VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur de nordiska ländernas fastighetsmäklare bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser kvartalsvis. Den här undersökningen genomfördes i slutet av februari och de första veckorna i mars och bedömer kvartal 2, perioden april juni. Den har besvarats av totalt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om vilka faktorer som just nu har störst påverkan på respektive lands marknad och hur säljaren agerat i den senaste försäljningen. Köpte eller sålde man innan en ny bostad införskaffades? Inför årets andra kvartal, april till juni, förutser Nordens fastighetsmäklare ett ökat tryck på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. Till stor del är detta säsongsrelaterat då marknaden brukar ta fart under våren med både ett ökat utbud av bostäder till försäljning och en ökad efterfrågan. RESULTATET I KORTHET: I Norge köper 8 av 10 bostadskonsumenter en ny bostad innan den befintliga säljs. Det kan jämföras med 9 av 10 i Danmark som säljer innan de köper en ny bostad. Det hänger nära samman med rådande situation på respektive marknad. På den svenska småhusmarknaden är det lika vanligt att köpa som att sälja först, samtidigt som 6 av 10 på bostadsrättsmarknaden köper ny bostad först. Den nordiska bostadsmarknaden uppvisar en splittrad bild. Den norska marknaden är het, den svenska varm och den danska sval. Under årets andra kvartal väntas ett ökat tryck på samtliga marknader, men med olika styrka. 7 av 10 fastighetsmäklare i Norge förutser stigande priser jämfört med var fjärde mäklare i Sverige och var femte i Danmark. Restriktiva banker upplevs ha störst påverkan på den svenska småhusmarknaden medan arbetsmarknaden har störst inverkan både i Norge och Danmark. På bostadsrättsmarknaden upplevs restriktiva banker ha störst påverkan både i Sverige och Norge, samtidigt som media och bankerna dominerar i Danmark. 2

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN 7 av 10 norska mäklare förutser stigande priser När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets andra kvartal, april-juni, är de norska mäklarna mest optimistiska i sina prisförväntningar. 71 procent bedömer stigande priser, om än i måttlig takt, och endast tre procent tror på sjunkande priser. Sverige och Danmark har en klar majoritet av mäklare som förutser oförändrade priser. De svenska mäklarna är dock något mer optimistiska om utvecklingen jämfört med sina danska kollegor. I Sverige förutser 25 procent av mäklarna en prisökning och enbart 8 procent lägre priser. Det är ett omslag jämfört med den senaste undersökningen, som genomfördes i november i Sverige, då fler mäklare bedömde sjunkande priser än andelen som förutsåg ökande. I Danmark bedömer 21 procent av mäklarna att priserna ska öka något under kvartal 2 medan 15 procent tror på lägre priser. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell 1. Bedömning Sverigeav hur priserna kommer Norge att utvecklas på Danmark småhusmarknaden, kvartal 2 (apriljuni) Tabell1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Stiga 25 % 71 % 21 % Oförändrat 67 % 26 % 64 % Sjunka 8 % 3 % 15 % 3

4 Utbudet väntas öka mark uppgår andelen till 60 procent av mäklarna. Utbudet av småhus till försäljning förutses öka kraftigt under kvartal två. Det gäller för alla tre länderna, även om I Sverige är det en kraftig ökning jämfört med de 24 procent som bedömde ett ökat utbud för perioden december bedömningen ligger något lägre i Danmark. februari. Efter den svala aktivitet som präglat småhusmarknaden under 2012 väntas nu något färre pessimistiska 82 procent av fastighetsmäklarna i Norge och 81 procent i Sverige Tabell bedömer 2. Bedömning att antalet av småhus hur utbudet till salu kommer på deras att lokala utvecklas hushåll på och småhusmarknaden, vårens inträde ge en kvartal ordentlig 2 skjuts (april-tiljuni) den marknad kommer att öka under årets andra kvartal. I Dan- svenska småhusmarknaden. Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 81 % 82 % 60 % Oförändrat 18 % 12 % 32 % Minska 1 % 6 % 8 % Efterfrågan och köpintresset väntas ta fart 77 procent av de danska mäklarna och 76 procent av de norska förutspår ett ökat köpintresse på sin marknad under kvartal 2, april-juni. I Sverige är andelen något lägre, 56 procent, av de medverkande fastighetsmäklarna. Dock är det en förbättring hos de svenska mäklarna med hela 40 procentenheter jämfört med förväntningarna inför den föregående bedömningsperioden. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 56 % 76 % 77 % Oförändrat 42 % 21 % 22 % Minska 2 % 3 % 1 % 4

5 Vad påverkar den nordiska småhusmarknaden mest? På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning (75 procent) och en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare (63 procent) i topp hos de svenska fastighetsmäklarna. Därefter följer utvecklingen på arbetsmarknaden och medias bostadsrapportering (62 procent). I Norge är det arbetsmarknaden som toppar med 51 procent, vilket dock är en lägre andel än i de två andra länderna, följt av räntan (50 procent) och bankernas restriktiva utlåning (48 procent). I Danmark utgör arbetsmarknaden den allra största påverkansfaktorn just nu med 80 procent följt av bankernas restriktiva utlåning (74 procent) och medias rapportering (72 procent). Diagram 2. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Arbetsmarknad Media Ränta Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Sverige Norge Danmark Stort utbud Optimism om den egna ekonomin Säsong 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell Tabell Vad Vad påverkar påverkar din din småhusmarknad småhusmarknad just just nu, och nu, och hur? hur? Stor påverkan. Stor påverkan. Media 61 % 26 % 72 % Ränta 52 % 50 % 48 % Arbetsmarknad 62 % 51 % 80 % Stort utbud 34 % 26 % 36 % Litet utbud 50 % 44 % 31 % Allmän oro och försiktighet 63 % 19 % 70 % Bankernas restriktiva utlåning 75 % 48 % 74 % Pessimism om den egna ekonomin 35 % 24 % 60 % Optimism om den egna ekonomin 23 % 44 % 32 % Säsong x 32 % 13 % 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 1 Högst andel fastighetsmäklare som bedömer stigande priser i Norge Även när det gäller marknaden för bostadsrätter är de norska fastighetsmäklarna mest positiva till prisutvecklingen under kvartal procent gör en bedömning om ökande priser, i måttlig takt, och enbart fyra procent förutser sjunkande priser. Bilden i Sverige och Danmark är snarlik med en majoritet av mäklarna som bedömer stillastående priser. I Danmark bedömer 31 procent att priserna kommer att öka något samtidigt som 14 procent förutser sjunkande priser. 61 procent av Sveriges fastighetsmäklare bedömer att priset för en bostadsrätt kommer att vara oförändrat. Var tredje fastighetsmäklare, 32 procent, förutspår samtidigt att priserna på bostadsrättsmarknaden kommer att öka. Sju procent räknar med lägre priser vilket kan jämföras med 17 procent i november. Precis som för småhusmarknaden syns ett omslag i Sverige mellan andelen mäklare som räknar med sjunkande respektive stigande priser jämfört med den förra undersökningen. Fler, 32 procent, förutser en prisuppgång än en nedgång, 7 procent. Diagram 3. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrade Sjunka 10% 0% Tabell 5. Bedömning Sverigeav hur priserna kommer Norge att utvecklas på Danmark bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Tabell 5. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Stiga 32 % 72 % 31 % Oförändrat 61 % 24 % 54 % Sjunka 7 % 4 % 14 % 1 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Utbudet av bostadsrätter till försäljning väntas öka I Sverige gör två av tre fastighetsmäklare, 65 procent, bedömningen att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under kvartal procent gör bedömningen att utbudet kommer att vara oförändrat och en procent att utbudet på bostadsrättsmarknaden kommer att sjunka. I jämförelse med den förra bedömningsperioden, december februari, (april-juni) har det skett ett betydande omslag i förväntningsbilden,andelen mäklare som förutser ett ökat utbud ökar med 41 procentenheter. Givetvis är detta till stor del avhängigt att vi går mot vårsäsongen med hög aktivitet på marknaden, men en ökad optimism och minskad oro hos köpare och säljare bidrar också. Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas I Norge på förutser bostadsrättsmarknaden, 69 procent av fastighetsmäklarna kvartal 2 ett ökat utbud och i Danmark uppgår andelen till 42 procent. Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 65 % 69 % 42 % Oförändrat 34 % 25 % 47 % Minska 1 % 6 % 11 % Ökad efterfrågan, framförallt i Norge och Danmark Knappt hälften av de svenska mäklarna förutspår en ökad efterfrågan, 47 procent, under årets andra kvartal. Det är 17 procentenheter fler än i bedömningen av föregående period, december till februari. Av de medverkande mäklarna bedömer vidare 49 procent att köpintresset kommer att vara oförändrat och endast fyra procent tror att det kommer att minska. Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) I våra nordiska grannländer är optimismen ännu större. Hela 81 procent av de danska mäklarna och 74 procent av de norska gör bedömningen att efterfrågan kommer att öka under årets andra kvartal. Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan, köpintresset, kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 2 (april-juni) Öka 47 % 74 % 81 % Oförändrat 49 % 23 % 36 % Minska 4 % 3 % 4 % Vad påverkar den nordiska bostadsrättsmarknaden mest? När Sveriges fastighetsmäklare bedömer vad som påverkar marknaden för bostadsrätter är det precis som för småhusmarknaden bankernas restriktiva utlåning som bedöms ha ett stort inflytande och påverkar allra mest (67 procent). Därefter kommer medias rapportering om bostadsmarknaden (56 procent) och på en delad tredje plats kommer ett litet utbud, räntan och arbetsmarknaden (54 procent). I Norge är det bankerna (46 procent) som påverkar marknaden allra mest just nu, följt av räntan (42 procent) och arbetsmarknaden (41 procent). I Danmark är det medias rapportering som för närvarande påverkar bostadsmarknaden allra mest (65 procent) följt av bankernas restriktiva utlåning (64 procent) och arbetsmarknaden (57 procent). 7

8 Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Media Litet utbud Ränta Arbetsmarknad Allmän oro och försiktighet Stort utbud Sverige Norge Danmark Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin Säsong 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell Tabell Vad Vad påverkar påverkar din din bostadsrättsmarknad bostadsrättsmarknaden just nu, just och nu, hur? och Stor hur? påverkan. Stor påverkan. Media 56 % 23 % 65 % Ränta 54 % 42 % 52 % Arbetsmarknad 53 % 41 % 57 % Stort utbud 32 % 25 % 34 % Litet utbud 54 % 38 % 29 % Allmän oro och försiktighet 49 % 18 % 50 % Bankernas restriktiva utlåning 67 % 46 % 64 % Pessimism om den egna ekonomin 29 % 18 % 45 % Optimism om den egna ekonomin 22 % 37 % 29 % Säsong x 17 % 14 % Köpa eller sälja först? Splittrad bild i de tre länderna Under lång tid har gången vid bostadsaffärer i Sverige varit att bostadskonsumenten köper ny bostad först och säljer den befintliga sedan. Under de senaste två åren har det blivit allt vanligare att man säljer innan man köper ny bostad. Det förklaras av flera faktorer som till exempel nya villkor på marknaden vad gäller rekommendationer från bankerna, bolånetak och hårdare amorteringskrav. Detta tillsammans med en svagare svensk konjunktur och finansiell oro i vår omvärld har bidragit till att banken i många fall ställt som krav att hushållet ska sälja den befintliga bostaden först. Men det osäkra konjunkturläget har också bidragit till ett förändrat beteende hos hushållen. De har blivit mer försiktiga och vill också veta sina ekonomiska förutsättningar och ramar innan en ny bostad köps. Man vill ta det säkra före det osäkra. Andra faktorer som också spelar in är utvecklingen på de lokala marknaderna, demografiska aspekter, nyproduktion av bostäder, det ekonomiska klimatet och arbetsmarknaden. Utvecklingen på arbetsmarknaden har blivit en allt mer tydlig påverkansfaktor på de lokala marknaderna enligt våra senaste undersökningar bland Sveriges fastighetsmäklare. Bilden är snarlik i våra nordiska grannländer men beror till stor del på hur bostadsmarknaden är strukturerad i respektive land, bankens inblandning och konjunkturen. I Norge köper man först och i Danmark säljer man först Vi har låtit fastighetsmäklarna i de tre nordiska länderna svara på frågan om hur säljaren agerat i deras senaste försäljning. Valde säljaren att sälja eller köpa först? 8

9 Småhusmarknaden Bland de svenska hushållen som sålde ett småhus var det lika vanligt att köpa ny bostad som att sälja först, vardera 50 procent av mäklarnas svar. Det kan jämföras med 80 procent av hushållen i Norge som köper först och 89 procent i Danmark som säljer den befintliga bostaden innan en ny köps. Danmark har sedan 2008 haft sjunkande priser och en mycket trögrörlig marknad och det har blivit mer naturligt att sälja först och köpa sedan. Det är också bankernas rekommendation. Diagram 5. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (småhus) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tabell 9. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Tabell 9. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (småhus) Köpte först/ sålde sedan Sålde först/ köpte sedan Sverige 50 % 50 % Norge 80 % 20 % Danmark 11 % 89 % Köpte först/sålde sedan Sålde först/köpte sedan 9

10 Bostadsrättsmarknaden Bland de svenska hushållen som sålde sin bostadsrätt var det vanligare att de köpte en ny bostad först och sedan sålde den befintliga, 58 procent jämfört med 42 procent som sålde först. I Norge köper 77 procent av hushållen en ny bostad innan de säljer den befintliga och i Danmark säljer 90 procent av hushållen sin bostad innan de köper en ny. Diagram 6. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) 100% 90% 80% 70% 60% 50% Köpte först/sålde sedan 40% Sålde först/köpte sedan 30% 20% 10% 0% Tabell 10. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Tabell 10. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? (bostadsrätt) Köpte först/ sålde sedan Sålde först/ köpte sedan Sverige 58 % 42 % Norge 77 % 23 % Danmark 10 % 90 % 10

11 Fakta Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 82 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Sofia Linder, Analysansvarig Mäklarsamfundet , Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real EstateAgencies KVKL *Deltog inte denna gång. 11

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Litet utbud, räntenivån och restriktiva utlåningsregler tunga påverkansfaktorer på den nordiska bostadsmarknaden

Litet utbud, räntenivån och restriktiva utlåningsregler tunga påverkansfaktorer på den nordiska bostadsmarknaden SOMMAR 2016 Litet utbud, räntenivån och restriktiva utlåningsregler tunga påverkansfaktorer på den nordiska bostadsmarknaden Arbetsmarknadens påverkan tydligare på norska bostadsmarknaden Allt fler svenska

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2018 Marknadspsykologi styr utvecklingen Majoriteten spår oförändrade priser Special Mäklarnas helårsprognos Mäklarsamfundet

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2017 Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden Uppgång på småhusmarknaden Special Svårast för unga vuxna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2017 Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest Allt fler mäklare tror på prisfall Special Minskad efterfrågan på nyproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2018 Ökat utbud av småhus Tecken på prisstabilisering Såld på 2-5 veckor Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sammanfattning

Läs mer

Hängmatteläge på bostadsmarknaden

Hängmatteläge på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2018 Hängmatteläge på bostadsmarknaden Barnfamiljer mest aktiva på marknaden Sammanfattning Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Nr 4 2018 Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Flest frågor om skick och prissättning Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hög fart på bostadsmarknaden

Hög fart på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2013 Hög fart på bostadsmarknaden Bankerna och arbetsmarknaden påverkar l a i c e SpBostadsrätt säljs snabbare än småhus Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Nr 1 2019 Prognos: Pris, utbud, efterfrågan Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Sammanfattning Fastighetsmäklarnas syn på bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer