Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen Malmö eon.se T Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014 Bg: Pg: Org. Nr: Säte: Malmö

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB Malmö eon.se Rapporten har upprättats av Sigrid Eddegren För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876 sid 2/10

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Lagstiftning Genomförande av samråd Lokalisering, omfattning och utformning 5 2 Studerade alternativ Stråk Stråk Stråk Beskrivning av berörda intressen Stadsbild Markanvändning, bebyggelse och planer Naturmiljö Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur Boendemiljö, hälsa och säkerhet 9 4 Konsekvensbedömning 10 Bilaga - Intressekarta sid 3/10

4 Malmö Inledning E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) har en befintlig 130 kv markkabel som går mellan transformatorstationen i Sege via Toftanäs och sedan vidare till Gullängen. Markkabeln skadades vid ett fel i Gullängenstationen år 2011 och behöver därför delvis bytas ut. Den del som ska bytas ut består idag av en pappersisolerad kabel som installerades Den nya markkabeln är en förutsättning för ett effektivt och driftsäkert regionnät med alternativa matningsvägar för el i Malmö stad. 1.1 Bakgrund Mellan Sege och Möllebogatan är kabeln en Pexisolerad kabel typ EPR 3*1*1000 mm 2 som installerades på 1990-talet. Från Möllebogatan till Gullängen är det en pappersisolerad kabel av typ FCCJ 3*240 mm 2 som har varit i drift sedan Kabeln skadades efter fel i stationen i Gullängen Med anledning av detta behöver den gamla pappersisolerade kabeln bytas ut. I samband med utbytet kommer den ursprungliga sträckan att justeras vid några ställen för att minska miljöpåverkan och anpassa kabeln till nuvarande bebyggelse. Med anledning av detta söker E.ON Elnät koncession för den nya markkabeln. 1.2 Lagstiftning I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession erhålls gäller den i regel tillsvidare. För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 1.3 Genomförande av samråd E.ON Elnät genomför nu samråd med berörda fastighetsägare, Malmö stad, Länsstyrelsen i Skåne län samt övriga berörda av den nya markkabeln. Detta samrådsunderlag utgör även ett underlag för Länsstyrelsens bedömning om den planerade verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Detta är det samrådsunderlag som skickas ut till de som är berörda av den nya markkabeln. Samrådet pågår till den 11 april och under denna tid går det bra att lämna synpunkter skriftligt eller per telefon. Kontaktuppgifter framgår av följebrevet. sid 4/10

5 Samrådet kommer att annonseras i lokal tidning och samrådsmaterialet kommer att tillhandahållas på 1.4 Lokalisering, omfattning och utformning Ett utredningsområde har avgränsats inom vilket olika alternativ studeras för att hitta den lämpligaste sträckan för markkabeln. Under samrådet undersöks tre olika alternativ. Där möjlighet finns kan olika stråk kombineras för att hitta den lämpligaste sträckan. Tanken är att hela utredningsområdet ingår i samrådet så att även justeringar av stråken kan göras under samrådstiden. Huvudalternativet (stråk 1) är att följa ursprunglig sträckning i så stor omfattning som möjligt med vissa justeringar. Huvudalternativet är kortast och har en längd av ca meter. Figur 1. Karta som visar utredningsområdet samt de alternativa stråken sid 5/10

6 Förläggningsmetod är ännu inte fastslagen. Den nya markkabeln kommer att vara en kabel med dimensionen 3*1*1000 mm 2 vilket innebär att den består av tre st enledare som förläggs i ett gemensamt schakt alternativt trycks under marken med hjälp av styrd borrning. Schaktbotten beräknas bli ca 1 meter bred. 2 Studerade alternativ 2.1 Stråk 1 Stråk 1 är huvudalternativ och innebär att markkabeln huvudsakligen förläggs i samma sträcka som idag. Från Möllebogatan och söderut finns några olika alternativ. Vid Höjaskolan kommer markkabeln istället för att förläggas över skolgården där den går idag att läggas i vägområdet utanför skolan. Vid trafikplats Rosengård kommer kabeln att passera Inre Ringvägen längre söderut än idag, med hjälp av styrd borrning. Därefter kommer markkabeln att gå längs med Ramels väg eller cykelvägen som går förbi Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan. Ett alternativ är att markkabeln passerar under Inre Ringvägen längs med Rosengårdsvägen (cykelväg) och sedan följer cykelvägarna genom koloni- och parkområdet. Strax innan Gullängenstationen kommer markkabeln att passera under järnvägen på lämpligaste plats, troligtvis i befintlig järnvägstunnel. Lämpligaste plats beslutas i samråd med Trafikverket. Den sammanlagda sträckan är på ca meter. 2.2 Stråk 2 Stråk 2 innebär att markkabeln förläggs längs med Sallerupsvägen från korsningen vid Risebergabäcken och vidare västerut till trafikplats Videdal. Därefter fortsätter stråket söderut längs med Inre Ringvägen ner mot trafikplats Rosengård. Alternativ finns sedan att antingen trycka kabeln genom rondellen vid trafikplats Rosengård och sedan följa Inre Ringvägen, eller att följa cykelvägarna ner mot Västra Skrävlinge kyrkoväg. Inre Ringvägen passeras därefter och stråket går sedan vidare mot Gullängenstationen enligt något av de alternativ som beskrivits i stråk 1. Den sammanlagda sträckan är på ca meter. 2.3 Stråk 3 Stråk 3 innebär att markkabeln förläggs direkt söderut från Toftanäs, alternativt från cykelvägen längs med Risebergabäcken, ner mot Husie Kyrkoväg. Därefter följs Husie Kyrkoväg mot Kasernallén och sedan längs med cykelvägar vidare mot Husievägen. Husievägen följs västerut ner mot Amiralsgatan som sedan följs västerut mot trafikplats Rosengård. Inre Ringvägen passeras därefter och vidare mot Gullängenstationen i samma sträcka som något av de alternativ som beskrivits i stråk 1. Den sammanlagda sträckan är på ca meter. sid 6/10

7 3 Beskrivning av berörda intressen De intresseområden som berörs av de aktuella stråken för markkabeln beskrivs nedan tillsammans med en översiktlig konsekvensbedömning för respektive intresseområde. 3.1 Stadsbild Markkabeln kommer att förläggas i centrala delar av Malmö. I och med att den förläggs under mark kommer inverkan på stadsbilden att bli obefintlig förutom i själva förläggningsskedet då maskiner och transportfordon utgör en marginell och tillfällig inverkan på stadsbilden. 3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer Markkabeln kommer att förläggas i de centrala delarna av Malmö, i eller i anslutning till vägar och vägområden. Flera bostadsområden och/eller industriområden, skolor och idrottsplatser samt grönområden kommer att passeras. Stråk 3 passerar även längs ett antal områden som är planerade för bostäder och service. De flesta områden som passeras av respektive stråk är detaljplanelagda. De skolor som passeras av stråken för markkabeln är Höjaskolan (stråk 1), Rosengårdsskolan (stråk 1, 2, 3), Örtagårdsskolan (stråk 1, 2, 3), Värner Rydénskolan (stråk 1, 2, 3), Bäckagårdsskolan (stråk 3) samt Boukefs skola (stråk 3). Även några förskolor passeras, dessa är Videdals privatskolor (stråk 1), Höja förskola (stråk 1), Rosen förskola (stråk 1, 2, 3), Mossebo förskola (stråk 3), Husie uteförskola (stråk 3), Bambina montessoriförskola (stråk 3) samt Sommarängens förskola (stråk 3). Malmö stad är en gammal industristad och det finns områden som är förorenade. Ifall det finns kända föroreningar, eller att det upptäcks föroreningar under förläggningsarbetet kommer dessa att hanteras i samråd med Miljöförvaltningen. Det finns ett militärt övningsområde precis öster om Husie som passeras av stråk 3. Huvudalternativet som är att i huvudsak följa befintlig sträcka innebär att marken redan är upplåten för kabeln och att sträckan stämmer överens med detaljplaner och översiktsplan. Skulle något av de andra stråken bli aktuellt behöver servitutsavtal tecknas alternativt ledningsrätt sökas och en kontroll göras så att kabeln stämmer överens med aktuella planer. 3.3 Naturmiljö Det finns ett område precis öster om Husie som ingår i ett samlat förslag över tätortsnära områden som bör skyddas för friluftsliv och naturvård i Skåne. Områdesvis beskrivning finns i rapporten ''Närmare till naturen i Skåne - Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård.'' Detta område berörs av stråk 3. Risebergabäcken passeras vid ett ställe av stråk 2 och vid ett ställe av stråk 3. För det ena alternativet av stråk 3 där markkabeln går längs cykelvägen går den även längs med sid 7/10

8 Risebergabäcken på en sträcka av ca 600 m. Ifall Risebergabäcken kommer att passeras vid förläggning kommer strandskyddsdispens att sökas hos Malmö stad. Samtliga stråk passerar längs med att antal platser som pekas ut som natur-, fritids-, och grönytor enligt översiktsplanen för Malmö stad. Eventuell påverkan på naturmiljön bedöms bli liten och begränsad till förläggningsskedet. Därefter kommer marken att återställas. Ifall reparationer blir aktuellt kan även det medföra en tillfällig påverkan på naturmiljön. 3.4 Kulturmiljö Hela området ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet Malmö-Limhamn. Precis där markkabeln ska anslutas vid Gullängen finns ett område av Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 miljöbalken. Samtliga stråk passerar vid järnvägen strax innan Gullängenstationen ett område som ingår i kommunövergripande miljöer i Kulturmiljöprogram för Skåne/ ''Särskilt värdefulla kulturmiljöer''. Det aktuella området är kontintentbanan, alltså järnvägen. Följande fornlämningar berörs av respektive stråk. RAÄ nr/id Fornlämningstyp Avstånd från ledning Västra Skrävlinge 26:1 Boplats 40 meter (stråk 1, 2 och 3) Malmö 131 Dike/ränna 10 meter (stråk 3) Husie 11:1 Vägmärke 0 meter (stråk 3) Västra Skrävlinge 10:1 Övrig kulturhistorisk lämning 0 meter (stråk 1) Västra Skrävlinge 14:1 Boplats 0 meter (stråk 1, 2, 3) Västra Skrävlinge 13:1 Bytomt/gårdstomt 0 meter (stråk 1, 2, 3) Husie 55:1 Boplats 40 meter (stråk 2) Malmö 81 Boplats 40 meter (stråk 2) Husie 34:1 Övrig kulturhistorisk lämning 40 meter (stråk 2) Västra Skrävlinge 7:1 Boplats 0 meter (stråk 2) Husie 54:1 Boplats 10 meter (stråk 2, 3) Husie 66:1 Grav- och boplatsområde 0 meter (stråk 3) Husie 21:1 Bytomt/gårdstomt 0 meter (stråk 3) Husie 21:2 Bytomt/gårdstomt 0 meter (stråk 3) Tabell 1. Fornlämningar inom 50 meter från alternativa kabelstråk sid 8/10

9 Bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) kommer att beaktas för att inte negativt påverka fornlämningar och fornlämningsområden. Tillstånd kommer att sökas ifall det behövs. Eventuell påverkan på kulturmiljön bedöms bli liten och begränsad till förläggningsskedet. Därefter kommer marken att återställas. 3.5 Friluftsliv Samtliga stråk passerar längs med att antal platser som pekas ut som natur-, fritids-, och grönytor enligt översiktsplanen för Malmö stad. Eventuell påverkan på friluftslivet bedöms bli liten och begränsad till förläggningsskedet. Därefter kommer marken att återställas. 3.6 Infrastruktur Markkabeln kommer att placeras i eller i anslutning till befintliga vägar. Inre Ringvägen och järnvägen (kontinentbanan) kommer att passeras vid lämplig plats och med lämplig metod för att minimera störningar för trafiken. Detsamma gäller för de mindre vägarna. Eventuell påverkan på infrastruktur bedöms bli relativt liten och begränsad till förläggningsskedet då maskiner och transportfordon kan komma att utgöra tillfälligt hinder för trafiken med eventuell avstängning av mindre vägar. Även cykelvägar kan bli påverkade men åtgärder kommer att vidtas för att minimera störningarna. 3.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna. Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur. Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns ej framtagna av svenska myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Myndigheterna rekommenderade gemensamt: Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. sid 9/10

10 I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i ansökningshandlingen kommer magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält. Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter. 4 Konsekvensbedömning Befintlig vägstruktur, gator och cykelvägar kommer att nyttjas i anläggningsskedet. De maskiner som används vid byggnadsarbetet kommer att orsaka buller och vissa vibrationer. Trafikstörningar kommer att uppkomma i samband med anläggningsarbetena eftersom kabeln till stora delar kommer att förläggas i gatumark. Påverkan på natur- och kulturmiljö, friluftsliv och stadsbild är tillfällig och begränsad till anläggningsskedet då maskiner och transportfordon används. Efter förläggning kommer marken att återställas. Sammantaget bedömer E.ON Elnät att den planerade ledningen medför relativt små konsekvenser. sid 10/10

11 Intressekarta Teckenförklaring Utredningsområde Stråk 1 Stråk 2 Stråk 3 Ursprunglig sträcka Fornlämning (punkt) Fornlämning (område) Riksintresse totalförsvar Rekommenderat tätortsnära grönområde Planerade områden för bostäder, verksamheter och service Natur-, fritids-, och grönytor enligt ÖP Kulturmiljöprogram för Skåne Riksintresse kulturmiljövård Regionalt kulturmiljöprogram ± Text ± 0 0,5 1 Kilometers

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG

Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: 214-5-9 E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare

Läs mer

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer