Jämte samfälld väg förläggs kablarna i vägkant fram till punkt F. Delsträcka F-G Kabeln förläggs norr om samfälld väg i vägkant för att ansluta till befintlig luftledning. 5

11 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 Figur 2 Kablarna trycks med styrd borrning under Norra Anundsjöån. 3.3 Nollalternativ Ett nollalternativ innebär att luftledningen står kvar i sitt nuvarande läge och inga kablar förläggs på aktuell sträckning. I MKB:n beskrivs nollalternativet närmare, detta för att göra värderingen av den planerade förändringen ur miljösynpunkt lättare. 4 TEKNISK UTFORMNING 4.1 Kabelgravens utformning Ledningen kommer att utföras som markkabel. Principskisser över kabelgraven visas nedan. Ledningen består av två stycken 3- ledade kablar. I schaktet förläggs även en kopparlina för jordtag. För aktuell sträckning kommer tre olika schakttyper att användas, förläggning i grävt schakt (A), förläggning i grävt schakt där kablarna förläggs i rör (C) samt förläggning i tryckta rör (B, ex vid passage av Norra Anudnsjöån samt under vägar). Kablarna kommer att schaktas ned i marken och förläggas på ett djup av ca 0,55 m. På delar av sträckan kan eventuellt även distributionsnätet (24 kv) samt rör för opto att förläggas i samma schakt. 6

12 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 Figur 3 Kabelgravarnas utformning 4.2 Kablarnas utformning Ledningen består av två stycken PEX- isolerade (tvärbunden polyeten) 3-ledarkablar med aluminiumledare och skärmtrådar, se figur 4 nedan. De två kablarna kommer att ha olika kabelareor, 95 mm 2 och 150 mm 2. Figur 4 3-ledad kabel 7

13 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP Luftledningens utformning Den del av luftledningen som ska raseras består av trästolpar, linor, isolatorkrokar, isolatorer och stag. Trästolparna är impregnerade med kreosot. Linorna består främst av aluminium med stålkärna. Reglar är tillverkade av trä, stagen av stål och isolatorerna består av porslin, komposit eller glas. 5 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 5.1 Landskapsbild Definition av landskap enligt Europeiska Landskapskonventionen, ELC, Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultat av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Ledningen markförläggs och synintrycket av den nya ledningen blir mycket begränsad och uppmärksammas på sikt enbart av lägre vegetation i skogspartier. Landskapsbilden förändras då den befintliga luftledningen raseras och stolparna tas bort. På de sträckor där det är öppet jordbrukslandskap och längre sikt sker den största förändringen, då luftledningen försvinner helt ur landskapsbilden. I skogspartier kommer spår av öppen ledningsgata att synas tills vegetation åter igen har växt upp. 5.2 Riksintressen och skyddade områden Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken Området för ledningssträckan är utpekat som riksintresse för naturvård, kust och skärgård samt riksintresse vattendrag, Moälvens vattenområde. Det finns även utpekade områden med riksintresse Natura 2000, se karta över riksintressen i bilaga 2 och 3. Strax utom förläggningsområdet finns ett område utpekat som riksintresse för rennäring Naturreservat Kabelsträckan berör ej något naturreservat Biotopskydd Inget biotopskydd, enligt 7 kap 11 Miljöbalken, finns längs ledningssträckan. 5.3 Kulturmiljö Fornlämningar Kabelsträckan berör inga kända fornlämningar. Skulle lämningar upptäckas vid byggarbetet avbryts arbetet omedelbart och kontakt tas med Länsstyrelsen Kulturhistoriska lämningar Enligt sträckningsförslaget föläggs kablarna i närheten av en kulturhistorisk lämning, RAÄ nr: Anundsjö 98:1. Lämningen är ett ytobjekt och benämns som övrig kulturhistorisk lämning, bytomt/gårdstomt från medeltid/nyare tid, se bilaga 4. 8

14

15 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP Övriga naturmiljöområden Naturvårdsobjekt I projektområdet finns fyra utpekade naturvårdsobjekt. Ledningen kommer att passera i kanten på ett av områdena. Detta naturvårdsobjekt är även utpekat i ängs- och betesmarksinventeringen, se avsnitt nedan Fiskevårdsområde Hela projektområdet berörs av fiskevårdsområde, redovisat på karta i bilaga Ängs- och betesmarksinventering Ledningen passerar ett område som är ängs- och betesmarksinventerat. Området har floravärden och bedöms som restaurerbart enligt Jordbruksverkets TUVA information. Figur 6 Ängs- och betesmarksinventering Grönrastrerat område = inventerat område. Rödstreckad linje = kabelförläggning alt 1. Blå streckad linje = kabelförläggning alt Odlingslandskap Kabelsträckningen går genom område med bevarandeplan för odlingslandskapet, Norrflärkes lador. Bevarandeplanens syfte är att skydda och bevara områdets karaktäristiska utformning med utlagda odlingslotter med tillhörande lador. Luftledningen kommer att markförläggas och försvinner därmed ur landskapsbilden. Se karta, bilaga 6. 10

16 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4 Figur 7 Odlingslandskap Norrflärkes lador. 5.6 Rödlistade arter Enligt Artportalen har inga rödlistade arter observerats i ledningens sträckning. 5.7 Friluftsliv och rekreation Ledningssträckan går genom skogs- och odlingslandskap. Det finns inget riksintresse eller utpekat område för friluftsliv i ledningens sträckning. För de människor som vistas för friluftsliv i området kommer eventuellt en viss störning att ske under anläggningstiden i form av buller, transporter och schakt som kan hindra framkomligheten. Detta är dock endast under byggnationstiden som är en begränsad period. 5.8 Boendemiljö Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där människor förväntas vistas i under längre tid som till exempel permanentbostäder, fritidsbostäder, industribyggnader och kontorslokaler. Ledningen kommer att gå genom ett landskap där ett flertal människor bor. Bebyggelsen är till största delen placerad i jordbruksområdena, men viss bebyggelse finns även i skogsområdena. Avståndet mellan ledningen och närmsta byggnad är ca 10 m. Störningar i anläggningsskedet består främst av transporter och utsläpp till luften samt av buller. När ledningen är i drift består störningen främst av magnetiska fält som uppkommer vid ledningen. En magnetfältskurva kommer att visas i miljökonsekvensbeskrivningen för denna aktuella ledning. För mer information om elektriska och magnetiska fält, se avsnitt

17 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att i princip inget elektriskt fält inomhus härstammar från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa och diskutera. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas och ledares inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar är därför ofta högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex från de elapparater som förekommer i hemmen. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar människan negativt. I Sverige är det Strålssäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bla allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Magnetfältsberäkningar kommer att göras innan miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till Energimarknadsinspektionen och ingå som bilaga i ansökan. 12

18 SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP Användning av naturresurser Vid byggnation kommer naturresurser att användas. Material kommer att användas för att producera kablarna. Vid igenfyllnad av kabelgraven används kringfyllnad vid kablarna som består av grus och sand. De massor som grävs upp och som inte består av vassa stenblock, som kan skada kablarna, läggs tillbaka igen i kabelgraven. Se schaktprofil i avsnitt 4:1. Vid anläggandet av kablarna används maskiner och fordon som kräver bränsle Miljöpåverkan under anläggningstiden och rasering Under själva anläggningstiden kommer transporter av material att ske och arbeten utföras. Detta medför utsläpp till luft från de maskiner och fordon som används. Ljud i form av buller kommer att uppstå, vilket kan uppfattas som störande. Störningar under anläggningstiden förekommer endast under en begränsad tidsperiod. Inga utsläpp till mark och vatten sker under normala arbetsförhållanden. Krav ställs på entreprenören att kunna hantera en eventuell olycka, ex. oljespill, och att sanering ska ske. 6 SVARSTID OCH YTTRANDE 6.1 Tidsplan Ansökan om koncession, för aktuell ledning i detta samråd, är planerad att lämnas in till Ei vintern 2014/2015. Byggstart planeras att ske våren 2016 under förutsättning att koncession och övriga tillstånd erhålls. Rivning av befintlig luftledning på sträckan kommer att ske när den nya markförlagda ledningen tagits i drift samt när markförhållandena för rivning vid luftledningen är acceptabla. 6.2 Frågor Vid frågor kontakta:, eller, 6.3 Synpunkter i samrådet Synpunkter i samrådet skall inkomma senast till adress: NEKTAB, Att:, Sågaregatan 22, Trollhättan 13

19

20

21

22

23

24

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektorganisation Svenska kraftnät Projektledare Tillstånd och MKB enetjärn natur AB Uppdragsansvarig och utredare Utredare Kartor Bilden på framsidan visar den befintliga ledningskorsningen vid Sollefteå

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen Miljökonsekvensbeskrivning Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen 2015-12-01 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 ÖREBRO 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kv elförbindelse Lindbacka

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Behovsbedömning 1(11) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 17 april 2015 SAMRÅDSHANDLING 2(11) 1 Behovsbedömningens syfte Enligt

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Datum Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Handläggare Per Lidström Direktval 0960-165 04 Detaljplan för del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl. i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE A.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Behovsbedömning. Bilaga 1. Samrådshandling. PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms kommun Västra Götalands län

Behovsbedömning. Bilaga 1. Samrådshandling. PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms kommun Västra Götalands län Bilaga 1 TIDAHOLMS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Dnr:2014/133 Röd linje visar programområdet Samrådshandling Behovsbedömning PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms

Läs mer

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1 Susanna Nilsson Älta 2010-04-30 WSP Samhällsbyggnad Landskap och miljö 121 88 Stockholm Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/5 2013-04-02 SHB12/134 Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Förutsättningarna för markkabel

Förutsättningarna för markkabel Att: Svenska Kraftnät Marie Lindh Box 1200 172 24 SUNDBYBERG Göteborg, 22 mars 2013 Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun 2016-05-16 KS/2016:130 Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun Bedömning Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för del av Alfta tätort TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl 1 Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. en är ett

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 1(6) BEHOVSBEDÖMNING Normalt planförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING... 1 CHECKLISTA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer