Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av räntekostnadsindex i KPI"

Transkript

1 Pm till nämnden för KPI 1(9) Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI). Denna pm belyser några delar i undersökningen som kan betraktas som bristfälliga, framförallt rörande räntesatsindex. o Mätperioden för räntesatser är endast en dag i månanden, den 15:e eller närmaste vardagen. o Förändringar i den korta räntan (tremånadersräntan) påverkar räntesatsindex fullt ut direkt till skillnad från övriga bolåneräntor där ett glidande medelvärde över löptiden först beräknas. o Räntesatsindex beräknas från listräntor, inte hushållens faktiskt erhållna räntesatser. o Uppdelningen som görs mellan bottenlån och topplån inom räntesatsindex blir allt svårare att motivera. o Ingen hantering av ränteavdraget görs i dagens undersökning. Bakgrund Kommentarer och påpekanden om beräkningen av räntekostnader i KPI, både i stort och smått, har yttrats i KPI-nämnden vid ett flertal tillfällen de senaste åren under diskussionerna om boendeposten. Samtidigt har den stora variationen i räntekostnadsindex de senaste åren haft en mycket stor effekt på KPI, vilket inneburit att fokus riktats mot beräkningarna även från användarhåll. Det är därför motiverat att belysa möjliga brister och svagheter i undersökningen och diskutera behovet av möjliga förbättringar. Hur beräkningar går till i nuvarande undersökning sammanfattas i en appendix till denna pm. Effekten på KPI från ändrade räntekostnader har varit stor dels för att vägningstalet i KPI är relativt stort (cirka 4-6 procent historiskt) och dels för att variationen varit så pass kraftig. 12-månaderstalet var cirka 20 procent under 2007 och större delen av 2008, detta föll sedan till cirka -45 procent i oktober

2 Pm till nämnden för KPI 2(9) 2009 för att sedan stiga igen till nästan 50 procent i april 2011 (se diagram 1 nedan). Diagram 1, 12-månaderstal räntekostnader procent Årsförändring - räntekostnader Effekten på inflationen var närmare -3,0 procentenheter i oktober 2009 och i genomsnitt -1,9 under Under 2011 var effekten nästan den motsatta då räntekostnadsindex påverkade uppåt med i genomsnitt 1,8 procentenheter (se diagram 2 nedan). Det underliggande inflationsmåttet KPIF, som SCB beräknar åt Riksbanken, beräknas som KPI med fast ränta vilket innebär att räntekostnadsindex exkluderas i beräkningen och att hela vikten istället överförs på kapitalstocksindex. Inflationen enligt KPIF visas också i diagram 2 nedan. Diagram 2, KPI, KPIF samt effekt från räntekostnadsförändringar på KPIinflationen Procent 4,0 3,0 2,0 1,0 0, ,0-2,0-3,0-4,0 KPI-effekt från räntekostnadsindex KPI-inflation KPIF-inflation

3 Pm till nämnden för KPI 3(9) Mätperiod Mätperioden för räntesatser sker på en specifik mätdag, den 15:e eller närmast föregående vardag dvs. på fredagen om den 15:e infaller på en lördag eller söndag. Förändringar i räntesatserna efter mätdagen periodiseras därmed till nästkommande indexmånad. Det finns ingen given mätperiod för insamlingen i KPI längre, tidigare gällde nästan uteslutande den vecka som den 15:e inföll dvs. en slags mittvecka i månaden. Idag samlas dock merparten av priserna, tex. intervjuinsamlad data, in under en treveckorsperiod där även veckan före och efter mittveckan utgör mätperiod. Andra undersökningar nyttjar data för hela eller större delen av månaden såsom börspriset på el och några av de provbokade reseundersökningarna. Det är också fortfarande vanligt med insamling under 15:e veckan. Nedan visas en tabell som jämför dagens insamling för räntekostnader per den 15:e med ett genomsnitt av hela månadens räntesatser. Tabell 1, räntesatser och förändringstal - mätdag den 15:e alternativt månadsgenomsnitt. Mätperiod räntesatser i KPI år mån genomsnitt, mån 15:e m/m-1, genomsnitt, mån m/m-1, 15:e 2011 jan 3,25 3,25 feb 3,44 3,40 5,8 4,6 mars 3,72 3,75 8,1 10,3 april 3,83 3,80 3,0 1,3 maj 3,93 3,93 2,7 3,4 juni 3,98 3,98 1,2 1,3 juli 4,06 3,98 2,1 0,0 aug 4,16 4,15 2,5 4,3 sept 4,21 4,20 1,1 1,2 okt 4,30 4,30 2,1 2,4 nov 4,30 4,30 0,0 0,0 dec 4,53 4,60 5,4 7, jan 4,44 4,50-2,0-2,2 feb 4,26 4,30-4,1-4,4 mars 4,12 4,10-3,3-4,7

4 Pm till nämnden för KPI 4(9) Beräkning av kort ränta Den kortaste räntan i KPI representeras sedan flera år av boräntor med en löptid på 3 månader. Det finns ingen aktör i urvalet som idag erbjuder helt rörlig ränta till nyutlåning, den helt rörliga räntan har därför fasats ur KPI sedan länge. För samtliga löptider i urvalet av bolåneräntor beräknas en medelvärdesränta per löptid. Den aktuell räntesatsen för ett 1-års lån påverkar därmed medelvärdesräntan för lån med 1-års löptid med en tolftedel under en specifik månad (se formel 3.1 i appendix). För tremånadersräntan används istället aktuell räntesats direkt i beräkningen, förmodligen är detta en rest från när beräkningen gjordes utifrån helt rörliga räntor. Listräntor Räntesatserna som räntesatsindex beräknas utifrån är så kallade listräntor, dvs. de officiella räntesatser som bankerna/bostadsinstituten publicerar på sina hemsidor. Hushållens faktiska räntesats kan dock skilja sig från denna listränta då en förhandling mellan långivaren och låntagaren normalt sker. Det antas implicit i undersökningen att marginalen mellan listräntan och den faktiska räntan är konstant över tiden. För den delen av lånestocken (ca 5% av vikten i 2012 års räntesatsindex) som avser rörlig bankränta (vilket betraktas som topplån) hämtas dock räntan (en medelränta) från finansmarknadsstatistiken. Den räntan avser därmed ett genomsnitt av det låntagaren faktiskt betalat. Efter den senaste tidens fokus på ändrade marginaler mellan listräntor och hushållens faktiskt erhållna bolåneräntor finns det anledning att tro att marginalen inte längre är konstant över tid. Prisenheten anser det därför motiverat för nämnden att diskutera behovet av ändrad mätvariabel.

5 Pm till nämnden för KPI 5(9) Vilka möjligheter som finns att mäta hushållens faktiska räntesatser måste dock utredas vidare om nämnden anser det motiverat. Bottenlån och topplån Ett grundläggande antagande i dagens räntekostnadsundersökning är att bottenlån placeras i långivarens bostadsinstitut och topplån i banken. Denna traditionella rollfördelning har ansetts spegla verkligheten hyfsat trots att undantag finns som har hanteras speciellt, exempelvis saknar några banker eget fristående bostadsinstitut och någon bank styr över topplånen till sitt bostadsinstitut. Det är samtidigt inte självklart, och har möjligen aldrig varit så, var gränsen går mellan så kallade botten- och topplån för de flesta långivarna då priset för hela lånet normalt är förhandlingsbart. I och med införandet av det så kallade bolånetaket ändrade också några aktörer definitionen av sina topplån, där topplånen tidigare utgjordes av den delen av lånebeloppet som översteg 85 % medan gränsen nu ändrades nedåt. Blancolån är inte medtagna då dessa saknar säkerhet i bostaden, vilket är kriteriet för vilka lån som ska inkluderas i ränteundersökningen. Mot bakgrund av detta har det blivit alltmer problematiskt att dels fördela lånestockarna i viktunderlagen till deras korrekta tillhörighet, bottenlån eller topplån, dels avseende vilka räntesatser som ska mätas för topplån. Ränteavdrag I dagens räntesatsindex tas ingen hänsyn till avdragsrätten för ränteutgifter i hushållens deklaration (direkt skatt). I dagens plånboksnära kostnadskalkyl för hela egnahemsposten ingår dock såväl den kommunala fastighetsavgiften som skattereduktion för ROT-arbeten där båda hänförs till kategorin direkta skatter. Fram till 2001 fanns räntesubventioner för statliga lån med i räntesatsindexet innan dessa avvecklades..

6 Pm till nämnden för KPI 6(9) Vid en internationell jämförelse kan sägas att KPI utredningen från 1999, sid 74, anger att endast i Storbritannien påverkas beräkningen av möjligheten att göra avdrag för utgiftsräntor. Å andra sidan är det inte särskilt många länder som tillämpar user cost ansatsen. Vid sidan om Sverige och Storbritannien är det endast Canada och Finland enligt samma utredning. För närvarande ligger ränteavdraget på 30 % för räntekostnader upp till kr och däröver på 21 %. I likhet med beräkningen av den kommunala fastighetsavgiften och särskilt i samband med beräkningen av den inkomstrelaterade begränsningsregeln, kan enheten för mikrosimuleringar nyttjas för effektberäkningar vid behov.

7 Pm till nämnden för KPI 7(9) Appendix Undersökningen för räntekostnader i KPI avser att mäta hushållens räntekostnader för att bo i egnahem. Räntekostnadsindex (R) beräknas som en produkt av två delindex, räntesatsindex (RS) och kapitalstocksindex (KS). Räntesatsindex syftar till att mäta den genomsnittliga räntesatsutvecklingen för lån kopplade till egnahem dvs. lånestocken av villalån, kapitalstocksindex syftar till att mäta utvecklingen över tid av dessa hus genomsnittliga anskaffningspris eller annorlunda uttryckt förändringen i det kapital som lagts ned i husen värderat till inköpspris. Räntekostnadsindexet (R) beräknas genom att räntesatsindexet multipliceras med kapitalstocksindexet enligt: R 10 RS RS 1 0 KS KS 1 0 Beskrivningen av räntesatsindex (RS) nedan följer (Grünewald 2008) från nämndens möte i december 2008 (nr. 237). I den nuvarande metoden för beräkning av räntesatsindex används ett geometriskt medelvärde av medelvärdesräntor för lån med olika bindningstider från banker och bolåneinstitut. Räntesatsindexet beräknas enligt nedanstående ekvation: där α står för bolåneinstitut och β betecknar banker, w i är vikter för lån från bolåneinstituten med bindningstid i och v är vikten för banker och avser endast rörlig ränta. i 0,1,2,3,5, 8 och betecknar bindningstid uttryckt i år på lånen och t står för mätperiod. Vikten för lån med bindningstid i, w, samt vikten för bankerna, v, baseras på hur stor andel som de respektive bindningstiderna svarar för av det totala ränteintäktsvärdet i relation till den totala stocken av lån för egnahem. I beräkningarna av dessa vikter räknas både rörliga och bundna räntor i

8 Pm till nämnden för KPI 8(9) och således gäller att v m w i i 1 1. B är referensperioden för indexet och S i är mängden lån med bindningstid i som ingår i undersökningen., t är ett geometriskt medelvärde av rörliga räntor vid tidpunkt t från bankerna medan, t, i är ett geometriskt medelvärde av glidande medelvärden för räntor från bolåneinstitut vid tidpunkt t och med bindningstid i. Den senare beräknas enligt följande: där j står för bolåneinstitut och i, j betecknar institut j:s vikt för räntor med bindningstid i och r betecknar institut j:s glidande medelvärde av räntor med bindningstid i vid tidpunkt t. Ovanstående gäller för i>0. För i=0, dvs. rörlig ränta från bolåneinstituten beräknas inget glidande medelvärde utan de aktuella räntesatserna används. Det glidande medelvärdet beräknas enligt följande: 3 r 12i 1 r t k k 0 t, i, j, 12i där r betecknar räntesatsen för bolåneinstitut j med bindningstid i vid tidpunkt t. Som ett exempel på hur ekvation 4 fungerar gäller t ex för bolåneinstitut X:s glidande medelvärde för lån med bindningstid på ett år: rt k r t,1, X k 0 12, dvs. den aktuella räntesatsen vid tidpunkt t för lån med bindningstid på ett år påverkar bolåneinstitutet X:s medelvärde med en tolftedel.

9 Pm till nämnden för KPI 9(9) För bankerna beräknas bara de rörliga räntorna: där l betecknar vikten för bank l och l r, är den rörliga räntan för bank l vid t tidpunkt t. Räntesatsindex tar sammanfattningsvis hänsyn till aktuella räntesatser såväl som historiska räntesatser samt sammansättningen av lånestocken.

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex

Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex ES/PR-S Ronny Andersson PM till Nämnden för KPI 2013-10-16 1(7) Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex För diskussion Räntekostnader utgör 5,4 procent av indexkorgen för KPI

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Hantering av abonnemang i KPI

Hantering av abonnemang i KPI ES/PR Rohan Draper Hannah Morin Abrami PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(12) Hantering av abonnemang i KPI För diskussion Den här promemorian syftar till att lyfta frågan om hur olika typer av abonnemang

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta på sina bolån. I den här ekonomiska kommentaren studeras hushållens val av räntebindningstider,

Läs mer

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell NATIONALEKONOMISKA INSTUTIONEN Vid Lunds universitet Arash Saleh Tabari Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något

Läs mer

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Reviderad 2014-04-29 Fredrik Andersson och Lars Jonung framför kritik mot min analys av och mina

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Konjunkturläget mars 2015 67 FÖRDJUPNING Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Decenniet före finanskrisen 2008 2009 steg bostadspriserna snabbt i många OECD-länder.

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Drivs huspriserna av bostadsbrist?

Drivs huspriserna av bostadsbrist? Februari 2013 Drivs huspriserna av bostadsbrist? Marknadsrapport Titel: Drivs huspriserna av bostadsbrist?, Marknadsrapport, februari 2013 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer