WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (21) Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland...4 Beskrivning och jämförelse av boendeskatter...5 Skatter och avgifter i Sverige Boendeskatter i Danmark...6 Boendeskatter i Finland...6 Boendeskatter i Norge...7 Boendeskatter i Tyskland...7 Sammanfattande tabeller...8 Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning...10 Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget...15

3 3 (21) Sammanfattning WSP Analys & Strategi har för Villaägarnas räkning jämfört boendebeskattningen i Sverige med beskattningen i Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Rapporten innehåller först en faktadel där skattesystemen beskrivs. Jämförelser görs dels för skattekostnader i samband med bostadsbyte i ett mikroperspektiv och dels för den löpande fastighetsskatten i ett makroperspektiv. Sverige är det land som har de högsta skatterna vid bostadsbyte. Här utgår stämpelskatter, kapitalvinstskatt och numera också uppskovsskatt, s.k. ränta. Sverige är det enda land som har evig kapitalvinstbeskattning vid bostadsbyte. I Finland och Norge utgår ingen kapitalvinstskatt om man bott mer än två år. I Danmark är gränsen tre år och i Tyskland tio år. Överlåtelseskatter vid köp finns i alla jämförda länder. Den är lägst i Danmark och högst i Tyskland. I Finland utgår ingen överlåtelseskatt för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Sverige är det enda land i jämförelsen som inte beskattar lägenhetsköp. Att köpa bostadsrätt i Sverige är skattebefriat. Av de jämförande länderna är det bara i Danmark som fastighetsskattens andel av BNP är större än i Sverige. Fastighetsskattens andel av BNP har nästan halverats för de svenska hushållen under 2000-talet, men ligger trots det betydligt högre än Norge, Finland och Tyskland. För hushåll är Sverige det land som har den högsta fastighetsskatten/avgiften både som andel av BNP och som andel av det totala skatteuttaget. (Uppgifter för Danmark saknas)

4 4 (21) Inledning Studien är en uppföljning av en analys Villaägarna genomförde 2006 ( Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick ). Jämförelsen denna gång koncentrerar sig på Danmark, Finland, Norge och Tyskland och de övergripande frågorna är: Ligger Sverige fortfarande i topp bland de länder där husägare betalar mest fastighetsskatt? Vilka överlåtelseskatter finns vid köp och försäljning av fastigheter i de olika länderna? Har andra länder skillnader i beskattning och avgifter för småhus respektive flerbostadshus med äganderätt/bostadsrätt? Hur stor andel av det totala skatteuttaget avser fastighetsskatter? Hur stor andel av BNP utgörs av fastighetskatter? Rapporten inleds med en genomgång av bostadsmarknaden i de olika länderna. Därefter beskrivs skattesystemen. Detta avsnitt avslutas med ett antal jämförande analyser. I nästa avsnitt görs en jämförelse av överlåtelseskatter vid köp och försäljning. I avsnittet därefter jämförs fastighetsskattens nivå i förhållande till ett antal variabler. Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland Danmark är ett av de länder i världen som under de senaste åren haft en kraftig prisnedgång på bostäder. Detta har skett efter några år med kraftigt stigande priser. I dagsläget sker dock en viss återhämtning. I Danmark finns ägda bostäder både i form av småhus och som lägenheter i flerbostadshus. En mycket liten andel bor också i s.k. andelslägenheter, som kan jämställas med våra bostadsrätter. Har under flera år haft fastighetsskattestopp. Finlands bostadsmarknad påminner mycket om den svenska, men med något lägre variationer i prisnivån på bostäder. Men en mycket stor andel av bostäderna i Finland ägs av de boende, ungefär två tredjedelar. Lägenheter ägs ofta i form av aktiesällskap. Norsk ekonomi är mycket expansiv och prisutvecklingen på bostadsmarknaden har bara under en kort period i samband med finanskrisen varit skakig. I Norge finns både andelslägenheter och privatägda bostäder. De flesta äger själva sina bostäder. Många hyr också ut delar av sina villor så att det skapas små hyreslägenheter s.k. hybel.

5 5 (21) Tyskland har sedan öst och väst återförenades haft en lugn prisutveckling. Inga kraftiga ned- eller uppgångar. Man har relativt god tillgång på bostäder, men det finns stora regionala skillnader (syd, väst och öst). I Tyskland är andelen privata bostadsägare låg (i hela Tyskland omkring 40 procent) särskilt i städerna (i Berlin bara 11 procent). Det vanligaste är att man hyr sin bostad (i hela Tyskland ca 55 procent). Hyresbostäderna har god kvalitet och är lättillgängliga. Antalet äganderättslägenheter ökar dock något i Berlin under senare år. De som köper sin bostad gör det ganska sent i livet eftersom det krävs en relativt hög kontantinsats (20-30 procent). De som köper bostad har således ofta en stabil ekonomi och andelen bolåneskulder av Tysklands BNP är låg. Man har försökt gynna bostadsköp och under många år haft ett system där förstagångsköpare fått generösa bidrag. Detta anses ha understött en tradition att bara köpa bostad en gång i livet och minskat benägenheten att flytta. Beskrivning och jämförelse av boendeskatter Skatter och avgifter i Sverige 2009 Kommunal fastighetsavgift 1 under boendetiden. 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för äganderätter (vanligen småhus/villor och radhus) och 0,40 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter). Överlåtelseskatt vid köp. Lagfartsavgift på 1,5 % på köpeskillingen eller taxeringsvärdet (om det är högre). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 825 kronor vid köp av småhus och ägarlägenheter (ej bostadsrätter). Stämpelskatt/pantbrevsskatt 2 % på det intecknade beloppet på nytillkomna pantbrev (+ en administrativ avgift, 375 kronor per pantbrev) på fast egendom (ej bostadsrätter). Bostadsrättsköpare betalar överlåtelse- och pantsättningsavgift vid inträdet i bostadsrättsföreningen (till föreningen). Kostnaden är (2009) totalt kronor (maximalt uttag medges med 2,5 resp. 1 % av prisbasbeloppet). Kapitalvinstskatt 22 % på vinsten vid försäljning. Uppskov möjligt för vinster från kronor till kronor 2 vid köp av nytt boende. Uppskovsränta 0,5 % per år på hela uppskovsbeloppet. Maximalt uppskov ger ränta på kronor per år. Förmögenhetsskatten togs bort i Sverige Begränsningsregler för pensionärer gör att ingen behöver betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst i fastighetsavgift för sin permanentbostad. 2 Från och med taxeringsåret 2010 är det maximala uppskovet kronor.

6 6 (21) Skatter och avgifter skiljer sig mycket sällan mellan småhus och bostäder i flerbostadshus i de övriga länderna. I Sverige är skillnaderna mellan köp av småhus och bostadsrätt i vissa fall stora. Boendeskatter i Danmark Ingen skillnad i beskattning mellan äganderätter i småhus och flerbostadshus. I Danmark finns både fastighetsskatt och fastighetsvärdeskatt. Fastighetsskatten (tomtskatt som beräknas på tomtens värde) beslutas av och betalas till kommunen. Grunden är en värdering av tomtens läge och husets tillstånd. Ca 3 % av markvärdet. Det görs en årlig värdering av fastigheterna som utgör underlag för taxeringsvärdet och den statliga fastighetsvärdebeskattningen. Skattelagstiftningen är komplicerad och ofta används äldre värderingar av fastigheterna. Den statliga fastighetsvärdeskatten är 1 % av fastighetsvärdet upp till 3,04 miljoner DKK (2010) och 3 % på resten 3. Överlåtelseskatten uppgår till 0,6 % på värdet (försäljningspriset eller senaste värdering) samt ca DKK i avgifter. Stämpelskatten (tingslysning av pant) på pantbeloppet är 1,5 % samt en administrativ avgift på DKK. Ytterligare registreringsavgifter uppgår till ca 750 DKK vid köp av normalstort boende. I Danmark finns ingen reavinstbeskattning på privata bostäder som ägs av den boende (om de ägt mer än tre år) 4. Kapitalvinstskatten i övrigt är 40 %. Förmögenhetsskatt togs bort i Danmark Boendeskatter i Finland Kommunal fastighetskatt 0,60-1,35 % på mark och 0,32-0,75 % på bostadsbyggnad (beslutas av kommunen) av bostadens (byggnad och mark) återanskaffningsvärde (beskattningsvärde som motsvarar det svenska taxeringsvärdet). Men i Finland bygger man ofta på äldre värderingar, vilket medför att återanskaffningsvärdet blir lågt beräknat. Överlåtelseskatt betalas av köparen och baseras på köpesumman. 1,6 % vid lägenhetsköp (samma skattesats som övriga aktieöverlåtelser) och 4,0 % vid husköp 5. 3 Begränsningsregel för pensionärer gör att de får en skattelättnad på 4 promille, dock högst DKK per år för permanentbostaden. 4 Gäller även andelslägenheter. 5 Undantag: Förstagångsköpare mellan 18 och 40 år som äger minst 50 % av bostaden.

7 7 (21) Ingen stämpelskatt på pantbrev. Registreringsavgifter vid köp, ca 150 euro. Kapitalvinstskatten är på 28 %, men betalas inte om man ägt och bott i fastigheten i mer än två år. Förmögenhetsskatten togs bort i Finland Boendeskatter i Norge I Norge finns ingen skillnad avseende skatter för olika typer av ägda bostäder. Fastighetsskatten är numera en frivillig kommunal skatt i Norge som tas ut av ungefär en fjärdedel av kommunerna och får inte överstiga 0,7 % av värdet (ligningsverdien). Överlåtelseskatten betalas till staten och är 2,5 % på köpesumman. Dessutom betalas en tingslysningsavgift för registrering av kontraktet på NKR och en attestavgift på 202 NKR (2010). Stämpelskatt finns inte, men tingslysning av pantbrev kostar NKR (2010). Vid ägarbyte av andelslägenhet betalas en mindre summa till andelslaget, men inte någon överlåtelseskatt (enl. ovan). Förmögenhetskatten (formueskatt) finns kvar i Norge och är 1,1 % på belopp över NKR. Värdet (ligningverdi) ska avspegla marknadsvärdet och modellberäknas utifrån prisstatistik på omsatta bostäder och tar hänsyn till bostadens läge, ålder, storlek och bostadstyp. Det finns ingen kapitalvinstbeskattning på bostäder som man ägt under minst två år och bott i själv minst ett år. Vid övrig försäljning är beskattningen 28 % av vinsten. Boendeskatter i Tyskland Fastighetsskatten är ingen stor fråga i Tyskland, eftersom den betraktas som relativt låg. Man gör ingen skillnad mellan olika bostads- eller hustyper avseende skatter och avgifter. Ingen löpande fastighetsskatt för boende. Fastighetsägare av hyreshus betalar dock fastighetsskatt. Viss markskatt tas också ut av kommunerna. Transaktionsskatt vid fastighetsöverlåtelse (Grunderwerbsteuer) betalas till de lokala myndigheterna och varierar mellan olika delstater. Den vanligaste skattesatsen är 3,5 % på försäljningsvärdet, men t.ex. Berlin har 4,5 %. Skatten betalas av köparen som också betalar obligatoriska registrerings- (Grundbuchamt) och advokatkostnader (Notarkosten) på ca 1-2 % av bostadens värde (Kaufpreis). Stämpelskatt på nya lån finns inte i Tyskland.

8 8 (21) Kapitalvinst/Reavinstbeskattning (15-42 procent) finns enbart för bostadsförsäljningar som sker inom en tioårsperiod, vilket enbart gäller ett litet fåtal husförsäljningar i Tyskland. Sammanfattande tabeller Tabell 1: Skatter och avgifter vid bostadsköp Överlåtelseskatt vid köp 6 Stämpelskatt/Pantbrev Övriga köpesumman Avgifter lånebeloppet Avgifter Procent på Procent på avgifter Danmark Småhus 0,60% 1100 DKK 1,50% 1400 DKK 750 DKK Lägenheter samma som ovan samma samma samma samma Finland Småhus 4,00% euro ingen ingen ingen Lägenheter 1,60% euro ingen ingen ingen Norge Småhus 2,50% NRK ingen 1935 NRK 202 NRK Lägenheter samma som ovan samma ingen samma samma Tyskland Småhus 2,5-4,5% ingen 1,0-2,0% Lägenheter samma som ovan ingen samma Sverige Småhus 1,50% 875 SEK 2,00% 375 SEK/st Lägenheter ingen ingen ingen ingen 1498 SEK Kostnaderna i Tyskland förefaller vara högst, men å andra sidan köper inte tyskarna bostäder så ofta. Småhusköparna i Sverige drabbas av samtliga typer av skatter och avgifter, medan bostadsrättsköparna endast får betala en låg avgift till den nya föreningen. I Finland är det också skillnad mellan småhusköpare och andelsköpare av lägenheter men skillnaderna är betydligt mindre än i Sverige. Undantaget i Finland innebär att den som köper sitt första hus eller lägenhet och då är mellan 18 och 40 år inte behöver betala skatt vid bostadsköpet. Danmark är det land som har högst pantbrevskostnader, men deras kostnader för bostadsköp blir totalt sett betydligt lägre än svenskarnas. Norge har högre överlåtelseskatt än Sverige, men ingen stämpelskatt på pantbrev. 6 Lagfartsavgifter och övriga överlåtelseskatter. 7 I de övriga länderna jämför äganderättslägenheter med de svenska bostadsrätterna (finns i princip inte i de övriga länderna). 8 Den s.k. Överlåtelseskatten för småhus och lägenheter i Finland betalas inte av unga (18-40 år) förstagångsköpare.

9 9 (21) Tabell 2: Skatter under boendetiden Land Bostadstyp Fastighetsskatt, % på värdet Ev. alt. /Fast kostnad per år undantag Förmögenhetsskatt Danmark Småhus 1 % upp till tax.värde 3,04 milj, därefter 3 % Pensionärer ingen Lägenheter samma ingen Mark plus ca 3 %, olika per kommun ingen Finland Småhus 0,32-0,75 % av marknadsvärdet ingen Lägenheter samma ingen Mark plus 0,60-1,35 % Norge Småhus Max 0,7 % 9 1,1% 10 Lägenheter samma samma Tyskland Småhus ingen ingen Lägenheter ingen ingen Mark Varierar mellan kommuner ingen Sverige Småhus 0,75 % eller kr/år Pensionärer ingen Lägenheter 0,40% eller kr/år ingen I Tyskland betalar man inte skatt under boendetiden, förutom vissa kommunala markskatter. Skatterna under boendetiden är numera maximerade i Sverige. I Norge varierar fastighetsskatten mellan olika kommuner i landet 75 procent av kommunerna tar inte ut någon skatt alls och bland övriga tar inte alla ut maximalt tillåten skattesats. Norge är däremot det enda land som har kvar förmögenhetsskatten. Danmark har, liksom Sverige, undantag och begränsningsregler för pensionärer. 9 Frivilligt beslut per kommun. 10 På belopp över NRK.

10 10 (21) Tabell 3: Skatter vid försäljning Land Bostadstyp Kapitalvinstskatt Regler för undantag Danmark Småhus 40% Om ägaren bott mer än 3 år Lägenheter samma Finland Småhus 28% Om ägaren bott mer än 2 år Lägenheter samma Norge Småhus 28% Om man bott i bostaden under 12 av de föregående 24 månaderna och ägt den under minst 2 år. Lägenheter samma Tyskland Småhus % Om ägaren bott mer än 10 år. Om man köper nytt boende. Lägenheter samma Sverige Småhus 22% Inga undantag, men uppskov beviljas vid köp av nytt boende upp till kr, men kombineras med en uppskovsränta. Lägenheter samma Skattesatsen är lägre i Sverige än i jämförda länder, men Sverige är det enda land som tar ut kapitalvinstskatt undantagslöst vid bostadsförsäljningar. I princip innebär reglerna i de övriga länderna att bostadsförsäljningar utan spekulativt syfte (med korta boendetider och utan att innehavaren bott i bostaden) mycket sällan förekommer. Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning När olika skattesystem ska jämföras kan olika ansatser väljas. Nedan presenteras tre olika jämförelser. I den första jämförs beskattningen i samband med köp och försäljning vid antagandet att fastigheterna har samma inköps- och försäljningspris. I den andra görs jämförelsen baserad på medelpriset för bostäder i de olika städerna. Denna jämförelse ställs därefter i relation till medelinkomster i respektive land. Jämförelsen bygger på statistik över vad en medelvilla kostar i storstadsregionerna Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Berlin år Inkomstuppgifterna avser genomsnittslöner efter skatt i respektive land år Jämförelsen avser överlåtelseskatter vid köp och försäljning. En jämförelse på mikronivå avseende fastighetsskatten under boendetiden är svår att genomföra eftersom nivåerna i de övriga länderna varierar mellan kommunerna. Vill man få en övergripande bild av beskattningens totala effekt bör en jämförelse istället göras på makronivå. Denna jämförelse återkommer i nästa avsnitt.

11 11 (21) Tabell 4a: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid samma inköpspris, 3,5 miljoner kronor. Omräknat till svenska kronor Skatter och avgifter vid köp Skatter vid försäljning, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Stad Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Den summerade beräkningen bygger på samma prisnivå som i Stockholm och en boendetid på tio år som ger en reavinst på en miljon kronor. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år.

12 12 (21) Diagram 1: Summa överlåtelseskatter, givet köp för 3,5 mkr Överlåtelseskatter, omräknat till svenska kronor, 2009 SEK Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga Oslo Berlin Sthlm/Villa Sthlm/BR Källa: Enl. tabell ovan, WSP Källa: Enl. tabell ovan, WSP Skatter vid köp Skatter vid försäljning I Köpenhamn är det allra billigast att köpa hus. I Oslo är det också relativt billigt. I Berlin är avgifterna höga vid bostadsköp, men tyskarna flyttar mycket sällan. Kostnaderna kan också vara relativt höga i Helsingfors. Men är man mellan 18 och 40 år när man köper sitt första hus eller lägenhet i Helsingfors betalar man ingen skatt alls. Sverige ligger i mitten vad gäller kostnaderna i samband med husköp. Men slår man ihop kostnader för att flytta (skatter vid köp och försäljning) blir skattetrycket högst i Stockholm. De undantagslösa beskattningarna i Sverige vid försäljning av bostäder gäller även bostadsrätter och innebär att överlåtelsekostnaderna för sådana också blir höga.

13 13 (21) Tabell 4b: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid köp av villa för medelpris i respektive stad, Omräknat till svenska kronor Stad Medelpris för villa Skatter och avgifter vid köp 12 Skatter vid försäljning 13, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Prisnivåerna i städerna är relativt jämförbara. Oslo är allra dyrast, omräknat till svenska kronor (genomsnittlig kurs 2009). Detta gör att skatten ökar lite i Oslo jämfört med beräkningen i tabell 4a. Stockholms ligger på samma nivå som Köpenhamn och Berlin, medan Helsingfors ligger i mitten (delvis beroende på relativt hög eurokurs under 2009). Nedan följer en tabell med beräkning av skattekostnader i samband med bostadsköp och -försäljning i relation till lönenivån i respektive land. Tabell 5: Relativa flyttkostnader i storstadsregionerna Skattekostnad Stad Genomsnittslön, netto 2009, SEK 14 för husköp 2009, SEK Relativt nettolön, % Skattekostnad vid försäljning och reavinst på 1 milj. kr efter tio år, SEK Total flyttskatt, relativt nettolön, % Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Källa: Realkreditrådet Danmark, Statistics Finland, Statistisk Sentralbyrå Norge, CBRE Berlin, Mäklarstatistik. 12 Genomsnittliga skattesatser. Antagande för beräkning av stämpelskatt för pantbrev: Ett lån till 80 % av köpesumman. 13 Försäljning efter tio års boendetid. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år. 14. Genomsnittslön brutto för samtliga inkomsttagare per land minus genomsnittligt skattetryck. Kronkurs genomsnitt för helåret 2009.

14 14 (21) Diagram 2: Total flyttskatt för villaägare, relativt nettolön. Procent, % 160 Flyttskatter i relation till nettolön Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga, WSP Oslo Berlin Stockholm, WSP I detta perspektiv blir skattetrycket för villaägarna i Stockholm högst. I Tyskland är det dyrt att köpa, men billigt att sälja efter tio års boende. Skattetrycket i Helsingfors är också högt men undantag görs för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Kostnaderna för bostadsbyte är lägst i Köpenhamn. Trots dyra småhus och relativt höga skatter i Norge kompenseras kostnaderna av lönenivån i Norge. Sverige är det enda land som tillämpar kapitalvinstskatt oavsett innehavstid. För kapitalvinster upp till kronor finns möjlighet att få uppskov med beskattningen under vissa omständigheter. Man måste köpa en ny minst lika dyr bostad, men då utgår en skatt på den uppskjutna kapitalvinsten som motsvarar en bankränta på 3,3 %. De totala flyttskatterna blir mycket höga i Stockholm.

15 15 (21) Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget Då det finns regionala skillnader i de studerade länderna hur skatter tas ut kan det finnas anledning att försöka fånga boendeskatternas totala nivå. Detta är möjligt när det gäller fastighetsskatten, men svårare när det gäller skatter kopplade till köp och försäljning av fastigheter. Nedan redovisas därför endast utfallet för fastighetsskatten. Uppgifterna i Sverige för 2008 och 2009 avser fastighetsavgiften som ersatt den tidigare fastighetsskatten. Det bör dock noteras att då Sverige är det enda landet, i praktiken, där reavinster beskattas torde den totala beskattningen vara betydligt högre för Sverige än i de övriga länderna. I denna typ av internationella jämförelser ska man också vara medveten om att OECDs siffror inte är 100 % rättvisande. Exempelvis kan det finnas skillnader mellan vilka uppgifter de nationella statistikmyndigheterna sammanställer och skickar in till OECD. Resultaten ska således ses som indikativa och bidrar till att ge en övergripande bild av nivåer och trender. OECDs databas StatExtracts, Tax Database, ger oss jämförbar statistik för samtliga OECD länder avseende årlig utveckling av BNP, skattetryck och beskattningens komponenter. Denna genomgång är delvis en uppdatering av rapporten Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick från 2006 och avser de löpande skatterna under boendetiden som tas ut framför allt på kommunal nivå och kan variera inom länderna. I den tidigare rapporten var en begränsning att endast de totala fastighetsskatterna inkluderades och att man därför inte kunde skilja på hushållens och företagens skattebörda. För alla länder, exkl. Danmark 15, har vi nu data för andelen av BNP och totalt skatteuttag som kommer från hushållens inbetalning av fastighetsskatt. 15 Den danska fastighetsskatten är inte totalräknad, den sk. Grundskylden till kommunerna saknas.

16 16 (21) Diagram 3: Jämförbar ekonomisk tillväxt i de fem länderna Index, 2000=100 (inhemsk valuta) 200 BNP-utveckling Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Norge utmärker sig med mycket snabb tillväxt under 2000-talet, medan Tyskland fortfarande brottas med sammanslagningsproblemen.

17 17 (21) Diagram 4: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av BNP i de fem länderna Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av BNP 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige De svenska fastighetsskatterna ligger på en relativt sett hög nivå, men har sjunkit under 2000-talet. År 2009 hade vi recession i ekonomierna och BNP sjönk. Data om fastighetsbeskattningen är ännu inte publicerad, men eftersom den inte har någon direkt koppling till den allmänna ekonomiska utvecklingen har andelen i relation till BNP sannolikt ökat något under året. Norges skattetryck på fastighetsägarna har ökat något de senaste åren, trots att BNP stigit kraftigt. Fler kommuner tar ut skatt och har också höjt procentsatsen (från som lägst 0,2 % till maximal beskattning på 0,7 %).

18 18 (21) Diagram 5: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av BNP i fyra länder Procent 0,70 Fastighetsskattens andel av BNP, Hushållens del 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan De svenska fastighetsskatternas särställning är ännu tydligare avseende hushållens fastighetsskatter trots en nästan halverad andel av BNP under 2000-talet ligger vi fortsatt på en betydligt högre nivå än övriga länder. Detta understryker ytterligare det resultat vi kommit fram till tidigare i rapporten för privata husägare har vi höga fastighetsskatter i Sverige. De tyska och finska skatteandelarna faller nu ner till samma nivå som de norska, när vi bara tar hänsyn till uttaget av fastighetsskatter 16 från privatpersoner. Men även här ser vi att de norska fastighetsskatterna har ökat något under senare år. Dock saknas tyvärr jämförbar information om Danmark där det inte finns någon möjlighet att dela upp skatter från privata och kommersiella fastighetsägare. De totala fastighetsskatternas andel av BNP har ökat i Danmark, så det hade varit intressant att kunna jämföra om detta även gällde hushållens skatter. Genomgången av boendebeskattningen i Danmark ovan kan indikera att skattetrycket för hushållen är relativt högt med två typer av fastighetskatt, överlåtelseskatt och stämpelskatt. Dock har man i Danmark i princip inte någon kapitalvinstbeskattning på fastigheter som ägs av de boende, såsom vi har i Sverige. De totala effekterna av detta syns inte i Sverige ännu och inte i diagrammet ovan. 16 För Tysklands del handlar det om de kommunala markskatterna, eftersom fastighetsskatt av svensk modell inte finns.

19 19 (21) Diagram 6: Skatteuttagets utveckling i de fem länderna Andel av BNP, Procent 55,0 Totalt skatteuttag/skattetryck 50,0 45,0 40,0 35,0 30, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Det totala skattetrycket är allra lägst i Tyskland, men har ökat något de senaste åren. Sverige och Danmark ligger på de högsta nivåerna, men har båda ett något minskat skattetryck under senare år.

20 20 (21) Diagram 7: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av det totala skatteuttaget i de fem länderna Procent 3,00 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Totalt sett är det en relativt liten del av det totala skatteuttaget som härrör från fastighetsskatterna i samtliga länder mellan 0,5 och 2,5 procent. Fastighetsskatternas andel av det totala skatteuttaget liknar mönstret för andelen av BNP. Det svenska skattetrycket minskar på senare år, men ligger tillsammans med Danmark på de högsta nivåerna. Norge har det lägsta andelarna som kommer från fastighetsskatter, men ökar andelen något på senare år summerades fastighetsavgiften och fastighetsskatterna i Sverige till drygt 10 miljarder kronor. När de var som högst år 2005 var summan 14,5 miljarder kronor.

21 21 (21) Diagram 8: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av det totala skatteuttaget i fyra länder Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag, Hushållens del 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan Bilden blir densamma om man relaterar hushållens del av fastighetsskatten till det totala skatteuttaget som om man relaterar den till BNP.

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport Seminarer Stocholm 1999 juridisk generalrapport Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Generalrapport Av Professor Sture Bergström och professor Claes Norberg Inledning Skattereglerna för bostäder i de

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

C-UPPSATS. Uppskovsavdrag

C-UPPSATS. Uppskovsavdrag C-UPPSATS 2009:233 Uppskovsavdrag - förändrade regler från och med 2009 års taxering Linda Kitti Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin? Skatter

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2 Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys ESV 214:4 Analys nr 2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Övergripande planering Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Innehållsförteckning Bostadsrätterna upp med 20 procent 3 Störst prisökning

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer