Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015

2 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box KARLSTAD Projektledare: Kristian Flinth Miljökonsekvensbeskrivning Pöyry Sweden AB Box STOCKHOLM Uppdragsledare och ansvarig för koncessionsansökan: Handläggare koncessionsansökan och MKB: Ansvarig för förprojektering: Magnetfältsberäkning: Uppdragsnummer: 8H

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bifogas till ansökan om linjekoncession, för flytt av del av befintlig 45 kv-ledning, L118, i ny sträckning vid Munkatorp i Örebro kommun. MKB:n ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljön vid ansökan om linjekoncession. Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning för att möjliggöra byggande av nya verksamheter. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Beskrivning av ledningen Den totala ledningsförbindelsen omfattar ca 1,2 km ny markförlagd kabel, som ersätter ca 1,1 km luftledning. Ledningssträckningen kommer till största delen att förläggas norr om befintlig lokalgata inom ett föreslaget planområde. Ledningen kommer att förläggas genom schaktning. Vid övergången mellan befintlig luftledning och den markförlagda kabeln kommer kabelstolpar att uppföras. Sammanfattande bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö Landskapsbild Landskapsbilden blir inte påverkad av markkabel. Naturmiljö Ledningen berör riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat. Ledningen kommer till stor del att placeras i anslutning till befintlig lokalväg, varför konsekvenserna för naturmiljöerna bedöms som små. Ledningen berör ca 30 m av de skyddade områdena i en sträckning som idag utgörs av befintlig ledningsgata för luftledningen. Den sammantagna bedömningen är att ledningssträckningen har små konsekvenser för naturmiljön. Kulturmiljö Inget riksintresse för kulturmiljö, kulturreservat eller kända fornminnen eller kulturlämningar berörs av ledningen. Skulle nya fornminnen eller kulturlämningar upptäckas vid byggnation eller underhåll av ledningen kontaktas Länsstyrelsen omedelbart. Ledningen bedöms inte ha några negativa konsekvenser för kulturmiljön. Friluftsliv Ledningen berör inget område av riksintresse för friluftsliv. Då ledningen till största delen placeras i anslutning till befintlig lokalväg bedöms konsekvenserna som små för friluftslivet och inga åtgärder behövs. Miljökonsekvensbeskrivning 1 (37) Pöyry Sweden AB

4 Bebyggelse Det finns inga bostäder i närheten av ledningssträckningen. Ledningen uppförs i anslutning till befintlig lokalväg inom nytt planområde. Magnetfältsberäkning har genomförts som visar att magnetfältet avtar snabbt i närheten av ledningen. Utifrån detta bedöms konsekvenserna för bebyggelse nära ledningarna som små och inga åtgärder bedöms vara nödvändiga. Planförhållanden Ledningssträckningen strider inte mot den föreslagna detaljplanen eller andra kommunala planer. Material Genom att det mesta av materialen, som ledningen består av, kan återvinnas är resurshushållningen god och konsekvenser för hälsa och miljö bedöms vara små. Ljudeffekter Störningar som kan uppkomma sker i samband med byggnation, röjning och reparation av ledningen. Konsekvenserna för miljö och hälsa av buller bedöms vara små. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna av att bygga ledningen den nya sträckningen bedöms vara små, då den placeras till största delen parallellet med och norr om befintlig lokalväg inom det föreslagna detaljplaneområdet. Miljökonsekvensbeskrivning 2 (37) Pöyry Sweden AB

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sökanden Bakgrund och förutsättningar Syfte med projektet Projektets omfattning Gällande lagstiftning Dispenser Miljömål Ellevios miljöarbete ALTERNATIV Nollalternativ Alternativ 1 Längs ny huvudgata Alternativ 2 parallellt med befintlig lokalväg Val av huvudalternativ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd Beslut om betydande miljöpåverkan BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV Ledningens sträckning Översiktlig landskapsbeskrivning Ledningens utförande Markbehov Framtida underhåll PLANFÖRHÅLLANDEN Örebro kommun FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Bebyggelse HÄLSA OCH SÄKERHET Elektriska och magnetiska fält Säkerhet Material Ljudeffekter SAMLAD MILJÖBEDÖMNING Sammanfattade konsekvenser Jämförelse med miljömål Jämförelse med allmänna hänsynsregler LITTERATUR Miljökonsekvensbeskrivning 3 (37) Pöyry Sweden AB

6 BILAGOR: M1 M2 M3 M4 M5 M6 Översiktskarta Samrådsredogörelse Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsens beslut om dispens från reservatsföreskrift för kommunala naturreservatet Rynningeviken Länsstyrelsens beslut om arbete inom N2000-området Oset Rynningeviken Föroreningssituation vid Munkatorps skjutbana. Bedömning av risker och lämpliga skyddsåtgärder vid kabelgrävning Miljökonsekvensbeskrivning 4 (37) Pöyry Sweden AB

7 1 BAKGRUND 1.1 Sökanden Ellevio AB (tidigare Fortum Distribution AB) äger lokalnät och regionnät som används för distribution av elektricitet samt svarar för nätens drift och underhåll inom sina verksamhetsområden. 1.2 Bakgrund och förutsättningar Ellevio har för avsikt att förlägga en ny 40 kv markkabel vid Munkatorp i nordöstra Örebro. Ledningens systemspänning är 45 kv, varför ledningen i fortsättningen benämns 45 kvledning. Figur 1 visar en översikt över projektområdets lokalisering. I dag finns en 45 kv luftledning, L118, i området. Den befintliga luftledningen kommer att raseras längs en delsträcka och ersättas av den nya markkabeln. För att bygga och förvalta elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs att nätägaren har ett särskilt tillstånd, nätkoncession för linje (även kallad linjekoncession). Ansökan om linjekoncession prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas tills vidare. Ellevio kommer att ansöka om nätkoncession för linje för den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen. Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Ellevio med ansökan om nätkoncession för linje. 1.3 Syfte med projektet Syftet med den nya markkabeln är att ersätta del av befintlig luftledning, L118, för att möjliggöra byggande av nya verksamheter enligt förslag till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterad , se Figur 2. Förändringen sker under förutsättning att beställning från kommunen erhålls. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den nya sträckningen för del av 45 kv-ledningen kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror och energi. Beskrivningen ska göra det möjligt att ge en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Miljökonsekvensbeskrivning 5 (37) Pöyry Sweden AB

8

9

10 1.5 Gällande lagstiftning Koncession För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs tillstånd linjekoncession enligt Ellagen (1997:857) Ellagen (1997:857) ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan inklusive MKB lämnas till Energimarknadsinspektionen, som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. Följande lagar och föreskrifter berörs i projektet: Ellagen (1997:857) Elförordningen (1994:1250) Starkströmsförordningen (2009:22) Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1) Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Kulturmiljölagen (1988:950) Gällande tillstånd Ellevio äger och brukar den befintliga ledningen, L118. Energimarknadsinspektionen anläggningsnummer för ledningen är 67 Az. Enligt beslut (dnr ) daterat har Energimarknadsinspektionen beviljat koncession tills vidare. Rätten att bibehålla den befintliga ledningen över berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätter och servitut. För den nya sträckningen kommer Ellevio att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare avseende rätten att bygga och bibehålla ledningen. Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för det intrång som ledningen utgör. Avtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i den ledningsrätt som nätägaren därefter kan ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. E.ON Elnät Sverige AB innehar områdeskoncessionen, anläggningsnummer 8704Å, för området som berörs av ledningen. Miljökonsekvensbeskrivning 8 (37) Pöyry Sweden AB

11 1.5.3 Underhåll Starkströmsföreskrifterna ställer krav på ledningens utformning vid byggnation och omfattningen av ledningars underhåll. Byggnation och underhåll måste utföras så att det är förenligt med lagstiftning gällande skydd av natur- och kulturmiljö. Enligt 12 kapitlet 6 Miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i Miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Lämpliga skyddsåtgärder föreslås och i samråd med tillsynsmyndigheten fastställs hur specifika naturvärden ska skyddas. Egenkontroll krävs enligt Miljöbalkens 26 kapitel 19. Det innebär att åtgärder ska planeras och kontrolleras för att förebygga negativ miljöpåverkan. Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljö. Verksamheten får inte innebära intrång i allmän eller enskild rätt, till exempel allemansrätten, servitut eller jakträtt. Kulturmiljölagen 2 kapitlet 6 anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Enligt 2 kapitlet 10 ska den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen. Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken, innehåller bestämmelser om skydd för vissa angivna biotoper, för vilka länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda de angivna biotoperna. I de fall underhållsröjningen berör sådana biotoper ska samråd ske med berörd länsstyrelse respektive Skogsstyrelsen inför underhållsröjningen. Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 4 är det förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa (med mera) vilda fåglar och vissa levande djurarter samt deras fortplantningsområden eller viloplatser. 1.6 Dispenser Ytterligare anmälningar och dispenser kan krävas vid till exempel åtgärder som kräver grävning och arbete i vatten, upplägg av massor utanför arbetsområdet, åtgärder i områden med strandskydd och vid framförande av fordon i väglös terräng. 1.7 Miljömål Det övergripande nationella målet för miljöarbetet är att det till nästa generation ska lämnas över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Naturvårdsverket har lagt fast nationella miljökvalitetsmål för miljöarbetet inom följande områden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning Miljökonsekvensbeskrivning 9 (37) Pöyry Sweden AB

12 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv De nationella miljömålen har brutits ned på läns- och kommunnivå till regionala mål respektive lokala mål. På uppdrag av regeringen och i samarbete med länets aktörer har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen anpassat de nationella delmålen till länets förutsättningar. Länets miljömål och åtgärdsprogram visar hur Örebro län kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen ska vara en gemensam grund för länets miljöarbete. Arbetet med miljömålen sker därför i samverkan med länets aktörer. I kommunens översiktsplan ligger de nationella miljömålen som grund och är utgångspunkt för hur olika delområden har bedömts. 1.8 Ellevios miljöarbete Ellevio har utarbetat en policy för hållbar utveckling med målsättningen att göra hållbar utveckling till en framgångsfaktor. Därför vill Ellevio vara föregångare och vara ledande i att bekämpa klimatförändringen, utnyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt och förbättra arbetsmiljön. arbeta aktivt tillsammans med Ellevios intressenter för att kontinuerligt förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. stå för affärsetik och integritet på en hög nivå, omsorg om miljön och respekt för mänskliga rättigheter tillsammans med alla sina affärspartner, oberoende var Ellevio verkar. noggrant följa lagar och föreskrifter i all verksamhet. Ellevios engagemang för hållbar utveckling beskrivs närmare i Ellevios uppförandekod och gemensamma styrande principer. Ellevio omvandlar principerna till handling genom att fastställa utvecklingsmål för Ellevios inriktning för hållbar utveckling. Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Miljökonsekvensbeskrivning 10 (37) Pöyry Sweden AB

13 2 ALTERNATIV Enligt förslaget till detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180, måste befintlig luftledning L118, som idag går genom området, flyttas. Val av sträckningsalternativ har gjorts utifrån kartstudier, platsbesök och synpunkter från Örebro kommun. Möjligheterna till alternativa sträckningar begränsas av planområdet, skyddade områden (Riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat) och E18/E20. Två sträckningsalternativ för markkabeln (Alternativ 1 och Alternativ 2) presenteras i Figur 4. Alternativ 1 och Alternativ 2 har samma start- och slutpunkter. Figur 4 Översikt över alternativa ledningsträckningar samt befintlig luftledning vid Munkatorp. Miljökonsekvensbeskrivning 11 (37) Pöyry Sweden AB

14 2.1 Nollalternativ Nollalternativet innebär att ledningen står kvar i nuvarande sträckning och utförande. Det skulle innebära att planområdet, del av Olaus Petri 3:18 m.fl., inte kan bebyggas enligt kommunens förslag till detaljplan. Konsekvenserna av att låta ledningen stå kvar i befintlig sträckning bedöms vara små för natur- och kulturmiljön i närheten av ledningen. Konsekvenserna blir däremot stora för den verksamhet som planeras i området. 2.2 Alternativ 1 Längs ny huvudgata I väster planeras markkabeln att anslutas till den befintliga luftledningen, ca m söder om den befintliga enskilda vägen, lokalvägen, se Figur 4. Befintlig luftledningsstolpe, som idag finns ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen, kommer sannolikt att raseras och istället ersättas av en kabelstolpe. Kabelstolpen kommer troligen att placeras närmare vägen än den befintliga luftledningsstolpen. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Sträckningen följer därefter befintlig ledningsgata mot norr fram till nytt vägområde med huvudgata och gång- och cykelväg (GC-väg), som anläggs inom det nya planområdet. Ledningen förläggs österut inom det nya vägområdet, antingen i vägbanan eller i GC-väg. Den planerade huvudgatan med GC-väg kommer i detta skede inte att anläggas genom hela planområdet, utan ungefär längs hälften av sträckan för det som i planområdet anges som huvudväg/gc-väg. Kabelsträckningen kommer därför i detta skede att följa ny huvudgata/gc-väg ca 550 m, för att därefter fortsätta ytterligare ca 550 m i jordbruksmark i den framtida tänkta sträckningen för ny huvudgata och GC-väg, nästan fram till planområdets gräns. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 50 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras nära planområdets östra gräns. Alternativet berör vägområde inom det nya planområdet, odlingsmark samt riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura Alternativ 2 Parallellt med befintlig lokalväg Alternativ 2 följer alternativ 1 från anslutningspunkten söder om befintlig enskild väg, lokalväg, fram till den enskilda vägen, se Figur 4. Området söder om den befintliga enskilda vägen är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000, se avsnitt Istället för att följa vägområdet inom det nya planområdet, passerar alternativ istället strax söder om den nya huvudgatan, ca 100 m, varefter den passerar under en ny anslutningsväg till den befintliga lokalvägen. Kabelsträckningen följer sedan österut, norr om, den enskilda vägen ca 1000 m. Där viker kabelsträckningen mot norr ca 100 m, fram till befintlig ledningsgata. En ny kabelstolpe placeras, i samma anslutningspunkt som alternativ 1, nära planområdets östra gräns. Ca 300 m, kommer att gå nära naturreservetet/natura 2000-området. Naturreservatets/Natura 2000-områdets gräns går där strax söder om den befintliga lokalvägen se avsnitt Alternativet berör befintlig enskild väg (lokalväg) inom det nya planområdet, äng- och betesmarker samt riksintresse för naturvård, naturreservat, natura Miljökonsekvensbeskrivning 12 (37) Pöyry Sweden AB

15 2.4 Val av huvudalternativ Vid val av huvudalternativ har bl.a. natur- och kulturmiljöer, byggnadstekniska aspekter, nytt planprogram, kommunens önskemål samt inkomna synpunkter i samrådet tagits i beaktande. Båda sträckningarna går en kort sträcka in i ett område som är Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse för naturvård. Sträckan går där längs befintlig ledningsgata. Andra naturvärden i närheten av ledningssträckningen utgörs av en nyckelbiotop och ängsoch hagmarker. Dessa berörs dock inte av ledningssträckningen. Örebro kommun är den enda fastighetsägare som berörs. Alternativ 2 har valts som huvudalternativ. Inledningsvis i processen förordades alternativ 1 av kommunen, men i samband med detaljprojekteringen av huvudgatan och GC-vägen, framkom att luftledningen måste raseras innan bygget av huvudgatan och GC-vägen kan påbörjas. Därmed föll alternativet att samordna markkabeln med planerad GC-väg. Kommunen ändrade därför sitt ställningstagande och förordar nu alternativ 2, då det är det alternativ som byggnadstekniskt är det som är genomförbart. Ur natur- och kulturmiljösynpunkt, bedöms båda alternativen vara jämbördiga, då inget av alternativen berör några särskilda natur- och kulturmiljöer, förutom i befintlig ledningsgata ca 30 m in i område som är Natura 2000-område och naturreservat. Sträckan går dock där i redan påverkan miljö i den befintliga ledningsgatan och bedöms därmed ha liten påverkan på områdets bevarandevärden och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. 3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3.1 Samråd Samråd har genomförts skriftligen genom brev till Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun, Försvarsmakten, Statens Geologiska Undersökning (SGU), Skanova, Boverket, Försvarets Radioanstalt, Naturskyddsföreningen i Örebro, Örebro Hundsällskap Brukshundsklubb samt berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som ansågs beröras av ledningssträckningen är de vars fastigheter ligger inom ca 50 m från sträckningen. I detta fall berörs två fastigheter, som båda ägs av Örebro kommun. Sammanfattningar av de yttrande som inkommit samt Ellevios bemötande av dessa redovisas i samrådsredogörelsen i Bilaga M2. Samrådsunderlag samt inkomna synpunkter bifogas till samrådsredogörelsen. 3.2 Beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att flytten av del av befintlig 45 kv-ledning i ny sträckning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 Miljöbalken och Ellagen 2 kapitel 14, se Bilaga M3. Miljökonsekvensbeskrivning 13 (37) Pöyry Sweden AB

16 4 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIV 4.1 Ledningens sträckning Ledningens sträckning kan ses i Figur 3 och Bilaga M1 och beskrivs i avsnitt Översiktlig landskapsbeskrivning Landskapet där ledningen kommer att gå domineras i nuläget av åker- och betesmark med inslag av lövskog, se Figur 5. Enligt den planerade detaljplanen kommer en bullervall att anläggas i området mellan den nya huvudgatan/gc-vägen och den befintliga lokalvägen. Det betyder att till höger i bilderna i Figur 5 kommer det att finnas en bullervall. Den nedre av bilderna visar en sträcka längs den befintliga lokalvägen som kommer att flyttas något söderut, för att bullervallen ska få plats. Där placeras ledningsdragningen strax norr om den nya vägsträckningen. Miljökonsekvensbeskrivning 14 (37) Pöyry Sweden AB

17

18

19 Figur 7. Två exempel på kabelstolpe. 4.4 Markbehov Förutom själva ledningsgraven så behövs det vid förläggningen ett arbetsområde på ca 15 m vid sidan om ledningsgraven, för att få plats med arbetsfordon och massor. Under driftskedet kan en skogsgata på ca 5 m för eventuella felsökningar komma att röjas, där ledningen går genom skogsmark. 4.5 Framtida underhåll Det återkommande underhåll som kommer att utföras för markkaben är att en ledningsgata med bredden ca 5 m kommer att röjas från träd med jämna mellanrum, där ledningen går genom skogsmark. Markkabeln kan även behöva repareras om det uppstår något fel. En markkabel kan skadas t ex av åskväder, tunga korsande maskintransporter eller grävarbeten i mark. Vid sådana tillfällen, måste först felet lokaliseras och sedan markkabeln grävas fram. Beroende på felets art, så kan kortare eller längre sträckor behöva bytas ut. En markkabel kan även behöva bytas ut när den har åldrats. 5 PLANFÖRHÅLLANDEN 5.1 Örebro kommun Gällande översiktsplan Vårt framtida Örebro är antagen av kommunfullmäktige Ledningssträckningen kommer till stor del att gå inom det planområde som beskrivs i samrådsunderlaget Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl., daterat (Bn 306/2014). Ledningen bedöms vara förenlig med föreslagen detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivning 17 (37) Pöyry Sweden AB

20 6 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Skyddade områden som befinner sig ca 100 m från den nya ledningssträckningen har identifierats i en GIS-studie och redovisas nedan. Samtliga sträckor är uppmätta från kartmaterial. 6.1 Landskapsbild Landskapsbilden d.v.s. den visuella upplevelsen av landskapet (betraktelselandskapet) är effekten av samverkan mellan olika landskapselement t.ex. terrängformer, sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, alléer, bebyggelsegrupperingar osv Beskrivning Den nya ledningssträckningen för L118 planeras gå parallellt med befintlig lokalgata inom det föreslagna planområdet, samt kortare sträckor genom öppen mark. Den öppna marken utgörs av kortare sträckor i anslutning till de planerade kabelstolparna i väster och i öster Konsekvenser och åtgärdsförslag Landskapsbilden blir inte påverkad av en markförlagd kabel. Befintlig luftledning kommer raseras, från ca 30 m söder om den befintliga enskilda vägen och genom det nya planområdet. Inga skyddsåtgärder föreslås. 6.2 Naturmiljö Naturmiljö är ett vidsträckt begrepp och omfattar bl.a. berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljöer kan vara såväl skyddade områden som andra naturmiljöer vilka kan vara viktiga som ekologiska spridningskorridorer eller på annat sätt ha betydelse för det biologiska livet. Naturmiljöer som berörs eller finns i närheten av sträckningen redovisas nedan Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat Huvudalternativets västra del berör ett område av riksintresse för naturvård (Hemfjärden, NRO ), Natura 2000-området Oset-Rynningeviken (SE240059) samt ett naturreservat (Rynningeviken, ), se Figur 8. Miljökonsekvensbeskrivning 18 (37) Pöyry Sweden AB

21 Figur 8. Ledningens sträckning vid naturreservatet Rynningeviken, Natura 2000 och riksintresse naturvård. Hemfjärden (NRO ) Riksintresset beskrivs som ett representativt odlingslandskap i herrgårdsmiljö med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Inom området finns art- och individrik häck- och sträckfågelfauna. Oset består av låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar i Hjälmarens västligaste del, Hemfjärden. Från områdets norra kant och ner t.o.m. åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal och uppkommen efter sjösänkningen osv. Riksintresset berörs en kortare sträcka om ca 30 m vid västra anslutningspunkten till befintlig ledning. Miljökonsekvensbeskrivning 19 (37) Pöyry Sweden AB

22 Rynningeviken ( ) Naturreservatet Rynningeviken är sedan lång tid tillbaka känd i landet som mycket värdefulla områden för våtmarksfåglar. Det omfattande restaureringsarbetet som genomförts har dramatiskt ökat det biologiska värdet för ett stort antal rastande och häckande våtmarksarter. Många arter är klassade som rödlistade och finns även med i EU:s Fågel- och habitatdirektiv. Besökarna har möjligheter att röra sig i landskapet och på nära håll uppleva fågellivet. Den stora variationen av andra naturmiljöer som strandskogar, betade lövdungar, buskmarker, ängsytor och många anlagda småvatten gör att antalet arter av både växter och djur är stort. Naturreservatet beskrivs som en fågellokal med våta betesmarker och täta lövskogspartier. I reservatföreskrifterna står det bl.a. att man inte får spränga, schakta eller gräva inom naturreservatet. Ledningen kommer i sydväst att gå in i naturreservatet i befintlig ledningsgata, som längst fram till den första befintliga ledningsstolpen, ca 30 m. Ny kabelstolpe placeras antingen där befintlig stolpe idag står eller något närmare reservatsgränsen och befintlig enskild väg. Det betyder att schaktning kommer att behövas för att kunna gå med jordledningen i naturreservatet som längst, fram befintlig ledningsstolpe. Dispens från reservatföreskrifterna har erhållits för den planerade åtgärden. Beslutet bifogas i Bilaga M4. Oset-Rynningeviken (SE ) Natura 2000-området består av delar av de två kommunala naturreservaten, Oset och Rynningeviken. Södra delen, Oset, domineras av stora öppna våtmarker med många små och större vattenytor. I norra delen, Rynningeviken, finns också stora våtmarker, men här är inslaget av torrare betesmark större. Längst i norr finns mer eller mindre slutna ekhagar och björkhagar. Tack vare sin komplexitet med stora öppna våtmarker, halvöppna betesmarker och mera slutna trädmiljöer är naturvärdet högt i området, med framförallt ett mycket rikt fågelliv. Speciellt på vårarna rastar många vadare, änder och gäss. Grunda vatten och dammar med rik grod- och kräldjursfauna ger ytterligare värden till den biologiska mångfalden. Oset-Rynningeviken är utpekat som Natura 2000-område för följande naturtyper och arter, se Tabell 1. Miljökonsekvensbeskrivning 20 (37) Pöyry Sweden AB

23

24 9070 Trädklädd betesmark Saknas beskrivning Icke natura-skog Skog som inte tillhör någon av naturanaturtyperna karteras som icke-naturanaturtyp är den mest generella och inkluderar allt från hyggen till skogar med höga naturvärden som inte är naturanaturtyp. Koderna ger möjlighet till mer detaljerad avgränsning. Miljökonsekvensbeskrivning 22 (37) Pöyry Sweden AB

25 Figur 9. Angränsande Natura 2000-naturtyper. Natura 2000-området berörs endast en kortare sträcka om, som längst, ca 30 m i norr, där den nya markkabeln ansluter till befintlig luftledning, som beskrivits ovan under rubriken Rynningeviken ( ). Se även Figur 10 och Figur 11. En anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 miljöbalken har inlämnats till länsstyrelsen för arbetet inom Natura området. Beslutet från Länsstyrelsen bifogas i Bilaga M5. Länsstyrelsen bedömer att en Natura 2000-prövning av ärendet inte krävs. Miljökonsekvensbeskrivning 23 (37) Pöyry Sweden AB

26

27 Nyckelbiotopen ligger ca 45 m från befintlig stolpe söder om den enskilda vägen. Figur 12. Övriga naturmiljöområden i närområdet Miljökvalitetsnormer En miljökvalitetsnorm kan t.ex. gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, t.ex. ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Det finns idag normer för olika föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Miljökonsekvensbeskrivning 25 (37) Pöyry Sweden AB

28 Ledningen berör inget område som omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster eller grundvattenförekomster i det aktuella området Markavvattningsföretag Markavvattning är enligt 11 kapitlet 2 miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Markavvattning kräver, med få undantag, alltid tillstånd. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning. I ett markavvattningsföretag, dikningsföretag, som vunnit laga kraft har de som ingår i samfälligheten gemensamt ansvar för underhållet. Det saknas markavvattningsföretag i området där ledningssträckningen går Förorenade områden Blyhagel från den nedlagda skjutbanan i Munkatorp har under åren förorenat intilliggande mark. Under 2011 utfördes provtagning i anslutning till skjutbanans skjutsektor för den s.k. trapbanan. I Bilaga M6 redovisas provresultaten, för delen som berörs av ledningssträckningen, tillsammans med en bedömning av de risker som finns för markförläggningen av ledningen i det förorenade området samt rekommendationer för hur det ska genomföras för att minska risken för att bly ska spridas Konsekvenser Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård Åtgärderna kommer direkt att beröra Natura 2000, naturreservat och riksintresse naturvård. Åtgärderna berör dock en begränsad yta av de skyddade områdena, till stor del redan påverkad naturmiljö i befintlig ledningsgata och under en begränsad tidsperiod. Utifrån dessa faktorer bedöms således ingreppet ha liten påverkan på bevarandevärdena och de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade områdena. Jordbruksmark I väster, strax söder om planområdet, berör kabelsträckningen, som mest, ca 30 m av befintlig ledningsgata. Växtligheten består på den sträckan av busk- och slyvegetation samt högörter. Inom planområdet planeras ledningssträckningen att gå i anslutning till befintlig lokalgata i södra delen av planområdet. Sträckningen kommer där att följa strax norr om den befintliga lokalgatans nuvarande och framtida sträckning. Området utgörs idag av åker- och betesmark med åkerholmar med större moränblock och äldre träd i dungar. Eftersom marken återställs genom jordbruksmarken, bedöms inte den markförlagdakabeln medföra några negativa konsekvenser för naturmiljön i området. Strax norr lokalgatan och markkabelsträckningen kommer dessutom en bullervall att anläggas. Normalt sker inget återkommande underhåll i jordbruksmark. Det underhåll som kan ske i jordbruksmark är röjning av sly och buskar för att komma åt ledningen vid eventuella Miljökonsekvensbeskrivning 26 (37) Pöyry Sweden AB

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för fastigheten Rönnen 1 i Storumans samhälle, Västerbottens län

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för fastigheten Rönnen 1 i Storumans samhälle, Västerbottens län Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för fastigheten Rönnen 1 i Storumans samhälle, Västerbottens län Dnr: Upprättad: Januari 2016 Detaljplan för fastigheten Rönnen 1 i Storumans samhälle, Storumans

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för två 24 kv-ledningar ÖL1 och ÖL22 i Torslanda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län Ansökan om nätkoncession för

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer