WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (21) Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland...4 Beskrivning och jämförelse av boendeskatter...5 Skatter och avgifter i Sverige Boendeskatter i Danmark...6 Boendeskatter i Finland...6 Boendeskatter i Norge...7 Boendeskatter i Tyskland...7 Sammanfattande tabeller...8 Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning...10 Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget...15

3 3 (21) Sammanfattning WSP Analys & Strategi har för Villaägarnas räkning jämfört boendebeskattningen i Sverige med beskattningen i Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Rapporten innehåller först en faktadel där skattesystemen beskrivs. Jämförelser görs dels för skattekostnader i samband med bostadsbyte i ett mikroperspektiv och dels för den löpande fastighetsskatten i ett makroperspektiv. Sverige är det land som har de högsta skatterna vid bostadsbyte. Här utgår stämpelskatter, kapitalvinstskatt och numera också uppskovsskatt, s.k. ränta. Sverige är det enda land som har evig kapitalvinstbeskattning vid bostadsbyte. I Finland och Norge utgår ingen kapitalvinstskatt om man bott mer än två år. I Danmark är gränsen tre år och i Tyskland tio år. Överlåtelseskatter vid köp finns i alla jämförda länder. Den är lägst i Danmark och högst i Tyskland. I Finland utgår ingen överlåtelseskatt för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Sverige är det enda land i jämförelsen som inte beskattar lägenhetsköp. Att köpa bostadsrätt i Sverige är skattebefriat. Av de jämförande länderna är det bara i Danmark som fastighetsskattens andel av BNP är större än i Sverige. Fastighetsskattens andel av BNP har nästan halverats för de svenska hushållen under 2000-talet, men ligger trots det betydligt högre än Norge, Finland och Tyskland. För hushåll är Sverige det land som har den högsta fastighetsskatten/avgiften både som andel av BNP och som andel av det totala skatteuttaget. (Uppgifter för Danmark saknas)

4 4 (21) Inledning Studien är en uppföljning av en analys Villaägarna genomförde 2006 ( Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick ). Jämförelsen denna gång koncentrerar sig på Danmark, Finland, Norge och Tyskland och de övergripande frågorna är: Ligger Sverige fortfarande i topp bland de länder där husägare betalar mest fastighetsskatt? Vilka överlåtelseskatter finns vid köp och försäljning av fastigheter i de olika länderna? Har andra länder skillnader i beskattning och avgifter för småhus respektive flerbostadshus med äganderätt/bostadsrätt? Hur stor andel av det totala skatteuttaget avser fastighetsskatter? Hur stor andel av BNP utgörs av fastighetskatter? Rapporten inleds med en genomgång av bostadsmarknaden i de olika länderna. Därefter beskrivs skattesystemen. Detta avsnitt avslutas med ett antal jämförande analyser. I nästa avsnitt görs en jämförelse av överlåtelseskatter vid köp och försäljning. I avsnittet därefter jämförs fastighetsskattens nivå i förhållande till ett antal variabler. Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland Danmark är ett av de länder i världen som under de senaste åren haft en kraftig prisnedgång på bostäder. Detta har skett efter några år med kraftigt stigande priser. I dagsläget sker dock en viss återhämtning. I Danmark finns ägda bostäder både i form av småhus och som lägenheter i flerbostadshus. En mycket liten andel bor också i s.k. andelslägenheter, som kan jämställas med våra bostadsrätter. Har under flera år haft fastighetsskattestopp. Finlands bostadsmarknad påminner mycket om den svenska, men med något lägre variationer i prisnivån på bostäder. Men en mycket stor andel av bostäderna i Finland ägs av de boende, ungefär två tredjedelar. Lägenheter ägs ofta i form av aktiesällskap. Norsk ekonomi är mycket expansiv och prisutvecklingen på bostadsmarknaden har bara under en kort period i samband med finanskrisen varit skakig. I Norge finns både andelslägenheter och privatägda bostäder. De flesta äger själva sina bostäder. Många hyr också ut delar av sina villor så att det skapas små hyreslägenheter s.k. hybel.

5 5 (21) Tyskland har sedan öst och väst återförenades haft en lugn prisutveckling. Inga kraftiga ned- eller uppgångar. Man har relativt god tillgång på bostäder, men det finns stora regionala skillnader (syd, väst och öst). I Tyskland är andelen privata bostadsägare låg (i hela Tyskland omkring 40 procent) särskilt i städerna (i Berlin bara 11 procent). Det vanligaste är att man hyr sin bostad (i hela Tyskland ca 55 procent). Hyresbostäderna har god kvalitet och är lättillgängliga. Antalet äganderättslägenheter ökar dock något i Berlin under senare år. De som köper sin bostad gör det ganska sent i livet eftersom det krävs en relativt hög kontantinsats (20-30 procent). De som köper bostad har således ofta en stabil ekonomi och andelen bolåneskulder av Tysklands BNP är låg. Man har försökt gynna bostadsköp och under många år haft ett system där förstagångsköpare fått generösa bidrag. Detta anses ha understött en tradition att bara köpa bostad en gång i livet och minskat benägenheten att flytta. Beskrivning och jämförelse av boendeskatter Skatter och avgifter i Sverige 2009 Kommunal fastighetsavgift 1 under boendetiden. 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för äganderätter (vanligen småhus/villor och radhus) och 0,40 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter). Överlåtelseskatt vid köp. Lagfartsavgift på 1,5 % på köpeskillingen eller taxeringsvärdet (om det är högre). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 825 kronor vid köp av småhus och ägarlägenheter (ej bostadsrätter). Stämpelskatt/pantbrevsskatt 2 % på det intecknade beloppet på nytillkomna pantbrev (+ en administrativ avgift, 375 kronor per pantbrev) på fast egendom (ej bostadsrätter). Bostadsrättsköpare betalar överlåtelse- och pantsättningsavgift vid inträdet i bostadsrättsföreningen (till föreningen). Kostnaden är (2009) totalt kronor (maximalt uttag medges med 2,5 resp. 1 % av prisbasbeloppet). Kapitalvinstskatt 22 % på vinsten vid försäljning. Uppskov möjligt för vinster från kronor till kronor 2 vid köp av nytt boende. Uppskovsränta 0,5 % per år på hela uppskovsbeloppet. Maximalt uppskov ger ränta på kronor per år. Förmögenhetsskatten togs bort i Sverige Begränsningsregler för pensionärer gör att ingen behöver betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst i fastighetsavgift för sin permanentbostad. 2 Från och med taxeringsåret 2010 är det maximala uppskovet kronor.

6 6 (21) Skatter och avgifter skiljer sig mycket sällan mellan småhus och bostäder i flerbostadshus i de övriga länderna. I Sverige är skillnaderna mellan köp av småhus och bostadsrätt i vissa fall stora. Boendeskatter i Danmark Ingen skillnad i beskattning mellan äganderätter i småhus och flerbostadshus. I Danmark finns både fastighetsskatt och fastighetsvärdeskatt. Fastighetsskatten (tomtskatt som beräknas på tomtens värde) beslutas av och betalas till kommunen. Grunden är en värdering av tomtens läge och husets tillstånd. Ca 3 % av markvärdet. Det görs en årlig värdering av fastigheterna som utgör underlag för taxeringsvärdet och den statliga fastighetsvärdebeskattningen. Skattelagstiftningen är komplicerad och ofta används äldre värderingar av fastigheterna. Den statliga fastighetsvärdeskatten är 1 % av fastighetsvärdet upp till 3,04 miljoner DKK (2010) och 3 % på resten 3. Överlåtelseskatten uppgår till 0,6 % på värdet (försäljningspriset eller senaste värdering) samt ca DKK i avgifter. Stämpelskatten (tingslysning av pant) på pantbeloppet är 1,5 % samt en administrativ avgift på DKK. Ytterligare registreringsavgifter uppgår till ca 750 DKK vid köp av normalstort boende. I Danmark finns ingen reavinstbeskattning på privata bostäder som ägs av den boende (om de ägt mer än tre år) 4. Kapitalvinstskatten i övrigt är 40 %. Förmögenhetsskatt togs bort i Danmark Boendeskatter i Finland Kommunal fastighetskatt 0,60-1,35 % på mark och 0,32-0,75 % på bostadsbyggnad (beslutas av kommunen) av bostadens (byggnad och mark) återanskaffningsvärde (beskattningsvärde som motsvarar det svenska taxeringsvärdet). Men i Finland bygger man ofta på äldre värderingar, vilket medför att återanskaffningsvärdet blir lågt beräknat. Överlåtelseskatt betalas av köparen och baseras på köpesumman. 1,6 % vid lägenhetsköp (samma skattesats som övriga aktieöverlåtelser) och 4,0 % vid husköp 5. 3 Begränsningsregel för pensionärer gör att de får en skattelättnad på 4 promille, dock högst DKK per år för permanentbostaden. 4 Gäller även andelslägenheter. 5 Undantag: Förstagångsköpare mellan 18 och 40 år som äger minst 50 % av bostaden.

7 7 (21) Ingen stämpelskatt på pantbrev. Registreringsavgifter vid köp, ca 150 euro. Kapitalvinstskatten är på 28 %, men betalas inte om man ägt och bott i fastigheten i mer än två år. Förmögenhetsskatten togs bort i Finland Boendeskatter i Norge I Norge finns ingen skillnad avseende skatter för olika typer av ägda bostäder. Fastighetsskatten är numera en frivillig kommunal skatt i Norge som tas ut av ungefär en fjärdedel av kommunerna och får inte överstiga 0,7 % av värdet (ligningsverdien). Överlåtelseskatten betalas till staten och är 2,5 % på köpesumman. Dessutom betalas en tingslysningsavgift för registrering av kontraktet på NKR och en attestavgift på 202 NKR (2010). Stämpelskatt finns inte, men tingslysning av pantbrev kostar NKR (2010). Vid ägarbyte av andelslägenhet betalas en mindre summa till andelslaget, men inte någon överlåtelseskatt (enl. ovan). Förmögenhetskatten (formueskatt) finns kvar i Norge och är 1,1 % på belopp över NKR. Värdet (ligningverdi) ska avspegla marknadsvärdet och modellberäknas utifrån prisstatistik på omsatta bostäder och tar hänsyn till bostadens läge, ålder, storlek och bostadstyp. Det finns ingen kapitalvinstbeskattning på bostäder som man ägt under minst två år och bott i själv minst ett år. Vid övrig försäljning är beskattningen 28 % av vinsten. Boendeskatter i Tyskland Fastighetsskatten är ingen stor fråga i Tyskland, eftersom den betraktas som relativt låg. Man gör ingen skillnad mellan olika bostads- eller hustyper avseende skatter och avgifter. Ingen löpande fastighetsskatt för boende. Fastighetsägare av hyreshus betalar dock fastighetsskatt. Viss markskatt tas också ut av kommunerna. Transaktionsskatt vid fastighetsöverlåtelse (Grunderwerbsteuer) betalas till de lokala myndigheterna och varierar mellan olika delstater. Den vanligaste skattesatsen är 3,5 % på försäljningsvärdet, men t.ex. Berlin har 4,5 %. Skatten betalas av köparen som också betalar obligatoriska registrerings- (Grundbuchamt) och advokatkostnader (Notarkosten) på ca 1-2 % av bostadens värde (Kaufpreis). Stämpelskatt på nya lån finns inte i Tyskland.

8 8 (21) Kapitalvinst/Reavinstbeskattning (15-42 procent) finns enbart för bostadsförsäljningar som sker inom en tioårsperiod, vilket enbart gäller ett litet fåtal husförsäljningar i Tyskland. Sammanfattande tabeller Tabell 1: Skatter och avgifter vid bostadsköp Överlåtelseskatt vid köp 6 Stämpelskatt/Pantbrev Övriga köpesumman Avgifter lånebeloppet Avgifter Procent på Procent på avgifter Danmark Småhus 0,60% 1100 DKK 1,50% 1400 DKK 750 DKK Lägenheter samma som ovan samma samma samma samma Finland Småhus 4,00% euro ingen ingen ingen Lägenheter 1,60% euro ingen ingen ingen Norge Småhus 2,50% NRK ingen 1935 NRK 202 NRK Lägenheter samma som ovan samma ingen samma samma Tyskland Småhus 2,5-4,5% ingen 1,0-2,0% Lägenheter samma som ovan ingen samma Sverige Småhus 1,50% 875 SEK 2,00% 375 SEK/st Lägenheter ingen ingen ingen ingen 1498 SEK Kostnaderna i Tyskland förefaller vara högst, men å andra sidan köper inte tyskarna bostäder så ofta. Småhusköparna i Sverige drabbas av samtliga typer av skatter och avgifter, medan bostadsrättsköparna endast får betala en låg avgift till den nya föreningen. I Finland är det också skillnad mellan småhusköpare och andelsköpare av lägenheter men skillnaderna är betydligt mindre än i Sverige. Undantaget i Finland innebär att den som köper sitt första hus eller lägenhet och då är mellan 18 och 40 år inte behöver betala skatt vid bostadsköpet. Danmark är det land som har högst pantbrevskostnader, men deras kostnader för bostadsköp blir totalt sett betydligt lägre än svenskarnas. Norge har högre överlåtelseskatt än Sverige, men ingen stämpelskatt på pantbrev. 6 Lagfartsavgifter och övriga överlåtelseskatter. 7 I de övriga länderna jämför äganderättslägenheter med de svenska bostadsrätterna (finns i princip inte i de övriga länderna). 8 Den s.k. Överlåtelseskatten för småhus och lägenheter i Finland betalas inte av unga (18-40 år) förstagångsköpare.

9 9 (21) Tabell 2: Skatter under boendetiden Land Bostadstyp Fastighetsskatt, % på värdet Ev. alt. /Fast kostnad per år undantag Förmögenhetsskatt Danmark Småhus 1 % upp till tax.värde 3,04 milj, därefter 3 % Pensionärer ingen Lägenheter samma ingen Mark plus ca 3 %, olika per kommun ingen Finland Småhus 0,32-0,75 % av marknadsvärdet ingen Lägenheter samma ingen Mark plus 0,60-1,35 % Norge Småhus Max 0,7 % 9 1,1% 10 Lägenheter samma samma Tyskland Småhus ingen ingen Lägenheter ingen ingen Mark Varierar mellan kommuner ingen Sverige Småhus 0,75 % eller kr/år Pensionärer ingen Lägenheter 0,40% eller kr/år ingen I Tyskland betalar man inte skatt under boendetiden, förutom vissa kommunala markskatter. Skatterna under boendetiden är numera maximerade i Sverige. I Norge varierar fastighetsskatten mellan olika kommuner i landet 75 procent av kommunerna tar inte ut någon skatt alls och bland övriga tar inte alla ut maximalt tillåten skattesats. Norge är däremot det enda land som har kvar förmögenhetsskatten. Danmark har, liksom Sverige, undantag och begränsningsregler för pensionärer. 9 Frivilligt beslut per kommun. 10 På belopp över NRK.

10 10 (21) Tabell 3: Skatter vid försäljning Land Bostadstyp Kapitalvinstskatt Regler för undantag Danmark Småhus 40% Om ägaren bott mer än 3 år Lägenheter samma Finland Småhus 28% Om ägaren bott mer än 2 år Lägenheter samma Norge Småhus 28% Om man bott i bostaden under 12 av de föregående 24 månaderna och ägt den under minst 2 år. Lägenheter samma Tyskland Småhus % Om ägaren bott mer än 10 år. Om man köper nytt boende. Lägenheter samma Sverige Småhus 22% Inga undantag, men uppskov beviljas vid köp av nytt boende upp till kr, men kombineras med en uppskovsränta. Lägenheter samma Skattesatsen är lägre i Sverige än i jämförda länder, men Sverige är det enda land som tar ut kapitalvinstskatt undantagslöst vid bostadsförsäljningar. I princip innebär reglerna i de övriga länderna att bostadsförsäljningar utan spekulativt syfte (med korta boendetider och utan att innehavaren bott i bostaden) mycket sällan förekommer. Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning När olika skattesystem ska jämföras kan olika ansatser väljas. Nedan presenteras tre olika jämförelser. I den första jämförs beskattningen i samband med köp och försäljning vid antagandet att fastigheterna har samma inköps- och försäljningspris. I den andra görs jämförelsen baserad på medelpriset för bostäder i de olika städerna. Denna jämförelse ställs därefter i relation till medelinkomster i respektive land. Jämförelsen bygger på statistik över vad en medelvilla kostar i storstadsregionerna Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Berlin år Inkomstuppgifterna avser genomsnittslöner efter skatt i respektive land år Jämförelsen avser överlåtelseskatter vid köp och försäljning. En jämförelse på mikronivå avseende fastighetsskatten under boendetiden är svår att genomföra eftersom nivåerna i de övriga länderna varierar mellan kommunerna. Vill man få en övergripande bild av beskattningens totala effekt bör en jämförelse istället göras på makronivå. Denna jämförelse återkommer i nästa avsnitt.

11 11 (21) Tabell 4a: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid samma inköpspris, 3,5 miljoner kronor. Omräknat till svenska kronor Skatter och avgifter vid köp Skatter vid försäljning, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Stad Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Den summerade beräkningen bygger på samma prisnivå som i Stockholm och en boendetid på tio år som ger en reavinst på en miljon kronor. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år.

12 12 (21) Diagram 1: Summa överlåtelseskatter, givet köp för 3,5 mkr Överlåtelseskatter, omräknat till svenska kronor, 2009 SEK Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga Oslo Berlin Sthlm/Villa Sthlm/BR Källa: Enl. tabell ovan, WSP Källa: Enl. tabell ovan, WSP Skatter vid köp Skatter vid försäljning I Köpenhamn är det allra billigast att köpa hus. I Oslo är det också relativt billigt. I Berlin är avgifterna höga vid bostadsköp, men tyskarna flyttar mycket sällan. Kostnaderna kan också vara relativt höga i Helsingfors. Men är man mellan 18 och 40 år när man köper sitt första hus eller lägenhet i Helsingfors betalar man ingen skatt alls. Sverige ligger i mitten vad gäller kostnaderna i samband med husköp. Men slår man ihop kostnader för att flytta (skatter vid köp och försäljning) blir skattetrycket högst i Stockholm. De undantagslösa beskattningarna i Sverige vid försäljning av bostäder gäller även bostadsrätter och innebär att överlåtelsekostnaderna för sådana också blir höga.

13 13 (21) Tabell 4b: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid köp av villa för medelpris i respektive stad, Omräknat till svenska kronor Stad Medelpris för villa Skatter och avgifter vid köp 12 Skatter vid försäljning 13, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Prisnivåerna i städerna är relativt jämförbara. Oslo är allra dyrast, omräknat till svenska kronor (genomsnittlig kurs 2009). Detta gör att skatten ökar lite i Oslo jämfört med beräkningen i tabell 4a. Stockholms ligger på samma nivå som Köpenhamn och Berlin, medan Helsingfors ligger i mitten (delvis beroende på relativt hög eurokurs under 2009). Nedan följer en tabell med beräkning av skattekostnader i samband med bostadsköp och -försäljning i relation till lönenivån i respektive land. Tabell 5: Relativa flyttkostnader i storstadsregionerna Skattekostnad Stad Genomsnittslön, netto 2009, SEK 14 för husköp 2009, SEK Relativt nettolön, % Skattekostnad vid försäljning och reavinst på 1 milj. kr efter tio år, SEK Total flyttskatt, relativt nettolön, % Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Källa: Realkreditrådet Danmark, Statistics Finland, Statistisk Sentralbyrå Norge, CBRE Berlin, Mäklarstatistik. 12 Genomsnittliga skattesatser. Antagande för beräkning av stämpelskatt för pantbrev: Ett lån till 80 % av köpesumman. 13 Försäljning efter tio års boendetid. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år. 14. Genomsnittslön brutto för samtliga inkomsttagare per land minus genomsnittligt skattetryck. Kronkurs genomsnitt för helåret 2009.

14 14 (21) Diagram 2: Total flyttskatt för villaägare, relativt nettolön. Procent, % 160 Flyttskatter i relation till nettolön Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga, WSP Oslo Berlin Stockholm, WSP I detta perspektiv blir skattetrycket för villaägarna i Stockholm högst. I Tyskland är det dyrt att köpa, men billigt att sälja efter tio års boende. Skattetrycket i Helsingfors är också högt men undantag görs för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Kostnaderna för bostadsbyte är lägst i Köpenhamn. Trots dyra småhus och relativt höga skatter i Norge kompenseras kostnaderna av lönenivån i Norge. Sverige är det enda land som tillämpar kapitalvinstskatt oavsett innehavstid. För kapitalvinster upp till kronor finns möjlighet att få uppskov med beskattningen under vissa omständigheter. Man måste köpa en ny minst lika dyr bostad, men då utgår en skatt på den uppskjutna kapitalvinsten som motsvarar en bankränta på 3,3 %. De totala flyttskatterna blir mycket höga i Stockholm.

15 15 (21) Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget Då det finns regionala skillnader i de studerade länderna hur skatter tas ut kan det finnas anledning att försöka fånga boendeskatternas totala nivå. Detta är möjligt när det gäller fastighetsskatten, men svårare när det gäller skatter kopplade till köp och försäljning av fastigheter. Nedan redovisas därför endast utfallet för fastighetsskatten. Uppgifterna i Sverige för 2008 och 2009 avser fastighetsavgiften som ersatt den tidigare fastighetsskatten. Det bör dock noteras att då Sverige är det enda landet, i praktiken, där reavinster beskattas torde den totala beskattningen vara betydligt högre för Sverige än i de övriga länderna. I denna typ av internationella jämförelser ska man också vara medveten om att OECDs siffror inte är 100 % rättvisande. Exempelvis kan det finnas skillnader mellan vilka uppgifter de nationella statistikmyndigheterna sammanställer och skickar in till OECD. Resultaten ska således ses som indikativa och bidrar till att ge en övergripande bild av nivåer och trender. OECDs databas StatExtracts, Tax Database, ger oss jämförbar statistik för samtliga OECD länder avseende årlig utveckling av BNP, skattetryck och beskattningens komponenter. Denna genomgång är delvis en uppdatering av rapporten Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick från 2006 och avser de löpande skatterna under boendetiden som tas ut framför allt på kommunal nivå och kan variera inom länderna. I den tidigare rapporten var en begränsning att endast de totala fastighetsskatterna inkluderades och att man därför inte kunde skilja på hushållens och företagens skattebörda. För alla länder, exkl. Danmark 15, har vi nu data för andelen av BNP och totalt skatteuttag som kommer från hushållens inbetalning av fastighetsskatt. 15 Den danska fastighetsskatten är inte totalräknad, den sk. Grundskylden till kommunerna saknas.

16 16 (21) Diagram 3: Jämförbar ekonomisk tillväxt i de fem länderna Index, 2000=100 (inhemsk valuta) 200 BNP-utveckling Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Norge utmärker sig med mycket snabb tillväxt under 2000-talet, medan Tyskland fortfarande brottas med sammanslagningsproblemen.

17 17 (21) Diagram 4: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av BNP i de fem länderna Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av BNP 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige De svenska fastighetsskatterna ligger på en relativt sett hög nivå, men har sjunkit under 2000-talet. År 2009 hade vi recession i ekonomierna och BNP sjönk. Data om fastighetsbeskattningen är ännu inte publicerad, men eftersom den inte har någon direkt koppling till den allmänna ekonomiska utvecklingen har andelen i relation till BNP sannolikt ökat något under året. Norges skattetryck på fastighetsägarna har ökat något de senaste åren, trots att BNP stigit kraftigt. Fler kommuner tar ut skatt och har också höjt procentsatsen (från som lägst 0,2 % till maximal beskattning på 0,7 %).

18 18 (21) Diagram 5: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av BNP i fyra länder Procent 0,70 Fastighetsskattens andel av BNP, Hushållens del 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan De svenska fastighetsskatternas särställning är ännu tydligare avseende hushållens fastighetsskatter trots en nästan halverad andel av BNP under 2000-talet ligger vi fortsatt på en betydligt högre nivå än övriga länder. Detta understryker ytterligare det resultat vi kommit fram till tidigare i rapporten för privata husägare har vi höga fastighetsskatter i Sverige. De tyska och finska skatteandelarna faller nu ner till samma nivå som de norska, när vi bara tar hänsyn till uttaget av fastighetsskatter 16 från privatpersoner. Men även här ser vi att de norska fastighetsskatterna har ökat något under senare år. Dock saknas tyvärr jämförbar information om Danmark där det inte finns någon möjlighet att dela upp skatter från privata och kommersiella fastighetsägare. De totala fastighetsskatternas andel av BNP har ökat i Danmark, så det hade varit intressant att kunna jämföra om detta även gällde hushållens skatter. Genomgången av boendebeskattningen i Danmark ovan kan indikera att skattetrycket för hushållen är relativt högt med två typer av fastighetskatt, överlåtelseskatt och stämpelskatt. Dock har man i Danmark i princip inte någon kapitalvinstbeskattning på fastigheter som ägs av de boende, såsom vi har i Sverige. De totala effekterna av detta syns inte i Sverige ännu och inte i diagrammet ovan. 16 För Tysklands del handlar det om de kommunala markskatterna, eftersom fastighetsskatt av svensk modell inte finns.

19 19 (21) Diagram 6: Skatteuttagets utveckling i de fem länderna Andel av BNP, Procent 55,0 Totalt skatteuttag/skattetryck 50,0 45,0 40,0 35,0 30, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Det totala skattetrycket är allra lägst i Tyskland, men har ökat något de senaste åren. Sverige och Danmark ligger på de högsta nivåerna, men har båda ett något minskat skattetryck under senare år.

20 20 (21) Diagram 7: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av det totala skatteuttaget i de fem länderna Procent 3,00 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Totalt sett är det en relativt liten del av det totala skatteuttaget som härrör från fastighetsskatterna i samtliga länder mellan 0,5 och 2,5 procent. Fastighetsskatternas andel av det totala skatteuttaget liknar mönstret för andelen av BNP. Det svenska skattetrycket minskar på senare år, men ligger tillsammans med Danmark på de högsta nivåerna. Norge har det lägsta andelarna som kommer från fastighetsskatter, men ökar andelen något på senare år summerades fastighetsavgiften och fastighetsskatterna i Sverige till drygt 10 miljarder kronor. När de var som högst år 2005 var summan 14,5 miljarder kronor.

21 21 (21) Diagram 8: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av det totala skatteuttaget i fyra länder Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag, Hushållens del 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan Bilden blir densamma om man relaterar hushållens del av fastighetsskatten till det totala skatteuttaget som om man relaterar den till BNP.

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden

Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 343 Examensarbete inom Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Konjunkturläget juni 216 89 FÖRDJUPNING Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Bostadsägare beskattas på flera olika sätt, vilket ger både staten och kommunerna stora intäkter. Samtidigt subventioneras

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick

Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Förord Syftet med föreliggande rapport är att jämföra de svenska boendeskatterna, i synnerhet fastighetsskatten,

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET

PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET En studie av kvarboende och flyttintensiteter över tid för olika ålderskategorier samt jämförelser med andra länder Genomförd på uppdrag av Villaägarnas

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Finansdepartementet Sollentuna den 19 augusti 2007 103 33 Stockholm Handläggare: Joacim Olsson och Elisabeth Österman Remissyttrande över

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Ø-analys N R 1 m a r s 2 0 0 7 A k t u e l l a n a ly s o m ö r e s u n d s r e g i o n e n Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Sedan öppningen av Øresundsbron 2000 flyttar fler och

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 216 Sammanfattning Stark men avtagande BNP-tillväxt Finansiellt sparande runt nollstrecket trots stark sysselsättningsökning och stora skattehöjningar

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE 78 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE Bostadsförhållanden Det finns 1,8 miljoner bostäder i Öresundsregionen fördelade på 1,2 miljoner i den

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Länsrapporten 1 Del 1 av 4 från Länsförsäkringar Maj 217 Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Det tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i än om du bor i. Längst

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Säljstöd VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR: BOX

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014 2014-01-07 1 (5) CIRKULÄR 14:2 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg Mona Fridell EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Samhällsbyggnad Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och

Läs mer

Småhusbarometern under luppen

Småhusbarometern under luppen Småhusbarometern under luppen underliggande data säger mer Richard C.B. Johnsson 1 richard.johnsson@ratio.se 21 september, 2003 Inledning... 2 SCB:s siffror avser K/B-talet... 3 Prisutvecklingen under

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2016 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 13 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Nyhet från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport Seminarer Stocholm 1999 juridisk generalrapport Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport Av Professor Sture Bergström och professor Claes Norberg Inledning Skattereglerna för bostäder i de

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004 Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel. 018-25494 10.09.2004 Hyresstatistik 2004 Utveckling av medelmånadshyra och konsumentprisindex år 1995-2004, index 1995=100 140,0 130,0 Index 120,0 110,0 Hyresindex

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...3 1.1 Förslag till lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt.3

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 14:2 Diarienr: 14/0087 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan:

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer