Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: E-post: Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Kommunstyrelsen har skickat över remissen till miljö- och klimatnämnden för yttrande senast den 3 april Stadsledningskontoret har beviljat förlängd svarstid för behandling i miljö- och klimatnämnden den 29 april Förslag till beslut Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens förslag som eget yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och klimatnämnden beslutar om omedelbar justering. Sammanfattning Miljöförvaltningen anser att ansökan måste kompletteras med ytterligare utredning innan det går att ta ställning till om den sökta vindkraftsparken kan tillstyrkas. Skälen till att avvakta med ställningstagandet är följande: - Bolaget har i den ansökan som nu remitterats inte visat att lokaliseringen är lämplig för högst 15 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 190 meter. - Förvaltningen anser att villkor och åtaganden i ansökningshandlingarna är otillräckliga och att det behövs fler och mer skärpta villkor och mer konkreta besked om vad det är för skyddsåtgärder som bolaget kommer att genomföra. - Bolaget har redovisat att det behövs fler undersökningar om riskreducerande åtgärder för sjöfarten och fler miljötekniska undersökningar och efterföljande riskanalyser när vindkraftverkens placeringar är fastställda. - Under ärendets handläggning har bolaget den 27 mars 2013 lämnat in sin tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna har reviderats och det är oklart vad ändringarna består i. Miljöförvaltningen har inte haft möjlighet att ta ställning till den färdigställda ansökan. 1(8)

2 - Mark- och miljödomstolen förväntas, nu när ansökan är inlämnad, sända ut handlingarna till berörda myndigheter på en så kallad kompletteringsrunda. När domstolen bedömt att ansökningsunderlaget är fullständigt så kommer ansökan att därefter remitteras till berörda myndigheter och sakägare för yttrande. Ärendet Göteborg Energi AB (bolaget) har till Göteborgs stad skickat ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom Hake fjord för beslut om kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 miljöbalken. Stadsledningskontoret har därefter sänt ansökan på remiss till miljö- och klimatnämnden, byggnadsnämnden och till berörda stadsdelsnämnder med begäran om svar senast den 3 april Miljöförvaltningen har begärt och fått förlängd remisstid så att ärendet kan behandlas med omedelbar justering vid nämndens sammanträde den 29 april. Av bolagets ansökan framgår att man vill kunna sätta upp högst 15 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 190 m inom ett etableringsområde i Hake fjord. Vindkraftverkens placering och antal är ännu inte fastställt. Vidare nämns att vindkraftparken skulle kunna producera ca 200 GWh per år, vilket skulle motsvara en årsproduktion av hushållsel för ca lägenheter. Minst ett av vindkraftverken kan komma att hamna i Öckerö kommun vilket innebär att bolaget också har sänt ansökan till dess kommunstyrelse för beslut om kommunal tillstyrkan. Ansökan som utgör ett utkast, innehåller miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och teknisk beskrivning med tillhörande bilagor och kom in till miljöförvaltningen den 25 januari Materialet är komplext och består av fyra pärmar på ca 3000 sidor. Hela materialet inklusive animation från utvalda platser finns på hemsidan Under förvaltningens handläggning av ärendet har bolaget färdigställt ansökningshandlingarna och den 27 mars 2013 lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Förvaltningens synpunkter Miljöförvaltningen anser att det behövs ytterligare utredningar. Skälen till att avvakta med ställningstagandet enligt 16 kap 4 miljöbalken är följande: - I miljökonsekvensbeskrivningen har bolaget redovisat att det behövs ytterligare undersökningar om riskreducerande åtgärder för sjöfarten och fler miljötekniska undersökningar och efterföljande riskanalyser när vindkraftverkens lokaliseringar är bestämda. - Förvaltningen har i sin granskning av handlingarna funnit att vissa villkor och åtaganden är allt för otillräckliga och att det behövs fler och mer skärpta villkor till ansökan. Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 2(8)

3 - Motsvarande brister finner förvaltningen också i miljökonsekvensbeskrivningen som har alltför många vagt formulerade åtaganden och alltför få konkreta besked om vad det är för skyddsåtgärder som bolaget kommer att genomföra. - Under ärendets handläggning lämnade bolaget den 27 mars 2013 in sin tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna har reviderats och det är oklart om exakt vad ändringarna består i. Förvaltningen har heller inte haft möjlighet att ta ställning till den färdigställda ansökan. - Mark- och miljödomstolen förväntas, nu när ansökan är inlämnad, sända ut handlingarna till berörda myndigheter som ges möjlighet att ange önskemål om kompletteringar. Förvaltningens bedömning är att domstolen kommer förelägga bolaget att komplettera ansökan. När kompletteringar har skett och ansökningsunderlaget bedöms vara fullständigt så kungör domstolen därefter ansökan och remitterar ärendet till berörda myndigheter och sakägare för yttrande. Miljöförvaltningen anser att bolaget med underlaget i nuvarande ansökan inte har visat att lokaliseringen inom Hake fjord är lämplig för högst 15 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 190 m. Den föreslagna exploateringen kan innebära en betydande påverkan på skärgårdsmiljön och de naturvärden och intressen som finns där idag. Samtidigt har det redovisade etableringsområdet potential för utbyggnad av vindkraft och det är utpekat som utredningsområde för vindkraft enligt Göteborg stads översiktsplan (ÖP 2009). Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att etablera vindkraft i området, men är osäker på omfattningen och totalhöjden. Förvaltningen redovisar här mer utförligt sina synpunkter. Landskapsbild Miljöförvaltningen delar inte bolagets uppfattning om att vindkraftparken får måttliga konsekvenser för landskapsbilden där halva etableringsområdet är en del av riksintresseområdet för kulturmiljö. Skärgårdsmiljön har för flertalet boende och besökare stora skönhetsvärden och många kommer att uppleva att vindkraftverken ger en kraftig visuell påverkan och att verken står i stark kontrast med omgivande lanskap. För boende är det också stor risk att vindkraftverken kommer att bli störande vid mörker om de får en totalhöjd som är högre än 150 m, på grund av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:155) om flyghinderbelysning. Av föreskrifterna framgår att vindkraftverket ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus hela dygnet och att ljusmarkeringen ska vara placerad på vindkraftverkets högsta fasta punkt. Även om det finns krav på att högintensiva ljus ska avskärmas när det finns bostadsbebyggelse inom 5 km så kommer ljusen från vindkraftparken att vara väl synliga på långt håll och det finns risk för att området mer får karaktären av ett industriellt exploaterat landskap. Bolaget har i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen inte gjort någon djupare utredning av problemen med ljusstörningar. Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 3(8)

4 Det ska i detta sammanhang nämnas att prövningsmyndigheter i tidigare tillståndsprövningar har behandlat frågan om ljusstörningar och då föreskrivit i villkor att sökanden ska utreda eller söka dispens från Transportstyrelsen om att vindkraftverken ska förses med ett radarsystem som innebär att hinderbelysningen bara tänds när ett flygplan eller en helikopter närmar sig vindkraftverken. Förvaltningen anser att lägre vindkraftverk som får en totalhöjd på högst 150 m ger en avsevärt mindre ljusstörning för omgivningen eftersom belysningen enligt föreskrifterna då ska utgöras av medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Den visuella upplevelsen och anpassningen i landskapet kan även bli bättre med lägre vindkraftverk. I ansökan har vindkraftverkens placeringar inte kunnat bestämmas eftersom det återstår ytterligare undersökningar av bl.a. områdets geologi och bottenförhållanden. Det innebär att vi inte vet hur man kan få en lämplig utformning av vindkraftparken och att frågan måste undersökas vidare. Sjöfarten Etableringsområdet är beläget mellan huvudfarlederna Torshamns- och Böttöleden som ingår i riksintresset Göteborgs hamn. För farlederna har det avsatts en buffertzon på 200 m som ingår i riksintresset. I en rapport till ansökan där man undersökt riskerna för sjöfarten med 21 vindkraftverk i området nämns att det finns en viss sannolikhet att vindkraftverken blir påseglade och att risken ökar med 6 % jämfört med risken för grundstötningar vid ett nollalternativ. Fyra av dessa vindkraftverk bedöms ha en placering som är mindre lämplig för sjösäkerheten och säker navigation. Vidare sägs att om vissa av de prövade placeringarna justeras och säkerhetshöjande åtgärder vidtas så kan Vindplats Göteborg genomföras utan att den medför betydande risker för sjötrafiken till och från Göteborgs hamn. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att riskreducerande åtgärder ska genomföras och att det kommer att finnas en buffertzon på minst 200 m mellan vindkraftverken och farlederna. Ett övervägande kommer också att göras om ett område på ca 100 m närmast vindkraftverken ska avlysas. Ytterligare kartläggning kommer att genomföras om eventuella radarstörningar. Hur Sjöfartsverket och Göteborgs hamn ställer sig till ansökan är oklart, troligen kommer detta framgå när de har getts möjlighet att ta ställning till om ansökningshandlingarna behöver kompletteras. Göteborgs hamn har bl.a. under samrådet framfört att diskussionen om lämpligt avstånd mellan farled och vindkraftparken måste fortsätta tills berörda är överens om lämpligt avstånd. Miljöförvaltningen anser att det bör förtydligas om placeringarna av de fyra vindkraftverken, som är mindre lämpliga ur sjösäkerhetssynpunkt, fortfarande är aktuella för den planerade vindkraftparken. Vad gäller Göteborg hamns mudderdeponi i Hake fjord så behöver det göras tydligt om etableringen av vindkraftverk kommer att leda till inskränkningar för möjligheten att deponera muddermassor. Påverkan på fisk, och marina miljön i övrigt Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 4(8)

5 Viktiga frågor är hur grumling och spridning av förorenade sediment och mängden muddermassor kan begränsas under anläggningsskedet för att så långt som möjligt begränsa påverkan för fisk, växt- och djurliv. Miljöförvaltningen konstaterar att vindkraftverkens placering och valet av grundläggningsmetoder har stor betydelse för dessa frågor eftersom det kan bli mycket stora mängder sediment- och muddermassor om man anlägger gravitationsfundament istället för andra fundament (bergförankrade eller monopile). En stor del av etableringsområdet har använts för tippning av förorenade muddermassor och det är enligt vår mening tveksamt hur stor del av deponiområdet som kan tas i anspråk och om det går att förutsätta att alla platser inom deponin är möjliga för byggnation av vindkraft. I handlingarna redovisas att det kan bli spridning av stora mängder föroreningar av bl.a. bly och kvicksilver om det blir en omfattande urgrävning av sediment- och muddermassor. Hur stora mängder massor det kan bli fråga om är mycket osäkert, ett beräkningsexempel kommer fram till att det kan handla om ca ton, hur och var dessa rena och förorenade massor ska tas om hand är ännu oklart. Fortsatta undersökningar av föroreningar i sedimenten behöver göras noggrannare. Bolaget behöver då analysera föroreningar på olika djup i samma provpunkt och inte ta samlingsprover (som nu har skett) för att få en bättre bild av koncentrationen av tungmetaller och organiska miljögifter på olika djup i sedimenten. Av ansökan att döma är det osäkert om bolaget låter projektets påverkan på vattenkvaliteten och den marina miljön få väga in eller påverka bolagets val av platser och grundläggningsmetod och om bolaget kan undvika att överskrida miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Eftersom bolaget inte har bestämt vindkraftverkens antal och lokalisering och inte avgjort vilka grundläggningsmetoder som ska användas så har man inte kunnat göra mer än en allmän beskrivning av konsekvenserna för fisk, växt- och djurliv. För att reducera konsekvenserna ges endast exempel på åtgärder som kan bli aktuella. Det framgår heller inte om bolaget kommer att använda åtgärder som utgör bästa möjliga teknik. Vidare är det inte angett om bolaget åtar sig att undvika placering av vindkraftverk på undervattensgrund eller övriga bottnar med skal- och musselbankar. Bolaget anger att de efter att ha fått tillstånd och efter att de har bestämt vindkraftverkens placering, typ av fundament och kabeldragningslägen, ska utföra kompletterande marinbiologiska undersökningar och kompletterande provtagningar och analyser av föroreningshalten i sedimenten för att förbättra bedömningsunderlaget och behoven av skyddsåtgärder. Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att dessa undersökningar utförs men att de kommer in i ett allt för sent skede när placering och antal redan är bestämt. Det villkorsförslag som finns i ansökan och som behandlar grumling (villkor 9) lyder att grumlande arbeten i vatten inte, utan tillsynsmyndighetens medgivande, får förekomma under perioden 15 maj-15 augusti. Förvaltningen anser att perioden ska ändras till att gälla 1 april-1 september och att villkoret får ett tillägg med lydelsen Utförs grumlande arbeten under annan tidsperiod ska grumling begränsas till exempel med avskärmningsanordningar och genom val av muddringsmetod. Skälen till att det behövs en längre skyddsperiod är för att undvika negativa effekter på djurlivet i havet. Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 5(8)

6 Under sommarhalvåret sker fortplantning för en stor mängd djur i havet. Larver och yngel finns periodvis i vattenpelaren men grunda vikar är också känsliga områden eftersom de ofta är uppväxtområden. Det behöver även läggas till ett villkor som tar fasta på att spridning av förorenade sediment förhindras eller begränsas vid grumlande arbeten med hjälp av skyddsåtgärder och muddringsmetod som utgör bästa möjliga teknik. I villkorsförslag 10 nämns att sprängning ska utföras på ett sådant sätt att skador på fisk ska minimeras. Det framgår inte i handlingarna hur detta ska göras och hur stora mängder berg det är som behöver sprängas bort för vindkraftparken. Fåglar I ansökan redovisas att vindkraftparken medför en acceptabel påverkan på fågellivet eftersom fågelstudien beräknar att det blir få fågelkollisioner och att det i ansökan finns ett åtagande om att man upprättar en skyddszon på 500 m kring öarna Vasskär och Danska liljan som idag är fågelskyddsområden. Barriäreffekter kan komma att uppstå enligt studien och det blir därför viktigt var vindkraftverken placeras. Av de rödlistade arterna är det gråtruten som riskerar att förolyckas mest, upp mot 9-10 per år, vilket inte bedöms vara en betydande påverkan för den lokala population som inom området är på 200 par. Av de arter som Torsvikens Natura 2000-område är skyddat för (salskrake, brushane och sångsvan) så är den beräknade kollisionsrisken för sångsvan en kollision vart tredje år. Bedömningen är att dessa arter inte kommer att påverkas nämnvärt. Under samrådet har det lämnats synpunkter från Göteborgs ornitologiska förening som fått ta del av studien. Förvaltningen noterar att det tyvärr finns stor diskrepans mellan föreningens och studiens bedömningar och slutsatser. Föreningen hävdar att etableringsområdet är olämpligt främst på grund av det rika fågellivet med stora förekomster av rastande och sträckande fåglar samt kolonier av häckande fåglar. Föreningen anser att det behövs en skyddszon på 1000 m kring fågelskyddsområdena och att studien har omfattat alltför korta perioder för att ge en rättvisande och heltäckande bild av fågelförekomsten. Vidare framförs att man har utelämnat frågor om barriäreffekter och bortträngning eller förlust av habitat. Dessa skillnader i bedömningar gör det givetvis svårt att ta ställning i frågan men förvaltningens uppfattning blir ändå att konsekvenserna för fågellivet inte blir så negativa att det gör det omöjligt med en viss etablering av vindkraft inom området. En lägre exploateringsgrad med färre verk och genomtänkt placering kan ge lindrigare barriäreffekter och lägre risk för kollisioner. Fladdermöss Det är känt att fladdermöss omkommer ibland på grund av kollisioner med vindkraftverk. Det sker då vid låga vindhastigheter och huvudsakligen i augusti och september. Alla arter av fladdermöss har ett skydd enligt artskyddsförordningen. Studier finns som visar att olyckorna minskar drastiskt om man stänger av vindkraftverken när det är svaga vindar på upp till 6,5 m/s. Miljöförvaltningen ser att rapporten från undersökningen av fladdermöss saknas i ansökningshandlingarna och att det endast finns sammanfattande avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen. Här uppges att fladdermusobservationer av sex olika Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 6(8)

7 arter har dokumenterats under elva nätter vid Krossholmen under perioden juliseptember 2011 och att det inte har varit fråga om större mängder. Förvaltningen anser att det behöver förtydligas om hela etableringsområdet har undersökts och om undersökningen omfattar hela eller delar av perioden. Eftersom det är känt att kustområden kan vara s.k. högriskområden för fladdermöss så behöver man göra ordentliga studier. Bolaget bör även utreda möjligheterna att tillfälligt stänga av vindkraftverken vid låga vindhastigheter. Påverkan av buller och skuggor Av bullerutredningen framgår att man vid närmaste bostäder klarar begränsningsvärdet om 40 dba ekvivalent ljudnivå som är gällande praxis för buller från vindkraftverk, samt att det är få bostäder som riskerar att bli utsatta för bullernivåer över 35 dba. De områden där ljudnivån vid bostäder kan överskrida 35 dba är nordvästra Brännö och Krossholmen. Med viss reservation för att beräkningarna i utredningen inte är gjorda för de lägsta tersbanden 31,5 och 40 Hz så redovisas också att det inte finns någon risk för att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller kommer att överskridas. Förvaltningen anser dock att bolaget behöver komplettera utredningen med beräkningar för de två lägsta tersbanden. Utredningen om skuggeffekter visar att det inte finns någon risk för att begränsningsvärdet om åtta timmars faktisk skuggtid per år överskrids vid bostäder. Alternativa lokaliseringar och exempel på parklayouter I miljökonsekvensbeskrivningen har två alternativa lokaliseringar till havs beskrivits. Det är Vindplats Dörjeskär i Kungälvs kommun och Vindplats Stora Pölsan i Öckerö kommun som båda ligger inom det yttre kustbandet. Dessa områden är utpekade i respektive kommuners vindbruksplaner och bedöms var för sig i ansökan ligga inom rimligt avstånd från Göteborg och gör det möjligt för motsvarande grupp vindkraftverk. Vid en jämförelse mellan de olika områdena har bolaget funnit att Vindplats Göteborg medför ett tekniskt och ekonomiskt mer gynnsamt alternativ. Vidare bedömer bolaget att naturmiljön i det yttre kustbandet har högre naturvärden än naturmiljön i Hake fjord. Det nämns också att de alternativa platserna gränsar till Natura 2000-området vid Nordre älvs mynning och att platserna omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Förvaltningen anser att redovisningen och jämförelsen av de alternativa lokaliseringarna är översiktlig och att det är möjligt att den kan komma att kompletteras. Som tidigare nämnts så anser förvaltningen att etableringsområdet inom Hake fjord har en potential för viss utbyggnad av vindkraft. I miljökonsekvensbeskrivningen finns exempel på fyra olika parklayouter för Vindplats Göteborg som bedöms producera mellan ca GWh. Exemplen som redovisas är: - 13 vindkraftverk med 183 m totalhöjd - 15 vindkraftverk med 144 m totalhöjd - 9 vindkraftverk med 144 m totalhöjd - 8 vindkraftverk med 183 m totalhöjd Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 7(8)

8 Bolaget har bedömt att det första och sista exemplet, dvs. där vindkraftverken får byggas upp till 183 m är lönsamma ur ett företagsekonomiskt perspektiv utifrån dagens förutsättningar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms samtliga exempel vara lönsamma. Om dessa exempel ska betraktas som olika utformningsalternativ så anser förvaltningen att bolaget även behöver redovisa var vindkraftverken kan komma att placeras och hur konsekvenserna skiljer sig åt mellan de olika utformningsalternativen vad gäller påverkan på landskapsbild, sjösäkerhet, friluftsliv, fåglar och fladdermöss och den marina miljön. Övriga frågor Förvaltningen ser att ansökan saknar villkorsförslag om ekonomisk säkerhet för återställningsåtgärder för respektive vindkraftverk. Den frågan behöver vara avklarad innan mark- och miljödomstolen tar ställning till ansökan. Ekonomiska perspektivet Se ovan i avsnitten om Alternativa lokaliseringar och parklayout samt Övriga frågor. Förvaltningen har för övrigt inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Barnperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Jämställdhetsperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Mångfaldsperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljöperspektivet Se ovan under rubriken Förvaltningens synpunkter. Omvärldsperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Göteborg den 23 april 2013 Christina Börjesson Direktör Thomas Hammarlund Avdelningschef Göteborgs Stad Miljö, tjänsteutlåtande 8(8)

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Vindplats Göteborg. En del av ett hållbart Göteborg Samrådsunderlag enligt Miljöbalken

Vindplats Göteborg. En del av ett hållbart Göteborg Samrådsunderlag enligt Miljöbalken Vindplats Göteborg En del av ett hållbart Göteborg Samrådsunderlag enligt Miljöbalken Innehåll 1 Inledning 3 2 Offentliga uppdrag och målsättningar 3 3 Det planerade projektet Vindplats Göteborg 5 4 Varför

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening. Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret

Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening. Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret Program för vindkraftspark vid Arendal/Risholmen, remissvar från Föreningen

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-18 239 Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DOM 2014-04-03 Stockholm

DOM 2014-04-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-04-03 Stockholm Mål nr M 2504-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-19 i mål nr M 6497-11, se

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 18 november 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-11-11 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-11-18 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall.

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Peter Ardö 2011-02-11 Se vidare www.vindlov.se samt www.tofr.nu för utförligare referat av rättsfall Avgörande Antal,

Läs mer

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-10 195 Yttrande över Favonius AB ansökan om tillstånd till Uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

DOM 2006-02-03 Stockholm

DOM 2006-02-03 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM 2006-02-03 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 28 januari 2005 i mål nr M 344-02, se bilaga A KLAGANDE 1. Rolf Arnemo Arvid Västgötes

Läs mer

DOM 2014-04-04 Stockholm

DOM 2014-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-04-04 Stockholm Mål nr P 9351-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr P 3754-13, se bilaga

Läs mer

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10 Föreningen VIT Vindskydd i Tjust 2011-01-31 Sid 1 av 9 vit@tjust.com www.tjust.com/vit/index.htm Ong nummer 802456-1980 VIT är ansluten till riksföreningen FSL. Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2011/overklag2.pdf

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen PM 2003 RVIII (Dnr 303-2270/2003) Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Fåglar, fladdermöss och vindkraft

Fåglar, fladdermöss och vindkraft Foto: Espen Lie Dahl Fåglar, fladdermöss och vindkraft Martin Green & Jens Rydell Biologiska institutionen, Lunds Universitet Foto: fåglar Åke Lindström, fladdermöss Jens Rydell Fåglar, fladdermöss & vindkraft

Läs mer

DOM 2015-12-10 Stockholm

DOM 2015-12-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-12-10 Stockholm Mål nr M 11073-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-12 i mål nr M 1889-14,

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid Ottenby fågelstation mellan 1981-1999 --- 35 internationella

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN LYSEKILSKOMMUN REGISTRATUREN 2015-09- ns Läs Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil E-post: registrator@lysekil.se YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR Skaftö Fiskebäck

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment?

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Nätverket Renare Marks vårmöte Malmö den 19-21 mars 2013 Advokat Maria Paijkull Klassificering av muddermassor Muddermassor är avfall Finns inga kriterier

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR På följande sidor redovisas riksintressen som gäller enligt Miljöbalken kap 3 och 4 samt länsstyrelsens beskrivningar av vad som är värdet i riksintresseområdena. Här redovisas också

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö Mål nr M 3071-13 KLAGANDE RM Wind AB c/o Ingrid Nordborg Bottorp 140 388 94 Vassmolösa MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län 391

Läs mer

Remissvar till Program för Landvetter Park

Remissvar till Program för Landvetter Park Till Härryda kommun Sektorn för samhällsbyggnad Remissvar till Program för Landvetter Park Först och främst vill Göteborgs ornitologiska förening (GOF) göra klart att vi inte är motståndare till att golf-

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

DOM 2011-11-15 Stockholm

DOM 2011-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-11-15 Stockholm Mål nr M 5325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 626-11, se

Läs mer

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov VINDKRAFTGRUPPEN Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov Vindkraft-Gruppen presenterar nedan sitt ställningstagande till de överklaganden av byggloven

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 29 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 14 april 2011 klockan 15.00-17.00 Bertil Engström (MP), ordförande Leif Wangström (M) tjg. ersättare för Erik Johansson

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun 1 Markbygden Vind AB Långviksvallen 22 922 66 TAVELSJÖ Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun SNI kod 40.1-6 BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna och Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB, 2015 På uppdrag av Fiskeområde Halland Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Ålgräsängar...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer