UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013"

Transkript

1 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

2 Bakgrund Fundcurve skapar transparens på marknaden för företagslån genom att göra analyser som visar vilken ränta företag bör betala på sin bankfinansiering. Av analyserna framgår vilka faktorer som påverkar räntan och hur varje unikt företag kan minska sin ränta genom att förhandla bättre och förstå betydelsen av kreditvärdigheten och ställda säkerheter. Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Sju arbetsgivarförbund som representerar ett 60- tal olika branscher gör att fler än medlemsföretag ser Almega som den främsta källan till kunskap om sektorn. Kunskap och andra immateriella tillgångar är även det som skapar framgång för medlemsföretagen. Faktorer som för en utomstående kan vara svåra att bedöma och som leder till högre kostnader för bankfinansiering relativt andra sektorer. Utifrån förutsättningarna är viktigt att lyfta frågan om företagens räntevillkor. Tillsammans med Fundcurve publicerar därför Almega med start i denna rapport kvartals- eller halvårsvisa rapporter som visar hur räntorna, marginalerna och bankernas lönsamhet på nya företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan mindre och större företag. Innehållet i rapporten är framtaget av Fundcurve. 1

3 Innehåll Räntor på nya företagslån... 3 Bruttomarginaler på nya företagslån... 3 Lönsamhet på nya företagslån... 4 Räntespridning mellan större och mindre lån... 6 Bankernas lönsamhet vid olika räntor... 7 Effekter av Basel 3 för små och medelstora företag... 8 Modell... 9 Kontakt

4 Räntor på nya företagslån 3,90% 3,70% 3,50% 3,30% 3,10% 2,90% 2,70% 2,50% mar- 11 jun- 11 sep- 11 dec- 11 mar- 12 jun- 12 sep- 12 dec- 12 mar- 13 jun- 13 sep- 13 Källa: SCB Räntorna på nya företagslån 1 med upp till 3 månaders räntebindning 2 var under tredje kvartalet 2013 i stort oförändrade och uppgick till 2,93 %. Räntorna har minskat betydligt från fjärde kvartalet 2011 och varit stabila under Bruttomarginaler på nya företagslån 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% mar- 11 jun- 11 sep- 11 dec- 11 mar- 12 jun- 12 sep- 12 dec- 12 mar- 13 jun- 13 sep- 13 Källa: Fundcurve Bruttomarginalerna på företagslån ökade under tredje kvartalet 2013 med 0,03 procentenheter till 1,73 % och totalt under 2013 har bruttomarginalerna ökat med 0,18 procentenheter. 1 Lån som inte är hypotekslån och där låntagaren inte är ett finansiellt företag. 2 Fortsättningsvis avses alltid nya eller omförhandlade lån med upp till 3 månaders räntebindning. 3

5 Ökningen under 2013 bekräftas även av bankernas 3 delårsrapporter. Handelsbanken skriver i rapporten för tredje kvartalet att utlåningsmarginalerna, framförallt mot företag, bidrog positivt med 237 mnkr under de tre första kvartalen 2013 jämfört med motsvarande period Nordea skriver att marginalerna på företagsutlåningen var högre 4 och Swedbank lyfter fram att omprissättning av företagsutlåningen inom såväl Svensk bankrörelse som Stora företag & Institutioner bidrog positivt vid samma jämförelse. SEB kommenterar inte alls marginalutvecklingen men skrev i rapporten för andra kvartalet 2013 att företagsutlåningen steg med 6 procent under de första sex månaderna och portföljmarginalerna ökade. På samma sätt går att läsa om marginalökningarna under 2012 där exempelvis Swedbank kvartal för kvartal hänvisar till att omprissättningar påverkat räntenettot positivt och som skäl för omprissättningarna anges återkommande att kapitalkraven har ökat. Då Swedbank under hela perioden haft en oförändrad marknadsandel på 17 % innebär detta att samma utveckling bör gälla även för övriga bankers bruttomarginaler. Lönsamhet på nya företagslån 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% mar- 11 jun- 11 sep- 11 dec- 11 mar- 12 jun- 12 sep- 12 dec- 12 mar- 13 jun- 13 sep- 13 Källa: Fundcurve De ökade kapitalkraven som bankerna regelbundet hänvisar till då marginalutvecklingen diskuteras avser att en allt större del av bankernas utlåning måste finansieras med kärnprimärkapital 5 och utvecklingen drivs av de nya Basel 3- reglerna och Riksbankens, Finansdepartementets och Finansinspektionens gemensamma krav på att bankerna från 2015 ska ha en miniminivå kärnprimärkapital som ligger högre än Basel 3- reglernas krav och uppgår till 12 % av de riskvägda tillgångarna 6. 3 Med bankerna avses storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 4 Nordea kommenterar inte verksamheten i Sverige separat och citatet avser därför hela Nordea. 5 Förenklat redovisat eget kapital med avdrag för goodwill. 6 Alla lån tilldelas en riskvikt utifrån låntagarens kreditvärdighet och ställda säkerheter. Bankernas företagslån har i snitt en riskvikt på 43,8 % och det kommande kravet är därför att det genomsnittliga företagslånet ska finansieras med 43,8 % x 12 % = 5,3 % kärnprimärkapital. 4

6 Bankerna har successivt anpassat sig till de framtida kapitalkraven och finansierar idag i snitt sin utlåning med 16,5 % kärnprimärkapital, vilket motsvarar 20,1 % redovisat eget kapital. Andelarna kärnprimärkapital och redovisat eget kapital har ökat med knappt 40 % från fjärde kvartalet Parallellt har riskerna i företagslånen minskat under samma period, vilket innebär att företagslånen inte behöver ha högre bruttomarginaler för att lönsamheten ska vara oförändrad. 7 De ökade bruttomarginalerna har istället medfört att bankernas lönsamhet på företagslån ökat trots att finansmarknadsminister Peter Norman i anslutning till förslaget om höjda minimikrav ovan uttalade att det inte är rimligt att bankerna belastar hushåll och företag med förslaget om höjda kapitaltäckningskrav och ökad stabilitet som förevändning 8. Lönsamheten på företagslån mätt som avkastning på redovisat eget kapital uppgick under tredje kvartalet 2013 till 11,8 %, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter från föregående kvartal. Minskningen ska bedömas mot bakgrund av att bankernas redovisade egna kapital i förhållande till utlåningen ökat med 1,2 procentenheter mellan kvartalen. Hade de redovisade egna kapitalen varit oförändrade hade lönsamheten istället ökat med 0,1 procentenheter. Den absoluta nivån 11,8 % är lägre än bankernas genomsnittliga lönsamhet under tredje kvartalet 2013 på 13,7 % och nivån bör bedömas utifrån att: 1. Beräkningarna avser enbart företagslånen. Flertalet företagskunder använder kringtjänster som medför att bankens lönsamhet på företaget är högre än lönsamheten på företagets lån isolerat. 2. Stora företag står för de största volymerna och dessa har bra förhandlingspositioner genom att de parallellt använder flera banker och själva kan finansiera sig på kapitalmarknaderna. 3. Beräkningarna är en förenkling 9 och utförda för syftet att visa på förändringar över tid och skillnader mellan större och mindre företag. 7 Exkluderas Nordea som har en mindre del av verksamheten i Sverige finansieras idag ett företagslån enbart med 0,2 procentenheter mer kärnprimärkapital jämfört med fjärde kvartalet Finansdepartementets pressmeddelande Förslag om högre kapitalkrav för att minska sårbarheten i svensk ekonomi Se avsnitt Modell. 5

7 Räntespridning mellan större och mindre lån 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% mar- 11 jun- 11 sep- 11 dec- 11 mar- 12 jun- 12 sep- 12 dec- 12 mar- 13 jun- 13 sep- 13 Totalt >1 MEUR 0,25-1,0 MEUR <0,25 MEUR Checkkrediter Källa: SCB och ECB Det är en stor spridning mellan räntorna på större och mindre företagslån men trenden är att spridningen minskar 10. Från fjärde kvartalet 2010 har differensen i ränta minskat från 2,00 % till 1,11 %. 11 Utvecklingen visar enligt vår bedömning att förhandlingspositionen för små och medelstora företag har förbättrats samtidigt som undersökningar fortsätter att visa att många av dessa företag erbjuds räntor som ligger långt över snittet. Organisationen Företagarna presenterade under maj 2013 undersökningen Kreditcheck som visar att deras medlemmar i snitt betalar nyttjanderäntor på 6,52 % på sina checkräkningskrediter, vilket ska jämföras med genomsnittsräntan för de minsta företagslånen på 3,70 % och med genomsnittsräntan på checkräkningskrediter på 3,10 %. 10 Större företagslån avser lån överstigande 1 miljon euro och mindre företagslån avser lån understigande 0,25 miljon euro. 11 Räntorna på företagslån totalt avser bankernas utlåningsräntor och de volymindelade utlåningsräntorna avser MFIs utlåningsräntor. MFI (monetära finansinstitut) omfattar utöver bankerna även bland andra bostadsinstitut och finansbolag. Den genomsnittliga differensen mellan bankernas och MFIs räntor är från fjärde kvartalet ,05 procentenheter. 6

8 Bankernas lönsamhet vid olika räntor 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% - 20% Källa: Fundcurve Allt annat lika innebär en högre ränta en högre lönsamhet för banken och utifrån bankernas redovisade egna kapital är avkastningen på mindre företagslån 18,6 %, att jämföra med snittet enligt våra beräkningar på 11,8 %. Grafen ovan visar hur bankernas lönsamhet ökar med räntan samtidigt som det är viktigt att poängtera att det ska finnas en spridning i räntorna på företagslån, då riskerna mellan olika företag varierar stort. Grafen utgår från att det enskilda företaget har en riskvikt som motsvarar snittet och är risken högre medför en högre ränta inte alltid en högre lönsamhet för banken. Totalt finns dock utifrån den enda bank som publicerar genomsnittliga riskvikter uppdelat på små, medelstora och stora företag inga indikationer på att risken generellt är högre för mindre företag. Handelsbanken rapporterade under tredje kvartalet 2013 i stort identiska risker för små och medelstora företag 12, men det kan enligt vår bedömning finnas skillnader mellan bankerna. 12 Enligt Handelsbankens definition har små företag lån upp till 5 mkr samtidigt som medelstora företag har en omsättning upp till 450 mkr. Små företag klassificeras som hushållsexponeringar och medelstora företag klassificeras som företagsexponeringar. Skillnader i de matematiska beräkningarna mellan klassificeringarna medför skilda riskvikter trots att kreditvärdigheter och ställda säkerheter sammantaget är snarlika. 7

9 Effekter av Basel 3 för små och medelstora företag 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Ränta idag Ny exponeringsklass SME- faktor 0,6-1,0 MEUR Övriga <1,5 MEUR Källa: Fundcurve Den förbättrade förhandlingspositionen för små och medelstora företag drivs sannolikt av de nya Basel 3- reglerna som träder ikraft 1 januari Dessa innebär väsentligt lägre kapitalkrav för lån till små och medelstora företag, dels genom att totala lånevolymer i intervallet 0,6 1,0 miljoner euro beräknas enligt en för låntagarna och bankerna mer fördelaktig modell 13 och dels genom att alla totala lånevolymer upp till 1,5 miljoner euro får lägre riskvikter. Konsekvensen blir antingen lägre räntor eller ytterligare ökad lönsamhet för bankerna. Syftet med regelförändringarna är att stimulera utlåningen till små och medelstora företag och att räntevillkoren för dessa ska förbättras. Enligt våra beräkningar motiverar regelförändringen en räntesänkning på 1,2 procentenheter för ett företag med totala lån i intervallet 0,6 1,0 miljoner euro och som idag betalar en genomsnittlig ränta på 3,7 %. För övriga företag med lån understigande 1,5 miljoner euro är motsvarande motiverade räntesänkning 0,5 procentenheter. Om regelförändringen inte leder till lägre räntor kommer bankernas lönsamhet på dessa två företagsgrupper öka till 44,1 % respektive 24,1 %. 13 Hushållsexponeringar istället för företagsexponeringar. 8

10 Modell Rapportens modell för att utvärdera marginaler och bankernas lönsamhet på nya företagslån utgår från gällande regelverk och offentligt tillgänglig information som kompletterats med våra expertbedömningar. Med bruttomarginal avses skillnaden mellan faktiska räntor på företagslån och STIBOR 90. Bankernas modeller för att prissätta företagslån är komplexa och deras upplåningskostnader innefattar såväl inlåning som andra finansieringskällor med längre löptider än 90 dagar. Syftet med rapporten är främst att visa på förändringar över tid och skillnader mellan större och mindre företag. För syftet bedöms STIBOR 90 som en relevant och enkel uppskattning av upplåningskostnaden. För lönsamhetsberäkningarna antas att de nya företagslånen har en riskvikt som motsvarar det viktade snittet för bankernas företagsexponeringar och på samma sätt beräknas bankernas andelar kärnprimärkapital och eget kapital. I lönsamhetsberäkningarna görs avdrag för kreditförluster och administration på totalt 0,50 procentenheter liksom kalkylskatt på 22 %. Även de kalkylerade kostnaderna för kreditförluster och administration är en förenkling från bankernas faktiska modeller då de antas vara fullt rörliga i relation till lånevolymerna. Kontakt Frågor om rapporten och Fundcurve besvaras av VD Tommy Furland, telefon eller mejl 9

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2014-12-11 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer