Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015

2 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box KARLSTAD Projektledare: Kristian Flinth Miljökonsekvensbeskrivning Pöyry Sweden AB Box STOCKHOLM Uppdragsledare och ansvarig för koncessionsansökan: Handläggare koncessionsansökan och MKB: Ansvarig för förprojektering: Magnetfältsberäkning: Uppdragsnummer: 8H

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bifogas till ansökan om linjekoncession, för flytt av del av befintlig 45 kv-ledning, L118, i ny sträckning vid Munkatorp i Örebro kommun. MKB:n ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljön vid ansökan om linjekoncession. Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning för att möjliggöra byggande av nya verksamheter. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Beskrivning av ledningen Den totala ledningsförbindelsen omfattar ca 1,2 km ny markförlagd kabel, som ersätter ca 1,1 km luftledning. Ledningssträckningen kommer till största delen att förläggas norr om befintlig lokalgata inom ett föreslaget planområde. Ledningen kommer att förläggas genom schaktning. Vid övergången mellan befintlig luftledning och den markförlagda kabeln kommer kabelstolpar att uppföras. Sammanfattande bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö Landskapsbild Landskapsbilden blir inte påverkad av markkabel. Naturmiljö Ledningen berör riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat. Ledningen kommer till stor del att placeras i anslutning till befintlig lokalväg, varför konsekvenserna för naturmiljöerna bedöms som små. Ledningen berör ca 30 m av de skyddade områdena i en sträckning som idag utgörs av befintlig ledningsgata för luftledningen. Den sammantagna bedömningen är att ledningssträckningen har små konsekvenser för naturmiljön. Kulturmiljö Inget riksintresse för kulturmiljö, kulturreservat eller kända fornminnen eller kulturlämningar berörs av ledningen. Skulle nya fornminnen eller kulturlämningar upptäckas vid byggnation eller underhåll av ledningen kontaktas Länsstyrelsen omedelbart. Ledningen bedöms inte ha några negativa konsekvenser för kulturmiljön. Friluftsliv Ledningen berör inget område av riksintresse för friluftsliv. Då ledningen till största delen placeras i anslutning till befintlig lokalväg bedöms konsekvenserna som små för friluftslivet och inga åtgärder behövs. Miljökonsekvensbeskrivning 1 (37) Pöyry Sweden AB

4 Bebyggelse Det finns inga bostäder i närheten av ledningssträckningen. Ledningen uppförs i anslutning till befintlig lokalväg inom nytt planområde. Magnetfältsberäkning har genomförts som visar att magnetfältet avtar snabbt i närheten av ledningen. Utifrån detta bedöms konsekvenserna för bebyggelse nära ledningarna som små och inga åtgärder bedöms vara nödvändiga. Planförhållanden Ledningssträckningen strider inte mot den föreslagna detaljplanen eller andra kommunala planer. Material Genom att det mesta av materialen, som ledningen består av, kan återvinnas är resurshushållningen god och konsekvenser för hälsa och miljö bedöms vara små. Ljudeffekter Störningar som kan uppkomma sker i samband med byggnation, röjning och reparation av ledningen. Konsekvenserna för miljö och hälsa av buller bedöms vara små. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna av att bygga ledningen den nya sträckningen bedöms vara små, då den placeras till största delen parallellet med och norr om befintlig lokalväg inom det föreslagna detaljplaneområdet. Miljökonsekvensbeskrivning 2 (37) Pöyry Sweden AB

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sökanden Bakgrund och förutsättningar Syfte med projektet Projektets omfattning Gällande lagstiftning Dispenser Miljömål Ellevios miljöarbete ALTERNATIV Nollalternativ Alternativ 1 Längs ny huvudgata Alternativ 2 parallellt med befintlig lokalväg Val av huvudalternativ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd Beslut om betydande miljöpåverkan BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV Ledningens sträckning Översiktlig landskapsbeskrivning Ledningens utförande Markbehov Framtida underhåll PLANFÖRHÅLLANDEN Örebro kommun FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Bebyggelse HÄLSA OCH SÄKERHET Elektriska och magnetiska fält Säkerhet Material Ljudeffekter SAMLAD MILJÖBEDÖMNING Sammanfattade konsekvenser Jämförelse med miljömål Jämförelse med allmänna hänsynsregler LITTERATUR Miljökonsekvensbeskrivning 3 (37) Pöyry Sweden AB

6 BILAGOR: M1 M2 M3 M4 M5 M6 Översiktskarta Samrådsredogörelse Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsens beslut om dispens från reservatsföreskrift för kommunala naturreservatet Rynningeviken Länsstyrelsens beslut om arbete inom N2000-området Oset Rynningeviken Föroreningssituation vid Munkatorps skjutbana. Bedömning av risker och lämpliga skyddsåtgärder vid kabelgrävning Miljökonsekvensbeskrivning 4 (37) Pöyry Sweden AB

7 1 BAKGRUND 1.1 Sökanden Ellevio AB (tidigare Fortum Distribution AB) äger lokalnät och regionnät som används för distribution av elektricitet samt svarar för nätens drift och underhåll inom sina verksamhetsområden. 1.2 Bakgrund och förutsättningar Ellevio har för avsikt att förlägga en ny 40 kv markkabel vid Munkatorp i nordöstra Örebro. Ledningens systemspänning är 45 kv, varför ledningen i fortsättningen benämns 45 kvledning. Figur 1 visar en översikt över projektområdets lokalisering. I dag finns en 45 kv luftledning, L118, i området. Den befintliga luftledningen kommer att raseras längs en delsträcka och ersättas av den nya markkabeln. För att bygga och förvalta elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs att nätägaren har ett särskilt tillstånd, nätkoncession för linje (även kallad linjekoncession). Ansökan om linjekoncession prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas tills vidare. Ellevio kommer att ansöka om nätkoncession för linje för den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen. Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Ellevio med ansökan om nätkoncession för linje. 1.3 Syfte med projektet Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning, L118, för att möjliggöra byggande av nya verksamheter enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterad , se Figur 2. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror och energi. Beskrivningen ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Miljökonsekvensbeskrivning 5 (37) Pöyry Sweden AB

8

9

10 1.5 Gällande lagstiftning Koncession För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs tillstånd linjekoncession enligt Ellagen (1997:857) Ellagen (1997:857) ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan inklusive MKB lämnas till Energimarknadsinspektionen, som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. Följande lagar och föreskrifter berörs i projektet: Ellagen (1997:857) Elförordningen (1994:1250) Starkströmsförordningen (2009:22) Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1) Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Kulturmiljölagen (1988:950) Gällande tillstånd Ellevio äger och brukar den befintliga ledningen, L118. Energimarknadsinspektionen anläggningsnummer för ledningen är 67 Az. Enligt beslut (dnr ) daterat har Energimarknadsinspektionen beviljat koncession tills vidare. Rätten att bibehålla den befintliga ledningen över berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätter och servitut. För den nya sträckningen kommer Ellevio att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare avseende rätten att bygga och bibehålla ledningen. Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för det intrång som ledningen utgör. Avtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i den ledningsrätt som nätägaren därefter kan ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. E.ON Elnät Sverige AB innehar områdeskoncessionen, anläggningsnummer 8704Å, för området som berörs av ledningen. Miljökonsekvensbeskrivning 8 (37) Pöyry Sweden AB

11 1.5.3 Underhåll Starkströmsföreskrifterna ställer krav på ledningens utformning vid byggnation och omfattningen av ledningars underhåll. Byggnation och underhåll måste utföras så att det är förenligt med lagstiftning gällande skydd av natur- och kulturmiljö. Enligt 12 kapitlet 6 Miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i Miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Lämpliga skyddsåtgärder föreslås och i samråd med tillsynsmyndigheten fastställs hur specifika naturvärden ska skyddas. Egenkontroll krävs enligt Miljöbalkens 26 kapitel 19. Det innebär att åtgärder ska planeras och kontrolleras för att förebygga negativ miljöpåverkan. Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljö. Verksamheten får inte innebära intrång i allmän eller enskild rätt, till exempel allemansrätten, servitut eller jakträtt. Kulturmiljölagen 2 kapitlet 6 anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Enligt 2 kapitlet 10 ska den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen. Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken, innehåller bestämmelser om skydd för vissa angivna biotoper, för vilka länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda de angivna biotoperna. I de fall underhållsröjningen berör sådana biotoper ska samråd ske med berörd länsstyrelse respektive Skogsstyrelsen inför underhållsröjningen. Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 4 är det förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa (med mera) vilda fåglar och vissa levande djurarter samt deras fortplantningsområden eller viloplatser. 1.6 Dispenser Ytterligare anmälningar och dispenser kan krävas vid till exempel åtgärder som kräver grävning och arbete i vatten, upplägg av massor utanför arbetsområdet, åtgärder i områden med strandskydd och vid framförande av fordon i väglös terräng. 1.7 Miljömål Det övergripande nationella målet för miljöarbetet är att det till nästa generation ska lämnas över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Naturvårdsverket har lagt fast nationella miljökvalitetsmål för miljöarbetet inom följande områden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning Miljökonsekvensbeskrivning 9 (37) Pöyry Sweden AB

12 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv De nationella miljömålen har brutits ned på läns- och kommunnivå till regionala mål respektive lokala mål. På uppdrag av regeringen och i samarbete med länets aktörer har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen anpassat de nationella delmålen till länets förutsättningar. Länets miljömål och åtgärdsprogram visar hur Örebro län kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen ska vara en gemensam grund för länets miljöarbete. Arbetet med miljömålen sker därför i samverkan med länets aktörer. I kommunens översiktsplan ligger de nationella miljömålen som grund och är utgångspunkt för hur olika delområden har bedömts. 1.8 Ellevios miljöarbete Ellevio har utarbetat en policy för hållbar utveckling med målsättningen att göra hållbar utveckling till en framgångsfaktor. Därför vill Ellevio vara föregångare och vara ledande i att bekämpa klimatförändringen, utnyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt och förbättra arbetsmiljön. arbeta aktivt tillsammans med Ellevios intressenter för att kontinuerligt förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. stå för affärsetik och integritet på en hög nivå, omsorg om miljön och respekt för mänskliga rättigheter tillsammans med alla sina affärspartner, oberoende var Ellevio verkar. noggrant följa lagar och föreskrifter i all verksamhet. Ellevios engagemang för hållbar utveckling beskrivs närmare i Ellevios uppförandekod och gemensamma styrande principer. Ellevio omvandlar principerna till handling genom att fastställa utvecklingsmål för Ellevios inriktning för hållbar utveckling. Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Miljökonsekvensbeskrivning 10 (37) Pöyry Sweden AB

13 2 ALTERNATIV Enligt förslaget till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180, måste befintlig luftledning L118, som idag går genom området, flyttas. Val av sträckningsalternativ har gjorts utifrån kartstudier, platsbesök och synpunkter från Örebro kommun. Möjligheterna till alternativa sträckningar begränsas av planområdet, skyddade områden (Riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat) och E18/E20. Två sträckningsalternativ för markkabeln (Alternativ 1 och Alternativ 2) presenteras i Figur 4. Alternativ 1 och Alternativ 2 har samma start- och slutpunkter. Figur 4 Översikt över alternativa ledningsträckningar samt befintlig luftledning vid Munkatorp. Miljökonsekvensbeskrivning 11 (37) Pöyry Sweden AB

14 2.1 Nollalternativ Nollalternativet innebär att ledningen står kvar i nuvarande sträckning och utförande. Det skulle innebära att planområdet, del av Olaus Petri 3:18 m.fl., inte kan bebyggas enligt kommunens förslag till detaljplan. Konsekvenserna av att låta ledningen stå kvar i befintlig sträckning bedöms vara små för natur- och kulturmiljön i närheten av ledningen. Konsekvenserna blir däremot stora för den verksamhet som planeras i området. 2.2 Alternativ 1 Längs ny huvudgata I väster planeras markkabeln att anslutas till den befintliga luftledningen, ca m söder om den befintliga enskilda vägen, lokalvägen, se Figur 4. Befintlig luftledningsstolpe, som idag finns ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen, kommer sannolikt att raseras och istället ersättas av en kabelstolpe. Kabelstolpen kommer troligen att placeras närmare vägen än den befintliga luftledningsstolpen. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Sträckningen följer därefter befintlig ledningsgata mot norr fram till nytt vägområde med huvudgata och gång- och cykelväg (GC-väg), som anläggs inom det nya planområdet. Ledningen förläggs österut inom det nya vägområdet, antingen i vägbanan eller i GC-väg. Den planerade huvudgatan med GC-väg kommer i detta skede inte att anläggas genom hela planområdet, utan ungefär längs hälften av sträckan för det som i planområdet anges som huvudväg/gc-väg. Kabelsträckningen kommer därför i detta skede att följa ny huvudgata/gc-väg ca 550 m, för att därefter fortsätta ytterligare ca 550 m i jordbruksmark i den framtida tänkta sträckningen för ny huvudgata och GC-väg, nästan fram till planområdets gräns. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 50 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras nära planområdets östra gräns. Alternativet berör vägområde inom det nya planområdet, odlingsmark samt riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura Alternativ 2 Parallellt med befintlig lokalväg Alternativ 2 följer alternativ 1 från anslutningspunkten söder om befintlig enskild väg, lokalväg, fram till den enskilda vägen, se Figur 4. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Istället för att följa vägområdet inom det nya planområdet, passerar alternativ istället strax söder om den nya huvudgatan, ca 100 m, varefter den passerar under en ny anslutningsväg till den befintliga lokalvägen. Kabelsträckningen följer sedan österut, norr om, den enskilda vägen ca 1000 m. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 100 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras, i samma anslutningspunkt som alternativ 1, nära planområdets östra gräns. Ca 300 m, kommer att gå nära naturreservetet/natura 2000-området. Naturreservatets/Natura 2000-områdets gräns går där strax söder om den befintliga lokalvägen se avsnitt Alternativet berör befintlig enskild väg (lokalväg) inom det nya planområdet, äng- och betesmarker samt riksintresse för naturvård, naturreservat, natura Miljökonsekvensbeskrivning 12 (37) Pöyry Sweden AB

15 2.4 Val av huvudalternativ Vid val av huvudalternativ har bl.a. natur- och kulturmiljöer, byggnadstekniska aspekter, nytt planprogram, kommunens önskemål samt inkomna synpunkter i samrådet tagits i beaktande. Båda sträckningarna går en kort sträcka in i ett område som är Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse för naturvård. Sträckan går där längs befintlig ledningsgata. Andra naturvärden i närheten av ledningssträckningen utgörs av en nyckelbiotop och ängsoch hagmarker. Dessa berörs dock inte av ledningssträckningen. Örebro kommun är den enda fastighetsägare som berörs. Alternativ 2 har valts som huvudalternativ. Inledningsvis i processen förordades alternativ 1 av kommunen, men i samband med detaljprojekteringen av huvudgatan och GC-vägen, framkom att luftledningen måste raseras innan bygget av huvudgatan och GC-vägen kan påbörjas. Därmed föll alternativet att samordna markkabeln med planerad GC-väg. Kommunen ändrade därför sitt ställningstagande och förordar nu alternativ 2, då det är det alternativ som byggnadstekniskt är det som är genomförbart. Ur natur- och kulturmiljösynpunkt, bedöms båda alternativen vara jämbördiga, då inget av alternativen berör några särskilda natur- och kulturmiljöer, förutom i befintlig ledningsgata ca 30 m in i område som är Natura 2000-område och naturreservat. Sträckan går dock där i redan påverkan miljö i den befintliga ledningsgatan och bedöms därmed ha liten påverkan på områdets bevarandevärden och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. 3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3.1 Samråd Samråd har genomförts skriftligen genom brev till Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun, Försvarsmakten, Statens Geologiska Undersökning (SGU), Skanova, Boverket, Försvarets Radioanstalt, Naturskyddsföreningen i Örebro, Örebro Hundsällskap Brukshundsklubb samt berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som ansågs beröras av ledningssträckningen är de vars fastigheter ligger inom ca 50 m från sträckningen. I detta fall berörs två fastigheter, som båda ägs av Örebro kommun. Sammanfattningar av de yttrande som inkommit samt Ellevios bemötande av dessa redovisas i samrådsredogörelsen i Bilaga M2. Samrådsunderlag samt inkomna synpunkter bifogas till samrådsredogörelsen. 3.2 Beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att flytten av del av befintlig 45 kv-ledning i ny sträckning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 Miljöbalken och Ellagen 2 kapitel 14, se Bilaga M3. Miljökonsekvensbeskrivning 13 (37) Pöyry Sweden AB

16 4 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV 4.1 Ledningens sträckning Ledningens sträckning kan ses i Figur 3 och Bilaga M1 och beskrivs i avsnitt Översiktlig landskapsbeskrivning Landskapet där ledningen kommer att gå domineras i nuläget av åker- och betesmark med inslag av lövskog, se Figur 5. Enligt den planerade detaljplanen kommer en bullervall att anläggas i området mellan den nya huvudgatan/gc-vägen och den befintliga lokalvägen. Det betyder att till höger i bilderna i Figur 5 kommer det att finnas en bullervall. Den nedre av bilderna visar en sträcka längs den befintliga lokalvägen som kommer att flyttas något söderut, för att bullervallen ska få plats. Där placeras ledningsdragningen strax norr om den nya vägsträckningen. Miljökonsekvensbeskrivning 14 (37) Pöyry Sweden AB

17

18

19 Figur 7. Två exempel på kabelstolpe. 4.4 Markbehov Förutom själva ledningsgraven så behövs det vid förläggningen ett arbetsområde på ca 15 m vid sidan om ledningsgraven, för att få plats med arbetsfordon och massor. Under driftskedet kan en skogsgata på ca 5 m för eventuella felsökningar komma att röjas, där ledningen går genom skogsmark. 4.5 Framtida underhåll Det återkommande underhåll som kommer att utföras för markkaben är att en ledningsgata med bredden ca 5 m kommer att röjas från träd med jämna mellanrum, där ledningen går genom skogsmark. Markkabeln kan även behöva repareras om det uppstår något fel. En markkabel kan skadas t ex av åskväder, tunga korsande maskintransporter eller grävarbeten i mark. Vid sådana tillfällen, måste först felet lokaliseras och sedan markkabeln grävas fram. Beroende på felets art, så kan kortare eller längre sträckor behöva bytas ut. En markkabel kan även behöva bytas ut när den har åldrats. 5 PLANFÖRHÅLLANDEN 5.1 Örebro kommun Gällande översiktsplan Vårt framtida Örebro är antagen av kommunfullmäktige Ledningssträckningen kommer till stor del att gå inom det planområde som beskrivs i samrådsunderlaget Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterat (Bn 306/2014). Ledningen bedöms vara förenlig med föreslagen detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivning 17 (37) Pöyry Sweden AB

20 6 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Skyddade områden som befinner sig ca 100 m från den nya ledningssträckningen har identifierats i en GIS-studie och redovisas nedan. Samtliga sträckor är uppmätta från kartmaterial. 6.1 Landskapsbild Landskapsbilden d.v.s. den visuella upplevelsen av landskapet (betraktelselandskapet) är effekten av samverkan mellan olika landskapselement t.ex. terrängformer, sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, alléer, bebyggelsegrupperingar osv Beskrivning Den nya ledningssträckningen för L118 planeras gå parallellt med befintlig lokalgata inom det föreslagna planområdet, samt kortare sträckor genom öppen mark. Den öppna marken utgörs av kortare sträckor i anslutning till de planerade kabelstolparna i väster och i öster Konsekvenser och åtgärdsförslag Landskapsbilden blir inte påverkad av en markförlagd kabel. Befintlig luftledning kommer raseras, från ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen och genom det nya planområdet. Inga skyddsåtgärder föreslås. 6.2 Naturmiljö Naturmiljö är ett vidsträckt begrepp och omfattar bl.a. berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljöer kan vara såväl skyddade områden som andra naturmiljöer vilka kan vara viktiga som ekologiska spridningskorridorer eller på annat sätt ha betydelse för det biologiska livet. Naturmiljöer som berörs eller finns i närheten av sträckningen redovisas nedan Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat Huvudalternativets västra del berör ett område av riksintresse för naturvård (Hemfjärden, NRO ), Natura 2000-området Oset-Rynningeviken (SE240059) samt ett naturreservat (Rynningeviken, ), se Figur 8. Miljökonsekvensbeskrivning 18 (37) Pöyry Sweden AB

21 Figur 8. Ledningens sträckning vid naturreservatet Rynningeviken, Natura 2000 och riksintresse naturvård. Hemfjärden (NRO ) Riksintresset beskrivs som ett representativt odlingslandskap i herrgårdsmiljö med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Inom området finns art- och individrik häck- och sträckfågelfauna. Oset består av låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar i Hjälmarens västligaste del, Hemfjärden. Från områdets norra kant och ner t.o.m. åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal och uppkommen efter sjösänkningen osv. Riksintresset berörs en kortare sträcka om ca 30 m vid västra anslutningspunkten till befintlig ledning. Miljökonsekvensbeskrivning 19 (37) Pöyry Sweden AB

22 Rynningeviken ( ) Naturreservatet Rynningeviken är sedan lång tid tillbaka känd i landet som mycket värdefulla områden för våtmarksfåglar. Det omfattande restaureringsarbetet som genomförts har dramatiskt ökat det biologiska värdet för ett stort antal rastande och häckande våtmarksarter. Många arter är klassade som rödlistade och finns även med i EU:s Fågel- och habitatdirektiv. Besökarna har möjligheter att röra sig i landskapet och på nära håll uppleva fågellivet. Den stora variationen av andra naturmiljöer som strandskogar, betade lövdungar, buskmarker, ängsytor och många anlagda småvatten gör att antalet arter av både växter och djur är stort. Naturreservatet beskrivs som en fågellokal med våta betesmarker och täta lövskogspartier. I reservatföreskrifterna står det bl.a. att man inte får spränga, schakta eller gräva inom naturreservatet. Ledningen kommer i sydväst att gå in i naturreservatet i befintlig ledningsgata, som längst fram till den första befintliga ledningsstolpen, ca 30 m. Ny kabelstolpe placeras antingen där befintlig stolpe idag står eller något närmare reservatsgränsen och befintlig enskild väg. Det betyder att schaktning kommer att behövas för att kunna gå med jordledningen i naturreservatet som längst, fram befintlig ledningsstolpe. Dispens från reservatföreskrifterna har erhållits för den planerade åtgärden. Beslutet bifogas i Bilaga M4. Oset-Rynningeviken (SE ) Natura 2000-området består av delar av de två kommunala naturreservaten, Oset och Rynningeviken. Södra delen, Oset, domineras av stora öppna våtmarker med många små och större vattenytor. I norra delen, Rynningeviken, finns också stora våtmarker, men här är inslaget av torrare betesmark större. Längst i norr finns mer eller mindre slutna ekhagar och björkhagar. Tack vare sin komplexitet med stora öppna våtmarker, halvöppna betesmarker och mera slutna trädmiljöer är naturvärdet högt i området, med framförallt ett mycket rikt fågelliv. Speciellt på vårarna rastar många vadare, änder och gäss. Grunda vatten och dammar med rik grod- och kräldjursfauna ger ytterligare värden till den biologiska mångfalden. Oset-Rynningeviken är utpekat som Natura 2000-område för följande naturtyper och arter, se Tabell 1. Miljökonsekvensbeskrivning 20 (37) Pöyry Sweden AB

23

24 9070 Trädklädd betesmark Saknas beskrivning Icke natura-skog Skog som inte tillhör någon av naturanaturtyperna karteras som icke-naturanaturtyp är den mest generella och inkluderar allt från hyggen till skogar med höga naturvärden som inte är naturanaturtyp. Koderna ger möjlighet till mer detaljerad avgränsning. Miljökonsekvensbeskrivning 22 (37) Pöyry Sweden AB

25 Figur 9. Angränsande Natura 2000-naturtyper. Natura 2000-området berörs endast en kortare sträcka om, som längst, ca 30 m i norr, där den nya markkabeln ansluter till befintlig luftledning, som beskrivits ovan under rubriken Rynningeviken ( ). Se även Figur 10 och Figur 11. En anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 miljöbalken har inlämnats till länsstyrelsen för arbetet inom Natura området. Beslutet från Länsstyrelsen bifogas i Bilaga M5. Länsstyrelsen bedömer att en Natura 2000-prövning av ärendet inte krävs. Miljökonsekvensbeskrivning 23 (37) Pöyry Sweden AB

26

27 Nyckelbiotopen ligger ca 45 m från befintlig stolpe söder om den enskilda vägen. Figur 12. Övriga naturmiljöområden i närområdet Miljökvalitetsnormer En miljökvalitetsnorm kan t.ex. gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, t.ex. ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Det finns idag normer för olika föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Miljökonsekvensbeskrivning 25 (37) Pöyry Sweden AB

28 Ledningen berör inget område som omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster eller grundvattenförekomster i det aktuella området Markavvattningsföretag Markavvattning är enligt 11 kapitlet 2 miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Markavvattning kräver, med få undantag, alltid tillstånd. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning. I ett markavvattningsföretag, dikningsföretag, som vunnit laga kraft har de som ingår i samfälligheten gemensamt ansvar för underhållet. Det saknas markavvattningsföretag i området där ledningssträckningen går Förorenade områden Blyhagel från den nedlagda skjutbanan i Munkatorp har under åren förorenat intilliggande mark. Under 2011 utfördes provtagning i anslutning till skjutbanans skjutsektor för den s.k. trapbanan. I Bilaga M6 redovisas provresultaten, för delen som berörs av ledningssträckningen, tillsammans med en bedömning av de risker som finns för markförläggningen av ledningen i det förorenade området samt rekommendationer för hur det ska genomföras för att minska risken för att bly ska spridas Konsekvenser Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård Åtgärderna kommer direkt att beröra Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård. Åtgärderna berör dock en begränsad yta av de skyddade områdena, till stor del redan påverkad naturmiljö i befintlig ledningsgata och under en begränsad tidsperiod. Utifrån dessa faktorer bedöms således ingreppet ha liten påverkan på bevarandevärdena och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. Jordbruksmark I väster, strax söder om planområdet, berör kabelsträckningen, som mest, ca 30 m av befintlig ledningsgata. Växtligheten består på den sträckan av busk- och slyvegetation samt högörter. Inom planområdet planeras ledningssträckningen att gå i anslutning till befintlig lokalgata i södra delen av planområdet. Sträckningen kommer där att följa strax norr om den befintliga lokalgatans nuvarande och framtida sträckning. Området utgörs idag av åker- och betesmark med åkerholmar med större moränblock och äldre träd i dungar. Eftersom marken återställs genom jordbruksmarken, bedöms inte den markförlagdakabeln medföra några negativa konsekvenser för naturmiljön i området. Strax norr lokalgatan och markkabelsträckningen kommer dessutom en bullervall att anläggas. Normalt sker inget återkommande underhåll i jordbruksmark. Det underhåll som kan ske i jordbruksmark är röjning av sly och buskar för att komma åt ledningen vid eventuella Miljökonsekvensbeskrivning 26 (37) Pöyry Sweden AB

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer SVENSKA L KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarloiadsinspektionen Magnus Andersson Box 155 631 03 ESKILSTUNA 2012-05-11 2010/123 YTTRANDE El dnr 2008-100114 Tidigare 2000-02996 Kommentarer till remissvar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer