Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(7) Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod Enhetens förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att en ny beräkningsmetod införs för tomträttsindexet så snart som möjligt. Som ny metod föreslås att indexet beräknas som en produkt av två underindex, dels ett som syftar till att vara en skattning av utvecklingen av genomsnittligt gällande avgäldsunderlag, dels ett som syftar till att vara en skattning av utvecklingen av genomsnittlig gällande avgäldsräntesats. Sammanfattning Index för posten tomträttsavgäld för egnahem (med vägningstalet 0,4 promille i årets korttidslänk) skattas för närvarande helt enkelt med hjälp av KPI totalt (med en månads eftersläpning). Förslaget om ny metod innebär att index istället skall skattas som en produkt av två underindex. Uppgiftsunderlagen kommer för underindexet angående avgäldsunderlag från ett antal års register för den årliga fastighetstaxeringsstatistiken och för underindexet angående avgäldsräntesats från ett antal års särskilda enkätundersökningar bland ett litet panelurval av kommuner. Uppgifter är i registren för taxeringsstatistiken tillgängliga endast för variabeln marktaxeringsvärdet vid själva statistikårets taxering, medan uppgifter vid kommunundersökningarna inhämtas endast om den räntesats, som tillämpas vid de 10-årsavtal som träffas under året (för det övervägande antalet upplåtelser är avtalsperioden på 10 år) 1. De använda uppgifterna kommer således inte att vara de ideala (avser inte själva målvariabeln) och beräkningarna ger endast grova approximationer. Underindexen är kvoter mellan medelvärden (för bas- respektive jämförelseåret) och grundmönstret vid medelvärdesberäkningarna är för båda underindexen beräkning av ett s.k. glidande medelvärde över de senaste 10 åren. Man beräknar därvid således ett 10-termers glidande medelvärde för den tillgängliga variabeln. Det glidande medelvärdet för variabeln marktaxeringsvärdet vid statistikårets taxering är medelvärdet för målpopulationen, dvs. det avser endast tomträttsfastigheter (småhus på tomt upplåten med tomträtt). I det följande diskuteras även en förändring enligt alternativet att man skulle införa en s.a.s. normal prisundersökning för posten, dvs. återkommande uppgiftsinsamlingar på mikronivå om tomträttsbeloppet för ett panelurval av egnahem, där marken disponeras med tomträtt. SCB:s uppdrag att minska kommunernas uppgiftslämnarbörda ger tillsammans med den högre kostnaden och det lilla vägningstalet för posten, dock avgörande argument för att istället välja och föreslå alternativet med en produkt av två underindex som avser utvecklingen av genomsnittligt gällande avgäldsunderlag respektive av genomsnittlig gällande avgäldsräntesats. 1 Den första undersökningen utvidgas till att gälla även vart och ett av de närmast föregående nio åren.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 2(7) 1 Inledning Posten tomträttsavgäld för egnahem (postens vägningstal är 0,4 promille i årets korttidslänk) bildar en särskild vara i KPI-beräkningarna, med ett index som skattas helt enkelt med hjälp av KPI totalt (med en månads eftersläpning). Index för tomträttsavgäld beräknas således inte på grundval av en uppföljning av hur tomträttsavgälderna faktiskt utvecklas, vilket får antas ge visst fel i indextalet. Syftet med föreliggande genomgång är att den skall ge underlag för en bedömning angående om man skall övergå till annan metod vid beräkningen. 2 I den s.k. prioritetsutredningen, som redovisades angående KPI år 1998, angavs totalläget för tomträttsposten med att frågan är om en normal undersökning vore motiverad utifrån postens storlek. Endast förhållandena i Stockholms kommun var kända för utredaren och utifrån dessa bedömdes att det borde vara överkomligt att göra en årlig kalkyl som ganska väl skulle avspegla förhållandena. En marginell förbättring vore enligt utredningen f.ö. att avskaffa eftersläpningen (dvs. att övergå från KPI totalt för föregående månad till KPI totalt för aktuell månad). 3 2 Tomträtt vad är det? 4 Tomträtt är ett institut enligt 13 kap. Jordabalken, som innebär att fastighet som är i allmän ägo kan upplåtas under obestämd tid mot en årlig avgäld. De tomträtter som upplåtits före år 1954 har regler enligt lag från år 1907 och kallas äldre tomträtt. Tomträtter med upplåtelse fr.o.m. år 1954 har regler som tillkommit i lagar från år 1953 eller senare och kallas modern tomträtt. Tiden för upplåtelse av äldre tomträtter är i regel 60 år. Avgälden hålls då oförändrad under hela upplåtelsetiden. När tiden för dessa tomträtter löper ut erbjuds tomträttshavaren normalt ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till modern lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt Modern tomträtt har inte en bestämd upplåtelsetid. Den kan därmed sägas vara evig. Lagen ger dock kommunen rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt. Detta kan ske tidigast 60 år efter upplåtelsen. Tomträttshavare kan inte säga upp sin tomträtt, men har däremot frihet att sälja den. Den kan också belånas. Att ha en modern tomträtt blir härigenom mycket likt äganderätt. År 2002 fanns ca tomträtter för småhusändamål. Antalet kommuner, som upplät minst nio tomträtter, var Nämnden förordade vid sammanträdet nr 220 ( ) vissa förbättringsinsatser för nuvarande metoder för bostadsposten. Förfarandet med delposten tomträttsavgäld ingår bland undersökningsmoment som finns upptagna i det bakomliggande underlaget till nämnden (PM Bostadsposten i KPI: undersökningsmoment som man bör försöka förbättra eller införa parallellt med att ny principmodell avseende kapitalkostnaderna för egnahem utvecklas). 3 J. Dalén, KPIs delundersökningar behov av översyner (PM ). 4 Stockholms gatu- och fastighetskontor, Tomträtt bostäder, januari 2002.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 3(7) 3 Tomträttsavgäld Avgäldsperiod och allmänt om beräkningen av avgälden Enligt nuvarande lagstiftning skall fastställd tomträttsavgäld utgå med oförändrat belopp under vissa tidsperioder. Perioderna skall vara minst 10 år och löper vanligen på 10 eller 20 år. För det övervägande antalet upplåtelser är perioden på 10 år. Om parterna vid avgäldsperiodens slut inte kommer överens om nya avgäldsvillkor får talan om omprövning väckas vid domstol. Domstolen skall då fastställa avgälden på grundval av markvärdet vid tidpunkten för omprövningen. I förarbetena till lagstiftningen har uttalats att avgälden skall motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Av detta framgår att det inte finns någon exakt metod eller matematisk formel angiven i lag för hur man skall fastställa tomträttsavgäld. Kommunerna beräknar också avgälden på lite olika sätt. Tomträttsavgälden får dras av i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten Avgälden fastställs genom att avgiftsunderlaget multipliceras med avgäldsräntan. Det innebär att en hög avgäldsränta kan kompenseras av ett lägre markvärde och omvänt kan ett högre markvärde kompenseras av lägre avgäldsränta. 3.2 Avgäldsunderlaget För att bestämma markvärde utgår de flesta kommuner från marktaxeringsvärdet, medan andra exempelvis värderar marken med ledning av ett kommunalt tomtpris. I de kommuner som utgår från marktaxeringsvärdet är det vanligt att detta värde reduceras på något sätt för att tomträttshavaren betalt anslutning för vatten och avlopp, för att denne bekostat trädgårdsanläggningar, för andel i gemensamhetsanläggning och i något fall för att tomträttshavaren erlagt gatukostnader. Vissa kommuner räknar upp marktaxeringsvärdet med faktorn 1,33 för att kompensera för att taxeringsvärdet definitionsmässigt utgör 75 procent av marknadsvärdet. 3.3 Avgäldsräntan Även avgäldsräntan varierar, år 2000 från 2,25 till 7 procent för 10-åriga avtal och från 3,5 till 6,25 procent för 20-åriga avtal. Några kommuner som har både 10- och 20-åriga avtal tillämpar en högre avgäld för 20-åriga upplåtelser medan andra tillämpar samma räntesats i båda fallen. De flesta kommunerna tillämpade år 2000 en avgäldsränta på 3,75 4 procent för 10- åriga avtal och 4 4,5 procent för 20-åriga avtal. De angivna avgäldsräntorna avser avgäldsräntor vid omregleringar. Vid nyupplåtelser kan högre avgäldsränta tillämpas än vid omreglering 3.4 Friköp av tomträtt Nästan alla kommuner som upplåter tomträtt erbjuder tomträttshavarna att köpa marken. Försäljningen sker som regel till ett pris som beräknas som en del av marktaxeringsvärdet, men även andra metoder att bestämma friköpspriset förekommer. 5 Villaägarnas Riksförbund, Utredning: Utvärdering av en enkätundersökning om tomträtt för småhus, maj (Uppgiftsinsamlingen ägde rum under perioden december 1999 mars 2000)

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 4(7) 4 Felet i nuvarande index för tomträttsavgäld Storleken på felet - avvikelsen i utveckling mellan tomträttsavgälder och KPI totalt - är omöjlig att beräkna i fullständig brist på kunskap om hur tomträttsavgälderna faktiskt har utvecklats. Vad gäller sistnämnda utveckling blir man hänvisad till mycket osäkra approximationer. En sådan approximation har gjorts i sammanhanget på underlag från fastighetstaxeringsstatistiken. Marktaxeringsvärdet utgör enligt det tidigare oftast avgäldsunderlaget. Allmänt stigande marktaxeringsvärdena måste inte nödvändigtvis ha varit förenat med och medfört allmänt stigande avgälder, men detta verkar trots allt ganska troligt. Ett särskilt, grovt mått på utvecklingen av marktaxeringsvärdena har beräknats, varvid antagits för enkelhets skull att det endast finns 10-åriga avtal och att en oförändrad stor andel av avtalsstocken får avgälden omreglerad varje år. Av de avgälder, som gäller ett visst år, kommer under dessa antaganden en tiondel att vara grundade på marktaxeringsvärden tio år tillbaka, en tiondel på värden nio år tillbaka, en tiondel på värden åtta år tillbaka, o.s.v. För jämförelsen med KPI totalt definieras en årlig storhet, som avser ett enkelt genomsnitt över senaste tio åren av de olika årens genomsnittliga marktaxeringsvärden i landets totala småhusbestånd. SCB:s databaser lämnar vad gäller marktaxeringsvärden uppgifter om åren , vilket innebär att sökt storhet endast kan beräknas för åren På grundval av uppgifterna om småhusenheter, helårsbostad för 1-2 familjer, kan beräknas att den definierade årliga storheten angående genomsnittligt marktaxeringsvärde steg från år 1984 till 1997 med 196 procent. KPI totalt steg å sin sida med 80 procent. Den stora skillnaden (116 procentenheter) i utveckling från 1984 till 1997 mellan beräknad storhet avseende marktaxeringsvärden och KPI totalt pekar mot att det är troligt att tomträttsutvecklingen skattas dåligt och kanske t.o.m. mycket dåligt med hjälp av KPI totalt. Denna bedömning verkar vara befogad, trots att den beräknade skillnaden uppenbart kan vara kraftigt missvisande. Den beräknade storheten avseende marktaxeringsvärden lämnar naturligtvis en hel del att önska i fråga om relevans. Höjningar i avgälderna till följd av höjda taxeringsvärden kan vidare ha hållits tillbaka (eller ha plussats på) av kommunerna genom förändrade avgäldsräntor. Dessutom gäller dels att de beaktade taxeringsvärdena avser hela småhusbeståndet (helårsbostad) och inte bara tomträttsdelen av beståndet, dels att de vid beräkningarna gjorda antagandena, om att det endast finns 10-åriga avtal och att lika stor andel av avtalsstocken får avgälden omreglerad varje år, brister något i realism. 5 Alternativa förfaranden som kan minska felet i index för tomrättsavgäld Två alternativ, som ger bättre skattningar av indexet, betraktas. Det första alternativet är att index för delposten skattas med hjälp av en ny hjälpstorhet, som avser utvecklingen av avgäldsunderlag och av avgäldsräntor. Det andra alternativet är att index skattas på grundval av en s.a.s. normal prisundersökning, där man återkommande insamlar uppgifter om tomträttsbeloppet för ett panelurval av egnahem på mark som disponeras med tomträtt.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 5(7) 5.1 Alternativet med en hjälpstorhet avseende utvecklingen dels av avgäldsunderlag, dels av avgäldsräntor Alternativet innebär att index för delposten skattas med hjälp av en ny hjälpstorhet i form av ett särskilt index som är en produkt av två underindex, ett som avser avgäldsunderlag för landets bestånd av tomträttsfastigheter (småhus) och ett som avser avgäldsräntor för beståndet Underindexet som avser utvecklingen av avgäldsunderlag Vid bestämningen av avgäldsunderlaget uppskattar de flesta kommuner markvärdet, som framgått, med utgångspunkt i marktaxeringsvärdet. Underlaget för gällande avgäld bör därför kunna antas vara en variabel för fastigheten, som är starkt positivt korrelerad med den variabel, som utgörs av det vid underlagsbestämningen aktuella marktaxeringsvärdet. Den relativa utvecklingen av populationmedeltalet för den förstnämnda variabeln borde därför ha kunnat approximeras mycket bra med hjälp av skattningar av populationsmedeltalet för den sistnämnda variabeln. Sådana skattningar går dock inte göra, men hygglig approximation torde ändå kunna fås med hjälp av en annan storhet. I underlaget till den årliga fastighetstaxeringsstatistiken kan identifieras de fastigheter, där marken disponeras med tomträtt. Bland taxeringsvärdeuppgifterna finns även uppgift om marktaxeringsvärdet. Däremot finns för tomträttsfastighet inte uppgift om avtalsåret för gällande tomträttsavgäld och inte heller en tillbakablickande uppgift om det marktaxeringsvärde som blev fastställt för avtalsåret. Trots detta möjliggör underlaget beräkning av en storhet som torde stå för en sökt hygglig approximation. Denna storhet är ett s.k. glidande medelvärde över ett antal år för variabeln marktaxeringsvärdet vid årets taxering 6. Populationen är de fastigheter där marken disponeras med tomträtt. Avtalsperioden för tomträttsavgälden är numera som framgått på 10 år för det övervägande antalet berörda fastigheter och det glidande medelvärdet skall därför lämpligen vara ett 10-termers glidande medelvärde (medelvärde över de senaste 10 åren). De olika åren ges vid beräkningen av det glidande medelvärdet lika vikter Underindexet som avser utvecklingen av avgäldsräntor För att få underlag till beräkningen av faktorn avseende avgäldsräntor måste göras en årlig undersökning bland kommunerna. En undersökning avseende genomsnittlig, tillämpad räntesats för kommunens totala tomträttsbestånd skall bedömas inte kunna komma ifråga. Årliga undersökningar bland kommuner torde få inskränkas till att avse den eller de räntesatser, som tillämpas vid de avtal som träffas (träffats) under året. Undersökningarna bör kunna begränsas till enkäter till ett panelurval på ca tio kommuner (pps-urval med sannolikheter i proportion till antalet tomträtter i resp. kommun 7 ) och till räntesatsen vid 10-åriga avtal. Den sökta utvecklingen gäller genomsnittlig, tillämpad räntesats för landets totala tomträttsbestånd (småhus). Denna genomsnittliga räntesats för året får approximeras enligt ett mönster som i överensstämmer med det som ovan skisserats för beräkningarna av ett s.k. glidande medelvärde över de senaste 6 Efter normering till variabel marktaxeringsvärde per kvadratmeter tomtyta. 7 Beräknas genom särskild bearbetning av underlaget till fastighetstaxeringsstatistiken.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 6(7) 10 åren för variabeln marktaxeringsvärdet vid årets taxering. Det kommer således att röra sig om en beräkning utifrån 10 års räntesatser inhämtade genom de årliga kommunundersökningarna 8. I ett första steg beräknas därvid naturligtvis för vart och ett av de senaste tio åren årsmedeltalet avseende de räntesatser, som tillämpats bland kommunerna när man träffat 10-årsavtal under året. Kommunuppgift vägs om möjligt samman med antal småhus i kommunen, som fått sin avgäld reglerad under året. De olika åren ges vid beräkningen av det glidande medelvärdet lika vikter Kostnader Själva införande av alternativet med en hjälpstorhet beräknad på marktaxeringsvärden och avgäldsräntesatser har bedömts kräva en arbetsinsats på ca 40 timmar, medan det löpande arbetet med alternativet skall bedömas kräva årligen högst ca. 10 timmar. 5.2 Alternativ med en s.a.s. normal prisundersökning Urvalsdesignen vid en s.a.s. normal prisundersökning torde lämpligen bli ett tvåstegsurval, där första steget är ett pps-urval av kommuner, med sannolikheter i proportion till antalet tomträtter i resp. kommun 9. Som framgått förekommer någon betydande upplåtelse med tomträtt endast i drygt en tredjedel av landets kommuner. Som ram för urvalet av enskilda tomträtter (andra urvalssteget) torde lämpligen användas SCB: register till underlag för fastighetstaxeringsstatistiken. Eventuellt kan istället resp. utvald kommun anmodas göra ett systematiskt urval (av centralt fastlagd storlek) från sitt bestånd av aktuella fastigheter. Tomträttsavgälden för en fastighet ligger fast i minst tio år efter reglering. Det ligger därför nära till hands att överväga ett undersökningsupplägg där man vid den årliga uppgiftsinsamlingen inte insamlar ny uppgift om de fastigheter i panelurvalet, som man sedan tidigare år vet inte har blivit föremål för avgiftsreglering. Kostnadsbesparingen motsvaras inte av en ökning av urvalsfelet i skattningarna, men kan istället ge en form av systematiskt fel i dessa genom att man bortser från att friköp faktiskt kan ha förekommit och att vissa fastigheter därför kan ha fallit bort från populationen. Ett systematiskt fel skall här bedömas vara allvarligare än ett urvalsfel av motsvarande storleksordning. Därför bör knappast komma ifråga med ett upplägg med överhoppad uppgiftsinhämtning för icke regleringsaktuell del av draget panelurval. En annan utgångspunkt skall tas i att vägningstalet (0,4 promille i år) endast kan motivera en undersökning av lågbudgetkaraktär, vilket då talar för att urvalsstorleken måste hållas liten. En tredje utgångspunkt skall sedan också tas i bedömningen, att själva uppgiftsinhämtningen sannolikt kan bli tämligen okomplicerad. Frågan om vad som är optimal storlek på urvalet kan uppenbarligen hyggligt besvaras först med erfarenhet från några års undersökningar av karaktären provverksamhet. Med de tre nämnda utgångspunkterna i åtanke skall dock vågas bedömningen, att det kanske kan vara rimligt att vid sådana undersökningar låta urvalsstorleken ligga på ca 200 fastigheter. 8 Detta innebär, att man vid den första årliga undersökningen bland kommuner skulle behöva fråga inte bara om det aktuella årets avgäldsräntor, utan även om dem som tillämpats under vart och ett av de närmast föregående nio åren. 9 Beräknas genom särskild bearbetning av underlaget till fastighetstaxeringsstatistiken.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 7(7) Själva införandet av en normal prisundersökning med ett panelurval på ca 200 småhus skall bedömas kanske kräva en arbetsinsats på ca 40 timmar. Det löpande arbetet skall bedömas kanske kräva årligen ca 60 timmar. Till dessa SCB-insatser kommer sedan kommuninsatserna, vilka förmodligen blir ännu större. 6 Avslutande diskussion Vid överväganden rörande förbättringsåtgärder i KPI skall hänsyn främst tas till vilken effekt som uppnås på indextalet KPI totalt. Effekten på indextalet för den berörda enskilda posten är således av underordnat och mer begränsat intresse. Ett alternativ, utöver de två som berörts i det tidigare, vore att föra bort tomträttsavgälderna från KPI och då inte heller låta dem ingå i vägningstalsunderlaget. Sett till effekt på KPI totalt skulle detta dock uppenbarligen inte göra någon skillnad gentemot nuläget. Detta då trots att förändringen skulle ha en viss effekt på delindexet avseende totala kostnad för egnahemsboende. Man kan därefter lämpligen först ställa sig inför valet mellan å ena sidan nuvarande metod, där index skattas med hjälpstorheten KPI totalt, och å andra sidan alternativet med en metod, där index istället skattas med en ersättande hjälpstorhet i enlighet med föregående framställning. Övervägande skäl tycks därvid tala för att index istället skall skattas med hjälp av alternativet med en ersättande hjälpstorhet, beräknad på marktaxeringsvärden och avgäldsräntesatser. Den förbättring, som uppnås i slutändan (på KPI totalt), kan i och för sig inte bli särskilt stor, men förefaller ändå kunna motivera de tämligen begränsade tillkommande kostnaderna. Nästa steg blir att jämföra de två betraktade alternativen sinsemellan, dvs. alternativet en ny hjälpstorhet med alternativet normal prisundersökning. Ett allmänt konstaterande blir då, att ett alternativ där indextalet för tomträtter skattas med hjälpstorhet alltid lämnar utrymme för spekulationer om systematiska fel av olika slag och i olika riktningar. Detta torde gälla oavsett om hjälpstorheten är KPI totalt eller ett särskilt index avseende utvecklingen av marktaxeringsvärden och avgäldsräntor. En årlig s.a.s. normal prisundersökning för tomträttsposten ger däremot möjligheter till att påverka riskerna för systematiska fel. Resultaten från en sådan undersökning kommer dock å andra sidan oundvikligen att vara behäftade med urvalsfel, vilka blir av en storlek som i nuläget är svåra att bedöma. En viktig förutsättning i sammanhanget är att SCB har i uppdrag att minska kommunernas uppgiftslämnarbörda. Denna förutsättning, tillsammans med den högre kostnaden vid alternativet med en normal prisundersökning med uppgiftsinsamling om enskilda fastigheter samt det lilla vägningstalet för posten, ger avgörande argument för att istället välja och föreslå alternativet där indexet skattas som en produkt av två underindex, som avser utvecklingen av genomsnittligt gällande avgäldsunderlag respektive av genomsnittlig gällande avgäldsräntesats.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(12) Beräkning av vägningstal för räntekostnad i KPI För beslut I denna pm presenteras ett förslag till ny vägningstalsberäkning för räntekostnadsindex

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 MI0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Utsläpp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, 55/2014. Huvudman Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sollentuna Energi

Läs mer

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-19 Kf 109 Förvaltningen av va-anläggningen handhas under Kommunstyrelsen av Va-verket. 1 För att täcka

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Rapport Dokumenttitel: Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet rapport Utförande part: WSP Kontaktperson: Tobias Thorsson Innehåll 1 Introduktion Fel!

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 VA-avgifter Avgifter skall betalas till Dals-Eds kommun. Avgifter för 2016 är uppräknade med 2% (förbrukning) resp. 3% (anslutning) Taxa 2015 Inkl. moms 2016 Inkl. moms Fast

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

TAXA. Vatten & avlopp 2013

TAXA. Vatten & avlopp 2013 TAXA Vatten & avlopp 2013 VA-TAXA för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 november att gälla från och med den 1 januari 2013. Vad som i denna taxa

Läs mer

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med den 1 april 2014. Antagen av kommunfullmäktige 17 november 2010, rev 23 oktober 2013

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ

Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ ES/PR-S Niklas Neville och Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-15 1(5) Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ För beslut På KPI-nämndens sammanträde nr 250 beslutades

Läs mer

TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01.

TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01. 1 (6) VA-Taxa TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01. 1 För att täcka kostnader för VA SYDs allmänna vatten-

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Hantering av urvalsbias i KPI

Hantering av urvalsbias i KPI PCA-MFOS Kristina Strandberg Anders Norberg PM till Nämnden för KPI [2014-09-26] 1(5) Hantering av urvalsbias i KPI För information Prisenheten har antagit en stegvis ansats av implementering av den bästa

Läs mer

Lönediskriminering praxis bland män?

Lönediskriminering praxis bland män? Lönediskriminering praxis bland män? Ni har säkert alla hört påståendet om ett märkbart lönegap mellan könen, eller hur? Ibland hävdas det att kvinnor sägs tjäna svindlande låga 80% av vad män tjänar,

Läs mer

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(9) TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Prisindex för vård och omsorg

Prisindex för vård och omsorg PM 2009-03-19 1 (14) Avd för ekonomi och styrning Håkan Hellstrand Prisindex för vård och omsorg Slutsatser och förslag 1 Kommuner och landsting/regioner upphandlar en växande andel av sin verksamhet.

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Tekniska nämnden 2006-10-24, 243 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Förvaltningen av va-anläggningen handhas

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (11) TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. I Anläggningsavgifter Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2010, kf 13, att gälla fr.o.m. den 1 mars 2010. Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Författningssamling för Region Gotland TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 1987-02-09. Ändrad 2000-12-18, 2003-09-15, 2004-02-16, 2006-11-27, 2007-12-17, 2008-12-15,

Läs mer

Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie

Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2003-12-22 RAPPORT 1 Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie 0 Sammanfattning En samarbetsgrupp mellan har studerat ändrad användning

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

Ö s t e r s u n ds kommun

Ö s t e r s u n ds kommun VA-taxa Ö s t e r s u n ds kommun Gäller fr o m 2015-01-01 tills vidare VA-taxa 1 för Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 23:e oktober 2014. Huvudman

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks TAXA 2012 för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15,

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Extra övningssamling i undersökningsmetodik HT10 till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Författad av Karin Dahmström 1. Utgå från en population bestående av 5 personer med följande

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lunds kommun är VA

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

VA-taxa 2016 Falkenberg

VA-taxa 2016 Falkenberg VA-taxa 2016 Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 att gälla från 2016-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs

Läs mer

Tranemo kommun VA-taxa 2013 Tekniksektionen. TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Tranemo kommun VA-taxa 2013 Tekniksektionen. TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-TAXA 2013 TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 2012-11-19 141. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tranemo kommun.

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

Bygg nadsa rbeta re ns. årsinkomst. De summariska uppgifterna om byggnadsarbetarnas

Bygg nadsa rbeta re ns. årsinkomst. De summariska uppgifterna om byggnadsarbetarnas Branko Salaj Bygg nadsa rbeta re ns årsinkomst Byggnadsarbetarens årsförtjänst l?tår i nära samband med hans timförtjänst. De variationer i årsarbetstiden som kan uppvisas av egentliga byggnadsarbetare

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun 2009-06-26 Arvidsjaurs kommun Uppdragsnr 0909 Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAURS KOMMUN BESTÄLLARE Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Styrdokument Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.09) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 245 Giltighetstid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2010 T 5211-09 KLAGANDE GS Ombud: Advokat TJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Information om SKK:s index för HD och ED

Information om SKK:s index för HD och ED Information om SKK:s index för HD och ED Text: Sofia Malm Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande i många, framförallt storvuxna, hundraser. Trots mångåriga hälsoprogram orsakar

Läs mer

Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar

Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar F1 Introduktion Kritiskt förhållningssätt Olika typer av undersökningar Kursupplägg 12 föreläsningar 7 seminarieövningar (Ö1 och Ö7 är obligatoriska) 1 inlämningsuppgift (i grupp) Del 1: tillämpa stickprovsteori

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning Taxorna antagna av kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL sida Taxa för Lycksele allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07

Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07 Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07 2 Låt mig börja med att säga att Riksrevisionens rapport är mycket välgjord

Läs mer

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Stenungsunds kommun Taxa för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Stenungsunds kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den. Huvudman för

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING.

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. 1 TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 124. Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är Öckerö kommun. Avgifter

Läs mer

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20 VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN Tillämpning 1-4 Anläggningsavgifter 5-12 Brukningsavgifter 13-19 Taxans införande 20 1 Tillämpning Taxa för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i enlighet

Läs mer

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. 1(11) Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:1)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 UF0539 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 Målnummer: 3014-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-06-30 Rubrik: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring

Läs mer

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 1(14) 2015 ÅRS VA-TAXA 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 för Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2(14) Taxa för Åre kommuns allmänna

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING HAGFORS KOMMUN TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4, att gälla fr.o.m. 2013-02-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggn4ingen

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Slutrapport Thomas Olsson Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som ett led i att förbättra

Läs mer

OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER. Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Aktuell beräkningsgrund. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som

OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER. Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Aktuell beräkningsgrund. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som 2010-05-25 Bilaga till Villaägarnas enkätundersökning om tomträtt för småhus kommunernas beräkningsgrunder vid omreglering, er samt hantering av äldre tomträtter OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER Kommun

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 BV/PI 2015-05-19 1(10) Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Fordonsgas 2012 EN0120 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer