Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (11) Sammanfattning och slutsatser Trots att skatter och avgifter bidrar till att skapa ett högt elpris för svenska hushåll, så är elanvändningen per person i Sverige hög jämfört med andra europeiska länder. En rapport från EU-kommissionen visade 2009 att svenska hushåll i snitt använder 3,0 procent av den disponibla inkomsten till att betala elräkningar. 1 Av EU-27-länderna är det bara Bulgarien som har en högre siffra, vilket till stor del förklaras av låga inkomster. Bakom den genomsnittliga siffran 3,0 procent döljer sig en fördelning, där somliga hushåll betalar en liten del av inkomsten i elräkningar, och andra en stor del. För att följa upp och fördjupa EU-kommissionens studie, undersöks därför i denna rapport hur stor del av den disponibla inkomsten som för olika hushållstyper boende i småhus går till elräkningar. Förklaringen till den höga svenska elkonsumtionen är historisk. Närhet till vattenkraft och utbyggnaden av kärnkraft har bidragit till förhållandevis låga elpriser i Sverige under lång tid. Industri och bebyggelse har naturligt nog anpassat sig till dessa förutsättningar. Under 80-talet uppmuntrades byggandet av hus som värms med direktverkande el. Det fanns till och med statliga stöd för det. Med de väsentligt högre elpriser som är ett resultat av bland annat en hög svensk elskatt, en prishöjande effekt från utsläppsrätter och att andra europeiska länders efterfrågan på el släppts in på den nordiska marknaden, så har hushållens och industrins kostnader stigit. Denna undersökning syftar till att ta reda på hur stor andel av småhusägarnas inkomster som går till elräkningar 2, i de fall de helt eller delvis värmer huset med el. Undersökningen visar att ett småhushåll som använder kwh om året betalar lite under 8 procent av hushållets sammanlagda disponibla inkomst i elräkningar. Den genomsnittliga elräkningen för typhuset är kronor om året. Den hushållstyp som betalar störst andel av den disponibla inkomsten 20 procent till elräkningar är ensamboende kvinnor i småhus (beräknat på det beskrivna typhuset). Det finns uppskattningsvis hushåll av typen ensamboende kvinnor i småhus som värmer med el, och av typen ensamboende män i Eller i de fall husen värms med kombinationer av el och andra värmekällor hur stor del av inkomsten som går till hushållsel, el för uppvärmning och varmvatten samt den kompletterande värmekällan.

3 3 (11) småhus som värmer med el. I snitt betalar dessa sammanlagt hushåll nära 17 procent av den disponibla inkomsten i elräkningar. Metod Den kundkategori som undersöks är Energimarknadsinspektionens typkund småhusägare med årlig användning om kwh. Det är en villa som värmer med el, men inte nödvändigtvis direktverkande el, utan även exempelvis värmepump, eller el i kombination med olja eller biobränsle. Data om inkomster per hushållstyp kommer från SCB:s databas FASIT, där SCB gjort en prognos för Uppgifter om antal hushåll med hushållstyp kommer från SCB:s databas HEK. 3 Data om energianvändning i småhus kommer från SCB:s publikation med samma namn (2010). 4 HEK-databasen innehåller uppgifter om antal hushåll boende i småhus, fördelat på ålder och kön. Ålderskategorierna i FASIT överensstämmer inte perfekt med dem i HEK, varför siffrorna har anpassats något. Anpassningen har skett enligt antagandet att antalet hushåll inom respektive ålderskategori är jämnt fördelade över varje årtal. Om det finns 1000 personer i kategorin 20-29, så antas det alltså finnas 500 personer i kategorin HEK-databasen inkluderar personer från 18 år, medan FASIT börjar vid 20 år. Det innebär ett (sannolikt litet) fel i matchningen av data. Från SCB:s HEK-databas hämtas data över totala antalet personer i småhus efter ålder och kön. Från databasen FASIT hämtas data över personers inkomster, civilstatus och antal barn (hushållstyp). När dessa matchas ihop antas ålders- och könsfördelning i respektive hushållstyp vara densamma som den är för populationen boende i småhus i övrigt. Det vill säga: Om 50 procent av de kvinnor mellan som bor i småhus är i åldern år, så antas även 50 procent av de ensamboende kvinnor mellan som bor i småhus (vilket det finns en separat uppgift om) vara i det ålderspannet. Antal personer i övriga hushåll antas vara 1,5. I hushåll med 2+ barn antas 2,5 barn; 3+ antas betyda 3,5 barn. Inkomstuppgiften för övriga hushåll är ett ovägt genomsnitt av övriga sammanboende hushåll och övriga ensamstående hushåll Se avsn5ttet om fördjupad metod för mer precisa källhänvisningar.

4 4 (11) Den genomsnittliga elräkningen antas vara kronor per år. Den siffran kommer från rapporten Elpriser, skatter och avgifter 2011, som finns tillgänglig på Kort sammanfattning av den rapporten: Den förväntade årliga elräkningen beräknas för ett småhus med en genomsnittlig användning om kwh per år. Användningen antas vara något högre i norr och något lägre i syd, men i snitt vägas samman till kwh. Huruvida typhuset är representativt går att bilda sig en ungefärlig uppfattning om. I SCB:s publikation Energistatistik för småhus anges att cirka småhus värms med el eller olika kombinationer av el och olja eller biobränsle. Cirka småhus värms med enbart olja, enbart biobränsle, fjärrvärme eller övriga uppvärmningssätt. 6 Den genomsnittliga årliga elanvändningen i småhus som helt eller delvis värmer med el anges vara kwh. 7 Hus som värmer helt med el använder i genomsnitt (direktverkande) respektive (vattenburen) kwh per år. Hus som värms med kombinationer har lägre elanvändning. Att anta en elanvändning om kwh per år passar således de tidigare husen bättre. Småhusägare som värmer med en kombination av el och annat har tillkommande utgifter för exempelvis olja eller pellets. För att uppskatta kostnaden för värme och varmvatten som helhet är det därför rimligt att anta en högre elanvändning (som en slags proxy för annan energianvändning).. Skillnaderna i kostnad per kwh för olika värmekällor är tämligen små, varför felet som följer av en sådan förenkling är litet. 8 Användandet av det av Energimarknadsinspektionen definierade typhuset med en årlig användning på kwh förefaller således rimligt. 9 Ett förtydligande av vad tabellerna nedan visar är således att sifforna är en uppskattning av den andel av den disponibla inkomsten som går till hushållsel, uppvärmning och varmvatten för hus som helt eller delvis värms med el Avrundningar kan innebära små fel i totalsiffrorna. 7 Tabell Energimarknadsinspektionens rapport jämför kostnader för olika värmekällor. Skillnaderna är så pass små att förenklingen påverkar resultatet mycket litet. 9 En alternativ metod hade varit att anta lägre elkonsumtion för mindre hushåll. Hushållets storlek påverkar dock mest hushållselen, som står för en liten del av den totala elkonsumtionen. Det är också tänkbart att det finns ett omvänt samband, eftersom varje hushållsmedlem värmer upp huset med kroppsvärme. I syfte att få ett lättolkat resultat har vi bortsett från detta.

5 5 (11) Av detta följer att vi implicit antagit att de som bor i detta typhus är som folk är mest, det vill säga är sammanboende eller ensamboende och har barn i samma utsträckning som resten av den småhusägande populationen. Uppvärmningsformen antas alltså inte påverka civilstatusen eller fertiliteten. Det innebär att sedan HEK-databasens data har sorterats om i de kategorier som passar FASITs data om inkomster per hushållstyp, så antas cirka två tredjedelar av respektive hushållstyp bo i hus som värms helt eller delvis med el. Därav följer den uppskattning av antalet hushåll per hushållstyp i småhus som värms med el. Resultat Tabellen på nästa sida redovisar resultaten. Tabellen längst till höger är en uppskattning av hur många hushåll i respektive hushållstyp som bor i ett småhus som helt eller delvis värms med el. Det är dessa hushåll som antas använda kwh om året. Övriga hushåll värmer sina hus på annat sätt, varför det är troligt att de har lägre elräkningar, men å andra sidan högre olje-, pellets- eller fjärrvärmeräkningar.

6 6 (11) Hushållstyp (boende i det definierade typhuset)) Elräkningens andel av disp ink Antal hushåll i småhus (uppskattning i tusental) varav i hus som helt eller delvis värms med el (uppskattning i tusental) ensamboende kvinnor % ensamboende kv % 3,4 2 ensamboende kv % 12,2 8 ensamboende kv % 26,4 17 ensamboende kv % 26,1 17 ensamboende kv % 62,6 41 ensamboende kv 75-21% 45,4 30 ensamboende män % ensamboende män % 6,9 5 ensamboende män % 22,7 15 ensamboende män % 47,5 31 ensamboende män % 51,9 34 ensamboende män % 48,6 32 ensamboende män75-20% 32,4 21 sammanboende utan barn 5,5% sammanboende ,9% 17,9 12 sammanboende ,0% 61,3 41 sammanboende ,6% sammanboende ,5% sammanboende ,2% sammanboende 75-8,3% sammanboende m 1 barn 4,1% sammanboende m 2 barn 3,3% sammanboende m 3+ barn 2,9% ensamstående kv m 1 barn 9,7% 27,4 18 ensamstående kv m 2+ barn 6,4% 22,0 15 ensamstående män m 1 barn 7,8% 9,5 6 ensamstående män m 2+ barn 4,8% 5,2 3 Övriga hushåll 8,0%

7 7 (11) Villaägarnas förslag till lösning Elräkningen är en tung kostnad för småhusägarna. Höga elpriser leder med nödvändighet till minskat sparande och/eller minskad konsumtion av andra varor. Det gör hushållen mer finansiellt sårbara. På sikt innebär även lågt privat sparande en lägre tillväxttakt i ekonomin som helhet. Eftersom höga elpriser är ett politiskt problem efterlyser Villaägarna en politisk lösning. Ett sätt att sänka hushållens kostnader är att sänka elskatten. Reformen kan finansieras genom att höja skatten för kraftbolagen. En sådan skatteväxling påverkar vare sig statsbudgeten, elpriset eller utsläppen av koldioxid, eftersom dessa bestäms av systemet med utsläppsrätter. Sänkt elskatt skulle gynna hushåll med små marginaler. Ekonomisk forskning visar att dessa hushåll tenderar spendera mer och sparar mindre av en tillkommande inkomst. Sänkt elskatt skulle således leda till högre konsumtion, vilket i sin tur skulle vara en draghjälp för konjunkturen bidra till tillväxt. Systemet med utsläppsrätter höjer elpriserna och vinsterna för kraftbolagen med över 10 miljarder om året, bara på den svenska marknaden. En skatteväxling kan kompensera kunderna för detta, och vore ett sätt för politikerna att ta ansvar för denna bieffekt av utsläppsrätterna. I ljuset av detta är det relevant att fråga om regeringen tycker att skattebördan på energisektorn är rättvist fördelad mellan konsument och producent. Om inte, så är det dags att fördela om den.

8 8 (11) Bilaga: Fördjupad metod Uppgifter om antal hushåll boende i småhus hämtas från HEK enligt länk ovan. Tabellen ser ut enligt nedan. Klicka på länken för att se göra tabellen större. Hushållen fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent Hyresrätt 2:a Småhus Flerbostadshus hand Särskilt boende Övrigt Samtliga Antal i tusental Hyresrätt 1:a Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt 1:a hand Bostadsrätt hand Ensamboende 14,1 ±1,3 1,1 ±0,3 3,3 ±0,7 22,7 ±1,3 47,9 ±1,9 2,9 ±0,7 3,2 ±0,7 4,8 ±0, ±45-64 år 10,4 ±1,5 0,7 ±0,3 3,5 ±1,0 21,5 ±1,6 53,3 ±2,4 4,5 ±1,0.. 6,0 ±1, ±45 Kvinnor 9,1 ±2,2 0,5 ±0,4 2,5 ±1,3 21,5 ±2,6 54,6 ±3,6 5,2 ±1,7.. 6,6 ±1, ±27 Män 11,3 ±2,1 0,9 ±0,5 4,2 ±1,4 21,5 ±2,3 52,4 ±3,2 4,0 ±1,3.. 5,6 ±1, ± år 20,5 ±2,6 1,6 ±0,7 2,9 ±1,1 24,9 ±2,2 38,4 ±3,0 0,1 ±0,2 8,9 ±1,8 2,6 ±1, ±27 Kvinnor 16,3 ±2,9 1,6 ±0,8 3,3 ±1,5 26,3 ±2,8 41,0 ±3,7 0,2 ±0,3 9,3 ±2,3 2,0 ±1, ±16 Män 29,4 ±5,1 1,6 ±1,2 2,1 ±1,7 21,8 ±3,8 33,1 ±5,3 0,0 ±0,0 7,9 ±3,0 4,0 ±2, ±16 Sammanboende utan barn 50,7 ±1,7 2,0 ±0,4 2,2 ±0,6 17,3 ±1,1 22,8 ±1,6 0,5 ±0,3 0,1 ±0,1 4,5 ±0, ±21-64 år 47,2 ±2,3 2,1 ±0,6 2,5 ±0,8 17,6 ±1,5 24,9 ±2,2 0,8 ±0,4.. 4,8 ±1, ± år 55,7 ±2,7 1,7 ±0,5 1,6 ±0,7 17,0 ±1,7 19,7 ±2,3 0,1 ±0,2 0,2 ±0,3 3,9 ±1, ±15 Ensamstående med barn 19,7 ±2,7 2,7 ±1,2 4,9 ±1,2 14,8 ±2,6 53,6 ±3,4 2,1 ±1,0 0,0 ±0,0 2,3 ±0, ±11 Sammanboende med barn 60,3 ±1,9 2,5 ±0,5 2,6 ±0,7 12,0 ±1,1 18,5 ±1,6 0,4 ±0,3 0,0 ±0,0 3,6 ±0, ±14 1 barn 47,2 ±3,5 3,2 ±1,0 3,5 ±1,4 17,5 ±2,3 24,5 ±3,2 0,4 ±0,5 0,0 0,0 3,7 ±1, ±17 2 barn 68,6 ±2,7 2,5 ±0,8 1,7 ±0,8 9,7 ±1,5 13,7 ±2,2 0,4 ±0,4 0,0 0,0 3,4 ±1, ±18 3+ barn 64,3 ±4,8 1,0 ±0,9 3,6 ±1,8 7,4 ±2,4 19,5 ±4,1 0,3 ±0,5 0,0 0,0 3,9 ±1, ±10 Övriga hushåll 48,6 ±3,2 1,9 ±0,7 2,3 ±1,1 11,1 ±1,8 28,0 ±3,0 0,6 ±0,5 0,0 ±0,0 7,5 ±1, ±14 Samtliga hushåll 34,0 ±0,8 1,7 ±0,2 2,9 ±0,4 18,3 ±0,6 35,4 ±1,0 1,7 ±0,3 1,5 ±0,3 4,5 ±0, ±30 Antal i tusental ±30. Uppgift kan inte förekomma i denna undersökning då uppgift om särskilt boende inte har noterats för personer under 65 år... Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges. Värdet till höger om ± anger ett 95 % konfidensintervall omkring punktskattningen. Procentsiffrorna i samtliga tre kolumner för småhus läggs samman och multipliceras med det totala antalet hushåll, vilket ger följande tabell. Antal hushåll (HEK), i tusental i småhus 2010 ensamboende utan barn 386 ensamboende utan barn, kvinnor år 68 ensamboende utan barn, män år 129 ensamboende utan barn, kvinnor 65+ år 108 ensamboende utan barn, män 65+ år 81 sammanboende utan barn 616 sammanboende utan barn, år 345 sammanboende utan barn, 65+ år 270 ensamstående med barn 64 sammanboende med 1 barn 161 sammanboende med 2 barn 291 sammanboende med 3+ barn 104 övriga hushåll 146 samtliga hushåll 1768

9 9 (11) HEK presenterar även nedanstående tabell över ålderstrukturen hos personer boende i småhus. Undersökningsåret är Ålderstrukturen bland boende i småhus antas vara oförändrad idag. Totalt Antal i tusental Antal i småhus 0-19 år 68, år 29, Kvinnor 28, Män 29, år 59, Kvinnor 61, Män 58, år Kvinnor 62, Män 67, år 59, Kvinnor Män 64, år 39, Kvinnor 32, Män 49, Samtliga 57, Kvinnor 55, Män 59, Tabellen nedan beskriver hur statistiken från HEK har bearbetats för att passa de hushållskategorier som används i FASIT. 10

10 10 (11) Inkomst per konumtionsenhet FASIT 2011 Inkomst per hushåll Elräkning ens andel av disp ink Viktad procent Antal hushåll i helt eller delvis el Hushållstyp Antal hushåll i småhus Samtliga ensamboende kvinnor (18-64) kr 20% 45 ensamboende kv , kr 23% 0, ensamboende kv , kr 16% 0, ensamboende kv , kr 14% 0, ensamboende kv , kr 13% 0, ensamboende kv ensamboende kv , kr 20% 0, ensamboende kv , kr 21% 0, ensamboende män (18-64) kr 15% 85 ensamboende män , kr 19% 0, ensamboende män , kr 14% 0, ensamboende män , kr 12% 0, ensamboende män , kr 13% 0, ensamboende män ensamboende män , kr 18% 0, ensamboende män , kr 20% 0, sammanboende utan barn (18-64) kr 5% 228 sammanboende , kr 7% 0, sammanboende , kr 5% 0, sammanboende , kr 5% 0, sammanboende , kr 5% 0, sammanboende utan barn sammanboende , kr 6% 0, sammanboende , kr 8% 0, sammanboende m barn sammanboende m 1 barn kr 4% 0, sammanboende m 2 barn kr 3% 0, sammanboende m 3+ barn kr 3% 0, Ensamstående m barn ensamstående kv m barn ensamstående kv m 1 barn , kr 10% 0, ensamstående kv m 2+ barn , kr 6% 0, ensamstående män m barn ensamstående män m 1 barn , kr 8% 0, ensamstående män m 2+ barn , kr 5% 0, Övriga hushåll kr 8% 0, Övriga sammanboende hushåll Övriga ensamstående hushåll Samtliga 0-19 år Summa ,7% De feta sifforna i kolumnen Antal hushåll i småhus är HEK-databasens. Dessa totalsiffror har sedan fördelats över ålderspannen enligt de proportioner som återfinns i tabellen över åldersstrukturer i småhus ovan (även den från HEK). Röda siffror anger ovägt medelvärde. Skuggade siffror finns med som referens från HEK, men skuggas eftersom det saknas en koresponderande uppgift från FASIT.

11 Uppgifter om i vilken utsträckning småhusen värms med el har hämtats från rapporten Energistatistik i småhus 2010 från Energimyndigheten. Tabellen nedan har använts för att beräkna hur stor andel av småhusen som värms helt eller delvis med el. Siffrorna under rubriken använt uppvärmningssätt är de relevanta. 11 (11)

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Reform för lägre elkostnader för konsumenter Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Inledning Villaägarnas Riksförbund har utvecklat ett par förslag som sänker kostnaderna för konsumtion av el utan att

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Energistatistik för småhus 2014

Energistatistik för småhus 2014 Energistatistik för småhus 2014 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2014 ES 2015:06 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program Reviderat av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Energistatistik för småhus 2012

Energistatistik för småhus 2012 Energistatistik för småhus 2012 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2012 ES 2013:05 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning

Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader 050907

Läs mer

Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg?

Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg? Gör det själv! Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg? Göteborgs klimatmål: En hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Hur långt kan vi nå? Var hamnar vi med dagens politik? Övergripande

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012 Summary of energy statistics for dwellings and nonresidential premises for 2012 ES 2013:06 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Statistik om byggnadsbeståndet, dess energianvändning och egenskaper. Fokus: Kommun. Vad finns? Vad saknas? Utvecklingsidéer

Statistik om byggnadsbeståndet, dess energianvändning och egenskaper. Fokus: Kommun. Vad finns? Vad saknas? Utvecklingsidéer Statistik om byggnadsbeståndet, dess energianvändning och egenskaper Fokus: Vad finns? Vad saknas? er Har du nångång ställt dig frågan Hur kan jag beskriva hela värmemarknaden i min kommun? Hur stor är

Läs mer

Energistatistik för småhus 2007

Energistatistik för småhus 2007 Energistatistik för småhus 2007 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2007 ES 2009:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF)

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) PM 1 (5) 2015-12-21 Johan Lindberg Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik 019-17 60 64 Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) Den nya totalräknade inkomstfördelningsstatistiken

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

1 Kostnader för olika aktörer av kärnkraftbortfallet förra vintern

1 Kostnader för olika aktörer av kärnkraftbortfallet förra vintern Miljoner SEK UPPDRAG Kärnkraftsföretagens vinster Q1 år 21 UPPDRAGSNUMMER 546577 UPPDRAGSLEDARE Kaj Forsberg UPPRÄTTAD AV Pär Lydén, Per Erik Springfeldt och Kaj Forsberg DATUM 1 Kostnader för olika aktörer

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

Energistatistik för småhus 2013

Energistatistik för småhus 2013 Energistatistik för småhus 2013 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2013 ES 2014:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona Agneta Persson agneta.persson@wspgroup.se 2014-03-13 Innehåll: Metodik Scenarier Regionalekonomisk analys Översikt samhällsekonomiska

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Svar på regeringsuppdrag 1 (8) Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Om denna rapport Indikatorerna i denna rapport är ett urval av de som presenterades i svar på

Läs mer

Sörmland och EU:s Lissabonstrategi

Sörmland och EU:s Lissabonstrategi Sörmland och EU:s Lissabonstrategi en jämförelse av Sörmland, Sverige och EU inom tillväxt, ekonomi, sysselsättning, arbetslöshet, miljö och utbildning - Enheten för Näringslivsutveckling - Sörmland och

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm- Landskrona Agneta Persson agneta.persson@wspgroup.se 215-6-17 Renare, rikare, hållbarare! 1 Innehåll: à Metodik à Scenarier à Regionalekonomisk

Läs mer

projektinriktad forskning och utveckling Bebyggelsens energianvändning

projektinriktad forskning och utveckling Bebyggelsens energianvändning projektinriktad forskning och utveckling 2005-08-28 Bebyggelsens energianvändning 1993-2003 Uppföljning av från 1995 års energikommission, för Boverkets projekt Energieffektivisering 1. Introduktion Denna

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2016

Finanspolitiska rådets rapport 2016 Finanspolitiska rådets rapport 216 John Hassler (ordförande) Yvonne Gustavsson (vice ordförande) Hilde C. Bjørnland Harry Flam Cecilia Hermansson Oskar Nordström Skans 1 Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Grön skatteväxling. Policysammanfattning. Teoretisk bakgrund. FORES 2012 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson

Grön skatteväxling. Policysammanfattning. Teoretisk bakgrund. FORES 2012 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson FORES 212 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson Grön skatteväxling Policysammanfattning Teoretisk bakgrund Målet med en grön skatteväxling är inte att öka det totala skattetrycket utan att förändra strukturen

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER?

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? 1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? VILLAÄGARNA STOCKHOLM DEN 7 OKTOBER 2011 Sweco Energuide AB Energy Markets 1 Rapporttitel: Hur har EU ETS påverkat kraftindustrins vinster? Beställare:

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2015

Inkomstfördelning och välfärd 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2015:5 Publicerad: 5-11-2015 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2015 I korthet - Ålands välfärdsnivå

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

PwC:s Energiprisindex april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy april 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR UPPSALA LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Den svenska värmemarknaden

Den svenska värmemarknaden Den svenska värmemarknaden 16-5-24 Lite fakta om värmemarknaden Värmemarknaden 94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2, miljoner småhus Lokaler 23 Industri, konv uppvärmda 7 Småhus 37 Tillkommer

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010 Summary of energy statistics for dwellings an non-residentional premises for 2010 ES 2011:11 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer