Tillsvidarepriser för el

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsvidarepriser för el"

Transkript

1 Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN... 4 RESULTAT... 5 TYP AV ELAVTAL... 5 ELANVÄNDNING... 8 PRISSKILLNADER MELLAN RÖRLIGT PRIS OCH TILLS VIDAREPRIS... 9 MERKOSTNADER FÖR SMÅHUSÄGARE MED TILLSVIDAREPRISAVTAL... 11

3 Sammanfattning Nära hundratusen småhuskunder betalar över en halv miljard för mycket i elräkningar, helt i onödan. Elkunder som inte aktivt valt en elhandlare tilldelas en avtalsform som kallas tillsvidarepris. Rapporten granskar priserna i denna avtalsform. Granskiningen visar att tillsvidareavtalen i snitt är över 50 procent dyrare än rörliga avtal. Rapporten redovisar också en enkätundersökning som genomförts av Villaägarna. En oväntat stor andel av småhusägarna svarar att de har ett tillsvidarepris undersökningen pekar mot ett resultat mellan 5-8 procent. Dessa hushåll beräknas i snitt betala kronor mer om året i elräkningar, än vad de hade gjort med ett rörligt avtal. I rapporten görs bedömningen att det handlar om över en halv miljard i extra kostnader för småhusägarna. 1

4 Tillsvidarepriser en dyr avtalsform Inledning Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till slutkund. I stort förefaller elhandelsmarknaden fungera väl det finns ett relativt stort antal aktörer, konkurrensen är hård och företagen är i varierande grad innovativa och kundorienterade. Det finns dock en grupp kunder som inte gynnas av de fördelar som konkurrensen på marknaden kan ge, nämligen de kunder som aldrig aktivt valt en elhandlare. Dessa kunder ges ett avtal som kallas tillsvidarepris. Tillsvidarepriset ligger högre än andra avtal. Ändå betalar fortfarande en stor del av landets elkunder detta onödigt höga pris. Det finns en stark föreställning bland i både branschen och ansvarig myndighet att mycket få småhusägare ligger på tillsvidarepris. Det skulle innebära att det är få personer som drabbas hårt av problemet med höga tillsvidarepriser lägenhetskunder har ju lägre elanvändning. Det är emellertid en gissning från dessa aktörer, eftersom det saknas ordentlig data över saken. Därför har Villaägarna genomfört en enkätundersökning, för att få en uppfattning om hur många småhusägare som faktiskt har tillsvidarepris. Så här genomfördes studien Villaägarnas Riksförbund skickade under januari 2013 ut en enkät som bland annat ställde frågor om vilken sorts elavtal de svarande hushållen hade. Enkäten gick ut i det nyhetsbrev som regelbundet skickas ut till cirka hushåll, av vilka den stora majoriteten bor i småhus svar kom in. De svarande lämnade uppgifter om bland annat boendeform, ålder, årlig elanvändning, typ av elavtal och huruvida de hade bytt elhandlare eller elavtal under Frågorna om elavtal formulerades på samma sätt som i SCB:s enkäter.

5 Resultat En stor majoritet av de svarande visade sig inte oväntat bo i villa: Kategorin Other består av sådana som svarat med flera alternativ (såsom både radhus och villa), lägenhet (i olika upplåtelseformer), parhus, gård och andra egenformulerade alternativ som de angivit i svarsalternativet Annat. Typ av elavtal Avtalsformerna för el fördelar sig för dem som uppgivit boendeform Villa enligt nedan. Strax under hälften av gruppen Villa har alltså ett fastprisavtal med löptid 3 år eller kortare, 35 procent rörligt pris, knappt fem procent mixavtal, fem procent annat och drygt 7 procent tillsvidarepris. 2

6 Gruppen Radhus fördelar sig enlig nedan. Fördelningen är snarlik den för boende i villa, men avtalsformen tillvidarepris har ett högre värde, 9,55 procent. Gruppen Other svarar som följer: Fördelningen liknar de båda tidigare. Andelen tillsvidareavtal är 9,78 procent. Bland dem som svarat på enkäten, men inte svarat på frågan vilket elavtal hushållet har, döljs sannolikt en oproportionerligt stor andel tillsvidareprisavtal, eftersom det är det avtal som tilldelas hushåll som inte gjort ett aktivt val. Denna grupp är utesluten ur diagrammen 3

7 ovan. Om gruppen ej svar räknas in i gruppen tillsvidarepris blir fördelningen i avtalsformer för gruppen Villa enligt nedan. I extremfallet kan alltså 21 procent av småhusägarna ha tillsvidarepris. Det finns en risk att de svarande svarat fel på frågan vilket elavtal hushållet har. För att rensa bort felaktiga svar klassas de som svarat ja på antingen frågan Har du bytt elhandlare 2012 eller på frågan Har du ändrat elavtal med befintlig elhandlare 2012 som aktiva kunder. Om samma svarande ändå har svarat tillsvidarepris på frågan om elavtal, så kan det vara ett felaktigt svar. Det finns 71 sådana potentiellt felaktiga svar. Om dessa räknas bort, och om alla ej svar antas ha tecknat ett elavtal aktivt, och alltså inte har tillsvidarepris, så utgör gruppen med tillsvidarepris 4,92 procent av gruppen bor i villa. Detta är alltså den lägsta tänkbara nivån för denna grupp, och med stor säkerhet en underskattning. På samma sätt som de svarande kan svara fel så att andelen tillsvidarepris överskattas, så kan de svara fel så att andelen underskattas. Att de över huvud taget svarar på en enkät gör det vidare som nämnts tidigare troligt att andelen tillsvidareprisavtal är underrepresenterade. Dessutom är det sannolikt att kategorin Ej svar innehåller en oproportionerligt stor andel tillsvidarepris. Sammantaget förefaller det därför mycket sannolikt att andelen elkunder med tillsvidarepris bland småhusägare inte understiger fem procent, utan snarare ligger runt 7-8 procent. 4

8 Annat avtal Fastpris med 1- Fastpris med 2- Fastpris med 3- Fastpris med 4- Fastpris med 5- Mixavtal. T. ex. Rörligt prisavtal. Tillsvidarepris (tom) Elanvändning Enkäten ger även uppgifter om årlig elanvändning. Boende i villa som angett att de har tillsvidarepris anger elanvändning enligt nedan. Om medelvärdet för respektive kategori antas vara mitt i intervallet, blir den genomsnittliga årliga elanvändningen för denna grupp kwh. En fullständig redovisning av årlig elanvändning per elavtalsgrupp ges nedan. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <2 000 kwh kwh kwh kwh > kwh Grupperna Tillsvidarepris och (tom) (vilket betyder ej svar ) skiljer sig från de andra. Kategorin kwh är mindre, och kategorin kwh större än i övriga grupper. Den genomsnittliga användningen per elavtalsgrupp illustreras nedan. 5

9 Serie1 Gruppen Tillsvidarepris ligger något under andra grupper, medan Ej svar ligger närmare medlet. Att gruppen med tillsvidarepris har lägre användning än övriga grupper är som förväntat; lägre användning kan tänkas medföra lägre engagemang i valet av elavtal. Gruppen Ej svar liknar tillvidareprisgruppen vad gäller profilen för elanvändning (diagrammet på föregående sida med 4-5 staplar per grupp). Det förstärker intrycket av att andelen tillsvidarepriser i gruppen Ej svar är oproportionerligt stor. Prisskillnader mellan rörligt pris och tills vidarepris Energimarknadsinspektionen samlar data över elhandlarnas priser per månad. Diagrammet nedan visar genomsnittliga priser per månad och elområde för tillsvidarepriser och rörliga priser (löpande) för

10 Prisskillnaden är i snitt över 40 öre per kwh. Tabellen nedan ger de exakta uppgifterna. SE1 SE2 SE3 SE4 Medel tillsvidarepris, öre/kwh 125,5 126,0 125,9 129,6 Medel rörligt pris, öre/kwh 80,8 80,8 81,5 83,8 Skillnad i medelpriser, öre/kwh 44,8 45,2 44,5 45,8 i procent 55% 56% 55% 55% Skillnad i medelpriser per handlare 42,0 42,6 43,1 43,5 i procent 52% 53% 53% 52% Den näst sista raden visar prisskillnaden mellan tillsvidarepris och rörligt pris för varje enskild handlare, vilket innebär att elhandlare som inte rapporterar in båda prisuppgifterna faller bort. Oavsett den saken visar tabellen att tillsvidarepriserna ligger mer än 50 procent över de rörliga priserna. 7

11 Merkostnader för småhusägare med tillsvidareprisavtal Som framgått ovan är den genomsnittliga årliga elanvändningen för villahushåll med tillsvidarepris kwh. I snitt blir merkostnaden av att ligga på tillsvidarepris istället för rörligt avtal cirka 5500 kronor per år. Nedbrutet på grupper med olika angiven årsanvändning blir merkostnaderna enligt tabellen. Årlig användning, kwh Antagen användning Merkostnad av tillsvidarepris (i snitt) Under kr kr kr kr Över kr Merkostnaden är beräknad med antagandet att tillsvidarepriset är 42 öre över det rörliga priset, vilket är ett försiktigt antagande (se tabell på föregående sida). Det högsta årliga genomsnittet för tillsvidarepris hos en enskild handlare är drygt 1,43 kr/kwh. Det priset är rapporterat i alla elområden. Det lägsta rörliga priset var i snitt mellan öre per kwh, beroende på elområde. I det värsta tänkbara fallet (som teoretisk övning, det är inte säkert att det förekommit i verkligheten) kan alltså merkostnaden för att stanna på tillsvidarepris jämfört med att byta till det bästa rörliga priset vara (1,43-0,75) kr/kwh * kwh = kronor om året. Från SCB hämtas uppgifter om antal småhus i landet (2011): Den totala merkostnaden beräknas i tabellen nedan. Andelen med tillsvidarepris antas vara 4,92 procent, vilket enligt resonemanget ovan mycket väl kan vara en underskattning. Årlig elanvändning, kwh Andel i procent Beräknat antal småhus med TVP Antagen användning Merkostnad Total merkostnad Under , kr kr , kr kr , kr kr , kr kr Över , kr kr Antal småhus i landet ,39 kr Andel med TVP 4,92% ,39 kr Antal småhus med TVP Prisdiff TVP-rörlig 0,42 kr Sammanfattningsvis betalar alltså nära hundratusen småhuskunder över en halv miljard för mycket i elräkningar, helt i onödan 8

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer