Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB"

Transkript

1 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg Mark Murphy Andreas Käck Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

2 Sammanfattning På uppdrag av Skellefteå Kraft AB har detta projekt undersökt möjligheterna för uppförande av vindkraftverk i området runt Hornmyr. I Detta område finns tre berg som är intressanta för vindkraftsutbyggnad, Hornmyrbrånan, Maskenträskliden och Mittiliden. Denna undersökning fastställde att Mittiliden var bästa platsen att genomföra en etablering av en vindkraftpark på. Beräkningar har utförts för en vindkraftpark innehållande tio styckena 1MW Dynawind vindkraftsverk, vilka under rådande förutsättningar kommer att producera 27550MWh årligen. Den totala investeringskostnaden bestämdes till 101Mkr och återbetalningstiden fastställdes till 8år. ii

3 1 Inledning Uppdragsgivare Lokalisering Placering Vindhastigheter Teknik Beskrivning av verksamheten Utformning och omfattning Fundament Demontering Administrativ Handläggning Tillstånd Infrastruktur Väg Elnät samt telefonanslutning Miljökonsekvensbeskrivning Landskapsbild Djur och växter Markpåverkan Hydrologi Avfall Risker Ljud Skuggbildningar/reflexer Riksintressen Nollalternativ Alternativa platser Alternativa utformningar Ekonomisk kalkyl Referenser: Bilaga 1 - Ljudmätning Bilaga 2 - Skuggmätning Bilaga 3 Natura Ekonomiska kalkyler iii

4 1 Inledning Politiker runt om i världen har börjat titta närmare på klimatförändringar och vårt beroende av olja och andra fossila bränslen. Många har insett att oljan är en icke förnybar resurs och att den för eller senare kommer att ta slut. Dessutom producerar förbränning av fossila bränslen koldioxid, vilket enligt gjorda undersökningar har visats påverka miljön negativt genom att bidra till växthuseffekten. Vi tvingas därigenom att gå över till förnyelsebara energikällor. Denna omställningsprocess går långsamt främst pga. ekonomiska skäl. Svenska politiker har upprättat 16 stycken miljömål för att skynda på, denna process på lokal nivå. Till detta har även ett elcertifikatsystem upprättats. Dessa åtgärder är ämnade att öka förnyelsebara energikällor med 17 TWh till år De positiva effekterna med vindkraft är många, kort kan nämnas att en vindkraftetablering bidrar till möjligheten att uppnå flera av riksdagens fastställda miljömål såsom begränsad klimatpåverkan, friskluft, bara naturlig försurning, samt god bebyggd miljö. Ytterligare kan sägas att den energi som behövs för tillverkning, byggande samt drift och underhåll av ett vindkraftverk för hela dess livstid, återgenereras av vindkraftverket redan under några av dess första funktionsmånader. Efter vindkraftverkens funktionstid på typiska år kan de endera förnyas eller nedmonteras. Vid demontering och skrotning så kan så gott som allt material återanvändas och driftområdet återställas till ursprungsskick eller utnyttjas för annan verksamhet.(2) I landets elsystem ersätter vindkraften i första hand den särproduktion som har de största rörliga kostnaderna. I norden är det främst fråga om kolkraft. Därmed kommer en minskning att ske av utsläpp som kommer från denna förbränning. Den negativa inställningen beror mest av de förväntade negativa effekter på landskapsbilden, Likaså har bullerstörningar, visuella effekter mm, uppmärksammats. Däröver är det viktigt att ta hänsyn till eventuella ekologiska effekter såsom: 1. Kollisionsrisker om vindsnurror placeras i områden med fågelsträck. 2. Direkt påverkan på mark och vegetation under själva byggfasen. Samtliga aspekter måste undersökas vid projektering. Med detta arbete skall vi titta närmare på tillståndsprocess, ekonomi, och miljöpåverkan som ett uppförande av vindkraftverk medför. 1 Räknat från

5 1.1 Uppdragsgivare Denna förstudie görs på uppdrag av Skellefteå Kraft AB som är en av de större producenterna av elkraft i Sverige. År 2006 producerade de 2600 GWh vattenkraft, 810 GWh värmekraft, och 500 GWh kärnkraft. Vindkraften är en väldigt liten del i deras totala energiproduktion dock är vindkraften på uppgång och ligger i linje med företagets miljöpolicy Det är tänkt att Skellefteå Krafts skall äga vindkraftparken och arrendera den mark som företaget kommer att behöva nyttja. Detta avtal sker då enligt markavtal med markägaren. 2 Lokalisering Tjugofem kilometer sydväst om Lycksele ligger ett område som kallas Hornmyran här finns tre berg Hornmyrbrånan, Maskenträskliden, samt Mittiliden. Hornmyrbrånan ligger längst från vägen och de andra bergen med våtmarker och vattendrag. Se nedanstående figur. En enskild väg med bom på kartan närmar sig Hornmyrbrånan norrifrån och undviker de flesta våtmarker. Dock är vägen kurvig, korsar våtmarker, och slutar nära en skogsbiotopskydd område (ljusgrönt inringat område ). 2

6 Områden norr och öster om Hornmyrbrånan är täckta med våtmarker och mindre vattendrag som efter cirka sex till sju kilometer är en del i Öreälvens Natura 2000 område. Öreälvens Natura 2000 område sträcker sig längs Öreälven och dessa biflöde hela vägen från Vilhelmina till Östersjön. Området har riksintresse för naturvård och friluftsliv, där är djurskydd utlagt för utter, möss, och vatteninsekter. Inga av dessa arter är hotade dock och några övriga intressen finns inte i hela området som undersökts. Maskenträskliden har ett utbyggt område som benämns Dakota på kartan. I detta område finns en Västerbottens gård, närmare undersökningar behövs för att kunna klarlägga ifall denna är bosatt. Några övriga hus i området har undersökningarna ej visat. Mittiliden har inget utbyggt område eller hus i närheten. Det finns mindre vattendrag på den östra sidan men annars finns det relativt lite vatten och våtmark i närheten. En kort väg från Dakota till Mittilidens topp skulle kunna anläggas. Denna skulle då inte behöva stiga högre än 25 meter. Denna dragning skulle innebära att varken vattendrag eller våtmarker korsas. Ljud samt reflex utbredning från vindkraftsparken kommer i detta fall inte att påverka någon människa vilket talar för en etablering i detta område. 2.1 Placering Lokaliseringsprincipen förespråkar minsta möjliga påverkan på miljön och hälsan. Miljömålet myllrande våtmarker som förespråkar skydd för våtmarker och miljömålet levande skogar talar emot en placering vid Hornmyrbrånan. Bullret och skuggpåverkan på människor talar emot en placering vid Maskenträskliden om det skulle finnas någon bosatt där. Det område som ser mest lovande ut med avseende på vindhastigheter och miljöpåverkan är således Mittiliden vilket medför att detta blir, det område som vi kommer att undersöka närmare. 2.2 Vindhastigheter Vindhastighetsberäkningarna har utförts med hjälp av datorprogrammet WindPRO. Programmet använde som referens, mätdata från Gunnarns flygplats. Resultatet blev en medelvindhastighet för Maskenträskliden på 7,3 m/s samt en något högre hastighet för Mittiliden på 7,5 m/s. vilket väl överensstämmer med vindhastighetsuppgifter som Uppsala Universitet tagit fram för området. Deras resultat var således också att Mittiliden hade det bästa vindförhållandet i detta område. 3 Teknik 3.1 Beskrivning av verksamheten I ett vindkraftverk omvandlas luftens rörelseenergi till elektrisk energi då vinden strömmar mot vindkraftverkets blad. Bladen är anslutna till ett nav som i sin tur sitter fast på en turbinaxel. Då vinden blåser mot bladen uppstår en tryckskillnad över fram- och baksidan av dessa. Tryckskillnaden ger upphov till en vridande kraft på bladen och därigenom skapas en rotation av turbinaxeln. Denna driver en generator som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. För att nyttja högre vindhastighet och därmed högre elektrisk energi så ökas tornets 3

7 höjd. Ökningen av vindhastighet beror på att luften på högre höjd inte bromsas upp lika mycket av hinder på marken. 3.2 Utformning och omfattning Det som avgör utformningen är huvuddels nedanstående punkter: Etableringsplatsens storlek Elnätet Vindförhållandet Att tänka på vad gäller den första punkten är hur många verk som kan placeras ut innan de börjar påverkar varandras luftströmmar negativt. Dock får utplaceringen inte heller vara för utspridd utan parken skall i största möjliga mån sträva efter en helhet. Detta för att minimera påverkan av landskapsbilden. Vad det gäller den andra punkten är det främst kapaciteten på det lokala elnätet som bör beaktas (hur mycket el som kan tas emot). Vindförhållandet är slutligen den viktigaste av alla punkter vid val av utformning av en vindkraftspark. Det gäller här att välja en vindkraftsmodell som är konstruerad att prestera optimalt under de givna förutsättningarna på den tänkta etableringsplatsen Det alternativ som känns mest relevant att undersöka, med hänsyn till ovanstående punkter, är att etablera en vindkraftspark med mindre vindkraftverk på 1000 kw. Ett lämpligt sådant säljs av Dynawind (modell wwd-1). Detta alternativ är intressant dels eftersom modellen är kompakt dimensionerad (rotor diameter 56 m) vilket underlättar transport och montering avsevärt. Dessutom har modellen en relativt låg inkopplingsvind (3m/s) samt märkvind(12,5m/s). Dynawind är dessutom ett svenskt företag med produktionen förlagd i Filipstad vilket innebär att inköp därifrån gynnar svensk ekonomi och industri. Vi antar med stöd av (4) att det lokala elnätet har kapacitet att ta emot den el som vindkraftsparken producerar så länge som vi håller oss inom 10 verk. (Detta behöver ändå naturligtvis undersökas närmare). Vi har uteslutit alternativet att etablera större vindkraftsverk dels pga. begränsningar i det lokala elnätet. Vi kan då med stor sannolikhet inte koppla på oss på det lokala elnätet utan måste koppla in oss på det grövre stamnätet. Dessa verk har dessutom en rotordiameter på 45m och uppåt vilket medför att det uppstår stora transportproblem till etableringsplatsen där den största flaskhalsen bör vara genomfarten genom Lycksele. Vi bedömer dessutom att det vore uteslutet av flera skäl, ekonomiska såväl som landskapsvisuella att placera ut ett enskilt verk för när förstärkning av väg och markförberedelse är genomförd för ett verk så behövs inte någon större ytterliggare insats göras för att placera ut fler verk. Det finns också erfarenheter som visar att så fort det första verket är utplacerat spelar de följande verken inte så stor roll med avseende på förändring av landskapsbild, buller, reflexer etc, en tröskel är redan passerad. 4

8 3.3 Fundament Det finns ett antal typer av fundament, med stöd av (7) beskrivs några som är aktuella för vårt projekt. Gravitationsfundament Används vanligtvis vid uppförande av vindkraftverk på platser där det inte finns berggrund att förankra i. Tekniken går ut på att en stor kvadratisk grop med ett djup på cirka två meter skapas. I botten av denna grop läggs armeringsjärn ut och i mitten formas en pelare som fungerar som sockel för verket. Gropen gjuts sedan igen och efter en månads härdning läggs fyllnadsmassan på och tornet monteras. Bergsfundament Kräver sprängning av en cirka två meter djup och cirka nio meter kvadratisk grop. Armeringsjärn läggs ner och gropen gjuts igen. Därefter borras hål i berget i vilka det därefter gjuts fast bultar med hjälp av expanderande betong. Slutligen förankras fundamentet i bultarna och tornet kan därefter monteras. Rockadapter som endast kräver en plan yta på 25 kvadratmeter. Den består av armeringsjärn och betong som bildar en krans. Denna förankras sedan i berget med bultar. Rockadapter används om berget är av god kvalitet. Val av fundament beror helt på den mark som finns på etableringsplatsen. Där måste undersökningar göras för att med säkerhet kunna välja mellan ovanstående alternativ. 3.4 Demontering Materialet som används i ett vindkraftverk kan antingen skrotas eller säljas och återanvändas i ett nytt vindkraftverk efter demontering. Inkomsterna för material är högre än demonteringsutgifterna, detta bidrar till att vindkraftverken blir demonterade när de är nedgångna. 4 Administrativ Handläggning Projektering utförs av en konsultfirma med kompetens inom vindkraft. Infrastrukturen kommer att byggas av entreprenörer medan fundamenten tillsammans med vindkraftverket byggs av Dynawind på beställning. El-anslutningen kommer att utföras av Skellefteå Kraft AB eller sitt dotterbolag Lycksele Elnät AB. Därefter ansvarar Skellefteå Kraft AB för service och underhåll. 5

9 Tillstånd kommer att sökas hos Länsstyrelsen enligt Miljöbalken medan bygglov kommer att sökas hos Lycksele Kommun enligt plan- och byggnadslagen (PBL). Militären och luftfartsverket måste ge godkännande före samrådsmötet. Enligt VindGis har Totalförsvaret inget intresse inom området. Dessutom ligger Hornmyran i en riktning nästan rättvinkligt till Lycksele Flygplats bana, så Hornmyran ligger definitivt utanför flygplatsens landnings och startkorridor. 4.1 Tillstånd Vindkraftsparken kommer att anläggas i ett område där inga kolliderande riksintressen föreligger och parken planeras bestå av 10 styckena en megawatts verk, vilket skulle medföra en sammanlagd maximal effekt på 10 MW. Med stöd av (4) försöker vi beskriva tillståndsprocessen för vårt fall, nedan. I och med att det är en mindre park som planeras så är det tillräckligt att lämna in en anmälan till Lycksele kommun för prövning. Anmälan skall innehålla allt som kommunen behöver för att kunna bedöma vindkraftens påverkan på miljön som miljöfarlig verksamhet. Kommunen beslutar från fall till fall om anmälan även bör innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Därefter notificeras alla som kan vara berörda. En liknande procedur upprepas för det tekniska kontoret inom kommunen enligt plan- och bygglagen. D.v.s. Vi måste söka bygglov. Här kan kommunen bestämma mycket när det gäller detaljplanen. Dock så är, enligt översiktsplan (6) Lycksele kommun positivt inställda till att vindkraftanläggningar placeras och byggs inom kommunen. Den som vill bygga en vindkraftanläggning under 25 MW (Som i vårt fall) får frivilligt ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen, även om lagen inte kräver det. Detta innebär att den hanteras på samma sätt som ett tillstånd över 25 MW. På så sätt slipper man överraskningar som klagomål under ett senare tillfälle eller under driften, vilket kan leda till att man måste genomföra mätningar, kontrollera miljöaspekter, och mer eller mindre utföra en miljökonsekvensbeskrivning till fullo. Med ett tillstånd i handen, så vet man vilka förutsättningar som gäller. Rekommendationen är att Skellefteå kraft går denna väg detta främst p.g.a. investeringens stora ekonomiska omfattning. 5 Infrastruktur Vägar, elledningar, och telefonanslutningar behövs för att installera vindkraftsparken, driva verksamheten, utföra underhåll, och sälja producerad el. Se bilden på nästa sida för möjliga sträckningar: 6

10 5.1 Väg En möjlig dragning kan enligt figuren ovan vara att lägga en väg från Dakota till Mittilidens topp. Vägen skulle vara cirka 2,5 kilometer lång med små avfarter till varje verk. Denna väg kommer då att klättra ungefär 25 meter och skall vara utformad så att erosion undviks och dess påverkan på miljön minimal. Enligt (6) har det allmänna vägnätet inom kommunen tillräcklig bärighet för de transporter som krävs. 5.2 Elnät samt telefonanslutning Elledning och telefonanslutning kan läggas bredvid vägen till Dakota där en transformator med eget hus bredvid huvudvägen kan konvertera spänningen för direkt anslutning till det lokala nätet. Det lokala nätet ägs av Lycksele Elnät AB som är ett dotterbolag till Skellefteå Kraft AB. Vi har inte gjort några undersökningar om leverans kan ske till detta närliggande elnät så detta måste Skellefteå kraft titta närmare på men enligt (4) skall det lokala elnätet generellt ha kapacitet att ta emot den mängd el som parken skulle komma att producera. 6 Miljökonsekvensbeskrivning 6.1 Landskapsbild Högt belägen med en vacker vy ligger Hornmyran. som ligger på pendelavstånd, 2,5 mil, från Lycksele. Landskapstypen är av typen bergkullterräng. Denna kännetecknas av en vågig terrängprofil som skapas av de typiska uppstickande bergskullarna. Landskapet är högst varierat, karaktären växlar snabbt och de siktavgränsande elementen är många. Skogsproduktion är den i särklass övervägande markanvändningen vilket också är tydligt när man betraktar landskapet.(3) 7

11 Påverkan på landskapsbilden är en av de viktigaste aspekterna när det gäller vindkraftens påverkan på omgivningen. Vi har dock ej haft möjlighet att åka ut på plats och för att skapa ett fotomontage taget från de vanligaste åskådningsplatserna. Detta är något som Skellefteåkraft bör göra för att kunna undersöka storleken på den eventuellt visuella störning som en vindkraftsetablering ger i detta fall. 6.2 Djur och växter Floran påverkas under byggnadsfasen och även när dragning av el, vägar och liknande ingrepp påverkar grundvattennivån. Enligt (4) finns undersökningar gjorda som visar att i snitt skadas endast några få fåglar per år av ett vindkraftverk som bör ställas i jämförelse med att övriga byggnader och konstruktioner, trafik och jakt förorsakar ca en miljon fåglars död vardera. Artberoende inverkningar kan lokalt vara större, varför ornitologisk sakkunskap är önskvärd vid platsplaneringen 6.3 Markpåverkan Mittliden omges av närliggande väg och elnät vilket medför minimal markpåverkan. Dock måste alltid ett betongfundament läggas ned i marken för varje verk som fungerar som motvikt. Denna kan dock relativt enkelt avlägsnas vid demontering av verket så att marken återställs till ursprungsskick. 6.4 Hydrologi Den tänkta etableringsplatsen inklusive vägar och infrastruktur befinner sig på torr mark bortifrån alla våtmarker och mindre vattendrag. Platsen är delvis vald av denna anledning. Påverkan på grund- och ytvatten minimeras på så sätt. Erosionproblem kan begränsas om vägen byggs ordentligt. 6.5 Avfall Vindkraftverk förbrukar inget bränsle, men fett och olja behövs för att skydda växellådan och andra komponenter. Det kemiska avfallet är till stor del oljebyten i vindkraftverket. Därmed är det viktigt att anlita miljöcertifierade företag när service skall utföras. Under rivning kan materialet i själva vindkraftverket antingen återanvändas eller återvinnas likaså elkablarna. Fundamenten medför kostnader och måste rivas av ett rivningsföretag för att återställa marken under och runt omkring vindkraftverket. 8

12 6.6 Risker Under vintertid finns det risk för isbildning och fallande isbitar. Servicetekniker bör använda skyddsutrustning när arbeten utförs. Enligt (6) skall Varningsskyltar, exempelvis varning för nedfallande is uppsättas för att varna eventuella förbipasserande. 6.7 Ljud Ljudpåverkan uppstår enbart i kraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud såsom brus av vågor och vind dränker på längre avstånd helt kraftverkens driftljud. Vid ljudberäkningen har datorprogrammet WindPRO använts. Beräkningarna visade att Dakota som är närmaste område skulle motta 39,1 dba. Beräkningarna finns i bilaga Skuggbildningar/reflexer Skuggberäkningarna som även utförts av WindPro kom fram till att Dakota skulle få 14 timmar skugga per år i värsta fallet då rotorbladet täcker minst tjugo procent av solen. Överstmyrbrännan och Dugers skulle bli opåverkade. Resultat beräkningarna är gjorda vid 475 meter över havet. Beräkningarna finns i bilaga Riksintressen Förekomsten av riksintressen i detta område har undersökts med Vindgis, Naturvårdsverket, Västerbottens länsstyrelse, och genom Lyckseles kommuns kartor. Slutsatserna har blivit att några sådana kolliderande intressen inte finns Nollalternativ Om vindkraftverken inte byggs går Lycksele kommun och Sverige miste om cirka 25 GWh miljövänligt el per år. Utan istället kommer någon annan icke miljövänlig el att produceras och miljön får står för kostnaden. I värsta fall blir det kolkraft från utlandet. Vindkraft har inga miljöföroreningar under driften medan andra alternativ släpper ut olika mängder CO 2, NO x, SO x, och så vidare. Lokala jobbtillfällen för service och underhållarbete försvinner tillsammans med vinster från avverkade skog. Landskapsbilden förblir oförändrad. 9

13 6.11 Alternativa platser Om det visar sig att Dakota inte längre är bebodda, då är det möjligt att bygga hela vindkraftparken runt Maskenträskliden istället för Mittiliden. Medelvindhastigheten är lite mindre där men huvudvägen svänger runt halva berget så vindparken är mer tillgänglig och kostnaderna från infrastrukturen blir mindre. Hornmyrbrånan kräver större påverkan på miljön eftersom det omges av mindre vattendrag och våtmarker Alternativa utformningar Uppförande av vindkraftverk på Mittiliden kan innehålla allt från ett till 10 verk utan att påverka vattendrag eller våtmarker i närheten. Mindre vindkraftverk används för att underlätta transport och uppbyggande. Inbördes placering bestäms av WindPro där man försöka minimera förlusterna i vindparken p.g.a. turbulens. 7 Ekonomisk kalkyl De ekonomiska kalkylerna är baserade på schablonvärden där investeringskostnader består av vindkraftverket, fundamentet, vägar, elanslutning, markavtal, och projektering. Driftkostnader består av engångsavgifter som elmätning, telefon, miljötillsynsavgift, och administration samt avgifter som berör på effekten såsom service, försäkring, och fastighetskatt. Intäkterna kommer från elförsäljning och elcertifikat. Transport, resning, driftssättning samt kostnad för fundamentet ingår i vindkraftverkets pris vid beställning. Kabel, transformator och mindre ställverk ingår i elanslutningskostnaden. Markkostnad räknas som en engångskostnad där företaget antingen köper marken rakt av eller betalar per effekt för hela vindkraftverkets liv. 25 procent moms antas vara räknade in i driftkostnaden. Inte inkluderad i beräkning är vindkraftverkets restvärde då materialen skrotas och marken återställs. Det totala investeringskostnaden för 10 styckena 1 MW:s vindkraftverk, 2,5 kilometer anlagd väg, 7,5 kilometer nedlagd elkabel samt tillgång till 57 ha mark räknades till 101 Mkr. Kapitalkostnad enligt annuitetsmetoden med 5 % ränta och en ekonomisk livslängd av 20 år blir då 8,1 Mkr. Driftkostnaderna har beräknats till 1,17 Mkr. Vindkraftparken beräknades generera 27,550 MWh. Intäkter baserade på en elförsäljnings pris av 30 öre per kwh och elcertifikat pris av 20 öre per kwh beräknades till 13,8 Mkr. Detta medför en återbetalningstid på 8 år, en årlig vinst på 4,5 Mkr, och en produktionskostnad på 4 öre per kwh. När 10 % felmarginal tas bort från elproduktionen, då blir produktionen 24,800 MWh och intäkterna 12,4 Mkr. Detta medför en återbetalningstid på 9 år, en årlig vinst på 3,1 MWh, och en produktionskostnad på 5 öre per kwh. 10

14 Referenser: (1)!""#$%&'#%($%)*+*% (,,#+)+&,&*-"(. Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk, 2007, Energimyndigheten (4) (5) (6) (7) 11

15 Bilaga 1 - Ljudmätning 12

16 Bilaga 2 - Skuggmätning 13

17 Bilaga 3 Natura 2000 /0 1***23 Ekonomiska kalkyler Återbetalningstid, T i = där K i = investering, I å = årligt intäkt, D å = årlig driftskostnad I å K D å Annuitetsfaktor, a = 1 r ( 1+ r) n där r = räntan och n = den ekonomiska livslängden Kapitalkostnad enligt annuitetsmetoden, K å = a * K i Årlig vinst, V å = I å K å -D å Produktionskostnaden = Driftkostnaden / Antalet kwh producerade 14

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Tillämpad fysik och elektronik MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Av: Linus Bergström, Hans Eriksson och Daniel Hjortborg lisbem03@student.umu.se, hasern03@student.umu.se, dalhjg04@student.umu.se

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

D 0211 Generell information om fundamentanläggning

D 0211 Generell information om fundamentanläggning D 0211 Generell information om fundamentanläggning VINDKRAFTFUNDAMENT Vindkraftverk förankras i marken med någon typ av fundament. Det finns olika metoder för utförandet. Fundamentens utformning beror

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh] Sammanfattning Sverige har ett ambitiöst mål som syftar till att öka andelen förnybar energiproduktion. Energimyndighetens befintliga planeringsmål är att Sverige skall producera 10 TWh årligen från vindkraft

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun

Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun Lisa Ahlgren Examensarbete 30 Högskolepoäng, Magisterprogrammet i Fysisk Planering Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad Blekinge

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer