Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun"

Transkript

1 Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic, planeringsarkitekt Tel:

2 1 PROGRAMMETS SYFTE OCH HUVUDDRAG 1.1 Syfte Syftet med programmet är att utreda möjligheten att uppföra två vindkraftverk på fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 söder om Motala. Parallellt med arbetet med detaljplaneprogrammet och detaljplanen kommer även en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas som bland annat kommer att ligga till grund för miljöanmälan. 1.2 Bakgrund Eolus Vind AB har för avsikt att, i samarbete med markägarna, etablera och driva vindkraftverk på fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 i Motala kommun. Eolus Vind AB projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar. 1.3 Kommande planläggning De föreslagna vindkraftverken avses planläggas efter genomfört programsamråd. Inriktningen är att marken omkring verken även fortsättningsvis ska nyttjas för jordbruksändamål, vilket får fastställas i planen. Förutom vindkraft ska marken få användas för erforderliga tillfartsvägar, kabeldragningar och eventuella komplementbyggnader. 1.4 Vindkraftverken De två vindkraftverken som föreslås inom programområdet har en navhöjd om maximalt 98 m och en rotordiameter om maximalt 90 m. Detta ger en maximal totalhöjd om 143 m. Vindkraftverkens maximala effekt är vardera 2 MW. Vindkraftverken bedöms kunna generera ca 5,1 miljoner kwh/verk under ett normalvindår. Sammanlagt innebär detta att de två verken skulle producera miljövänlig hushållsel för ca 5100 personer varje år. Området vid Lårstad/Fågelstad är intressant för vindkraftsetablering främst av fyra anledningar: Vindtillgången bedöms som god Det finns relativt få närboende inom 1 km Nära till befintlig infrastruktur såsom vägar och kraftledningar Få motstående intressen som inte kan kombineras med vindkraft Verken monteras på betongfundament, vars sidor är ca meter och djup ca 1-2 meter. Vid gjutning av fundament placeras fundamentets ovankant ofta i marknivån varefter det kan övertäckas. Det som då är synligt blir endast den i fundamentet ingjutna metallfläns som tornet skall fästa i. 2 LÄGESBESTÄMNING OCH AVGRÄNSNING Vindkraftverkens föreslagna placering grundar sig framförallt på fysiska förutsättningar. Det finns en del begränsningar för var framför allt det nordliga verket kan placeras. Söder och öster om nämnda verk finns en kraftledning där ett skyddsavstånd på 200 meter krävs. En flytt av verken i dessa riktningar är därför inte möjlig. I norr finns Västra Stenby kyrka och i väster den närmaste bebyggelsen. Det skulle vara möjligt att flytta det nordliga verket uppemot 100 meter mot nordväst. Det skulle dock innebära något minskad produktion eftersom en reducering av verkets effekt skulle vara nödvändig. Det sydliga verket är möjligt att flytta ca 100 meter åt alla håll. Den enda tydliga intressekonflikten som då skulle uppstå är ett ökat intrång på jordbruksmarken. Programområdet ligger ca 5 km söder om Motala. I öster och söder avgränsas området av den skogsbeklädda mossen Lårstad mosse/grepstadmossen. I väster bildar vägen mellan Fågelstad och Motala en naturlig avgränsning. På samma sätt bildar Västra Stenby och vägen som genomkorsar byn en na- 1

3 turlig avgränsning i norr. Detaljplaneområdet är tänkt att avgränsas med ett avstånd av 200 m från verken. Karta över programområdet med vindkraftverkens läge markerade som röda treben. 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3.1 Översiktsplanen Enligt översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till etablering av vindkraftverk och till de miljöfördelar som vindkraft innebär. Samtidigt pekas på vindkraftens kraftiga lokala omgivningspåverkan, varför rätt lokalisering och utformning är viktigt. Vidare anser kommunen att varje plats bör utnyttjas maximalt och således är grupper av verk att föredra framför enstaka verk. Kommunen anser sig också ha goda förutsättningar att bidra till att nationella och regionala mål uppfylls. 2

4 Vidare pekas det i översiktsplanen ut områden där utbyggnad av vindkraft inte bör tillåtas då detta skulle komma i konflikt med andra allmänna intressen. Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 ligger inte inom detta restriktionsområde. 3.2 Detaljplaner och områdesbestämmelser Inom eller i anslutning till programområdet finns inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. Bygglov söktes för anläggningen under våren På grund av högt tryck på etablering av vindkraftsanläggningar i området beslutade plan- och miljönämnden att anläggningen skulle prövas i detaljplan och avslog därmed bygglovansökan. Vid sitt sammanträde beslutade nämnden att man är beredd att medverka till att lokalisering av vindkraftverk vid Lårstad prövas i detaljplan. 3.3 Miljöbedömning Konsekvenserna av planerad etablering beskrivs under särskild rubrik. Där konstateras att påverkan på det berörda områdets miljövärden, dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet är liten. Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 3.4 Riksvägarna 50 och 32 Vägverket har upprättat arbetsplan för omläggning av riksväg 50 genom Motala i ny sträckning med högbro över Motalaviken. Objektet ingår i den fastställda nationella Vägtransportplanen och omfattar även en länk till nuvarande riksväg 32 söder om Motala. Vägverket har genomfört en vägutredning för riksvägarna 50 och 32 mellan Motala och E4. Enligt vägverkets inriktningsbeslut skall väg 32 ersätta väg 50 som nationell stamväg, efter bland annat ombyggnad i ny sträckning mellan Skänninge-Motala. Vägverket har här redovisat två alternativ, en västlig sträckning som följer järnvägen och en östlig som ligger närmare befintlig väg 32. Vägverket förordar det västra alternativet men oavsett valt alternativ bedöms vindkraftverken inte påverka eller komma i konflikt med vägprojektet. 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 4.1 Natur och kultur Naturmiljö Marken kring etableringsplatsen består av jordbruksmark som nyttjas för storskalig spannmålsodling. Enligt Motala kommuns naturvårdsprogram finns det i anslutning till programområdet flera värdefulla naturområden, t.ex. kalktorrängar norr om Fågelsta, kalkkärret vid Fågelstad, träd- och buskbärande hage vid Sten. Vindkraftverken bedöms inte påverka dessa områden Kulturmiljö Inom de två föreslagna platserna för verken finns inga kända fornlämningar. I närområdet finns det dock ett antal fornlämningar enligt länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 1. Fågelstad gamla tomt. Platsen är inte undersökt. 2. Lårstad gamla tomt. Platsen är inte undersökt. 3. Profan byggnad i två våningar, ca 16 x 7 m, rödfärgad lockribbspanel. Tegeltäckt sadeltak. Numera ombyggd till verkstad. 4. Vägsträckning. Kan idag ej skönjas då de ligger i dagens åkermark. Vägen har tidigare utgjort förbindelse mellan åkrarna vid Fågelstad och Tranbergsmossen. Ej undersökt. 5. Borttagen husgrund. Fornlämningen är förstörd. 3

5 6. Borttagna husgrunder. Fornlämningen är förstörd. 7. Hög som togs bort under 1900-talets första hälft. Inga fynd lär ha påträffats. 8. Vägsträckning. Inga lämningar finns idag kvar. Ingen av de ovan nämnda fornlämningarna bedöms påverkas av en vindkraftsetablering. Det kan inte uteslutas att det finns fornlämningar på platsen. Kartan redovisar kända fornlämningar i anslutning till etableringsplatsen. (Källa: Toll, 2007; Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2007) Landskapets karaktär Området ligger drygt 6 km öster om Vättern och består av jordbruksmark. Landskapets öppna karaktär och den relativa närheten till Vättern innebär att vindförhållandena på platsen tros vara gynnsamma för vindkraft. Se vidare 5.5 Landskapsbild Rekreation och friluftsliv Eftersom etableringsplatsen är belägen i ett storskaligt odlingslandskap, används området inte för friluftsliv i någon större omfattning. 4

6 4.1.5 Geotekniska förhållanden Innan eventuell byggstart sker kommer en noggrannare geoteknisk undersökning att göras för att säkerställa att byggandet kan utföras på bästa sätt. Kända geotekniska förhållanden visar dock inte några svårigheter för den planerade vindkraftsetableringen. 4.2 Bebyggelseområden Inom 1 km från något av vindkraftverken finns drygt 20 bostadshus. Vindkraftverken påverkar de boende genom ändrad landskapsbild, buller och skuggeffekter från vindkraftverken samt innebär vissa säkerhetsrisker. Se vidare kapitel 5. Konsekvenser. Karta över etableringsområdet med bostäder inom ungefär 1 km från något av vindkraftverken markerade med röda cirklar. De båda bostäderna B och C ligger längre från närmaste verk (1,4 respektive 1,2 km). De har tagits med för att de är de närmaste bostäderna öster om verken. 5

7 Fastighet Avstånd till närmaste vindkraftverk A Lårstad 2:5 980 B Tranberga 1: C Tranberga 3: D Skaftesgärdet 1:5 580 E Fågelstad 1: F Fågelstad 6: G Fågelstad 3:7 810 H Fågelstad 7:2 830 I Fågelstad 2:2 910 J Fågelstad 1: K Långeryd 1: L Fågelstad 2:4 630 M Lårstad 4:1, västra 560 N Lårstad 4:1, mellersta 530 O Lårstad 4:1, östra 500 P Lårstad 2:6 510 Q Lårstad 2:1 510 R Lårstad 1:5, västra 470 S Lårstad 1:5, östra 390* T Lårstad 2:2 990 U Kälvsten 1:6 970 V Kälvsten 1:3 960 W Kälvsten 1:9 960 * Huset kommer att taxeras om till ekonomibyggnad eller rivas ifall vindkraftverken byggs. Idag utgörs etableringsplatsen av jordbruksmark där spannmålsodling bedrivs. Det finns ingen betesmark i den närmsta omgivningen. Med undantag för de markbitar som kommer att upptas av själva vindkraftverken med kranplatser, kommer marken även i fortsättningen att kunna nyttjas för spannmålsodling. 4.3 Tillfartsväg Som tillfartsvägar kommer till största delen befintliga markvägar att användas. De kan dock behöva viss förstärkning och breddning. Behovet av att anlägga nya vägar varierar beroende på slutgiltig placering av verken. Under själva byggfasen kommer en hel del tunga transporter att krävas. När vindkraftverken har tagits i drift genererar själva verken ett fåtal personbilstransporter i samband med service av vindkraftverken. Service sker normalt ungefär fyra gånger per år. Eventuella driftproblem kan ge upphov till fler transporter. 6

8 4.4 Teknisk försörjning I direkt anslutning till vindkraftverken kommer en transformatorstation att uppföras. Vindkraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet på lämpligt ställe. Vid anslutningspunkten kan det eventuellt krävas ytterligare en transformatorstation. Inom programområdet finns två luftledningar. 5 KONSEKVENSER 5.1 Riksintressen och Natura 2000-områden Inom 5 km från programområdet finns följande riksintressen: Knappt 3 km norr om programområdet finns ett Natura 2000-område som även är av riksintresse för naturvården; Hilltorps kalkkärr. Det skyddsvärda ligger i det speciella djur- och växtliv som finns i området, i form av t.ex. en rik snäckfauna samt olika orkidéer. Drygt 3.5 km nordväst om programområdet ligger ytterligare ett Natura 2000-område; Långvråns naturreservat. Förekomsten av äldre lövträd samt död ved gör att området är artrikt både vad gäller flora och fauna. Drygt 4,5 km nordväst om området finns ännu ett Natura 2000-område; Hagalund. Området är en ädellövskogsrest helt omgiven av åkermark. Skogen är s.k. sekundär ädellövskog och inrymmer höga botaniska värden. Ungefär 3 km sydost om programområdet finns ytterligare ett Natura 2000-område; Götala kalkfuktäng. Området är en kalkrik så kallad fuktäng omgivet av åkermark. Väster om programområdet breder ytterligare ett riksintresse ut sig. Det är ett riksintresse för obruten kust och innefattar en 1 1,5 km bred landremsa närmast Vättern. Avståndet från programområdet till riksintresset är knappt 3 km. Vindkraftverken kommer att vara synliga från riksintresset. Med tanke på att det sedan tidigare finns vindkraftverk inom riksintresset borde denna nya påverkan anses vara ringa. Vindkraftverken bedöms inte påverka de beskrivna riksintressena. 5.2 Övriga natur- och kulturvärden Vindkraftverken bedöms inte påverka någon värdefull natur eller fornlämningar i området. Kulturlandskapet kommer att påverkas av en vindkraftsetablering främst genom att vindkraftverken blir väl synliga inslag i närmiljön. Området bedöms som tåligt på grund av sin storskalighet och att det redan är påverkat i hög grad av kraftledningar, vägar, bebyggelse etc. 5.3 Landskapsbild Vindkraftverk blir genom sin storlek och sina roterande blad ofta dominerande element i landskapet. En gråvit färgton med matt struktur mildrar verkens synlighet. Rotorn på större vindkraftverk roterar vid drift endast cirka 6-19 varv per minut, vilket ger ett mer rogivande intryck än ett högre varvtal som mindre vindkraftverk ofta har. Upplevelsen av vindkraftverks påverkan på landskapsbilden beror till stor del på betraktaren. Vindkraftverk upplevs antingen som fula och negativa för landskapsbilden eller som vackra symboler för miljövänlig energiproduktion. Undersökningar i Danmark visar att de flesta föredrar att vindkraftverk placeras i mindre grupper (upp till 20 verk), istället för att sprida ut samma antal verk i landskapet. Landskapsbildsfrågan behandlas översiktligt redan i kommunens översiktsplan där ställning tas till att grupper av verk är att föredra framför enstaka i landskapet spridda verk. Enligt översiktsplanen ska avståndet mellan grupper av verk vara ca 3 km, ett avstånd som gör att grupperna inte behöver konkurrera i samma landskapsbild. Samtidigt ska verken i en grupp stå på ett sådant avstånd från varandra att de tydligt läses ihop som en grupp. Det aktuella etableringsområdet är beläget i ett öppet jordbrukslandskap vilket förstärker den visuella påverkan som vindkraftverk innebär för landskapsbilden. För 7

9 att åskådliggöra hur en etablering av vindkraftverk enligt det beskrivna huvudalternativet kommer att påverka landskapsbilden, har ett antal fotomontage tagits fram från strategiska platser kring etableringsområdet. Karta över etableringsområdet med fotopunkterna markerade med gröna pilar. 8

10 Fotopunkt A. Norr om Västra Stenby Kyrka. Fotopunkt B. Infart till Säter. Fotopunkt C. Norra Fågelstad. Fotopunkt D. Mörby, öster om etableringsplatsen. 5.4 Buller från vindkraftverken Vindkraftverk alstrar dels mekaniskt ljud från maskinhus och dels aerodynamiskt ljud från roterande rotorblad. I vindkraftverkens omedelbara närhet kan även ljud från kraftelektroniken höras vid drift. På avstånd som överstiger cirka 200 meter från verket hörs i praktiken endast det aerodynamiska 9

11 ( svischande ) ljudet från rotorbladen. Rotorerna har skiftande varvtal, vilket innebär låg ljudnivå vid låga vindstyrkor och högre ljudnivå vid höga vindstyrkor. I Sverige bör, enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller nattetid, ljud från vindkraftverk inte överstiga 40 db(a) vid bostäder (Naturvårdsverket, 2006). Ljudutredningskarta över vindkraftsetableringen. Ljudberäkningar för alla bostäder inom 1 km från något av vindkraftverken har utförts i beräkningsprogrammet WindPRO DECIBEL (EMD, 2007). Beräkningarna utgår från yttre förhållanden då det blåser 8 m/s på 10 meters höjd, eftersom detta anses vara då ljudet från vindkraftverk uppfattas som tydligast. Vid lägre vindhastigheter blir ljudnivåerna från vindkraftverken lägre. Vid högre vindhastigheter kommer ljudet från vindkraftverken att öka, men då maskeras det av det vindbrus som uppkommer i områdets vegetation. 10

12 Beräkningsprogrammet tar ingen hänsyn till bullerdämpande vegetation, byggnader etc., utan utgår från ett helt öppet landskap mellan vindkraftverk och bostadshus. Beräkningarna bygger också på att samtliga bostäder utsätts för maximal ljudnivå som följd av att vindriktningen är den mest ogynnsamma, sett från respektive bostad. Av dessa anledningar kan beräkningarna betecknas som värsta fallet - beräkningar. Beräkningsmodellen är baserad på rekommendationer av Naturvårdsverket (2001). I kartan nedan finns en ljudutbredningskarta och i Bilaga 1 finns fullständiga resultat från ljudberäkningarna för det redovisade huvudalternativet. Enligt resultaten kommer ljudet vid en bostad (S) att kunna överstiga det gällande riktvärdet 40 db(a). Detta hus tillhör fastigheten Lårstad 1:5 och kommer att rivas eller taxeras om till ekonomibyggnad ifall vindkraftverken byggs. Som framgår av kartan och Bilaga 1 kommer ingen av de övriga bostäderna att utsättas för ljudnivåer som överskrider gränsvärdet. Skulle ljudnivån vid närliggande bostäder ändå överstiga gällande riktvärden efter vindkraftverkens uppförande (vilket är mycket osannolikt), kommer åtgärder att vidtas för att minska ljudet. Den mest effektiva åtgärden är att utföra en så kallad ljudoptimering. Det innebär i korthet att styrdatorn i vindkraftverken programmeras att reducera ljudet genom att minska rotorns varvtal. Detta medför också att effekten minskas. Utvecklingen av vindkraftverk går fort framåt. Dessutom tar tillståndsprocessen ofta flera år. Det är därför inte möjligt att idag säga exakt vilket fabrikat eller vilken modell som kommer att uppföras vid Lårstad. Vilka verk som än väljs, så kommer källjudet att anpassas genom ljudoptimering så att ingen bostad erhåller ljud över 40 db(a). För att sedan säkerställa att verken drivs med rätt källjud kommer ett kontrollprogram att utformas i samarbete med Motala kommun. Ett förslag är att servicetekniker kontrollerar källjudet i samband med övrig service och kvitterar att verket drivs i enlighet med vad som getts tillstånd för. Med bakgrund av detta kan ljudpåverkan från vindkraftverken på kringliggande bostäder anses rimlig Infra- och ultraljud Vindkraftverk ger upphov till visst infra- och ultraljud. Ultraljud är ljud med frekvenser över Hz, det vill säga ljud över människans hörselområde. Exponering av höga infraljudsnivåer kan påverka människor, främst genom ökad trötthet. Ultraljud kan även vara störande för exempelvis hundar, som kan uppfatta högre frekvenser än människor. Infraljud från moderna vindkraftverk ligger på så låga nivåer att de är helt utan betydelse ur störningssynpunkt för människor (Naturvårdsverket, 2001). Det finns inte heller något dokumenterat fall där höga ultraljudsnivåer från vindkraftverk konstaterats (Rudolphi, 2001). 5.5 Skuggeffekter När solen befinner sig bakom de roterade rotorbladen på ett vindkraftverk kan växlingar mellan ljus och skugga uppkomma i närområdet. I praktiken uppstår skuggeffekterna när solen står lågt och skugga därmed kastas långt. Detta inträffa främst dagtid under vintern, respektive morgon/kväll under sommaren. Skuggan blir mer diffus ju längre avståndet är till vindkraftverket. Skuggeffekter på bostäder inom 1 km från något av vindkraftverken har beräknats i beräkningsprogrammet WindPRO SHADOW (EMD, 2007). Skuggtider har beräknats på en 25 m² horisontell yta för varje bostad. Genom att beakta den statistiska sannolikheten för molnfrihet och vindriktning i det aktuella etableringsområdet, erhålls skuggtider som kan betraktas som förväntade värden. Beräkningsprogrammet tar dock inte någon hänsyn till hinder, som till exempel skog eller byggnader, vilket reducerar skuggpåverkan. Den verkliga skuggtiden är därför ofta lägre än den teoretiskt beräknade. Enligt Boverket bör vindkraftverket inte skugga mer än sammanlagt 8 timmar per år på en 25 m² horisontell yta vid en bostad. Se Bilaga 2 för fullständiga resultat från skuggberäkning för huvudalternativet. Enligt beräkningarna kommer bostäderna på 7 fastigheter att erhålla skuggtider som överskrider Boverkets riktlinjer. Det som kanske mest av allt avgör hur störande de rörliga skuggorna upplevs, är vid vilken tidpunkt skuggningen sker. Skuggning kvällstid på sommaren upplevs t.ex. ofta som mer störande än skuggning på morgonen under vinterhalvåret. Sammanfattningsvis kan sägas att skugg- 11

13 ningen på alla de berörda fastigheterna sker på förmiddagen under vinterhalvåret eller på morgonen sommartid. Detta är normalt tidpunkter då skuggningen normalt inte upplevs som störande. Om de rörliga skuggorna ändå skulle upplevas störande vid de bostäder där skuggnormen överskrids, kommer vindkraftverkens funktion för skuggurkoppling att utnyttjas. Verken programmeras då så att de stängs av vid vissa tidpunkter, under förutsättning att de yttre betingelserna är sådana att skuggor uppkommer. Denna programmering kan endast utföras av servicetekniker. Ett kontrollprogram kan därför enkelt utformas för att tillse att verken drivs i enlighet med tillstånden. Genom detta kan det säkerställas att inte gällande riktvärden överskrids. Vindkraftverken bedöms därför inte medföra påtagliga konsekvenser på boendemiljön med avseende på rörliga skuggor. 5.6 Risker Säkerhetsrisker Vindkraftverk kan utgöra en säkerhetsrisk. Brand kan uppstå i en generator, rotorblad kan lossna och påväxt is glida av ett rotorblad och falla ned. Övervakning och regelbunden service gör dock sannolikheten för olyckor liten och så vitt känt har ingen olycka med personskador för utomstående förekommit vid Sveriges över 800 vindkraftverk. Avståndet till närmaste bostadshus är ca 470 meter. Eftersom etableringsområdet endast i mycket liten omfattning nyttjas för friluftslivsändamål, förväntas inga större ansamlingar av människor röra sig under eller i den direkta närheten av vindkraftverk. Därmed bedöms risken för skador till följd av haverier, isbildning etc. som mycket liten. Vindkraftverken är utrustade med övervakningssystem så att verken stannar om till exempel temperaturen blir för hög. Risken för brand i vindkraftverken minimeras därmed. Vid driftstopp larmas driftsansvarig som undersöker vindkraftverket innan det kan startas på nytt. I vindkraftverken finns åskledare installerade. Olyckor i samband med åsknedslag undviks därigenom. Dörren till tornet är alltid låst och endast behörig personal har tillträde. Det går endast att klättra upp i vindkraftverket på insidan av tornet. Vid servicearbeten ska alltid den säkerhetssele som finns i vindkraftverket användas Elektromagnetiska fält Elektromagnetiska fält skapas varje gång elektricitet alstras, transporteras eller används. Fältet består av en elektrisk och en magnetisk del som har olika egenskaper. Magnetiska fält försvagas med avståndet till källan medan elektriska fält avskärmas eller försvagas av ledande föremål såsom träd och byggnader. De viktigaste källorna till elektromagnetiska fält i vår omgivning är mobiltelefoner och basstationer, kablar samt olika typer av elektriska apparater (Elforsk, 1998). I fallet med vindkraftverk bedöms endast påverkan på strålmiljön uppstå i den absoluta närheten av uppförda transformatorstationer samt till viss del även kring nedgrävda kablar. Samtliga materiel kommer vara utformade enligt gängse praxis för att säkerställa en säker strålmiljö. De elektromagnetiska fält som förväntas uppstå är mycket små, varför miljöpåverkan kan anses vara marginell. 12

14 5.7 Miljöbedömning 1 En framtida exploatering i enlighet med detta program bedöms utifrån nedan redovisade konsekvenser samt med hänvisning till bestämmelserna i 6 kap miljöbalken 11, 3 stycket, förordningen om MKB, 4 2 stycket och bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen, inte medföra betydande miljöpåverkan, som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. Bestämmelserna i PBL 5 kap 18 tredje stycket, PBF 12 samt bedömningskriterierna i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ger inte skäl för någon annan bedömning. Eventuella intressekonflikter förutsätts få en närmare belysning under samrådsskedet. 6 MEDVERKANDE I PLANARBETET 6.1 Konsulter Detaljplaneprogrammet är upprättat av Thomas Nilsson och Henric Karlsson, Eolus Vind AB och Lisa Setterdahl, White arkitekter AB. 6.2 Tjänstemän Handlingen har utarbetats i samråd med berörda tjänstemän inom kommunen. Kommunen handläggare är Alisa Basic, planarkitekt, Kommunledningskontoret/Stadsbyggnad. 7 BILAGOR Bilaga 1. Ljudberäkningar Bilaga 2. Skuggberäkningar Bilaga 3. Planeringsmål för vindkraft Bilaga 4. Alternativ Bilagorna finns under kontorstid tillgängliga på Stadsbyggnadsenheten, plan 2 i kommunhuset, i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala samt på kommunens hemsida. 1 Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 2 stycket skall en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser göras när en detaljplan upprättas eller ändras om dess genomförande kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken. För kommunens bedömning av om genomförandet skall antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall kriterierna i bilaga 4, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tillämpas. Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för vissa ändamål som anges i PBL 5 kap 18 3 stycket. Vid bedömning av om betydande miljöpåverkan skall anses föreligga i detta avseende skall kommunen enligt plan- och byggförordningen (PBF) 12 tillämpa de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 13

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare: Johnny Carlberg,

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Detaljplan norr om Västerlösa för del av HACKERYD 5:5 m.fl.

Detaljplan norr om Västerlösa för del av HACKERYD 5:5 m.fl. 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-06-04 Dnr 2008.0043 Teknik och samhällsbyggnad Rebecka Petersson Detaljplan norr om Västerlösa för del av HACKERYD 5:5 m.fl. Samrådsredogörelse Orientering

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till översiktsplan 2009 Utkast till samrådshandling Beställare:

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

Vindbruksplan Essunga Kommun. Underhandskopia och koncept. Henric Ernstson Konsult. Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Vindbruksplan Essunga Kommun. Underhandskopia och koncept. Henric Ernstson Konsult. Contekton Arkitekter Fyrstad AB He Vindbruksplan Essunga Kommun Underhandskopia och koncept Henric Ernstson Konsult Contekton Arkitekter Fyrstad AB 0 04 Q:\henric\ARBETE\HEKonsult\7306\Vindkraftplan Essunga Kommun_v102.docx / utskriven:

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun SAMRÅDSVERSION Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan KONCEPT Samråd februari 2011 Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan Samråd februari 2011

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

Program för detaljplan

Program för detaljplan Detaljplaneprogram för nya bostäder inom fastigheterna Sjuntorps tätort Trollhättans kommun Program för detaljplan Samrådshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Uprättad i oktober 2010 Sjuntorps tätort

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Mobiltelefonmast vid Knapstigen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Knapstigen Del av fastigheten Brevik 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5.1 Vindkraftverket Teknisk utformning och produktion Ett vindkraftverk består av ett torn med maskinhus, rotor och rotorblad. Tornet förankras med ett fundament

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen

Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen Utställningshandling Utställningstid 2012-02-01 03-31 2011-02-23 Detta tematiska tillägg har utarbetats av Hörby kommun genom: Ingmar Tykesson, projektledare

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer