Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp"

Transkript

1 Extra övningssamling i undersökningsmetodik HT10 till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Författad av Karin Dahmström 1. Utgå från en population bestående av 5 personer med följande åldrar: a) Beräkna medelvärdet och variansen för åldern i denna population. b) Gör ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av n = 2 studenter från denna population. Hur många urval finns det? (i) Beräkna medelvärdet för åldern i varje urval och visa att väntevärdet för stickprovsmedelvärdet överensstämmer med medelvärdet i populationen. (ii) Beräkna stickprovsvariansen för varje urval samt väntevärdet för denna varians. Vilket samband gäller mellan väntevärdet och populationsvariansen? (iii) Bestäm inklusionssannolikheten för varje person samt sannolikheten för varje enskilt urval. 2. Utgå från en population bestående av 8 personer för vilken vi vill göra en undersökning av en variabel som vi tror är korrelerad med åldern. Vi föreslår därför att vi delar in populationen i två strata efter ålder på följande sätt: Låg ålder Hög ålder: Antag nu att vi gör ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av n = 3 personer från varje stratum, dvs vi väljer totalt 6 personer. Hur många urval är möjliga? Skriv upp dessa och tänk ut hur de skiljer sig från de urval som skulle kunna bli följden om vi drog ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av n = 6 personer från den totala populationen. 3. Antag att vi vill undersöka hur vanligt det är att djurägare försäkrar sina katter. Vi får möjlighet att på ett stort djursjukhus göra ett systematiskt urval av 50 journaler förda det senaste året där det framgår om katten är försäkrad eller ej. Antag att 15 katter var försäkrade i detta urval och att det totalt fanns 1800 journaler. a) Bestäm ett 95 % konfidensintervall för andelen katter i denna population som var försäkrade. Behandla urvalet som om det var gjort genom ett obundet slumpmässigt urval och förklara varför detta antagande kan vara godtagbart. b) Om vi vill få ett 95%-igt konfidensintervall med en osäkerhet på högst 5 %-enheter, hur stort stickprov måste då dras? c) Vilka slutsatser om andelen försäkrade katter i hela landet kan dras från denna undersökning? Diskutera olika felkällor!

2 4. Antag att man i en viss kommun har dragit ett obundet slumpmässigt urval om 400 personer från befolkningen 18 år eller äldre för att undersöka inställningen till sopsortering. Totalt var 310 av de svarande positiva. Strax efter vill man göra en ny undersökning i en närliggande kommun för att även där undersöka inställningen till sopsortering; i denna kommun är personer 18 år eller äldre. Undersökningen skall ske genom att ur kommunens befolkningsregister dra ett OSU utan återläggning av personer i denna ålder. Om vi vill att längden på ett 95%-igt konfidensintervall för andelen positiva i kommunen skall vara högst 5 procentenheter, bestäm hur många personer vi då minst måste undersöka. 5. För att undersöka inställningen till att få kortare arbetstid och ingen löneökning det kommande året, gjordes ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av 500 personer bland samtliga anställda på en stor arbetsplats. På denna arbetsplats är fördelningen mellan olika arbetstagare följande: Ledningen 10% Tjänstemän 20% Arbetare 70% I enkäten ställdes även frågan om vilken kategori av arbetstagare man tillhörde av ovanstående tre. Följande resultat erhölls: Kategori Antal svar Antal positiva Ledningen Tjänstemän Arbetare a) Bestäm på två olika sätt en punktskattning för andelen positiva till arbetstidsförkortning i hela populationen. Ange gjorda antaganden i Dina beräkningar. Vilken skattning föredrar Du? Motivera! b) Antag att man vill göra om undersökningen vid ett senare tillfälle och då göra ett stratifierat urval med OSU utan återläggning inom strata. De olika strata skall då vara de tre kategorierna av arbetstagare. Låt därvid de erhållna resultaten från den tidigare undersökningen utgöra underlag för ett urval om totalt 250 personer. Hur skall urvalet fördelas (allokeras) optimalt mellan strata? c) Motivera en lämplig datainsamlingsmetod för undersökningen och ange för- och nackdelar med denna. 6. Man önskade ett visst år studera personalkostnaderna för livsmedelsbutikerna i ett område. Bland dessa 90 butiker utvaldes 10 st med obundet slumpmässigt urval utan återläggning, och för dessa erhölls inte bara uppgift om personalkostnaden utan också om omsättningen, allt i miljoner kronor: Personalkostnad: Omsättning: Totalt omsatte de 90 butikerna 4500 miljoner kronor. a) Skatta den totala personalkostnaden samt standardavvikelsen för denna skattning för samtliga butiker i området då man inte använder någon hjälpinformation. b) Skatta den totala personalkostnaden med hjälp av en kvotskattning. Vilka för- och nackdelar finns det med en sådan skattning?

3 7. För att studera det totala antalet köp av småhus i landet ett visst år (2005), har man uppgifter från samtliga 21 län från året dessförinnan, men bara från åtta län det aktuella året. Totala antalet köp var år Antag att de åtta länen kan ses som ett obundet slumpmässigt urval bland samtliga län. Följande resultat erhölls: Län Antal köp 2004 Antal köp 2005 Jönköping Kronoberg Skåne Halland Örebro Gävleborg Västernorrland Jämtland Källa: Statistisk årsbok 2007, tabell 411. (Endast lagfarna köp av fastigheter som ansetts vara marknadsmässiga är medtagna.) a) Skatta det totala antalet köp 2005 i landet med hjälp av en kvotskattning. b) Beskriv olika sätt hur s k hjälpinformation kan användas för att öka precisionen i skattningar av olika parametrar. 8. Antag att man vill bestämma mängden (prenumererade) dagstidningar som läses av hushållen i en kommun. Det finns en indelning av kommunen i 14 distrikt och totalt finns det 5432 hushåll. Man drar nu ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av n = 4 distrikt och för dessa noterar man hur många hushåll som finns på morgontidningsdistributörens listor. Man erhåller följande: Distrikt Antal Antal hushåll hushåll med utdelad tidning a) Skatta det totala antalet hushåll i kommunen som har utdelad tidning samt, om möjligt, en skattad varians. b) Målsättningen i undersökningen var att undersöka det faktiska tidningsläsandet. Diskutera kritiskt om detta blir uppfyllt med denna uppläggning samt ge förslag på alternativa insamlingsmetoder. 9. För att skatta genomsnittlig arbetad tid (procent av heltid) under det senaste året i olika grupper på en stor arbetsplats, gjordes en stratifiering efter ålder och kön. Från varje stratum gjordes ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning och med proportionell allokering; totalt valdes 500 personer ut. Följande resultat erhölls: Stratum Totalt antal Medeltid Standardavvikelse anställda (procent) 18 39, män , kvinnor , män , kvinnor

4 a) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för den genomsnittliga arbetstiden för kvinnor i åldern år. Tolka intervallet i ord. b) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för den genomsnittliga arbetstiden för samtliga i populationen. Tolka intervallet i ord. c) Diskutera risken för olika felkällor utöver urvalsfelet samt föreslå en lämplig insamlingsmetod för datamaterialet. d) Finns det någon alternativ urvalsmetod till stratifierat urval i denna situation? Diskutera! 10. För att skatta hur stor andel som har tillgång till internet i hemmet i olika grupper på en stor arbetsplats, gjordes en stratifiering efter ålder och kön. Från varje stratum gjordes ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning och med proportionell allokering; totalt valdes 500 personer ut. Följande resultat erhölls: Stratum Totalt antal Andel som har internet anställda (procent) 18 39, män , kvinnor , män , kvinnor a) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för andelen kvinnor i hela populationen i åldern år som har tillgång till internet i hemmet. Tolka intervallet i ord. b) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för andelen anställda i hela populationen som har tillgång till internet i hemmet. Tolka intervallet i ord. 11. I en kommundel av Stockholm finns majoriteten av småhus söder om järnvägen och majoriteten av flerbostadshus norr därom. För att undersöka inställningen till införandet av trängselavgift ville man göra en mindre undersökning innan starten för att sedan göra en mera omfattande undersökning. I den lilla undersökningen valdes genom OSU utan återläggning i respektive område 100 personer i åldern år. Totalt bor ca 8000 i småhusområdet och i flerbostadsområdet. Resultatet blev att 40% var positiva till trängselavgift i småhusområdet och 70% i flerbostadsområdet. (Antag att inget bortfall förekom.) a) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för andelen positiva till trängselavgift i hela området. b) Bestäm utifrån resultatet av den lilla undersökningen hur totalt 1000 personer skall fördelas mellan strata enligt principen för optimal allokering. c) I en fråga om positiv/negativ inställning till en aktivitet, ser man ibland formuleringen Är Du positiv. eller Är Du negativ. Diskutera vad man kan vänta sig för skillnad i svar med de olika formuleringarna. Föreslå också hur en fråga inklusive svarsalternativ kan utformas för att på bästa sätt fånga inställningen till en viss aktivitet?

5 12. I en kommundel av Stockholm finns majoriteten av småhus söder om järnvägen och majoriteten av flerbostadshus norr därom. För att undersöka inställningen till införandet av trängselavgift ville man göra en mindre undersökning innan starten för att sedan göra en mera omfattande undersökning. I den lilla undersökningen valdes genom OSU utan återläggning totalt i kommundelen n=200 personer i åldern år. Totalt bor ca 8000 i småhusområdet och i flerbostadsområdet. Följande resultat erhölls från urvalet. (Antag att inget bortfall förekom.) Område Antal i urvalet från Antal respektive område positiva Småhus Flerb.hus a) Bestäm en punktskattning och ett 95%-igt konfidensintervall för andelen positiva till trängselskatt bland de som bor i småhusområdet. b) Bestäm en punktskattning och ett 95%-igt konfidensintervall för det totala antalet negativa till trängselskatt bland de som bor i flerbostadsområdet. 13. Antag att vi vill undersöka hur länge patienterna har varit inneliggande på avdelningarna på ett stort sjukhus vid en viss tidpunkt. Totalt finns det 20 avdelningar på sjukhuset och vi väljer genom ett obundet slumpmässigt urval ut n = 5 avdelningar och undersöker då via journalerna samtliga inneliggande patienter på de utvalda avdelningarna. Avd Antal patienter Antal patienter > 7 dagar a) Bestäm en skattning av andelen patienter som varit inneliggande mer än 7 dagar. b) Bestäm en skattning av totala antalet patienter på sjukhuset som varit inneliggande mer än 7 dagar. c) Diskutera olika felkällor i denna undersökning. 14. Antag att vi vill undersöka bl a familjestrukturen i ett nytt bostadsområde med i princip likvärdiga småhus, totalt 40 st. Ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av n = 6 småhus gjordes och från en besöksintervju med varje familj frågade man om antalet boende i huset och den totala familjeinkomsten per månad. Hus Antal boende > 18 år Antal barn < 7 år Familjeinkomst A B C D E F a) Bestäm en punktskattning av den genomsnittliga inkomsten för en person över 18 år i bostadsområdet. Antag då att familjeinkomsten endast avser inkomster för personer i denna ålder.

6 b) Bestäm en punktskattning och ett 95%-igt konfidensintervall för (i) det genomsnittliga antalet barn under 7 år per hus i bostadsområdet. (ii) det totala antalet barn under 7 år i hela bostadsområdet c) Föreslå hur ett slumpmässigt urval av hus i denna uppgift praktiskt kan genomföras samt diskutera olika felkällor i denna undersökning. 15. Antag att medlemmarna i en mindre ideell förening finns förtecknade i bokstavsordning i ett register; de har också ett löpnummer i registret från 1 till 40. För att undersöka hur medlemmarna ställer sig till en sammanslagning av föreningen med motsvarande lokalavdelning i en närbelägen stadsdel, gjordes ett systematiskt urval av n = 8 personer. a) Hur många urval kan göras? Skriv upp vilka nummer i registret varje urval består av. Hur stor är inklusionssannolikheten för varje person i registret? b) Om urvalet skulle göras med genom obundet slumpmässigt urval utan återläggning, hur många urval kan då göras? Hur stor är inklusionssannolikheten för varje person i registret? Jämför med resultaten i a). 16. På en vårdinrättning var de anställda fördelade i många små arbetsgrupper med ansvar för ett mindre antal patienter och med likvärdiga arbetsuppgifter. För att se hur de anställda har valt att ta ut semester under de tre månaderna juni-augusti, gjordes ett obundet slumpmässigt urval av n = 5 arbetsgrupper; totalt fanns det 15 arbetsgrupper. Samtliga i de utvalda grupperna blev tillfrågade hur många veckor de tagit ut under perioden; semestern redovisas här i hela veckor. Följande resultat erhölls: Grupp Antal Antal Antal semesterveckor personer semesterveckor i medeltal i gruppen_ Bestäm en punktskattning av det genomsnittliga antalet uttagna semesterveckor per anställd på vårdinrättningen. Vilka egenskaper har denna skattning? 17. Antag vi har en population bestående av 850 personer i en villaägarförening. För att undersöka hur medlemmarna vill att grannsamverkan skall organiseras på bästa sätt, tänker man göra en postenkät till ett urval av medlemmarna. Medlemmarna i föreningen är sorterade i ett register på två olika sätt, i bokstavsordning respektive efter gator i området. Antag i uppgift a) och b) att vi gör ett obundet slumpmässigt urval av n=150 medlemmar från registret. Två av frågorna gäller om de själva blivit utsatta för inbrott eller försök till inbrott i huset samt om de har larm installerat i huset. a) Antag att av de svarande har 25 st blivit utsatta för inbrott eller försök till inbrott. Bestäm ett 95%- igt konfidensintervall för andelen medlemmar som blivit utsatta för villainbrott. b) Antag att av de 25 medlemmar som blivit utsatta för inbrott eller försök till inbrott hade 15 st installerat larm. Bestäm en punktskattning för det totala antalet medlemmar som utsatts för inbrott och som har installerat larm. Bestäm också en skattning av standardavvikelsen för denna punktskattning. c) Diskutera olika sätt hur man kan göra ett urval ur medlemsregistret.

7 18. Antag att vi vill undersöka bilinnehavet i två nybyggda bostadsområden, område A och område B. Till område A finns ingen naturlig, närbelägen kollektivtrafik, medan i område B finns sedan tidigare utbyggd kollektivtrafik. Antag att område A består av 40 småhus och område B 30 st. Nu gjordes ett obundet slumpmässigt urval av n = 10 hus i vardera området och genom en telefonintervju frågade man om antalet bilar i hushållet. Följande resultat erhölls: Antal bilar Område A Område B a) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för det genomsnittliga antalet bilar per hushåll dels i område A, dels i område B. Använd formler som gäller för stora stickprov. b) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för skillnaden mellan det genomsnittliga antalet bilar per hushåll i de båda områdena. Använd formler som gäller för stora stickprov. c) Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall för det genomsnittliga antalet bilar per hushåll i de två bostadsområdena hopslagna. Använd formler som gäller för stora stickprov. Uppgift 19 och 20 är hämtade från Sharon L.Lohr: Sampling: Design and Analysis. Duxbury Press Vid ett universitet fanns det 807 fakultetsmedlemmar och forskare vid College of Liberal Arts and Science Vi är nu intresserade av antalet publikationer som dessa har skrivit och som har refereebehandlats. För att undersöka detta gjordes ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning av av n = 50 fakultetsmedlemmar. Följande frekvenstabell erhölls: Antal publikationer Antal fakultetsmedlemmar a) Rita frekvensfördelningen av antalet publikationer i ett lämpligt diagram. b) Skatta medelantalet publikationer per fakultetsmedlem och bestäm standardfelet ( standard error ) för denna skattning. c) Skatta andelen fakultetsmedlemmar som inte har någon refereebehandlad publikation och bilda ett 95% konfidensintervall för denna andel i hela populationen. 20. När man granskade urvalet i uppgift 19 som hade gjorts som ett obundet slumpmässigt urval, visade det sig att det t ex inte hade kommit med några medlemmar från språkinstitutionerna, medan i stället kemi och psykologi var rikt representerade. För att alla fakulteter skulle bli representerade, gjordes ett nytt urval om n = 50 medlemmar och med fakulteterna som strata. Bestämningen av urvalsstorlekarna gjordes genom proportionell allokering. Storleken på de olika strata och urvalet var följande: Stratum Antal fakultets- Antal medlemmar medlemmar i urvalet Biologi Fysik Samhällsvetenskap Humaniora Totalt

8 Följande frekvenstabeller erhölls från respektive fakultet: Antal publi- Antal fakultetsmedlemmar kationer Biologi Fysik Samh.vet. Humaniora a) Skatta medelantalet publikationer per fakultetsmedlem och bestäm standardfelet ( standard error ) för denna skattning. Jämför resultatet med det i uppgift 19 b). Ökade precisionen i detta exempel? Kommentera! b) Skatta andelen fakultetsmedlemmar som inte har någon refereebehandlad publikation och bilda ett 95% konfidensintervall för denna andel i hela populationen. Jämför resultatet med det i uppgift 19 c). Ökade precisionen i detta exempel? Kommentera!

9 Facit till de numeriska uppgifterna 1a) 28 år, variansen = 17.2 b) 10 olika urval. Inklusionssannolikheten = 0.4, slh för urval = 0.1 2) 16 respektive 28 olika urval 3a) / b) Minst 317 journaler (här använt P = 0.5) 4) Minst 1054 personer 5a) 70.4% respektive 71.0 % b) 27, 58 respektive 165 personer 6a) milj kr respektive milj kr b) milj kr 7a) köp 8a) Alternativ 1: 4975 hushåll och variansen Alternativ 2: 4801 hushåll 9a) 90 +/-1.17 % b) /-0.44 % 10a) / b) / a) / b) 416 respektive 584 personer 12a) 0.33 respektive / b) 3273 respektive / a) b) 120 patienter 14a) tkr b) (i) 1.5 respektive 1.5 +/-0.77 (ii) 60 respektive 60 +/ a) 5 olika urval; inkl.slh = 0.2 b) olika urval; inkl.slh = ) 3.29 veckor 17a) / b) 85 respektive personer 18a) 0.9 +/ b) 0.4 +/ c) /- 0.26

10 19b) 1.78 respektive publikationer c) 0.56 respektive / a) 1.64 respektive publikationer b) 0.57 respektive publikationer

Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder

Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder F6 Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder Flerstegsurval Anta att man vill göra ett urval som täcker ett stort geografiskt område vill använda besöksintervju som insamlingsmetod Praktiskt omöjligt

Läs mer

Urvalsmetoder: Stratifierat urval (kap 9.5)

Urvalsmetoder: Stratifierat urval (kap 9.5) F4 Urvalsmetoder: Stratifierat urval (kap 9.5) Tidigare exempel Vi undersökte tidigare medellönen i ett företag med N = 500 anställda. Vi fick ett konfidensintervall: Vi vet att några förklaringsvariabler

Läs mer

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Föreläsning 4 732G19 Utredningskunskap I Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Dagens föreläsning Systematiskt urval Väntevärdesriktiga skattningar Jämförelse med OSU Stratifierat

Läs mer

Tidigare exempel. Några beteckningar. Stratifierat urval

Tidigare exempel. Några beteckningar. Stratifierat urval Tidigare exempel F4 Urvalsmetoder: (kap 9.5) Ursprung: Linda Wänström Vi undersökte tidigare medellönen i ett företag med N = 500 anställda. Vi fick ett konfidensintervall: Vi vet att några förklaringsvariabler

Läs mer

F10. Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder (kap 9.8, 9.9) Flerstegsurval

F10. Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder (kap 9.8, 9.9) Flerstegsurval F10 Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder (kap 9.8, 9.9) Flerstegsurval Anta att man vill göra ett urval som täcker ett stort geografiskt område vill använda besöksintervju som insamlingsmetod

Läs mer

Urval. Slumpmässiga urval (sannolikhetsurval) Fördelar med slumpmässiga urval

Urval. Slumpmässiga urval (sannolikhetsurval) Fördelar med slumpmässiga urval Urval F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Ursprung: Linda Wänström Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta

Läs mer

Exempel i stickprovsteori

Exempel i stickprovsteori Exempel i stickprovsteori p. 1/26 Exempel i stickprovsteori Göran Arnoldsson Umeå universitet Exempel i stickprovsteori p. 2/26 1. Audit sampling En bank vill göra en snabb uppskattning av den totala behållningen

Läs mer

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap )

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap ) F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Urval Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta inte möjlig För dyrt Tar

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

F14 Repetition. Måns Thulin. Uppsala universitet thulin@math.uu.se. Statistik för ingenjörer 6/3 2013 1/15

F14 Repetition. Måns Thulin. Uppsala universitet thulin@math.uu.se. Statistik för ingenjörer 6/3 2013 1/15 1/15 F14 Repetition Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 6/3 2013 2/15 Dagens föreläsning Tentamensinformation Exempel på tentaproblem På kurshemsidan finns sex gamla

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Systematiskt urval, gruppurval, val mellan metoderna (kap , 9.10)

Systematiskt urval, gruppurval, val mellan metoderna (kap , 9.10) F5 Systematiskt urval, gruppurval, val mellan metoderna (kap 9.6-9.7, 9.10) Systematiskt urval Antag att vi vill undersöka medellönen i ett företag på N=1000 anställda och vill dra ett urval på n=100.

Läs mer

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 UF0539 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Föreläsning 4. Kapitel 5, sid Stickprovsteori

Föreläsning 4. Kapitel 5, sid Stickprovsteori Föreläsning 4 Kapitel 5, sid 127-152 Stickprovsteori 2 Agenda Stickprovsteori Väntevärdesriktiga skattningar Samplingfördelningar Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen 3 Statistisk inferens Population:

Läs mer

Kalibreringsrapport. Utländska doktorander

Kalibreringsrapport. Utländska doktorander Kalibreringsrapport Utlänska oktoraner Inlening I en urvalsunersökning är allti skattningarna beäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras. Ett annat fel uppkommer

Läs mer

Avd. Matematisk statistik

Avd. Matematisk statistik Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I SF1902 SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK, TORSDAGEN DEN 23:E MAJ 2013 KL 14.00 19.00. Kursledare och examinator : Björn-Olof Skytt Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, lathund

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2014-08-26 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2014-08-26 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar

Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar F1 Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar Kursupplägg 12 föreläsningar 7 seminarieövningar (Ö1 och Ö7 är obligatoriska) 1 inlämningsuppgift (i grupp) Del 1: tillämpa stickprovsteori

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 8 (2016-05-02) OCH INFÖR ÖVNING 9 (2016-05-09)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 8 (2016-05-02) OCH INFÖR ÖVNING 9 (2016-05-09) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 8 (2016-05-02) OCH INFÖR ÖVNING 9 (2016-05-09) Aktuella avsnitt i boken är Kapitel 7. Lektionens mål: Du

Läs mer

k x om 0 x 1, f X (x) = 0 annars. Om Du inte klarar (i)-delen, så får konstanten k ingå i svaret. (5 p)

k x om 0 x 1, f X (x) = 0 annars. Om Du inte klarar (i)-delen, så får konstanten k ingå i svaret. (5 p) Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I SF1901 SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK MÅNDAGEN DEN 17 AUGUSTI 2009 KL 08.00 13.00. Examinator: Gunnar Englund, tel. 790 74 16. Tillåtna hjälpmedel: Formel- och tabellsamling

Läs mer

Statistik Lars Valter

Statistik Lars Valter Lars Valter LARC (Linköping Academic Research Centre) Enheten för hälsoanalys, Centrum för hälso- och vårdutveckling Statistics, the most important science in the whole world: for upon it depends the applications

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

(a) Hur stor är sannolikheten att en slumpvist vald person tror att den är laktosintolerant?

(a) Hur stor är sannolikheten att en slumpvist vald person tror att den är laktosintolerant? LÖSNINGAR till tentamen: Statistik och sannolikhetslära (LMA12) Tid och plats: 8.3-12.3 den 24 augusti 215 Hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare, formelblad Betygsgränser: 3: 12 poäng, 4: 18 poäng, 5: 24

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp. 23 maj 2013 kl. 9 14

Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp. 23 maj 2013 kl. 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT4003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik 3 maj 013 Lösningar Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp 3 maj 013 kl. 9 14 Uppgift 1 a Eftersom

Läs mer

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga

Läs mer

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(7) Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod Enhetens förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att en ny beräkningsmetod införs för tomträttsindexet så snart

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Rapport 2014:2 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Teknisk rapport

Rapport 2014:2 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Teknisk rapport Rapport 2014:2 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2013 Teknisk rapport Rapport 2014:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

TENTAMEN KVANTITATIV METOD (100205)

TENTAMEN KVANTITATIV METOD (100205) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B, Vetenskaplig metod TENTAMEN KVANTITATIV METOD (205) Examinationen består av 11 frågor, några med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt anslutning

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2013-01-18 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 09.00 14.00 Lärare: Adam Jonsson, Ove

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

POPULATION OCH BORTFALL

POPULATION OCH BORTFALL RAPPORT POPULATION OCH BORTFALL En teknisk rapport om populationen och bortfallet i den internetbaserade Örebro-undersökningen om mobbning vid mätningarna 2012 och 2013. Björn Johansson Working Papers

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Föreläsning 8: Konfidensintervall

Föreläsning 8: Konfidensintervall Föreläsning 8: Konfidensintervall Matematisk statistik Chalmers University of Technology Maj 4, 2015 Projektuppgift Projektet går ut på att studera frisättningen av dopamin hos nervceller och de två huvudsakliga

Läs mer

F9 SAMPLINGFÖRDELNINGAR (NCT

F9 SAMPLINGFÖRDELNINGAR (NCT Stat. teori gk, ht 006, JW F9 SAMPLINGFÖRDELNINGAR (NCT 7.1-7.4) Ordlista till NCT Sample Population Simple random sampling Sampling distribution Sample mean Standard error The central limit theorem Proportion

Läs mer

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare: Räknedosa, bifogade formel- och tabellsamlingar, vilka skall returneras. Christian Tallberg Telnr:

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, ): Punktskattningar

Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, ): Punktskattningar Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, 7.1-7.3): Punktskattningar Marina Axelson-Fisk 4 maj, 2016 Stickprov (sample) Idag: Stickprovsmedelvärde och varians Statistika (statistic) Punktskattning (point estimation)

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Slumpmässiga urval med Minitab LWn /

Slumpmässiga urval med Minitab LWn / Statistiska institutionen Slumpmässiga urval med Minitab LWn / 2006-03-01 1 OSU, obundet slumpmässigt urval I Minitab har vi lagt upp ett register med våra tjugo bästa kompisar. Nu ska vi göra ett OSU

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-01-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Uppgift 1 (20 poäng) A) (4p) Om kommunens befolkning i den lokala arbetsmarknaden

Läs mer

Statistik och epidemiologi T5

Statistik och epidemiologi T5 Statistik och epidemiologi T5 Anna Axmon Biostatistiker Yrkes- och miljömedicin Dagens föreläsning Fördjupning av hypotesprövning Repetition av p-värde och konfidensintervall Tester för ytterligare situationer

Läs mer

Population. Antal tänder. Urval

Population. Antal tänder. Urval Population ID Antal tänder 1 12 2 14 3 15 4 28 5 16 6 11 7 24 8 19 9 23 10 21 Urval ID Antal tänder 2 14 4 28 8 19 10 21 Urvalsmetoder Population Urval Urval Urvalsmetoder Definitioner: Populationen består

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Statistik vad är det?

Statistik vad är det? Statistik vad är det? LWn/PEI / 1 Sveriges officiella statistik Statistiska CentralByrån (SCB www.scb.se) Statistikansvariga myndigheter Socialstyrelsen (www.sos.se) Riksförsäkringsverket (www.rfv.se)

Läs mer

SOU 2000:33. Bilaga 3. Bruksvärdesundersökning. Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån

SOU 2000:33. Bilaga 3. Bruksvärdesundersökning. Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån SOU 2000:33 197 Bilaga 3 Bruksvärdesundersökning Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån SOU 2000:33 Innehåll 199 Innehåll Teknisk rapport... 201 1 Inledning... 201 2 Undersökningens

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus RM/BF 2012-12-19 1(14) Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2011 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Linköpings universitet Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Mayumi Setsu Oskarsson 732G26 Survey metodik och uppsats Institutionen för datavetenskap (IDA) Vårterminen 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 STOKASTISKA VARIABLER 1. Ange om följande stokastiska variabler är diskreta eller kontinuerliga: a. X = En slumpmässigt utvald person ur populationen är arbetslös, där x antar

Läs mer

Beskriv hur du, utan att räkna alla pärlor, kan göra en god uppskattning av hur många pärlor som finns av respektive färg. 2/0/0

Beskriv hur du, utan att räkna alla pärlor, kan göra en god uppskattning av hur många pärlor som finns av respektive färg. 2/0/0 Del A: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 1) En burk innehåller 10 000 pärlor i fyra olika färger. eskriv hur du, utan att räkna alla pärlor, kan göra en god uppskattning

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2013-04-12 1(7) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras.

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp

Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte att man

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2013-01-14 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2013-01-14 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Robert Lundqvist, tel

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Tabell- och formelsamling. A4 Grundläggande Statistik A8 Statistik för ekonomer. Thommy Perlinger

Tabell- och formelsamling. A4 Grundläggande Statistik A8 Statistik för ekonomer. Thommy Perlinger Tabell- och formelsamling A4 Grundläggande Statistik A8 Statistik för ekonomer Thommy erlinger Innehåll 1 Beskrivande statistik 3 1.1 Medelvärdeochstandardavvikelse... 3 1.2 Chebyshevsregel... 3 1.3 Empiriskaregeln(normalfördelningsregeln)...

Läs mer

Lärare 2. Lärare 1 Binomial och normalfördelning Fel i statistiska undersökningar Att tolka undersökningar Falska samband Jämföra i tid och rum

Lärare 2. Lärare 1 Binomial och normalfördelning Fel i statistiska undersökningar Att tolka undersökningar Falska samband Jämföra i tid och rum Lärare 2 Lärare 1 Binomial och normalfördelning Fel i statistiska undersökningar Att tolka undersökningar Falska samband Jämföra i tid och rum Lärare 2 Att utföra undersökningar Sneda statistiska underlag

Läs mer

Urvalsökningar. Precisionen i en skattning är normalt proportionell mot 1/ n där n är urvalsstorleken

Urvalsökningar. Precisionen i en skattning är normalt proportionell mot 1/ n där n är urvalsstorleken Urvalsökningar Precisionen i en skattning är normalt proportionell mot 1/ n där n är urvalsstorleken En urvalsökning från 21000 till 29500 individer borde då resultera i förbättring med ca 15% Eller? 1

Läs mer

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta?

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta? Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 2008-01-18 1. Ett företag som köper enheter från en underleverantör vet av erfarenhet att en viss andel av enheterna kommer att vara felaktiga. Sannolikheten

Läs mer

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.)

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) TENTAMEN Tentamensdatum 2008-10-02 Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: Obs! Var noga med att skriva din tentakod på varje lösningsblad som du lämnar in. Skrivtid

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001 TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 8-629 6 Fax 8-629 6 99 Internet www.temo.se Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 21 T2235 22-1-11 Arne

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (21) Innehållsförteckning Sjukersättning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER Statistiska institutionen Annika Tillander TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2015-04-23 Skrivtid: 16.00-21.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller text, samt bifogade

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Projekt nr 13345 Göteborg 2003-01-10 Kundansvarig: Jonas Persson Information om Gäldenärsenkäten Riksskatteverket genomförde under vintern 2001-2002

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Vad är statistik? Kapitel 1 handlar om. Praktisk statistik kapitel 1. Vad är statistik? Grundbegrepp

Vad är statistik? Kapitel 1 handlar om. Praktisk statistik kapitel 1. Vad är statistik? Grundbegrepp Vad är statistik? Praktisk statistik kapitel 1 Lars Wahlgren 1 Kapitel 1 handlar om Vad är statistik? Grundbegrepp population, individ, stickprov variabel, datanivåer olika urvalsmetoder LWn 2 1 Vad är

Läs mer