ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN"

Transkript

1 Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN 3 6 PÅVERKAN NATURA 2000 ROSENHOLM 3 7 BULLERBERÄKNINGAR 4 8 LJUDNIVÅ VID NATURA LÅGFREKVENT BULLER 6 10 KOMPLETTERANDE FOTOMONTAGE 6 11 FOTOMONTAGE ROSENHOLM 6 12 BEHOVSBASERAD HINDERBELYSNING 6 13 NEDMONTERING 7 ÖVRIGA FRÅGOR 9 UPPVIDINGE KOMMUN, BEMÖTANDE AV YTTRANDE 9 BILAGOR Bilaga D1 Bilaga D2 Bilaga D3 Kumulativa ljudberäkningar Rapport lågfrekvent ljud Fotomontage 1 (10) Statkraft Södra Vindkraft AB Framtidsvägen Växjö

2 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN Bolaget åtar sig att inte placera vindkraftverk inom 250 m från fastigheter angränsande till projektområdets områdesgräns. Genom detta åtagande anser Bolaget att det respektavstånd som översiktsplanen gör gällande innehålls. 2 NATURGRUS Det är tekniskt möjligt att gjuta fundament med bergkross i stället för naturgrus. Tillgången på bergkross av lämplig kvalitet beror på bergart och bergartens mineral. Bergkrossen behöver dock anpassas för ändamålet, bland annat genom att bergkross behöver kubiseras för att få en rundare form, siktas till rätt storleksfraktioner och för att minska mängden stenmjöl samt i vissa fall med magnet sortera ut vissa oönskade magnetiska bergarter. Vissa leverantörer använder bergkross vid tillverkningen av betong medan andra i nuläget enbart använder naturgrus. Att använda sig av krossmaterial istället för naturgrus innebär troligen en ökad kostnad för projekt Rosenholm. Fördyringen härrör från att bergkrossen behöver anpassas inför tillverkningen av betongen. Användning av bergkross i stället för naturgrus kan även medföra ett ökat slitage på pumputrustning och om bergkrossmaterialet är för kantigt behöver andelen cement ökas för att få till rätt egenskaper på betongen, vilket kan medföra ökade kostnader. Enligt beräkningar kommer det att krävas ca 1300 transporter av betong till fundament enkel väg med lastbil. För att minska påverkan på miljön avser bolaget att välja, där det är ekonomiskt försvarbart, en närbelägen leverantör av betong för att därigenom minska längden på transporterna. Att helt utesluta naturgrus skulle innebära att antalet leverantörer av betong skulle begränsas. Det skulle också innebära en risk för ökade transporter samt en betydande ökad kostnad. 3 MARKAVVATTNING Bolaget tolkar begreppet passiv markavvattning som en oavsiktlig, indirekt orsakad dränering av markvatten till följd av anläggningsverksamhet som exempelvis vägbyggnation eller förläggning av markkablar. Våtmarker är extra känsliga för förändrade hydrologiska förhållanden. Anläggning av vindkraftverk med tillhörande kringanläggningar kommer därför så långt som möjligt att ske utanför område som utgörs av våtmark. Det kan dock inte uteslutas att anläggning sker inom våtmark. Det är i dagsläget inte möjligt att ange vilka områden som eventuellt kan blir berörda eftersom slutlig verks- och väglayout inte är fastställd. För att minimera påverkan på våtmarker kan förstärkning och nybyggnation av vägar ske genom principen flytande väg, se bilaga 3 i tillståndsansökan. Markkablar kommer så långt möjligt att följa befintliga och nya vägar inom vindparken. Kabelschakt kommer så långt möjligt att återfyllas med schaktmassor. Genom dessa åtgärder bedömer Bolaget att risken för passiv markavvattning minimeras. 4 STRANDSKYDD Inom vindparkens område finns tre gölar och några vattendrag som omfattas av strandskydd. Av bilaga 1.4 i tillståndsansökan framgår att inga vindkraftverk kommer att anläggas inom strandskyddsområde för gölarna. Däremot kan kringanläggningar som vägar och kablar komma att bli aktuella inom detta område. Ovanstående innebär att lokalisering av vindkraftverk och vissa tillhörande kringanläggningar kan bli aktuella inom strandskyddat område för vattendragen. Bolaget gör bedömningen att sådan lokalisering, genom att de restriktioner som Bolaget hävdar i enlighet med bilaga 1.4 i 2 (10)

3 ansökan, inte motverkar syftet med strandskyddet som det definieras i 7 kap 13 miljöbalken. Denna bedömning grundar sig i att vattendragen inte är upptagna i genomförd naturinventering, se bilaga 5, och att dessa därmed inte besitter några särskilda naturvärden. Det kommer sannolikt inte att vara möjligt att helt undvika lokalisering av vägar och kablar inom 25 meter från vattendrag p.g.a. vattendragens geografiska läge inom området för vindpark Rosenholm. Förstärkningsåtgärder av befintliga vägar samt anläggning av nya vägar som berör vattendrag kommer att utföras i enlighet med beskrivning i MKB (Bilaga 3) och på ett sådant sätt att vattenflödet i vattendragen inte hindras. Anläggning av väg och markförlagd kabel bedöms, om redovisade skyddsåtgärder vidtas, inte hindra allmänheten från att beträda strandskyddat område och inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Därmed bedömer Bolaget att de aktuella åtgärderna inte strider mot 7 kap. 15 miljöbalken. Enligt 7 kap 18c pkt 6 miljöbalken får Länsstyrelsen ge dispens från eller upphäva strandskydd om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Bolaget anser att vindkraftsetablering i vindpark Rosenholm utgör ett sådant intresse. Området är också utpekat som riksintresse för vindbruk. Bolaget hemställer därför åt Länsstyrelsen att genom att meddela tillstånd för vindkraftparken, tillåta verksamhet i enlighet med yrkande i ansökan även inom strandskyddat område. 5 VILDMARKSLEDEN Vindparkens västra del genomkorsas av Vildmarksleden. Inom vindpark Rosenholm kan det bli aktuellt att använda Vildmarksleden som del av vägnätet på en kortare sträcka. Bolaget föreslår/hemställer att skyddsåtgärder för Vildmarksleden i de fall det blir aktuellt utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten. 6 PÅVERKAN NATURA 2000 ROSENHOLM Inga Natura 2000-områden ligger inom vindkraftsanläggningens etableringsområde. Etableringsområdet tangerar i den södra delen ett riksintresse för naturvården som kallas för Rosenholm. Riksintresseområdet omfattar kulturlandskapet och angränsande skogsmarker vid byn Rosenholm. Det är framför allt äldre betesmarker och lövhagar som utgör riksintressets värdekärna. En mindre del av riksintresset är Natura 2000-områden (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2005a). Natura 2000-området omfattar totalt 13,4 hektar och består av flera mindre delområden med artrika betesmarker och lövängar. Av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2005a och dess bevarandeplan för Natura 2000-området Rosenholm; fastställd framgår följande syfte med bevarandeplanen: Syftet med området är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de eventuella arter och livsmiljöer som förtecknats i området. Det främsta syftet med Rosenholm är att alla delområden ska ha en god hävd med rätt skötsel så att artrikedomen kan bevaras. Markerna skall hävdas genom bete eller alternativt slåtter (inklusive höbärgning och efterbete). Objektets hävdhistoria skall vara vägledande vid val av skötsel. Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga floran av lavar och svampar som är knutna till gamla grova ekar. I anläggningsskedet har den planerade verksamheten ingen direkt påverkan för arter och deras livsmiljöer då ingen del av anläggningsverksamheten sker i Natura 2000-området. En indirekt påverkan skulle kunna vara de transporter och då framförallt avgaser från transporter, som sker till anläggningsområdet på befintliga vägar i de skyddade områdenas närhet. Då merparten av dessa transporter sker under begränsad tid, under anläggningsskedet, bedöms avgaser från 3 (10)

4 denna trafik marginellt påverka floran av lavar och svampar. Vindparken bidrar på lång sikt till att luftkvaliteten förbättras som följd av minskad användning av fossilt bränsle. Under driftsskedet och avvecklingen kommer transportarbetet att vara begränsat. Påverkan bedöms därför som obetydlig. 7 BULLERBERÄKNINGAR Kumulativa ljudberäkningar har utförts för vindpark Rosenholm tillsammans med befintliga, tillståndsgivna och anmälda vindkraftverk i omkringliggande område. Nedan redovisas omkringliggande vindkraftverk använda i beräkning av kumulativ ljudutbredning. Vindpark Antal vindkraftverk Källjud Kommentar Lemnhult 32st 106,5dBA Ljudnivå för typ av vindkraftverk som är uppfört Tvinnesheda/Badeboda 50st 104,0dBA Ljudnivå i enlighet med huvudalternativ i miljötillstånd Karskruv 45st 104,9dBA Ljudnivå i enlighet med information från projektör Övriga vindkraftverk 4st 3st 101,9dBA 1st 105dBA Ljudnivå i enlighet med respektive anmälan Beräkningar visar att en ljudnivå om 40 db(a) kan innehållas vid bostäder, se bilaga D1. 4 (10)

5 8 LJUDNIVÅ VID NATURA 2000 Figur 1. Ljudberäkning för exempellayouten för vindpark Rosenholm. 5 (10)

6 Ljudberäkningarna visar att med nu gällande exempellayout för vindpark Rosenholm kommer 40 db(a) inte att kunna innehållas för den norra delen av Natura 2000 området. Om positionerna för vindkraftverken i södra delen av vindparken justeras söderut medför det att ljudutbredningen söderut ökar. Det finns bebyggelse i Rosenholm där ljudet inte får överstiga 40 db(a), vilket begränsar möjligheterna att flytta vindkraftverken söderut. Syftet med Natura 2000-området är enligt bevarandeplanen att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de eventuella arter och livsmiljöer som förtecknats i området. Det främsta syftet med Rosenholm är att alla delområden ska ha en god hävd med rätt skötsel så att artrikedomen kan bevaras. Markerna skall hävdas genom bete eller alternativt slåtter (inklusive höbärgning och efterbete). Objektets hävdhistoria skall vara vägledande vid val av skötsel. Bolaget anser att syftet med området inte motverkas om ljudnivån överstiger 40 db(a). 9 LÅGFREKVENT BULLER En beräkning av lågfrekvent buller har genomförts för presenterad exempellayout för planerad vindpark Rosenholm, se bilaga D2. Resultatet från beräkningarna visar att Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud inomhus bedöms klaras med avseende på ljud från de planerade 16 vindkraftverken i projekt Rosenholm för presenterad exempellayout. 10 KOMPLETTERANDE FOTOMONTAGE Tidigare gjorda fotomontage har kompletterats så att de verk som döljs av vegetation synliggjorts, se bilaga D3. 11 FOTOMONTAGE ROSENHOLM De fotomontage som bifogats inlämnad tillståndsansökan utgår från gällande exempellayout. Den gällande exempellayouten medger ett mycket begränsat utrymme att flytta verken närmare byn Rosenholm på grund av ljudkrav. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att en eventuell flytt av verken endast marginellt påverkar synbarheten av dessa. 12 BEHOVSBASERAD HINDERBELYSNING Transportstyrelsen är den myndighet som hanterar dispensansökningar avseende hinderbelysning för vindparker. En dispens innebär att projektören måste presentera en omfattande risk- och säkerhetsanalys för Transportstyrelsen baserat på bland annat teknikval, drifttid, sitespecifika analyser, samråd med försvar och den flygoperativa sidan med mera. För att dispens ska kunna beviljas behöver högt ställda krav uppfyllas avseende att det efterfrågestyrda systemet kan garantera samma säkerhet som den enligt lagstiftningen påkallade hinderbelysningen uppfyller. Bolaget följer utvecklingen avseende dispenser för efterfrågestyrd hinderbelysning noggrant. Det finns i dagsläget endast ett efterfrågestyrt hinderbelysningssystem som har erhållit dispens för testverksamhet i Sverige. Detta system är dock i dagsläget inte kommersiellt tillgängligt på marknaden utan ägs i dag av en enskild turbintillverkare. Bolaget har nyligen haft en dipensprocess hos Transportstyrelsen för att få prövat ett alternativt system för efterfrågestyrd hinderbelysning (baserat på transponderteknik) i en av bolagets vindparker i norra Sverige, ett system som finns tillgängligt på marknaden. Hittills gjord prövning hos Transportstyrelsen visar dock att detta system inte kommer att få dispens för det specifika projektet. Alternativa lösningar utreds av Bolaget, men idagläget har inget lämpligt system identifierats. Baserat på ovanstående kan Bolaget inte åta sig att utrusta vindkraftverken med 6 (10)

7 ett system för efterfrågansstyrd hindermarkering. Det är Transportstyrelsen som prövar och tar beslut om det är möjligt. 13 NEDMONTERING Syftet med att ställa en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder är att säkerställa att medel finns för nedmontering den dag detta blir aktuellt. Svensk Vindenergi har i rapporten Vindkraftverk kartläggning av aktiviteter och kostnader vid nedmontering, återställande av plats och återvinning konstaterat att kostnaden för nedmontering av vindkraftverk är svår att beräkna exakt då den är beroende av bland annat grad av återställande, avstånd till återvinningsanläggningar, i vilken omfattning material ska monteras ned, valutakurser med mera. Kostnader för nedmontering av verk och återställning av marken är beroende av vilka villkor och priser som är rådande i samband med nedmontering. De kostnader som uppkommer i samband med nedmontering och återställning är kopplade till maskinutrustning (kran samt övriga arbetsmaskiner), transport, arbetskraft samt deponi, återvinning och upparbetning av material. De intäkter som uppkommer i samband med nedmontering och återställning är kopplade till metaller i form av järn, stål, koppar och aluminium från vindkraftverk, ledningar och kringutrustning. Enligt dom från Miljööverdomstolen (Mål nr M ) har för vindpark Taka-Apua beslutats att säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda ska ställas med kronor för varje vindkraftverk. Statkraft har även i flera andra tillstånd fått beslut om en säkerhet för efterbehandling och återställningsåtgärder om tusen kronor. Liknande förutsättningar avseende kostnader bedöms gälla även för Rosenholm vindpark. Kostnaden för nedmontering antas utifrån beräkningsmodeller ur rapporten från Svensk Vindenergi vara mellan cirka och kr per turbin, vilket inkluderar nedmontering av turbin, omhändertagande av torn, rotorblad, generator, fundament ned till under markytan eller övertäckning samt transformatorer. Kostnader och möjliga intäkter är beroende av vilket fabrikat och modell som väljs. Bolaget har ännu inte fattat beslut om vilket fabrikat som ska användas i vindpark Rosenholm, men oavsett detta bedöms utifrån beräkningsmodellerna för nedmontering en säkerhet om kr tillräcklig för att täcka hela kostnaden för nedmonteringen. Kostnaden för avveckling av vindkraftverk är i huvudsak beroende av följande variabler: typ av torn (material och storlek) metod för nedmontering borttagning och tillvaratagande av interna och externa kablar borttagning av fundament intäkt för återvunnet material Det finns olika typer av torn på marknaden. Förutom ståltorn finns framförallt så kallade hybridtorn (även kallade betongtorn) där nederdelen är av betong och överdelen är av stål. Nedmonteringskostnaderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av torn vindkraftverket har. Betongtorn är något dyrare att montera ned. 7 (10)

8 Vid nedmontering av betongtorn sker arbetet ofta på samma sätt som vid montering, det vill säga lyftkran används och betongsektion för betongsektion plockas ned. Sedan de olika torndelarna har nedmonteras kan de krossas och återanvändas som exempelvis fyllnadsmaterial i andra byggnationer. Beräkning för nedmontering består av i huvudsak två delar; dels a) lyftkranskostnad och dels b) krossning samt bortforsling av krossad betong. Transport av krossat material brukar ingå i kostnaden för krossning av betong under förutsättning att den krossade betongen kan användas till fyllnadsmaterial i närområdet. Beräkning för nedmontering av betongtorn kan göras enligt det följande. a) Kostnaden för lyftkransetablering kan indelas i två faser, den initiala i området och därefter de efterkommande etableringarna vid varje verksplats. Den initiala kostnaden bedöms till kr och de påföljande till ca kr/vindkraftverk. b) Att krossa nedmonterade betongdelar kostar ca 400 kr/kubikmeter (inklusive transportkostnader). En kubikmeter betong väger ca 2,3 ton (uppgift hämtad från ). I ett hybridtorn till ett verk i 5 MW-klassen beräknas mängden betong uppgår till ca: 800 ton (uppgift hämtad från rapporten Vindkraftverk-kartläggning av aktiviteter och kostnader vid nedmontering, återställande av plats och återvinning framtagen i huvudsak av Consortis Producentansvar AB år 2008 och utgiven av Svensk Vindenergi, ). Den bästa möjliga tillgängliga teknik som finns vid tillfället för nedmonteringen kommer att användas. Nedan redovisas beräkning för nedmontering per vindkraftverk om 16 vindkraftverk med betongtorn anläggs. Beräkningen utgår från de dyraste ingångsvärdena. Väljer man t.ex. lägre torn än 150 m minskar kostnaderna. 1. Kostnad för lyftkran a. Uppställningskostnad kr/område ger /16 kr = kr/verk b. Etablerings- och förarkostnad per verk; kr/verk = kr/verk 2. Krosskostnad med 800 ton betong i tornet (inkl transport av kross) a. omvandla ton till kubikmeter: 800/2,3 = 348 kubikmeter/torn kostnad för krossning 348 kubikmeter x 400 kr = kr/verk Summa för att nedmontera torn av betong kr/verk Vid avveckling säljer man den utrustning som går att återanvända såsom växellådor, generator, motorer med mera samt återvinner alla metaller såsom stål, koppar och aluminium som finns i torn och kablar, generator och motorer mm. Dessa intäkter beror på i vilket skick utrustningen är vid nedmontering samt dagspriserna på metaller. De stora kostnaderna är dock kostnader för kranar vid nedmontering varför endast detta är redovisat ovan. Dessa beräkningar är uppskattningar. Det kan möjligen förväntas att antalet lyftkranar ökar på marknaden sedan fler vindkraftverk anläggs. Detta bidrar till att priserna för lyftkranar kan förväntas sjunka i framtiden. 8 (10)

9 Nedmontering av anläggningar med ståltorn har beräknats sedan tidigare enligt ovan nämnda Rapport från Svensk Vindenergi till ca kr. Kostnader för att nedmontera vindkraftverk med ståltorn uppskattas således bli lägre än då betongtorn används. Med hänsyn tagen till alla osäkra faktorer både gällande kostnader och intäkter vid avveckling av vindkraftverk är den av Bolaget ställda ekonomiska säkerheten på kr/verk sannolikt fullt tillräcklig. ÖVRIGA FRÅGOR Faktisk skuggbildning ska inte överstiga 8h per år - Det är korrekt att mätning av denna parameter vanligtvis inte sker. Den teoretiska skuggbildningen beräknas som förväntade värdet under ett år samt maximala värdet per dygn. Om beräkningar påvisar att den faktiska skuggbildningen skulle kunna överskrida 8h per år vid omkringliggande byggnader kommer berörda vindkraftverk installeras med teknik som begränsar skuggbildning. En etablerad teknisk lösning är ett system integrerat med vindkraftverkets kontrollsystem. Tekniken består i installerade sensorer som mäter illuminans vilket i detta fall kan ses som ett mått på solinstrålningen. Information om solinstrålning, tidpunkt samt vindkraftverkets drift avgör om skuggning sker vid vissa bestämda punkter i omgivningen. I det fall risk finns att riktvärden för skuggning överskrids vid omkringliggande byggnader begränsas ytterligare skuggning genom att vindkraftverket stängs av vid dessa tillfällen. UPPVIDINGE KOMMUN, BEMÖTANDE AV YTTRANDE 1. Byggnationstiden för vindparken bedöms uppgå till ca ett år. 2. Den mängd massor som beräknas åtgå är: Ca ton till berg/grus till väg och uppställningsytor. Här har antagits att samtliga befintliga vägar som redovisats i bilaga 2.2 i tillståndsansökan behöver förstärkas. Om detta inte krävs så reduceras mängden massor. Ca m 3 till betong för fundament. Ca ton sand till kabelgravar. Här har antagits att kabelförläggningen följer vägar inom parken och att transformatorstation planeras i anslutning till väg. 3. Uppskattat transportbehov är ca st. 4. En beräkning av det lågfrekventa ljudet redovisas under punkt 9 ovan och i bilaga D3 i tillståndsansökan. 5. Kumulativ bullerberäkning redovisas under punkt 7 ovan och i bilaga D2 i tillståndsansökan. Vindparkerna Rosenholm och Karsskruv ligger på ett sådant långt avstånd sinsemellan så att de inte bedöms påverka samma skuggmottagare/bostadshus. Mot bakgrund av detta har ingen kumulativ skuggberäkning genomförts. Vad gäller kumulativa fotomontage med Karsskruv görs bedömningen att verk från båda parkerna inte syns om man står norr om vindparken Rosenholm och blickar mot söder. Exempelvis syns inte de sydligaste i vindpark Rosenholm från fotopunkt Horshaga, se bilaga 2.7 i tillståndsansökan. 6. Överensstämmelse med kommunens översiktsplan redovisas under punkt 1 ovan. 9 (10)

10 10 (10)

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN Bilaga D MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN MAJ 2013 1 VERKSAMHETSKOD 2 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 3 OLJOR OCH KEMISKA PRODUKTER 2 4 NATURGRUS 3 5 MARKAVVATTNING 3 6 NATURVÄRDESINVENTERING

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindbruksanläggning Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-07-03 2(17)

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

DOM 2011-11-15 Stockholm

DOM 2011-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-11-15 Stockholm Mål nr M 5325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 626-11, se

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Stockholm 2009.01.12 Yttrande över Fortum Dalälven Kraft AB:s ansökan om att anlägga ett nytt kraftverk i anslutning till Untra kraftverk

Läs mer

D 0211 Generell information om fundamentanläggning

D 0211 Generell information om fundamentanläggning D 0211 Generell information om fundamentanläggning VINDKRAFTFUNDAMENT Vindkraftverk förankras i marken med någon typ av fundament. Det finns olika metoder för utförandet. Fundamentens utformning beror

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kapitlet miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kapitlet miljöbalken. BESLUT 1(48) Statkraft SCA Vind AB 851 88 Sundsvall Tillstånd till uppförande och drift av vindkraftsanläggning i området Stamåsen, Sollefteå och Strömsunds kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Natura 2000

Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vad är Natura 2000? Natura 2000 är EU s nätverk av skyddade naturområden. Alla medlemsstater är skyldiga att peka ut en viss areal av varje naturtyp som finns representerad

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB) 2013-06-20 323024800_00 Bilaga 13 till

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena 2009-10-28 Allhallen, Borgstena Närvarande Andreas Karlberg (AK), Herrljunga kommun Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst)

Läs mer

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land Datum Dnr 2014-08-13 STR.2014.1463 489 Karolina Norrman karolina.norrman@varmdo.se 08-570 482 20 Miljöinspektör REK + MB HANS NICLAS HAMMARSTRÖM HÖGMALMSVÄGEN 19 13973 DJURHAMN DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238,

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Naturskyddsföreningen Norrköping 1 maj 2016 Djurparkens utveckling Från början var Kolmårdens Djurpark en lugn anläggning som visade djur och hade

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER MILJÖ- OCH RISKFAKTORER Beredskap och riskhänsyn Räddningstjänsten är gemensam för Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommuner och heter Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) Kommunens ledningsanalys

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN LYSEKILSKOMMUN REGISTRATUREN 2015-09- ns Läs Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil E-post: registrator@lysekil.se YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR Skaftö Fiskebäck

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY ÖVERKLAGANDE Datum 23.6.2014 Dnr 551-1848-14 1(8) NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA Överklagande av Mark- och miljödomstolens, Nacka Tingsrätt, beslut den 2 juni 2014 angående

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning Uppföljningen är utförd av Emma Sigvardsson under våren 2008, viss redigering av text är därefter gjord av Katarina Wallinder Projektets

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18 ~TIERPS ~KOMMUN Dokumentnamn Skrivelse Datum 2012-05-03 I(S) Diarienummer Dnr.2012-0231-5 Adress Utskottet Samhällsbyggnad Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-07-03 Stockholm

DOM 2012-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2012-07-03 Stockholm Mål nr M 7831-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-06 i mål nr M 1085-11, se bilaga

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer