INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE"

Transkript

1 INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson

2 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge 2

3 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge BAKGRUND Trygghetsbostäder är till för äldre som vill ha ett tryggare boende men som inte har så stora behov av vård att man behöver plats i något av äldreomsorgens särskilda boenden. Lägenheterna är så planerade att äldre kan bo kvar även om de drabbas av en funktionsnedsättning som kräver hjälp vid förflyttning. I trygghetsboendet skall finnas tillgång till en gemensamhetslokal i eller i omedelbar närhet av boendet, trygghetslarm och personal vissa tider varje dag som ordnar med samvaro och gemensamma aktiviteter. Det ska även finnas utrymmen för gemensamma måltider men det behöver inte finnas någon restaurang. I hyran ingår kostnader för gemensamhetslokal och personal. För trygghetslarmet betalar den boende en avgift till kommunen enligt kommunens taxa. Det går att söka bostadsbidrag för trygghetsboende. I nuläget finns inga trygghetsbostäder i Huddinge kommun. Inför planeringen av olika boendeformer för äldre i framtiden har kommunen gjort en enkät om intresset för trygghetsbostäder bland kommunens äldre invånare. Enkäten har genomförts av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK). FÄLTARBETET Undersökningen har genomförts som en postal enkät till ett slumpmässigt urval av 1000 kommuninvånare i åldrarna år. Enkäten skickades ut v 19 och avslutades v 24. Under insamlingsperioden genomfördes en påminnelse. Svarsfrekvensen uppgår till 76 procent. Svarsfrekvensen skiljer sig inte mellan åldersgrupperna år, år och år. Enkäten har mött god respons överlag. Resultat fältarbetet Urval 1000 Flyttat, Urvalsfel 12 Nettourval % Svar % Vägran 6 1% Ej svar % Eftersom undersökningen är en urvalsundersökning omges procenttalen med en viss statistisk osäkerhet. För procenttal kring 50 procent är den störst och uppgår till +/- 4 procentenheter. Procenttalen 20/80 procent omges med osäkerhetsintervallet +/- 3 procentenheter. Det innebär att om andelen som kan tänka sig flytta till trygghetsboende är 20 procent så ligger det sanna värdet mellan 17 och 23 procent. Osäkerhetsintervallet ökar när antalet svar minskar. Procenttal för uppfattningarna hos män respektive kvinnor omges med ett osäkerhetsintervall på +/- 5 procent vid procenttal kring 50 procent. 3

4 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge NÅGOT OM DE SOM SVARAT Det är en knapp övervikt av kvinnor bland de svarande. En fjärdedel av de svarande är mellan 75 och 80 år. Två av tre är sammanboende. Andelen ensamboende ökar med stigande ålder och är 42 procent i den äldsta åldersgruppen. Varannan bor i eget hus, var femte i hyresrätt och resten i bostadsrätt. Bland de boende i hyresrätt är 63 procent ensamboende. I bostadsrätt är motsvarande andel 36 procent. Bland de som bor i småhus är det stora flertalet sammanboende, 83 procent. Andelen svarande uppdelat på bakgrundsvariabler % Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Andelen äldre (65- år) enligt befolkningsstatistiken varierar mellan kommundelarna från 8 procent i Flemingsberg till 16 procent i Sjödalen/Fullersta. Det är också den befolkningsrikaste kommundelen med en stor andel boende i småhus (45 procent). Stuvsta/Snättringe och Segeltorp är utpräglade småhusområden. Fördelningen bland de svarande på bostadsområde stämmer ganska väl med hur andelen åringar fördelar sig på kommundelar. Det är bara i Stuvsta/Snättringe som andelen svarande skiljer sig i någon högre grad (22 procent av de svarande jämfört med 17 procent av de boende). De svarandes uppfattningar kan alltså sägas väl representera uppfattningarna bland boende i olika delar av kommunen. 4

5 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge RESULTATREDOVISNING Intresset för att flytta till trygghetsboende påverkas naturligtvis av vilken boendekostnad det kan medföra. I enkäten ställs en fråga som beskriver förutsättningar och hyresnivå för en trygghetsbostad. Frågan är formulerad så här: För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring kr per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur der du på den hyran? Uppfattning om hyresnivån kr/månaden för en trygghetsbostad (2 rok) 3% 29% 68% Ej svar Godtagbar För hög Två av tre anser att en sådan hyresnivå är för hög. Uppfattningen om hyresnivån skiljer sig inte mellan män och kvinnor eller mellan olika åldersgrupper. Ensamstående anser i något högre grad än sammanboende att hyresnivån är för hög, 74 procent jämfört med 64 procent. Andelen som anser att hyresnivån är godtagbar är störst bland boende i eget hus, 36 procent och lägst bland boende i hyresrätt, 19 procent. Trots tveksamheten till den angivna hyresnivån är det många som kan reflektera att flytta till ett trygghetsboende. Boendeformen tycks intressera. Var femte svarar att de helt säkert kan tänka sig att flytta till ett sådant boende, 62 procent att de kanske kan tänka sig det medan endast en minde andel, 16 procent, inte alls kan tänka sig det. Andelen som inte alls kan tänka sig ett trygghetsboende skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är dock något högre andel kvinnor som svarar att de helt säkert kan tänka sig ett trygghetsboende. Det har troligen att göra med ålder. Andelen som kan tänka sig trygghetsboende är störst i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor är högre än i åldersgrupperna år. Intresset för trygghetsboende är något större bland gifta/samboende än bland ensamstående. Största andelen som säger nej till trygghetsboende finns bland boende i hyresrätt, 27 procent. I gruppen som svarar nej tycks hyresnivån vara avgörande, nio av tio anser att den är för hög. 5

6 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? % Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Uppfattningen om hyresnivån påverkar hur bestämd uppfattning man har. Andelen som kanske kan reflektera på ett trygghetsboende skiljer sig inte mellan dem som tycker hyresnivån är för hög och de som tycker den är godtagbar. Bland de som tycker hyresnivån är godtagbar svarar en mycket liten andel nej, Var tredje är beredd att flytta till trygghetsboende. Om man tycker hyresnivån är för hög minskar intresset och drygt var femte svarar nej. Intresset för trygghetsboende bland boende i olika kommundelar Kommundel Ja helt säkert Ja kanske Nej Vet ej 100 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Intresset för trygghetsboende är ungefär lika stort i alla kommundelar. Bland boende i småhusområdena är det något större än i övriga områden. 6

7 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge De som är intresserade och kan tänka sig trygghetsboende har fått följdfrågor när i tiden det är aktuellt, vilken eller vilka kommundelar som är intressanta och vilken upplåtelseform man är intresserad av. Sju av tio svarar att ett trygghetsboende för dem ligger minst fem år fram i tiden. Var femte ser det inom en tidshorisont på 3-4 år medan det för var tionde är aktuellt inom 1-2 år. När tror man att en flytt till trygghetsboende är aktuellt Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende 2% 9% 20% Ej svar 69% Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Bland de som svarat att de helt säkert kan tänka sig flytta till trygghetsboende (19 procent) tror var fjärde att det ligger inom 1-2 år sikt och lika många på 3-4 års sikt. Bland de som svarat att de kanske kan tänka sig trygghetsboende ligger tidshorisonten för tre av fyra minst fem år framåt. Tidshorisonten för när ett trygghetsboende kan bli aktuellt påverkas av åldern. Bland åringar är det 17 procent som tror det kan bli aktuellt inom mindre än fem år, bland åringar 27 procent och bland åringarna 52 procent. Tidshorisont för ev trygghetsboende efter ålder Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Tidshorisont år år år Samtliga Om 1-2 år Om 3-4 år Om fem år eller senare Ej svar Summa Tre av fyra gifta/samboende tror att tidpunkten för ett trygghetsboende ligger längre bort än fem år. Bland ensamstående är det en större andel som tror det ligger inom fem år (40 procent). Eftersom gruppen samboende är större än gruppen ensamstående är det ändå fråga om ett större antal gifta/samboende som tror att trygghetsboende kan bli aktuellt för dem (101 av de svarande jämfört med 74). För en del av dem kan naturligtvis hushållssituationen ha ändrats tills det blir aktuellt. 7

8 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge På frågan var man kan tänka sig att bo inom kommunen blir svaret oftast i Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Sjödalen/Fullersta 53 Stuvsta/Snättringe 39 Segeltorp Trångsund Skogås Flemingsberg Vårby 4 5 Bland de som helt säkert kan tänka sig att flytta till trygghetsbostad är andelarna för Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe ännu högre, 64 respektive 42 procent. Var tredje svarar att de kan tänka sig två kommundelar och 10 procent tre eller flera. Intresset tyder dock på att många vill bo kvar i den kommundel man nu bor i. Med undantag av boende i Flemingsberg och Vårby är det omkring 90 procent som nämner den egna kommundelen som en av dem man kan tänka sig ett trygghetsboende i. Vilken kommundel man önskar trygghetsboende efter nuvarande bostadsområdei Nuvarande: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/- Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/- Snättringe Vårby Önskat: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby % Sjödalen/Fullersta är populärast bland både män och kvinnor, olika åldersgrupper, gifta/samboende och ensamstående samt bland boende i flerbostadshus och eget hus. I samtliga grupper är andelen som anger denna kommundel större än andelen av de svarande som bor i den (22 procent). 8

9 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Den upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende är hyresrätt. Därnäst intressantast är bostadsrätt medan alternativet kooperativ hyresrätt är intressant för var tionde. Att notera är att var femte inte kan ta ställning till vilken upplåtelseform de föredrar. Upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt 28 Vet ej Intresset för de olika upplåtelseformerna skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är också liten skillnad mellan åldersgrupper. Hyresrätt är intressantast för såväl gifta/samboende som för ensamstående. Intresset är dock större i den senare gruppen. Åtta av tio som bor i hyresrätt vill också ha en trygghetsbostad med hyresrätt. Det vill också var annan som idag bor i bostadsrätt och fyra av tio som bor i eget hus. Intresse för upplåtelseform efter nuvarande bostad Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Nuvarande: Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Samtliga Önskat: Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej/ej svar

10 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge SAMMANFATTANDE KOMMENTAR I Huddinge kommun bor cirka invånare i åldern Av dessa har var tionde deltagit i en enkät för att kartlägga intresset för särskilt trygghetsboende för äldre i kommunen. Responsen på enkäten har varit god och ger ett bra underlag för att bedöma intresset. En viktig faktor för intresse och möjlighet att flytta till trygghetsbostad är boendekostnaden. En uppskattad hyra på kr/månad för två rum och kök anser två av tre för hög. Den tycks dock inte avskräckande hög eftersom endast 16 procent med bestämdhet inte kan tänka sig flytta till trygghetsboende. Det kan finnas andra skäl att avstå, men bland dem som tycker hyresnivån är för hög svarar nio av tio nej vilket tyder på att kostnaden påverkar intresset.. Var femte visar ett klart intresse av att flytta till trygghetsboende, sex av tio svarar att de kanske kan tänka sig sådant boende i framtiden. För dem som är mest intresserade (19 procent) är det inom nära framtid för var fjärde (inom 1-2 år). De flesta nämner att de kan tänka sig ett trygghetsboende i den egna kommundelen. Mest populär är annars kommundelen Sjödalen/Fullersta som varannan nämner. Trygghetsbostaden kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller som kooperativ hyresrätt. Varannan som kan tänka sig flytt till trygghetsbostad väljer hyresrätt, drygt var fjärde bostadsrätt och var tionde kooperativ hyresrätt. Ganska många har inte någon bestämd uppfattning om upplåtelseform i dagsläget. Om resultaten skulle användas för att beräkna efterfrågan på trygghetsbostäder innebär resultatet att uppskattningsvis äldre allvarligt skulle reflektera på ett sådant boende. För flertalet ligger tidshorisonten för trygghetsboende mer än fem år framåt i tiden. Motsvarande 250 till 550 personer uppger att de har ett intresse för trygghetsboende som ligger 1-2 år framåt i tiden och lika många 3-4 år framåt i tiden. 10

11 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Summa Antal svar USK, juni 2011

12 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej Antal svar USK, juni 2011

13 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge efter bostadsområde Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Ja, helt säk Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år Summa Antal svar

14 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Flemingsbe Segeltorp Sjödalen/Fu Skogås Trångsund Stuvsta/Snä Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ Vet ej Antal svar

15 Bakgrundsdata om de svarande Andel % Kön Kvinna 54 Man 46 Åldersgrupp år år år 25 Hushållstyp Ej svar 1 Gift/sambo 67 Ensamstående 32 Boendeform Ej svar 1 Hyresrätt 21 Bostadsrätt 29 Eget hus 48 Andra hand/ inneboende 1 Bostadsområde Flemingsberg 7 Segeltorp 12 Sjödalen/Fullersta 29 Skogås 12 Trångsund 10 Stuvsta/Snättringe 22 Vårby 8 USK, juni 2011

16 på uppdrag av Enkät om intresse för trygghetsbostäder Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Skicka in ditt svar i bifogade portofria svarskuvert. Om du har några frågor är du välkommen att ringa till USK på telefon Du kan även skicka e-post till 1. Är du kvinna eller man? 1 Kvinna 2 Man 2. Vilket år är du född? År Är du gift/sambo eller ensamstående? 1 Gift/sambo 2 Ensamstående 4. I vilken typ av bostad bor du idag? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Eget hus 4 Hyr i andra hand, är inneboende, etc 5. I vilken del av Huddinge bor du? 1 Flemingsberg 2 Segeltorp 3 Sjödalen / Fullersta 4 Skogås 5 Trångsund 6 Stuvsta / Snättringe 7 Vårby

17 6. För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring 7500 kronor per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur ser du på den hyran? 1 Godtagbar 2 För hög 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? 1 Ja, helt säkert Fortsätt till fråga 8 2 Ja, kanske Fortsätt till fråga 8 3 Nej Fråga 8-10 behöver ej besvaras 8. När tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? 1 Om 1-2 år 2 Om 3-4 år 3 Om fem år eller senare 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Flera alternativ kan anges. 1 Flemingsberg 1 Segeltorp 1 Sjödalen / Fullersta 1 Skogås 1 Trångsund 1 Stuvsta / Snättringe 1 Vårby 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostaden vore mest intressant för dig? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Kooperativ hyresrätt 4 Vet ej Tack för din medverkan!

18 USK AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom områdena statistik, prognoser, undersökningar och ut redningar. Som ex pert p å S tockholm e rbjuder USK bland a nnat fa kta o ch k valif icerat b eslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionen. USK är från den 1 juni 2011 en del av Sweco-koncernen. Box 8320, Stockholm Besöksadress: Kaplansbacken 10 Telefon: Fax: E-post:

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer