Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015

2 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box KARLSTAD Projektledare: Kristian Flinth Miljökonsekvensbeskrivning Pöyry Sweden AB Box STOCKHOLM Uppdragsledare och ansvarig för koncessionsansökan: Handläggare koncessionsansökan och MKB: Ansvarig för förprojektering: Magnetfältsberäkning: Uppdragsnummer: 8H

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bifogas till ansökan om linjekoncession, för flytt av del av befintlig 45 kv-ledning, L118, i ny sträckning vid Munkatorp i Örebro kommun. MKB:n ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljön vid ansökan om linjekoncession. Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning för att möjliggöra byggande av nya verksamheter. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Beskrivning av ledningen Den totala ledningsförbindelsen omfattar ca 1,2 km ny markförlagd kabel, som ersätter ca 1,1 km luftledning. Ledningssträckningen kommer till största delen att förläggas norr om befintlig lokalgata inom ett föreslaget planområde. Ledningen kommer att förläggas genom schaktning. Vid övergången mellan befintlig luftledning och den markförlagda kabeln kommer kabelstolpar att uppföras. Sammanfattande bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö Landskapsbild Landskapsbilden blir inte påverkad av markkabel. Naturmiljö Ledningen berör riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat. Ledningen kommer till stor del att placeras i anslutning till befintlig lokalväg, varför konsekvenserna för naturmiljöerna bedöms som små. Ledningen berör ca 30 m av de skyddade områdena i en sträckning som idag utgörs av befintlig ledningsgata för luftledningen. Den sammantagna bedömningen är att ledningssträckningen har små konsekvenser för naturmiljön. Kulturmiljö Inget riksintresse för kulturmiljö, kulturreservat eller kända fornminnen eller kulturlämningar berörs av ledningen. Skulle nya fornminnen eller kulturlämningar upptäckas vid byggnation eller underhåll av ledningen kontaktas Länsstyrelsen omedelbart. Ledningen bedöms inte ha några negativa konsekvenser för kulturmiljön. Friluftsliv Ledningen berör inget område av riksintresse för friluftsliv. Då ledningen till största delen placeras i anslutning till befintlig lokalväg bedöms konsekvenserna som små för friluftslivet och inga åtgärder behövs. Miljökonsekvensbeskrivning 1 (37) Pöyry Sweden AB

4 Bebyggelse Det finns inga bostäder i närheten av ledningssträckningen. Ledningen uppförs i anslutning till befintlig lokalväg inom nytt planområde. Magnetfältsberäkning har genomförts som visar att magnetfältet avtar snabbt i närheten av ledningen. Utifrån detta bedöms konsekvenserna för bebyggelse nära ledningarna som små och inga åtgärder bedöms vara nödvändiga. Planförhållanden Ledningssträckningen strider inte mot den föreslagna detaljplanen eller andra kommunala planer. Material Genom att det mesta av materialen, som ledningen består av, kan återvinnas är resurshushållningen god och konsekvenser för hälsa och miljö bedöms vara små. Ljudeffekter Störningar som kan uppkomma sker i samband med byggnation, röjning och reparation av ledningen. Konsekvenserna för miljö och hälsa av buller bedöms vara små. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna av att bygga ledningen den nya sträckningen bedöms vara små, då den placeras till största delen parallellet med och norr om befintlig lokalväg inom det föreslagna detaljplaneområdet. Miljökonsekvensbeskrivning 2 (37) Pöyry Sweden AB

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sökanden Bakgrund och förutsättningar Syfte med projektet Projektets omfattning Gällande lagstiftning Dispenser Miljömål Ellevios miljöarbete ALTERNATIV Nollalternativ Alternativ 1 Längs ny huvudgata Alternativ 2 parallellt med befintlig lokalväg Val av huvudalternativ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd Beslut om betydande miljöpåverkan BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV Ledningens sträckning Översiktlig landskapsbeskrivning Ledningens utförande Markbehov Framtida underhåll PLANFÖRHÅLLANDEN Örebro kommun FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Bebyggelse HÄLSA OCH SÄKERHET Elektriska och magnetiska fält Säkerhet Material Ljudeffekter SAMLAD MILJÖBEDÖMNING Sammanfattade konsekvenser Jämförelse med miljömål Jämförelse med allmänna hänsynsregler LITTERATUR Miljökonsekvensbeskrivning 3 (37) Pöyry Sweden AB

6 BILAGOR: M1 M2 M3 M4 M5 M6 Översiktskarta Samrådsredogörelse Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsens beslut om dispens från reservatsföreskrift för kommunala naturreservatet Rynningeviken Länsstyrelsens beslut om arbete inom N2000-området Oset Rynningeviken Föroreningssituation vid Munkatorps skjutbana. Bedömning av risker och lämpliga skyddsåtgärder vid kabelgrävning Miljökonsekvensbeskrivning 4 (37) Pöyry Sweden AB

7 1 BAKGRUND 1.1 Sökanden Ellevio AB (tidigare Fortum Distribution AB) äger lokalnät och regionnät som används för distribution av elektricitet samt svarar för nätens drift och underhåll inom sina verksamhetsområden. 1.2 Bakgrund och förutsättningar Ellevio har för avsikt att förlägga en ny 40 kv markkabel vid Munkatorp i nordöstra Örebro. Ledningens systemspänning är 45 kv, varför ledningen i fortsättningen benämns 45 kvledning. Figur 1 visar en översikt över projektområdets lokalisering. I dag finns en 45 kv luftledning, L118, i området. Den befintliga luftledningen kommer att raseras längs en delsträcka och ersättas av den nya markkabeln. För att bygga och förvalta elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs att nätägaren har ett särskilt tillstånd, nätkoncession för linje (även kallad linjekoncession). Ansökan om linjekoncession prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas tills vidare. Ellevio kommer att ansöka om nätkoncession för linje för den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen. Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Ellevio med ansökan om nätkoncession för linje. 1.3 Syfte med projektet Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning, L118, för att möjliggöra byggande av nya verksamheter enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterad , se Figur 2. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror och energi. Beskrivningen ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Miljökonsekvensbeskrivning 5 (37) Pöyry Sweden AB

8

9

10 1.5 Gällande lagstiftning Koncession För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs tillstånd linjekoncession enligt Ellagen (1997:857) Ellagen (1997:857) ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan inklusive MKB lämnas till Energimarknadsinspektionen, som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. Följande lagar och föreskrifter berörs i projektet: Ellagen (1997:857) Elförordningen (1994:1250) Starkströmsförordningen (2009:22) Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1) Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Kulturmiljölagen (1988:950) Gällande tillstånd Ellevio äger och brukar den befintliga ledningen, L118. Energimarknadsinspektionen anläggningsnummer för ledningen är 67 Az. Enligt beslut (dnr ) daterat har Energimarknadsinspektionen beviljat koncession tills vidare. Rätten att bibehålla den befintliga ledningen över berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätter och servitut. För den nya sträckningen kommer Ellevio att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare avseende rätten att bygga och bibehålla ledningen. Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för det intrång som ledningen utgör. Avtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i den ledningsrätt som nätägaren därefter kan ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. E.ON Elnät Sverige AB innehar områdeskoncessionen, anläggningsnummer 8704Å, för området som berörs av ledningen. Miljökonsekvensbeskrivning 8 (37) Pöyry Sweden AB

11 1.5.3 Underhåll Starkströmsföreskrifterna ställer krav på ledningens utformning vid byggnation och omfattningen av ledningars underhåll. Byggnation och underhåll måste utföras så att det är förenligt med lagstiftning gällande skydd av natur- och kulturmiljö. Enligt 12 kapitlet 6 Miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i Miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Lämpliga skyddsåtgärder föreslås och i samråd med tillsynsmyndigheten fastställs hur specifika naturvärden ska skyddas. Egenkontroll krävs enligt Miljöbalkens 26 kapitel 19. Det innebär att åtgärder ska planeras och kontrolleras för att förebygga negativ miljöpåverkan. Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljö. Verksamheten får inte innebära intrång i allmän eller enskild rätt, till exempel allemansrätten, servitut eller jakträtt. Kulturmiljölagen 2 kapitlet 6 anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Enligt 2 kapitlet 10 ska den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen. Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken, innehåller bestämmelser om skydd för vissa angivna biotoper, för vilka länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda de angivna biotoperna. I de fall underhållsröjningen berör sådana biotoper ska samråd ske med berörd länsstyrelse respektive Skogsstyrelsen inför underhållsröjningen. Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 4 är det förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa (med mera) vilda fåglar och vissa levande djurarter samt deras fortplantningsområden eller viloplatser. 1.6 Dispenser Ytterligare anmälningar och dispenser kan krävas vid till exempel åtgärder som kräver grävning och arbete i vatten, upplägg av massor utanför arbetsområdet, åtgärder i områden med strandskydd och vid framförande av fordon i väglös terräng. 1.7 Miljömål Det övergripande nationella målet för miljöarbetet är att det till nästa generation ska lämnas över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Naturvårdsverket har lagt fast nationella miljökvalitetsmål för miljöarbetet inom följande områden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning Miljökonsekvensbeskrivning 9 (37) Pöyry Sweden AB

12 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv De nationella miljömålen har brutits ned på läns- och kommunnivå till regionala mål respektive lokala mål. På uppdrag av regeringen och i samarbete med länets aktörer har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen anpassat de nationella delmålen till länets förutsättningar. Länets miljömål och åtgärdsprogram visar hur Örebro län kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen ska vara en gemensam grund för länets miljöarbete. Arbetet med miljömålen sker därför i samverkan med länets aktörer. I kommunens översiktsplan ligger de nationella miljömålen som grund och är utgångspunkt för hur olika delområden har bedömts. 1.8 Ellevios miljöarbete Ellevio har utarbetat en policy för hållbar utveckling med målsättningen att göra hållbar utveckling till en framgångsfaktor. Därför vill Ellevio vara föregångare och vara ledande i att bekämpa klimatförändringen, utnyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt och förbättra arbetsmiljön. arbeta aktivt tillsammans med Ellevios intressenter för att kontinuerligt förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. stå för affärsetik och integritet på en hög nivå, omsorg om miljön och respekt för mänskliga rättigheter tillsammans med alla sina affärspartner, oberoende var Ellevio verkar. noggrant följa lagar och föreskrifter i all verksamhet. Ellevios engagemang för hållbar utveckling beskrivs närmare i Ellevios uppförandekod och gemensamma styrande principer. Ellevio omvandlar principerna till handling genom att fastställa utvecklingsmål för Ellevios inriktning för hållbar utveckling. Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Miljökonsekvensbeskrivning 10 (37) Pöyry Sweden AB

13 2 ALTERNATIV Enligt förslaget till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180, måste befintlig luftledning L118, som idag går genom området, flyttas. Val av sträckningsalternativ har gjorts utifrån kartstudier, platsbesök och synpunkter från Örebro kommun. Möjligheterna till alternativa sträckningar begränsas av planområdet, skyddade områden (Riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat) och E18/E20. Två sträckningsalternativ för markkabeln (Alternativ 1 och Alternativ 2) presenteras i Figur 4. Alternativ 1 och Alternativ 2 har samma start- och slutpunkter. Figur 4 Översikt över alternativa ledningsträckningar samt befintlig luftledning vid Munkatorp. Miljökonsekvensbeskrivning 11 (37) Pöyry Sweden AB

14 2.1 Nollalternativ Nollalternativet innebär att ledningen står kvar i nuvarande sträckning och utförande. Det skulle innebära att planområdet, del av Olaus Petri 3:18 m.fl., inte kan bebyggas enligt kommunens förslag till detaljplan. Konsekvenserna av att låta ledningen stå kvar i befintlig sträckning bedöms vara små för natur- och kulturmiljön i närheten av ledningen. Konsekvenserna blir däremot stora för den verksamhet som planeras i området. 2.2 Alternativ 1 Längs ny huvudgata I väster planeras markkabeln att anslutas till den befintliga luftledningen, ca m söder om den befintliga enskilda vägen, lokalvägen, se Figur 4. Befintlig luftledningsstolpe, som idag finns ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen, kommer sannolikt att raseras och istället ersättas av en kabelstolpe. Kabelstolpen kommer troligen att placeras närmare vägen än den befintliga luftledningsstolpen. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Sträckningen följer därefter befintlig ledningsgata mot norr fram till nytt vägområde med huvudgata och gång- och cykelväg (GC-väg), som anläggs inom det nya planområdet. Ledningen förläggs österut inom det nya vägområdet, antingen i vägbanan eller i GC-väg. Den planerade huvudgatan med GC-väg kommer i detta skede inte att anläggas genom hela planområdet, utan ungefär längs hälften av sträckan för det som i planområdet anges som huvudväg/gc-väg. Kabelsträckningen kommer därför i detta skede att följa ny huvudgata/gc-väg ca 550 m, för att därefter fortsätta ytterligare ca 550 m i jordbruksmark i den framtida tänkta sträckningen för ny huvudgata och GC-väg, nästan fram till planområdets gräns. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 50 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras nära planområdets östra gräns. Alternativet berör vägområde inom det nya planområdet, odlingsmark samt riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura Alternativ 2 Parallellt med befintlig lokalväg Alternativ 2 följer alternativ 1 från anslutningspunkten söder om befintlig enskild väg, lokalväg, fram till den enskilda vägen, se Figur 4. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Istället för att följa vägområdet inom det nya planområdet, passerar alternativ istället strax söder om den nya huvudgatan, ca 100 m, varefter den passerar under en ny anslutningsväg till den befintliga lokalvägen. Kabelsträckningen följer sedan österut, norr om, den enskilda vägen ca 1000 m. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 100 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras, i samma anslutningspunkt som alternativ 1, nära planområdets östra gräns. Ca 300 m, kommer att gå nära naturreservetet/natura 2000-området. Naturreservatets/Natura 2000-områdets gräns går där strax söder om den befintliga lokalvägen se avsnitt Alternativet berör befintlig enskild väg (lokalväg) inom det nya planområdet, äng- och betesmarker samt riksintresse för naturvård, naturreservat, natura Miljökonsekvensbeskrivning 12 (37) Pöyry Sweden AB

15 2.4 Val av huvudalternativ Vid val av huvudalternativ har bl.a. natur- och kulturmiljöer, byggnadstekniska aspekter, nytt planprogram, kommunens önskemål samt inkomna synpunkter i samrådet tagits i beaktande. Båda sträckningarna går en kort sträcka in i ett område som är Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse för naturvård. Sträckan går där längs befintlig ledningsgata. Andra naturvärden i närheten av ledningssträckningen utgörs av en nyckelbiotop och ängsoch hagmarker. Dessa berörs dock inte av ledningssträckningen. Örebro kommun är den enda fastighetsägare som berörs. Alternativ 2 har valts som huvudalternativ. Inledningsvis i processen förordades alternativ 1 av kommunen, men i samband med detaljprojekteringen av huvudgatan och GC-vägen, framkom att luftledningen måste raseras innan bygget av huvudgatan och GC-vägen kan påbörjas. Därmed föll alternativet att samordna markkabeln med planerad GC-väg. Kommunen ändrade därför sitt ställningstagande och förordar nu alternativ 2, då det är det alternativ som byggnadstekniskt är det som är genomförbart. Ur natur- och kulturmiljösynpunkt, bedöms båda alternativen vara jämbördiga, då inget av alternativen berör några särskilda natur- och kulturmiljöer, förutom i befintlig ledningsgata ca 30 m in i område som är Natura 2000-område och naturreservat. Sträckan går dock där i redan påverkan miljö i den befintliga ledningsgatan och bedöms därmed ha liten påverkan på områdets bevarandevärden och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. 3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3.1 Samråd Samråd har genomförts skriftligen genom brev till Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun, Försvarsmakten, Statens Geologiska Undersökning (SGU), Skanova, Boverket, Försvarets Radioanstalt, Naturskyddsföreningen i Örebro, Örebro Hundsällskap Brukshundsklubb samt berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som ansågs beröras av ledningssträckningen är de vars fastigheter ligger inom ca 50 m från sträckningen. I detta fall berörs två fastigheter, som båda ägs av Örebro kommun. Sammanfattningar av de yttrande som inkommit samt Ellevios bemötande av dessa redovisas i samrådsredogörelsen i Bilaga M2. Samrådsunderlag samt inkomna synpunkter bifogas till samrådsredogörelsen. 3.2 Beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att flytten av del av befintlig 45 kv-ledning i ny sträckning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 Miljöbalken och Ellagen 2 kapitel 14, se Bilaga M3. Miljökonsekvensbeskrivning 13 (37) Pöyry Sweden AB

16 4 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV 4.1 Ledningens sträckning Ledningens sträckning kan ses i Figur 3 och Bilaga M1 och beskrivs i avsnitt Översiktlig landskapsbeskrivning Landskapet där ledningen kommer att gå domineras i nuläget av åker- och betesmark med inslag av lövskog, se Figur 5. Enligt den planerade detaljplanen kommer en bullervall att anläggas i området mellan den nya huvudgatan/gc-vägen och den befintliga lokalvägen. Det betyder att till höger i bilderna i Figur 5 kommer det att finnas en bullervall. Den nedre av bilderna visar en sträcka längs den befintliga lokalvägen som kommer att flyttas något söderut, för att bullervallen ska få plats. Där placeras ledningsdragningen strax norr om den nya vägsträckningen. Miljökonsekvensbeskrivning 14 (37) Pöyry Sweden AB

17

18

19 Figur 7. Två exempel på kabelstolpe. 4.4 Markbehov Förutom själva ledningsgraven så behövs det vid förläggningen ett arbetsområde på ca 15 m vid sidan om ledningsgraven, för att få plats med arbetsfordon och massor. Under driftskedet kan en skogsgata på ca 5 m för eventuella felsökningar komma att röjas, där ledningen går genom skogsmark. 4.5 Framtida underhåll Det återkommande underhåll som kommer att utföras för markkaben är att en ledningsgata med bredden ca 5 m kommer att röjas från träd med jämna mellanrum, där ledningen går genom skogsmark. Markkabeln kan även behöva repareras om det uppstår något fel. En markkabel kan skadas t ex av åskväder, tunga korsande maskintransporter eller grävarbeten i mark. Vid sådana tillfällen, måste först felet lokaliseras och sedan markkabeln grävas fram. Beroende på felets art, så kan kortare eller längre sträckor behöva bytas ut. En markkabel kan även behöva bytas ut när den har åldrats. 5 PLANFÖRHÅLLANDEN 5.1 Örebro kommun Gällande översiktsplan Vårt framtida Örebro är antagen av kommunfullmäktige Ledningssträckningen kommer till stor del att gå inom det planområde som beskrivs i samrådsunderlaget Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterat (Bn 306/2014). Ledningen bedöms vara förenlig med föreslagen detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivning 17 (37) Pöyry Sweden AB

20 6 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Skyddade områden som befinner sig ca 100 m från den nya ledningssträckningen har identifierats i en GIS-studie och redovisas nedan. Samtliga sträckor är uppmätta från kartmaterial. 6.1 Landskapsbild Landskapsbilden d.v.s. den visuella upplevelsen av landskapet (betraktelselandskapet) är effekten av samverkan mellan olika landskapselement t.ex. terrängformer, sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, alléer, bebyggelsegrupperingar osv Beskrivning Den nya ledningssträckningen för L118 planeras gå parallellt med befintlig lokalgata inom det föreslagna planområdet, samt kortare sträckor genom öppen mark. Den öppna marken utgörs av kortare sträckor i anslutning till de planerade kabelstolparna i väster och i öster Konsekvenser och åtgärdsförslag Landskapsbilden blir inte påverkad av en markförlagd kabel. Befintlig luftledning kommer raseras, från ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen och genom det nya planområdet. Inga skyddsåtgärder föreslås. 6.2 Naturmiljö Naturmiljö är ett vidsträckt begrepp och omfattar bl.a. berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljöer kan vara såväl skyddade områden som andra naturmiljöer vilka kan vara viktiga som ekologiska spridningskorridorer eller på annat sätt ha betydelse för det biologiska livet. Naturmiljöer som berörs eller finns i närheten av sträckningen redovisas nedan Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat Huvudalternativets västra del berör ett område av riksintresse för naturvård (Hemfjärden, NRO ), Natura 2000-området Oset-Rynningeviken (SE240059) samt ett naturreservat (Rynningeviken, ), se Figur 8. Miljökonsekvensbeskrivning 18 (37) Pöyry Sweden AB

21 Figur 8. Ledningens sträckning vid naturreservatet Rynningeviken, Natura 2000 och riksintresse naturvård. Hemfjärden (NRO ) Riksintresset beskrivs som ett representativt odlingslandskap i herrgårdsmiljö med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Inom området finns art- och individrik häck- och sträckfågelfauna. Oset består av låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar i Hjälmarens västligaste del, Hemfjärden. Från områdets norra kant och ner t.o.m. åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal och uppkommen efter sjösänkningen osv. Riksintresset berörs en kortare sträcka om ca 30 m vid västra anslutningspunkten till befintlig ledning. Miljökonsekvensbeskrivning 19 (37) Pöyry Sweden AB

22 Rynningeviken ( ) Naturreservatet Rynningeviken är sedan lång tid tillbaka känd i landet som mycket värdefulla områden för våtmarksfåglar. Det omfattande restaureringsarbetet som genomförts har dramatiskt ökat det biologiska värdet för ett stort antal rastande och häckande våtmarksarter. Många arter är klassade som rödlistade och finns även med i EU:s Fågel- och habitatdirektiv. Besökarna har möjligheter att röra sig i landskapet och på nära håll uppleva fågellivet. Den stora variationen av andra naturmiljöer som strandskogar, betade lövdungar, buskmarker, ängsytor och många anlagda småvatten gör att antalet arter av både växter och djur är stort. Naturreservatet beskrivs som en fågellokal med våta betesmarker och täta lövskogspartier. I reservatföreskrifterna står det bl.a. att man inte får spränga, schakta eller gräva inom naturreservatet. Ledningen kommer i sydväst att gå in i naturreservatet i befintlig ledningsgata, som längst fram till den första befintliga ledningsstolpen, ca 30 m. Ny kabelstolpe placeras antingen där befintlig stolpe idag står eller något närmare reservatsgränsen och befintlig enskild väg. Det betyder att schaktning kommer att behövas för att kunna gå med jordledningen i naturreservatet som längst, fram befintlig ledningsstolpe. Dispens från reservatföreskrifterna har erhållits för den planerade åtgärden. Beslutet bifogas i Bilaga M4. Oset-Rynningeviken (SE ) Natura 2000-området består av delar av de två kommunala naturreservaten, Oset och Rynningeviken. Södra delen, Oset, domineras av stora öppna våtmarker med många små och större vattenytor. I norra delen, Rynningeviken, finns också stora våtmarker, men här är inslaget av torrare betesmark större. Längst i norr finns mer eller mindre slutna ekhagar och björkhagar. Tack vare sin komplexitet med stora öppna våtmarker, halvöppna betesmarker och mera slutna trädmiljöer är naturvärdet högt i området, med framförallt ett mycket rikt fågelliv. Speciellt på vårarna rastar många vadare, änder och gäss. Grunda vatten och dammar med rik grod- och kräldjursfauna ger ytterligare värden till den biologiska mångfalden. Oset-Rynningeviken är utpekat som Natura 2000-område för följande naturtyper och arter, se Tabell 1. Miljökonsekvensbeskrivning 20 (37) Pöyry Sweden AB

23

24 9070 Trädklädd betesmark Saknas beskrivning Icke natura-skog Skog som inte tillhör någon av naturanaturtyperna karteras som icke-naturanaturtyp är den mest generella och inkluderar allt från hyggen till skogar med höga naturvärden som inte är naturanaturtyp. Koderna ger möjlighet till mer detaljerad avgränsning. Miljökonsekvensbeskrivning 22 (37) Pöyry Sweden AB

25 Figur 9. Angränsande Natura 2000-naturtyper. Natura 2000-området berörs endast en kortare sträcka om, som längst, ca 30 m i norr, där den nya markkabeln ansluter till befintlig luftledning, som beskrivits ovan under rubriken Rynningeviken ( ). Se även Figur 10 och Figur 11. En anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 miljöbalken har inlämnats till länsstyrelsen för arbetet inom Natura området. Beslutet från Länsstyrelsen bifogas i Bilaga M5. Länsstyrelsen bedömer att en Natura 2000-prövning av ärendet inte krävs. Miljökonsekvensbeskrivning 23 (37) Pöyry Sweden AB

26

27 Nyckelbiotopen ligger ca 45 m från befintlig stolpe söder om den enskilda vägen. Figur 12. Övriga naturmiljöområden i närområdet Miljökvalitetsnormer En miljökvalitetsnorm kan t.ex. gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, t.ex. ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Det finns idag normer för olika föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Miljökonsekvensbeskrivning 25 (37) Pöyry Sweden AB

28 Ledningen berör inget område som omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster eller grundvattenförekomster i det aktuella området Markavvattningsföretag Markavvattning är enligt 11 kapitlet 2 miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Markavvattning kräver, med få undantag, alltid tillstånd. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning. I ett markavvattningsföretag, dikningsföretag, som vunnit laga kraft har de som ingår i samfälligheten gemensamt ansvar för underhållet. Det saknas markavvattningsföretag i området där ledningssträckningen går Förorenade områden Blyhagel från den nedlagda skjutbanan i Munkatorp har under åren förorenat intilliggande mark. Under 2011 utfördes provtagning i anslutning till skjutbanans skjutsektor för den s.k. trapbanan. I Bilaga M6 redovisas provresultaten, för delen som berörs av ledningssträckningen, tillsammans med en bedömning av de risker som finns för markförläggningen av ledningen i det förorenade området samt rekommendationer för hur det ska genomföras för att minska risken för att bly ska spridas Konsekvenser Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård Åtgärderna kommer direkt att beröra Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård. Åtgärderna berör dock en begränsad yta av de skyddade områdena, till stor del redan påverkad naturmiljö i befintlig ledningsgata och under en begränsad tidsperiod. Utifrån dessa faktorer bedöms således ingreppet ha liten påverkan på bevarandevärdena och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. Jordbruksmark I väster, strax söder om planområdet, berör kabelsträckningen, som mest, ca 30 m av befintlig ledningsgata. Växtligheten består på den sträckan av busk- och slyvegetation samt högörter. Inom planområdet planeras ledningssträckningen att gå i anslutning till befintlig lokalgata i södra delen av planområdet. Sträckningen kommer där att följa strax norr om den befintliga lokalgatans nuvarande och framtida sträckning. Området utgörs idag av åker- och betesmark med åkerholmar med större moränblock och äldre träd i dungar. Eftersom marken återställs genom jordbruksmarken, bedöms inte den markförlagdakabeln medföra några negativa konsekvenser för naturmiljön i området. Strax norr lokalgatan och markkabelsträckningen kommer dessutom en bullervall att anläggas. Normalt sker inget återkommande underhåll i jordbruksmark. Det underhåll som kan ske i jordbruksmark är röjning av sly och buskar för att komma åt ledningen vid eventuella Miljökonsekvensbeskrivning 26 (37) Pöyry Sweden AB

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer