Olika syn på penningpolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika syn på penningpolitiken"

Transkript

1 Olika syn på penningpolitiken Lars E.O. Svensson SNS/SIFR Finanspanel 8 juni

2 Min syn på penningpolitiken Penningpolitiken ska stabilisera inflationen runt målet och arbetslösheteten runt en långsiktigt hållbar nivå Följer av mandatet i riksbankslagen och dess förarbeten: Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning Lägre räntebana under de senaste åren hade lett till bättre måluppfyllelse för inflation och arbetslöshet Finansiell stabilitet och bolånetillväxt inget skäl till för låg inflation och för hög arbetslöshet Finansiell stabilitet och eventuella problem med bolån hanteras bättre med medel inom makrotillsynen

3 Min syn på penningpolitiken Senaste 5 åren: Inflationen under målet Inflationsförväntningarna på målet Högre genomsnittlig arbetslöshet (ca,8 p.e.?) Framledes viktigt att hålla genomsnittlig inflation under längre period nära målet

4 Disposition Riksbankens mandat för penningpolitiken Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning Bemötande av invändningar mot min syn på penningpolitiken Viktigt med tydligt och kvantifierbart mål Hantera finansiell stabilitet och bolån med makrotillsyn Inflation och arbetslöshet på längre sikt Den genomsnittliga inflationen har understigit målet vilket tycks ha medfört högre genomsnittlig arbetslöshet Implikationer för den framtida penningpolitiken

5 Riksbankens mandat för penningpolitiken Riksbankslagen: Målet för penningpolitiken ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde Regeringspropositionen: Såsom myndighet under riksdagen ska Riksbanken därutöver, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, ska stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning 5

6 Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning Vårpropositionen: Viktigaste målet för ekonomiska politiken är full sysselsättning. Viktigt också för tidigare regeringar Hög sysselsättning är detsamma som högsta hållbara sysselsättning Riksbankens mandat för penningpolitiken är således prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning Jfr Federal Reserve: promote effectively the goals of maximum employment and stable prices (maximum sustainable employment) 6

7 Penningpolitiken i praktiken Stabilisera arbetslösheten runt en skattad långsiktigt hållbar nivå Operativt mål för att stabilisera sysselsättningen runt en långsiktigt hållbar utvecklingsbana Stabilisera KPIF-inflationen runt procent Operativt mål inom några års horisont för att stabilisera KPIinflationen på längre sikt 7

8 Penningpolitiken i praktiken Vid varje penningpolitiskt möte: välja räntebana så att den med tillhörande prognos för inflation och arbetslöshet bäst stabiliserar inflation runt målet och arbetslösheten runt långsiktigt hållbar nivå Annan räntebana ska inte ge bättre måluppfyllelse Om inflationsprognosen ligger under målet och arbetslöshetsprognosen ligger över en långsiktigt hållbar nivå är en lägre räntebana bättre Lägre räntebana senaste åren hade idag inneburit högre inflation närmare målet och lägre arbetslöshet närmare en långsiktigt hållbar nivå 8

9 Penningpolitiska alternativ, april Utländska räntor enligt huvudscenario i PPU april. Hållbar arbetslöshet 6,5 % Reporänta KPIF 5 Medelkvadratgap 5 Arbetslöshet 9 9,8 Arbetslöshet,6,, ,,,6,8 KPIF Huvudscenario Lägre ränta Högre ränta Källor: SCB och Riksbanken 9

10 Två typer av invändningar mot min syn Allmänt: Fler mål än inflation och arbetslöshet, andra realekonomiska mål än arbetslöshet En typ: Ej så enkelt som KPIF, även KPI på kort sikt För snävt att enbart fokusera på arbetslösheten, istället bred ansats för resursutnyttjandet Annan typ: Bolånetillväxt och finansiell stabilitet separata mål för penningpolitiken Normal ränta ett separat mål, eftersom låga räntor antas bygga upp finansiella obalanser Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning kan därför åsidosättas

11 Med tydligt mål blir penningpolitiken lättare att utvärdera Flera och otydliga mål för penningpolitiken riskerar att göra den godtycklig och svår att utvärdera (regeringspropositionen) Viktigt med kvantitativt mätbar måluppfyllelse What is measured gets done Att fokusera på arbetslöshet har tydliga fördelar Följer av mandatet: högsta hållbara sysselsättning Mått på hushållens välfärd Känd bland allmänheten Mäts ofta och med få mätfel Revideras sällan Skattningar av den långsiktigt hållbara arbetslösheten kan granskas och utvärderas på ett transparent sätt

12 Penningpolitiken bör inte fokusera på finansiell stabilitet Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning ska inte kunna åsidosättas med hänsyn till den finansiella stabiliteten annat än under extrema omständigheter och begränsad tid Tydliga indikationer på hot mot finansiell stabilitet Medel saknas för att hantera dessa hot utan att åsidosätta prisstabilitet och högst hållbara sysselsättning Utvecklingen för inflation och arbetslöshet bättre på längre sikt (propositionen: Använd penningpolitiska instrument för att avvärja kris bara om prisstabiliteten hotas)

13 Penningpolitiken bör inte fokusera på finansiell stabilitet För närvarande inga tecken på sådana extrema omständigheter i Sverige Finansiell stabilitet kan upprätthållas med makrotillsyn Kapitalkrav, miniminivåer för LCR och NSFR, bolånetak Ingen svårreglerad shadow-banking-sektor att tala om Hänsyn till finansiell stabilitet kan därmed inte motivera en stramare penningpolitik

14 Styrräntan är ett olämpligt medel för att påverka bostadspriser och bolån Att använda styrräntan för att påverka bostadspriserna medför stora realekonomiska kostnader Claussen, Jonsson och Lagerwall (): Hålla bostadspriserna på en långsiktig trend under åren med hjälp av styrräntan 5 procent högre styrränta vissa år En ackumulerad BNP-förlust på cirka procent I genomsnitt procentenheter lägre KPIF-inflation Ett husprisfall får måttliga effekter på inflation och realekonomi som kan mötas effektivt med mer expansiv penningpolitik (CJL, protokollet juli )

15 Styrräntan är ett olämpligt medel för att påverka bostadspriser och bolån Bolån i nuläget inget hot mot den finansiella stabiliteten (Finansinspektionen mars ): Låntagarna har god betalningsförmåga, klarar svåra stresstester Kreditprövningen noggrann Belåningsgraden för nya lån minskar Bolånetaket tycks ha effekt Om bolånetillväxten skulle bli ett problem kan bolånetaket sänkas 5

16 Låga styrräntor leder i sig inte till obalanser Det är om låga styrräntor leder till en överhettad ekonomi som det uppstår problem Det finns varken teoretiskt eller empiriskt stöd för att en låg styrränta i sig orsakar för hög leverage i det svenska finansiella systemet Domineras av några få storbanker Har ingen svårreglerad stor finansiell sektor utanför affärsbankerna För närvarande skulle lägre svenska räntor minska bankernas incitament till utlandsupplåning och minska denna risk för det finansiella systemet 6

17 Den genomsnittliga inflationen i Sverige har understigit målet Land Genomsnitt Inflationsmål, procent 996 Sverige, Kanada, Australien,7 - över en konjunkturcykel UK,5 (996 ),5 RPIX UK, ( 7), KPI, (8 ) USA,9 (från jan ) Euroområdet, Under men nära Anm. Inflationen i Sverige är KPI-inflationen mätt med realtidsdata. För Kanada och Australien används KPI-inflationen, för USA den underliggande PCE-inflationen och för euroområdet HIKP-inflationen. För Storbritannien används RPIX- respektive KPIinflationen. Källor: SCB och Ecowin 7

18 Inflationsförväntningar nära målet, Inflation under målet Årlig procentuell förändring, 5-års glidande medelvärde,,5, Inflationsförväntningar på års sikt Inflationsförväntningar på års sikt KPI-inflation KPIX/KPIF-inflation,,5,,5,5,,,5,5,,,5,5,, Anm. KPIX/KPIF-serien anger KPIX-inflationen till och med första kvartalet 8 och KPIF-inflationen från och med andra kvartalet 8. KPI- och KPIX/KPIF-inflationen mäts med realtidsdata Källor: SCB och TNS SIFO Prospera 8

19 KPI-inflation och arbetslöshet, 976 Långsiktig Phillipskurva, CPI inflation, percent 8 Q 99Q 998Q Unemployment, percent Källa : Svensson, Lars E.O. (), The Possible Unemployment Cost of Average Inflation below a Credible Target 9

20 Nedåtlutande långsiktig Phillipskurva 998 kvartal kvartal KPI-inflation -, procentenheter Arbetslöshet, procent Källor: SCB och egna beräkningar

21 medför högre genomsnittlig arbetslöshet Att inflationen i genomsnitt har understigit målet i Sverige de senaste 5 åren tycks ha gett upphov till,8 procentenheters högre genomsnittlig arbetslöshet Motsvarar f n cirka färre jobb Skattningen verkar robust för olika antaganden (Svensson ) Systematisk överskattning av skattningar av långsiktigt hållbar arbetslöshet som bygger på historiska medelvärden

22 Implikationer för den framtida penningpolitiken Angeläget att penningpolitiken fortsättningsvis bedrivs så att genomsnittlig inflation under en längre period hålls i linje med målet Symmetriskt inflationsmål Prisnivåmål? Mål för glidande medelvärde av inflationen (5, år?) Australien: Mellan och procent över en konjunkturcykel Bank of Canada och Bank of England har lyckats med vanligt inflationsmål Öppen fråga om detta kräver någon ytterligare precisering eller förändring av nuvarande inflationsmål

23 Extra bilder

24 . Reporäntebana, terminsräntor och prognos för TCW-vägd styrränta, april Procent. Terminsräntor från april 5 5 Reporänta, Riksbankens prognos Terminsräntor, Sverige Styrränta TCW, Riksbankens prognos Terminsräntor, TCW Källor: Nationella källor, Reuters EcoWin, Riksbanken och egna beräkningar

25 . Avkastningskurvor, april Procent. Statsobligationsräntor från april 5 Avkastningskurva baserad på reporäntebanan Avkastningskurva baserad på statsobligationsräntor, Sverige Avkastningskurva baserad på Riksbankens prognos över TCW-vägd styrränta Avkastningskurva baserad på statsobligationsräntor, TCW Källor: Nationella källor, Reuters EcoWin, Riksbanken och egna beräkningar 5

26 . Penningpolitiska alternativ, april Utländska räntor enligt huvudscenario. Hållbar arbetslöshet 6,5 % Reporänta KPIF 5 Medelkvadratgap 5 Arbetslöshet 9 9,8 Arbetslöshet,6,, ,,,6,8 KPIF Huvudscenario Lägre ränta Högre ränta Källor: SCB och Riksbanken 6

27 . Penningpolitiska alternativ, april Utländska räntor enligt implicita terminsräntor. Hållbar arbetslöshet 5,5 % Reporänta KPIF 5 Medelkvadratgap 5 9 Arbetslöshet 9,5 8 8 Arbetslöshet,5,5,5 KPIF Reporänta enligt huvudscenario Lägre ränta Källor: SCB och Riksbanken 7

Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi

Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi Sveriges Rikes Ständers Bank -talet Affärsbanker bildas 9 Monopol på sedelutgivning Stockholms universitet -- Lars E.O. Svensson Palmstruch

Läs mer

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Lars E.O. Svensson Översikt Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Reviderad 2014-04-29 Fredrik Andersson och Lars Jonung framför kritik mot min analys av och mina

Läs mer

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson. Fastighetsvärldens konferens Fastighetsmarknaden 2011, Stockholm

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson. Fastighetsvärldens konferens Fastighetsmarknaden 2011, Stockholm ANFÖRANDE DATUM: -- TALARE: Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson PLATS: Fastighetsvärldens konferens Fastighetsmarknaden, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel + 8 787 Fax

Läs mer

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson ANFÖRANDE DATUM: 2010-05-04 TALARE: Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson PLATS: Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet ANFÖRANDE DATUM: 2010-02-24 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 1

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 1 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 1 DATUM: 2011-02-14 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Riksbankens och penningpolitiken

Riksbankens och penningpolitiken Riksbankens och penningpolitiken HHS 19 februari 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur Senaste penningpolitiska beslutet Om Riksbanken

Läs mer

Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet

Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet Stockholms universitet 5 december 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur

Läs mer

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den? ANFÖRANDE DATUM: 21--1 TALARE: Vice riksbankschef Martin Flodén PLATS: Saco, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 Fax +6 8 21 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder

Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder AV CLAES BERG Claes Berg är rådgivare till riksbankschefen. Jag är tacksam för synpunkter från Mikael Apel, Kerstin Mitlid, Stefan Palmqvist,

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer