Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 Vårgårda Alingsås kommun Miljöskyddskontoret Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten 1:1 i Alingsås kommun, Västra Götaland

2 Miljöanmälan Sidan 2 av 15 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND Syfte Vindkraften och miljön Verksamhetskod, Miljöbalken Sökande PROJEKTBESKRIVNING Sökanden Etableringsplatsen Anläggningen Huvudalternativet Alternativ utformning Nollalternativet Vindkraftverken Fundament Vägar och anläggningsplatser Elanslutning Byggfas och drift Områdets återställande MILJÖKONSEKVENSER Hälsa och säkerhet... 9 Buller... 9 Skuggeffekter... 9 Säkerhetsrisker Landskapsbild Naturmiljö Naturvärden Flora Vattendrag Däggdjur Fåglar Friluftsliv Hushållning med resurser Skogsbruk Kulturmiljö Övrigt Nollalternativets konsekvenser MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER Bilagor Referenslista

3 Miljöanmälan Sidan 3 av BAKGRUND 1.1 Syfte Uppförande och drift av 2 st vindkraftverk på fastigheten 1:1 i Alingsås kommun, Västra Götaland (Se Bilaga 2). Bygglov har sökts i ärendet och då de planerade vindkraftverken går under kategorin Canläggning, kod fordras anmälningsplikt, enligt förordningen (1998:899) Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöanmälan skall belysa verksamheten och dess positiva och negativa påverkan på hälsa och miljö, hushållning med naturresurser m.m. Den syftar också till att minimera anläggningens omgivningspåverkan och vara underlag för myndighetsbeslut. Konsekvenserna av etableringen bedöms i förhållande till ett så kallat nollalternativ. 1.2 Vindkraften och miljön Vindkraft är en förnyelsebar energiform som under produktion av el inte medför några utsläpp av skadliga ämnen. Därmed kommer anläggningen att bidra till en miljömässigt hållbar energiproduktion. Efter 3-8 månader har ett vindkraftverk producerat all den energi som åtgått vid tillverkning av verket (Wizelius, 2008). Därefter produceras ren energi under den period som är verkets beräknade livslängd. Ett verk i storleksklassen 2-3 MW beräknas producera omkring 5-8 miljoner kwh per år (Vindstat, 2010), vilket motsvarar ca villors förbrukning av hushållsel (Energimyndigheten, 2011). Den miljöpåverkan som vindkraften orsakar är lokal och innefattar skugga och ljud från vindkraftverk i drift, en förändring av landskapsbilden samt en påverkan på närmiljön vid byggnation av fundament och vägar. En vindkraftsanläggning har en tekniskt och kommersiell livslängd på år (Vattenfall, 2011). När anläggningen har tjänat ut kan den monteras ner eller ersättas med en ny anläggning. De spår som återstår efter nedmontering är eventuellt ett kvarlämnat fundament som en betongklump under marken samt väg i anslutning till etableringsplatsen. I juni 2006 antogs vindkraftsproposition av riksdagen Miljövänlig el med vindkraft åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (Prop. 2005/06:143): Regeringen vill med propositionen betona vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind. Vindkraft bör enligt regeringen ges högre prioritet än i dag. I propositionen presenteras inriktningen på regeringens arbete med vindkraft och vindbruk under de kommande fem åren. Den svenska riksdagen har satt ett planeringsmål för vindkraften till 30 TWh till Jämfört med 3,5 TWh 2010 är det en kraftig utbyggnad som man från politiskt håll anser nödvändig. För att uppfylla de nationella och globala miljö- och vindkraftsmålen krävs bra etableringsområden för vindkraft. 1.3 Verksamhetskod, Miljöbalken Den verksamhetskod som gäller för en vindkraftetablering styr vilka tillstånd och vilken tillsyn som behövs för att få bygga och driva verksamheten. Koden bestäms av verkens storlek och hur många verk som den aktuella parken omfattar. Vindkraftverken i hamnar i den grupp som beskrivs som en vindkraftpark som består av två eller flera verk tillsammans med en höjd över 50 m men inte över 150 m. Koden är således enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta betyder att vindkraftsparken är en C-verksamhet vilket i sin tur innebär att 3

4 Miljöanmälan Sidan 4 av 15 verksamheten inte automatiskt är tillståndspliktig hos Länsstyrelsen. Vindkraftparken är anmälningspliktig enligt 9 kap. Miljöbalken och därför lämnas miljöanmälan till Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun. 1.4 Sökande Eolus Vind AB (publ) bildades år 1990 och är ett av Sveriges äldsta vindkraftsbolag. Eolus Vind projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. I dagsläget ( ) har Eolus Vind byggt 313 vindkraftverk runt om i Sverige och har idag 32 st vindkraftverk i egen förvaltning. Som en del av kärnverksamheten erbjuder Eolus Vind lokalt delägarskap i de vindkraftverk som byggs, till både markägare och närboende. Eolus Vind har hjälpt till att starta ett flertal ekonomiska föreningar och aktiebolag för att närboende och andra intresserade skall få möjlighet att vara med och äga vindkraftverk. Se Bilaga 1 registreringsbevis för Eolus Vind AB (publ). 2. PROJEKTBESKRIVNING 2.1 Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor Stortorget 11, HÄSSLEHOLM Organisationsnr Kontaktperson i detta ärende: Fredrik van den Broek Eolus Vind AB Postadress: Box VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 43 Tel Fax Etableringsplatsen Eolus Vind AB i samarbete med Bjärke Vind ekonomisk förening och markägare önskar uppföra 2 st vindkraftverk på fastigheten 1:1 i Alingsås kommun (se etableringsområde i Figur 1). Området består av skog, produktionsskog och delvis omgiven av jordbruksverksamhet samt en sandtäckt (se karta Bilaga 2). 4

5 Miljöanmälan Sidan 5 av 15 Figur 1. Etableringsområdets lokalisering Två höjder finns inom området, 160 meter respektive 153 meter, och sökanden gör bedömningen att området är lämpligt för att bedriva produktion av förnyelsebar energi med 2 st vindkraftverk. Årsmedelvind bedöms som goda, ca 6,5 m/s över nollplansförskjutningen i etableringsområdet (se Bilaga 11). Det är sökandes bedömning att etableringsområdet inte utgör någon komplicerad terräng för att etablera vägar eller nedläggning av elkablar samt att området bedöms ha goda vindförhållanden. Förutsättning för elanslutning till Bjärke Energis elnät är också goda då elnätet har kapacitet att ta emot el från 2 st vindkraftverk av planerad storlek. Avståndet mellan vindkraftverk och den närmsta bostaden är ca 610 meter i nordostlig riktning från vindkraftverk 1. Det är markägarens bostad. Avstånden från de planerade vindkraftverken till bostäder är enligt beräkningar tillräckliga med god marginal för att klara de ljud- och skuggnormer som finns för vindkraftetablering. Det finns inga befintliga eller planerade vindkraftverk inom en 2 kilometers radie från tänkta vindkraftverk enligt denna ansökan. 5

6 Miljöanmälan Sidan 6 av Anläggningen Huvudalternativet 2 st vindkraftverk på fastigheten 1:1 i Alingsås kommun med max 110 meters torn och max 110 meters rotordiameter dock max 150 meters totalhöjd. Märkeffekt: max 3 MW per verk. Verken är tänkta att placeras ut på två befintliga höjder på ca 160 meter respektive 153 meter över havet (se koordinater Bilaga 2). Denna utformning anser sökanden vara den bästa med tanke på avstånd till intilliggande bostäder, höjd och bästa vindutnyttjande. Med ett vindkraftverk med märkeffekt på 2 MW och årsmedelvind på ca 6,5 m/s (se MIIU-skala Bilaga 11) beräknas årsproduktionen av förnyelsebar el till ca MWh/år och verk. Exempel på vindkraftverk finns i Bilaga 3a och Bilaga 3b. I denna miljöanmälan har Vestas V90 2 MW, 105 meters torn och rotordiameter på 45 meter använts som grund för beräkningar och beskrivning av miljöpåverkan. Sökanden reserverar sig för eventuella förändringar vad gäller vindkraftverkets typ, effekt, tornhöjd och rotordiameter då förändringar av verken sker i takt med utvecklingen. Dock kommer gränsvärden för ljud, skugga och totalhöjd inte att överskridas Alternativ utformning Sökanden har också studerat alternativa utformningar av anläggningen. Ett alternativ som undersökts är mindre verk. Skogsområdet gör att en sådan anläggning inte skulle vara lönsam. Det krävs högre vindkraftverk i skog för att komma åt de bästa vindarna som inte påverkats av skogen. Störningen på landskapsbilden bedöms inte heller bli mindre i detta alternativ på grund av att mindre verks rotorer roterar snabbare än huvudalternativets. Ett annat alternativ är att ta bort ett verk. Detta skulle göra att områdets hela potential inte används och att projektet som helhet inte bedöms lönsamt. För att utnyttja området på ett bra sätt både miljömässigt och produktionsmässigt förordas Huvudalternativet Nollalternativet Om inget vindkraftverk byggs innebär detta att inga fysiska ingrepp görs i den lokala naturoch kulturmiljön. Ej heller någon förnyelsebar energi från vindkraft kommer att produceras. Landskapsbilden förändras inte, på kort sikt förändras inte heller fågel eller djurlivet. Påverkan på boendemiljön uteblir. 2.4 Vindkraftverken Vindkraftverken kommer att ha rörtorn av stål eller en kombination av betong- och ståltorn, 3-bladiga rotorer och troligen vara målade med gråvit färg. De kommer att rotera med variabelt varvtal - lågt varvtal vid låg vindstyrka och högre varvtal vid hög vindstyrka. Rotationshastigheten är 0-16 varv per minut. Verken startar vid ca 3-4 m/s och stoppar vid 25 m/s vindstyrka. Märkvinden, dvs. då full effekt uppnås, är ca 15 m/s. Exempel på vindkraftverk finns i Bilaga 3a och Bilaga 3b. 2.5 Fundament Fundamenten, vars sida är cirka m, grundläggs cirka 2-3 m under markplan. Se Figur 2. Före byggnation görs en geoteknisk undersökning för att fastställa de geologiska förutsättningarna för fundamentgrundläggning på de aktuella platserna. Antingen kommer ett så kallat gravitationsfundament av betong användas (se Figur 2) eller så kan infästning direkt i berget användas. 6

7 Miljöanmälan Sidan 7 av 15 Fundament Jordtäckning 2-3m 18m Figur 2. Exempel på gravitationsfundament 2.6 Vägar och anläggningsplatser För transporter till vindkraftverken från väg nr kommer befintliga enskilda vägar i området, totalt ca 1600 meter, att nyttjas och i den mån det behövs förstärkas, breddas och rätas ut. Nya vägar kommer att behöva anläggas fram till verken, ca 130 meter till vindkraftverk 1 och ca 500 meter till vindkraftverk 2 (se Bilaga 2). Vägarna behöver vara ca 4-5 meter breda för att klara transporter under byggnation. Vägdragning kan medföra sprängningsarbeten. I anslutning till vindkraftverken kommer förutom vägar även yta till fundament 20x20 m, yta till transformatorer och servicefordon samt uppställningsplats för kran på ca 20x45m att anläggas. Under byggtiden berörs ytterligare 10 m runtom uppställningsplatsen som uppläggningsplats för vindkraftverkets delar samt etablering av lyftkran. Den skog som finns inom uppställningsplatsen samt på arbetsområdet kommer att behöva avverkas. 2.7 Elanslutning För att ansluta vindkraftverken till Bjärke Energis elnät krävs nedgrävning av elkablar samt teleledningar för kommunikation fram till verken. Bjärke Energi har meddelat att kapacitet finns för anslutning av två nya vindkraftverk till elnätet. Några anslutningspunkter till det lokala elnätet kan i dagsläget inte redovisas. 2.8 Byggfas och drift Under byggskedet kommer trafik med tunga transporter att förekomma och under driftskedet kommer service- och personaltransporter att ske. Detta kan ge upphov till utsläpp av miljöfarliga ämnen. Denna påverkan bedöms som marginell i förhållande till den positiva inverkan anläggningen har genom bidraget till klimatneutral energi. De kemikalier som används i ett vindkraftverk av dagens typ på 2 MW finns i figur 3. Siffrorna gäller per vindkraftverk. Det finns även vindkraftverk som saknar växellåda och hydraulsystem, varför mindre mängd olja används i dessa verk. Om Vestas V90 med 105 m torn byggs tillkommer 900 liter olja i en svängningsutjämnande tank. Vid ett eventuellt oljeläckage sker ett automatiskt driftsstopp av vindkraftverk samt besök av servicepersonal. Oljor byts med cirka fem års intervall. Vissa mekaniska delar i verken smörjs med fett. Mängden fett uppgår till i storleksordningen 29 kilo per verk. I genomsnitt pumpas ca 8 kg fett i verket vid service var 6:e månad. I varje vindkraftverk sitter ett antal helkapslade batterier av blysyra typ. Dessa byts med cirka sex års intervall. 7

8 Miljöanmälan Sidan 8 av 15 Normalt tecknas ett serviceavtal med det företag som levererar vindkraftverken, som då sköter all service. Ägaren till verket är skyldig att kontrollera att företaget har tillstånd att transportera farligt avfall, vilket kan bli aktuellt exempelvis vid oljebyte. Annars är alternativet att ägaren av verket själv tar hand om avfallet. Enligt Avfallsförordningen krävs det inget tillstånd, men dock en anmälan om tillfälligt tillstånd, om den som bedriver verksamheten själv transporterar högst 400 liter oljeavfall per år. Figur 3. Volym Kommentar Oljemängd i liter Bytesintervall efter anmärkning på oljeprov (4-7 år) växellåda Oljemängd i 315 liter hydraulsystem Broms Ingår i hydrauliksystemet Vridaxel Ca 36 liter Bytesintervall ca 8 år Batterier Fett Transformator 6 pennlampsbatterier, 2st LC-R 127R2PG, 12V/7,2 Ah Ca 29 kg i verket när det lämnar fabriken I maskinhuset: torrisolerad, innehåller inte olja Pennlampsbatterier byts 1 gång/år vid huvudservice Ca 7,7 kg fett pumpas i vid service var 6:e månad. I Huvudalternativet är transformatorn placerad i maskinhuset. I alt. med transformatorn placerad antingen i tornet eller utanför vindkraftverket kan dessa vara fyllda med 800 l olja. Under driftskedet förorsakar vindkraftverket i stort sett inga luftföroreningar. Vindkraft kan ersätta elproduktion baserad på fossila bränslen som bl.a. ger upphov till utsläpp av koldioxid, svaveloxider och kväveoxider. Varje producerad kwh från vindkraft medverkar därför till en minskning av utsläpp till luft av dessa föreningar. Etablering av vindkraftverk i är således positivt för klimatet då det medverkar till en minskad klimatpåverkan. 2.9 Områdets återställande Ett vindkraftverks livslängd beräknas till cirka år. Eventuellt kommer då verken att uppgraderas alternativt bytas ut mot en ny generation vindkraftverk. Om detta inte blir fallet kommer området återställas. Verken nedmonteras och fundamentplatserna återställs för att återigen kunna brukas. Elkablar kan, om så krävs, grävas upp. Kostnaden för dessa återställningsåtgärder är reglerat i avtal med markägaren genom att det avsätts medel i form av bankgaranti. Sökande gör även bedömningen att skrotvärdet på vindkraftverken kan användas som medel för återställande. Därmed bör rimligen finansieringen för att återställa området vara säkrad. 8

9 3. MILJÖKONSEKVENSER Miljöanmälan Sidan 9 av Hälsa och säkerhet Buller I Bilaga 4 finns bullerberäkningar samt avstånd från bostäder till vindkraftverk. Det buller som vindkraftverken alstrar kommer dels från maskinhus och dels från rotorbladen. På avstånd som överstiger 200 m hörs normalt inte det mekaniska ljudet utan enbart det aerodynamiska ljudet från rotorbladen. Ljudnivåerna är beräknade med avseende på förhållandena vid 8 m/s vindstyrka. Gränsnivån för buller från vindkraftverk vid denna vindhastighet är 40 db(a) enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Beräkning har utförts i ett bullerberäkningsprogram, WindPro 2.7, där ingen hänsyn tas till eventuell bullerdämpande vegetation, byggnader m.m. mellan vindkraftverk och bostäder. Av bullerutredningen framgår att samtliga bostäder klarar det rekommenderade riktvärdet på 40 db(a). Vindkraftverken bedöms därför medföra små konsekvenser på boendemiljön med aspekt på buller. I bullerutredningen framgår att en bostad (markerad med B i Bilaga 4) kan komma att påverkas av buller som överskrider det rekommenderade riktvärdet på 40 db(a). Denna bostad kommer att avregistreras som bostad vid etablering av vindkraft. Skuggeffekter När solen står bakom vindkraftverkens rotor kan växlingarna mellan ljus och skugga uppfattas som störande. Fenomenet inträffar i solsken, då vindkraftverket är i drift, på de platser som kan skuggas av vindkraftverket. I praktiken uppstår skuggeffekterna på närliggande bostäder när solen står lågt och skugga därmed kastas långt. Detta infaller under vintern på dagen, respektive morgon/kväll under sommaren. Skuggan blir mer diffus ju längre avståndet är till vindkraftverket. Sökanden har gjort skuggberäkningar med simuleringsprogram (WindPro 2.7) för att utröna att skuggtiderna inte överskrider Boverkets rekommendationer för angivna störningskänsliga områden. Rekommendationer för skuggbildning (Boverket 2009) kring vindkraftverk innebär att en bostad inte skall behöva acceptera mer än 8 timmar skuggtid per år. Sökanden har gjort skuggberäkningar med skuggtider som tydliggör ett störningskänsligt område på 5 x 5 meter (en tänkt uteplats), (se Bilaga 5). Ingen av de fem berörda byggnaderna beräknas få skuggpåverkan över 8 timmar/år. Säkerhetsrisker Vindkraftverk kan utgöra en säkerhetsrisk. Brand kan uppstå i generator eller transformator och rotorbladen kan släppa is. Övervakning och regelbunden service gör dock sannolikheten för olyckor mycket liten och så vitt känt har ingen olycka med personskador förekommit vid Sveriges vindkraftverk. Det finns ca 1830 st vindkraftverk i Sverige (juli 2011, Vindstat). Vindkraftverken är placerade i skogsmark och vad sökande vet finns inga stigar eller leder i området som används för friluftsliv. Risken för skador till följd av haverier, isbildning etc. bedöms som mycket liten. Avståndet till större allmän trafikerad väg är ca 650 meter. Till närmsta bostadshus är avståndet ca 610 meter. 3.2 Landskapsbild Området är beläget ca 6,6 kilometer sydost om Sollebrunn och ca 18 kilometer nordost om Alingsås. Området består av skog, produktionsskog, åkermark och en sandtäkt ca 1,4 kilometer nordost om etableringsområdet (se översiktsbild i Bilaga 2). 9

10 Miljöanmälan Sidan 10 av 15 Placeringen av vindkraftverken är i ett relativt skogligt och kuperat landskap och kommer troligtvis vara mindre synliga än vid plan mark. I de väderstreck där verken syns kommer landskapsbilden att påverkas. I vissa lägen kommer eventuellt vindkraftsverken att synas på längre håll. Vindkraftverken som är aktuella har rotorblad som roterar med ett lägre varvtal vid svag vind. Det är en viktig egenskap för att minska verkens landskapspåverkan då ett lägre varvtal ger ett lugnare intryck. Verken kommer antagligen få en ljus gråvit färgton. 3.3 Naturmiljö Naturvärden Inga kända skyddade intressen i området, se Bilaga 10. Flora Etableringen görs i skogsmark utan känd skyddsvärd flora. Vattendrag Etableringsplatsen med fundament och tillfartsvägar bedöms inte påverka vattendrag eller våtmarker. Däggdjur Erfarenheter i olika länder visar att varken vilda eller tama däggdjur verkar störs mer än initialt av vindkraftverk. Får och kor betar alldeles intill och i Sverige har också vilt observerats alldeles inpå vindkraftverk. Vilt förekommer i trakten kring det tänkta vindkraftsområdet. Fladdermöss En fladdermusinventering är gjord. I ett första utlåtande ges gällande fladdermöss är att det finns inget som indikerar något ovanligt eller skyddsvärt förekommer (Jens Rydell, se bilaga 12). Fladdermöss jagar insekter i närheten av vindkraftverk, men bara när vindarna är så svaga att turbinen antingen står still eller bara roterar mycket långsamt. Blir vindarna starkare försvinner insekterna och därmed fladdermössen (Naturvårdsverket) Fåglar Eolus Vind har varit kontakt med lokala ornitologer och projekteringsområdet är inte är känt för några rödlistade arter, ej heller några andra kända och känsliga fågelarter som skulle påverkas negativt av en vindkraftsetablering. För övrigt är etableringens närområde skogslandskap med därtill hörande fågelarter. Studier om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss har hittills bland annat visat att risken för att flyttande små- och sjöfåglar ska kollidera med vindkraftverk är liten. En tendens är att ju mer man forskar kring ämnet desto mer upptäcker man att riskerna verkar vara små. Flera studier pågår, bland annat studeras fåglar i fjällmiljö (Naturvårdsverket). 3.4 Friluftsliv Det aktuella området är skogsmark, delvis produktionsskog, och projekteringsområdet bedöms inte påverka friluftslivet. Området är redan påverkat av vägar och annan mänsklig aktivitet. 3.5 Hushållning med resurser Skogsbruk Etableringsområdet utgör skogsmark. Vindkraftsanläggningen kommer att anläggas i samförstånd med markägaren. Den yta som åtgår för fundament, och övrigt kring vindkraftverket är totalt i storleksordningen ca 3600 m 2 /verk. 10

11 Miljöanmälan Sidan 11 av Kulturmiljö Ca 300 meter från vindkraftverk 2 finns en grotta vid Matberget, kallat övrig kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet (se Bilaga 10). Vindkraftsprojektet kommer inte påverka varken plats eller tillgänglighet till grottan. 3.7 Övrigt Närboende och övrig allmänhet är informerad om projektet via ett öppet informationsmöte som hölls i Magra Bygdegård den 5 september Detta annonserades i Alingsås Tidning (se Bilaga 6). 3.8 Nollalternativets konsekvenser Ingen påverkan på området då vindkraftsprojektet uteblir. Nollalternativet kommer inte att minska de miljöbelastande utsläppen. Ingen koldioxidreduktion kommer att fås. Ett vindkraftverk på 2 MW kan varje år: Producera ca 5500 MWh el per år. Det motsvarar behovet för hushållsel i 1100 villor (á 5000 kwh/år, Svensk Vindenergi). Spara utvinningen av knappt 2000 ton kol, vilket motsvarar nära 2 kg kol per minut. Minska utsläpp av koldioxid med ca 5000 ton. Minska utsläpp av svaveldioxid med ca 6 ton, samt kväveoxider med ca 5 ton. Spara naturen för brytning av kol, långtransporter samt aska. 11

12 Miljöanmälan Sidan 12 av MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER Nedan följer en redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB uppfylls i och med den nya verksamheten. 2 kap. Miljöbalken Om någon vill göra något, eller tänker göra något, som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa, skall de allmänna hänsynsreglerna följas om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till balkens mål. Syftet med reglerna är framför allt att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang skall öka. Bevisbörderegeln 1 Verksamhetsutövaren skall visa att de allmänna hänsynsreglerna följs. Den som bedriver en verksamhet eller har för avsikt att bedriva en skall kunna visa att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Han skall också kunna visa att verksamheten inte medför effekter eller på annat sätt motverkar miljöbalkens mål på ett sätt som inte kunnat begränsas. I praktiken innebär detta att verksamhetsutövaren med stöd av t.ex. utredningar, undersökningar eller faktasammanställningar lämnar in en redovisning i samband med en ansökan om tillstånd, samt när tillsynsmyndigheten särskilt begär det. Denna s.k. bevisbörderegel innebär att det är den som skall vidta en åtgärd som skall bevisa att hänsynsreglerna uppfylls. Den som riskerar att drabbas av en olägenhet skall inte behöva bevisa motsatsen. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att sökanden gjort denna beskrivning av miljökonsekvenserna. Syftet med denna beskrivning är att objektivt identifiera, beskriva och analysera alla de konsekvenser som projektet medför. Etableringen kan då anpassas så att eventuella negativa effekter blir så små som möjligt. Kunskapskravet 2 Kunskapsregeln understryker vikten av att i förväg klargöra konsekvenserna för miljön av ett visst handlande. Syftet med bestämmelsen är att kunskap skall gå före handling och att skador och olägenheter därmed skall kunna förebyggas. Den kunskap det handlar om, är tillräcklig kunskap i varje enskilt fall för att kunna avgöra hur åtgärden eller verksamheten påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön. Hur långt kunskapskravet sträcker sig, varierar naturligtvis med verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att sökanden gjort denna beskrivning av miljökonsekvenserna samt att sökanden under de senaste 20 åren har medverkat vid etableringen av 313 vindkraftverk ( ). Bolaget äger och driver dessutom vindkraftverk och samarbetar, i byggandet och vid driften av verken, med tillverkarna av dessa. Verken övervakas såväl av en lokal driftansvarig som via datakommunikation av tillverkarna. Försiktighetsprincipen - den grundläggande hänsynsregeln 3 3 innehåller tre olika principer; miljöbalkens försiktighetsprincip, principen om att förorenaren betalar och principen om bästa teknik. Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö skall förebyggas, hindras eller motverkas. Skyldigheten gäller alltså inte bara konstaterade skador och olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och olägenheter. Principen om att förorenaren betalar (Polluters Pays Principle, PPP) innebär att det alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärderna. Uttrycket bästa möjliga teknik omfattar både den teknologi som används, det sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Tekniken måste, från teknisk och ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga. 12

13 Miljöanmälan Sidan 13 av 15 Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkring som täcker kostnader för att avhjälpa ev. skada, samt att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetstypgodkända i ett EU-land. Lokaliseringsprincipen 4 Lokaliseringsprincipen bygger på det faktum att platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter som uppkommer i samband med att en verksamhet bedrivs och att man genom att välja rätt plats kan minimera olägenheter för både miljö och människors hälsa. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att de planerade vindkraftverken är kvalitetsoch säkerhetstypgodkända i ett EU-land, att de är placerade på betryggande avstånd från bebyggelse, att verkens ljud/skuggpåverkan på bostäder blir inom gällande riktlinjer och att vindkraftverken använder den senaste tekniken. Hushållningsprincipen 5 Denna princip innebär att all verksamhet skall drivas på ett sådant sätt att råvaror och energi används så effektivt som möjligt och förbrukningen samt avfallet minimeras. Med förnybara energikällor menas flödande energikällor som sol, vind och vatten samt biologiskt förnybara energikällor. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att vindkraft är en förnyelsebar energiform som under produktion av el inte medför några utsläpp av skadliga ämnen. Därmed kommer anläggningen att bidra till en miljömässigt hållbar energiproduktion. Efter 3-8 månader har ett vindkraftverk producerat all den energi som åtgått vid tillverkningen av verket. Därefter produceras ren energi under den period (20-25 år) som är verkets beräknade livslängd. Kretsloppsprincipen 5 Denna princip innebär att vad som utvinns ur naturen skall kunna användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Denna princip siktar mot slutna materialflöden. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att vindkraftverkens olika metalldelar kan återanvändas respektive återvinnas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi gånger sin egen tillverkningsenergi. De aktuella vindkraftverkens tillverkare och serviceansvarig är miljöcertifierade. Produktvalsprincipen 6 Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär att alla skall undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön, om produkterna kan ersättas med andra, mindre farliga produkter. Detta gäller också för varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Att undvika kan betyda att man helt avstår från att använda en produkt som i och för sig är tillåten. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att de aktuella vindkraftverkens tillverkare är miljöcertifierade samt att verksamheten är planerad så att den skall motsvara miljöbalkens krav på att inte skada människors hälsa eller miljön. Skälighetsregelns innebörd 7 Alla hänsynsregler skall tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs skall vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomisk orimliga. Någonstans går en gräns där nyttan för miljön inte uppväger de kostnader som läggs ned på försiktighetsmåtten. Nyttan för miljön har dock företräde vid avvägningen Om kostnaderna för att vidta åtgärder är för höga, men åtgärderna är miljömässigt motiverade, träder den s.k. stoppregeln i kraft. Verksamheten får då bara bedrivas om det finns särskilda skäl. Detta gäller oavsett vilken typ av verksamhet det rör sig om. 13

14 Miljöanmälan Sidan 14 av 15 Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkring som täcker kostnader för att avhjälpa ev. skada. Ansvarig för att avhjälpa skada 8 Den som har orsakat en skada eller olägenhet ansvarar för att avhjälpa skadan. Skyldigheten gäller till dess olägenheterna har upphört, oavsett om verksamheten fortfarande bedrivs eller om den lagts ned eller överlåtits. Ansvaret gäller alltså ända till dess skadan eller olägenheten har avhjälpts. När det gäller miljöfarliga verksamheter gäller bestämmelsen bara om verksamheten varit i drift efter den 1 juli 1969, vilket är den tidpunkt då miljöskyddslagen trädde i kraft, och om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid miljöbalkens ikraftträdande. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkring som täcker kostnader för att avhjälpa ev. skada. Stoppregelns innebörd 9 Stoppregeln är generellt tillämplig på all verksamhet och alla åtgärder som ryms inom miljöbalkens tillämpningsområde. Liksom de övriga hänsynsreglerna gäller den både vid nyanläggning och vid befintliga verksamheter. Genom bestämmelsen förbjuds verksamheter och åtgärder som orsakar eller riskerar att orsaka skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Risken för skada på grund av verksamheten eller åtgärden får inte vara försumbar, utan skada måste kunna förutses med viss sannolikhet. Regeln gäller också både åtgärder som kan ha en bestående inverkan och sådana som har en tillfällig. Om en prövningsmyndighet finner att stoppregeln skall gälla, skall myndigheten besluta att verksamheten inte får komma till stånd eller fortsätta. Paragrafens krav bör anses uppfyllda genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd samt att området kan återställas till ursprungligt skick efter driftens upphörande. Kontakta gärna undertecknad för kompletterande upplysningar i ärendet. Med vänliga hälsningar Fredrik van den Broek Eolus Vind AB Box 26, Vårgårda

15 Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte 7. Fotomontage 8. Luftfartsverket 9. Försvarsmakten 10. Riksintressen 11. Vindkartering 12. Mailsvar, fladdermöss Referenslista Boverket Naturvårdsverket Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 2009 Riksantikvarieämbetet. (2011). Riksantikvarieämbetet. Hämtat från Fornsök: Rydell, Jens. (2011). Forskare Lunds universitet. Utlåtande angående fladdermöss. Skogsstyrelsen. (2011). Skogens pärlor. Hämtat från Vindstat. (2011) Vindstat. (2010). Vindstat. Hämtat från Vattenfall. (2011). Hämtat från Wizelius, T. (2008). i T. Wizelius, Vindkraft i teori och praktik (ss. 189, 195). Studentlitteratur. 15

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

~o lus_ 2014-06- 2 3. rio t '-f. Il f~ Vårgårda 2014-06-17. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Ulricehamns kommun 523 86 Ulricehamn

~o lus_ 2014-06- 2 3. rio t '-f. Il f~ Vårgårda 2014-06-17. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Ulricehamns kommun 523 86 Ulricehamn Vårgårda 2014-06-17 ULF;lCEH/,;'.:1\i:;i VC ;,/l/ur~ Miljö- och Samhällsbyggnad Onr -~ rio t '-f. Il f~ 2014-06- 2 3 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Ulricehamns kommun 523 86 Ulricehamn Anmälan enligt

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöanmälan Sidan 1 av 12 Vårgårda 2010-05-24 Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Syfte Uppförande och drift av 2 st vindkraftverk på

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken September, 2013 FMH verksamhetskod: 40.100 Föreliggande dokument utgör underlag för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindbruksanläggning Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-07-03 2(17)

Läs mer

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2007-10-29 Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun 1 Markbygden Vind AB Långviksvallen 22 922 66 TAVELSJÖ Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun SNI kod 40.1-6 BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared Samrådsunderlag 2011-10-21 Vindpark Ramnared Innehåll 1. BAKGRUND 4 1.1 Syfte med samrådsunderlag 4 1.2 Varför vindkraft? 5 1.3 Gothia Vind AB 6 1.4 Administrativa uppgifter 6 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Tillämpad fysik och elektronik MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Av: Linus Bergström, Hans Eriksson och Daniel Hjortborg lisbem03@student.umu.se, hasern03@student.umu.se, dalhjg04@student.umu.se

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun

Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken Augusti, 2013 FMH verksamhetskod: 40.100 Föreliggande dokument utgör underlag

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag Beställare: Haninge kommun Beställarens representant: Martin Ragnar Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria Ceder Åsa Erkman, Anna-Lena Frennborn, Herman Heijmans,

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Åby-Alebo och Kärnebo vindparker Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av två vindparker i Mönsterås kommun

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M2 Alternativ lokalisering MKB Bilaga M2 ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för vindkraftsanläggning Spjutåsberget Härnösand Energi & Miljö AB, nedan

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer