Makroanalys juli-okt 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makroanalys juli-okt 2012"

Transkript

1 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående och ekonomierna är ständigt i behov av stöd ifrån centralbankerna. Centralbankerna har använt främst dessa verktyg för att stimulera ekonomin 1. Att hålla styrräntan låg 2. Att tillföra likviditet genom att trycka fysiska pengar och att skapa icke-fysiska pengar genom att köpa tillgångar som tex obligationer. Ett annat sätt är att öka utlåningen till bankerna genom att höja bankernas kredit som de har på sitt konto i centralbanken. Detta ökar bankernas reserver men naturligtvis även bankens skuld hos centralbanken. Målet är att försöka undvika deflation genom att öka den monetära basen. Förhoppningen att mer likviditet ska stimulera bankerna att låna ut ännu mer till företag och hushåll. Flera stora centralbanker bedriver just nu nollräntepolitik och sedelpress -politik på ett mycket aggressivt sätt. Tyvärr biter inte dessa stimulanser och tillväxten lyfter inte som förväntat därför att skuldsaneringen bland stater, banker och hushåll inte fungerar. Ytterligare ett problem är den politiska osäkerheten som råder på flera håll i världen vilket gör tillväxten extra sårbar. Effekten blir att världsekonomin får allt svagare utveckling och euroområdet befinner sig i recession. Det är i första hand dessa områden som styr tillväxten och de ekonomiska utsikterna framöver: USA:s finanspolitik Kinas ledarskifte Mellanöstern Eurokrisen Om den politiska osäkerheten kunde reduceras skulle centralbankernas stimulanser ge bättre effekt på den globala tillväxten. Politisk osäkerhet kommer dock alltid att finnas men den är just nu ovanligt stor. När det gäller eurokrisen och Mellanöstern är det svårt att se några snabba lösningar. Den politiska osäkerheten i USA och Kina borde dock kunna minska under våren 2013.

2 Europa Euro-zonens ekonomi befinner sig i ett krympande tillstånd med utsikter som präglas av stor osäkerhet. De politiska utmaningarna är gigantiska. Svårigheten är att finna en lagom balans mellan offentligt sparande och tillväxtsatsningar. Dessutom vill man minska skillnaderna i konkurrenskraft mellan euroländerna. Allt detta ska ske i ett läge med stigande arbetslöshet när det är nödvändigt att ha medborgarnas förtroende för politiken och framtiden. Dessutom ha man ha uthålligheten att genomföra den ekonomiska politiken. Under 2012 har europroblemen allt mer utvecklats till en politisk kris. ECB blir en allt viktigare maktfaktor tack vare dess chef Mario Draghi. ECB:s huvudområden omfattar: penningpolitik finansiell tillsyn (bankunionen) staters likviditets/solvensproblem (stödköp av statspapper) den politiska unionen krisfonden ESM (ECB är observatör) Utsikterna för Grekland och Spanien förblir oklara vilket ger extra bränsle till eurokrisens politiska osäkerhet. Båda länderna brottas med fortsatt stigande statsskulder. En ny skuldrekonstruktion för Grekland är nödvändig men premiärminister Samaras varnar för att kassakistan kommer att vara tom i slutet av november. Greklands framtid som euroland är osäker. Spaniens offentliga skuld väntas öka eftersom den privata sektorns skuld fortfarande är oroväckande hög och delar av skuldbördan kan komma att tas över av staten. Inom kort kommer stats- och regeringscheferna tvingas ta ställning till om de stöder den nya färdplanen mot federalism och Eurozonens politiska union. Den så kallade bankunionen blir det första testet för detta. USA Utgången av presidentvalet den 6 november är viktig för USA:s finans- och statsskuldspolitik de kommande åren men det är kongressens sammansättning och den framtida relation till presidenten som avgör USA:s ekonomiska utveckling. Kongressens oförmåga till att ta nödvändiga beslut riskerar att tillfälliga skattesänkningar tas tillbaka samtidigt som nedskärningar i offentlig sektor genomförs. Många amerikanska företag känner en ökad oro inför framtiden enligt olika analyser som FED redovisat den senaste tiden. Risken för att tillväxten kraftigt bromsar in beroende på oron kring offentliga investeringar och framtida skatteregler. Även osäkerhet om regleringar av bank- och kreditmarknaden gör att man avvaktar med att investera och nyanställa.

3 I bästa fall har den finanspolitiska situationen klarnat efter presidentvalet och med lite tydligare spelregler kan det ge förnyad tillväxtkraft. Den ekonomiska aktiviteten har förbättrats i september då både inköpschefsindex och sysselsättning har utvecklas positivt men om det indikerar en vändpunkt för amerikansk ekonomi är tveksamt. Sverige Sverige är inte immun mot den svaga konjunkturen i vår omvärld och vi är inte heller opåverkade av recessionen i Europa. Svensk statistik har efter sommaren ofta överraskat i negativt vilket de flesta konjunkturindikatorer visat under en längre tid. BNP för Q2 har reviderats ned, arbetslösheten har varit högre än väntat och inflationen varit betydligt lägre än väntat. KI-barometrarna har fortsatt att försämras, liksom inköpschefsindex, vilket antyder fortsatt inbromsning. Flertalet branschindikatorer har försvagats jämfört med augusti och även hushållens framtidstro har försvagats på bred front. Det mesta tyder på svagare tillväxt den närmaste tiden och följden blir en press på kronan. På grund av i första hand lägre inflationsutsikter sänkte Riksbanken överraskande reporäntan i september till 1,25 %. Inför mötet i slutet av oktober har marknaden prisat in ytterligare en sänkning. Räntemarknad Långa internationella räntor har fallit sedan FED i september annonserade en ny omgång av stimulanser samt på grund av ECB:s stimulanspaket i juli och september. Svenska obligationsräntor har följt med rörelsen nedåt. Sedan tidigare pressas räntorna av en global konjunkturavmattning liksom oron för hur Grekland och Spanien ska klara av sina budgetunderskott. I denna miljö söker sig kapitalflödena till så kallade säkra hamnar däribland Sverige. Sverige är ett av få länder med högsta kreditbetyg (AAA) och får därmed stora kapitalflöden vilket pressar såväl statsräntorna som swapräntor nedåt. Den 10-åriga swapräntan handlas idag på drygt 2,00 % och närmar sig den tidigare lägstanivån från juni månad under Det finns dock en möjlighet att en spansk ansökan om stöd kan bli startpunkten till en uppgång i de långa räntorna i exempelvis Tyskland. Utsikter till stödköp bör göra marknaden mera villig att köpa obligationer i Spanien och länder i motsvarande situation. Minskade risker för ett eurosammanbrott bör dämpa inflödet i säkra tyska obligationer. ECB:s köp löser dock inte de grundläggande problemen med dålig tillväxt och stora skulder vilket sätter ett tak för hur mycket långa räntor kan stiga. Marknaden räknar med en uppgång för långa räntor på cirka 20 bp inom 12 månader i dagsläget.

4 Även svenska långräntor kan väntas hänga med i en kortsiktig uppåtrörelse. Svenska räntor med kortare löptider hålls dock nere av ökade förväntningar på räntesänkningar från Riksbanken. Sedan den första september har STIBOR 3m fallit med över 40 bp och skillnaden mot reporäntan har minskat till mindre än 30 bp, vilket kan jämföras med cirka 90 bp i början av året. Trycket på Riksbanken har ökat sedan senaste räntebeskedet. Det mesta talar för ytterligare räntesänkningar inom kort. I dagsläget räknar marknaden med två sänkningar till 0,75 % inom 12 månader. Korta räntor Långa räntor

5 Kreditmarknad Likviditeten fortsätter att flöda i de flesta marknader. Det leder till att fixingarna, priset på pengar, sjunker. Rörelsen är mycket stor och verkar inte stanna upp. Effekten blir att den generella räntenivån sjunker och investerarna letar placeringar med högre avkastning Den nedåtgående trenden i kreditnivåer har dock stannat upp och det finns en förväntan på oförändrade nivåer i närtid för de mer kreditvärdiga låntagarna. För de mindre kreditvärdiga låntagarna finns en förväntan om högre kreditmarginaler. Bankerna fortsätter sin strävan efter diversifiera sin låneexponering mellan olika branscher och krympa sina balansräkningar. Bankerna kommer dock att även i fortsättningen vara den viktigaste finansieringskällan för de flesta låntagare, men det finns en betydande förväntan om ett starkt ökad efterfrågan av kapitalmarknadsfinansiering från såväl privata låntagare som från kommunala eller offentliga låntagare.

6 Sammanfattning Fortsatt svag konjunktur med huvudfokus på euro-krisen med speciell oro för Grekland och Spanien Spaniens kreditbetyg sänktes i början av oktober till strax över skräpstatus, med negativa utsikter. På centraleuropeisk nivå förs diskussioner kring en bankunion, vilket kan ses som ett steg närmare Europas Förenta Stater. Tyskland ställer sig dock inte positiva till idén. Samtidigt pågår spekulationer kring Greklands utträde ur euro-samarbetet. USA har sett något starkare ut även om beslutsfattandet hämmas av det stundande presidentvalet. Penningpolitiken är fortsatt expansiv i stora delar av världen men den biter inte och det finns inte politisk vilja att kortsiktigt stimulera den svaga ekonomin genom lånefinansierad finanspolitik. Kina står inför sin största utmaning på länge med de ökade kraven på en modernisering av det politiska beslutsfattandet och allt högre krav på att jämna ut de stora inkomstskillnaderna som finns. Den svenska ekonomin ser svagare ut, vilket är väntat givet de signaler som ledande indikatorer har visat under lång tid. Regeringen har börjat avisera finanspolitiska stimulanser för att få fart på den svenska ekonomin. Riksbanken sänkte räntan till 1,25 % i september. Huvudskälet är den låga inflationen, men den starka kronan har sannolikt också vägts in. Svensk makrodata signalerar en avmattning och håller den trenden i sig öppnar det för ännu en sänkning i höst eller vinter. De långa swapräntorna har fluktuerat kraftigt beroende på utvecklingen i euro-området och USA. Den 10-åriga swapräntan har återigen börjat närma sig 2 % nivån Detta material är producerat av Maria Gabrielsson, SABO och Norm Finanspartner tel Källor; SEB Nordic Outlook, SEB Veckobrev, SHB Konjunkturrapport aug 2012

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer