Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun"

Transkript

1

2 Sida 2 av 14

3 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs Kyrkby 46:1 i Härjedalens kommun. Sökande: Stentjärnåsen Vindkraft AB Göteborg Organisationsnummer: Kontaktperson: Magnus Igel Tel: E-post: Konsult: Kontaktperson: Triventus Consulting AB Öneslingan Frösön Telefon: Fax: Organisationsnummer: Hemsida: Kontaktperson: Kristina Granqvist Tel: E-post: Triventus Consulting AB är ett oberoende konsultföretag inom energi och miljö. Företaget förfogar över många års samlad kompetens och erfarenhet inom vindkraftsbranschen, genom både ägare och medarbetare. Inom koncernen Triventus AB är det just nu 54 medarbetare. Triventus AB ägs av Holst Vessigebro AB, Slitevind AB och Agrivind AB. Sida 3 av 14

4 Vindkraftverk utnyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande eller övergödande utsläpp och bidrar inte till växthuseffekten. Det krävs inga transporter för att leverera bränsle och produktionen kvarlämnar inte aska eller slaggprodukter. Den energimängd som går åt för att tillverka, samt transportera ett vindkraftverk till etableringsplatsen, producerar vindkraftverket på ca 6 till 9 månader. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning kan vi minska utsläppen av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraft sparar också naturen från exempelvis brytning av kol och uran, samt utvinning av olja. Vindtillgången på platsen där vindkraftverk placeras, är den viktigaste faktorn för produktionsförmågan. Vindkraftverk producerar el vid vindhastigheter på mellan ca 3-25 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige producerar el under mer än ca av årets timmar. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik, dvs. fördubblas vindhastigheten ökar energiinnehållet 8 gånger. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % och i praktiken ett max på ca 45 %. Verken idag har en verkningsgrad på ca 40 %. I dagsläget pågår byggnation av 5 stycken tidigare anmälda vindkraftverk på Stentjärnåsen. Denna park planeras nu att utökas med ytterligare 3 vindkraftverk, fördelade på 2 fastigheter i Härjedalens kommun och fördelar sig enligt tabell 1 nedan. Tabell 1. Koordinater för de planerade vindkraftverken, angivna i Rikets nät RT90 2.5gon V. Fastighetsbeteckningar Verk ID X Y Markhöjd Funäsdalen 70: ,4 Funäsdalen 70: ,4 Tännäs Kyrkby 46: Sida 4 av 14

5 Området används idag för skogsbruk och är inte detaljplanelagt. Enligt översiktsplanen för Härjedalens kommun, daterad , är området markerat som lämpligt för större vindkraftsutbyggnad. Karta över vindkraftverkens lokalisering kan ses nedan, i figur 1. I figur 2 kan förslag på vindkraftverkens placering ses. Figur 1. Kartbild över vindkraftverkens lokalisering. Röda symboler representerar utökningen av parken. Sida 5 av 14

6 Figur 2. Kartbild över vindkraftverkens placering. Blå symboler representerar redan anmälda verk, röda symboler representerar utökningen av parken. Sida 6 av 14

7 De planerade verken kommer att ha en maximal totalhöjd på 150 m (navhöjden plus halva rotordiametern), förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i figur 3. Effekt: Navhöjd: Rotordiameter: Totalhöjd: 2-4 MW/st Max 110 * m Max 100 * m Max 150 m * Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet, storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna. Figur 3. Vindkraftverkets delar Den beräknade elproduktionen för 3 st verk blir ca MWh/år, för verk av storleksklassen 2 MW med rotordiameter 82 m och navhöjd 98 m. Denna produktion motsvarar ca 900 villor med en årsförbrukning av hushållsel och el för uppvärmning på kwh eller 6000 lägenheter med en årsförbrukning av hushållsel på kwh. Vindkraftverk genererar ett svischande ljud vid drift, vilket kan upplevas som störande. Ljudpåverkan uppstår i verkens omedelbara närhet. På längre avstånd dränker naturens bakgrundsljud (vindbrus) verkens driftljud. Riktvärden för ljud från vindkraftverk följer riktlinjerna för industrier nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). Ljudnivån 40 db(a) kommer att Sida 7 av 14

8 understigas vid samtliga närliggande bostäder. För ljudberäkningsexempel utfört i WindPRO, se bilaga 1. En viss risk finns, vid speciella omständigheter, att den rörliga skuggan från vindkraftverk kan nå långt, under mycket begränsad tid. Praxis har, i miljödomar, varit en tid av max 8 timmar rörlig skuggkastning per år som en bostad bör acceptera vid det förväntade värdet. Förväntat värde = Beräkning som tar hänsyn till verkets drifttid från driftsstatistik samt antalet soltimmar för området med hjälp av solstatistik. Riktvärdet kommer att uppfyllas för samtliga bostäder i närområdet. Skulle någon bostad i området utsättas för rörliga skuggor överstigande riktvärdet 8 h/år kan detta åtgärdas genom att skuggdetektorer monteras på vindkraftverken så att de automatiskt stängs av under den tid som riktvärdet överskrids. Riktvärdet kommer därmed att uppfyllas. I bilaga 2 bifogas ett skuggberäkningsexempel utfört i WindPRO. För att ge en bättre överblick över hur de planerade vindkraftverken kan komma att se ut, kommer fotomontage att skapas. Fotomontagen kommer att visas i samband med samråd med sakägare och allmänhet samt bifogas miljöanmälan. Vindkraftverken ligger inom riksintresse för rennäring och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 Miljöbalken. Berörd sameby har vid det tidigare samrådet inför etableringen av de första 5 vindkraftverken meddelat att området används som allmänt höstland för renbete. Området har tidigare nyttjats som uppsamlings- och övernattningsområde. Vindkraft inskränker vanligtvis inte människors möjligheter att röra sig i området. Figurerna 4-8 visar vindkraftverkens positioner i förhållande till riksintressen och motstående intressen i och omkring vindkraftparken. Sida 8 av 14

9 Figur 4. Vindkraftverkens positioner i förhållande till riksintressen för rennäring (rutigt mönster), obrutet fjäll (gult område) samt naturvård (rött område). Sida 9 av 14

10 Figur 5. Vindkraftverkens positioner i förhållande till riksintresse för rörligt friluftsliv enl 4 kap 2 MB (randigt mönster) och riksintresse för friluftsliv (grönt område). Sida 10 av 14

11 Figur 6. Vindkraftverkens positioner i förhållande till nyckelbiotoper (gröna, gula och röda områden) och sumpskogar (blåa områden). Sida 11 av 14

12 Figur 7. Vindkraftverkens positioner i förhållande till planeringsområde (randigt mönster) och stoppområde (gult område). Sida 12 av 14

13 Figur 8. Vindkraftverkens positioner i förhållande till naturreservat (blått område) och naturvärden (ett grönt litet område ovan för g i Ramberget på kartan) Sida 13 av 14

14 Vindkraftverk kan genom att reflektera signaler störa kommunikationssystem som t.ex. radio och radar samt system för radiolänk- och satellitkommunikation. Vindkraftverk kan även medföra störningar av landnings- och navigationshjälpmedel för flyg, samt utgöra hinder vid inflygning. Remisser har därför skickats till radio- och teleoperatörer samt till Försvaret och Luftfartsverket för att ta reda på om etableringen kommer att påverka deras verksamhet. När svar erhålls kommer hänsyn att tas till detta. Skriftliga synpunkter på projektet tas tacksamt emot. Dessa skall vara Triventus Consulting AB tillhanda senast den 12 juni Med vänlig hälsning, Stentjärnåsen Vindkraft AB gm/ Kristina Granqvist Triventus Consulting AB Sida 14 av 14

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer