Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning."

Transkript

1 Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

2 OX2 3 OX2 har etablerat vindkraft i över 20 år. OX2 står bakom en betydande del av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden. Tillsammans med lokala intressenter, partners och investerare har vi drivit utvecklingen mot en hållbar framtid i över 20 år. Vi utvecklar, kort sagt, framtidens energi. Erfarenhet och kompetens OX2 är ett av de ledande och mest erfarna vindkraftsföretagen i Norden. Vi har över 20 års erfarenhet av projektering och vindkraftsetablering i samråd med närboende, markägare, kommuner, leverantörer och allmänhet. OX2 har byggt upp spetskompetens i hela etableringskedjan från initial projektering till förvaltning, via tillståndsprövning, finansiering och uppförande. OX2 har projekterat fler än 500 vindkraftverk (1 000 MW). Vi har förvaltningsuppdrag för över 200 vindkraftverk, vilket motsvarar 1,5 TWh, eller drygt 10 procent, av all vindkraftsproduktion i Sverige årligen. OX2 arbetar idag i Sverige, Finland, Polen och Norge med att utveckla vindkraftsprojekt på marknadens bästa och mest lönsamma vindlägen. Vår projektportfölj omfattar MW vindkraft. Sammantaget står vi bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften som hittills byggts i Norden. Med ett 20-tal projekt under planering i Finland, etablerad närvaro och en stor portfölj av framtida vindkraftsprojekt, både i Sverige och i Finland, har OX2 en stark ställning när framtidens förnybara energisystem ska byggas. Med miljövänlig el som utgångspunkt Vindkraften kommer att få en allt större betydelse för vår energiförsörjning under kommande år. Anledningen är att vindkraftstekniken blir en allt mer kostnadseffektiv metod för att producera miljövänlig el. Glötesvålens vindpark i Sverige. Foto denna sida och omslaget: Jann Lipka.

3 4 screening screening 5 1. Förprojektering och screening Vad avgör om projektet tas vidare? Vindkraftsetableringen börjar med en noggrann förprojektering, då vi utreder allt från avgränsning av område till faktiska vindförhållanden. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning NÄRHET TILL BEBYGGELSE & motstående intressen vindförhållanden & elnät identifiering av potentiella projekt OX2 har lång erfarenhet av att driva vindkraftsprojekt genom en komplicerad projekteringsoch tillståndsprocess. OX2:s förmåga att välja rätt lokalisering är, tillsammans med kunskapen om hur vindkraftsanläggningen utformas för maximal produktion, väl dokumenterad och bedöms vara en av de bästa i Sverige. Denna kompetens har OX2 nytta av även i Finland. OX2 arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga platser för vindkraftsetableringar. Vi börjar med en modellering av vindklimatet, och får på så sätt en uppfattning om vindresursen innan vi påbörjar vindmätningarna. I processen väger vi in andra viktiga parametrar befintlig infrastruktur, avstånd till bebyggelse, vilka områden som är skyddade samt naturoch kulturvärden att ta hänsyn till. planer & marktillgång Illustration: Tobias Green Screening Projektutveckling Försäljning & finansiering Upphandling & byggnation Teknisk & kommersiell förvaltning Identifiering av lämpliga lägen med avseende på vind, elnät, markägarförhållanden och skyddsområden. Modellering av förutsättningarna för en vindkraftsanläggning på området med avseende på produktion och kostnad. Kontakt med markägare och närboende Vindmätning och produktionsberäkning Design av elnät Tillståndsprocess Försäljning Finansiell lösning tas fram och säkras Val av entreprenörer och leverantörer Byggnation av vindkraftsanläggningen Test av turbiner och produktionssystem Driftövervakning Produktionsoptimering Besiktningar och statusanalyser Anläggnings- och avtalsförvaltning Ekonomi och bokföring Verifiering av vinden Vi har alla förutsättningar att bygga vindkraft i Kristinestad och jag stöder gärna miljövänliga energiformer. Vi är många aktiva markägare som gärna vill ha vindkraft här. Kommunen behöver nya företagsetableringar, så vindkraft passar oss. Per-Erik Englund, markägare och fullmäktigeledamot i Kristinestad, Finland. En förutsättning för att vindkraftsetableringen ska vara möjlig är naturligtvis att det blåser tillräckligt på platsen. I ett tidigt skede verifieras därför de vindförhållanden som tagit projektet vidare i den första urvalsprocessen. Detta sker med så kallade SODAR-system. Utrustningen placeras inom projektområdet och mäter vinden med ljudpulser. På så sätt bekräftar vi modelldatan som använts i urvalsprocessen. Tidig dialog För OX2 är det viktigt med en bra och tidig dialog med närboende och berörda myndigheter. I samband med den inledande projekteringen arrangeras därför oftast ett möte där planerna presenteras, samtidigt som dialog med berörd kommun inleds.

4 Projektutveckling 7 2. Projektutveckling När vi konstaterat att ett område har bra vindförhållanden, och att projektet är lokalt förankrat, inleds tillståndsprocessen. Rämsbergets vindpark med sju vindkraftverk (21 MW) i Dalarna, Sverige. Foto: Patrick Miller. I projekteringen ingår också en utredning av förutsättningarna för en anslutning till elnätet. Under projektutvecklingsfasen används ett etableringsområde, där en vindkraftsanläggning tar sin slutgiltiga form utifrån vindförhållanden, skyddsvärda områden, markförhållanden och annat. Målet är maximalt kostnadseffektiv produktion utifrån givna förutsättningar. Nu när det har gått ett antal år så kan man konstatera att det har varit en del motstånd naturligtvis, som det alltid är, och det beror på att det är svårt att sätta sig in i vad en vindkraftsetablering egentligen handlar om. Därför har vi haft en mängd utbildningar och informationsmöten på bygdegården. Nu när vindparken är i drift, så är det väldigt många som var negativa förut, som nu är positiva. Lars Fohlin, byåldersman, Glöte. Engagerande tillståndsprocess Att få tillstånd att bygga vindkraft är en tidsskrävande process, där vi bland annat gör en bedömning av miljökonsekvenser. (MKB). Vindparker med minst tio vindkraftverk genomgår MKB-processen automatiskt. Parker med färre en tio vindkraftverk kan genom beslut av NTM-centralen få tillstånd utan MKB. Den som planerar en vindkraftsanläggning är också skyldig att samråda med närboende, allmänhet, kommunen samt ytterligare myndigheter som till exempel Försvarsmakten och Trafiksäkerhetsverket. Byggandet av stora vindkraftverk grundar sig på planläggning som följer markanvändnings- och bygglagen. Som en del av planeringsprocessen ordnas höranden av närboende och markägare enligt ett program för deltagande och bedömning. Syftet är att informera om vindkraftsplanerna i det aktuella området, men också att samla in information och fånga upp synpunkter. I samrådsskedet presenteras oftast en preliminär uppställning av vindkraftverk med tillhörande vägdragningar. Denna beskriver den maximala omfattning som kan komma ifråga. Utöver de lagstadgade hörandena ordnar OX2 ofta egna informationsmöten. Närboende och allmänhet bjuds in till samrådsmöten via inbjudningar och annonsering i lokala annonsblad och dagstidningar. Till detta tillkommer ett flertal möten med olika intressenter efter behov och önskemål. Det kan exempelvis röra sig om träffar med olika föreningar som har verksamhet i området eller besök till befintliga vindparker. lokal NYtta De flesta är vanligtvis positiva till vindkraft. Främst av miljöskäl, men också för att det skapas arbetstillfällen på orten. Vindkraften ger också direkt ekonomisk nytta i form av arrendeinkomster till markägarna och fastighetsskatt till kommunen. OX2 tillämpar även bygdepeng, vilket innebär att en del av vindkraftens avkastning går till lokala projekt som innebär en positiv utveckling i den berörda bygden. Mottagare kan till exempel vara ett byaråd eller hembygdsförening. Hur detta regleras sker i samråd med berörd bygd för bästa möjliga nytta och förankring.

5 8 intervju Projektutveckling 9 Vindkraft tillsammans med markägare och lokalsamhället. OX2 har ett 20-tal vindkraftsprojekt under planering i Finland. I många av dessa projekt har markägarna varit initiativtagare och kontaktat OX2 för att de ville bygga vindkraft på sin mark. - Speciellt vid kusten är skogsmarken inte alltid så bördig. Skogsbruket ger inte maximal avkastning och då ser många vindkraften som en möjlighet till extra avkastning, berättar Teemu Loikkanen, ansvarig för projektutveckling för OX2 i Finland. OX2 bygger vindkraft endast på områden med goda vindförhållanden. Kustområdet är speciellt bra för vindkraft: bra vindar, ganska gles befolkning, närhet till elnät och relativt bra vägar. - Det är glädjande att många genuint vill vara med och utveckla miljövänliga lösningar och förnybara energiformer. De finlandssvenska kustregionerna präglas av en stark entreprenörsanda och här vill många vara med i främsta led då vi utvecklar något nytt. Byggandet av vindkraft kom igång sent i Finland jämfört med andra europeiska och nordiska länder. Då ett stödsystem för förnybar energi infördes 2011 var systemet förhållandevis generöst men begränsat till en viss effekt. Stödsystemet förorsakade en liten rush i utbyggnaden av vindkraft. Tillståndsmyndigheter och lagstiftning hann inte riktigt med den stora mängden tillståndsansökningar som kom in på en gång. Det snabbt ökande antalet projekt under planering oroade en del människor. - Det är förståeligt att människor kan bli oroliga. Därför har vi försökt erbjuda så mycket information som möjligt. Vi vill inte tränga oss på, vi vill bygga vindkraft tillsammans med de som äger marken och de som bor i området. Därför bjuder vi alltid allmänheten till informationsmöten i ett tidigt skede av projektplaneringen. Vi lyssnar in åsikter, tar hänsyn och diskuterar, säger Loikkanen. - Våra projektansvariga är anträffbara så gott som hela tiden. Vi har svarat på hundratals frågor, ordnat exkursioner till befintliga vindparker i Finland och Sverige och ordnat tiotals informationsmöten även utöver de lagstadgade som ingår i planeringsprocessen. Teemu Loikkanen, ansvarig projektutveckling Finland. Foto: Patrick Miller. OX2 var det första vindkraftsbolaget som införde arrendeavtal baserat på så kallade vindupptagningsområden. Arrende betalas alltså ut till alla markägare i vindparkens område, inte bara till de markägare på vars mark själva vindkraftverket ska stå. Vid kusten där skogsskiftena är små och splittrade är detta definitivt det mest rättvisa systemet. OX2 är hittills också ensamt med att betala en så kallad bygdepeng till närområdets frivilligorganisationer. - Genom markarrenden, fastighetsskatt, bygdepeng och lokala arbetstillfällen ger ett vindkraftsprojekt alltid konkret lokal nytta. Det är så vi vill jobba. Förnybar energi kan bli en framtidsbransch för glesbygden i Finland. Utredningar och analyser Parallellt med samrådet löper diverse utredningar och analyser av olika slag, allt beroende på det specifika projektets förutsättningar. Vindparker med fler än tio turbiner kräver en miljökonsekvensbedömning, men även för mindre parker görs utredningar över inverkan på till exempel fågelliv och naturen. Vanligt är att vi låter experter på området utföra naturinventeringar, fågelinventeringar och landskapsanalyser. Ibland genomförs i något skede också en arkeologisk utredning. Analyser av ljud- och skuggförhållanden görs alltid för att säkerställa att alla gränsvärden följs. När ett projekt har bred acceptans och ser ut att kunna genomföras är det också viktigt att göra noggranna undersökningar ur byggteknisk synvinkel. OX2:s byggavdelning har mångårig erfarenhet av att detaljprojektera och att genomföra byggnation av vindkraftsanläggningar. Avgörande vindförhållanden Den viktigaste förutsättningen för en konkurrenskraftig vindkraft är självklar, men ändå viktig att poängtera: tillgång till riktigt bra vindlägen. För att få ut tillräckligt mycket energi bör det blåsa minst 7 meter per sekund i medelvind vid navhöjd. OX2 gör vindmätningar i minst 12 månader för att få en korrekt bild av vindförhållandena. Mätningar handlar såväl om vindstyrkan som hur vinden och vädret varierar i vindriktning, temperatur och luftfuktighet. Vind- och väderdata samlas oftast in med en utrustad mast, kompletterad med en akustisk radar, kallad SODAR-utrustning. Slutgiltig utformning Under tillståndsprocessen arbetar OX2 med flera olika alternativ för till exempel turbinmodell och placering av vindkraftverken. Ofta görs till exempel ljudmodelleringarna enligt worst case scenario, alltså räknar vi ut vad den högsta ljudnivån kan vara. Mot slutet av tillståndsprocessen fastställs den slutgiltiga utformningen av vindparken. Den information som har samlats in genom utredningar och modelleringar, åsikter och synpukter från markägare, närboende, myndigheter och organisationer kombineras med de optimala tekniska lösningarna för att hitta en slutgiltig utformning som stör närboende så litet som möjligt samtidigt som den garanterar en så effektiv energiproduktion som möjligt. Det sista steget i tillståndsprocessen är att ansöka om bygglov för vindkraftverken. Vind- och väderdata samlas in i minst 12 månader med en mast. Foto: OX2.

6 10 försäljning och case: ikea 11 finansiering 3. Försäljning och finansiering OX2 erbjuder vindkraftsinvesteringar anpassade efter kundens önskemål. Gemensamt för alla investerare är leverans av nya driftsatta anläggningar till fast pris på förutbestämd tidplan. OX2 arbetar aktivt med att träffa potentiella intressenter, såsom pensions- och försäkringsbolag, fonder och investmentbolag samt stora energiförbrukare, för att på så vis alltid ha ett brett urval av investerare när projektet är redo för försäljning. Först när OX2 tecknat avtal med en eller flera investerare i en specifik vindkraftsanläggning inleds byggnation av projektet, som sedan överlämnas driftsatt till investeraren. I Sverige driver och förvaltar OX2 också landets största vindkraftskooperativ. Vi säljer vindandelar i föreningen och föreningen investerar i sin tur i vindkraftverk. Det innebär att väntetiden på vindandelar kan variera beroende på om föreningen har redan driftsatta vindkraftverk eller vindkraftverk under byggnation. IKEA blir energioberoende i Norden I december 2014 överlämnade OX2 Glötesvålens vindpark med 30 vindkraftverk till IKEA. Nu producerar vi mer förnybar energi än vi använder i Norden. Det känns otroligt bra, säger Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig för IKEA Sverige. IKEA äger sedan tidigare två vindparker i Sverige, Korpfjället och Rämsberget i Dalarna. I december 2014 tog IKEA över Glötesvålens vindpark, vilket innebär att de nu äger 46 driftsatta vindkraftverk i Sverige. Samtliga har projekterats och byggts av OX2. Vi producerar nu mer energi än vi själva använder i Norden. Alla varuhus och andra byggnader inom IKEA koncernen drivs av el från våra egna vindkraftverk i Dalarna och Härjedalen. Det känns otroligt bra, säger Jonas Carlehed. Det är viktigt för IKEA att äga sina egna vindkraftverk, för att bli oberoende på förnybar el, och för att få kontroll över sina elkostnader. Med lägre kostnader kan vi sänka priserna på vår heminredning, vilket kommer kunderna till godo. Det som är bra för miljön och kunderna är också bra för IKEA, förklarar Jonas Carlehed. Några investerare är: IKEA, Allianz, Google, Skanska, Folksam, Stena, Polarbröd, fastighetsbolag, kommuner m.fl. Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig IKEA Sverige. Foto: Joakim Lagercrantz. IKEA vill ta en ledande roll för ett koldioxidsnålt sam hälle genom att övergå till förnybar energi. Globalt har man ett långsiktigt mål att bli energioberoende till år Vi vill ha en positiv påverkan på människor och miljö. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vi utgår från tre områden i vårt hållbarhetsarbete. Det första handlar om att inspirera kunderna att leva ett mer hållbart liv hemma. Det andra området är en strävan om att bli resurs- och energioberoende och i det tredje området fokuserar vi på vårt sociala ansvar, berättar Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig för IKEA Sverige. Fakta om Glötesvålens vindpark Vindparken ligger på lågfjället Glötesvålen, ca 40 km nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen. Det är ett av Sveriges bästa tillståndsgivna vindlägen med en högsta punkt om 1010 meter över havet. Årsmedelvinden är 8,1 m/s. Anläggningen består av 30 vindkraftverk av modell Vestas V90 3,0 MW. Parken beräknas producera 220 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca hushåll. Produktionen möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till ton per år. OX2 driftsatte och överlämnade parken till IKEA i december OX2 har fortsatt ansvar för att förvalta parken tekniskt och kommersiellt.

7 Glötesvålens vindpark med 30 vindkraftverk (90 MW) i Härjedalen överlämnades till IKEA i december BYggnation 4. Byggnation 13 OX2:s vindkraftsanläggningar är i huvudsak större anläggningar, bestående av fler än tio vindkraftverk. Därför är vår kompetens och närvaro byggnationens viktigaste beståndsdelar. När ett projekt erhållit alla nödvändiga tillstånd kopplas vårt erfarna byggteam in. OX2 genomför omfattande upphandlingar av bland annat vindkraftverk och infrastruktur och samarbetar med etablerade leverantörer. Därefter projektleder OX2 byggnationen av vindkraftsanläggningen. En större anläggning på fler än tio vindkraftverk kan, beroende på omfattning och klimat, ta mellan ett och två år från första spadtag till driftsättning. Foto: Rotorlyft Joakim - Bösjövardens Lagercrantz. vindpark med 9 vindkraftverk (22,5 MW) i Dalarna, Sverige. Foto: OX2. Byggnation av vindkraftverk kräver stor precision. Tornet och maskinhuset monteras först för att sedan lyfta och montera vingarna. Foto: Patrick Miller, OX2. Rödstahöjdens vindpark (20 MW) i Lappland var under byggnation Foto: OX2.

8 14 drift och förvaltning 5. Drift och förvaltning Glötesvålens vindpark med 30 vindkraftverk (90 MW) i Härjedalen, Sverige ägs av IKEA. OX2 förvaltar parken och service utgörs med bandvagn under vintern. Foto: Joakim Lagercrantz. När vindkraftsanläggningen är byggd och driftsatt tar OX2:s förvaltningsteam över den dagliga övervakningen. Syftet är att maximera lönsamheten genom att säkerställa en hög produktion och tillgänglighet, samt att avlasta och frigöra tid för ägarna. OX2:s förvaltningsteam hanterar bland annat: Drift- och produktionsuppföljning Optimering av prestanda och tillgänglighet Teknisk förvaltning och besiktningar Fjärrövervakning av vindkraftverken från egen övervakningscentral Finansiell och administrativ hantering Riskhantering Avtalshantering OX2 har löpande uppföljning av driften och arbetar förebyggande med inspektioner på plats. Foto: Patrick Miller, OX2.

9 OX2:s huvudkontor STOCKHOlm Besöksadress: Lilla Nygatan 1 Box Stockholm KOTKA Kyminlinnantie Kotka Besök oss på

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. OX2 3 OX2 har etablerat vindkraft i över 20 år. OX2 står bakom en betydande del av den storskaliga landbaserade vindkraften

Läs mer

Sjisjka vindpark Projektbeskrivning

Sjisjka vindpark Projektbeskrivning vindpark Projektbeskrivning Foto: Christoffer Rolke PROJEKTBESKRIVNING SJISJKA 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 INFORMATIONSMÖTE Välkommen till Vattenfall Vindkrafts informationsmöte för vindkraftprojektet Sandselehöjderna!

Läs mer

Vindkraft för Norrköpings kommun

Vindkraft för Norrköpings kommun Vindkraft för Norrköpings kommun Vindkraft för Norrköpings kommun Varför? Hur? På rätt väg? Varför? Mål i Norrköping kommuns Energiplan 2009 Kommunens interna verksamheter Ø Minskad energianvändning 30%

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande!

Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande! Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande! 1 Kompletta drift- och förvaltningstjänster från Eolus Du får en

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Agenda Göteborg Energi korta fakta Sveriges uttalade mål med vindkraft Genomgång av möjligheter för vindkraft

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Agenda för kvällen 1. Bakgrundsinformation och tillståndsstatus 2. Övergripande tidsplan 3. Upphandlingsprocessen -

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark.

Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark. Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark. Nuläge: Kommunen saknar i dagsläget policy för hur frågan skall hanteras. Inom kommunen finns idag en privat vindkraftsetablering

Läs mer

Med vind i ryggen. Om bygdepeng och den lokala nyttan med vindkraft.

Med vind i ryggen. Om bygdepeng och den lokala nyttan med vindkraft. Med vind i ryggen. Om bygdepeng och den lokala nyttan med vindkraft. Innehåll 8 Introduktion: Ny energi till bygden. På flera sätt. 11 Introduktion: Bygdepengen, en viktig del i pusslet 14 Röbergsfjället:

Läs mer

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf Handling 2014-01-20 Diarienr: 2014-0038 Löpnr: 1 ObjektID: 7522 Datum: 2014-01-17 1UM: I Status: J Sammanträde: Referensnr: Sökbegrepp Namn Adress Ort Telefon Korpfjället Korpfjället Vind AB Box 2299 103

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden.

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Introduktion 3 Markägare och vindkraft. Med ett fördelaktigt vindläge kan din mark generera förnybar energi för tusentals hushåll.

Läs mer

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft Sänk din elkostnad med vindkraft 1 Innehåll 1. Om OX2 2. Drivkrafter på marknaden 3. Varför vindkraft? 4. Case 5. Struktur 5. Vindkraftsprojektet Rödstahöjden 2 OM OX2 Projekterade vindkraftverk: Ca 500

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET - I vilket skede och hur kan hälsoskyddet påverka? Överinspektör, Vesa Pekkola Vindkraft, en symbol för miljövänlighet eller en fågelhack? 2 Vindkraftverkens

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING MAEVAARA I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden.

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. INTRODUKTION 3 Markägare och vindkraft. Med ett fördelaktigt vindläge kan din mark generera förnybar energi för tusentals hushåll.

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Hur kan vindkraft vara till nytta för kommun och lokalsamhälle?

Hur kan vindkraft vara till nytta för kommun och lokalsamhälle? Hur kan vindkraft vara till nytta för kommun och lokalsamhälle? Rapport från seminariet Byavind i Piteå den 28-29 april 2009 En bygdepeng på minst en halv procent av vindkraftverkens bruttointäkt, fastighetsskatten

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftens värdekedja. www.energikontorsydost.se/vindkraft

Vindkraftens värdekedja. www.energikontorsydost.se/vindkraft Vindkraftens värdekedja www.energikontorsydost.se/vindkraft Vad består en vindpark av Vindkraftverk Fundament Vägar och hårda ytor Elkabel i parken Ställverk i parken Elanslutning (till regionnät) Fiber

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Jan Högberg Projektledare, Dala Vind AB Styrelseuppdrag Äppelbovind Ekonomisk förening Dala Vindkraft Ekonomisk förening Bilden föreställer min kollega Niklas Lundaahl Sveriges 7:e

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

BYGDEPENG FÖR VINDKRAFT

BYGDEPENG FÖR VINDKRAFT BYGDEPENG FÖR VINDKRAFT VARFÖR BYGDEPENG? Goda erfarenheter - Hedbodberget Tidigt samråd Information om bygdepeng Andelsköp i vindkraft Samarbete mellan o2 kraft och kommunen BYGDEPENG FÖR VINDKRAFTSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

VINDKRAFTINVESTERINGAR

VINDKRAFTINVESTERINGAR VINDKRAFTINVESTERINGAR EN VINDKRAFTBYGGARES SYN PÅ SAKEN Ingvar Svantesson, Eolus Vind AB Eolus Vind AB Tre verksamhetsgrenar Projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftanläggningar Förvaltning

Läs mer

Drift- och förvaltning av vindkraftverk

Drift- och förvaltning av vindkraftverk Drift- och förvaltning av vindkraftverk Enkelt ägande med låg risk och god avkastning Rabbalshede Kraft kan erbjuda tjänster inom teknisk-, ekonomisk- och finansiell förvaltning av hela vindparker eller

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande Vindkraftprojekt Gröninge Kinda kommun yttrande Eon samrådshandling daterad 2011-12-13 Eon samrådsmöte 2012-01-17 1 Rev 2012-03-15 Arbetsgång Arbetsgång för utarbetande av yttrande Eon samrådshandling

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson. Nätverket för vindbruk

Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson. Nätverket för vindbruk Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson Vilka vi är Nätverket för Vindbruk, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll bildar tillsammans med

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning Rämsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÄMSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 av30 2 av30 Se även temahäfte 2 Byggande, boende, temahäfte 19 Energi, Innehåll Kommunala skäl för arbete med vindkraft 2 Kommunala mål 2 Vindkraft i översiktsplanen 2 Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Introduktion till VindRen Det här inledande kapitlet till VindRens pärm beskriver riktlinjernas status, bakgrunden till projektet VindRen, metoderna och hur riktlinjerna

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av nyckelfärdig vindkraft. Skånes vindkraftsakademi

Upphandling av nyckelfärdig vindkraft. Skånes vindkraftsakademi Upphandling av nyckelfärdig vindkraft Skånes vindkraftsakademi Projektet 2015-2016 Genomfört av: Skånes vindkraftsakademi Med stöd av: Nätverket för vindbruk Projektet Handboken (v 2.0) finns tillgänglig

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Nyttan av samarbete med kommunerna i vindkraftsärenden

Nyttan av samarbete med kommunerna i vindkraftsärenden Nyttan av samarbete med kommunerna i vindkraftsärenden Byavind 15-16 okt 2009 Ingegärd Widerström 3 Av 12 verk, 2MW Oxhult Halland 1 Exempel 2 Bakgrund: Kommunala översiktsplaner Regeringen 2006: En kraftig

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer