Makroanalys april-juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makroanalys april-juni 2012"

Transkript

1 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast Spanien har sjösatts men fortfarande sviktar marknadernas förtroende. Sparpaketen minskar efterfrågan därmed även produktionen och tillväxten. Om inte förtroendet för statsfinanserna återskapas i dessa länder långsiktigt kommer de höga statsobligationsräntorna att ligga kvar samtidigt som räntorna i Tyskland och Sverige är rekordlåga. De politiska problemen i Grekland och en ökad oro för Spanien har drivit ner börserna världen över. En tydlig trend är att investerarnas riskaptit sjunkit och de söker sig till allt säkrare placeringar vilket drivit ner de rekordlåga marknadsräntorna ännu mer. Euro-krisen dominerar nyhetsrapporteringen nästan dagligen och detta oroar även länder utanför eurozonen såsom USA och Kina. Oron runt Iran har minskat vilket pressat ned det extremt höga priset på oljan till ca 80 USD per fat. Den kinesiska ekonomin växer fortfarande i snabb takt och BNP förväntas öka med 8 % under 2012 vilket gynnar hela Asien. För den kinesiska ekonomin är det viktigast att centralbanken fortsätter att lätta på penningpolitiken och att sänka styrräntan ytterligare från dagens nivå på 6,31 %. (juni 2012) Utmaningen är att sänka lagom mycket för att inte riskera att spä på de problem som Kina har kämpat med på senare år såsom skenande fastighetspriser och hög inflation. EUROPA Efter det grekiska valet i mitten av juni stod det klart att Grekland kommer att ha kvar euron. Den nya regeringen har en extremt svår uppgift att lösa framöver när de ska uppfylla

2 de krav som långivarna har ställt på Grekland. De måste klara tuffa besparingsprogram för att kunna erhålla de utbetalningar som är nödvändiga för att hålla landet flytande. Tyvärr saknas ofta krismedvetenhet bland den grekiska befolkningen och missnöjet med politikerna är utbrett. Unga välutbildade människor lämnar landet och Grekland dräneras på kompetens och pengar då de förmögna flyttar sina besparingar och placeringar till mer säkra länder. Om Grekland lyckas locka investerare trots den rådande turbulensen är mycket osäkert och fortsatta skuldnedskrivningar är troligtvis oundvikliga. I Spanien har den makroekonomiska situationen snabbt försämras. Det är svårt att avgöra hur stort stöd som landet behöver. Det är mycket osäkerhet hur djupt fastighetspriserna kommer att sjunka eller hur hög arbetslösheten kommer att bli. Uppgörelsen att låta Spanien låna upp till 100 miljarder euro för att rekapitalisera bankerna är en början men kommer troligen inte att vara tillräckligt för att rädda landet. Fler banker kan behöva statliga pengar vilket skulle förvärra situationen ytterligare. Den stora frågan är hur euro-samarbetet kommer att utvecklas framöver. Kommer Grekland att lämna samarbetet och kommer fler länder följa efter med ett totalt sammanbrott som följd? Eller kommer vi se en fördjupad union inte minst inom det finanspolitiska området? Euro-samarbetet kommer sannolikt att dominera nyhetsrapporteringen för lång tid framöver. USA Även USA står inför stora utmaningar men ekonomin är på bättringsvägen. Tillväxten förväntas bli relativt svag under 2012 och BNP ökar med ca 2 %. Bostadsmarknaden har förbättrats men är fortfarande svag och ca 25 % av hushållen skulle göra en förlust på sin bostad vid en försäljning.

3 Detaljhandelsförsäljningen har haft en bra start på året och fordonsindustri har förbättrats. Samtidigt har arbetslösheten stigit och antalet nya jobb har ökat mindre än förväntat. Fallande energipriser kommer emellertid att gynna hushållens köpkraft. En fortsatt minskad arbetslöshet och positiv real utveckling av disponibla inkomster är nödvändigt för att få den amerikanska ekonomin på fötter. Det största orosmolnet i USA är fortsatt vad som händer efter president- och kongressvalet i november. Den politiska osäkerhet som råder är utan tvekan hämmande för konsumtionen. Konsumenterna vet inte vad som kommer att gälla avseende skattelättnader och transferringar vilket hämmar konsumtionen. USA har minskat sitt oljeberoende något men oljepriset är fortfarande en osäkerhetsfaktor. FED förväntas hålla räntorna låga och det finns viss sannolikhet för ytterligare stimulanser i form av kvantitativa lättnader. SVERIGE Svensk ekonomi står emot krisen i Euro-området relativt bra men BNP beräknas ändå endast växa med 0,7 % under 2012 för att sedan återhämta sig något under Avmattningen är tydligast i exportindustrin samtidigt som den inhemska efterfrågan ökade något i början av året. Arbetsmarknaden i Sverige har hittills utvecklats oväntat stabilt. Arbetslösheten har fallit under de senaste månaderna och förväntas endast öka något till 7,6 % under Inflationen har sjunkit överraskande mycket de senaste månaderna och kommer att landa strax över 1 %. Detta beror främst på fallande energipriser. Inflationen blir låg även kommande år till följd av lågt resursutnyttjande både i Sverige och i omvärlden. Sverige har jämfört med övriga länder i euro-området betydligt starkare statsfinanser vilket leder till önskemål om mer stimulanser för att stärka arbetsmarknaden. Hittills har Anders Borg hållit emot men under valåret 2014 kommer vi troligen se en mer expansiv finanspolitik. Riksbanken har signalerat i sin ränteprognos i april att de inte tänker sänka reporäntan under den näramast tiden. Den internationella konjunkturrutvecklingen har därefter varit svagare än förväntat men samtidigt har den svenska arbetsmarknaden utvecklats något starkare. De flesta bedömare tror att reporäntan kommer att ligga still på 1,5 % under 2012 och kanske ännu längre.

4 Räntemarknad Under april och maj har vi sett kraftigt fallande långräntor. Ökad oro för Spanien och Grekland fick investerarna att söka sig till säkrare placeringar. Sverige som är ett av få länder med högsta rating (AAA) har fått en stor del av kapitalflödena vilket har tryckt ned statsräntorna ytterligare och även swapräntorna. I början av juni fick vi emellertid en kraftig uppgång på ett par dagar och den 10-åriga swappen handlas på ca 2, 35 %. Huvudorsaken var att Kina sänkte sin styrränta och en lyckad spansk obligationsemission minskade efterfrågan på svenska placeringar. De kraftiga svängningarna beror på den stora osäkerhet som råder för tillfället vilket medför att positiva och negativa nyheter har stor inverkan på räntemarknaden. Bankerna tror fortfarande på att Riksbanken kommer att sänka reporäntan och sin prognos vid sitt möte den 3 juli. De har dock inte signalerat någon sänkning ännu trots att Riksbankens egen inflationsprognos inte ens når upp till målet på 2 %. Låg inflation i kombination med stigande arbetslöshet bör enligt bankerna öppna upp för sänkningar framöver. Marknaden och bankerna tror på fortsatta sänkningar till 1 % i slutet av året. Riksbanken är emellertid inte enig i sitt beslut om oförändrade räntor. Även om Riksbanken primärt styr mot ett inflationsmål så påverkar naturligtvis euro-krisen det framtida agerande och de lägger även stor vikt vid hushållens skuldsättning. Ett fullständigt sammanbrott av euron med påföljande bankkris skulle kunna vara ett tillfälle då Riksbanken måste agera med kraftigt sänkt ränta och likviditetsstimulanser. Under finanskrisen såg vi tydligt att en sådan beredskap finns från Riksbankens sida.

5 Korta räntor; Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun-11 SE Repo rate (Value) (L) STIBOR 3M (Quote) (L) Långa räntor; Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun-11 SEK SWAP 2Y (Quote) (L) SEK SWAP 5Y (Quote) (L) SEK SWAP 10Y (Quote) (L)

6 Kreditmarknad Man kan inte se någon enhetlig prissättningen från affärsbankerna förutom att de kräver allt högre kreditmarginaler. Under första halvåret 2012 har dock marginalerna inte fortsatt att öka utan i vissa fall minskat. Neddragningar av bankernas balansräkningar, omviktning i branschexponering, likviditetsbrist och högre upplåningskostnader har varit de främsta drivkrafterna till högre marginaler. Generellt har bankerna inte fokus på att öka utlåningsvolymerna men ibland finns intresse att ersätta en förlorad större kund vilket kan innebära låga marginaler i specifika upphandlingar. En annan tydlig trend är att alltfler kunder börjar överväga fasträntelån vilket självfallet beror på viss restriktivet från bankernas sida vad gäller nya derivataffärer. Ytterligare en bidragande orsak till detta är också att fast ränta för kortare löptider som 2-3 år kan ligga på attraktiva nivåer. Om bankerna blir alltmer restriktiva ökar intresset för kapitalmarknaden alltmer. För finansiellt starka bolag och kommuner kan certifikat-och obligationsupplåning vara ett attraktivt finansieringsalternativ för att diversifiera sin upplåning och minska beroendet av banker som är mer eller mindre motvilliga att låna ut. Sammanfattning Euro-krisen dominerar nyhetsrapportering och oroar även länder utanför eurozonen såsom USA, Kina m fl. Världsekonomin har under våren uppvisat tydliga tecken på avmattning. Stram finanspolitik och restriktiv kreditgivning bromsar den globala tillväxten och alltfler talar om balansen mellan att strama åt samtidigt som tillväxten inte stryps helt och hållet Penningpolitiken är fortsatt expansiv i stora delar av världen. Oljepriset har fallit tillbaka efterhand som oron runt Iran har minskat vilket är positivt för världsekonomin.

7 Den kinesiska ekonomin växlar ned och alltmer talar för ytterligare finanspolitiska stimulanser med risk för överhettning inom vissa sektorer. Viss ljusning i USA trots att landet fortfarande brottas med skuldproblematiken och bristande politisk vilja att långsiktigt lösa problemen. BRIC-länderna är fortsatt viktiga för den globala tillväxten även om det sker en inbromsning även i dessa länder. Den svenska ekonomin visar styrka trots all finansiell oro i omvärlden. Med vänliga hälsningar Maria Gabrielsson SABO AB Tfn E-post: Detta material är producerat av SABO och Norm Finanspartner Källor; Nordic Outlook av SEB maj, Nordic Update av Nordea juni, Konjunkturprognos av Handelsbanken april och Konjunkturläget av Konjunkturinstitutet juni.

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer