Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4"

Transkript

1 1(14) Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning mellan Västermyrriset och Tuggen Lycksele och Åsele kommun, Västerbottens län Skellefteå Kraft Elnät AB

2 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Koncessionsansökan... 4 Lokalisering och alternativ... 4 Lokalisering... 4 Alternativa sträckningar 170 kv luftledningen... 4 Alternativa tekniska utföranden... 5 Nollalternativ... 6 Utförande... 6 Förutsättningar... 7 Kommunala planer... 7 Berörda intressen... 7 Förutsedd miljöpåverkan Landskap Natur- och kulturmiljövärden Rennäring och markanvändning Bebyggelse och boendemiljö Rekreation och friluftsliv Samlad analys av utredningsstråken Fortsatt arbete Tidplan... 14

3 3(14) Inledning Bakgrund och syfte Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Skellefteå Kraft) planerar att uppföra nya 52 kv luftledningar mellan vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden i Åsele och Lycksele kommun och en ny transformatorstation vid Västermyrriset i Åsele kommun, samt en ny 170 kv ledning mellan transformatorstationen till stamnätsstationen Tuggen, ca 15 km sydöst om Lycksele i Lycksele kommun. Syftet med ledningarna är att ansluta de planerade vindkraftsparkerna till elnätet, se Figur 1. Nordisk Vindkraft är ägare för de tre vindkraftsprojekten. Vindkraftspark Vinliden har tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraftsparkerna Fjällberg och Hornmyran är fortfarande under prövning. I inledningsskedet av ledningsutredningen har möjliga anslutningspunkter undersökts. Resultatet av detta arbete är att stamnätstation Tuggen identifierats som den enda möjliga anslutningspunkten för planerade vindkraftsparker. Mellan 8 februari 11 mars 2016 genomförde Skellefteå Kraft ett samråd angående ovanstående med berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare, samebyar, myndigheter, organisationer och föreningar. Två stråkalternativ presenterade för 170 kv ledningen i samrådsunderlaget, se Figur 1. Efter en genomgång av inkomna synpunkter har Skellefteå Kraft funnit att det för 170 kv ledningen finns behov av att utreda ännu ett utredningsstråk, kallad utredningsstråk C, och som går söder om stråk A och stråk B, se Figur 1. Figur 1. Översiktskarta med utredningsalternativ för både 52 kv ledningarna och 170 kv ledningen enligt tidigare samråd, samt berörda vindkraftsparker. Det nya stråket C är markerat med grön streckad linje. Syftet med stråk C är att hörsamma de synpunkter som inkommit i samrådet. Med stråk C passeras färre fastighetsägare och stråket går hela vägen parallellt med befintliga ledningar, samt längs en väg, vilket innebär att mindre påverkan på naturmiljö och

4 4(14) landskapsbild. Denna handling fokuserar i huvudsak på utredningsstråken A, B och det nya stråket C för planerad 170 kv ledning. Koncessionsansökan Efter genomfört samråd och efter beaktande av inkomna synpunkter i det föregående samrådet och detta fortsatta samråd, kommer Skellefteå Kraft att välja ledningsalternativ att gå vidare med för 52 kv ledningarna och 170 kv ledningen och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB upprättas enligt miljöbalkens 6 kapitel och utgör en del av ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) som planeras att skickas till Energimarknadsinspektionen under sommaren För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Koncessionsansökan lämnas till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. Ett koncessionsbeslut ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. Skellefteå Kraft strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Koncessionsbeslutet kommer att ligga till grund för den ledningsrätt som Skellefteå Kraft ämnar ansöka om hos Lantmäteriet. Lokalisering och alternativ Lokalisering Utredningsområdet för den nya 170 kv ledningen berör Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län, se Figur 1. I kartor och alternativbeskrivningar beskrivs de utredningsstråk som den slutliga ledningsdragningen kan komma att hamna inom. Utredningskorridorerna är avsevärt mycket bredare än det område ledningen senare kommer att kräva. Alternativa sträckningar 170 kv luftledningen Två utredningsstråk, stråk A och B identifierades tidigt i utredningsprocessen för 170 kv ledningen mellan den nya transformatorstationen vid Västermyrriset och stamnätstationen Tuggen, se Figur 2. Efter genomfört samråd har Skellefteå Kraft valt att även utreda utredningsstråk C, se Figur 2. Stråk A (ca 50 km lång) börjar vid Västermyrriset, går längs väg 365 och sedan österut, längs en skogsbilväg och sedan i obruten mark förbi vindkraftspark Hornmyran och fram till station Tuggen. Stråk B (ca 45 km lång) börjar vid Västermyrriset och går österut i obruten mark söder om vindkraftspark Hormyran fram till befintlig ledningsgata med 130- och 400 kv ledningar där stråket går väst och öst om ledningarna fram till station Tuggen. Det smala stråket väst om Königslund är ett alternativ till stråket parallellt med befintlig ledningsgata. Stråk C (ca 52 km lång) går i samma stråk som stråk B fram till en plats söder om vindkraftspark Hornmyran. Söder om Hornmyran viker stråk C av mot sydöst och går längs befintlig väg fram till befintlig ledningsgata. Stråk C följer därefter parallellt på båda sidor av befintliga ledningar fram till station Tuggen.

5 5(14) Figur 2. Karta med utredningsstråk A, B och nytt stråk C för 170 kv ledningen. Alternativa tekniska utföranden Skellefteå Kraft har valt bort markkabel som tänkbart alternativ. Av driftsäkerhetsskäl anläggs nya regionnätsledningar (52 kv-170 kv) i normalfallet som luftledningar. Ett eventuellt fel på ledningen är betydligt lättare att hitta och går snabbare att åtgärda om det inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning. Markkabel kan innebära en längre felsökning med bortfall av vindkraftsproduktion som följd. En markkabel påverkar landskapsbilden delvis på samma sätt som en luftledning eftersom även en kabel kräver en öppen ledningsgata. En markkabel innebär även en större markpåverkan i ledningsgatan. Förutom röjning av ledningsgatan utmed kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Även sprängning kommer krävas där berg i dagen finns. Vid markkabelförläggning behöver en väg med god bärighet anläggas längs schaktet då massor från schaktet kommer att behöva forslas bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan vägs behövs normalt sett inte vid byggnation av luftledning med trästolpar. Då området utgörs av många våtmarker, bedöms påverkan på dessa bli avsevärt större om man behöver gräva breda schakt rakt igenom, istället för enstaka stolpplatser. Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre materialkostnader vilket i praktiken skulle omöjliggöra vindkraftsutbyggnaden. Både den omfattande arbetskostnaden, samt materialkostnaden gör så att det är betydligt mer kostsamt att förlägga en markkabel istället för luftledning. Det är i storleksordningen ca 5-7 gånger dyrare.

6 6(14) Nollalternativ Nollalternativet i det aktuella fallet innebär att 52- och 170 kv ledningarna inte byggs, vilket medför att de planerade vindkraftsparkerna inte kan anslutas till stamnätet och att arbetstillfällen i samband med vindkraftsetableringen inte kan förverkligas. Det skulle i sin tur betyda att den förnyelsebara energin från vindkraftsparkerna inte kan tas tillvara. Om denna energi ska produceras på annat sätt, t.ex. av fossila bränslen, kommer det att ge upphov till negativa miljökonsekvenser till följd av ökade utsläpp till luft och vatten av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Nollalternativet innebär även att de miljökonsekvenser som de nya ledningarna orsakar uteblir, som exempelvis avverkning av skog. Utförande Ledningen planeras att byggas som luftledning med antingen, eller med en kombination mellan, trä-, stål- och kompositstolpar med faslinorna placerade i ett horisontalplan vid portalstolpe eller i triangelform vid enkelstolpe, se Figur 3. Figur 3. Principskiss av planerad stolpkonstruktion. Exemplet till vänster visar enkelstolpe i komposit med portalstolpe i bakgrunden, exemplet till höger visar enkelstolpe i stål. Stolphöjden kan variera mellan ca meter beroende på val av stolptyp, avstånd mellan stolpar och terräng. Avståndet mellan faserna blir 5 meter vid horisontalplan och 3 meter vid triangel. Spannet mellan stolparna kan variera beroende på topografi och marken beskaffenhet. Normalspannet för denna typ av ledning är ca 200 meter, men kan vara både kortare och längre. Beroende på terräng och stolpval görs en anpassning av stolplägen i förhållande till omgivningen. Längre spann kräver att högre stolpar används. Vid projektering undviks stolpplacering i våtmarker i möjligaste mån. 170 kv ledningens ledningsgata blir i nysträckning meter bred beroende på stolpkonstruktion. Vid parallellgång med 52 kv från Hornmyran till transformatorstationen vid Västermyrriset blir ledningsgatan meter. Vid parallellgång med befintlig ledningsgata med 130- och 400 kv ledningar kommer gatan att breddas med ca 20 m. Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver den

7 7(14) avverkning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna mellanrum avverkas i sidoområdena. Förutsättningar Kommunala planer Projektet bedöms inte stå i konflikt med föreslagen markanvändning enligt Lycksele och Åsele kommuners översiktsplaner. Något detaljplanelagt området berörs ej. Berörda intressen Landskap Landskapet består av brukad skog av varierande ålder där de dominerande trädslagen är tall och gran. En mindre del av området som utredningsstråken kommer att beröra består av myrmark, sjöar och vattendrag. De stora vattendrag som stråken kommer att passera är Umeälven och Öreälven. Jordbruksmark berörs i liten utsträckning. Längs den aktuella sträckan kommer ett flertal vägar att passeras. Bebyggelsen är gles och ligger främst längs landsvägar. Natur- och kulturmiljövärden t rymmer bitvis höga naturvärden, framförallt kopplade till våtmarker, som berörs av ett eller flera stråk, se Figur 4 och Figur 5, samt Tabell 1. Inga nationalparker, Natura områden eller kulturreservat berörs av något av stråken. Västerbottens inland är sparsamt inventerat när det gäller historiska lämningar vilket innebär att det finns brister i underlag gällande kulturhistoriska lämningar i området. Registrerade lämningar förekommer sparsamt i eller i nära anslutning till samtliga utredningsstråk, se Figur 4. Rekreation och friluftsliv t är tillgängligt för bland annat jakt, skoteråkning, bär- och svampplockning och som strövområden. Öreälven som är av riksintresse för friluftsliv berörs av alla de tre stråken, se Figur 4. Fritidsfiske förekommer i flera av de sjöar och vattendrag som tangeras eller korsas av de stråk som utreds. Skogslandskapet har skoterleder som berörs, exempelvis vid Åttonträsk, Västermyrriset, vid Hornmyran och längs Öreälven, där skoterlederna berörs av alla stråk.

8 RAPPORT 8(14) Figur 4. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning samt omgivande riksintressen, n skyddade enligt 7 kap MB, samt forn- och övriga kulturhistoriska lämningar. Figur 5. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning, samt omgivande övriga intressen.

9 9(14) Tabell 1. Utpekade skyddade områden inom och i utredningsstråkens närhet, samt en redovisning av vilka skyddade områden som berörs av vilka stråk. X = stråk som berör, x = stråk som endast berör delvis. För att öka läsförståelsen visas inte Vissa naturvärden och Låga naturvärden från länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) i Figur 5, men de är med i Tabell 1. Utpekande/ skyddsform Namn/plats/värde Stråk A Stråk B Stråk C Biotopskydd X X X Sumpskogar X X X Nyckelbiotop X X X Naturvårdsavtal X X Naturvärden X X Mycket högt naturvärde (VMI) Hundrabondmyran Svanamyran (Fredrika) Stormyran vid Åttonträsk X x x Svanamyran (Lycksele) X x Högt naturvärde (VMI) Lidmyran-Fallmyran X Flatmyran x x Vissa naturvärden (VMI) X X X Låga naturvärden (VMI) X X X Naturreservat Bredselet X Öreälven X X X Natura 2000-vattendrag Lögdeälven X X X Öreälven X X X Riksintresse friluftsliv Öreälven X X X Riksintresse vindbruk X X X Riksintresse vattendrag X X X Kulturhistorisk lämning X X X

10 10(14) Rennäring och markanvändning Skogsbruket dominerar markanvändningen i området. Mestadels är det fråga om storskaligt, modernt skogsbruk som bedrivs av stora skogsbolag, men även privatägd skog finns. Vid sidan av skogsbruket finns flera utpekade intresseområden för rennäringen som berörs av de utredningsstråk som utreds, se Figur 6. Vapsten sameby, Vilhelmina Norra sameby och Ubmeje tjeälddie berörs av utredningsstråken. Utredningsstråken berör riksintressen för rennäringen, bland annat korsas ett antal flyttleder. Vissa stråk tangerar eller korsar även ett kärnområde. Alla stråk går genom riksintresseområde för vindbruk. Figur 6. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning samt omgivande intressen för rennäringen. Tabell 2. Berörda samebyar, deras huvudsakliga användningsområde och berörda intressen. Sameby Huvudsaklig användning Riksintresse el annat intresse Berörs i stråk Vapsten Förvinterland, vinterland och vårvinter Riksintresseområde Långtjärnen med vinterbetesområde, flyttled med svåra passager Flyttled av riksintresse Flyttled A, B, C A, B, C A, B, C

11 11(14) Vilhelmina Norra Förvinterland och vårvinter Inget utpekat intresse Ubmeje tjeälddie Förvinterland, vinterland och vårvinter Flyttled av riksintresse Svår passage (delvis av riksintresse) A, B, C A, B, C Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält finns nästan överallt i vår miljö, runt alla elektriska ledningar och elektriska apparater. De uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. De elektromagnetiska fälten påverkas bland annat av fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan dem. Fälten är som starkast närmast fas alternativt ledare och avtar snabbt med avståndet. Elektriska fält kan delvis avskärmas av till exempel byggnadsmaterial och vegetation, men magnetfält är betydligt svårare att skärma av. Trots att forskning pågått under lång tid går det idag inte att ge ett säkert svar på om det finns några hälsoeffekter av exponering för låga nivåer av magnetfält. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar (utöver skyddsavstånd med hänsyn till eltekniska aspekter) finns inte framtagna av svenska myndigheter, då de inte anser att det vetenskapliga underlaget är tillräckligt gediget. Däremot har ansvariga svenska myndigheter (där bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten ingår) gemensamt formulerat en försiktighetsprincip för lågfrekventa magnetiska fält. Principen innebär, att man bör eftersträva att reducera magnetiska fält som starkt avviker från vad som kan anses vara normalt i bostäder och på arbetsplatser, om detta kan ske till rimliga kostnader och utan andra starkt negativa konsekvenser. På några platser finns bebyggelse inom 200 meter från utredningskorridorerna (se Figur 5). Stråk A: Västermyrriset, Åttonträsk, Rönnås, Dugers, Nyåker. Stråk B: Västermyrriset, Norrgård, Otternäs Stråk C: Västermyrriset, Norrgård, Otternäs Förutsedd miljöpåverkan I detta avsnitt redovisas en översiktlig bedömning av vilka konsekvenser planerade 170 kv ledningen förväntas medföra. I den MKB som kommer att bifogas ansökan kommer kraftledningarnas miljökonsekvenser att utredas och beskrivas mer utförligt för vald ledningssträckning, liksom motivering av val av utredningsstråk. Landskap Byggandet av en ny kraftledning ger alltid viss påverkan på landskapet. En luftledning påverkar landskapet genom stolpar och trädfria skogsgator. Bredden på skogsgatan och stolparnas höjd har betydelse för ledningens påverkan. I det fall den nya ledningen anläggs i parallellgång med befintlig ledning eller längs befintlig väg sker påverkan i en tidigare påverkad miljö. Det i huvudsak skogsklädda landskap som berörs av redovisade utredningsstråk bedöms som relativt tåligt visuellt och påverkan på landskapsbilden bedöms därför bli liten oavsett stråkval.

12 12(14) Natur- och kulturmiljövärden Utredningsstråken berör i huvudsak produktionsskog, där påverkan på naturmiljön bedöms bli liten. Utredningsstråken har så långt möjligt planerats för att minimera intrånget i kända naturmiljöintressen som Natura 2000-områden, nyckelbiotoper, värdefulla våtmarker och liknande. Stråk C planeras att gå parallellt med befintliga ledningar igenom naturreservat Bredselet. Det finns goda möjligheter att i samband med detaljprojektering anpassa exempelvis stolplägen så att påverkan på vattendrag, våtmarker skyddad natur kan undvikas eller minimeras. En naturvärdesinventering har utförts och rapporten kommer att slutföras och presenteras i MKBn. Föreslagna utredningsstråk har samråtts med Kungsörnsgruppen för att minimera den potentiella risk ledningen kan utgöra för kungsörn. Stråk A, B och C berör utpekade kulturhistoriska lämningar, men dessa bedöms vara möjliga att undvika under detaljplaneringen av ledningen. Rennäring och markanvändning Tidigt samråd har hållits med samebyarna då lokaliseringen av ledningen är den viktigaste skadeförebyggande åtgärden när det gäller rennäringen. Inkomna synpunkter under samrådet kommer att användas vid val av ledningsalternativ att gå vidare med i ansökan. Påverkan på rennäringens intressen kommer att utredas under kommande MKB-arbete. Ny ledningsgata innebär ett intrång i framförallt skogsmark som måste hållas trädfri, men bedöms inte försvåra det pågående skogsbruket i området. Intrång kommer att ersättas. Bebyggelse och boendemiljö Vid detaljprojektering av ledningens dragning kommer behörigt avstånd hållas till bebyggelse och försiktighetsprincipen kommer därmed att innehållas. Närheten till bebyggelse skiljer sig något mellan stråkalternativen. Ju mer bebyggelse inom 200 m från stråket desto fler kommer att påverkas av ledningen visuellt. Dock planeras ledningen i skogslandskap och den visuella påverkan kommer att begränsas av mellanliggande vegetation. Rekreation och friluftsliv En trädfri korridor i landskapet kan upplevas som störande vilket påverkar upplevelsen av området. Känslan av orördhet kan minska. Vid parallellgång med befintlig ledning eller väg tillkommer ingen påverkan i orörda delar av utredningsområdet, däremot ökar ledningsgatans bredd. Ledning i nysträckning tillför en ny struktur i tidigare orörda delar av området. ts värde för fritidsfiske, jakt, skoteråkning eller allmänt friluftsliv kommer inte att påverkas i någon omfattning av betydelse i något av alternativen. Under byggtiden kommer området tillfälligt att bli mindre tillgängligt och störas av anläggningstrafik.

13 13(14) Samlad analys av utredningsstråken I Tabell 3 ges en samlad bedömning av de miljöaspekter som hanteras i samrådsunderlaget. I bedömningen jämförs utredningsstråk A, B och C med varandra. Tabell 3. Samlad bedömning av de miljöaspekter som hanteras i samrådsunderlaget, samt jämförelse mellan de olika utredningsstråken för 170 kv ledningen.. Mindre påverkan än jämförda alternativ Obetydlig skillnad mellan alternativen Större påverkan än jämförda alternativ Stråk Landskap Natur/kultur Rennäring /markanv. A (170 kv) B (170 kv) C (170 kv) Nysträckning samt delvis parallellt med väg. A har större påverkan än C. Obetydlig skillnad mellan A och B. Nysträckning samt devis parallellt med befintliga ledningar. B har större påverkan än C. Obetydlig skillnad mellan A och B. Nysträckning samt delvis parallellt med väg och befintliga ledningar. C har mindre påverkan än A och B. A har större påverkan än B och C. B har mindre påverkan än A. Något mindre påverkan än C p.g.a. passering av naturreservat. C har mindre påverkan än A. Något större påverkan än B, p.g.a. passering av naturreservat. A har större påverkan än B och C. B har mindre påverkan än A. B har större påverkan än C. C har mindre påverkan än och A och B. Bebyggelse/ boende/hälsa Flest antal boendemiljöer inom 200 m. A har större påverkan än B och C. Minst antal boendemiljöer inom 200 m. B har mindre påverkan än A. Obetydlig skillnad mellan B och C. Minst antal boendemiljöer inom 200 m. C har mindre påverkan än A. Obetydlig skillnad mellan B och C. Rekreation/ friluftsliv Påverkan på Öreälven. Obetydlig skillnad mellan A, B och C. Påverkan på Öreälven. Obetydlig skillnad mellan A, B och C. Påverkan på Öreälven. Obetydlig skillnad mellan A, B och C.

14 14(14) Fortsatt arbete Information och synpunkter som framkommer under det fortsatta samrådet för utredningsstråk A, B och det nya stråket C är en viktig grund för det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter från det tidigare samrådet och detta fortsatta samråd att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Därefter kommer en MKB att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar som genomförts. MKB:n kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för de valda ledningsdragningarna för 52 kv ledningarna och 170 kv ledningen. De viktigaste frågorna i MKB:n är direkta och indirekta konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, samt rennäring. Konsekvenser för såväl anläggningsskedet som driftstid kommer att beskrivas. Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen inom valt utredningsstråk krävs vissa fältarbeten. Dessa består främst av utstakning och inmätning av sträckningen. Ibland krävs även en enklare form av markundersökning. För att få utföra dessa arbeten krävs fastighetsägarens tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Skellefteå Kraft kommer att söka sådana tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom skriftligt medgivande innan sådana arbeten påbörjas. Tidplan Koncessionsansökan planeras att lämnas in sommaren Byggnation planeras påbörjas så snart koncession erhållits, dock tidigast under vintern 2019/2020.

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Rolf Lindgren

Rolf Lindgren Samrådsunderlag UDERLAG FÖR SAMRÅD ELIGT MILJÖBALKE 6 KAP 4 OM ÄTKOECESSIO FÖR DEL AV LIJE 36 kv MELLA REGÅRD OCH FJÄLLBOHEDE, SKELLEFTEÅ OCH ORSJÖ KOMMUER Rolf Lindgren 2015-10-29 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Ny 52 kv och 170 kv kraftledning mellan vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden och station Tuggen

Ny 52 kv och 170 kv kraftledning mellan vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden och station Tuggen MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1(76) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Ny 52 kv och 170 kv kraftledning mellan vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden och station Tuggen Lycksele och Åsele kommuner,

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi

Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi Jokkmokks

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare

Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommun, Norrbottens

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning 7 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Varmt välkomna till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Samrådet genomförs som ett öppet hus med utställning och representanter på plats

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om nätkoncession för linje för ny 170 kv kraftledning mellan Krångfors och

Ansökan om nätkoncession för linje för ny 170 kv kraftledning mellan Krångfors och MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1(83) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om nätkoncession för linje för ny 170 kv kraftledning mellan Krångfors och Skellefteå, Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE STRÄCKAN INOM DALARNAS

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län Bilaga A SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen Åsele kommun, Västerbottens län 2015-02-06 Samrådsredogörelse INNEHÅLL 1 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län December 2016 Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län Samråd avseende alternativa ledningsstråk Bakgrund och

Läs mer

Planerad ny 36 kv kraftledning mellan vindkraftsparken Tomasliden och Bastuträsk samt planerad ny 36 kv kraftledning mellan Bastuträsk och Finnforsen

Planerad ny 36 kv kraftledning mellan vindkraftsparken Tomasliden och Bastuträsk samt planerad ny 36 kv kraftledning mellan Bastuträsk och Finnforsen Planerad ny 36 kv kraftledning mellan vindkraftsparken Tomasliden och Bastuträsk samt planerad ny 36 kv kraftledning mellan Bastuträsk och Finnforsen Samrådsunderlag April 2016 RAPPORT 2(17) 1. Inneha

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen. Bilaga A SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen Åsele kommun, Västerbottens län 2015-02-26 Samrådsredogörelse INNEHÅLL

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102268 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag kompletterande samråd Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Uppvidinge och Nybro kommun Juni 2015

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner 2015-09-07 2015-09-07

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Skellefteå kommun, Västerbottens län

Skellefteå kommun, Västerbottens län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1(22) Bilaga E Miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om nätkoncession för linje för 36kV kraftledning, anslutning av Fjällbohedens Vindkraftspark till distributionsnätet Skellefteå

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

Förlängning av koncession för 150 kv ledning Porjus-Gällivare. Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 3. ansökan om

Förlängning av koncession för 150 kv ledning Porjus-Gällivare. Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 3. ansökan om Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning ansökan om Förlängning av koncession för 150 kv ledning Porjus-Gällivare Gällivare och Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2016-07-12 GRANSKNINGSHANDLING Administrativa

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Förlängd koncession för 150 kv ledning Porjus-Kiruna och Porjus-Kirunavaara. Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 3. ansökan om

Förlängd koncession för 150 kv ledning Porjus-Kiruna och Porjus-Kirunavaara. Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 3. ansökan om Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning ansökan om Förlängd koncession för 150 kv ledning Porjus-Kiruna och Porjus-Kirunavaara Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-07-12 GRANSKNINGSHANDLING

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

130 kv-ledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö i Strömsund och Dorotea kommun

130 kv-ledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö i Strömsund och Dorotea kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag 130 kv-ledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö i Strömsund och Dorotea kommun December 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer