Underlag för samråd November E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Tel: eon.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Tel: eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg till Hok inom Nässjö, Vaggeryds och Sävsjö kommuner i Jönköpings län Underlag för samråd November 2011 Bankgiro: PlusGiro: Org.Nr:

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB Malmö Webb: Konsult WSP Box 574, Malmö/ Box 714, Helsingborg Webb: Samrådsunderlaget har upprättats av Anna Olsson/Jessica Gilbertsson

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Lagstiftning Genomförande av samråd Lokalisering, omfattning och utformning Studerade alternativ Nollalternativ Beskrivning av berörda intressen Landskapsbild Markanvändning, bebyggelse och planer Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur Boendemiljö, hälsa och säkerhet Drift och underhåll Förväntad miljöpåverkan...11 Bilagor: Bilaga 1 Förslag disposition MKB Bilaga 2 Översiktskarta Bilaga 3 Karta övriga intressen Bilaga 4 Karta naturmiljöintressen Bilaga 5 Karta kulturmiljöintressen

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag. Den sammanlagda sträckan av E.ON Elnäts elnät motsvarar tre varv runt jorden. E.ON Elnät ansvarar för drift, underhåll och utveckling av detta elnät. E.ON Elnät Sverige AB innehar nätkoncession för linje (tillstånd) för en 40 kv kraftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningar från Bäckafall (markerat A på översiktskarta) till Hallhult och från Gödeberg (markerat B på översiktskarta) via Malmbäck till Hok. Kraftledningen berör Nässjö, Vaggeryds och Sävsjö kommuner inom Jönköpings län och har en längd av ca 62,2 km. I Nässjö utgörs ledningen av 570 m markförlagd kabel, s.k. jordkabel. Ledningen ingår i E.ON Elnäts regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större samhällen och landsbygden i hela regionen. En nätkoncession meddelas vanligen för 40 år om den avser en linje. Nuvarande koncession gäller till och med och måste således förlängas. Vid en ansökan om förlängning av nätkoncession för linje är det främst Ellagen (1997:857), Elförordningen (1994:1250), Miljöbalken (1998:808) samt Plan- och Bygglagen (1987:10) som är tillämpliga. WSP har fått uppdraget att upprätta ansökan med samrådsförfarande (samrådsunderlag samt samrådsrådsredogörelse), MKB-handling, kartor samt andra erforderliga handlingar. E.ON Elnät avser att skicka in två koncessionsansökningar fördelat på sträckorna Nässjö-Bodafors med avgreningar samt Sävsjö E-Bodafors. Rätten att för all framtid bibehålla ledningen på berörda fastigheter säkrades när ledningen byggdes, antingen genom servitutsavtal eller ledningsrätt. I samband med detta utbetalades en ersättning för ledningens intrång. Denna ersättning utgörs av en engångsersättning som gäller för all framtid. Ny ersättning utgår således inte vid förlängd koncession. Rättigheterna bevakas av E.ON Elnät vid fastighetsbildning och vid upprättande av detaljplaner längs ledningen. 2

5 1.2 Lagstiftning I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på miljökonsekvensbeskrivning sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. Nätkoncession meddelas i regel för en tidsperiod om 40 år. För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 1.3 Genomförande av samråd Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet skall samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om en verksamhet eller åtgärd till följd av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 a miljöbalken eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 andra stycket miljöbalken skall antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske även med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Se bilaga 1 för dispositionen av miljökonsekvensbeskrivningen. Denna handling utgör underlag för samråd. I underlaget lämnas en beskrivning av ledningens lokalisering, utformning och förväntade miljöpåverkan. En markägarutredning kommer att göras inom en zon av 80 m med ledningen som mitt (40 m på vardera sidan). Samtliga markägare inom denna zon kommer såsom enskilt berörda ingå i samrådet och beredas tillfälle att lämna synpunkter. Efter att samråd även genomförts med länsstyrelsen och respektive tillsynsmyndighet kommer en samrådsredogörelse att tillsändas länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 3

6 En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas i enlighet med de krav som ställs i Miljöbalken. Som tidigare nämnts framgår miljökonsekvensbeskrivningens disposition av bilaga 1. De kompletterande handlingar som tas fram för koncessionsansökan kommer slutligen att lämnas in till Energimarknadsinspektionen och kommer att innehålla ansökan, organisationsschema, registreringsbevis, fastighetsägarförteckning, översiktlig teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tillhörande kartbilaga, och samrådsredogörelse. 1.4 Lokalisering, omfattning och utformning Kraftledningen sträcker sig från Nässjö till Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall (markerat A på kartan) till Hallhult och från Gödeberg (markerat B på kartan) via Malmbäck till Hok. Kraftledningen berör Nässjö, Vaggeryds och Sävsjö kommuner inom Jönköpings län. Ledningens sträckning syns nedan samt på översiktskarta i bilaga 2. 4

7 Figur 1: Översiktskarta kraftledning 40 kv Nässjö Sävsjö E med avgreningar från Bäckafall (markerat A på kartan) till Hallhult och från Gödeberg (markerat B på kartan) till Hok. Heldragen röd linje innebär luftledning. Streckad röd linje i Nässjö innebär markförlagd kabel. Koncessionen gäller en 40 kv ledning som utgörs av ca 61,6 km luftledning och 570 m markförlagd kabel. 2 Studerade alternativ På grund av att detta är en befintlig kraftledningssträckning studeras inga alternativa sträckningar eller alternativa tekniska lösningar. När det gäller en förlängning av giltighetstiden bör i första hand undersökas om den befintliga sträckningen innebär avsevärda olägenheter. Inga sådana som motiverar en annan sträckning eller utformning har identifierats. 5

8 Om ledningen skall flyttas innebär det nya intrång i mark och miljö som idag inte är påverkad av kraftledningen. Detsamma gäller för annan typ av förläggning, t ex markförläggning. En diskussion kring alternativ kommer att finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 2.1 Nollalternativ En utebliven koncessionsförlängning (nollalternativet) innebär en förlust av överföringskapacitet i E.ON Elnäts regionnät, med konsekvenser för många kunder i regionen, såväl boende som industrier. Det skulle innebära att befintlig ledning måste rivas och överföring måste ske med andra befintliga ledningar eller nya ledningar måste byggas. E.ON Elnät anser att ovannämnda åtgärder skulle innebära en större miljöpåverkan än förlängd koncession för ledningen i befintlig sträckning och är därför ett sämre alternativ. 3 Beskrivning av berörda intressen 3.1 Landskapsbild Kraftledningen går genom ett skogslandskap bestående av barrskog med mindre inslag av lövskog. Landskapet är småbrutet med inslag av öppna marker i form av hag- och åkermarker. Terrängen är svagt till måttligt kuperad. Den visuella påverkan av kraftledningen är störst där landskapet är öppet, t ex i anslutning till tätorterna, vid naturreservatet Bäckafall och Natura 2000-området vid Linneryd. 6

9 Avgrening mot Malmbäck. 3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer Kraftledningen går som nämnts främst genom skog, där skogsbruk förekommer, samt över åker- och hagmark. Öster om Fredriksdal finns en vattentäkt och öster om Fredriksdalasjön finns torvtäkter. Även vid Hok finns en vattentäkt. En stor del av området mellan Nässjö-Malmbäck- Bodafors berörs av riksintresse för vindbruk. För friluftslivsintressen, se avsnitt 3.5. I bilaga 3 redovisas en karta med övriga intressen. Bebyggelsen finns främst i tätorterna. Utöver detta finns enstaka mindre byar där ledningen passerar. Nässjö kommuns gällande översiktsplan (ÖP) är från 2002, men arbete pågår under med att ta fram en ny ÖP. Nässjö och Bodafors omfattas av fördjupade översiktsplaner (FÖP), antagna 2006 respektive Vaggeryds kommuns gällande ÖP är från 2002, men även i denna kommun pågår arbete med att ta fram en ny ÖP. Sävsjö kommuns gällande ÖP är från 2000, förslag på ny ÖP ställs ut november 2011-januari Samtliga tätorter berörs av detaljplaner. 7

10 3.3 Naturmiljö Ledningen passerar naturreservatet Bäckafall som ligger ca 2,3 km sydväst om Nässjö. Skogen utgörs idag av gammal granskog som blandas med våtmarker, öppna betesmarker och åkermark. I området finns en stor artrikedom med flera ovanliga växter och insekter. 1 Vid Linneryd, ca 3,3 km öster om Hok, passerar ledningen ett Natura område. Området består av restaurerade öppna betesmarker med höga naturvärden. Området består också av glest men omväxlande träd- och buskskikt, är artrikt och har en välbevarad kulturmiljö. 2 I övrigt passerar ledningen ett antal områden som tas upp i det regionala Naturvårdsprogrammet som reviderades 1997, vilka ofta är värdefulla våtmarker. Gödeberg ingår även i det lokala naturvårdsprogrammet för Nässjö, vilket antogs Värdefulla vattendrag som ledningen passerar är Nässjöån/Ällingabäcken väster om Nässjö, Malmbäcksån mellan Malmbäck och Hok, Sävsjöån sydväst om Bodafors samt Emån söder om Bodafors. I övrigt passerar ledningen över eller förbi ett antal mindre sumpskogar, naturvärden och nyckelbiotoper, utpekade av Skogsstyrelsen. Vid Linneryd passerar ledningen ett naturvårdsavtal som tecknades Utförligare beskrivning av naturmiljöintressen redovisas i kommande MKB. I bilaga 4 redovisas en karta med naturmiljöintressen. 3.4 Kulturmiljö Öster om Sävsjö tangerar ledningen riksintresset för kulturmiljö Eksjöhovgård. Riksintresset består av ett öppet flackt odlingslandskap med inslag av löv- och barrträd. En slottsruin från medeltiden finns belägen på ön i Eksjöhovgårdssjön i den södra delen av området. 1 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Bäckafall, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Bevarandeplan för Natura 2000-område Linneryd, Beteckning , fastställd Länsstyrelsen, GIS-data för nedladdning,

11 I nordväst finns fornåkrar och en fylld stensättning och i norr en nygotisk stenkyrka. Centralt i området ligger den nuvarande herrgården. 4 I området kring Gödeberg finns ett fornlämningsrikt område. Fornlämningsrikt område väster om Gödeberg. I övrigt passerar ledningen ett antal mindre fornlämningar och fornlämningsområden i form av t ex röjningsrösen och torplämningar. Utförligare beskrivning av kulturmiljöintressen redovisas i kommande MKB. I bilaga 5 redovisas en karta med kulturmiljöintressen. 3.5 Friluftsliv Norr om Fredriksdal finns en fotbollsplan belägen intill ledningen. Kring Gödeberg och söderut mot Hjärtsöla, öster om Malmbäck samt öster om Sävsjö ligger områden som är av intresse för friluftslivet. 4 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Eksjöhovgård,

12 Öster om Sävsjö ligger Djursgårdsstugan med tillhörande motionsspår och elljusspår. Öster om Almesåkra korsar ledningen Höglandsleden. Utförligare beskrivning av friluftslivsintressen redovisas i kommande MKB. 3.6 Infrastruktur I Nässjö samt vid Bodaberg sydväst om Nässjö korsar ledningen järnvägar. Norr om Fredriksdal korsar ledningen som avgrenar mot Hallhult en av järnvägarna. Även mellan Malmberg och Hok korsar ledningen en järnväg, liksom söder om Bodafors. Vid Bodaberg börjar också aktuell 40 kv ledning gå parallellt med E.ON Elnäts 130 kv ledning. Dessa löper parallellt fram till och med en bit söder om Gödeberg. I Nässjö, öster om Malmbäck samt norr om Sävsjö korsar ledningen andra kraftledningar. Ledningen korsar på flera ställen vägar. 3.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna. Vid förläggning av en markkabel avskärmas det elektriska fältet och blir i princip noll. I dagsläget har forskningen ännu inte kunnat säkerställa om det finns några skadliga hälsorisker. Det finns således inga fastställda gränsvärden eller riktvärden för magnetiska fält eller skyddsavstånd till ledningar. E.ON Elnät tillämpar den försiktighetsprincip som formulerats av fem svenska myndigheter: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. I den MKB som ingår i ansökningshandlingen kommer magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält. 10

13 Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten har reglerats i de markupplåtelseavtal/ ledningsrätter som upprättas med berörda fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter. 4 Drift och underhåll För att skapa en driftsäker elförsörjning sker ett regelbundet underhåll av ledningen. Underhållet av ledningen kan delas upp i två delar, dels underhållet av ledningsgatan och dels det tekniska underhållet av själva ledningen. Ledningsgatan underhålls för att skapa trädsäkra ledningar för avbrott på grund av träd som vid storm kan falla på och skada ledningen. Detta görs genom att vegetation inom den så kallade skogsgatan röjs. Vid röjning åläggs entreprenören att använda bränsle av bästa miljöklass. Kemiska bekämpningsmedel används inte. Planerat underhåll av ledningsgatan genomförs med ett intervall på mellan 8-10 år. Utförligare beskrivning om drift och underhåll kommer att redovisas i kommande MKB. 5 Förväntad miljöpåverkan Det finns många positiva aspekter med tillgången till en pålitlig elförsörjning. Elen från kraftledningen försörjer många kunder i regionen, såväl boende som industrier. Eftersom ledningen redan är byggd och inte kommer att förändras bedöms inte en förlängning av koncessionen innebära någon negativ inverkan på natur-, kulturmiljö- eller övriga intressen, under förutsättning att erforderlig hänsyn tas vid framtida underhållsarbeten. Den påverkan av större omfattning som ledningen haft på natur- och kulturmiljö skedde i samband med att ledningen byggdes. Fortsatt påverkan bedöms främst vara av visuell karaktär. I samband med att MKB för ledningen tas fram kommer det att mer detaljerat beskrivas vilka miljökonsekvenser verksamheten ger. 11

14 Ledningen påverkar landskaps- och stadsbilden längs de sträckor där den är utförd som en luftledning, eftersom den passerar öppna marker och utkanter av tätorter. I tätorterna passerar den i utkanten av tätorterna. Starkströmsledningar ger upphov till ett elektromagnetiskt fält. Beräkningar av magnetfältsstyrkan för den aktuella ledningen kommer att utföras baserat på den beräknade årsmedelströmlasten och ingå som en del i MKB:n. 12

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: 214-5-9 E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer