Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder"

Transkript

1 Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Lars E.O. Svensson Översikt Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats SIFR Institutet för finansforskning, Handelshögskolan i Stockholm, och Stockholms universitet Har vi råd att bo och vem ska finansiera våra bostäder? Seminarium i Almedalen, juli Min slutsats Facit från penningpolitiken de senaste åren förskräcker: Mycket för låg inflation, mycket för hög arbetslöshet Penningpolitiken i Sverige ska stabilisera inflationen runt målet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå Penningpolitiken och styrräntan ska inte användas för att stabilisera hushållens skuldsättning Riksbanken ska inte bedriva bostadspolitik Om skuldsättningen är/blir ett problem, hantera med andra tillgängliga medel Regeringen och Finansinspektionen har redan effektiva medel beträffande skuldsättningen och fler kan skapas/är på gång (Finanskriskommittén) Penningpolitikens mandat Riksbankslagen Målet för penningpolitiken skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde Regeringspropositionen Såsom myndighet under riksdagen ska Riksbanken därutöver, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Hög sysselsättning = högsta hållbara sysselsättning Prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning Högsta hållbara sysselsättning = lägsta hållbara arbetslöshet Stabilisera inflationen runt inflationsmålet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå

2 Facit för det senaste årens penningpolitik HIKP-inflation, valda länder, februari Inflationen långt under målet Arbetslösheten långt över en långsiktigt hållbar nivå Hushållens skuldkvot har kanske under några år blivt några procentenheter lägre Spåren förskräcker Note: Some observations from January or December Source: Eurostat and own calculations Arbetslöshet, valda länder, februari av arbetskraften Faktiskt utfall jämfört med kontrafaktisk låg styrränta - Styrränta KPIF Hushållens skuldkvot, procent av disponibel inkomst Arbetslöshet Note: Some observations from January or December. Swizz unemployment rate from OECD, Q. Source: Eurostat, OECD and own calculations 7 Källor: Riksbanken, SCB och egna beräkningar

3 Stram penningpolitik i Sverige: Hög kort realränta Real ettårsränta i Sverige, euroområdet och USA - USA Euroområdet Sverige Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Tre påståenden som alla måste vara sanna för att man ska försöka använda styrränta för att begränsa hushållens skuldsättning. Nivån på hushållens skulder i Sverige idag medför tillräckligt stora risker för att behöva åtgärdas.. En högre reporänta kan märkbart minska dessa risker och den minskade risken är värd den lägre inflation och högre arbetslöshet den högre reporäntan orsakar.. Det finns inte något bättre tillgängligt medel, med större eller samma effekt på riskerna och mindre effekt på inflation och arbetslöshet. Källor: Bureau of Labor Statistics, ECB, IMF, OECD, SCB och Riksbanken 9 Granska påstående : Styrräntan effektiv? Omfattande teoretisk och empirisk forskning Styrräntan har på kort sikt liten effekt på hushållens skuldkvot (skuld/disponibel inkomst) Nyckeltal: procentenhet högre ränta i fyra kvartal ger ungefär % lägre bostadspriser och skulder ungefär % lägre BNP och disponibel inkomst dvs. ungefär % lägre skuldkvot (,7 p.e. vid 7 % skuldkvot) ungefär, p.e. högre arbetslöshet ( jobb),7 p.e. lägre skuldkvot kostar ungefär jobb, men ingen märkbar effekt på eventuella risker med skuldsättningen Granska påstående : Styrräntan effektiv? Styrräntan har på lång sikt ingen effekt på hushållens skuldkvot Skuldkvot = Belåningsgrad x Bostadspriser/Disponibel inkomst Hög styrränta tycks inte ge inte lägre belåningsgrad

4 Granska påstående : Styrräntan effektiv? Belåningsgrad och styrränta: Låg styrränta ger inte hög belåningsgrad Granska påstående : Styrräntan effektiv? Styrräntan har på lång sikt ingen effekt på hushållens skuldkvot Skuldkvot = Belåningsgrad x Bostadspriser/Disponibel inkomst Hög styrränta tycks inte ge inte lägre belåningsgrad Bostadspriser/Disponibel inkomst bestäms av faktorer (bl.a. lång real bolåneränta efter skatt) som penningpolitiken vid låg och stabil inflation inte kan påverka På lång sikt ingen effekt Påstående håller inte Källa : Riksbanken Granska påstående : Inga andra instrument? Regeringen och Finansinspektionen har redan vidtagit eller aviserat flera åtgärder. Bolånetaket. Skärpt kapitaltäckning för systemviktiga banker. Höjda riskvikter på bolån. FI bevakar bankernas kreditprövning och låntagarnas betalningsförmåga och motståndskraft mot störningar Bankerna bidrar. Tillämpar bolånetaket. Sträng kreditprövning (FI bolånerapporter) Påstående håller inte Påstående : Skuldsättningen problem? Hushållen har starka balansräkningar: God bruttosoliditet Bostadspriser i linje med fundamenta (och har stabiliserats) Hushållen har lång finansiering och kortare placering Stabil och måttlig belåningsgrad Högt hushållssparande Nya låntagare har god betalningsförmåga och god motståndskraft mot räntehöjningar, prisfall och inkomstbortfall (FI bolånerapporter) Gamla låntagare har ännu bättre betalningsförmåga och större motståndskraft (nya lån under ett år ca -% av lånestocken)

5 Hushållens totala tillgångar, reala tillgångar, skulder och sparande Andel av disponibel inkomst Total förmögenhet (exkl.kollektivt förs. spar.) Real förmögenhet Skulder Eget totalt sparande (höger skala) Bruttosoliditet för hushållen, några stora börsbolag och svenska banker Eget kapital i procent av totala tillgångar (exkl. kollektiva försäkringar, exkl. humankapital (!)) 7 Anm. Kollektivt försäkringssparande ca % av disponibel inkomst dec.. Källor: SCB och Riksbanken 7 Källor: Dagens Industri (soliditeten för börsbolag och svenska banker) och Riksbanken (hushållens soliditet). Finansiellt sparande i olika sektorer av BNP Nominella priser på villor och bostadsrätter Index, Jan =, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken 9 Källor: Valueguard och Riksbanken

6 Nominella priser på villor och bostadsrätter Index, Aug 7 =, säsongsrensade data Reala priser på villor och bostadsrätter Index, augusti 7 =, säsongsrensade data Liten ökning sedan hösten 7! Stresstest i realtid! Källor: Valueguard och Riksbanken Källor: Valueguard, SCB och Riksbanken Priser på villor och bostadsrätter i förhållande till disponibel årsinkomst Index, augusti 7 =, säsongsrensade data Boendeutgift som andel av disponibel inkomst Fall sedan hösten 7! Anm.: Bostadspriser deflaterade med årlig disponibel inkomst. Källor: Valueguard, SCB och Riksbanken Källa: SCB

7 Svensk -årig realränta Utlåning till hushåll och företag Årlig tillväxttakt, procent Nollkupong -årig real spotränta Hushåll Ränta på enskilda realobligationer med år till förfall Icke-finansiella företag Alla finansieringskällor, icke-finansiella företag Källor: Riksgäldskontoret och Riksbanken Källor: SCB och Riksbanken Påstående : Skuldsättningen problem? Bristfällig analys av risker: Hushållen skulder är på en nivå som gett problem i andra länder. Och? Andra faktorer bakom kriser i andra länder: Överhettad ekonomi Övervärderade bostäder relativt fundamenta Snabbt stigande bostadspriser Snabbt ökande skulder Dålig kreditprövning (betalningsförmåga, motståndskraft, subprime!) Spekulativt beteende, buy to let, etc. Hög belåningsgrad Låg bruttosoliditet hos låntagare Högt byggande Överoptimistiska förväntningar Dåligt kapitaliserade banker, stora off-balance-sheet-åtaganden Svårövervakad och svårreglerad finanssektor (jfr storbanker!) Lågt sparande Dåliga statsfinanser Bytesbalansunderskott Påstående : Skuldsättningen problem? Inget tröskelvärde för skulder (jfr Reinhart och Rogoff) Alla skulder är inte dåliga Om skulder är bra eller dåliga beror på vad de finansierar Sverige ser bra ut beträffande faktorer bakom kriser Påstående kan ifrågasättas Men det räcker med att påstående och inte håller för slutsatsen att man ska inte använda styrräntan för att begränsa skuldsättningen 7

8 Min slutsats Facit från penningpolitiken de senaste åren förskräcker: Mycket för låg inflation, mycket för hög arbetslöshet Penningpolitiken i Sverige ska stabilisera inflationen runt målet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå Penningpolitiken och styrräntan ska inte användas för att stabilisera hushållens skuldsättning Riksbanken ska inte bedriva bostadspolitik Om skuldsättningen är/blir ett problem, hantera med andra tillgängliga och effktiva medel Regeringen och Finansinspektionen har redan effektiva medel beträffande skuldsättningen och fler kan skapas/är på gång (Finanskriskommittén) 9 Extrabilder Stram penningpolitik i Sverige: Låg inflation och hög arbetslöshet Inflation i Sverige, euroområdet, Storbritannien och USA Arbetslöshet i Sverige och valda länder USA Euroområdet Storbritannien Sverige (KPIX/KPIF) Sverige (KPI) Österrike Nederländerna Norge Storbritannien USA Tyskland Sverige Anm. KPIX/KPIF för Sverige visar KPIX t.o.m. mars, därefter KPIF. För Storbritannien visas RPIX t.o.m., därefter KPI. För euroområdet visas HIKP. För USA visas PCE-deflatorn. Källa: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, IMF, OECD, Office for National Statistics, SCB och Riksbanken

9 Granska påstående : Styrräntan effektiv? Reala priser på villor och bostadsrätter Index, januari =, säsongsrensade data Effekt av p.e. högre ränta under ett år på bostadspriset, allt annat lika? P t bostadspriset år t, b t värdet av boendetjänsterna under år t P nuvärdet år av framtida boendetjänster T P db t t, dt t t ( i ) P b P i i p.e. %, P oförändr. P % i p.e. högre ränta under två år medför ungefär % lägre pris Detta visar ungefärlig storleksordning, liten effekt Källor: Valueguard, SCB och Riksbanken Priser på villor och bostadsrätter i förhållande till disponibel kvartalsinkomst Index, augusti 7 =, säsongsrensade data Hushållens bruttosoliditet Nettoförmögenhet som andel av totala tillgångar (exkl. kollektivt försäkringssparande), procent Fall sedan hösten 7! Anm.: Bostadspriser deflaterade med säsongrensad disponibel kvartalsinkomst. Källor: Valueguard, SCB och Riksbanken Källor: SCB och Riksbanken

10 Källa: Bernanke, Ben S. (), Monetary policy and the housing bubble, AEA meeting, January. 7 Källa: Bernanke, Ben S. (), Monetary policy and the housing bubble, AEA meeting, January. Penningpolitiska alternativ runt huvudscenariot inklusive effekter på skuldkvoten, april Omvärldsräntor enligt huvudscenariot. Långsiktig arbetslöshet, %. Effekter enligt Ramses, delvis förväntat. Effekt på skuldkvot enligt egna beräkningar Reporänta KPIF Penningpolitiken för stram sedan 997 Arbetslöshet och årlig KPI-inflation 97- och den långsiktiga Phillipskurvan Q Skuldkvot, procent av disponibel inkomst Arbetslöshet CPI inflation, Y/Y, percent. 99Q Q. p.e. 99Q 99Q. p.e. Huvudscenario Lägre ränta Högre ränta Unemployment, percent Källor: SCB, Riksbanken och egna beräkningar 9 Källa: Svensson, Lars E.O. (), The possible unemployment cost of average inflation below a credible target,

11 Average inflation in some countries Country Target Index Period Average Deviation Sweden (99-) CPI (99-) CPI Australia - (99-) CPI Canada (99-) CPI UK. (99-) RPIX (-) CPI -7.. (-) CPI -.. Euro zone (< ) (999-) HICP -. US ( ) (-) core CPI -. core PCE -.9

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi

Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi Sveriges Rikes Ständers Bank -talet Affärsbanker bildas 9 Monopol på sedelutgivning Stockholms universitet -- Lars E.O. Svensson Palmstruch

Läs mer

Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet

Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet Riksbankens roll, penningpolitiken och finansiell stabilitet Stockholms universitet 5 december 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur

Läs mer

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter

Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Svar till Andersson och Jonung de misstar sig på alla punkter Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Reviderad 2014-04-29 Fredrik Andersson och Lars Jonung framför kritik mot min analys av och mina

Läs mer

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet ANFÖRANDE DATUM: 2010-02-24 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson Umeå universitet SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson ANFÖRANDE DATUM: 2010-05-04 TALARE: Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson PLATS: Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Riksbankens och penningpolitiken

Riksbankens och penningpolitiken Riksbankens och penningpolitiken HHS 19 februari 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur Senaste penningpolitiska beslutet Om Riksbanken

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell NATIONALEKONOMISKA INSTUTIONEN Vid Lunds universitet Arash Saleh Tabari Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något

Läs mer

En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport

En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport Februari 2010 Titel: En bostadsbubbla kostar, Marknadsrapport, februari 2010 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 08-545 13 765 BKN:s

Läs mer

Hur stoppar vi trenden i hushållens skulder? Ett arbete på flera fronter

Hur stoppar vi trenden i hushållens skulder? Ett arbete på flera fronter Hur stoppar vi trenden i hushållens skulder? Ett arbete på flera fronter nr 3 2014 årgång 42 Riksbankens penningpolitik har under senare tid varit mycket omdebatterad. En viktig del av debatten har handlat

Läs mer

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Konjunkturläget mars 2015 67 FÖRDJUPNING Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Decenniet före finanskrisen 2008 2009 steg bostadspriserna snabbt i många OECD-länder.

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Lånar hushållen för mycket?

Lånar hushållen för mycket? Konjunkturläget juni 213 31 FÖRDJUPNING Lånar hushållen för mycket? Bostadspriserna och hushållens skulder har stigit snabbt sedan mitten av 199-talet, mycket snabbare än tidigare. Det finns en oro för

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den? ANFÖRANDE DATUM: 21--1 TALARE: Vice riksbankschef Martin Flodén PLATS: Saco, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 Fax +6 8 21 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Marknadsrapport Februari 2011 Titel: Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse, Marknadsrapport,

Läs mer

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden Marknadsrapport Oktober 211 Titel: Kortsiktiga hushåll i riskzonen - lärdomar för framtiden, Marknadsrapport, oktober 211 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer