Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen Malmö eon.se T Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: Pg: Org. Nr: Säte: Malmö

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB Malmö eon.se WSP Environmental Stockholm-Globen Rapporten har upprättats av Jonas Rune & Anna Bergqvist För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876 Innehållsförteckning sid 2/2

3 1 Inledning Bakgrund Lagstiftning Genomförande av samråd Lokalisering, omfattning och utformning 6 2 Studerade alternativ Huvudalternativ Nollalternativ 8 3 Beskrivning av berörda intressen Landskapsbild Markanvändning, bebyggelse och planer Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur Boendemiljö, hälsa och säkerhet Boendemiljö- fastigheter med närbelägna hus 11 4 Konsekvensbedömning 12 Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Översiktkarta Detaljkarta kulturmiljöintressen Detaljkarta natur-och friluftsintressen Förslag till innehållsförteckning MKB sid 3/3

4 Stockholm Inledning 1.1 Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämnt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag. Längs E.ON Elnäts nuvarande 130 kv-ledningar sydväst om station Ekhyddan planerar Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) att anlägga en ny 400 kv-ledning som sträcker sig mellan station Ekhyddan i Oskarshamns kommun till station Nybro i Nybro kommun. Den nya 400 kv-ledningen kommer de ca två första kilometrarna att följa en befintlig ledningsgata där det idag finns en 400 kv-ledning och två och fyra 130 kv-ledningar, se översiktskarta 1. På grund av tekniska riktlinjer för 400 kv-ledningar är samförläggning med den befintliga 400 kv-ledningen inte aktuell, varför berörda 130kV-ledningar behöver flyttas åt sydost för att göra plats för den nya 400 kv-ledningen. E.ON Elnät innehar nätkoncession för linje (tillstånd) de fyra 130 kv växelströmsledningar enligt tabell nedan: Simpevarp Fårhult ca 38 km, 380 CJU Simpevarp Hultsfred ca 53 km, 380 CLK Simpevarp Oskarshamn 1 ca 25 km, 380 CHP Simpevarp Oskarshamn 2 ca 25 km, 380 CHP WSP har fått uppdraget att upprätta koncessionsansökningar för de förändringar som flytten innebär för ovanstående ledningar. Koncessionsprocessen innefattar samrådsförfarande, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), kartor samt andra erforderliga handlingar. Detta samrådsunderlag, som efter samrådet ska färdigställas till en MKB, beskriver miljökonsekvenserna av en flytt av E.ON Elnäts fyra 130 kv-ledningar vid Ekhyddan. För den del som berör 400 kv-ledningen hänvisas läsaren till Svenska kraftnäts samrådshandlingar och kommande ansökningshandlingar som publiceras på sid 4/4

5 1.2 Lagstiftning I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. Nätkoncession erhålls i regel tillsvidare. För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 1.3 Genomförande av samråd Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet skall samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om en verksamhet eller åtgärd till följd av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 a miljöbalken eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 andra stycket miljöbalken skall antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske även med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Se bilaga 3 för dispositionen av miljökonsekvensbeskrivningen. Denna handling utgör underlag för samråd. I underlaget lämnas en beskrivning av ledningens lokalisering, utformning och förväntade miljöpåverkan. Samrådet pågår till och med den 3 juli 2015 och under denna tid går det bra att lämna synpunkter skriftligen eller per telefon. Kontaktuppgifter framgår av följebrevet. Samrådsunderlaget kommer även att finnas tillgängligt att ta del av digitalt på E.ONs webbsida (www.eon.se/regionnat). Efter att samråd genomförts med länsstyrelsen och respektive tillsynsmyndighet kommer en samrådsredogörelse att tillsändas länsstyrelsen, inför länsstyrelsens beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. sid 5/5

6 1.4 Lokalisering, omfattning och utformning De för flytten aktuella ledningarna redovisas i Figur 1.1 nedan. Figuren visar även aktuell utredningskorridor. Figur 1.1: Figuren redovisar berörda 130 kv-ledningar i blått samt områdesavgräsningar för flytten av de fyra 130 kv-ledningarna. Preliminär sträckning mellan Ekhyddan-Nybro (400 kv) samt utredningskorridoren redovisas i lila. Bakgrunden till planerad flytt är att Svenska kraftnät planerar att förstärka stamnätet med en ny 400 kv-ledning mellan station Ekhyddan och station Nybro i Nybro kommun. Den planerade 400 kv-ledningen har som syfte att förbättra stamnätets överföringsförmåga i normal- och reservdrift genom regionen efter det att utlandsförbindelsen NordBalt mellan Sverige och Litauen har tagits i drift. Om någon av de två 400 kv-ledningarna som är anslutna i Nybro i dag kopplas bort, överförs automatiskt den ström som ledningen transporterar till andra ledningar i området. Överbelastning kan då uppstå i det parallella, underliggande 130 kv-regionnätet, vilket i sin tur kan leda till en regional spänningskollaps med omfattande strömavbrott som följd. Mer information om 400 kv-ledningen mellan Ekkhyddan och Nybro finns på sid 6/6

7 Direkt väster om stationerna Ekhyddan (Svenska kraftnät) och Simpevarp (E.ON) är i stort sett all mark ianspråktagen för ledningsgator. Olika alterantiv för att bygga den nya 400 kv-ledningen, genom att korsa befintliga ledningar har utretts, men de har visat sig vara tekniskt orimliga att genomföra. Det enda kvarvarande alternativ som är tekniskt rimligt är att flytta befintliga 130 kv-ledningar cirka 40 meter åt sydost för att göra plats för den nya 400 kv-ledningen. Området har studerats och andra alternativa möjligheter att genomföra den planerade flytten av 130 kv ledningarna har undersökts. Flytten är begränsad till en sträcka om totalt ca två km. Nordväst om ledningarna är området i stort sett ianspråktaget fullt ut av andra ledningar och mellan ledningarna finns dessutom flera nyckelbiotoper. Även bebyggelse kring befintliga ledningar i området gör att en flytt i nordvästlig riktning ses som omöjlig. Det naturliga blir då att flytta ledningarna åt sydost. Dock begränsas området även här av en nyckelbiotop, två områden med höga naturvärden och flera fornlämningar. Dessutom finns bebyggelse vid bland annat Hammaren och Morkullen som begränsar flytten mot sydost. På grund av de tekniska svårigheterna som flytten innebär, den begränsade sträckan som behöver flyttas, att flytten utföres i direkt anslutning till redan ianspråktagen mark och det begränsade utrymmet i sydost, har inga alternativa sträckningar utretts vidare. Flytten är endast aktuell om koncession för den planerade 400 kv-ledningen erhålls. 2 Studerade alternativ 2.1 Huvudalternativ Luftledningarna kommer att behöva flyttas i två omgångar. De första ledningarna, de sydligaste, är två 130kV-ledningar samförlagda i julgransstolpar (Simpevarp-Oskarshamn 1 och 2). Dessa flyttas åt sydöst, från Simpevarp fram till en punkt ungefärligen ca 200 meter öster om Ostkustenleden. Flytten kommer omfatta en sträcka om drygt 2 kilometer längs ledningsgatan. Nya stolpar kommer att byggas bredvid de befintliga och därefter kommer ledningarna lyftas över i de nya stolparna. Eventuellt kommer detta göras med en ledning i taget för att undvika ett dubbelavbrott. När ledningarna är i drift kommer de två nordliga 130 kv-ledningarna flyttas åt sydost, från Simpevarp och ungefärligen fram till vinkelpunkten norr om Börslekärret. Flytten kommer omfatta en sträcka om knappt 1 kilometer. En mer exakt beskrivning av flytten kommer att redovisas för i den kommande MKBn. sid 7/7

8 2.2 Nollalternativ Nollalternativet innebär att de fyra 130 kv-ledningarna som utgår från station Simpevarp inte flyttas. Nollalternativ i sig har ingen påverkan på vare sig stamnätets eller regionnätets funktion, men medför också att den planerade 400 kv-ledningen mellan Ekhyddan och Nybro inte kan byggas. Att 400 kv-förbindelsen Ekhyddan-Nybro inte byggs innebär att strömavbrott kan uppstå både regionalt men även nationellt vid ett fel. Detta är inte acceptabelt utifrån de krav på stabilitet och driftsäkerhet som ställs på det svenska stamnätet. sid 8/8

9 3 Beskrivning av berörda intressen Exakt läge för flytten av de fyra 130 kv-ledningarna är ännu inte bestämd. Ledningarna kommer dock flyttas åt sydost inom befintlig utredningskorridor varför beskrivning av intressen och påverkan enbart berör den sydsöstra delen av utredningskorridoren, sydost om befintliga 130 kv-ledningar. 3.1 Landskapsbild Landskapet inom utredningskorridoren är storskaligt och till stor del påverkat av redan befintliga ledningsgator. Området består i övrigt huvudsakligen av barrskog med ett mindre inslag av ett fåtal betesmarker. 3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer Översiktsplan för Oskarshamn antogs den 10 mars I översiktsplanen står det att: Oskarshamns kommun skall verka för att byggnader och anläggningar där människor eller djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till risker med kraftledningar. Ett skyddsavstånd på 75 meter anges för 130 kv-ledningar. I övrigt berörs inte intentioner i översiktsplanen. Ledningarna berör delvis område för detaljplanen MA 72 vid Simpevarp. Ledningarna står dock inte i konflikt med denna plan. 3.3 Naturmiljö De befintliga ledningarna korsar inga riksintressen för naturvården, eller andra värdefulla naturobjekt. Ett fåtal objekt med naturvärden finns dock inom sydöstra delen av utredningskorridoren. Sydväst om kärnkraftverket Simpevarp, vid Börslekärret, ligger ett naturvärde i form av en ädellövskog omfattande ca 1,4 hektar. Naturvärdet ligger som närmast på ett avstånd om ca 25 meter från de befintliga ledningarna. Vidare finns en nyckelbiotop vid Åbyhagen, som ligger på ett avstånd om ca 60 meter sydost om de befintliga ledningarna. Nyckelbiotopen består av en lövängsrest med hamlade träd, spärrgreniga träd och omfattar ca 0,9 hektar. Sydväst om Karlshamnhagen ligger ytterligare ett naturvärde i form av en ädellövskog som omfattar ca 0,4 hektar. Naturvärdet ligger som närmast på ett avstånd om ca 90 meter syd/sydost om de befintliga ledningarna. sid 9/9

10 3.4 Kulturmiljö De befintliga ledningarna korsar inga riksintressen för kulturmiljövården. Enstaka fornlämningsobjekt finns inom den sydöstra delen av utredningskorridoren och redovisas i tabellen nedan. RAÄ nr/id Fornlämningstyp Avstånd från befintliga ledningar Misterhult 378:1 Fast fornlämning, stensättning 70 meter Misterhult 441:1 Övrig kulturhistorisk lämning, röse 170 meter Misterhult 441:2 Övrig kulturhistorisk lämning, stensättning 160 meter Misterhult 442:1 Fast fornlämning, röse 170 meter Misterhult 472:1 Fast fornlämning, stensättning 190 meter Misterhult 637:1 Övrig kulturhistorisk lämning, husgrund Tabell 1. Fornlämningar inom utredningskorridoren. 130 meter 3.5 Friluftsliv Utredningskorridoren berör kanten av ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Ledningarna, både i sitt nuvarande och framtida läge, passerar även över Ostkustleden, en vandringsled som sträcker sig genom Oskarshamns kommun. 3.6 Infrastruktur Inom utredningskorridoren finns utöver EONs fyra 130 kv-ledningar även 400 kvledningar som ägs av Svenska kraftnät. Simpevarp-Alvesta, Simpevarp-Nybro, Glan- Simpevarp samt Kimstad-Simpevarp. Inga vägar av riksintresse passeras. Ledningarna korsar dock fyra enskilda vägar. 3.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna. sid 10/10

11 Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur. Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns ej framtagna av svenska myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Myndigheterna rekommenderade gemensamt: Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökningshandlingen kommer magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält. Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter Boendemiljö- fastigheter med närbelägna hus Inom fastigheten Stora Laxemar 1:14 finns två hus som ligger ca meter söder om närmaste 130 kv-ledning. Bostaden bedöms, även efter genomförd flytt, fortsatt ligga inom tillräckligt stort avstånd (ca 75 meter) från 130 kv-ledningarna, för att åtgärder för reducering av magnetfält inte ska anses nödvändiga. sid 11/11

12 4 Konsekvensbedömning Landskapsbilden kommer att förändras marginellt av flytten av de fyra 130 kv-ledningarna då området redan är storskaligt påverkat av kraftledningar. En nyckelbiotop och två naturvärden finns belägna sydost om befintliga ledningar. Naturvärdet vid Börslekärret ligger på relativt nära avstånd och skulle eventuellt kunna påverkas vid ledningsflytten. Nyckelbiotopen och det andra naturvärdet kan riskera påverkan beroende av hur nära objekten ledningarna flyttas. Åtgärd i nyckelbiotop kräver anmälan om samråd till länsstyrelsen enligt 12 kap 6 miljöbalken. De befintliga ledningarna korsar inga riksintressen för kulturmiljövården. Enstaka fornlämningsobjekt finns inom den sydöstra delen av utredningskorridoren, varav tre fasta fornlämningar och tre övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten ligger inom ett avstånd mellan ca meter från den närmaste ledningen. Påverkan på dessa miljöer är huvudsakligen relaterad till stolpplacering samt till körning inom/ i närheten av ledningsgatan. Stolpplacering kommer i möjligaste mån planeras så att ingrepp i fornlämningar undviks. Påverkan på friluftslivet i skog och mark kan påverkas temporärt under anläggningsskedet. Därefter återställs marken och påverkan på friluftslivet bedöms därmed bli liten. Stor hänsyn kommer att tas till de intressen som finns inom området för att minska risken för skador. Erforderliga tillstånd och dispenser kommer att sökas innan arbetena påbörjas 5 Referenser SFS 1997:857. Ellagen. Stockholm: Näringsdepartementet. SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljödepartementet. Boverket, Elsäkerhetsverket, Statens strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen (1996). Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Solna: Arbetarskyddsstyrelsen. Digitalt material har hämtats från: Skogens pärlor Fornsök Länsstyrelsernas GIS-tjänst sid 12/12

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer