Översyn av index för utrikes flygresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av index för utrikes flygresor"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes flyg. Prisinsamlingen övergår till att göras med så kallade provbokningar. En ny fördelning av när resorna sker tillämpas vilket bland annat innebär att avståndet mellan bokningen av en resa och avresan utökas. I viss mån ändras också specifikationen av resorna. Urvalen av resor och avreseflygplatser har också uppdaterats. Vägningstalet för utrikes flygresor i KPI mer än fördubblades från 2010 (2,78 ) till 2011 (6,4 ). Konsumtionsbeloppet för utrikes flyg i den privata konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, som vägningstalen i KPI baseras på, höjdes i den senaste s.k. generalrevideringen varvid det högre vägningstalet i KPI förväntas ligga på en högre nivå även under kommande år. Under innevarande år har många externa användare hört av sig till Prisenheten med frågor angående den relativt stora prisvariationen i undersökningen. Variationen verkar dessutom ha ökat den senaste tiden, se diagram 1. Priserna på utrikes flygresor varierar till viss del säsongnormalt, men det finns även andra orsaker till att prisvariation är stor. Variationen beror till viss del på vilka dagar som är avresedagar, tiden mellan bokning och avresa och resornas längd, variationen i 12-månaderstalen stör även säsongsmönstret. Det större vägningstalet och det externa fokuset på underökningen har tillsammans ansetts motivera en översyn av indexet under hösten Diagram 1 Årsförändring, för utrikes flygresor i KPI. 25 Utrikes flyg - årsförändring

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 2(5) Nuvarande undersökning Priser samlas in från två resebyråer och ett flygbolag. På resebyråerna prismäts de tre billigaste priserna på två separata avgångar för tio specificerade resmål d.v.s. 2*10*2*3 = 120 prisobservationer. Priserna från flygbolaget består av listpriser för olika biljettyper. Nio biljettyper för åtta resor samlas in d.v.s. 72 prisobservationer vilka alla avser den 15.e i månaden. Totalt innebär detta 192 prisobservationer per indexmånad. Bokning/köp av de olika resorna avser samma månad som avresan sker. Priserna ska inkludera skatter och avgifter och de ska finnas tillgängliga dvs. det ska finnas platser lediga att boka/köpa. Argumentet för att basera index på priser från resebyråer dvs. oberoende av vilket flygbolag som resan sker med grundar sig på ett antagande om konsumenters priskänslighet vad gäller reguljärflygresor. Givet en viss specifikation av resan antas vanligtvis priset vara viktigare för resenären än vilket flygbolag resenären åker med. Specifikationen av resan i dagens undersökning har styrts dels av att resan (i möjligaste mån) skall vara likvärdig för resenären från en mättidpunkt till en annan, dels av att de villkor som används för att specificera resan skall vara de som främst har betydelse för biljettpriset, vilka ansetts vara: Hur många dagar före avresa som biljetten bokas. Avresedag inklusive tidpunkt. Antal bortavarodagar. Bortavaro helg Om det finns av- och ombokningsmöjligheter. Antal mellanlandningar Kommande undersökning Den nya undersökningen för utrikes flygresor innebär förändringar på en rad punkter jämfört nuvarande undersökning. Dessa förändringar kan sammanfattas enligt nedan: Ändrad insamling (provbokning av resor på internet). Ökad täckning i företagsdimensionen (en konsekvens av den nya insamlingsmetoden). Ny fördelning och ändrad specifikation av resorna, vilket innebär: o Fler bokningstidpunkter. o Utökat antal dagar före avresa som biljetten bokas. o Ändrade tider på dygnet för utresa. o Specificering av restid. o Specificering av mellanlandningar samt slutflygplats. o Ändring av antal bortavarodagar.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 3(5) o Ny hantering av storhelger. Uppdaterat produkturval (resor). Uppdaterat urval av avreseflygplatser. Provbokade priser Det finns idag flera alternativ som kan väljas för provbokning av resor på internet. De webbsidor vi i första hand avser använda är de som inte säljer resorna själva utan istället förmedlar vidare till de resebyråer och flygbolag som i sin tur erbjuder resorna. Resorna söks på tre internationella bokningssystem, Amadeus, Sabre och Worldspan. Dessutom söks resor på vissa lågprisflygbolag som inte använder ovanstående system. Jämfört med nuvarande undersökning då uppgiftslämnarna är två resebyråer och ett flygbolag innebär provbokningarna att priserna nu söks bland cirka 30 resebyråer och cirka flygbolag. Den nya undersökningen innebär därmed en relativt stor utökning i företagsdimensionen. De kanaler som priserna hämtas in från i dagens undersökning kommer att täckas även i den nya undersökningen samt ytterligare ett stort antal resebyråer och flygbolag. Att priserna provbokas innebär givetvis att uppgiftslämnarbördan minskar. Arbetsinsatsen på Prisenheten kommer dock att vara relativt konstant pga. av att delar av arbetet nu flyttas över till det nya produktionssystemet. Totalt provbokas elva resor på internet med vardera sex olika avgångar och vi väljer de fem lägsta priserna. Detta ger 11*6*5 = 330 prisobservationer, under förutsättningen att det finns fem priser på alla resor. För vissa resor har vi noterat att detta inte varit fallet, särskilt med avresa från flygplatsen Skavsta. Vi samlar fortfarande in de billigaste priserna som hittas vid varje bokningstillfälle, vilket är en begränsning. Idealt skulle, troligen, vara att använda samtliga priser för alla privatresenärer för varje avgång i indexberäkningarna, vilket dock är praktiskt omöjligt. En avvägning har gjorts mellan att boka ett större antal priser till samma avgång och att täcka ett större antal avgångar för samma destination. Båda alternativen kan bokas vid ett flertal olika tillfällen. I den nya undersökningen sker bokningarna till betydligt fler avgångar och antalet priser som samlas in per avgång har ökats från tre till fem. Ett problem med provbokning är att alla flygbolag inte redovisar sina slutpriser till konsument på ett jämförbart sätt. Vissa bolag framförallt s.k. lågprisbolag använder en prisstruktur (s.k. drip pricing) som innebär att det slutliga priset uppenbaras först efter att en rad olika steg på webbsidan passerats, där olika tillägg ständigt adderas till det ursprungliga priset. I vissa fall är det inte ens möjligt med provbokning som insamlingsmetod då en slutlig kostnad uppstår vid själva betalningen av resan (s.k. kontokortskostnad). För att provbokning som insamlingsmetod ska vara praktisk genomförbar är det

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 4(5) därför nödvändigt att specificera vissa resor något annorlunda än övriga resor tex. avseende tillåtet bagage, vilket är en begränsning. Fördelning av resorna Fördelningarna av resorna dvs. fördelningen av avresedagar, bortvarodagar och avgångstider på dygnet - har baserats på information från branschkontakter, framförallt de resebyråer som ingår i dagens KPI-undersökning. Antalet avresedagar i varje månad ökas från 8 i nuvarande undersökning till 12 i det här förslaget. Avresedagarna blir 2:a måndagen, 2:a torsdagen, 2:a fredagen, 2:a söndagen, 3:e onsdagen, 3:e torsdagen, 3:e fredagen, 3:e lördagen, 3:e söndagen, 4:e torsdagen, 4.e fredagen och 4:e lördagen. Antalet avgångar fördelas enligt tabell 1 nedan: Tabell 1 fördelning av avresedagar. Antal resor Andel Dag 6 0,09 Måndagar 6 0,09 Onsdagar 16 0,24 Torsdagar 16 0,24 Fredagar 10 0,15 Lördagar 12 0,18 Söndagar 66 1,00 Provbokningar för en avresemånad görs fem gånger, under mätvecka 1 och 3 två månader före avresemånaden, under mätvecka 1 och 3 en månad före avresemånaden samt under mätvecka 1 avseende avresemånaden. Varje destination provbokas sex gånger, en gång per bokningstillfälle för de två första bokningsmånaderna och två gånger vid femte tillfället. Alla resor är tur- och returresor med varierande antal dagar borta, räknat exklusive utresedagen men inklusive hemresedagen. Resorna är fördelade enligt tabell två nedan: Tabell 2 fördelning av bortavarodagar. Antal resor Andel Bortavarodagar 18 0, , , , , ,00

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 5(5) Resornas avgångstider fördelas på tre olika intervall, tiderna 6 9, 9 15 och Intervallet 9-15 dominerar i prismätningen då många affärsresenärer reser under det tidiga samt sena tidsintervallet. Vissa av resorna har dock ett längre intervall 6 15 för att insamling ska täcka det färre antalet avgångar därifrån. Hemresorna är inte begränsade till dessa intervall. En maxtid är satt på varje restillfälle dvs. både avseende avresa och hemresa samt total restid. Maxtiden är till för att utesluta resor som skulle innebära övernattningar vid mellanlandning eller omfattande omvägar. Resorna är specificerade per destination och avgång med antingen direktflyg eller mellanlandning. Alla resor gäller en vuxen resenär. Till skillnad från nuvarande resor är flygplatserna också definierade för att kvaliteten på den punkten ska hållas konstant. Urval av resor Statistiken avseende utrikes flygresor är inte optimal som ram för urvalsdragning av destinationer. Charterresor och reguljärflyg blandas samtidigt som endast destinationer med direktflyg redovisas, vilket innebär att städer med stor andel transfer överrepresenteras. Dessutom ingår inte vissa flygplatser i Sverige såsom Skavsta och Västerås i statistiken. Under tidigare år har ett pps-urval kunnat dras från ett bättre underlag än det som nu finns tillgängligt. Eftersom statistiken på området är begränsad har vi ansett det vara lämpligt att endast uppdatera det tidigare dragna urvalet. En källa som har använts är Trafikflödesstatistik på Swedavias flygplatser. En bedömning utifrån detta underlag var att det tidigare urvalet av resor stod sig relativt väl och endast relativt små förändringar ansågs nödvändigt. Två destinationer ersattes av nya och en ny destination las till. Resorna i undersökningen är självvägande i indexberäkningen. Urval av flygplatser När det gäller utreseflygplatser i Sverige så finns det bättre statistik att tillgå. Från de tre största flygplatserna flyger 89 % av utresepassagerarna och av dessa tre står Stockholm Arlanda för 69,9 %, Göteborg Landvetter för 16.6 % och Skavsta för 13,6 % (statistik från Luftfartsverket). Vi täcker dessa tre i undersökningen genom att ta med åtta destinationer från Stockholm, två från Göteborg och en från Skavsta.

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad*

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* MATS BERGMAN En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* Efter avregleringen av inrikesflyget år 1992 har SAS utmanats av främst Transwede och Malmö Aviation, vilka båda

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

~ DALAFLYGET. Aktieägarinfo Dalaflyget

~ DALAFLYGET. Aktieägarinfo Dalaflyget ~ DALAFLYGET Aktieägarinfo Dalaflyget Historik AB Dalaflyget bildades 1 januari, 2006 och de båda flygplatserna i Borlänge och Mora har sedan dess ingått i samma bolag. Ägarbtlden har ändrats något under

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer