INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE"

Transkript

1 INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson

2 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge 2

3 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge BAKGRUND Trygghetsbostäder är till för äldre som vill ha ett tryggare boende men som inte har så stora behov av vård att man behöver plats i något av äldreomsorgens särskilda boenden. Lägenheterna är så planerade att äldre kan bo kvar även om de drabbas av en funktionsnedsättning som kräver hjälp vid förflyttning. I trygghetsboendet skall finnas tillgång till en gemensamhetslokal i eller i omedelbar närhet av boendet, trygghetslarm och personal vissa tider varje dag som ordnar med samvaro och gemensamma aktiviteter. Det ska även finnas utrymmen för gemensamma måltider men det behöver inte finnas någon restaurang. I hyran ingår kostnader för gemensamhetslokal och personal. För trygghetslarmet betalar den boende en avgift till kommunen enligt kommunens taxa. Det går att söka bostadsbidrag för trygghetsboende. I nuläget finns inga trygghetsbostäder i Huddinge kommun. Inför planeringen av olika boendeformer för äldre i framtiden har kommunen gjort en enkät om intresset för trygghetsbostäder bland kommunens äldre invånare. Enkäten har genomförts av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK). FÄLTARBETET Undersökningen har genomförts som en postal enkät till ett slumpmässigt urval av 1000 kommuninvånare i åldrarna år. Enkäten skickades ut v 19 och avslutades v 24. Under insamlingsperioden genomfördes en påminnelse. Svarsfrekvensen uppgår till 76 procent. Svarsfrekvensen skiljer sig inte mellan åldersgrupperna år, år och år. Enkäten har mött god respons överlag. Resultat fältarbetet Urval 1000 Flyttat, Urvalsfel 12 Nettourval % Svar % Vägran 6 1% Ej svar % Eftersom undersökningen är en urvalsundersökning omges procenttalen med en viss statistisk osäkerhet. För procenttal kring 50 procent är den störst och uppgår till +/- 4 procentenheter. Procenttalen 20/80 procent omges med osäkerhetsintervallet +/- 3 procentenheter. Det innebär att om andelen som kan tänka sig flytta till trygghetsboende är 20 procent så ligger det sanna värdet mellan 17 och 23 procent. Osäkerhetsintervallet ökar när antalet svar minskar. Procenttal för uppfattningarna hos män respektive kvinnor omges med ett osäkerhetsintervall på +/- 5 procent vid procenttal kring 50 procent. 3

4 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge NÅGOT OM DE SOM SVARAT Det är en knapp övervikt av kvinnor bland de svarande. En fjärdedel av de svarande är mellan 75 och 80 år. Två av tre är sammanboende. Andelen ensamboende ökar med stigande ålder och är 42 procent i den äldsta åldersgruppen. Varannan bor i eget hus, var femte i hyresrätt och resten i bostadsrätt. Bland de boende i hyresrätt är 63 procent ensamboende. I bostadsrätt är motsvarande andel 36 procent. Bland de som bor i småhus är det stora flertalet sammanboende, 83 procent. Andelen svarande uppdelat på bakgrundsvariabler % Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Andelen äldre (65- år) enligt befolkningsstatistiken varierar mellan kommundelarna från 8 procent i Flemingsberg till 16 procent i Sjödalen/Fullersta. Det är också den befolkningsrikaste kommundelen med en stor andel boende i småhus (45 procent). Stuvsta/Snättringe och Segeltorp är utpräglade småhusområden. Fördelningen bland de svarande på bostadsområde stämmer ganska väl med hur andelen åringar fördelar sig på kommundelar. Det är bara i Stuvsta/Snättringe som andelen svarande skiljer sig i någon högre grad (22 procent av de svarande jämfört med 17 procent av de boende). De svarandes uppfattningar kan alltså sägas väl representera uppfattningarna bland boende i olika delar av kommunen. 4

5 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge RESULTATREDOVISNING Intresset för att flytta till trygghetsboende påverkas naturligtvis av vilken boendekostnad det kan medföra. I enkäten ställs en fråga som beskriver förutsättningar och hyresnivå för en trygghetsbostad. Frågan är formulerad så här: För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring kr per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur der du på den hyran? Uppfattning om hyresnivån kr/månaden för en trygghetsbostad (2 rok) 3% 29% 68% Ej svar Godtagbar För hög Två av tre anser att en sådan hyresnivå är för hög. Uppfattningen om hyresnivån skiljer sig inte mellan män och kvinnor eller mellan olika åldersgrupper. Ensamstående anser i något högre grad än sammanboende att hyresnivån är för hög, 74 procent jämfört med 64 procent. Andelen som anser att hyresnivån är godtagbar är störst bland boende i eget hus, 36 procent och lägst bland boende i hyresrätt, 19 procent. Trots tveksamheten till den angivna hyresnivån är det många som kan reflektera att flytta till ett trygghetsboende. Boendeformen tycks intressera. Var femte svarar att de helt säkert kan tänka sig att flytta till ett sådant boende, 62 procent att de kanske kan tänka sig det medan endast en minde andel, 16 procent, inte alls kan tänka sig det. Andelen som inte alls kan tänka sig ett trygghetsboende skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är dock något högre andel kvinnor som svarar att de helt säkert kan tänka sig ett trygghetsboende. Det har troligen att göra med ålder. Andelen som kan tänka sig trygghetsboende är störst i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor är högre än i åldersgrupperna år. Intresset för trygghetsboende är något större bland gifta/samboende än bland ensamstående. Största andelen som säger nej till trygghetsboende finns bland boende i hyresrätt, 27 procent. I gruppen som svarar nej tycks hyresnivån vara avgörande, nio av tio anser att den är för hög. 5

6 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? % Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Uppfattningen om hyresnivån påverkar hur bestämd uppfattning man har. Andelen som kanske kan reflektera på ett trygghetsboende skiljer sig inte mellan dem som tycker hyresnivån är för hög och de som tycker den är godtagbar. Bland de som tycker hyresnivån är godtagbar svarar en mycket liten andel nej, Var tredje är beredd att flytta till trygghetsboende. Om man tycker hyresnivån är för hög minskar intresset och drygt var femte svarar nej. Intresset för trygghetsboende bland boende i olika kommundelar Kommundel Ja helt säkert Ja kanske Nej Vet ej 100 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Intresset för trygghetsboende är ungefär lika stort i alla kommundelar. Bland boende i småhusområdena är det något större än i övriga områden. 6

7 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge De som är intresserade och kan tänka sig trygghetsboende har fått följdfrågor när i tiden det är aktuellt, vilken eller vilka kommundelar som är intressanta och vilken upplåtelseform man är intresserad av. Sju av tio svarar att ett trygghetsboende för dem ligger minst fem år fram i tiden. Var femte ser det inom en tidshorisont på 3-4 år medan det för var tionde är aktuellt inom 1-2 år. När tror man att en flytt till trygghetsboende är aktuellt Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende 2% 9% 20% Ej svar 69% Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Bland de som svarat att de helt säkert kan tänka sig flytta till trygghetsboende (19 procent) tror var fjärde att det ligger inom 1-2 år sikt och lika många på 3-4 års sikt. Bland de som svarat att de kanske kan tänka sig trygghetsboende ligger tidshorisonten för tre av fyra minst fem år framåt. Tidshorisonten för när ett trygghetsboende kan bli aktuellt påverkas av åldern. Bland åringar är det 17 procent som tror det kan bli aktuellt inom mindre än fem år, bland åringar 27 procent och bland åringarna 52 procent. Tidshorisont för ev trygghetsboende efter ålder Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Tidshorisont år år år Samtliga Om 1-2 år Om 3-4 år Om fem år eller senare Ej svar Summa Tre av fyra gifta/samboende tror att tidpunkten för ett trygghetsboende ligger längre bort än fem år. Bland ensamstående är det en större andel som tror det ligger inom fem år (40 procent). Eftersom gruppen samboende är större än gruppen ensamstående är det ändå fråga om ett större antal gifta/samboende som tror att trygghetsboende kan bli aktuellt för dem (101 av de svarande jämfört med 74). För en del av dem kan naturligtvis hushållssituationen ha ändrats tills det blir aktuellt. 7

8 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge På frågan var man kan tänka sig att bo inom kommunen blir svaret oftast i Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Sjödalen/Fullersta 53 Stuvsta/Snättringe 39 Segeltorp Trångsund Skogås Flemingsberg Vårby 4 5 Bland de som helt säkert kan tänka sig att flytta till trygghetsbostad är andelarna för Sjödalen/Fullersta och Stuvsta/Snättringe ännu högre, 64 respektive 42 procent. Var tredje svarar att de kan tänka sig två kommundelar och 10 procent tre eller flera. Intresset tyder dock på att många vill bo kvar i den kommundel man nu bor i. Med undantag av boende i Flemingsberg och Vårby är det omkring 90 procent som nämner den egna kommundelen som en av dem man kan tänka sig ett trygghetsboende i. Vilken kommundel man önskar trygghetsboende efter nuvarande bostadsområdei Nuvarande: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/- Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/- Snättringe Vårby Önskat: Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby % Sjödalen/Fullersta är populärast bland både män och kvinnor, olika åldersgrupper, gifta/samboende och ensamstående samt bland boende i flerbostadshus och eget hus. I samtliga grupper är andelen som anger denna kommundel större än andelen av de svarande som bor i den (22 procent). 8

9 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge Den upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende är hyresrätt. Därnäst intressantast är bostadsrätt medan alternativet kooperativ hyresrätt är intressant för var tionde. Att notera är att var femte inte kan ta ställning till vilken upplåtelseform de föredrar. Upplåtelseform som är mest intressant för dem som kan tänka sig trygghetsboende Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt 28 Vet ej Intresset för de olika upplåtelseformerna skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Det är också liten skillnad mellan åldersgrupper. Hyresrätt är intressantast för såväl gifta/samboende som för ensamstående. Intresset är dock större i den senare gruppen. Åtta av tio som bor i hyresrätt vill också ha en trygghetsbostad med hyresrätt. Det vill också var annan som idag bor i bostadsrätt och fyra av tio som bor i eget hus. Intresse för upplåtelseform efter nuvarande bostad Bas=helt säkert eller kanske intresse för trygghetsboende Nuvarande: Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Samtliga Önskat: Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej/ej svar

10 Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge SAMMANFATTANDE KOMMENTAR I Huddinge kommun bor cirka invånare i åldern Av dessa har var tionde deltagit i en enkät för att kartlägga intresset för särskilt trygghetsboende för äldre i kommunen. Responsen på enkäten har varit god och ger ett bra underlag för att bedöma intresset. En viktig faktor för intresse och möjlighet att flytta till trygghetsbostad är boendekostnaden. En uppskattad hyra på kr/månad för två rum och kök anser två av tre för hög. Den tycks dock inte avskräckande hög eftersom endast 16 procent med bestämdhet inte kan tänka sig flytta till trygghetsboende. Det kan finnas andra skäl att avstå, men bland dem som tycker hyresnivån är för hög svarar nio av tio nej vilket tyder på att kostnaden påverkar intresset.. Var femte visar ett klart intresse av att flytta till trygghetsboende, sex av tio svarar att de kanske kan tänka sig sådant boende i framtiden. För dem som är mest intresserade (19 procent) är det inom nära framtid för var fjärde (inom 1-2 år). De flesta nämner att de kan tänka sig ett trygghetsboende i den egna kommundelen. Mest populär är annars kommundelen Sjödalen/Fullersta som varannan nämner. Trygghetsbostaden kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller som kooperativ hyresrätt. Varannan som kan tänka sig flytt till trygghetsbostad väljer hyresrätt, drygt var fjärde bostadsrätt och var tionde kooperativ hyresrätt. Ganska många har inte någon bestämd uppfattning om upplåtelseform i dagsläget. Om resultaten skulle användas för att beräkna efterfrågan på trygghetsbostäder innebär resultatet att uppskattningsvis äldre allvarligt skulle reflektera på ett sådant boende. För flertalet ligger tidshorisonten för trygghetsboende mer än fem år framåt i tiden. Motsvarande 250 till 550 personer uppger att de har ett intresse för trygghetsboende som ligger 1-2 år framåt i tiden och lika många 3-4 år framåt i tiden. 10

11 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Ja, helt säkert Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år eller senare Summa Antal svar USK, juni 2011

12 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/Snättringe Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Kvinna Man år år år Gift/sambo Ensamstående Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus Andra hand/ inneboende Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt Vet ej Antal svar USK, juni 2011

13 Intresse för trygghetsbostäder bland äldre i Huddinge efter bostadsområde Fråga 6. Uppfattning om hyresnivån. Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Godtagbar För hög Tveksam Summa antal svar Fråga 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Ja, helt säk Ja, kanske Nej Summa antal svar Om ja fråga 7, Fråga 8. Om ja, när tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Om 1 2 år Om 3 4 år Om fem år Summa Antal svar

14 Om ja fråga 7, Fråga 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? (flera alternativ kan anges) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Flemingsbe Segeltorp Sjödalen/Fu Skogås Trångsund Stuvsta/Snä Vårby Antal svar Om ja fråga 7, Fråga 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostad vore mest intressant för dig? (angett fler än ett alternativ) Samtliga Flemingsberg Segeltorp Sjödalen/ Fullersta Skogås Trångsund Stuvsta/ Snättringe Vårby Ej svar Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ Vet ej Antal svar

15 Bakgrundsdata om de svarande Andel % Kön Kvinna 54 Man 46 Åldersgrupp år år år 25 Hushållstyp Ej svar 1 Gift/sambo 67 Ensamstående 32 Boendeform Ej svar 1 Hyresrätt 21 Bostadsrätt 29 Eget hus 48 Andra hand/ inneboende 1 Bostadsområde Flemingsberg 7 Segeltorp 12 Sjödalen/Fullersta 29 Skogås 12 Trångsund 10 Stuvsta/Snättringe 22 Vårby 8 USK, juni 2011

16 på uppdrag av Enkät om intresse för trygghetsbostäder Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Skicka in ditt svar i bifogade portofria svarskuvert. Om du har några frågor är du välkommen att ringa till USK på telefon Du kan även skicka e-post till 1. Är du kvinna eller man? 1 Kvinna 2 Man 2. Vilket år är du född? År Är du gift/sambo eller ensamstående? 1 Gift/sambo 2 Ensamstående 4. I vilken typ av bostad bor du idag? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Eget hus 4 Hyr i andra hand, är inneboende, etc 5. I vilken del av Huddinge bor du? 1 Flemingsberg 2 Segeltorp 3 Sjödalen / Fullersta 4 Skogås 5 Trångsund 6 Stuvsta / Snättringe 7 Vårby

17 6. För en nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad trygghetsbostad skulle hyran för 2 rum och kök (ca 50 kvm) kunna motsvara omkring 7500 kronor per månad. I hyran skulle det ingå kostnader för gemensamhetslokal och personal. Hur ser du på den hyran? 1 Godtagbar 2 För hög 7. Kan du tänka dig att flytta till en trygghetsbostad i framtiden? 1 Ja, helt säkert Fortsätt till fråga 8 2 Ja, kanske Fortsätt till fråga 8 3 Nej Fråga 8-10 behöver ej besvaras 8. När tror du att det skulle kunna bli aktuellt med en flytt till trygghetsbostad i så fall? 1 Om 1-2 år 2 Om 3-4 år 3 Om fem år eller senare 9. Var i Huddinge skulle du kunna tänka dig att bo i trygghetsbostad? Flera alternativ kan anges. 1 Flemingsberg 1 Segeltorp 1 Sjödalen / Fullersta 1 Skogås 1 Trångsund 1 Stuvsta / Snättringe 1 Vårby 10. Vilken upplåtelseform för trygghetsbostaden vore mest intressant för dig? 1 Hyresrätt 2 Bostadsrätt 3 Kooperativ hyresrätt 4 Vet ej Tack för din medverkan!

18 USK AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom områdena statistik, prognoser, undersökningar och ut redningar. Som ex pert p å S tockholm e rbjuder USK bland a nnat fa kta o ch k valif icerat b eslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionen. USK är från den 1 juni 2011 en del av Sweco-koncernen. Box 8320, Stockholm Besöksadress: Kaplansbacken 10 Telefon: Fax: E-post:

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars Sammanställning av grupparbeten

Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars Sammanställning av grupparbeten Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars 2017 Sammanställning av grupparbeten Innehåll Inledning 3 Om du skulle flytta från ditt nuvarande boende hur skulle du då vilja bo? 4 När kommunen planerar för

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18 STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 6 STOCKHOLMARE ÖVER 8 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN NR 8 UNDERSÖKNINGSTEKNISK INFORMATION Population och urval: 6 slumpmässigt utvalda stockholmare 8 år eller

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) TINGSRYDS KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2009-11-18 Plats Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Närvarande Göran Andersson,

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 Våren 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 3 1.5 Register och urval... 4

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Kallelse till Socialnämnden

Kallelse till Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Utredningsresultat som lyfts fram i det föreslagna biblioteksprogrammet

Utredningsresultat som lyfts fram i det föreslagna biblioteksprogrammet Introduktion och bakgrund Även om arbetet med denna utredning främst bedrevs under 2014-15, så bygger den utredningen på arbeten som påbörjades redan 2011. Anledningen till att vi tog ett mer samlat grepp,

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer