Arbetsmarknadens påverkan ökar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadens påverkan ökar"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht! Materialval och energikällor viktiga

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Hej, Här presenteras Mäklarinsikt 2012:4. Undersökningen skickades ut till Mäklarsamfundets medlemmar den 19 november 2012, samtliga verksamma fastighetsmäklare. Totalt besvarade 1100 fastighetsmäklare från norr till söder i Sverige undersökningen som stängde den 30 november. Vi frågar fastighetsmäklarna hur de upplever bostadsmarknaden just nu. Dessutom får de göra en prognos över utvecklingen för kommande tre månader. Mäklarinsikt 2012:4 omfattar perioden till och med februari Vi frågar hur landets fastighetsmäklare uppfattar köpintresset, hur de bedömer utbudet och vad de tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Vi frågar även om vad som påverkar bostadsmarknaden just nu. Dessa frågor återkommer varje gång och bostadsrätter och småhus bedöms separat. Stina Wallster, v vd Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre områden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Landets fastighetsmäklare får också svara på frågor som kan variera mellan årets fyra undersökningar, detta för att få en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Den här gången ställdes frågor om hur många bud som lämnas vid försäljning av småhus och bostadsrätt och hur många visningar som genomförs. Inför vintern ställde vi frågan om vilket uppvärmningsalternativ som betyder mest för villaköparen. Bostadsrättsmäklaren fick frågan om hur köpintresset från bostadsrättsköparen påverkas av att det exempelvis finns hiss i fastigheten och att bostadsrätten har balkong. Inför det nya året har landets fastighetsmäklare gjort en trendspaning. I aktuell utgåva av Mäklarinsikt får du veta vad som kommer att prägla bostadsmarknaden Redan nu vill jag passa på att informera om att Sofia Linder blir ny analysansvarig på Mäklarsamfundet. Sofia kommer närmast från Stockholms Handelskammare där hon varit näringspolitisk expert med särskilt ansvar för att analysera bl. a. bostadsmarknaden. Sofia tillträder sin tjänst i början av 2013 och då lämnar jag med varm hand över Mäklarinsikt till henne. //Stina Wallster, v vd Mäklarsamfundet Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2012:4 mäklarinsikt 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Bostadsmarknaden påverkas alltmer av läget på arbetsmarknaden 2. Köpintresse, utbud och priser 3. Färre bud och fler visningar, men köpintresset kan påverkas 4. Bostadsmarknaden under 2013 ur mäklarnas perspektiv Bostadsmarkanden för småhus påverkas av många olika faktorer. Allra mest påverkas bostadsmarknaden av allmän oro och försiktighet hos bostadskonsumenterna bedömer 84 procent av de medverkande fastighetsmäklarna. Bankernas restriktiva utlåning påverkar också bostadsmarknaden enligt 80 procent av mäklarna. Undersökningen visar tydligt att betydelsen av utvecklingen på arbetsmarknaden har förstärkts, 69 procent av fastighetsmäklarna bedömer att arbetsmarknaden är en stor påverkansfaktor för bostadsmarknaden för småhus vilket är en ökning från 56 procent förra kvartalet. Bilden är liknande på marknaden för bostadsrätter och där bedömer 70 procent av fastighetsmäklarna att allmän oro och försiktighet påverkar marknaden för bostadsrätter jämfört med 57 procent vid förra undersökningen. Även bostadsrättsmarknaden påverkas av utvecklingen på arbetsmarknaden bedömer 62 procent av fastighetsmäklarna vilket är en ökning från 49 procent i förra undersökningen. Att arbetsmarknadens utveckling påverkar bostadsmarknaden för både småhus och bostadsrätter syns tydligare nu jämfört med tidigare. Landets fastighetsmäklare bedömer att småhusmarknaden förblir stabil de kommande tre månaderna med små förändringar av utbud och efterfrågan. Antalet småhus till salu kommer att vara oförändrat eller minska något medan efterfrågan blir oförändrad. När fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen förväntar sig 70 procent att priserna kommer att vara oförändrade medan 23 procent bedömer att priserna kommer att sjunka något under perioden. Övriga bedömer att priserna på småhus kommer att stiga. När fastighetsmäklarna bedömer bostadsrättsmarknaden förväntar de sig en liten ökning av både utbud och efterfrågan medan priserna förblir oförändrade. 68 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att priserna för bostadsrätter kommer att vara oförändrade och 15 procent bedömer att priserna kommer att öka något. Övriga bedömer att priserna kommer att sjunka. Det tar längre tid att sälja villan eller bostadsrätten idag än för ett år sedan. Över hela landet beskriver fastighetsmäklare hur antalet bud blivit färre och visningarna fler innan en försäljning kan avslutas. Storstadslänen skiljer sig inte från landsbygdslänen och trenden är densamma för småhus såväl som bostadsrätter. Köpintresset påverkas av vilket uppvärmningssystem villan har. Den som investerat i bergvärme får mest positiv uppmärksamhet kring uppvärmningsfrågan, enligt landets fastighetsmäklare. Den som köper bostadsrätt är mer intresserad om lägenheten har balkong. Upplever köparen att utsikten är trevlig och det dessutom finns hiss i fastigheten, stärks köpintresset ytterligare. När landets fastighetsmäklare blickar fram mot det kommande årets gör många bedömningen att bostadsmarknaden kommer att präglas av allmän oro och försiktighet med fler som säljer innan man köper ny bostad. Arbetsmarknadens utveckling och konjunkturen ökar i betydelse. Priserna bedöms ligga kvar på en stabil nivå. Många mäklare bedömer att trenden går mot att konsumenterna intresserar sig för ett mer hållbart boende med tankar på materialval och energikällor för låga driftskostnader. Vissa tror på varmt och ombonat medan ljust och fräscht-trenden förväntas hålla i sig enligt andra. Mäklarna bedömer också att bostaden för många bostadskonsumenter är ett sätt att visa fram sin personlighet, och det ska vara hemtrevligt och värna om hållbarhet i miljön. 2012:4 mäklarinsikt 3

4 påverkan Allmän oro och försiktighet och bankens bedömning påverkar småhusmarknaden Sedan starten våren 2009 har landets fastighetsmäklare bedömt vad som påverkar deras bostadsmarknad just nu. Frågan är uppdelad på bostadsrätter och småhus. En allmän oro och försiktighet har präglat småhusmarknaden under lång tid. Medias bevakning är tätt förknippad med hur starkt bostadskonsumenterna upplever oro. Arbetsmarknadens påverkan på bostadsmarknaden har ökat under hösten och flera av landets fastighetsmäklare beskriver hur varsel och hot om arbetslöshet leder till otrygghet. Att flytta, köpa eller sälja sitt hem är för de allra flesta människor den största privatekonomiska affären man gör i sitt liv. En flytt föregås av många beslut och noggranna överväganden och inte sällan är den utlösande faktorn förändrade familjeförhållanden. Inom förändrade familjeförhållanden ryms allt som gör att familjen förändras och att bostaden antingen blir för stor eller för liten. Det kan också handla om att flytta på grund av arbete eller studier. Under hösten 2012 har fler tvingats ta emot besked om neddragningar på arbetsplatser med risk för en allmänt ökad arbetslöshet, vilket påverkar bostadsmarknaden. Perioden december till februari är en traditionellt lugn period på bostadsmarknaden. Färre fattar beslut om att flytta inför julledigheten och aktiviteten går ned för att sedan ta fart igen en bit in på det nya året. Antalet beslut som fattas om att sälja sitt hus och att köpa nytt varierar över säsongerna och antalet försäljningar minskar generellt runt ett årsskifte med en ökande aktivitet inför våren med start från februari. Frågan som besvarades var: Hur påverkar följande faktorer din småhusmarknad? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar liten påverkan och 5 är stor påverkan. 84 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att den allmänna oron och försiktigheten bland köpare och säljare ger effekt på bostadsmarknaden lokalt. Förra kvartalet delades uppfattningen av 72 procent av de medverkande mäklarna. Att köpare och säljare känner oro leder i sin tur till försiktighet. En längre period av allmän oro inför framtiden har bidragit till att försäljningstiderna blivit längre vilket i sig är ett skäl till oro för den som ska sälja. Att banken ställer högre krav på den som ska köpa en ny bostad bidrar också det till att säljaren tvingas förhålla sig till ökad osäkerhet på grund av större ovisshet beträffande köparens finansiering. Att tvingas vänta med en flytt för att bostaden inte är såld bidrar till att hela flyttbeslutet omgärdas av osäkerhet. Till den allmänna oron, främst på grund av långvarig eurokris och nedåtgående konjunktur i omvärlden, ser vi nu att skälen till oro kommit att bli mer närliggande. Hot om arbetslöshet och ökande varsel i närområdet har blivit vanligare under hösten beskriver fastighetsmäklarna. 80 procent av de medverkande fastighetsmäklarna bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar deras småhusmarknad och kunder. En förutsättning för att de allra flesta ska kunna genomföra en flytt är möjligheten att få lån, oavsett hur hög eller låg räntan är, detta syns tydligt i fastighetsmäklarnas bedömning av påverkansfaktorer. Landets fastighetsmäklare uppmärksammade tidigt en förändring på marknaden när bolånetaket, med krav på 15 procent i kontantinsats, infördes. Förändringen i fastighetsmäklarnas bedömning av vad som påverkar bostadsmarknaden, där bankens betydelse gradvis ökat, är kopplat till bolånetaket som infördes under hösten Bankerna har vidare skärpt kravet vad gäller att du som köpare ska ha sålt din första bostad för att få låna till nästa. Detta syns genom att andelen som säljer innan man köper nytt småhus har ökat till att det är fler som säljer innan man köper nytt boende idag. Dessutom bedöms individer som inte har en traditionell fast anställning hårdare vid bankens kreditprövning. Med en svårare arbetsmarknad befarar landets fastighetsmäklare att kraven på människors betalningsförmåga kommer att skärpas ytterligare. 71 procent av de medverkande fastighetsmäklarna uppger att medias rapportering påverkar deras marknad mycket. Medias rapportering av ekonomi och omvärld i allmänhet och bostadsmarknaden i synnerhet har betydelse för människors beslut om att byta bostad. Denna betydelse har ökat något sedan förra kvartalet vilket kan förklaras av att hösten innehållit en ökande rapportering om en allt mer besvärlig svensk arbetsmarknad. Betydelsen av utvecklingen på arbetsmarknaden har förstärkts. 69 procent bedömer att arbetsmarknaden är en stor 2012:4 mäklarinsikt 4

5 påverkan påverkansfaktor för bostadsmarknaden, vid förra kvartalet gjorde 56 procent samma bedömning. Arbete och inkomst är en av grundpelarna i det som möjliggör boendet i en ägd bostad. Arbetsmarknaden påverkar i allra högsta grad den enskilde individens möjlighet att byta boende. Sysselsättningen ser olika ut i olika delar av Sverige och bedöms påverka bostadsmarknaden olika mycket, 15 av landets 21 län beskriver att arbetsmarknaden är en av tre faktorer som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Detta blir också tydligt i hur fastighetsmäklarna i vår undersökning bedömt marknaden. 47 procent av de medverkande fastighetsmäklarna bedömer att det stora utbudet påverkar bostadsmarknaden hos dem lokalt. Utbudet har minskat under hösten men är fortsatt stort på vissa delmarknader. Antalet personer som bestämt sig för att sälja sitt småhus har varit något färre under hösten 2012 än föregående år samtidigt som antalet försäljningar förväntas bli något fler jämfört med hösten Ett stort utbud påverkar bostadsmarknaden genom att spekulanterna kan ta god tid på sig innan de fattar beslut om att köpa. 46 procent av fastighetsmäklarna bedömer att pessimism om den egna ekonomin påverkar deras bostadsmarknad lokalt. Ser utsikterna dystra ut för det enskilda hushållet, det kanske handlar om varsel eller uppsägning, påverkar det ens agerande på bostadsmarknaden. Att konsumenterna generellt har en mer negativ bild av den egna ekonomin är Så länge bankerna har sin restriktiva kreditgivning kommer folk ha svårt att köpa. Idag stoppas även folk från vanligare vid årets slut, men bilden förstärks av konjunkturläget. köp av bostäder när de är beredda att sälja sina befintliga bostäder till underpris! Min uppfattning är att detta är 45 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan har den absolut största anledningen till den sega bostadsmarknaden. Folk vill, men får inte! stor effekt på bostadsmarknaden lokalt. Ränteläget kan för många som står i begrepp att byta boende vara av avgörande betydelse för om flytten blir av. Där kan den låga bolåneräntan ha bidragit till att bibehålla en relativt hög aktivitet på bostadsmarknaden trots att bankernas restriktiva hållning och en allmänt stor oro och försiktighet så starkt präglar bostadsmarknaden enligt landets fastighetsmäklare. 32 procent av mäklarna upplever att det råder ett litet utbud på deras bostadsmarknad för tillfället, vilket påverkar dem och deras kunder lokalt. Ett litet utbud på den marknad där det finns gott om efterfrågan blir mer säljarens marknad. Generellt leder det lilla utbudet parat med stor efterfrågan till kortare förmedlingstider. De allra flesta fastighetsmäklare upplever att det är ett stort utbud av småhus för närvarande. Men för 3 av 10 fastighetsmäklare råder motsatt marknadsläge, brist på bostäder. Detta är en tydlig illustration av hur olika delmarknaderna ser ut på den svenska bostadsmarknadens atlas. 19 procent gör bedömningen att optimism om den egna ekonomin påverkar bostadsmarknaden lokalt. Vilket är 5 procent färre än vid förra Mäklarinsikt. I den enskilda situationen kan det handla om uteblivet varsel, fast tjänst och löneökning. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmän oro och försiktighet Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknad Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Ränta Litet utbud Optimism om den egna ekonomin liten påverkan på småhusmarknaden Graf 1: Påverkan på småhusmarknaden stor påverkan på småhusmarknaden 2012:4 mäklarinsikt 5

6 påverkan Och vad påverkar köpare och säljare på bostadsrättsmarknaden Frågan som besvarades var: Hur påverkar följande faktorer din bostadsrättsmarknad? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar liten påverkan och 5 stor påverkan. 65 procent bedömer att medias rapportering påverkar deras marknad. 62 procent gör bedömningen att arbetsmarknaden påverkar deras bostadsrättsmarknad lokalt (49 procent). Frågan om påverkansfaktorer är uppdelad på småhus och bostadsrätt. Olika faktorer bedöms påverka olika mycket beroende på var fastighetsmäklaren som svarar är verksam. Vid en närmare granskning framkommer skillnader mellan hur fastighetsmäklarna bedömer påverkansfaktorer på småhus- respektive på bostadsrättsmarknaden. När landets fastighetsmäklare bedömer vad som påverkar bostadsrättsmarknaden mest är det fortfarande bankernas restriktiva utlåning som har den största påverkan. Allmän oro och försiktighet följt av medias rapportering och arbetsmarknaden är de fyra påverkansfaktorer som präglar den aktuella bostadsrättsmarknaden. Så här bedömer fastighetsmäklarna påverkansfaktorerna på bostadsrättsmarknaden: Varselvågen som drar över Sverige just nu påverkar omedelbart de kunder som står inför beslut om ändrad boendeform. 46 procent menar att räntan påverkar bostadsrättsmarknaden och dess aktörer. 42 procent gör bedömningen att ett stort utbud av bostadsrätter påverkar (62 procent). 39 procent gör bedömningen att bostadsrättsköpares- och säljares pessimism om den egna ekonomin påverkar marknaden just nu. 73 procent av de fastighetsmäklare som förmedlar bostadsrätter bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar den bostadsrättsmarknad de är verksamma på, vilket är samma bedömning som under hösten. (72 procent vid förra Mäklarinsikt då frågan ställdes i augusti-september 2012). 70 procent gör bedömningen att allmän oro och försiktighet påverkar (57 procent vid förra mätningen). 36 procent av de medverkande fastighetsmäklarna är av uppfattningen att det råder ett litet utbud av bostadsrätter till salu på deras marknad. I så pass omfattning att det påverkar köpare och säljare. 19 procent bedömer att optimism om den egna ekonomin påverkar (24 procent). 0% 20% 40% 60% 80% Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Media Arbetsmarknad Ränta Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Litet utbud Optimism om den egna ekonomin liten påverkan på bostadsrättsmarknaden stor påverkan på bostadsrättsmarknaden 2012:4 mäklarinsikt 6 Graf 2: Påverkan på bostadsrättsmarknaden

7 småhus Vintern ger lugn småhusmarknad När fastighetsmäklarna bedömer utveckling på småhusmarknaden de kommande tre månaderna förväntar man sig att priserna kommer att vara oförändrade eller sjunka något till och med februari Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att priset för ett småhus kommer att utvecklas december till och med februari? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar sjunka mycket och 5 öka mycket. I föregående Mäklarinsikt, med bedömningsmånaderna september till och med november 2012 bedömde 68 procent av landets fastighetsmäklare att småhuspriserna skulle vara oförändrade vilket är 2 procent färre än de 70 procent som förväntar sig att priserna förblir oförändrade under den kommande tremånadersperioden, fram till och med februari procent bedömer att småhuspriserna kommer att sjunka något till och med februari och övriga 7 procent är av uppfattningen att priserna på småhus kommer att stiga något. Antalet försäljningar har ökat något under hösten men när vintern kommer tillsammans med julledigheten minskar aktiviteten på de flesta marknader. Sep.-nov. Dec.-feb. Sjunkande priser 21 % 23 % Oförändrade priser 68 % 70 % Stigande priser 11 % 7 % 2012:4 mäklarinsikt 7

8 småhus Ett minskat utbud ger en viss ökad efterfrågan vintern 2013 Fastighetsmäklarnas prognos till och med februari ger en marknad som är fortsatt stabil med små förändringar av utbud och efterfrågan. Antalet småhus till salu kommer att vara oförändrat eller minska något medan efterfrågan är oförändrad. Vi kan därför förvänta oss en något större efterfrågan än utbud, vilket dock inte återspeglas i prisutvecklingen, enligt landets fastighetsmäklare. Utbud Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att utbudet för småhus kommer att utvecklas december till och med februari? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Antalet småhus till salu kommer varken att öka eller minska enligt 44 procent av landets fastighetsmäklare. Till följd av att färre väljer att sälja över julledigheten och att marknaden startar upp igen en bit in i januari bedömer 32 procent att utbudet kommer att minska. Övriga 24 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att antalet småhus till salu kommer att öka. Utbudet är fortfarande stort, men har under hela hösten varit något mindre än vid jämförelse med föregående år. Förmedlingstiden är längre idag än föregående år vid samma tidpunkt men bedömningen vittnar om att man börjar närma sig en bättre balans mellan utbud och efterfrågan då ökningstakten av antalet tillsaluförda småhus har avstannat och färre småhus har erbjudits till försäljning under hösten 2012 än samma period Rent generellt kommer det ut färre bostäder till försäljning i december och jag har känslan av att folk gärna vill sälja när naturen vaknar igen. Efterfrågan Fastighetsmäklarnas prognos är att köpintresset på småhusmarknaden kommer att vara oförändrat till och med februari. Något färre kunder beräknas dock vara intresserade av att byta boende till ett småhus än under hösten vilket kan förklaras av säsongen. Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att efterfrågan för småhus kommer att utvecklas december till och med februari? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. 2012:4 mäklarinsikt 8

9 småhus Ett stort utbud är en av de avgörande faktorerna som leder till längre försäljningstider. Köparna kan ta god tid på sig Lågsäsong innan de fattar sina beslut och kan göra fler jämförelser de närmaste månaderna Många villasäljare mellan fler bostäder. Litet utbud ger kortare försäljningsprocess. Trenden med ett ökande utbud bröts under somma- utbud och förmodade räntesänkningar blir motvikt mot tror det är bättre att sälja på våren då det är grönt. Lågt ren, men utbudet är fortfarande stort och att döma av fastighetsmäklarnas bedömning kommer utbudet minska något börjat komma. något sämre marknad då det är ngt oroligt och varsel till följd av julledigheten. Efterfrågan följer utbudet med traditionellt lägre aktivitet under december och januari. Fastighetsmäklarna förväntar sig oförändrad efterfrågan där flertalet, 58 procent av de medverkande mäklarna bedömer att köpintresset, det vill säga efterfrågan, kommer att vara förväntas ett något mindre utbud under början av nästa oförändrat till och med februari. år samt förändringar vid juletid (tyvärr skilsmässor osv) som bidrar till att folk är köpbenägna i början av året. 16 procent av de tillfrågade bedömde att efterfrågan kommer att öka något och 26 procent menar att köpintresset kommer att minska ytterligare till och med februari. Graf över hur pris, utbud och efterfrågan förväntas utvecklas på småhusmarknaden under perioden december februari: oförändrat minska/sjunka öka/bli fler Utbudet Köpintresset Priset Graf :4 mäklarinsikt 9

10 bostadsrätter Lugn bostadsrättsmarknad över julen Antalet bostadsrätter till salu och köpintresset kommer att vara oförändrat eller öka något under perioden fram till och med februari jämfört med november då bedömningen gjordes. Fastighetsmäklarna beskriver att om någon förändring sker på bostadsrättsmarknaden så är det med en liten ökning av både utbud och efterfrågan medan priset förblir oförändrat. Utbud Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att utbudet för bostadsrätter kommer att utvecklas december till och med februari? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Prognosen som sträcker sig fram till och med februari påverkas av i vilken marknad bedömningen görs. Bostadrättsmarknaden känner till viss mån av samma säsongspåverkan som den för småhus med minskad aktivitet. Utbudet kan minska generellt och för en viss typ av bostadsrätter på marknaden lokalt, men visa motsatt utveckling på en annan marknad. Från studentstäderna rapporteras t ex om en stark ökning av efterfrågan på mindre bostadsrätter inför terminsstarten i januari. Under hösten har utbudet av bostadsrätter varit mindre än samma period procent beskriver en förväntan på att utbudet kommer att vara oförändrat under kommande period, medan 30 procent förutser en liten ökning av utbudet, 23 procent menar dock att utbudet kommer att minska under vintern. Efterfrågan Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att efterfrågan för bostadsrätter kommer att utvecklas december till och med februari? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Det stora flertalet fastighetsmäklare bedömer en oförändrad efterfrågan på bostadsrätter jämfört med november. 59 procent bedömer att köpintresset kommer att vara oförändrat till och med februari. 24 procent av de medverkande fastighetsmäklarna är av uppfattningen att köpintresset kommer att öka. Övriga 17 procent bedömer att köpintresset på bostadsrättsmarknaden kommer att minska. 2012:4 mäklarinsikt 10

11 bostadsrätter Stillastående bostadsrättspriser 68 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att priset för en bostadsrätt kommer att vara oförändrat till och med februari. 17 procent bedömer att priset kommer att minska. Övriga 15 procent tror att priset kommer att öka något under hösten. Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt som småhusmarknaden. Tyngdpunkten i fastighetsmäklarnas bedömningar inför hösten är att bostadsrättspriserna kommer att vara oförändrade. Under december har folk generellt sett inte tid att fokusera på bostadsköp, det är julklappsshopping och adventsfirande som lockar desto mer. Många tänker säkert att de tar en paus och laddar batterierna för ett nytt år med nya möjligheter till att hitta sin drömbostad. Graf över hur pris, utbud och efterfrågan förväntas utvecklas på bostadsrättsmarknaden under perioden december februari: minska/sjunka oförändrat öka/bli fler Utbudet Köpintresset Priset Graf :4 mäklarinsikt 11

12 special Dagens bostadsmarknad - färre bud och fler visningar Det tar längre tid att sälja sin villa eller bostadsrätt idag än för ett år sedan. Skälen till det är många och svaren finns bland de faktorer som påverkar bostadskonsumenten i dennes beslut. Som säljare och köpare är det därför väsentligt att veta hur den aktuella marknaden fungerar. Över hela landet beskriver fastighetsmäklare hur antalet bud blivit färre och visningarna fler innan en försäljning kan avslutas. Detta är tecken på en avvaktande och orolig marknad med stort utbud. Färre bud Landets fastighetsmäklare fick besvara frågorna: Hur många bud lämnas vid budgivning per småhusförsäljning respektive bostadsrättsförsäljning? Har antalet bud som lämnas per försäljning förändrats, om du jämför med för ett år sedan? I genomsnitt lämnas 2-3 bud per småhusförsäljning, det svarar 57 procent av landets småhusmäklare. Att det skulle bli fler än 5 bud per försäljning anser endast 9 procent är mest vanligt medan 22 procent hävdar att vanligast är att det kommer in 4-5 bud. Att det bara lämnas ett bud är mest vanligt på bostadsmarknaden för 11 procent av landets mäklare. Antalet bud per försäljning ser lika dant ut oavsett marknad. Storstadslänen skiljer sig inte från de mer utpräglade landsbygdslänen. Landets fastighetsmäklare är överens om att det är färre bud idag än för ett år sedan. 73 procent menar det, 20 procent beskriver att det inte skett någon förändring och 7 procent ser en ökad aktivitet bland budgivarna på deras marknad. Från landets bostadsrättsmäklare rapporteras om liknande trend beträffande antalet bud och utvecklingen sedan ett år tillbaka. Bostadsrätten säljs efter 2-3 bud enligt 45 procent, 27 procent beskriver att det är vanligare med 4-5 bud och att fler än 5 bud lämnas anser 17 procent vara det mest vanligt förekommande. Att ett bud är regel rapporterar 8 procent. Bostadsrättsmarknaden är störst i storstadsregionerna och dessa skiljer sig något åt från resten av landet. I Skåne län rapporterar 18 procent att det oftast endast förekommer ett bud, vilket bara 5 procent i Västra Götaland instämmer med. Stockholms län ligger något över riksgenomsnittet med 10 procent som beskriver att det lämnas ett bud i genomsnitt per bostadsrättsförsäljning. I Västra Götaland beskriver 25 procent att det kommer in fler än 5 bud per försäljning vilket överensstämmer med marknaden enligt 6 procent i Skåne län, i Stockholms län svarar 13 procent det samma. Västra Götaland har landets mest aktiva marknad men man upplever även där att antalet bud är färre idag än för ett år sedan. För hela riket svarar 56 procent att antalet bud är färre, 33 procent svarar att de inte ser någon skillnad medan 11 procent menar att det är fler bud per bostadsrättsaffär idag än för ett år sedan. Fler visningar Landets fastighetsmäklare fick besvara frågorna: Hur många visningar har du innan en småhusförsäljning respektive bostadsrättsförsäljning avslutas? Har antalet visningar per försäljning förändrats, om du jämför med för ett år sedan? Landets fastighetsmäklare visar en villa i genomsnitt 3-4 gånger innan försäljningen kan avslutas och säljare och köpare kan mötas. Det är vardagen för 47 procent av mäklarna. 28 procent får dock visa huset 5-6 gånger och 10 procent beskriver att de har 7-10 visningar medan 7 procent visar huset mer än vid tio tillfällen innan man finner rätt spekulant, vilket är nästan lika många, 8 procent som menar att 1-2 visningar är det vanligaste innan man säljer ett småhus idag. Det län som särskiljer sig avseende antalet visningar är Skåne län. Härifrån rapporterar 22 procent att en villa visas fler än 10 gånger. Bostadsrättsmarknaden följer småhusmarknaden och en bostadsrätt visas vid 3-4 tillfällen som regel, 51 procent svarar det. Att visa en bostadsrätt 1-2 gånger är nästan lika vanligt som att visa den 5-6 gång, 18 respektive 20 procent vittnar om det. Fler än 10 visningar är ovanligt, endast 4 procent beskriver att det är det vanligaste medan 7 procent visar en bostadsrätt 7-10 gånger innan den säljs. De stora bostadsrättsmarknaderna i storstadslänen visar motsvarande trender beträffande antalet visningar som för antalet bud. I Skåne län får säljaren vara tålmodig, fastighetsmäklaren idog medan köparen går på många visningar innan det blir klart med köp av en bostadsrätt. Vanligast i Skåne län är att visa lägenheten vid 5-6 tillfällen, 33 procent menar det, men så många som 15 procent visar 2012:4 mäklarinsikt 12

13 special fler än 10 gånger, vilket är 11 procent fler än riket och 14 procent mer än i både Stockholms län och Västra Götalands län där endast 1 procent menar att man har fler än 10 visningar. I Västra Götaland och Stockholms län visar de flesta fastighetsmäklare en bostadsrätt 1-2 eller 3-4 gånger, i båda länen svarar 78 procent att bostadsrätten är såld efter Människor behöver byta bostäder även i dessa oroliga maximalt 4 visningar i genomsnitt. tider, priserna kommer att sjunka i och med att konjunkturen kommer att förvärras innan det vänder därav att jag Bostadsrättsmäklaren bekräftar bilden som småhusmäklaren ger, att det är fler visningar idag än för ett år sedan. tror priserna kommer att sjunka ytterligare. Det intygar 71 procent av småhusmäklarna och 54 procent av bostadsrättsmäklarna. Att det varken är fler eller färre visningar idag menar 21 procent av dem som förmedlar småhus och 36 procent av dem som förmedlar bostadsrätter. Att det skulle vara färre visningar idag instämmer endast 8 respektive 10 procent med. 2012:4 mäklarinsikt 13

14 special Köpintresset påverkas av hur villan värms upp Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Gradera i vilken utsträckning köpintresset påverkas positivt av följande uppvärmningsalternativ. Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar ingen positiv påverkan och 5 är stor påverkan. Inför vintern blir frågan om uppvärmningskostnader aktuell för villaägaren. En investering i ett modernt och energisnålt uppvärmningssystem kan löna sig för ägaren under tiden man äger bostaden men uppvärmningssystemet har också betydelse vid försäljning. Fastighetsmäklare menar att det är stora skillnader mellan hur köpintresset påverkas beroende på vilket uppvärmningssystem villan har. Den som investerat i bergvärme får mest positiv uppmärksamhet kring uppvärmningsfrågan. Hela 95 procent menar att bergvärme påverkar köpintresset mycket positivt. Den som värmer upp sin villa genom jordvärme och fjärrvärme bidrar också de till att skapa positiva känslor beträffande uppvärmningen hos köparen den dagen det är dags att sälja, 75 procent respektive 62 procent menar att denna typ av uppvärmning är positiv för köpintresset. Att installera en luftvärmepump bidrar till ett visst förhöjt intresse, 42 procent menar det, men att elda med pellets skapar inte ett ökat köpintresse, risken är att det innebär det motsatta, d v s ett visst minskat intresse på grund av uppvärmningsformen, 47 procent är neutrala medan 39 procent svarar att eldning av pellets inte har positiv påverkan. Att ha oljeeldning eller direktverkande el är ingen fördel vid försäljning, 87 procent respektive 84 procent anger att de alternativen för uppvärmning av ett småhus inte bidrar till att öka köpintresset. Graf över hur köpintresset påverkas av olika uppvärmningsalternativ: 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bergvärme Jordvärme Fjärrvärme Luftvärmepump Pellets Direktverkande el Oljeeldning ingen positiv påverkan stor positiv påverkan 2012:4 mäklarinsikt 14 Graf 5

15 special Bostadsrätten ska helst ha balkong Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Gradera i vilken utsträckning nedanstående faktorer påverkar köpintresset positivt för bostadsrätt, frånsätt läge och skick. Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar liten påverkan och 5 är stor påverkan. Den som köper bostadsrätt är mer intresserad om lägenheten har balkong. Det beskriver 94 procent att fastighetsmäklarna som säljer bostadsrätter. En balkong kan inte heller minska intresset för en bostadsrätt. Upplever köparen att utsikten är trevlig och det dessutom finns hiss i fastigheten, är dessa ytterligare faktorer som stärker köpintresset, 86 procent svarar att utsikten och hiss påverkar köpintresset mycket positivt. Att ha tillgång till parkeringsplats bedömer 63 procent som en mycket viktig faktor när man köper bostadsrätt men att ha förråd är inte så viktigt, bara 34 procent menar att det har stor betydelse för intresset. Den äldre bostadsrätten med högt i tak ökar intresset menar 56 procent, finns dessutom öppen spis ökar intresset ytterligare, 59 procent svarar det. Att den äldre lägenheten har stuckatur är däremot inte något som påverkar köparens intresse i större utsträckning, 45 procent menar att det inte har någon betydelse alls. Bostadsrättsföreningens ekonomi intresserar till en del. Att ekonomin har stor betydelse för köpintresset instämmer 64 procent av mäklarna med medan 6 procent menar att ekonomin i föreningen inte påverkar köpbeslutet över huvudtaget. Graf över hur köpintresset påverkas om bostadsrätten har 0% 20% 40% 60% 80% 100% Balkong Hiss Utsikten Föreningens ekonomi Parkeringsplats Öppen spis Högt i tak Förråd Stuckatur ingen positiv påverkan stor positiv påverkan 2012:4 mäklarinsikt 15

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Värdehöjande faktorer på bostadsrätter

Värdehöjande faktorer på bostadsrätter Rikard Knutsen Oscar Månsson Värdehöjande faktorer på bostadsrätter - En kvantitativ studie Value-enhancing factors on co-operative apartments - A quantitative study Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT

Läs mer

Den nya generationen fastighetsmäklare Rapport om en bransch i obalans

Den nya generationen fastighetsmäklare Rapport om en bransch i obalans Den nya generationen fastighetsmäklare Rapport om en bransch i obalans Det handlar om brist på erfarenhet och inte kunskap. Claudia Wörmann, Mäklarsamfundet Bransch Inledning Sveriges bostadsmarknad har

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

BÄTTRE BOSTAD. En ljus. bostadsmarknad. Bostadspriserna. - experternas analys KÖPA ELLER - VÄLJ STRATEGI. INREd HÅLLBART

BÄTTRE BOSTAD. En ljus. bostadsmarknad. Bostadspriserna. - experternas analys KÖPA ELLER - VÄLJ STRATEGI. INREd HÅLLBART Hela denna bilaga i SvD är en annons från Erik Olsson Fastighetsförmedling BÄTTRE BOSTAD En T i Dning Om vägen T ill En lyck AD BOSTADSAffär nr 4 Bostadspriserna En ljus - experternas analys bostadsmarknad

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 214:1 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse,

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer