Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin"

Transkript

1 Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Stämpelskatt... 4 Lagfartsavgift... 4 Pantbrevskatt... 4 Hur mycket stämpelskatt betalade småhusägare 2012?... 5 Statens intäkter från lagfartsavgiften... 5 Statens intäkter från pantbrevskatten... 5 Hur mycket lånade svenska småhusägare till stämpelskatt 2012?... 7 Lagfartsavgift... 7 Pantbrevskatt... 7 Moms vid nyproduktion... 8 Stämpelskatter och moms ett fel i skattesystemet... 8 Förslag... 9

3 3 (9) Inledning Under 2000-talet har priserna på småhus ökat kraftigt. Det är ett resultat av samverkande faktorer; lågt bostadsbyggande, hög tillströmning av hushåll som efterfrågar en bostad, stigande disponibelinkomster och ett gynnsamt ränteläge. Hushållens skuldsättning har därför ökat kraftigt under 2000-talet vilket ofta uppmärksammas. Den genomsnittliga skuldsättningen uppgår numera till 170 procent av hushållens disponibelinkomst vilket är en uppgång från ca 90% Skuldsättning som härrör sig till bolån utgör 124% av disponibelinkomst resterande skuld är konsumtionslån. 1 Det är en hög skuldsättningsgrad och ökningstakten var under flera år under talet klart oroväckande. Men den kan delvis ha sin förklaring i att fler hushåll blivit bostadsägare än förut genom att andelen bostadsrätter i flerbostadshusproduktionen ökat och att ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter tagit ordentlig fart under 2000-talet. Hushållens höga skuldsättning framställs ofta som ett av de stora hoten mot svensk ekonomi och flera förslag har framförts om hur skuldsättningstakten ska kunna dämpas vid sidan av det bolånetak som infördes hösten Gemensamt för dessa förslag är att det är staten som på någon nivå ska införa en ny reglering som dämpar skuldsättningen. Den här rapporten pekar dock på att staten själv genom en av sina flyttskatter stämpelskatten, starkt bidrar till hushållens skuldsättning. När ett hushåll köper ett småhus ska det ovanpå köpeskillingen betala så kallad stämpelskatt i själva verket flera skatter. Skatterna fastställs av köpeskillingens storlek. Det innebär att ett hushåll som köpt ett boende, ofta efter hård budgivning, ovanpå alla övriga kostnader ska betala skatt beräknat på husets pris. Det kan tyvärr ofta komma som en obehaglig och oförutsedd överraskning och ofta finns ingen annan lösning än ökade lån. Villaägarna menar att om politikerna menar allvar med sin oro över hushållens skuldsättning måste man också pröva om det är rimligt att ha en skatt som i så stor utsträckning leder till ökad skuldsättning som stämpelskatten gör. Förutom att stämpelskatten driver på skuldsättningen bidrar den förstås till minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Villaägarna kommer att återkomma till den aspekten i andra rapporter under Boverket 2012, Varför amortera?

4 4 (9) Stämpelskatt Stämpelskatt är den skatt man får betala när man köper ett hus eller en tomt. Den består i korthet av lagfartsavgift, expeditionsavgift och pantbrevskatt på nya inteckningar i huset. Lagfartsavgift Lagfartsavgiften uppgår till 1,5% av priset (köpeskillingen). Om priset understiger taxeringsvärdet beräknas den på taxeringsvärdet. Den som erhåller ett hus genom arv eller gåva slipper lagfartsavgift. Det gäller dock inte om man i utbyte mot gåvan övertar ansvaret för en skuld eller betalar en ersättning på minst 85 procent av husets värde. Slutligen betalar man en expeditionsavgift på 825 kronor. Den som bygger ett hus slipper betala lagfartsavgift på byggnaden men får däremot göra det på tomten. Istället betalar man full moms på byggentrepenaden. Pantbrevskatt Pantbrevskatt får det hushåll betala som behöver ta lån på det hus som köpts ifall det saknas pantbrev. Om det inte finns pantbrev måste man ta ut nya och det kostar två procent av pantbrevets värde i skatt. En skatt som långt överstiger den administrativa kostnaden att ställa ut nya pantbrev och därför är helt fiskal. Eftersom pantbrevskatten betalas av hushåll som måste låna pengar till skillnad från hushåll som inte måste låna pengar kan hävdas att pantbrevskatten är en regressiv skatt. Därutöver får hushållet betala 375 kr per pantbrev i administrativ kostnad. Räkneexempel Antag att ett hushåll köper en villa för kronor en inte ovanlig köpeskilling storstäderna. Hushållet måste låna 80% av summan. På grund av att huset haft samma ägare i många år som inte belånat fastigheten finns det inga pantbrev. Två pantbrev tas ut. Den totala stämpelskatten för hushållet blir med ovanstående ingångsvärden ca kronor. Stämpelskatt Lagfartsavgift (1,5% av köpeskilling) Pantbrevsskatt (2% på nya lån) Expeditionsavgift Avgift för pantbrev (375 kr) Total stämpelskatt: kr kr 825 kr 750 kr kr

5 5 (9) Hur mycket stämpelskatt betalade småhusägare 2012? Prognosen för statens totala intäkter från stämpelskatten är 8003 miljoner kronor för 2012 enligt Ekonomistyrningsverket. Dock finns det ingen uppgift om hur denna skatteinkomst fördelar sig på lagfartsavgift eller pantbrevskatt eller på upplåtelseform. Statens intäkter från lagfartsavgiften Lantmäteriet har dock uppgifter om hur mycket fysiska personer (hushållen) betalade i lagfartsavgift för småhus och tomträtter Summan uppgår till 1,9 miljarder kronor. Statens intäkter från pantbrevskatten Som tidigare beskrivits tas pantbrevskatt ut på nyutfärdade pantbrev. Det finns ingen offentligt tillgänglig statistik över utfärdade pantbrev. Däremot förs statistik av Riksbanken om finansiella instituts utlåning till hushållen. Enligt SCBs senaste Finansmarknadsstatistiska meddelande utvecklade sig den totala utlåningen till hushåll med småhus som säkerhet enligt nedanstående tabell. Total utlåning till hushåll med småhus som säkerhet MFI (Monetära, Finansiella Institut) mnkr (31/ ) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ökning Pantbrevskatt 2% 1199 Som framgår av tabellen ökade utlåningen till hushållen med småhus som säkerhet med nästan 60 miljarder kronor förra året. Eftersom utlåningen ständigt ökar och 2 SCB Finansmarknadsstatistik mars 2012, jan 2013

6 6 (9) aldrig varit större historiskt är det ofrånkomligt att det måste tas ut lika mycket nya pantbrev som ökningen i utlåningen med småhus som säkerhet. Pantbrevskatten för 2012 blir därför 2 procent av 60 miljarder, dvs. nästan 1,2 miljarder kronor. Sammanlagt bedömer vi därför att statens inkomster från stämpelskatten från enbart småhusägare 2012 bör uppgå till 3,1miljarder kronor (Pantbrevsskatt 1,2 mnkr, Lagfartsavgift 1,9 mdr kr). Mot bakgrund av att statens totala intäkter från stämpelskatten är 8 miljarder kronor enligt ESV bedömer vi inte att det är en orimlig siffra. Övriga skatteintäkter kommer från övriga upplåtelseformer.

7 7 (9) Hur mycket lånade svenska småhusägare till stämpelskatt 2012? Stämpelskatt skall betalas inom en månad från den dag då beslut lagfart och i förekommande fall inteckning fattats av ansvarig myndighet. Dvs. inte i samband med andra kapitalrelaterade skatter året efter (jmf kapitalvinstsskatt). De beräkningar av stämpelskatternas omfattning 2012 som gjorts ovan är därför belopp som hushållen redan betalat till staten i stämpelskatt. LAGFARTSAVGIFT Den genomsnittliga belåningsgraden för hela för nya bolån uppgår för närvarande till ca. 70% enligt en studie genomförd av Finansinspektionen. 3 Eftersom lagfartsavgift erläggs av hushåll som köper ett hus och inte lägger om gamla lån gör Villaägarna därför bedömningen att 70% av hushållens betalningar av lagfartsavgifter finansieras genom ökad skuldsättning. PANTBREVSKATT Pantbrevsskatten är en regressiv skatt i så måtto att den betalas av dem som måste skuldsätta sig för att kunna köpa sitt småhus. Eftersom pantbrevsskatten betalas av hushåll som skuldsätter sig är det rimligt att anta att pantbrevskatten, som är den sist tillkommande kostnaden för ett hushåll som köper ett hus, i mycket hög utsträckning ger upphov till ökad skuldsättning. I annat fall skulle hushållen inte behöva ta ut nya pantbrev i husen man köper. Därför antas att hushållen lånar till 85% av pantbrevsskatten. Totalt Summan av 70% av hushållens utgifter för lagfartsavgift och 85% av pantbrevskatten uppgår till 2,3 miljarder kronor. Detta belopp tvingades alltså hushållen skuldsätta sig för att kunna betala stämpelskatter Belåningen motsvaras inte av någon korresponderande tillgång utan utgör ur hushållets perspektiv ren skuldsättning för att betala en skatt. Småhusköpares lån för stämpelskatt 2012 (mnkr) Lagfartsavgift (70% 1900 mnkr) 1330 Pantbrevsskatt (85% 1199 mnkr) 1019 Totalt Den svenska bolånemarknaden 2013, Finansinspektionen den 7 mars 2013

8 8 (9) Som beskrevs tidigare lånade hushållen närmare 60 miljarder kronor mer till sina småhus under Av denna belåning utgjorde stämpelskatten 2,3 miljarder eller 3,92 procent. Moms vid nyproduktion I denna rapport har momsen som hushållen betalar vid nyproduktion av småhus inte tagits med då det formellt inte är en stämpelskatt. Dock bör det påpekas att hushållen sannolikt belånade sig mycket för att betala byggmoms på småhus förra året. Enligt SCB byggdes det 4268 småhus 2012 vilket är ett historiskt lågt antal. 4 Byggkostnaden uppgick 2010 i genomsnitt till kr 5 per småhus. Av detta utgörs (20%) av moms dvs. 533 tkr. Hushållen betalade därmed knappt 2,3 miljarder kronor i moms för nyproducerade småhus Troligtvis har byggpriserna stigit sedan 2010 vilket gör att siffran förmodligen är högre. Eftersom hushåll som tar nya bostadslån i genomsnitt lånar 70% av köpeskillingen är det rimligt att anta att hushållen lånade 70% av 2,3 miljarder, dvs. 1,6 miljarder kronor 2012 för att betala moms på sina nya hus. Stämpelskatter och moms ett fel i skattesystemet Stämpelskatter och moms på småhus är en assymmetri i skattesystemet eftersom småhus reavinstbeskattas som andra tillgångar vid försäljning som andra tillgångar som t.ex. aktier. Men till skillnad från dem beskattas man även med stämpelskatt och moms. Att det är något märkligt styrks av att Sverige är det enda landet i Europa vid sidan av Portugal som har evig reavinstbeskattning på privatbostäder. Visserligen är reavinstbeskattningen på småhus något lägre (22%) istället för vanliga 30%. Denna lättnad hänger dock ihop med att småhus till skillnad från andra tillgångar beskattas löpande efter tio år genom fastighetsskatt. Stämpelskatten på småhus är slutligen också felkonstruerad eftersom den kraftigt diskriminerar småhus. Ett hushåll som köper ett småhus för 4,5 miljoner kronor och måste ta ut nya pantbrev på 3,6 miljoner kronor får en total stämpelskatt på kr. Om hushållet istället köper en lika dyr bostadsrätt blir stämpelskatten 825 kr aspx 5 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012

9 9 (9) Förslag Eftersom stämpelskatten bidrar till minska rörlighet på bostadsmarknaden och ökad skuldsättning är det rimligt att avveckla den. Vid sidan av dess negativa inverkan på rörlighet och skuldsättning är stämpelskatten inte kongruent med det övriga skattesystemet. Småhus beskattas för närvarande som en kapitaltillgång dels löpande (fastighetsskatt), vid avyttring (kapitalvinstsskatt) men också vid köp genom stämpelskatt och/eller byggmoms. Motsvarande beskattning av andra kapitaltillgångar som t.ex. aktier skulle med rätta anses vara orimlig. Skatteavvikelsen för småhus blir också tydlig vid en jämförelse med bostadsrätter som helt slipper stämpelskatter på hushållsnivå så när som på små administrativa avgifter. Villaägarna anser därför att stämpelskatterna helt bör avvecklas. Givet att det inte sker vid ett tillfälle är det rimligt att börja med pantbrevskatten som särskilt drabbas hushåll som av olika skäl måste ta ut nya pantbrev för att kunna belåna sin bostad.

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet PROMEMORIA Datum 2013-10-15 FI Dnr 13-11430 Författare Sten Hansen PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Tekniska aspekter på ett amorteringskrav

Tekniska aspekter på ett amorteringskrav replik Andreas Vedung är nationalekonom och arbetar vid Finansinspektionen med stabilitets- och konsumentskyddsfrågor. Åsikterna i artikeln är hans egna och ger inte uttryck för Finansinspektionens uppfattning.

Läs mer

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Tom Andersson, Carl Andreas Claussen, Björn Lagerwall och Pär Torstensson* I detta kapitel diskuteras alternativa verktyg

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Trenden med stigande bostadspriser fortsätter och hushållens skuldsättning blir allt högre. Den här utvecklingen innebär risker för både den finansiella stabiliteten och makroekonomin.

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer