INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE"

Transkript

1 INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson

2 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge 2

3 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge BAKGRUND Trygghetsbostäder är till för äldre som vill ha ett tryggare boende men som inte har så stora behov av vård att man behöver plats i något av äldreomsorgens särskilda boenden. Lägenheterna är så planerade att äldre kan bo kvar även om de drabbas av en funktionsnedsättning som kräver hjälp vid förflyttning. I trygghetsboendet skall finnas tillgång till en gemensamhetslokal i eller i omedelbar närhet av boendet, trygghetslarm och personal vissa tider varje dag som ordnar med samvaro och gemensamma aktiviteter. Det ska även finnas utrymmen för gemensamma måltider men det behöver inte finnas någon restaurang. I hyran ingår kostnader för gemensamhetslokal och personal. För trygghetslarmet betalar den boende en avgift till kommunen enligt kommunens taxa. Det går att söka bostadsbidrag för trygghetsboende. I nuläget finns inga trygghetsbostäder i Huddinge kommun. Inför planeringen av olika boendeformer för äldre i framtiden har kommunen gjort en enkät om intresset för trygghetsbostäder bland kommunens äldre invånare. Enkäten har genomförts av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK). FÄLTARBETET Undersökningen har genomförts som en postal enkät till ett slumpmässigt urval av 1000 kommuninvånare i åldrarna år. Enkäten skickades ut v 19 och avslutades v 24. Under insamlingsperioden genomfördes en påminnelse. Svarsfrekvensen uppgår till 76 procent. Svarsfrekvensen skiljer sig inte mellan åldersgrupperna år, år och år. Enkäten har mött god respons överlag. Resultat fältarbetet Urval 1000 Flyttat, Urvalsfel 12 Nettourval % Svar % Vägran 6 1% Ej svar % Eftersom undersökningen är en urvalsundersökning omges procenttalen med en viss statistisk osäkerhet. För procenttal kring 50 procent är den störst och uppgår till +/- 4 procentenheter. Procenttalen 20/80 procent omges med osäkerhetsintervallet +/- 3 procentenheter. Det innebär att om andelen som kan tänka sig flytta till trygghetsboende är 20 procent så ligger det sanna värdet mellan 17 och 23 procent. Osäkerhetsintervallet ökar när antalet svar minskar. Procenttal för uppfattningarna hos män respektive kvinnor omges med ett osäkerhetsintervall på +/- 5 procent vid procenttal kring 50 procent. 3

4 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge NÅGOT OM DE SOM SVARAT Det är en knapp övervikt av kvinnor bland de svarande. En fjärdedel av de svarande är mellan 75 och 80 år. Två av tre är sammanboende. Andelen ensamboende ökar med stigande ålder och är 42 procent i den äldsta åldersgruppen. Varannan bor i eget hus, var femte i hyresrätt och resten i bostadsrätt. Bland de boende i hyresrätt är 63 procent ensamboende. I bostadsrätt är motsvarande andel 36 procent. Bland de som bor i småhus är det stora flertalet sammanboende, 83 procent. Andelen svarande uppdelat på bakgrundsvariabler % Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Andelen äldre (65- år) enligt befolkningsstatistiken varierar mellan kommundelarna från 8 procent i Flemingsberg till 16 procent i Sjödalen/Fullersta. Det är också den befolkningsrikaste kommundelen med en stor andel boende i småhus (45 procent). Stuvsta/Snättringe och Segeltorp är utpräglade småhusområden. Fördelningen bland de svarande på bostadsområde stämmer ganska väl med hur andelen åringar fördelar sig på kommundelar. Det är bara i Stuvsta/Snättringe som andelen svarande skiljer sig i någon högre grad (22 procent av de svarande jämfört med 17 procent av de boende). De svarandes uppfattningar kan alltså sägas väl representera uppfattningarna bland boende i olika delar av kommunen. 4

5 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge RESULTATREDOVISNING Intresset för att flytta till trygghetsboende påverkas naturligtvis av vilken boendekostnad det kan medföra. I enkäten ställs en fråga som beskriver förutsättningar och hyresnivå för en trygghetsbostad. Frågan är formulerad så här: För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring kr per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur der du på den hyran? Uppfattning om hyresnivån kr/månaden för en trygghetsbostad (2 rok) 3% 29% 68% Ej svar Godtagbar För hög Två av tre anser att en sådan hyresnivå är för hög. Uppfattningen om hyresnivån skiljer sig inte mellan män och kvinnor eller mellan olika åldersgrupper. Ensamstående anser i något högre grad än sammanboende att hyresnivån är för hög, 74 procent jämfört med 64 procent. Andelen som anser att hyresnivån är godtagbar är störst bland boende i eget hus, 36 procent och lägst bland boende i hyresrätt, 19 procent. Trots tveksamheten till den angivna hyresnivån är det många som kan reflektera att flytta till ett trygghetsboende. Boendeformen tycks intressera. Var femte svarar att de helt säkert kan tänka sig att flytta till ett sådant boende, 62 procent att de kanske kan tänka sig det medan endast en minde andel, 16 procent, inte alls kan tänka sig det. Andelen som inte alls kan tänka sig ett trygghetsboende skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är dock något högre andel kvinnor som svarar att de helt säkert kan tänka sig ett trygghetsboende. Det har troligen att göra med ålder. Andelen som kan tänka sig trygghetsboende är störst i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor är högre än i åldersgrupperna år. Intresset för trygghetsboende är något större bland gifta/samboende än bland ensamstående. Största andelen som säger nej till trygghetsboende finns bland boende i hyresrätt, 27 procent. I gruppen som svarar nej tycks hyresnivån vara avgörande, nio av tio anser att den är för hög. 5

6 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? % Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Uppfattningen om hyresnivån påverkar hur bestämd uppfattning man har. Andelen som kanske kan reflektera på ett trygghetsboende skiljer sig inte mellan dem som tycker hyresnivån är för hög och de som tycker den är godtagbar. Bland de som tycker hyresnivån är godtagbar svarar en mycket liten andel nej, Var tredje är beredd att flytta till trygghetsboende. Om man tycker hyresnivån är för hög minskar intresset och drygt var femte svarar nej. Intresset för trygghetsboende bland boende i olika kommundelar Kommundel Ja helt säkert Ja kanske Nej Vet ej 100 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Intresset för trygghetsboende är ungefär lika stort i alla kommundelar. Bland boende i småhusområdena är det något större än i övriga områden. 6

7 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge De som är intresserade och kan tänka sig trygghetsboende har fått följdfrågor när i tiden det är aktuellt, vilken eller vilka kommundelar som är intressanta och vilken upplåtelseform man är intresserad av. Sju av tio svarar att ett trygghetsboende för dem ligger minst fem år fram i tiden. Var femte ser det inom en tidshorisont på 3-4 år medan det för var tionde är aktuellt inom 1-2 år. När tror man att en flytt till trygghetsboende är aktuellt Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende 2% 9% 20% Ej svar 69% Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Bland de som svarat att de helt säkert kan tänka sig flytta till trygghetsboende (19 procent) tror var fjärde att det ligger inom 1-2 år sikt och lika många på 3-4 års sikt. Bland de som svarat att de kanske kan tänka sig trygghetsboende ligger tidshorisonten för tre av fyra minst fem år framåt. Tidshorisonten för när ett trygghetsboende kan bli aktuellt påverkas av åldern. Bland åringar är det 17 procent som tror det kan bli aktuellt inom mindre än fem år, bland åringar 27 procent och bland åringarna 52 procent. Tidshorisont för ev trygghetsboende efter ålder Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Tidshorisont år år år Samtliga Om 1-2 år Om 3-4 år Om fem år eller senare Ej svar Summa Tre av fyra gifta/samboende tror att tidpunkten för ett trygghetsboende ligger längre bort än fem år. Bland ensamstående är det en större andel som tror det ligger inom fem år (40 procent). Eftersom gruppen samboende är större än gruppen ensamstående är det ändå fråga om ett större antal gifta/samboende som tror att trygghetsboende kan bli aktuellt för dem (101 av de svarande jämfört med 74). För en del av dem kan naturligtvis hushållssituationen ha ändrats tills det blir aktuellt. 7

8 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge På frågan var man kan tänka sig att bo inom kommunen blir svaret oftast i Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Sjödalen/Fullersta 53 Stuvsta/Snättringe 39 Segeltorp Trångsund Skogås Flemingsberg Vårby 4 5 Bland de som helt säkert kan tänka sig att flytta till trygghetsbostad är andelarna för Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe ännu högre, 64 respektive 42 procent. Var tredje svarar att de kan tänka sig två kommundelar och 10 procent tre eller flera. Intresset tyder dock på att många vill bo kvar i den kommundel man nu bor i. Med undantag av boende i Flemingsberg och Vårby är det omkring 90 procent som nämner den egna kommundelen som en av dem man kan tänka sig ett trygghetsboende i. Vilken kommundel man önskar trygghetsboende efter nuvarande bostadsområdei Nuvarande: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/- Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/- Snättringe Vårby Önskat: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby % Sjödalen/Fullersta är populärast bland både män och kvinnor, olika åldersgrupper, gifta/samboende och ensamstående samt bland boende i flerbostadshus och eget hus. I samtliga grupper är andelen som anger denna kommundel större än andelen av de svarande som bor i den (22 procent). 8

9 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Den upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende är hyresrätt. Därnäst intressantast är bostadsrätt medan alternativet kooperativ hyresrätt är intressant för var tionde. Att notera är att var femte inte kan ta ställning till vilken upplåtelseform de föredrar. Upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt 28 Vet ej Intresset för de olika upplåtelseformerna skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är också liten skillnad mellan åldersgrupper. Hyresrätt är intressantast för såväl gifta/samboende som för ensamstående. Intresset är dock större i den senare gruppen. Åtta av tio som bor i hyresrätt vill också ha en trygghetsbostad med hyresrätt. Det vill också var annan som idag bor i bostadsrätt och fyra av tio som bor i eget hus. Intresse för upplåtelseform efter nuvarande bostad Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Nuvarande: Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Samtliga Önskat: Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej/ej svar

10 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge SAMMANFATTANDE KOMMENTAR I Huddinge kommun bor cirka invånare i åldern Av dessa har var tionde deltagit i en enkät för att kartlägga intresset för särskilt trygghetsboende för äldre i kommunen. Responsen på enkäten har varit god och ger ett bra underlag för att bedöma intresset. En viktig faktor för intresse och möjlighet att flytta till trygghetsbostad är boendekostnaden. En uppskattad hyra på kr/månad för två rum och kök anser två av tre för hög. Den tycks dock inte avskräckande hög eftersom endast 16 procent med bestämdhet inte kan tänka sig flytta till trygghetsboende. Det kan finnas andra skäl att avstå, men bland dem som tycker hyresnivån är för hög svarar nio av tio nej vilket tyder på att kostnaden påverkar intresset.. Var femte visar ett klart intresse av att flytta till trygghetsboende, sex av tio svarar att de kanske kan tänka sig sådant boende i framtiden. För dem som är mest intresserade (19 procent) är det inom nära framtid för var fjärde (inom 1-2 år). De flesta nämner att de kan tänka sig ett trygghetsboende i den egna kommundelen. Mest populär är annars kommundelen Sjödalen/Fullersta som varannan nämner. Trygghetsbostaden kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller som kooperativ hyresrätt. Varannan som kan tänka sig flytt till trygghetsbostad väljer hyresrätt, drygt var fjärde bostadsrätt och var tionde kooperativ hyresrätt. Ganska många har inte någon bestämd uppfattning om upplåtelseform i dagsläget. Om resultaten skulle användas för att beräkna efterfrågan på trygghetsbostäder innebär resultatet att uppskattningsvis äldre allvarligt skulle reflektera på ett sådant boende. För flertalet ligger tidshorisonten för trygghetsboende mer än fem år framåt i tiden. Motsvarande 250 till 550 personer uppger att de har ett intresse för trygghetsboende som ligger 1-2 år framåt i tiden och lika många 3-4 år framåt i tiden. 10

11 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Summa Antal svar USK, juni 2011

12 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej Antal svar USK, juni 2011

13 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge efter bostadsområde Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Ja, helt säk Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år Summa Antal svar

14 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Flemingsbe Segeltorp Sjödalen/Fu Skogås Trångsund Stuvsta/Snä Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ Vet ej Antal svar

15 Bakgrundsdata om de svarande Andel % Kön Kvinna 54 Man 46 Åldersgrupp år år år 25 Hushållstyp Ej svar 1 Gift/sambo 67 Ensamstående 32 Boendeform Ej svar 1 Hyresrätt 21 Bostadsrätt 29 Eget hus 48 Andra hand/ inneboende 1 Bostadsområde Flemingsberg 7 Segeltorp 12 Sjödalen/Fullersta 29 Skogås 12 Trångsund 10 Stuvsta/Snättringe 22 Vårby 8 USK, juni 2011

16 på uppdrag av Enkät om intresse för trygghetsbostäder Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Skicka in ditt svar i bifogade portofria svarskuvert. Om du har några frågor är du välkommen att ringa till USK på telefon Du kan även skicka e-post till 1. Är du kvinna eller man? 1 Kvinna 2 Man 2. Vilket år är du född? År Är du gift/sambo eller ensamstående? 1 Gift/sambo 2 Ensamstående 4. I vilken typ av bostad bor du idag? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Eget hus 4 Hyr i andra hand, är inneboende, etc 5. I vilken del av Huddinge bor du? 1 Flemingsberg 2 Segeltorp 3 Sjödalen / Fullersta 4 Skogås 5 Trångsund 6 Stuvsta / Snättringe 7 Vårby

17 6. För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring 7500 kronor per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur ser du på den hyran? 1 Godtagbar 2 För hög 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? 1 Ja, helt säkert Fortsätt till fråga 8 2 Ja, kanske Fortsätt till fråga 8 3 Nej Fråga 8-10 behöver ej besvaras 8. När tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? 1 Om 1-2 år 2 Om 3-4 år 3 Om fem år eller senare 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Flera alternativ kan anges. 1 Flemingsberg 1 Segeltorp 1 Sjödalen / Fullersta 1 Skogås 1 Trångsund 1 Stuvsta / Snättringe 1 Vårby 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostaden vore mest intressant för dig? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Kooperativ hyresrätt 4 Vet ej Tack för din medverkan!

18 USK AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom områdena statistik, prognoser, undersökningar och ut redningar. Som ex pert p å S tockholm e rbjuder USK bland a nnat fa kta o ch k valif icerat b eslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionen. USK är från den 1 juni 2011 en del av Sweco-koncernen. Box 8320, Stockholm Besöksadress: Kaplansbacken 10 Telefon: Fax: E-post:

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN Avsedd för Utredningen om äldres boende Datum Mars 2015 RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 1.1 Syfte och frågeställningar 4 1.2 Rapportens struktur

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Inkomstförfrågan 2015

Inkomstförfrågan 2015 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2015 1. Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende med maka/make Gift, lever

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation.

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor KS 2008/478:103 Frigörs alla Huddingebornas livschanser? Förskolan Svanens arbete med mångfald Sörgårdens bild av mångfald (Projektledning 2009, Konstpedagog Filippa Ydstedt Book) Rapport mångfald 2009

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011. Resultatpresentation

Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011. Resultatpresentation Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011 Resultatpresentation Om undersökningen Genomförd via postal och webbenkät Undersökningen har genomförts under perioden 2011

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer