WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (21) Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland...4 Beskrivning och jämförelse av boendeskatter...5 Skatter och avgifter i Sverige Boendeskatter i Danmark...6 Boendeskatter i Finland...6 Boendeskatter i Norge...7 Boendeskatter i Tyskland...7 Sammanfattande tabeller...8 Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning...10 Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget...15

3 3 (21) Sammanfattning WSP Analys & Strategi har för Villaägarnas räkning jämfört boendebeskattningen i Sverige med beskattningen i Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Rapporten innehåller först en faktadel där skattesystemen beskrivs. Jämförelser görs dels för skattekostnader i samband med bostadsbyte i ett mikroperspektiv och dels för den löpande fastighetsskatten i ett makroperspektiv. Sverige är det land som har de högsta skatterna vid bostadsbyte. Här utgår stämpelskatter, kapitalvinstskatt och numera också uppskovsskatt, s.k. ränta. Sverige är det enda land som har evig kapitalvinstbeskattning vid bostadsbyte. I Finland och Norge utgår ingen kapitalvinstskatt om man bott mer än två år. I Danmark är gränsen tre år och i Tyskland tio år. Överlåtelseskatter vid köp finns i alla jämförda länder. Den är lägst i Danmark och högst i Tyskland. I Finland utgår ingen överlåtelseskatt för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Sverige är det enda land i jämförelsen som inte beskattar lägenhetsköp. Att köpa bostadsrätt i Sverige är skattebefriat. Av de jämförande länderna är det bara i Danmark som fastighetsskattens andel av BNP är större än i Sverige. Fastighetsskattens andel av BNP har nästan halverats för de svenska hushållen under 2000-talet, men ligger trots det betydligt högre än Norge, Finland och Tyskland. För hushåll är Sverige det land som har den högsta fastighetsskatten/avgiften både som andel av BNP och som andel av det totala skatteuttaget. (Uppgifter för Danmark saknas)

4 4 (21) Inledning Studien är en uppföljning av en analys Villaägarna genomförde 2006 ( Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick ). Jämförelsen denna gång koncentrerar sig på Danmark, Finland, Norge och Tyskland och de övergripande frågorna är: Ligger Sverige fortfarande i topp bland de länder där husägare betalar mest fastighetsskatt? Vilka överlåtelseskatter finns vid köp och försäljning av fastigheter i de olika länderna? Har andra länder skillnader i beskattning och avgifter för småhus respektive flerbostadshus med äganderätt/bostadsrätt? Hur stor andel av det totala skatteuttaget avser fastighetsskatter? Hur stor andel av BNP utgörs av fastighetskatter? Rapporten inleds med en genomgång av bostadsmarknaden i de olika länderna. Därefter beskrivs skattesystemen. Detta avsnitt avslutas med ett antal jämförande analyser. I nästa avsnitt görs en jämförelse av överlåtelseskatter vid köp och försäljning. I avsnittet därefter jämförs fastighetsskattens nivå i förhållande till ett antal variabler. Beskrivning av bostadsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Tyskland Danmark är ett av de länder i världen som under de senaste åren haft en kraftig prisnedgång på bostäder. Detta har skett efter några år med kraftigt stigande priser. I dagsläget sker dock en viss återhämtning. I Danmark finns ägda bostäder både i form av småhus och som lägenheter i flerbostadshus. En mycket liten andel bor också i s.k. andelslägenheter, som kan jämställas med våra bostadsrätter. Har under flera år haft fastighetsskattestopp. Finlands bostadsmarknad påminner mycket om den svenska, men med något lägre variationer i prisnivån på bostäder. Men en mycket stor andel av bostäderna i Finland ägs av de boende, ungefär två tredjedelar. Lägenheter ägs ofta i form av aktiesällskap. Norsk ekonomi är mycket expansiv och prisutvecklingen på bostadsmarknaden har bara under en kort period i samband med finanskrisen varit skakig. I Norge finns både andelslägenheter och privatägda bostäder. De flesta äger själva sina bostäder. Många hyr också ut delar av sina villor så att det skapas små hyreslägenheter s.k. hybel.

5 5 (21) Tyskland har sedan öst och väst återförenades haft en lugn prisutveckling. Inga kraftiga ned- eller uppgångar. Man har relativt god tillgång på bostäder, men det finns stora regionala skillnader (syd, väst och öst). I Tyskland är andelen privata bostadsägare låg (i hela Tyskland omkring 40 procent) särskilt i städerna (i Berlin bara 11 procent). Det vanligaste är att man hyr sin bostad (i hela Tyskland ca 55 procent). Hyresbostäderna har god kvalitet och är lättillgängliga. Antalet äganderättslägenheter ökar dock något i Berlin under senare år. De som köper sin bostad gör det ganska sent i livet eftersom det krävs en relativt hög kontantinsats (20-30 procent). De som köper bostad har således ofta en stabil ekonomi och andelen bolåneskulder av Tysklands BNP är låg. Man har försökt gynna bostadsköp och under många år haft ett system där förstagångsköpare fått generösa bidrag. Detta anses ha understött en tradition att bara köpa bostad en gång i livet och minskat benägenheten att flytta. Beskrivning och jämförelse av boendeskatter Skatter och avgifter i Sverige 2009 Kommunal fastighetsavgift 1 under boendetiden. 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för äganderätter (vanligen småhus/villor och radhus) och 0,40 % av taxeringsvärdet eller maximalt kronor för bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter). Överlåtelseskatt vid köp. Lagfartsavgift på 1,5 % på köpeskillingen eller taxeringsvärdet (om det är högre). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 825 kronor vid köp av småhus och ägarlägenheter (ej bostadsrätter). Stämpelskatt/pantbrevsskatt 2 % på det intecknade beloppet på nytillkomna pantbrev (+ en administrativ avgift, 375 kronor per pantbrev) på fast egendom (ej bostadsrätter). Bostadsrättsköpare betalar överlåtelse- och pantsättningsavgift vid inträdet i bostadsrättsföreningen (till föreningen). Kostnaden är (2009) totalt kronor (maximalt uttag medges med 2,5 resp. 1 % av prisbasbeloppet). Kapitalvinstskatt 22 % på vinsten vid försäljning. Uppskov möjligt för vinster från kronor till kronor 2 vid köp av nytt boende. Uppskovsränta 0,5 % per år på hela uppskovsbeloppet. Maximalt uppskov ger ränta på kronor per år. Förmögenhetsskatten togs bort i Sverige Begränsningsregler för pensionärer gör att ingen behöver betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst i fastighetsavgift för sin permanentbostad. 2 Från och med taxeringsåret 2010 är det maximala uppskovet kronor.

6 6 (21) Skatter och avgifter skiljer sig mycket sällan mellan småhus och bostäder i flerbostadshus i de övriga länderna. I Sverige är skillnaderna mellan köp av småhus och bostadsrätt i vissa fall stora. Boendeskatter i Danmark Ingen skillnad i beskattning mellan äganderätter i småhus och flerbostadshus. I Danmark finns både fastighetsskatt och fastighetsvärdeskatt. Fastighetsskatten (tomtskatt som beräknas på tomtens värde) beslutas av och betalas till kommunen. Grunden är en värdering av tomtens läge och husets tillstånd. Ca 3 % av markvärdet. Det görs en årlig värdering av fastigheterna som utgör underlag för taxeringsvärdet och den statliga fastighetsvärdebeskattningen. Skattelagstiftningen är komplicerad och ofta används äldre värderingar av fastigheterna. Den statliga fastighetsvärdeskatten är 1 % av fastighetsvärdet upp till 3,04 miljoner DKK (2010) och 3 % på resten 3. Överlåtelseskatten uppgår till 0,6 % på värdet (försäljningspriset eller senaste värdering) samt ca DKK i avgifter. Stämpelskatten (tingslysning av pant) på pantbeloppet är 1,5 % samt en administrativ avgift på DKK. Ytterligare registreringsavgifter uppgår till ca 750 DKK vid köp av normalstort boende. I Danmark finns ingen reavinstbeskattning på privata bostäder som ägs av den boende (om de ägt mer än tre år) 4. Kapitalvinstskatten i övrigt är 40 %. Förmögenhetsskatt togs bort i Danmark Boendeskatter i Finland Kommunal fastighetskatt 0,60-1,35 % på mark och 0,32-0,75 % på bostadsbyggnad (beslutas av kommunen) av bostadens (byggnad och mark) återanskaffningsvärde (beskattningsvärde som motsvarar det svenska taxeringsvärdet). Men i Finland bygger man ofta på äldre värderingar, vilket medför att återanskaffningsvärdet blir lågt beräknat. Överlåtelseskatt betalas av köparen och baseras på köpesumman. 1,6 % vid lägenhetsköp (samma skattesats som övriga aktieöverlåtelser) och 4,0 % vid husköp 5. 3 Begränsningsregel för pensionärer gör att de får en skattelättnad på 4 promille, dock högst DKK per år för permanentbostaden. 4 Gäller även andelslägenheter. 5 Undantag: Förstagångsköpare mellan 18 och 40 år som äger minst 50 % av bostaden.

7 7 (21) Ingen stämpelskatt på pantbrev. Registreringsavgifter vid köp, ca 150 euro. Kapitalvinstskatten är på 28 %, men betalas inte om man ägt och bott i fastigheten i mer än två år. Förmögenhetsskatten togs bort i Finland Boendeskatter i Norge I Norge finns ingen skillnad avseende skatter för olika typer av ägda bostäder. Fastighetsskatten är numera en frivillig kommunal skatt i Norge som tas ut av ungefär en fjärdedel av kommunerna och får inte överstiga 0,7 % av värdet (ligningsverdien). Överlåtelseskatten betalas till staten och är 2,5 % på köpesumman. Dessutom betalas en tingslysningsavgift för registrering av kontraktet på NKR och en attestavgift på 202 NKR (2010). Stämpelskatt finns inte, men tingslysning av pantbrev kostar NKR (2010). Vid ägarbyte av andelslägenhet betalas en mindre summa till andelslaget, men inte någon överlåtelseskatt (enl. ovan). Förmögenhetskatten (formueskatt) finns kvar i Norge och är 1,1 % på belopp över NKR. Värdet (ligningverdi) ska avspegla marknadsvärdet och modellberäknas utifrån prisstatistik på omsatta bostäder och tar hänsyn till bostadens läge, ålder, storlek och bostadstyp. Det finns ingen kapitalvinstbeskattning på bostäder som man ägt under minst två år och bott i själv minst ett år. Vid övrig försäljning är beskattningen 28 % av vinsten. Boendeskatter i Tyskland Fastighetsskatten är ingen stor fråga i Tyskland, eftersom den betraktas som relativt låg. Man gör ingen skillnad mellan olika bostads- eller hustyper avseende skatter och avgifter. Ingen löpande fastighetsskatt för boende. Fastighetsägare av hyreshus betalar dock fastighetsskatt. Viss markskatt tas också ut av kommunerna. Transaktionsskatt vid fastighetsöverlåtelse (Grunderwerbsteuer) betalas till de lokala myndigheterna och varierar mellan olika delstater. Den vanligaste skattesatsen är 3,5 % på försäljningsvärdet, men t.ex. Berlin har 4,5 %. Skatten betalas av köparen som också betalar obligatoriska registrerings- (Grundbuchamt) och advokatkostnader (Notarkosten) på ca 1-2 % av bostadens värde (Kaufpreis). Stämpelskatt på nya lån finns inte i Tyskland.

8 8 (21) Kapitalvinst/Reavinstbeskattning (15-42 procent) finns enbart för bostadsförsäljningar som sker inom en tioårsperiod, vilket enbart gäller ett litet fåtal husförsäljningar i Tyskland. Sammanfattande tabeller Tabell 1: Skatter och avgifter vid bostadsköp Överlåtelseskatt vid köp 6 Stämpelskatt/Pantbrev Övriga köpesumman Avgifter lånebeloppet Avgifter Procent på Procent på avgifter Danmark Småhus 0,60% 1100 DKK 1,50% 1400 DKK 750 DKK Lägenheter samma som ovan samma samma samma samma Finland Småhus 4,00% euro ingen ingen ingen Lägenheter 1,60% euro ingen ingen ingen Norge Småhus 2,50% NRK ingen 1935 NRK 202 NRK Lägenheter samma som ovan samma ingen samma samma Tyskland Småhus 2,5-4,5% ingen 1,0-2,0% Lägenheter samma som ovan ingen samma Sverige Småhus 1,50% 875 SEK 2,00% 375 SEK/st Lägenheter ingen ingen ingen ingen 1498 SEK Kostnaderna i Tyskland förefaller vara högst, men å andra sidan köper inte tyskarna bostäder så ofta. Småhusköparna i Sverige drabbas av samtliga typer av skatter och avgifter, medan bostadsrättsköparna endast får betala en låg avgift till den nya föreningen. I Finland är det också skillnad mellan småhusköpare och andelsköpare av lägenheter men skillnaderna är betydligt mindre än i Sverige. Undantaget i Finland innebär att den som köper sitt första hus eller lägenhet och då är mellan 18 och 40 år inte behöver betala skatt vid bostadsköpet. Danmark är det land som har högst pantbrevskostnader, men deras kostnader för bostadsköp blir totalt sett betydligt lägre än svenskarnas. Norge har högre överlåtelseskatt än Sverige, men ingen stämpelskatt på pantbrev. 6 Lagfartsavgifter och övriga överlåtelseskatter. 7 I de övriga länderna jämför äganderättslägenheter med de svenska bostadsrätterna (finns i princip inte i de övriga länderna). 8 Den s.k. Överlåtelseskatten för småhus och lägenheter i Finland betalas inte av unga (18-40 år) förstagångsköpare.

9 9 (21) Tabell 2: Skatter under boendetiden Land Bostadstyp Fastighetsskatt, % på värdet Ev. alt. /Fast kostnad per år undantag Förmögenhetsskatt Danmark Småhus 1 % upp till tax.värde 3,04 milj, därefter 3 % Pensionärer ingen Lägenheter samma ingen Mark plus ca 3 %, olika per kommun ingen Finland Småhus 0,32-0,75 % av marknadsvärdet ingen Lägenheter samma ingen Mark plus 0,60-1,35 % Norge Småhus Max 0,7 % 9 1,1% 10 Lägenheter samma samma Tyskland Småhus ingen ingen Lägenheter ingen ingen Mark Varierar mellan kommuner ingen Sverige Småhus 0,75 % eller kr/år Pensionärer ingen Lägenheter 0,40% eller kr/år ingen I Tyskland betalar man inte skatt under boendetiden, förutom vissa kommunala markskatter. Skatterna under boendetiden är numera maximerade i Sverige. I Norge varierar fastighetsskatten mellan olika kommuner i landet 75 procent av kommunerna tar inte ut någon skatt alls och bland övriga tar inte alla ut maximalt tillåten skattesats. Norge är däremot det enda land som har kvar förmögenhetsskatten. Danmark har, liksom Sverige, undantag och begränsningsregler för pensionärer. 9 Frivilligt beslut per kommun. 10 På belopp över NRK.

10 10 (21) Tabell 3: Skatter vid försäljning Land Bostadstyp Kapitalvinstskatt Regler för undantag Danmark Småhus 40% Om ägaren bott mer än 3 år Lägenheter samma Finland Småhus 28% Om ägaren bott mer än 2 år Lägenheter samma Norge Småhus 28% Om man bott i bostaden under 12 av de föregående 24 månaderna och ägt den under minst 2 år. Lägenheter samma Tyskland Småhus % Om ägaren bott mer än 10 år. Om man köper nytt boende. Lägenheter samma Sverige Småhus 22% Inga undantag, men uppskov beviljas vid köp av nytt boende upp till kr, men kombineras med en uppskovsränta. Lägenheter samma Skattesatsen är lägre i Sverige än i jämförda länder, men Sverige är det enda land som tar ut kapitalvinstskatt undantagslöst vid bostadsförsäljningar. I princip innebär reglerna i de övriga länderna att bostadsförsäljningar utan spekulativt syfte (med korta boendetider och utan att innehavaren bott i bostaden) mycket sällan förekommer. Jämförelser på mikronivå av överlåtelseskatter vid köp och försäljning När olika skattesystem ska jämföras kan olika ansatser väljas. Nedan presenteras tre olika jämförelser. I den första jämförs beskattningen i samband med köp och försäljning vid antagandet att fastigheterna har samma inköps- och försäljningspris. I den andra görs jämförelsen baserad på medelpriset för bostäder i de olika städerna. Denna jämförelse ställs därefter i relation till medelinkomster i respektive land. Jämförelsen bygger på statistik över vad en medelvilla kostar i storstadsregionerna Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Berlin år Inkomstuppgifterna avser genomsnittslöner efter skatt i respektive land år Jämförelsen avser överlåtelseskatter vid köp och försäljning. En jämförelse på mikronivå avseende fastighetsskatten under boendetiden är svår att genomföra eftersom nivåerna i de övriga länderna varierar mellan kommunerna. Vill man få en övergripande bild av beskattningens totala effekt bör en jämförelse istället göras på makronivå. Denna jämförelse återkommer i nästa avsnitt.

11 11 (21) Tabell 4a: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid samma inköpspris, 3,5 miljoner kronor. Omräknat till svenska kronor Skatter och avgifter vid köp Skatter vid försäljning, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Stad Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Den summerade beräkningen bygger på samma prisnivå som i Stockholm och en boendetid på tio år som ger en reavinst på en miljon kronor. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år.

12 12 (21) Diagram 1: Summa överlåtelseskatter, givet köp för 3,5 mkr Överlåtelseskatter, omräknat till svenska kronor, 2009 SEK Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga Oslo Berlin Sthlm/Villa Sthlm/BR Källa: Enl. tabell ovan, WSP Källa: Enl. tabell ovan, WSP Skatter vid köp Skatter vid försäljning I Köpenhamn är det allra billigast att köpa hus. I Oslo är det också relativt billigt. I Berlin är avgifterna höga vid bostadsköp, men tyskarna flyttar mycket sällan. Kostnaderna kan också vara relativt höga i Helsingfors. Men är man mellan 18 och 40 år när man köper sitt första hus eller lägenhet i Helsingfors betalar man ingen skatt alls. Sverige ligger i mitten vad gäller kostnaderna i samband med husköp. Men slår man ihop kostnader för att flytta (skatter vid köp och försäljning) blir skattetrycket högst i Stockholm. De undantagslösa beskattningarna i Sverige vid försäljning av bostäder gäller även bostadsrätter och innebär att överlåtelsekostnaderna för sådana också blir höga.

13 13 (21) Tabell 4b: Överlåtelseskatter och kostnader i storstadsregionerna vid köp av villa för medelpris i respektive stad, Omräknat till svenska kronor Stad Medelpris för villa Skatter och avgifter vid köp 12 Skatter vid försäljning 13, vid reavinst på 1 milj. kronor Summa överlåtelse skatter, SEK Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Villa Stockholm Bostadsrätt Prisnivåerna i städerna är relativt jämförbara. Oslo är allra dyrast, omräknat till svenska kronor (genomsnittlig kurs 2009). Detta gör att skatten ökar lite i Oslo jämfört med beräkningen i tabell 4a. Stockholms ligger på samma nivå som Köpenhamn och Berlin, medan Helsingfors ligger i mitten (delvis beroende på relativt hög eurokurs under 2009). Nedan följer en tabell med beräkning av skattekostnader i samband med bostadsköp och -försäljning i relation till lönenivån i respektive land. Tabell 5: Relativa flyttkostnader i storstadsregionerna Skattekostnad Stad Genomsnittslön, netto 2009, SEK 14 för husköp 2009, SEK Relativt nettolön, % Skattekostnad vid försäljning och reavinst på 1 milj. kr efter tio år, SEK Total flyttskatt, relativt nettolön, % Köpenhamn Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Källa: Realkreditrådet Danmark, Statistics Finland, Statistisk Sentralbyrå Norge, CBRE Berlin, Mäklarstatistik. 12 Genomsnittliga skattesatser. Antagande för beräkning av stämpelskatt för pantbrev: Ett lån till 80 % av köpesumman. 13 Försäljning efter tio års boendetid. I själva verket är reavinsten sannolikt större än detta belopp efter tio år. 14. Genomsnittslön brutto för samtliga inkomsttagare per land minus genomsnittligt skattetryck. Kronkurs genomsnitt för helåret 2009.

14 14 (21) Diagram 2: Total flyttskatt för villaägare, relativt nettolön. Procent, % 160 Flyttskatter i relation till nettolön Köpenhamn Helsingfors Helsingfors, unga, WSP Oslo Berlin Stockholm, WSP I detta perspektiv blir skattetrycket för villaägarna i Stockholm högst. I Tyskland är det dyrt att köpa, men billigt att sälja efter tio års boende. Skattetrycket i Helsingfors är också högt men undantag görs för förstagångsköpare mellan 18 och 40 år. Kostnaderna för bostadsbyte är lägst i Köpenhamn. Trots dyra småhus och relativt höga skatter i Norge kompenseras kostnaderna av lönenivån i Norge. Sverige är det enda land som tillämpar kapitalvinstskatt oavsett innehavstid. För kapitalvinster upp till kronor finns möjlighet att få uppskov med beskattningen under vissa omständigheter. Man måste köpa en ny minst lika dyr bostad, men då utgår en skatt på den uppskjutna kapitalvinsten som motsvarar en bankränta på 3,3 %. De totala flyttskatterna blir mycket höga i Stockholm.

15 15 (21) Fastighetsskattens nivå och andel av BNP och totala skatteuttaget Då det finns regionala skillnader i de studerade länderna hur skatter tas ut kan det finnas anledning att försöka fånga boendeskatternas totala nivå. Detta är möjligt när det gäller fastighetsskatten, men svårare när det gäller skatter kopplade till köp och försäljning av fastigheter. Nedan redovisas därför endast utfallet för fastighetsskatten. Uppgifterna i Sverige för 2008 och 2009 avser fastighetsavgiften som ersatt den tidigare fastighetsskatten. Det bör dock noteras att då Sverige är det enda landet, i praktiken, där reavinster beskattas torde den totala beskattningen vara betydligt högre för Sverige än i de övriga länderna. I denna typ av internationella jämförelser ska man också vara medveten om att OECDs siffror inte är 100 % rättvisande. Exempelvis kan det finnas skillnader mellan vilka uppgifter de nationella statistikmyndigheterna sammanställer och skickar in till OECD. Resultaten ska således ses som indikativa och bidrar till att ge en övergripande bild av nivåer och trender. OECDs databas StatExtracts, Tax Database, ger oss jämförbar statistik för samtliga OECD länder avseende årlig utveckling av BNP, skattetryck och beskattningens komponenter. Denna genomgång är delvis en uppdatering av rapporten Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick från 2006 och avser de löpande skatterna under boendetiden som tas ut framför allt på kommunal nivå och kan variera inom länderna. I den tidigare rapporten var en begränsning att endast de totala fastighetsskatterna inkluderades och att man därför inte kunde skilja på hushållens och företagens skattebörda. För alla länder, exkl. Danmark 15, har vi nu data för andelen av BNP och totalt skatteuttag som kommer från hushållens inbetalning av fastighetsskatt. 15 Den danska fastighetsskatten är inte totalräknad, den sk. Grundskylden till kommunerna saknas.

16 16 (21) Diagram 3: Jämförbar ekonomisk tillväxt i de fem länderna Index, 2000=100 (inhemsk valuta) 200 BNP-utveckling Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Norge utmärker sig med mycket snabb tillväxt under 2000-talet, medan Tyskland fortfarande brottas med sammanslagningsproblemen.

17 17 (21) Diagram 4: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av BNP i de fem länderna Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av BNP 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige De svenska fastighetsskatterna ligger på en relativt sett hög nivå, men har sjunkit under 2000-talet. År 2009 hade vi recession i ekonomierna och BNP sjönk. Data om fastighetsbeskattningen är ännu inte publicerad, men eftersom den inte har någon direkt koppling till den allmänna ekonomiska utvecklingen har andelen i relation till BNP sannolikt ökat något under året. Norges skattetryck på fastighetsägarna har ökat något de senaste åren, trots att BNP stigit kraftigt. Fler kommuner tar ut skatt och har också höjt procentsatsen (från som lägst 0,2 % till maximal beskattning på 0,7 %).

18 18 (21) Diagram 5: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av BNP i fyra länder Procent 0,70 Fastighetsskattens andel av BNP, Hushållens del 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan De svenska fastighetsskatternas särställning är ännu tydligare avseende hushållens fastighetsskatter trots en nästan halverad andel av BNP under 2000-talet ligger vi fortsatt på en betydligt högre nivå än övriga länder. Detta understryker ytterligare det resultat vi kommit fram till tidigare i rapporten för privata husägare har vi höga fastighetsskatter i Sverige. De tyska och finska skatteandelarna faller nu ner till samma nivå som de norska, när vi bara tar hänsyn till uttaget av fastighetsskatter 16 från privatpersoner. Men även här ser vi att de norska fastighetsskatterna har ökat något under senare år. Dock saknas tyvärr jämförbar information om Danmark där det inte finns någon möjlighet att dela upp skatter från privata och kommersiella fastighetsägare. De totala fastighetsskatternas andel av BNP har ökat i Danmark, så det hade varit intressant att kunna jämföra om detta även gällde hushållens skatter. Genomgången av boendebeskattningen i Danmark ovan kan indikera att skattetrycket för hushållen är relativt högt med två typer av fastighetskatt, överlåtelseskatt och stämpelskatt. Dock har man i Danmark i princip inte någon kapitalvinstbeskattning på fastigheter som ägs av de boende, såsom vi har i Sverige. De totala effekterna av detta syns inte i Sverige ännu och inte i diagrammet ovan. 16 För Tysklands del handlar det om de kommunala markskatterna, eftersom fastighetsskatt av svensk modell inte finns.

19 19 (21) Diagram 6: Skatteuttagets utveckling i de fem länderna Andel av BNP, Procent 55,0 Totalt skatteuttag/skattetryck 50,0 45,0 40,0 35,0 30, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Det totala skattetrycket är allra lägst i Tyskland, men har ökat något de senaste åren. Sverige och Danmark ligger på de högsta nivåerna, men har båda ett något minskat skattetryck under senare år.

20 20 (21) Diagram 7: Fastighetsskattens utveckling under åren , som andel av det totala skatteuttaget i de fem länderna Procent 3,00 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Danmark Finland Norge Tyskland Sverige Totalt sett är det en relativt liten del av det totala skatteuttaget som härrör från fastighetsskatterna i samtliga länder mellan 0,5 och 2,5 procent. Fastighetsskatternas andel av det totala skatteuttaget liknar mönstret för andelen av BNP. Det svenska skattetrycket minskar på senare år, men ligger tillsammans med Danmark på de högsta nivåerna. Norge har det lägsta andelarna som kommer från fastighetsskatter, men ökar andelen något på senare år summerades fastighetsavgiften och fastighetsskatterna i Sverige till drygt 10 miljarder kronor. När de var som högst år 2005 var summan 14,5 miljarder kronor.

21 21 (21) Diagram 8: Utveckling av hushållens fastighetsskatter under åren , som andel av det totala skatteuttaget i fyra länder Procent 1,40 Fastighetsskattens andel av totalt skatteuttag, Hushållens del 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Finland Norge Tyskland Sverige Data för Dan Bilden blir densamma om man relaterar hushållens del av fastighetsskatten till det totala skatteuttaget som om man relaterar den till BNP.

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Etablering på ägarrättsmarknaden

Etablering på ägarrättsmarknaden Etablering på ägarrättsmarknaden 29 februari 2012 Titel: Etablering på ägarrättsmarknaden Redovisning av regeringsuppdrag S2011/3877/PBB (delvis) Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr:

Läs mer

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden P R O M E M O R I A Datum 2013-10-01 FI Dnr 13-11430 Författare Robert Boije Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Läs mer

Utan mark inga bostäder

Utan mark inga bostäder Utan mark inga bostäder Så ökar vi bostadsbyggandet genom nya krav på kommunerna Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750

Läs mer

Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden. Daniel Jahnson Jacob Lundberg

Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden. Daniel Jahnson Jacob Lundberg Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden Daniel Jahnson Jacob Lundberg Sammanfattning Få bostäder har byggts i Sverige de senaste 20 åren i ett historiskt perspektiv och jämfört med

Läs mer

Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer

Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer av Professor Sven-Olof Lodin 1 Förord Skattenivån och skattepolitiken spelar en

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt *

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Rapport till Finanspolitiska rådet 2008/7 Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Ann Öberg Finanspolitiska rådet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Konjunkturläget mars 2015 67 FÖRDJUPNING Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Decenniet före finanskrisen 2008 2009 steg bostadspriserna snabbt i många OECD-länder.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Boendekostnadsutredning 2010 1 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån... 4 3 Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats...

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Rapport 2014:16 Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Bostadsmarknaderna i Norden 1980 2012 Boverket mars 2014 Titel: Bostadsmarknaderna i Norden 1980-2012 Rapport: 2014:16 Utgivare: Boverket mars 2014

Läs mer