Mindre lån dyrare ränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mindre lån dyrare ränta"

Transkript

1 Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (11) Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Räntekollen... 4 Syftet... 4 Resultat... 5 Vad visar besökarnas data?... 5 Räntemarginal och belåningsgrad... 5 Ränta och belåningsgrad... 6 Räntenetto och lånebelopp... 7 Analys... 9

3 3 (11) Sammanfattning av resultat Den 1 juli 2013 lanserade Villaägarna tillsammans med Yellow-Belly Marmot Solutions Räntekollen. I den här rapporten redogörs för en del av de resultat som de uppgifter som Räntekollens användare genererat. Det tydligaste och mest iögonfallande resultatet är att bankerna erbjuder lägre ränta till hushåll med hög belåningsgrad än till hushåll med låg belåningsgrad i sin nyutlåning. Bankernas hantering av risk borde innebära att förhållandet är det motsatta. För befintliga lån finns det ingen sådan trend utan räntan förefaller snarast vara oförändrad vid olika belåningsgrad. Även det strider mot sund riskhantering eftersom räntan borde vara svagt stigande. En stor grupp hushåll med belåningsgrad på 65% och därunder betalar en tremånadersränta som är närmare en procent för hög efter att bankernas upplåningsränta, fasta kostnader och vinstmarginal på 0,2% dragits bort. Hushåll med belåningsgrad på 65-80% betalar en ränta som är mellan en procent för hög och en rimlig ränta medan hushåll med extremt hög belåningsgrad betalar än lägre ränta än vad en sund riskbaserad prissättning borde innebära. Räntenettot är betydligt högre för hushåll med låga lånebelopp i kronor än för hushåll med höga lånebelopp.

4 4 (11) Bakgrund Räntekollen Den 1 juli 2013 lanserade Villaägarnas Riksförbund i samarbete med Yellow-Belly Marmot Solutions AB det internetbaserade verktyget Räntekollen. Verktyget går ut på att besökaren fyller i uppgifter om det egna hushållets ekonomi och andra omständigheter får tillbaka den rörliga kostnaden för banken att leverera ett bostadslån till just det hushållet. Kortfattat beskrivet är Räntekollen ett verktyg som med hjälp av information om ett hushålls inkomster, betalningsanmärkningar, lånebelopp, belåningsgrad och ytterligare några data räknar ut hur mycket en bank måste ta ut i marginal för att följa Basel-regelverkets krav. Det sker genom att Räntekollen bl.a. räknar ut hushållets s.k. probability of default (PD) och Loss given default (LGD) samt en kompensation (kapitaltäckning) för oväntade förluster (CR). Beräkningen av ovanstående parametrar ger unika resultat för hushållen beroende på deras ingångsvärden. Resultatet läggs till en beräknad upplåningsränta som däremot är samma för alla. Upplåningsräntan beräknas genom en linjärkombination av olika upplåningsräntor som bankerna använder sig av (Stibor, 2 och 5-åriga bostadsobligationsräntan). Räntekollens upplåningsränta för tremånaderslån ligger regelmässigt 0,10-0,15 procentenheter under den upplåningsränta som SEB redovisar dagligen. Motivet till det är att Räntekollen helt bortser från hushållens inlåningsränta i sina beräkningar. Den djupare teoribildningen bakom Räntekollen beskrivs djupgående på Villaägarnas hemsida. Syftet Räntekollen är tänkt som ett förhandlinsinstrument för hushåll under en förhandling om ett bolån. Genom att hushållet vet bankens rörliga kostnad för sitt specifika lån kan förhandlingen koncentreras kring vilken marginal banken tar på bolånet för administrativa kostnader och vinst.

5 5 (11) Resultat Sedan lanseringen av Räntekollen i juli har närmare unika hushåll fyllt i samtliga uppgifter som krävs och erhållit ett resultat. Det är inte känt hur många av dessa som faktiskt tagit med resultatunderlaget till sin bank men ett stort antal återkopplingar till Villaägarnas Riksförbund talar för att verktyget använts åtskilliga gånger i skarpa förhandlingar. Ett återkommande problem är att banktjänstemän inte vill kännas vid metodiken bakom Räntekollen trots att den bygger på det regelverk som bankerna är satta att följa. Den språkförbistringen talar för att Räntekollen har en viktig roll att spela framöver. När hushållen efter hand informeras om sin egen riskvikt av Räntekollen och börjar ställa krav på sin bank att få en ränta som motsvarar densamma kommer bankerna att tvingas prissätta sina bolån på ett mer finkalibrerat vis. Vad visar besökarnas data? Räntekollen fyller förutom funktionen att fungera som förhandlingsunderlag en sekundär funktion i form av datainsamlingskälla. Sedan den 1 juli har närmare besökare fyllt i fullständiga uppgifter i Räntekollen och en rad analyser och slutsatser kan göras av dessa data. Under de första 25 dygnen av hade Räntekollen besökare som fyllt i fullständiga uppgifter vara 1117 var hushåll som uppgav att man avsåg teckna ett nytt bolån med tremånadersränta och 7115 hushåll som hade ett befintligt bolån med tremånadersränta. Dessa två grupper analyseras nedan. Räntemarginal och belåningsgrad I nedanstående diagram (1) jämförs hushållens belåningsgrad med marginalen mellan den ränta hushållet erbjudits och den ränta som Räntekollen räknade ut för hushållet för nya bolån. Resultaten har plottats ut och en trendlinje har dragits. Trendlinjen visar tydligt att ju högre belåningsgrad hushållen uppgett desto lägre marginal har man. Den nedåtlutande linjen talar starkt för att bankerna är beredda att ta ökad risk för att få högt belånade hushåll som kunder.

6 6 (11) Diagram 1. Räntemarginal och belåningsgrad (nya lån) I diagram 2 görs samma beräkning som i diagram 1 fast med hushåll som har befintliga lån (tremånadersränta). I detta diagram går det inte att utläsa någon trend på vare sig stigande eller fallande räntemarginal i takt med ökad belåningsgrad. Hushållen har ungefär samma genomsnittliga ränta oavsett belåningsgrad. Det är anmärkningsvärt, om än mindre än för nya bolån, att ett hushåll som har 20% belåning har samma ränta som ett hushåll med 80% belåning. Risken för banken, allt annat lika, mellan ett lån med 20% och 80% belåningsgrad är nämligen stor. Diagram 2. Räntemarginal och belåningsgrad (befintliga lån) Ränta och belåningsgrad I nedanstående diagram (3,4) jämförs hushållens belåningsgrad med den erbjudna räntan. Trendlinjen visar att den ränta som erbjuds hushåll som vill ha nytt bolån är faller svagt när belåningsgraden hushållet kommer att ha ökar. Detta gäller även för hushåll som redan har tremånaderslån.

7 7 (11) Diagram 3. Ränta och belåningsgrad (nya lån) Diagram 4. Ränta och belåningsgrad (befintliga lån) Räntenetto och lånebelopp I nedanstående diagram (5,6) jämförs bankens räntenetto och det belopp hushållet avser låna eller redan lånar. Trendlinjen i båda diagrammen som är uppdelade på nya och befintliga lån visar att ju högre lånebelopp desto lägre räntenetto för banken. Med andra ord accepteras en lägre lönsamhet för hushåll som lånar mycket pengar. Diagram 5 och 6 bekräftar resultatet i diagram 1. Bankerna prisätter inte bolån efter risknivå utan av allt att döma efter andra företagsekonomiska kalkyler som går på tvärs med en korrekt riskprissättning.

8 8 (11) Diagram 5. Räntenetto och lånebelopp (nya lån) Diagram 6. Räntenetto och lånebelopp (befintliga lån)

9 9 (11) Analys När räntemarginal och räntenetto ställs i förhållande till belåningsgrad eller lånebelopp i ingående data blir resultatet antingen att räntemarginalen minskar när belåningsgraden eller lånebeloppet ökar eller är konstant. När räntan testas på samma vis sker en svag minskning när belåningsgraden ökar. Slutsatsen som kan dras av detta är att bankerna inte tillmäter hushållets risk någon betydelse när fastställer ett bolåneerbjudande. Det innebär att bankernas vinster är klart högre på kunder med låg risk än kunder med hög risk. Mellan diagram 1 och 2 finns det klar skillnad på lutningen av trendlinjen. Likaså mellan diagram 5 och 6. Diagram 1 resp. 5 mäter räntemarginalen i förhållande till belåningsgrad för nya bolån medan 2 och 6 mäter densamma för befintliga. Att 1 och 5 lutar mer talar för att bankerna är aggressiva i sin nyrekrytering av kunder och inte lika rädda att utsättas för konkurrens om sina befintliga kunder. Hur kan bankerna bete sig såhär? Frågan som inställer sig är hur bankerna så flagrant kan bortse från sina kunders riskvikt? Hur kan systemet tillåta att kunder med 80% belåning betalar mindre ränta i förhållande till sin riskvikt än lågt belånade på t.ex. 20%. Borde inte utlåningen till hårt skuldsatta hushåll i så fall skapa stora risker i bolånestocken? Svaret är att hela den svenska bolånemarknaden lider av dålig konkurrens och att såväl högt som lågt belånade hushåll betalar för höga räntor i förhållande till sin riskvikt. Den höga prissättningen på bolån har gjort att riskviktningen blivit irrelevant för bankerna eftersom inga kundkategorier ändå är i närheten av den. När ränteläget är högt för samtliga kunder väljer bankerna att koncentrera sina bästa erbjudanden till de kunder som omsätter mest pengar högt belånade hushåll med höga lånebelopp. Det är vad ovanstående diagram visar. Skulle konkurrensen på den svenska bolånemarknaden fungera skulle de flesta hushåll erbjudas en klart lägre bolåneränta. Men de som skulle tjäna mest skulle de vara som har lånat litet pengar, har låg belåningsgrad och allmänt goda ekonomiska ingångsvärden (fast arbete, inga betalningsanmärkningar etc). Det s.k. riskviktsgolvet som Finansinspektionen nyligen höjt kraftigt bidrar också till att göra bolån med extremt låg sannolikhet för kreditförluster onödigt dyra.

10 10 (11) Hur borde räntan vara? Genom att jämföra den ränta som Räntekollens användare uppgett med den ränta som samma hushåll borde kunna erbjudas ur ett riskviktsperspektiv kan man se vilka bolånekunder som är de stora förlorarna på bankernas prissättning och vilka som eventuellt är vinnarna. Den svarta linjen representerar den ränta om hushållen uppger att man har eller erbjuds. Den blåa linjen representerar den ränta som hushållen borde erbjudas ur ett riskviktsperspektiv. I den räntan ingår förutom den marginal banken måste hålla för att täcka sin risk, en upplåningsränta på 1,25% som är ett snitt mellan rådande 90 dagars Stiborränta och tvåårig bostadsobligationsränta. Ovanpå upplåningsränta och bankens riskstyrda marginal har lagts en marginal för vinst och fasta kostnader på totalt 0,55 procentenheter. Den nivån har valts då Finansinspektionen bedömt att 0,35 procentenheter är en rimlig nivå för fasta kostnader. Därutöver har en vinstmarginal på 0,2 procentenheter lagts in då detta motsvarar den vinstnivå som bankerna hade före finanskrisen För att skapa den blåa linjen har även en probability of default (PD) på 0,005 antagits. Det innebär att ett hushåll per 200 väntas fallera. Det är en relativt hög PD som valts för att säkerställa resultaten inte ska kunna angripas för att bygga på orimliga antaganden. Tvärtom. I båda diagrammen nedan som jämför den ränta hushållen borde kunna erbjudas och den ränta man faktiskt har eller erbjuds framgår tydligt att bara hushåll med mycket hög belåningsgrad erbjuds en ränta som är lägre än den ränta man borde erbjudas. Det kan till och med påstås att hushåll med låg belåningsgrad subventionerar hushåll med hög belåningsgrad. Diagram 7. Ränta över belåningsgrad och ränta utifrån riskvikt

11 Diagram 8. Ränta över belåningsgrad och ränta utifrån riskvikt 11 (11)

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bundna bolån. Vad anser svenska folket

Bundna bolån. Vad anser svenska folket Bundna bolån Vad anser svenska folket Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet PROMEMORIA Datum 2013-10-15 FI Dnr 13-11430 Författare Sten Hansen PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Trenden med stigande bostadspriser fortsätter och hushållens skuldsättning blir allt högre. Den här utvecklingen innebär risker för både den finansiella stabiliteten och makroekonomin.

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta på sina bolån. I den här ekonomiska kommentaren studeras hushållens val av räntebindningstider,

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Tom Andersson, Carl Andreas Claussen, Björn Lagerwall och Pär Torstensson* I detta kapitel diskuteras alternativa verktyg

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer