Räntefokus 8 november Fördel korta räntor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor"

Transkript

1 Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor

2 SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver. Men ECB kommer att behöva gör mer än så. Försämrade tillväxtutsikter hotar eurosamarbetet. För att snabbt minska trycket på de stora krisländerna Italien och Spanien krävs en tydlig deklaration från ECB att den är redo att, vid behov, köpa euroländernas statsobligationer. Vi räknar med att det kommer att ske relativt snart ECB:s sänkning ökar trycket på att Riksbanken ska följa efter och sänka reporäntan. Vi räknar nu med att en sänkning av räntan till 1,75 procent kan komma redan i december och att ytterligare en sänkning till 1,5 procent följer under våren. På den nivån ligger räntan kvar en bra bit in på Under det senaste halvåret har marginalerna mellan bankkundernas boräntor och bankernas finansieringskostnader på samma löptider ökat kraftigt. Givet att konkurrensen på bankmarknaden fungerar bör dessa marginaler minska något framöver. Minskade bankmarginaler och lägre reporänta innebär att boräntorna faller från dagens nivåer. Tremånadersräntan är därför det bästa alternativet för tillfället. I tabellen nedan återges Fastighetsägarnas prognos för boräntorna under de närmaste två åren. Ränteprognoser (bästa erbjudande exkl. eventuella rabatter) Reporäntan 3 mån 2 år 5 år dec-11 1,75 4,0 3,9 4,5 dec-12 1,5 3,5 3,7 4,3 dec -13 1,75 3,75 4,1 4,5 Räntefokus är namnet på Fastighetsägarnas återkommande ränteanalyser. Analysen fokuserar främst på penningpolitikens utveckling samt den övergripande ekonomiska utvecklingens konsekvenser för räntorna på bostadslån under den närmaste tvåårsperioden.

3 ECB gjorde det oväntade Europeiska centralbankens nytillträdde chef, Mario Draghi, gjorde det oväntade: sänkte räntan. Det borde hans företrädare Jean-Claude Trichet, av uppenbara skäl, ha gjort för länge sedan. Tillväxtutsikterna är bleka och inflationen på väg nedåt samtidigt som de svaga euroländerna kämpar för sin överlevnad. Att beslutet var oväntat berodde på att de flesta bedömare hade räknat med att italienaren Draghi skulle tvingas agera hökaktigt för att inte väcka ont blod hos Tyskland. Lyckligtvis hade han mer integritet än så. Beslutet var mycket välkommet eftersom det öppnar för möjligheten att ECB är beredd att på allvar bidra till att lösa den eskalerande skuldkrisen. Hittills har banken på ett oroande enögt vis enbart fokuserat på inflationsutvecklingen. Men ECB kommer att behöva involveras betydligt mer för att stilla långivarnas oro för de svaga euroländernas återbetalningsförmåga. De krispaket som euroledarna hittills har presenterat har konsekvent visat sig vara för små. Vi har vid ett flertal tillfällen diskuterat den ödesdigra dynamiken i den europeiska skuldkrisen (se ex. vår senaste konjunkturrapport på Lite förenklat kan den beskrivas på följande sätt: De svaga euroländerna sitter fast i en rävsax med stora budgetunderskott och skulder. Eftersom länderna inte har tillgång till ECB:s sedelpress, kan långivarna inte ens vara säkra på att få tillbaka de pengar de lånat ut i euro. Grekland visar att det är en högst reell risk. Att detta har betydelse för de räntor länderna måste betala blir tydligt om deras situation jämförs med lika skuldsatta länder utanför eurozonen. Länder som Japan och USA får betala 1-2 procent för att låna på tio år. Italien tvingas nu betala över 6 procent. Den viktigaste skillnaden är just det faktum att USA och Japan har tillgång till sedelpressen och att de därmed alltid kan betala de lån de tagit i sin egen valuta. Långivarnas oro riskerar att bli självuppfyllande. De höga räntorna förvärrar ländernas ekonomiska situation och försämrar därmed utsikterna för att de ska klara sina betalningsåtaganden. Det ökar förlustriskerna för banker som har stora innehav av krisländernas statsobligationer. Ökad risk för bankerna, ökar i sin tur deras upplåningskostnader. Dessa kostnader förs över på kunderna, d.v.s. hushåll och företag, som drar ned på konsumtion och investeringar. Konjunkturen försvagas ytterligare och minskar länderna skatteintäkter och ökar deras utgifter via socialförsäkringssystemen. Möjligheterna att klara sina betalningsåtaganden minskar och långivarna kräver ännu högre räntor för att vara beredda att ta på sig den ökade risken o.s.v. För att bryta den negativa spiralen krävs tillväxt. Frågan är bara var den ska komma ifrån. Den privata inhemska efterfrågan (hushållens konsumtion och företagens investeringar) är svag. Hög arbetslöshet och svaga bostadsmarknader talar för att den kommer att förbli svag under lång tid. Samtidigt har regeringarna valt att försöka vinna marknadernas förtroende genom att spara. Den enda vägen till tillväxt som återstår är därmed exporten. År av snabbt stigande lönekostnader och priser har dock urholkat de svaga ländernas konkurrenskraft. Hade de haft sin egen valuta, skulle den ha försvagats för att anpassa kostnadsläget gentemot konkurrenterna på exportmarknaderna. Innanför eurons murar måste anpassningen istället ske genom en sänkning av löner och priser. I en höginflationsmiljö kan sådana sänkningar ske genom att löner och priser hålls oförändrade. Eftersom inflationen i eurozonen förväntas vara låg framöver, måste dock anpassningen göras i nominella termer och det är tuffare, vilket de återkommande demonstrationerna i Sydeuropa visar. Att tillväxten är svag i USA, Japan och Storbritannien samtidigt som de kinesiska myndigheterna stramar åt för att hejda inflationen gör inte exportvägen framkomligare. Att långivarna oroar sig är mot denna bakgrund inte förvånande. Oron har inte minskat av euroledarnas ovilja att presentera ett riktigt övertygande krispaket. Den europeiska stödfonden har inte fått den

4 kapacitet som krävs eftersom euroländerna inte är beredda att tillskjuta mer pengar. Resultatet av euroledarnas maratonmöte den oktober var en vag plan för att öka fondens kapacitet från nuvarande 440 miljarder euro till 1000 miljarder euro. Utan egna pengar ställdes förhoppningarna till länder som Kina, Brasilien och Ryssland. I samband med helgens G20-möte i Cannes, blev det tydligt att deras intresse var minimalt. Som ett alternativ till en sådan lösning, diskuterades det illusoriska tricket att öka fondens kapacitet genom att begränsa dess åtagande till att gälla en mindre del, kanske 20 procent, av de potentiella förlusterna på euroländernas statsskuld. En sådan lösning är inget annat än en lek med siffror. Paketet lyckades heller inte övertyga placerarna. Det är nu uppenbart att det på kort sikt bara finns en institution i eurozonen som har den kapacitet som krävs för att lugna långivarna och det är ECB. Banken skulle kunna få ett slut på spekulationen mot länder som Italien och Spanien, genom att tydligt deklarerar att den, vid behov, är redo att köpa euroländernas statsobligationer. Det skulle placera euroländerna i samma situation som de skuldsatta länderna utanför eurozonen och därmed pressa ned statsobligationsräntorna i eurozonen. Det skulle vara en välkommen hjälp som skulle öka möjligheterna för ekonomisk återhämtning. ECB:s sänkning är ett steg i samma riktning och ökar, enligt vår mening, sannolikheten för att ECB ska komma att ta på sig rollen som euroländernas räddare i nöden (lender of last resort). Våra prognoser om den svenska ränteutvecklingen bygger på att det blir så. Det innebär å andra sidan inte att Europa står inför en snabb återhämtning, bara att en snar kollaps i eurosamarbetet kan undvikas. Tillväxten i eurozonen kommer att bli mycket svag de närmaste åren, även med ett lägre ränteläge. Riksbanken följer efter ECB:s sänkning har stor betydelse för Riksbanken vars ränta (reporäntan) i dagsläget ligger på 2 procent. I och med ECB:s sänkning ökar skillnaden mellan den europeiska och den svenska räntan, vilket stärker den svenska kronan. Det gör i sin tur att den importerade inflationen minskar. Det innebär att den redan mycket låga underliggande svenska inflationen (1,5 procent i september), blir ännu lägre (figur 1). 1 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Figur 1. Fortsatt låg underliggande inflation -3, Källa: SCB KPI KPIF Den starka kronan riskerar dessutom att försämra förutsättningarna för den svenska exporten. Det är inget som Sverige behöver. Exporten har redan börjar mattas av och industriproduktionen har tappat 1 Konsumentprisindex uppgick till 3,2 procent i september. Exkluderas förändringarna i egnahemsägarnas räntekostnader fås måttet KPIF som ger en bättre bild av det underliggande inflationstrycket. Skillnaden mellan måtten förklaras nämligen till stor del av Riksbankens eget agerande. För att tydliggöra hur starkt det inhemskt genererade pristrycket är, brukar även kostnadsutvecklingen för energi och livsmedel exkluderas. Det måttet kallas kärninflation och uppgår till cirka 1 procent.

5 fart. Vi räknar med att ECB kommer att sänka räntan ytterligare ett steg ned till 1 procent relativt snart. Skulle det bli fallet, ökar naturligtvis trycket på Riksbanken att sänka ytterligare. Vår bedömning är därför att Riksbanken sänker räntan till 1,75 procent i samband med räntemötet den 19 december eller den 16 februari. Under våren görs därefter ytterligare en sänkning. Det faktum att den svaga industriutvecklingen har börjat sprida sig till tjänstesektorn (figur 2) ger ytterligare argument för den uppfattningen. Det s.k. tjänsteindexet har nu brutit 50-nivån, vilket indikerar att aktiviteten faller. Svaga tillväxtutsikter och låg inflation gör att räntan ligger kvar på 1,5 procent under större delen av Figur 2. Tjänsteföretagens inköpschefseindex Källa: SCB Vår prognos för reporäntan skiljer sig kraftigt från Riksbankens räntebana. I det beslut som offentliggjordes den 27 oktober räknar Riksbanken med att reporäntan kommer att höjas till 2,25 procent efter sommaren nästa år. Kring årsskiftet 2012/2013 har den höjts ytterligare 25 punkter till 2,5 procent och i slutet av 2013 bedöms den ligga runt 3 procent. Stämmer vår prognos, kommer boräntorna att falla framöver. I vilken utsträckning det sker är dock beroende av hur bankernas finansieringskostnader utvecklas i övrigt samt hur väl konkurrensen på bankmarknaden fungerar. Bankmarginalerna har vidgats Bankernas upplåningskostnader har stigit till följd av den finansiella oron (figur 3). Det är tydligast på kortare löptider. Den korta Stiborräntan (3 månader), som speglar de räntor bankerna kräver för att låna ut till varandra, har stigit från 0,5 procent i oktober 2009 till 2,5 procent i oktober Den uppgången är nära kopplad till Riksbanken höjningar av reporäntan. Utvecklingen på längre löptider är inte lika entydig. Räntan på bankernas tvååriga bostadsobligationer har stigit från 1,5 till 2,3 procent, medan 10-årsräntan i princip är oförändrad, 3,4 procent i oktober 2009 och 3,3 procent i oktober Figur 3. Bankernas finansieringskostnader Stibor 3 m 1 Bostadsobl 2 år Bostadsobl 5 år okt 2010 okt 2011 okt Källa: Sveriges riksbank

6 De räntor bankerna kräver av sina kunder har stigit mer än bankenas finansieringskostnader 2. Under samma period steg den korta boräntan (3-månader) från 1,6 procent till 4,3 procent. Tvååriga respektive femåriga boräntor steg från 2,5 till 4,1 procent respektive 4,2 till 4,4 procent. Att bankernas bolån är lönsamma framgick tydligt av de rapporter bankernas presenterade under oktober månad. Det är framför allt under det senaste halvåret som bankernas marginaler har ökat (figur 4 visar hur marginalerna mellan boräntorna och bankernas upplåningskostnader på samma löptider har förändrats sedan 2009). Bankerna förklarar de ökade marginalerna med de ökade kapitaltäckningskrav som kommer att införas fr.o.m enligt de s.k. Baselreglerna. Krisuppgörelsen den 26 oktober innebär att delar av förändringarna tidigareläggs. Riskbanken har tidigare uppgivit att marginalerna på kortare boräntor borde öka med cirka 0,3 procentenheter till följd av de nya kapitalkraven. Marginalen 3-månader bolån har ökat mer än dubbelt så mycket, medan 2-årsmarginalen har stigit tre gånger så mycket. 2,5 Figur 4. Bankernas marginaler har ökat 2 1,5 3 mån 2 år 5 år 1 0, okt 2010 okt 2011 okt Källa: Sveriges riksbank och Swedbank Givet att konkurrensen på bankmarknaden fungerar någorlunda väl, räknar vi med att marginalerna kommer att minska framöver. Tillsammans med lägre reporänta och svaga tillväxtutsikter (knappt 2 procent 2012 och cirka 2,5 procent 2013) kan vi därför räkna med lägre boräntor. Enligt vår bedömning är 3-månadersräntan det bästa alternativet för tillfället. Reporäntan Bolåneräntor 3 mån 2 år 5 år dec-11 1,75 4,0 3,9 4,5 dec-12 1,5 3,5 3,7 4,3 dec -13 1,75 3,75 4,1 4,5 För mer information kontakta: Tomas Ernhagen, chefekonom Telefon: , e-post: 2 I jämförelsen har vi använt Swedbanks officiellt noterade boräntor (www.swedbank.se)

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer