Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län"

Transkript

1 Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution AB (nedan kallat Fortum) har för avsikt att förlägga en ny 40 kv markkabel vid Munkatorp i nordöstra Örebro. I dag finns en 40 kv luftledning, L118, i området. Den befintliga luftledningen kommer att raseras längs en delsträcka och ersättas av den nya markkabeln. För att uppföra och driva ledningen krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857). Ellagen ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i en ansökan om nätkoncession för linje. Arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning inleds med samråd i enlighet med 6 kap 4 Miljöbalken. Fortum har anlitat Pöyry Sweden AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. 1.1 Syfte Syftet med att ersätta befintlig luftledning med ny markkabel i ny sträckning är, förutom att även i fortsättningen leverera el i området, att möjliggöra byggnation av nya verksamheter enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:18 m.fl. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Syftet med samrådsredogörelsen är att utgöra underlag för Länsstyrelsens beslut om planerad verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Samrådsredogörelsen innehåller sammanfattning av samtliga yttranden som inkommit i genomförda samråd tillsammans med Fortums bemötande av dessa. 2. Samrådets genomförande Kommunen kontaktade Fortum för en flytt av ledningen och kom även med förslag på ny sträckning. Den av kommunen föreslagna sträckningen och alternativ sträckning har studerats i fält och ett samrådsunderlag togs fram som beskriver alternativen, se Bilaga S1. Samråd har genomförts skriftligen genom att brev med inbjudan till samråd, tillsammans med samrådsunderlaget, skickats till Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun, Försvarsmakten, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Skanova, Boverket, Försvarets Radioanstalt, Naturskyddsföreningen i Örebro, samt berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som ansågs beröras av ledningssträckningen är de vars fastigheter ligger inom ca 50 m från sträckningen. I detta fall berörs två fastigheter, som båda ägs av Örebro kommun. Örebro Hundsällskap Brukshundklubb, som arrenderar en del av kommunens mark, har fått en inbjudan att delta i samrådet. 1

2 3. Sträckningsalternativ Samråd genomfördes för två sträckningsalternativ. Bilaga M2 Efter att ha tagit hänsyn till inkomna synpunkter i samrådet, så har alternativ 2 valts som huvudalternativ, för vilken koncession för linje kommer att ansökas. Inledningsvis i processen förordades alternativ 1 av kommunen, men i samband med detaljprojekteringen av huvudgatan och GC-vägen, framkom att luftledningen måste raseras innan bygget av huvudgatan och GC-vägen kan påbörjas. Därmed föll alternativet att samordna markkabeln med planerad GC-väg. Kommunen ändrade därför sitt ställningstagande och förordar nu alternativ 2, då det är det alternativ som byggnadstekniskt är det som är genomförbart. 4. Yttranden och bemötanden av yttranden Nedan sammanfattas de yttrande som inkommit samt Fortums bemötande av dessa. Inkomna synpunkter bifogas i Bilagorna S2-S Myndigheter Länsstyrelsen Örebro synpunkter Länsstyrelsen har inkommit med yttrande daterat Länsstyrelsen anser, oavsett val av alternativ, att ledningsgraven bör placeras minst 15 m från gränsen till Natura 2000-området, för att minimera risken för påverkan. - Länsstyrelsen bedömer att markläggningen samt ny stolpe inne i Natura området, kan handläggas genom ett samråd enligt miljöbalken 12 kap 6, då ledningen redan finns inne i det skyddade området. Myndigheten påpekar vikten av att bifoga ett bra underlag till samrådsanmälan. - Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en redovisning av de risker och skyddsåtgärder som finns för att gräva i det förorenade området i anslutning till Munkatorps skjutbana. Fortums bemötande - I väster där den planerade kabelsträckningen kommit fram till gränsen för det nya planområdet, kommer ledningen att gå österut och placeras inom vägområdet för den planerade huvudgatan och gång- och cykelvägen, så långt som dessa i detta skede kommer att byggas. Där kabelsträckningen går längs det planerade vägområdet, kommer inget särskilt arbetsområde att behöva tas i anspråk, utan vägområdet kan även nyttjas som arbetsområde. I västra delen av markkabelns sträckning inom vägområdet, kan ledningen komma att gå närmare än 15 m från Natura området, p.g.a. att vägområdet kan ligga närmare än 15 m från Natura 2000-området. Däremot kommer inget särskilt arbetsområde att tas anspråk längs den sträckan, förutom det som behövs för kabelsträckningen inom Natura 2000-omårdet, vilket kommer att behandlas i det samråd enligt 12 kap 6 Miljöbaken, som Fortum har för avsikt att lämna in. Öster om den punkt där huvudgatan och gång- och cykelväg i detta skede planeras att sluta, kommer kabeln att gå i ny terräng. Sträckningen kommer då att gå längs den sträckning som enligt planförslaget är markerad som en planerad fortsättning av vägområdet österut. Där går sträckningen ner än 200 m från Natura 2000-området. 2

3 Bilaga M2 Nära planområdets gräns i öster viker sedan kabelsträckningen mot norr fram till befintlig ledningssträckning, där en kabelstolpe placeras. - Ett underlag för ett samråd enligt miljöbalken 12 kap. 6 håller på att tas fram avseende kabelsträckan inom Natura området, d.v.s. den sträcka inom Natura 2000-området som den befintliga luftledningen planeras att ersättas av markförlagd kabel. - Med utgångspunkt från de resultat som redovisas i rapporten från markundersökningen vid Munkatorps skjutbana kommer eventuella risker och skyddsåtgärder att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Örebro kommuns huvudsakliga synpunkter Örebro kommun har inkommit med yttrande daterat Örebro kommun förordar att kabeln förläggs enligt sträckningsalternativ 1, eftersom det överensstämmer med den föreslagna detaljplanen för området. SGU s synpunkter SGU har inkommit med yttrande daterat SGU har inget att erinra mot en flytt av ledningen. Försvarsmaktens synpunkter Försvarsmakten har inkommit med yttrande daterat Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 4.2 Företag Skanovas synpunkter Skanova har inkommit med yttrande daterat Skanova har inget att erinra mot att Fortum kablifierar 40 kv-ledningen vid Munkatorp. Bilagor: Bilaga S1 Bilaga S2 Bilaga S3 Bilaga S4 Bilaga S5 Bilaga S6 Samrådsunderlag Länsstyrelsens yttrande Örebro kommuns yttrande SGU s yttrande Försvarsmaktens yttrande Skanovas yttrande 3

4 Samrådsunderlag Kablifiering av del av 40 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December 2014

5 PROJEKTORGANISATION Fortum Distribution AB Box Karlstad Projektledare: Samrådsunderlag Pöyry SwedPower AB Box STOCKHOLM Uppdragsledare och handläggare koncessionsansökan och MKB: Handläggare koncessionsansökan och MKB: Ansvarig för förprojektering: Uppdragsnummer: 8H

6 Samrådsunderlag Kablifiering av del av 40 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING Bakgrund och förutsättningar ÄRENDET OCH LOKALISERING Lagstiftning Samråd enligt ellagen PROJEKTBESKRIVNING Lokalisering och alternativ Alternativ 1 och Alternativ Nollalternativ Teknik Kabel Markbehov Framtida underhåll BESKRIVNING AV BERÖRDA INTRESSEN Skyddade områden Riksintressen för naturvård, Natura 2000 och naturreservat Övriga naturmiljöområden Riksintresse för kulturvård Övriga kulturmiljöområden Friluftsliv Markanvändning, boendemiljö och planer Elektriska och magnetiska fält Anläggningsarbeten Landskapsbild Miljökonsekvensbeskrivning TIDPLAN BILAGOR: 1. Preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivning 2. Kartor till samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG 1 (12) Fortum Distribution AB

7 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Verksamhetsutövare: Platsnamn: Län Kommun: Fortum Distribution AB Kablifiering av del av 40 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Örebro län Örebro kommun Kontaktuppgifter Ägarrepresentant: Ansvarig för samrådsunderlag: Mottagare av handlingar: Fortum Distribution AB Box Pöyry SwedPower AB Box Göteborg SAMRÅDSUNDERLAG 2 (12) Fortum Distribution AB

8 2 INLEDNING 2.1 Bakgrund och förutsättningar Fortum Distribution AB (nedan kallat Fortum) har för avsikt att förlägga en ny 40 kv markkabel vid Munkatorp i nordöstra Örebro, se Figur 1. I dag finns en 40 kv luftledning, L118, i området. Den befintliga luftledningen kommer att raseras längs en delsträcka och ersättas av den nya markkabeln. Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning för att möjliggöra byggande av nya verksamheter enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:18 m.fl. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (linjekoncession) för den nya sträckningen av 40 kv-ledningen. Figur 1. Översikt över projektområdet. SAMRÅDSUNDERLAG 3 (12) Fortum Distribution AB

9 3 ÄRENDET OCH LOKALISERING Nätkoncession för linje kommer att sökas för ny 40 kv markkabel. Den del av befintlig luftledning med beteckningen L118, som idag går genom det föreslagna planområdet kommer att raseras, under förutsättning att beställning erhålls från kommunen. Sträckningen kommer att omfatta ca 1,1 km luftledning som ersätts med ca 1,2 km markkabel. Pöyry SwedPower har i uppdrag att bistå Fortum med ansökan om nätkoncession för linje. 3.1 Lagstiftning För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs tillstånd linjekoncession enligt Ellagen (1997:857) Ellagen (1997:857) ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan inklusive MKB lämnas till Energimarknadsinspektionen, som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen (EI) om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. För att kunna nyttja del av annans fastighet för ledningar krävs en rättighet. För detta kommer Fortum att skriva servitutsavtal eller ansöka om ledningsrätt. 3.2 Samråd enligt ellagen Fortum samråder härmed enligt 6 kap 4 Miljöbalken för att kunna upprätta den MKB som krävs för linjekoncession enligt Ellagen. Under samrådet kan mindre justeringar av ledningssträckningen komma att göras om det finns särskilda skäl till det. Efter genomfört samråd fattar Fortum beslut om slutgiltig ledningssträckning utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet samt miljöhänsyn, tekniska, ekonomiska och praktiska aspekter. De synpunkter som kommer in i samrådet, sammanfattas i en samrådsredogörelse som lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska samråd hållas med en vidare krets. Länsstyrelsens beslut redovisas i ansökan. Synpunkterna som kommit in under samrådet och Länsstyrelsens beslut ligger sedan till grund för MKB:n, som bifogas till ansökan om nätkoncession för linje. SAMRÅDSUNDERLAG 4 (12) Fortum Distribution AB

10 4 PROJEKTBESKRIVNING 4.1 Lokalisering och alternativ Enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180, måste befintlig luftledning L118, som idag går genom området, flyttas. Val av alternativ har gjorts utifrån kartstudier, platsbesök och synpunkter från Örebro kommun. Möjligheterna till alternativa sträckningar begränsas av planområdet, skyddade områden (Riksintresse naturvård, Natura 2000 och naturreservat) och E18/E20. Två kabelalternativ (Alternativ 1 och Alternativ 2) presenteras i Figur 2. Figur 2. Översikt över ledningsträckningar. SAMRÅDSUNDERLAG 5 (12) Fortum Distribution AB

11 4.1.1 Alternativ 1 och Alternativ 2 Alternativ 1 och Alternativ 2 har samma start- och slutpunkter. I väster planeras markkabeln att anslutas till den befintliga luftledningen, ca 40 m söder om den enskilda vägen. Båda alternativen följer därefter nuvarande ledningsgata i nordvästlig riktning och under väg. Alternativ 1, som utgör huvudalternativ, förläggs österut i vägbanan alternativt i gång- och cykelbanan för en planerad huvudgata. I öster, i anslutning till fastighetsgränsen, vinklar ledningen mot norr och ansluter till den befintliga luftledningen vid gränsen för det nya planområdet. Alternativ 2, förläggs österut i anslutning till den enskilda vägen och böjer av strax före möte med en skogsdunge. Alternativ 2 planeras därefter korsa den planerade gång- och cykelvägen och huvudgatan, för att ansluta till samma punkt som alternativ 1. Den totala ledningssträckningen uppgår till ca 1,2 km, oavsett val av alternativ Nollalternativ Nollalternativet innebär att ledningen står kvar i nuvarande sträckning och utförande. Det skulle innebära att det planerade området del av Olaus Petri 3:18 m.fl inte kan bebyggas enligt kommunens plan. 4.2 Teknik Kabel En markkabel består av tre faser som placeras i en kabelgrav antingen i triangelform eller horisontellt. En principskiss över hur kabelgraven kan se ut för en 40 kv markförlagd jordledning visas nedan i Figur 3. Observera att måtten som anges i principskisserna är exempel på mått. Figur 3. Principskiss för en ledningsgrav. Exempel på utseende och mått. Förläggning av en markkabel innebär markarbeten såsom schaktning, kabeldragning och markåterfyllning. Vid störningskänsliga passager såsom vägar eller vattendrag kommer särskild försiktighet iakttas, till exempel kan så kallad schaktfri förläggning via tryckning eller styrd borrning användas. SAMRÅDSUNDERLAG 6 (12) Fortum Distribution AB

12 4.2.2 Markbehov Förutom själva ledningsgraven så behövs det vid förläggningen ett arbetsområde på ca 15 m vid sidan om ledningsgraven, för att få plats med arbetsfordon och massor. Vid förläggning i anslutning till väg kan en del av vägen användas som arbetsområde. Där detta inte är möjligt, måste istället ett arbetsområde parallellt med vägen och ledningsgatan tas i anspråk, vilket innebär att ett bredare område måste röjas utöver den bredd som ledningsgraven och dess skyddsområde tar i anspråk. Tillfälligt, under byggskedet, kan vägar behöva stängas av helt eller delvis. Under driftskedet kan en skogsgata på ca 5 m för eventuella felsökningar komma att röjas, där ledningen går genom skogsmark Framtida underhåll Markkablar kräver inget underhåll vid normal drift. Däremot kan en kabel behöva repareras om det uppstår något fel. En markkabel kan skadas t.ex. av åskväder, tunga korsande maskintransporter eller grävarbeten i mark. Vid sådana tillfällen, måste först felet lokaliseras och sedan markkabeln grävas fram. Beroende på felets art, så kan kortare eller längre sträckor behöva bytas ut. En markkabel kan även behöva bytas ut när den har åldrats. SAMRÅDSUNDERLAG 7 (12) Fortum Distribution AB

13 5 BESKRIVNING AV BERÖRDA INTRESSEN 5.1 Skyddade områden Skyddade områden i närheten av den planerade ledningssträckning har identifierats i en kartstudie och redovisas nedan Riksintressen för naturvård, Natura 2000 och naturreservat Ledningssträckningen berör ett stort sammanhängande riksintresse för naturvård, Hemfjärden (NRO ) samt Natura 2000-området Oset-Rynningeviken (SE ), som är skyddat enligt både habitatdirektivet samt fågeldirektivet (se Figur 4). Natura området är även utpekat som naturreservat ( ) under namnet Rynningeviken. Figur 4. Riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat i närområdet. SAMRÅDSUNDERLAG 8 (12) Fortum Distribution AB

14 5.1.2 Övriga naturmiljöområden Ledningssträckningen berör inga naturmiljöområden enligt Länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens inventeringar. I närområdet finns dock två nyckelbiotoper, ett naturvärde, tre sumpskogar och flera ängs- och betesmark objekt, se Figur 5. Figur 5. Övriga naturmiljöområden i närområdet Riksintresse för kulturvård Ledningssträckningen berör inget område av riksintresse för kulturvård. SAMRÅDSUNDERLAG 9 (12) Fortum Distribution AB

15 5.1.4 Övriga kulturmiljöområden Ledningssträckningen väntas inte beröra några fornlämningar eller andra kulturhistoriska miljöer enligt Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens inventeringar. I närområdet finns ett bevakningsobjekt, flera övriga kulturhistoriska lämningar och ett skog- och historia objekt, se Figur 6. Skulle fornlämningar upptäckas vid byggarbetet avbryts arbetet omedelbart och kontakt tas med Länsstyrelsen. Figur 6. Övriga kulturmiljöområden i närområdet. SAMRÅDSUNDERLAG 10 (12) Fortum Distribution AB

16 5.1.5 Friluftsliv Sträckningen berör inget område av riksintresse för friluftsliv Markanvändning, boendemiljö och planer Ledningssträckningarna går idag huvudsakligen genom åker- och betesmark, utanför detaljplanerat område och med stort avstånd till bostäder. Om den nya detaljplanen antas kommer ledningen att gå igenom planområdet. Bedömningen är att den föreslagna ledningssträckningen är förenlig med den kommande detaljplanen. Strax söder om den enskilda vägen finns två byggnader som används av Örebro Hundsällskap Brukshundklubb samt en gårdsbyggnad som används i jordbruket, se Figur Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, kring kraftledningar, transformatorer och elapparater så som hårtork och dammsugare. Det elektriska fältet mäts i kilovolt per meter (kv/m) och beror på ledningens spänning samt avståndet mellan faslinorna och marken. Det elektriska fältet minskar proportionellt med avståndet. Vegetation och byggnader avskärmar fältet och därmed orsakar kraftledningar inga höga elektriska fält inomhus. Magnetiska fält mäts i mikrotesla (µt) och styrkan i en angiven punkt beror på faslinornas placering och på avståndet mellan linorna. Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten som i sin tur är beroende på variationerna i elförbrukning över tiden. Ju mer ström som flödar i ledningen desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen (dubbla avståndet ger en fjärdedel). Magnetfält avskärmas inte av väggar och tak och därför kan magnetfälten inne i hus nära kraftledningar ofta vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. Magnetfältet kommer att beräknas vid årsmedelströmlasten. 5.3 Anläggningsarbeten Under själva anläggningstiden, då transporter av material sker och arbeten utförs, uppstår en störande miljöpåverkan. Den miljöpåverkan som kan uppstå är främst störningar genom fysiskt intrång, buller och luftföroreningar. Detta sker dock under en begränsad tid. 5.4 Landskapsbild Att ersätta delar av den befintliga luftledningen med markkabel kommer att ha en positiv påverkan på landskapsbilden. 5.5 Miljökonsekvensbeskrivning Av Bilaga 1 framgår en preliminär innehållsförteckning till MKB:n. SAMRÅDSUNDERLAG 11 (12) Fortum Distribution AB

17 6 TIDPLAN Fortum har för avsikt att flytta ledningen tidigast under 2015, under förutsättning att nätkoncession erhålls och att beställning på flytten erhålls från kommunen. Om inte kommunen beställer flytten av ledningen, kommer den att stå kvar i befintlig ledningssträckning. SAMRÅDSUNDERLAG 12 (12) Fortum Distribution AB

18 Preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 1

19 Icke-teknisk sammanfattning 1 BAKGRUND 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Gällande tillstånd 1.4 Gällande lagstiftning 1.5 Fortum Distributions miljöarbete 2 ALTERNATIV 2.1 Nollalternativ 2.2 Alternativa sträckningar 3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3.1 Samråd 3.2 Beslut om betydande miljöpåverkan 4 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIVET 4.1 Ledningens sträckning 4.2 Översiktlig landskapsbeskrivning 4.3 Ledningens utförande 4.4 Markbehov 4.5 Framtida underhåll 5 PLANFÖRHÅLLANDEN 6 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 4.1 Landskapsbild 4.2 Naturmiljö 4.3 Kulturmiljö 4.4 Friluftsliv 4.5 Bebyggelse 7 HÄLSA OCH SÄKERHET 7.1 Elektriska och magnetiska fält 7.2 Säkerhet 7.3 Material 7.4 Ljudeffekter 8 SAMLAD BEDÖMNING 8.1 Sammanfattande konsekvenser 8.2 Jämförelse med nollalternativ 8.3 Jämförelse med miljömål 8.4 Jämförelse med allmänna hänsynsregler 9 LITTERATUR BILAGOR: 1 2

20 Kartor till samrådsunderlag Bilaga 2

21

22

23

24

25

26

27

28 Yttrande HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :2 Sida 1 (1) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Pöyry SwedPower AB, Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD Samråd gällande flytt av del av befintlig 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Konc-1124/14 Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Tjänsteförrättande Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Sändlista Fortum Distribution AB genom på Pöyry SwedPower AB För kännedom FMTM FMV AL Led (Cecilia Milestad) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

29

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

STOCKHOLMS STRÖM. Nytt elnät i Stockholmsregionen. Ny 130 kv ledning Gullarängen-Ekudden. Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken

STOCKHOLMS STRÖM. Nytt elnät i Stockholmsregionen. Ny 130 kv ledning Gullarängen-Ekudden. Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Ny 130 kv ledning Gullarängen-Ekudden Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken Maj 2015 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution AB 169 92 STOCKHOLM

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: 214-5-9 E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB

Läs mer

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner Maj 2013

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Samrådsunderlag för flera Olika utredningskorridorer Underlag för samråd enligt 6 kap MB för ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra, del av etapp 3, City Link. Ledningen berör

Läs mer

underlag för samråd om utredningskorridor - 400 kv-ledning Nybro-Hemsjö

underlag för samråd om utredningskorridor - 400 kv-ledning Nybro-Hemsjö underlag för samråd om utredningskorridor - 400 kv-ledning Nybro-Hemsjö Januari 2015 Dnr 2014/1122 Anläggande av 400 kv-växelströmsledning mellan station Nybro i Kalmar län och Hemsjö i Blekinge län. Den

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län Likströmsledning Dannebo-Finnböle Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen,

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB

E.ON Elnät Sverige AB Vårt datum 2007-04-17 Vår referens Kraft & Nät, Janna Borgshed Kabelstråkbeskrivning för planerad 50 kv kraftledning mellan Skatelöv, Dänningelanda och Ingelstad i Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Utbyggnad av Fenno-Skan

Utbyggnad av Fenno-Skan Miljökonsekvensbeskrivning december 2006 Utbyggnad av Fenno-Skan Likströmsledning Dannebo-Finnböle Projektorganisation Svenska Kraftnät Box 526 162 15 Vällingby Projektledare Kjell-Åke Persson Delprojektledare

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 3 till ansökan om nätkoncession för linje för 145 kv kraftledning vid Täfteå, Umeå kommun, Västerbottens län.

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 3 till ansökan om nätkoncession för linje för 145 kv kraftledning vid Täfteå, Umeå kommun, Västerbottens län. Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 3 till ansökan om nätkoncession för linje för 145 kv kraftledning vid Täfteå, Umeå kommun, Västerbottens län. Umeå Energi AB juni 2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING...

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. 220 kv vindkraftsanslutning i Östersunds, Strömsunds och Ragunda kommun

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. 220 kv vindkraftsanslutning i Östersunds, Strömsunds och Ragunda kommun 2011 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 220 kv vindkraftsanslutning i Östersunds, Strömsunds och Ragunda kommun Förord Jämtkraft planerar att bygga en 220 kv kraftledning från Åskälens, Österåsens och Storhögens

Läs mer

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DECEMBER 2010 Nordbalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen. När förbindelsen till

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner

Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner Maj 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer