VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur de nordiska ländernas fastighetsmäklare bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser kvartalsvis. Den här undersökningen genomfördes i slutet av februari och de första veckorna i mars och bedömer kvartal 2, perioden april juni. Den har besvarats av totalt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om vilka faktorer som just nu har störst påverkan på respektive lands marknad och hur säljaren agerat i den senaste försäljningen. Köpte eller sålde man innan en ny bostad införskaffades? Inför årets andra kvartal, april till juni, förutser Nordens fastighetsmäklare ett ökat tryck på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. Till stor del är detta säsongsrelaterat då marknaden brukar ta fart under våren med både ett ökat utbud av bostäder till försäljning och en ökad efterfrågan. RESULTATET I KORTHET: I Norge köper 8 av 10 bostadskonsumenter en ny bostad innan den befintliga säljs. Det kan jämföras med 9 av 10 i Danmark som säljer innan de köper en ny bostad. Det hänger nära samman med rådande situation på respektive marknad. På den svenska småhusmarknaden är det lika vanligt att köpa som att sälja först, samtidigt som 6 av 10 på bostadsrättsmarknaden köper ny bostad först. Den nordiska bostadsmarknaden uppvisar en splittrad bild. Den norska marknaden är het, den svenska varm och den danska sval. Under årets andra kvartal väntas ett ökat tryck på samtliga marknader, men med olika styrka. 7 av 10 fastighetsmäklare i Norge förutser stigande priser jämfört med var fjärde mäklare i Sverige och var femte i Danmark. Restriktiva banker upplevs ha störst påverkan på den svenska småhusmarknaden medan arbetsmarknaden har störst inverkan både i Norge och Danmark. På bostadsrättsmarknaden upplevs restriktiva banker ha störst påverkan både i Sverige och Norge, samtidigt som media och bankerna dominerar i Danmark. 2

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN 7 av 10 norska mäklare förutser stigande priser När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets andra kvartal, april-juni, är de norska mäklarna mest optimistiska i sina prisförväntningar. 71 procent bedömer stigande priser, om än i måttlig takt, och endast tre procent tror på sjunkande priser. Sverige och Danmark har en klar majoritet av mäklare som förutser oförändrade priser. De svenska mäklarna är dock något mer optimistiska om utvecklingen jämfört med sina danska kollegor. I Sverige förutser 25 procent av mäklarna en prisökning och enbart 8 procent lägre priser. Det är ett omslag jämfört med den senaste undersökningen, som genomfördes i november i Sverige, då fler mäklare bedömde sjunkande priser än andelen som förutsåg ökande. I Danmark bedömer 21 procent av mäklarna att priserna ska öka något under kvartal 2 medan 15 procent tror på lägre priser. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell 1. Bedömning Sverigeav hur priserna kommer Norge att utvecklas på Danmark småhusmarknaden, kvartal 2 (apriljuni) Tabell1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Stiga 25 % 71 % 21 % Oförändrat 67 % 26 % 64 % Sjunka 8 % 3 % 15 % 3

4 Utbudet väntas öka mark uppgår andelen till 60 procent av mäklarna. Utbudet av småhus till försäljning förutses öka kraftigt under kvartal två. Det gäller för alla tre länderna, även om I Sverige är det en kraftig ökning jämfört med de 24 procent som bedömde ett ökat utbud för perioden december bedömningen ligger något lägre i Danmark. februari. Efter den svala aktivitet som präglat småhusmarknaden under 2012 väntas nu något färre pessimistiska 82 procent av fastighetsmäklarna i Norge och 81 procent i Sverige Tabell bedömer 2. Bedömning att antalet av småhus hur utbudet till salu kommer på deras att lokala utvecklas hushåll på och småhusmarknaden, vårens inträde ge en kvartal ordentlig 2 skjuts (april-tiljuni) den marknad kommer att öka under årets andra kvartal. I Dan- svenska småhusmarknaden. Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 81 % 82 % 60 % Oförändrat 18 % 12 % 32 % Minska 1 % 6 % 8 % Efterfrågan och köpintresset väntas ta fart 77 procent av de danska mäklarna och 76 procent av de norska förutspår ett ökat köpintresse på sin marknad under kvartal 2, april-juni. I Sverige är andelen något lägre, 56 procent, av de medverkande fastighetsmäklarna. Dock är det en förbättring hos de svenska mäklarna med hela 40 procentenheter jämfört med förväntningarna inför den föregående bedömningsperioden. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 56 % 76 % 77 % Oförändrat 42 % 21 % 22 % Minska 2 % 3 % 1 % 4

5 Vad påverkar den nordiska småhusmarknaden mest? På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning (75 procent) och en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare (63 procent) i topp hos de svenska fastighetsmäklarna. Därefter följer utvecklingen på arbetsmarknaden och medias bostadsrapportering (62 procent). I Norge är det arbetsmarknaden som toppar med 51 procent, vilket dock är en lägre andel än i de två andra länderna, följt av räntan (50 procent) och bankernas restriktiva utlåning (48 procent). I Danmark utgör arbetsmarknaden den allra största påverkansfaktorn just nu med 80 procent följt av bankernas restriktiva utlåning (74 procent) och medias rapportering (72 procent). Diagram 2. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Arbetsmarknad Media Ränta Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Sverige Norge Danmark Stort utbud Optimism om den egna ekonomin Säsong 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell Tabell Vad Vad påverkar påverkar din din småhusmarknad småhusmarknad just just nu, och nu, och hur? hur? Stor påverkan. Stor påverkan. Media 61 % 26 % 72 % Ränta 52 % 50 % 48 % Arbetsmarknad 62 % 51 % 80 % Stort utbud 34 % 26 % 36 % Litet utbud 50 % 44 % 31 % Allmän oro och försiktighet 63 % 19 % 70 % Bankernas restriktiva utlåning 75 % 48 % 74 % Pessimism om den egna ekonomin 35 % 24 % 60 % Optimism om den egna ekonomin 23 % 44 % 32 % Säsong x 32 % 13 % 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 1 Högst andel fastighetsmäklare som bedömer stigande priser i Norge Även när det gäller marknaden för bostadsrätter är de norska fastighetsmäklarna mest positiva till prisutvecklingen under kvartal procent gör en bedömning om ökande priser, i måttlig takt, och enbart fyra procent förutser sjunkande priser. Bilden i Sverige och Danmark är snarlik med en majoritet av mäklarna som bedömer stillastående priser. I Danmark bedömer 31 procent att priserna kommer att öka något samtidigt som 14 procent förutser sjunkande priser. 61 procent av Sveriges fastighetsmäklare bedömer att priset för en bostadsrätt kommer att vara oförändrat. Var tredje fastighetsmäklare, 32 procent, förutspår samtidigt att priserna på bostadsrättsmarknaden kommer att öka. Sju procent räknar med lägre priser vilket kan jämföras med 17 procent i november. Precis som för småhusmarknaden syns ett omslag i Sverige mellan andelen mäklare som räknar med sjunkande respektive stigande priser jämfört med den förra undersökningen. Fler, 32 procent, förutser en prisuppgång än en nedgång, 7 procent. Diagram 3. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrade Sjunka 10% 0% Tabell 5. Bedömning Sverigeav hur priserna kommer Norge att utvecklas på Danmark bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Tabell 5. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Stiga 32 % 72 % 31 % Oförändrat 61 % 24 % 54 % Sjunka 7 % 4 % 14 % 1 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Utbudet av bostadsrätter till försäljning väntas öka I Sverige gör två av tre fastighetsmäklare, 65 procent, bedömningen att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under kvartal procent gör bedömningen att utbudet kommer att vara oförändrat och en procent att utbudet på bostadsrättsmarknaden kommer att sjunka. I jämförelse med den förra bedömningsperioden, december februari, (april-juni) har det skett ett betydande omslag i förväntningsbilden,andelen mäklare som förutser ett ökat utbud ökar med 41 procentenheter. Givetvis är detta till stor del avhängigt att vi går mot vårsäsongen med hög aktivitet på marknaden, men en ökad optimism och minskad oro hos köpare och säljare bidrar också. Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas I Norge på förutser bostadsrättsmarknaden, 69 procent av fastighetsmäklarna kvartal 2 ett ökat utbud och i Danmark uppgår andelen till 42 procent. Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 65 % 69 % 42 % Oförändrat 34 % 25 % 47 % Minska 1 % 6 % 11 % Ökad efterfrågan, framförallt i Norge och Danmark Knappt hälften av de svenska mäklarna förutspår en ökad efterfrågan, 47 procent, under årets andra kvartal. Det är 17 procentenheter fler än i bedömningen av föregående period, december till februari. Av de medverkande mäklarna bedömer vidare 49 procent att köpintresset kommer att vara oförändrat och endast fyra procent tror att det kommer att minska. Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) I våra nordiska grannländer är optimismen ännu större. Hela 81 procent av de danska mäklarna och 74 procent av de norska gör bedömningen att efterfrågan kommer att öka under årets andra kvartal. Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 47 % 74 % 81 % Oförändrat 49 % 23 % 36 % Minska 4 % 3 % 4 % Vad påverkar den nordiska bostadsrättsmarknaden mest? När Sveriges fastighetsmäklare bedömer vad som påverkar marknaden för bostadsrätter är det precis som för småhusmarknaden bankernas restriktiva utlåning som bedöms ha ett stort inflytande och påverkar allra mest (67 procent). Därefter kommer medias rapportering om bostadsmarknaden (56 procent) och på en delad tredje plats kommer ett litet utbud, räntan och arbetsmarknaden (54 procent). I Norge är det bankerna (46 procent) som påverkar marknaden allra mest just nu, följt av räntan (42 procent) och arbetsmarknaden (41 procent). I Danmark är det medias rapportering som för närvarande påverkar bostadsmarknaden allra mest (65 procent) följt av bankernas restriktiva utlåning (64 procent) och arbetsmarknaden (57 procent). 7

8 Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Media Litet utbud Ränta Arbetsmarknad Allmän oro och försiktighet Stort utbud Sverige Norge Danmark Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin Säsong 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell Tabell Vad Vad påverkar påverkar din din bostadsrättsmarknad bostadsrättsmarknaden just nu, just och nu, hur? och Stor hur? påverkan. Stor påverkan. Media 56 % 23 % 65 % Ränta 54 % 42 % 52 % Arbetsmarknad 53 % 41 % 57 % Stort utbud 32 % 25 % 34 % Litet utbud 54 % 38 % 29 % Allmän oro och försiktighet 49 % 18 % 50 % Bankernas restriktiva utlåning 67 % 46 % 64 % Pessimism om den egna ekonomin 29 % 18 % 45 % Optimism om den egna ekonomin 22 % 37 % 29 % Säsong x 17 % 14 % Köpa eller sälja först? Splittrad bild i de tre länderna Under lång tid har gången vid bostadsaffärer i Sverige varit att bostadskonsumenten köper ny bostad först och säljer den befintliga sedan. Under de senaste två åren har det blivit allt vanligare att man säljer innan man köper ny bostad. Det förklaras av flera faktorer som till exempel nya villkor på marknaden vad gäller rekommendationer från bankerna, bolånetak och hårdare amorteringskrav. Detta tillsammans med en svagare svensk konjunktur och finansiell oro i vår omvärld har bidragit till att banken i många fall ställt som krav att hushållet ska sälja den befintliga bostaden först. Men det osäkra konjunkturläget har också bidragit till ett förändrat beteende hos hushållen. De har blivit mer försiktiga och vill också veta sina ekonomiska förutsättningar och ramar innan en ny bostad köps. Man vill ta det säkra före det osäkra. Andra faktorer som också spelar in är utvecklingen på de lokala marknaderna, demografiska aspekter, nyproduktion av bostäder, det ekonomiska klimatet och arbetsmarknaden. Utvecklingen på arbetsmarknaden har blivit en allt mer tydlig påverkansfaktor på de lokala marknaderna enligt våra senaste undersökningar bland Sveriges fastighetsmäklare. Bilden är snarlik i våra nordiska grannländer men beror till stor del på hur bostadsmarknaden är strukturerad i respektive land, bankens inblandning och konjunkturen. I Norge köper man först och i Danmark säljer man först Vi har låtit fastighetsmäklarna i de tre nordiska länderna svara på frågan om hur säljaren agerat i deras senaste försäljning. Valde säljaren att sälja eller köpa först? 8

9 Småhusmarknaden Bland de svenska hushållen som sålde ett småhus var det lika vanligt att köpa ny bostad som att sälja först, vardera 50 procent av mäklarnas svar. Det kan jämföras med 80 procent av hushållen i Norge som köper först och 89 procent i Danmark som säljer den befintliga bostaden innan en ny köps. Danmark har sedan 2008 haft sjunkande priser och en mycket trögrörlig marknad och det har blivit mer naturligt att sälja först och köpa sedan. Det är också bankernas rekommendation. Diagram 5. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (småhus) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tabell 9. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Tabell 9. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (småhus) Köpte först/ sålde sedan Sålde först/ köpte sedan Sverige 50 % 50 % Norge 80 % 20 % Danmark 11 % 89 % Köpte först/sålde sedan Sålde först/köpte sedan 9

10 Bostadsrättsmarknaden Bland de svenska hushållen som sålde sin bostadsrätt var det vanligare att de köpte en ny bostad först och sedan sålde den befintliga, 58 procent jämfört med 42 procent som sålde först. I Norge köper 77 procent av hushållen en ny bostad innan de säljer den befintliga och i Danmark säljer 90 procent av hushållen sin bostad innan de köper en ny. Diagram 6. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) 100% 90% 80% 70% 60% 50% Köpte först/sålde sedan 40% Sålde först/köpte sedan 30% 20% 10% 0% Tabell 10. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Tabell 10. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Köpte först/ sålde sedan Sålde först/ köpte sedan Sverige 58 % 42 % Norge 77 % 23 % Danmark 10 % 90 % 10

11 Fakta Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 82 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Sofia Linder, Analysansvarig Mäklarsamfundet , Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real EstateAgencies KVKL *Deltog inte denna gång. 11

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer