Hög fart på bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög fart på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Hög fart på bostadsmarknaden Bankerna och arbetsmarknaden påverkar l a i c e SpBostadsrätt säljs snabbare än småhus

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden SOFIA LINDER ANALYSANSVARIG Välkommen att läsa vår tredje Mäklarinsikt för i år. Detta är en undersökning där vi frågar Sveriges fastighetsmäklare om hur de upplever sin lokala bostadsmarknad just nu. Dessutom gör de en prognos över köpintresset, utbudet och vad de tror om prisutvecklingen på marknaden det kommande kvartalet, perioden oktober december. Dessa frågor är återkommande och fastighetsmäklarna gör separata bedömningar av marknaden för bostadsrätter och marknaden för småhus. Vi ger även en snabb bild över utvecklingen på länsnivå. Fördjupad information om samtliga län finns att hämta på vår hemsida Fastighetsmäklarna får också svara på frågor som kan variera mellan årets undersökningar, detta för att ge en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Denna gång har vi ställt frågor om hur lång tid det tar att sälja ett småhus eller en bostadsrätt. Vi har även frågat om mäklaren, den senaste tremånadersperioden, sålt någon bostad före visningen och om de bedömer att detta blivit vanligare. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Undersökningen skickades ut den 3 september till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 16 september. Den har besvarats av fastighetsmäklare över hela Sverige. Jag vill passa på att tacka alla er som bidragit med era kunskaper och lagt tid på att besvara vår enkät. Stort tack! Den höga aktivitet som präglat småhus- och bostadsrättsmarknaden under året väntas fortsätta kvartal 4, men i dämpad takt. Sofia Linder, Analysansvarig Mäklarsamfundet Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner på länsnivå. Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2013:3 mäklarinsikt 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Nio av tio mäklare förutser oförändrade eller stigande priser Den höga aktivitet som präglat småhus- och bostadsrättsmarknaden under året väntas fortsätta kvartal 4, men i dämpad takt. Här spelar vintermånaderna viss roll, med i regel en lägre aktivitet på småhusmarknaden under december. Sammantaget bedöms utvecklingen på bostadsmarknaden vara fortsatt stabil. Nära var fjärde fastighetsmäklare, 23 procent, bedömer att priserna på småhusmarknaden kommer att öka det kommande kvartalet, oktober till och med december. Det är dubbelt så många jämfört med de elva procent som bedömer att priserna kommer att sjunka. En betydande majoritet, två av tre mäklare, räknar dock med oförändrade priser. Både utbudet och efterfrågan på småhus förväntas få en god utveckling under årets sista kvartal men med viss dämpning jämfört med kvartal 2 och 3. Utbudet bedöms öka med fler småhus till salu enligt 28 procent av fastighetsmäklarna. Vidare bedömer 51 procent att det kommer att vara oförändrat och 21 procent att utbudet kommer att minska. 31 procent av mäklarna förutser även ett ökat köpintresse, det vill säga att efterfrågan på småhus kommer att öka. Samtidigt bedömer en klar majoritet, 59 procent, att efterfrågan blir oförändrad och tio procent att den kommer att minska. På bostadsrättsmarknaden bedömer nära tre av tio fastighetsmäklare, 29 procent, att priserna kommer att stiga under kvartal 4. Det är betydligt fler än de åtta procent av mäklarna som tror att priserna kommer att sjunka. 63 procent räknar med oförändrade priser. Svaren tyder på att fortsatta prisökningar på bostadsrätter är att vänta. 35 procent av Sveriges fastighetsmäklare bedömer att antalet bostadsrätter till försäljning kommer att öka under det fjärde kvartalet. Nära varannan, 55 procent, förutser att utbudet förblir oförändrat och tio procent att det minskar. För samma period förutspår 34 procent av mäklarna ett ökat köpintresse på marknaden. En majoritet, 58 procent, räknar dock med en oförändrad efterfrågan och sju procent med en minskad. 2. Bankernas krav fortsatt i topp som främsta påverkansfaktor För både småhus- och bostadsrättsmarknaden fortsätter kraven från bankerna att vara den faktor som påverkar marknaden allra mest just nu. Den största förändringen sedan vår förra Mäklarinsikt är att andelen mäklare som anger att banken har stor påverkan faller med sju procentenheter på båda delmarknaderna. Värt att poängtera är att alla faktorer utom en, litet utbud, uppvisar lägre tal jämfört med den förra undersökningen. En positiv signal utifrån vår undersökning är att trenden med allt färre köpare och säljare som bedöms hysa en oro och försiktighet inför utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter. Småhusmarknaden påverkas av flera faktorer. Just nu bedömer en klar majoritet av Sveriges fastighetsmäklare att bankernas restriktiva utlåning påverkar marknaden allra mest, 69 procent. Det är bland annat en konsekvens av bolånetaket, hårdare amorteringskrav samt det svaga och osäkra konjunkturläget. Samtidigt sjunker denna andel med sju procentenheter jämfört med förra undersökningen och det kan vara en effekt av att svensk konjunktur sakta men säkert stärks, vilket ger positiva avtryck på bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden och en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare 2013:3 mäklarinsikt 3

4 Slutsatser följer därefter med 57 procent respektive 50 procent av mäklarna. Men även dessa faktorer minskar i betydelse jämfört med förra mätningen. Bankernas restriktiva utlåning utgör också en stor påverkan på bostadsrättsmarknaden. Men andelen fastighetsmäklare som uppger det ligger tio procentenheter lägre än för småhusmarknaden, 59 procent. Därefter kommer räntan med 52 procent och litet utbud med 48 procent av mäklarnas svar. I denna undersökning fortsätter andelen mäklare att minska som uppger att allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare har en stor påverkan på bostadsmarknaden. Andelen uppgår till 37 procent på bostadsrättsmarknaden och till 50 procent på småhusmarknaden. En starkare konjunktur och framtidstro hos hushåll och företag är säkerligen starkt bidragande. 3. Bostadsrätten, en snabbare affär Drygt var tredje fastighetsmäklare, 36 procent, som förmedlar bostadsrätter uppger att det i genomsnitt tar två till tre veckor att sälja en bostadsrätt från det att första visningen ägt rum. Var fjärde, 25 procent, anger att det i genomsnitt tar en vecka. Att sälja småhus tar i regel längre tid. Bland mäklarna som förmedlar småhus uppger 26 procent att det i genomsnitt tar fyra till fem veckor att sälja ett småhus, följt av 22 procent som anger två till tre veckor. Drygt varannan mäklare har nyligen sålt en bostadsrätt innan visning. 53 procent uppger att de den senaste tremånadersperioden sålt en bostadsrätt innan visningen ägt rum. Bland mäklarna som förmedlar småhus är motsvarande andel 36 procent. Det har blivit allt vanligare att objekt säljs före visning. Drygt varannan bostadsrättsmäklare, 54 procent, bedömer att det blivit vanligare på deras lokala marknad med bostadsrätter som säljs innan visning. Bland mäklarna som förmedlar småhus uppgår andelen till 34 procent. Det finns stora variationer bland länen. 2013:3 mäklarinsikt 4

5 Priser, utbud och köpintresse Fortsatt stabil utveckling på bostadsmarknaden småhus Under det senaste kvartalet har priserna på bostadsmarknaden fortsatt att stiga, om än i svag takt. Det kan delvis förklaras av en ökad tro på hushåll och företag samt tecken på att vi står inför en vändning i konjunkturen mot slutet av året. Det ser också något ljusare ut på den svenska arbetsmarknaden där arbetslösheten börjar minska. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden är av stort privat- och samhällsekonomiskt intresse. Den förklaras bland annat av konjunkturläget och räntenivåer men också av hur utbud och efterfrågan utvecklas. Småhuspriserna i Sverige har i genomsnitt ökat med två procent på tre månader och med en procent på en månad, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste prisstatistik för augusti månad. I vår senaste Mäklarinsikt som prognostiserade perioden juli till och med september, bedömde 65 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade. En övervikt av fastighetsmäklarna bedömde samtidigt stigande priser jämfört med dem som trodde på sjunkande. Nära nio av tio förutser oförändrade eller stigande priser I fastighetsmäklarnas bedömning av årets fjärde kvartal, perioden oktober till och med december, räknar fortfarande en majoritet, två av tre, med oförändrade småhuspriser. Bilden är snarlik den som tecknades inför kvartal 3 och andelen mäklare som bedömer en prisuppgång är betydligt större än den som förutser sjunkande priser, 23 procent respektive elva procent. Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni månad. Stabilt utbud, men med dämpad ökningstakt Utbudet av småhus till försäljning väntas bromsa in jämfört med bedömningen av föregående kvartal. 28 procent av fastighetsmäklarna bedömer att antalet småhus till salu på deras lokala marknad kommer att öka under det fjärde kvartalet, att jämföra med 43 procent i junimätningen. Samtidigt räknar 51 procent av mäklarna med ett oförändrat utbud och 21 procent med ett minskat. Trots att färre mäklare räknar med ett ökat utbud och fler med ett minskat tyder svaren på en fortsatt bra nivå på utbudet av småhus. Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni månad. Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Ökat utbud 28 % 43 % Oförändrat utbud 51 % 45 % Minskat utbud 21 % 11 % Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Stigande priser 23 % 23 % Oförändrade priser 66 % 65 % Sjunkande priser 11 % 12 % Utbudets utveckling enligt Hemnet Under perioden som vår undersökning pågick (v 36 37) har i genomsnitt småhus legat ute till försäljning på Hemnet varje vecka. På årsbasis är det en minskning med sju procent jämfört med samma period Tittar vi framåt på utbudets utveckling under perioden oktober till december 2012 (v 40-52) och jämför med perioden juli till september (v 27 39) ser vi att det genomsnittliga utbudet på veckobasis minskade med elva procent under Utbudet är starkt sammankopplat med både säsongsvariationer på marknaden och det aktuella konjunkturläget i svensk ekonomi. 2013:3 mäklarinsikt 5

6 småhus Efterfrågan bedöms bli fortsatt god 59 procent av de medverkande fastighetsmäklarna förutspår ett oförändrat köpintresse på sin lokala marknad under den kommande perioden, oktober till och med december. Vidare bedömer 31 procent att efterfrågan kommer att öka och tio procent att den kommer att minska. Det ligger i nivå med bedömningen av kvartal 3. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni och månad. Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Ökad efterfrågan 31 % 34 % Oförändrad efterfrågan 59 % 57 % Minskad efterfrågan 10 % 8 % Diagram 1. Hur bedömer du att följande faktorer för småhus kommer att utvecklas under kvartal 4 (oktober-december)? 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset Fastighetsmäklare bedömer att utvecklingen på småhusmarknaden fortsätter att vara stabil under årets sista kvartal. Det gäller såväl utbud, köpintresse som prisförväntningar. 2013:3 mäklarinsikt 6

7 Priser, utbud och köpintresse bostadsrätter Fortsatt uppåt för bostadsrättspriserna Prisstatistik för augusti månad visar på fortsatt stigande bostadsrättspriser i Sverige. Priserna på bostadsrätter har sjunkit med en procent de senaste tre månaderna men gått upp med tre procent den senaste månaden, enligt Svensk Mäklarstatistiks siffror för augusti. Precis som i mäklarnas bedömning av kvartal 3 i förra Mäklarinsikt räknar nu 63 procent av mäklarna med att bostadsrättspriserna kommer att vara oförändrade kvartal 4. En stor övervikt av mäklarna bedömer samtidigt stigande priser jämfört med dem som tror på sjunkande. Nio av tio mäklare bedömer oförändrade eller stigande priser Inför kvartal 4, oktober till december, bedömer 63 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna för bostadsrätter kommer att vara oförändrade. Tre av tio fastighetsmäklare, 29 procent, förutspår samtidigt att priserna på bostadsrättsmarknaden kommer att öka. Enbart åtta procent räknar med lägre priser. Bilden är snarlik mäklarnas bedömning av årets tredje kvartal och tyder på att fortsatta prisökningar är att vänta på bostadsrättsmarknaden. Stort utbud av bostadsrätter Drygt varannan fastighetsmäklare, 55 procent, bedömer att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att vara oförändrat det fjärde kvartalet. 35 procent tror att utbudet kommer att öka och tio procent att utbudet av bostadsrätter kommer att sjunka. I jämförelse med den förra bedömningsperioden, juli september, tror något fler mäklare på ett oförändrat utbud och något färre på ett ökat. Även här ger svaren en indikation om en fortsatt hög aktivitet på bostadsrättsmarknaden kvartal 4 men att ökningstakten dämpas något. Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni månad. Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Stigande priser 29 % 31 % Oförändrade priser 63 % 61 % Sjunkande priser 8 % 8 % Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni månad. Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Ökat utbud 35 % 41 % Oförändrat utbud 55 % 48 % Minskat utbud 10 % 11 % Utbudets utveckling enligt Hemnet Under perioden som Mäklarinsikt genomförts (v 36-37) har i genomsnitt bostadsrätter legat ute till försäljning på Hemnet. På årsbasis är det är en minskning med 13 procent jämfört med samma period Tittar vi framåt på utvecklingen av utbudet under perioden oktober till december 2012 (v 40-52) och jämför med perioden juli till september (v 27 till 39) ser vi att utbudet av bostadsrätter i genomsnitt minskade med tre procent under Utbudet är starkt sammankopplat med både säsongsvariationer på marknaden och det aktuella konjunkturläget i svensk ekonomi. 2013:3 mäklarinsikt 7

8 bostadsrätter Fortsatt stark efterfrågan förutses 34 procent av fastighetsmäklarna bedömer att köpintresset kommer att öka under årets fjärde kvartal. Det är något färre än i bedömningen av kvartal 3. Av mäklarna bedömer 58 procent att köpintresset kommer att vara oförändrat och sju procent tror att det kommer att minska. Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från september och juni månad. Kvartal 4 (okt.-dec.) Kvartal 3 (juli-sept.) Ökad efterfrågan 34 % 40 % Oförändrad efterfrågan 58 % 53 % Minskad efterfrågan 7 % 7 % Sveriges fastighetsmäklare förutspår en fortsatt stark bostadsrättsmarknad under kvartal 4, men med något dämpad tillväxttakt. Det gäller såväl utbud, köpintresse som prisförväntningarna. Diagram 2. Hur bedömer du att följande faktorer för bostadsrätter kommer att utvecklas under kvartal 4 (oktoberdecember)? 70% 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset 2013:3 mäklarinsikt 8

9 påverkan Bostadsmarknaden Bankernas betydelse fortsatt i topp Sveriges fastighetsmäklare bedömer sedan våren 2009 vad som i dagsläget påverkar deras bostadsmarknad. Svaren redovisas uppdelat på småhus och bostadsrätter. Det finns både likheter och olikheter i hur mäklarna bedömer påverkansfaktorer på respektive marknad. Bankernas restriktiva utlåning fortsätter dock att toppa båda delmarknaderna som största påverkansfaktor på bostadsmarknaden. På småhusmarknaden är bankerna i topp, allt sedan bedömningen av första kvartalet 2013 då allmän oro och försiktighet var en något större påverkansfaktor än bankerna. Ekonomisk utblick Svensk ekonomi har påverkats av det senaste årets konjunkturnedgång i omvärlden. Tillväxten har mattats av igen och blir låg i år. Ett ökat förtroende hos hushåll och företag tyder dock på att en vändning i konjunkturen är att vänta mot slutet av innevarande år. Det ser också något ljusare ut på arbetsmarknaden där arbetslösheten börjar minska. Samtidigt stimuleras ekonomin genom skattesänkningar och låg ränta. Den ekonomiska tillväxten, BNP, väntas enligt flera prognosmakare ta fart 2014 efter en svag utveckling sedan Trots de senaste årens låga tillväxt har sysselsättningen ökat i ungefär samma takt som befolkningen. Mätt på detta sätt har arbetsmarknadsläget varit stabilt, men eftersom allt fler har sökt sig till arbetsmarknaden steg arbetslösheten fram till början av Inflationen hålls nere genom lågt resursutnyttjande i Sverige och i omvärlden. Både inflationen och de svenska bolåneräntorna ligger i dag på en historiskt låg nivå. Enligt Riksbankens räntebana väntas reporäntan på 1,0 procent vara kvar på denna låga nivå under året. Detta innebär en tydlighet som skapar trygghet för köpare och säljare på bostadsmarknaden och har betydelse när man ska kalkylera på sina bolåneräntor. En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för enskilda individers möjligheter att kunna byta boende under olika skeenden i livet men också för Sveriges tillväxt. Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbets- och bostadsmarknaden fungerar väl. Det gäller både näringslivets möjligheter att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft som individers möjligheter att flytta till utbildning och arbete. Vad påverkar bostadsmarknaden? Bostadsmarknaden påverkas av en rad omvärldsfaktorer och regelverk. En viktig faktor för bostadsmarknaden och dess rörlighet (flyttkedjor) är att hushållen hyser tilltro till såväl Sveriges som sin egen ekonomi. En annan är utvecklingen på bolånemarknaden. Hushållens inkomster och ränteläget på bolån utgör två viktiga faktorer för bostadsprisernas utveckling. Bolånetaket och hårdare amorteringskrav har bidragit till att ökningstakten på hushållens skuldtillväxt har dämpats och belåningsgraden planat ut. Riksbanken, Finansinspek- tionen och regeringen är dock fortsatt oroade av hushållens höga skuldkvot och låga amorteringsvilja. Enbart fyra av tio hushåll med en belåningsgrad under 75 procent amorterar. Amorteringstakten ligger i genomsnitt på 140 år på de bottenlån som amorteras. Finansinspektionen ska därför analysera de framtida effekterna av hushållens låga amorteringsvilja utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Bankerna i topp Sammantaget är det bankernas försiktighet med krediter som just nu fortsätter att påverka både småhus- och bostadsrättsmarknaden allra mest. Dock uppvisar båda delmarknaderna en markant minskning av bankens påverkan, med vardera sju procentenheter, jämfört med förra mätningen som ägde rum i juni. Det kan vara en effekt av att konjunkturen sakta men säkert stärks, vilket ger positiva avtryck på bostadsmarknaden. Den största förändringen sedan förra undersökningen är att färre mäklare på småhusmarknaden upplever att allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare påverkar. På bostadsrättsmarknaden minskar stort utbud mest tätt följt av allmän oro och försiktighet och bankernas restriktiva utlåning. Med undantag av litet utbud, som ökar med en procentenhet på båda delmarknaderna, uppvisar samtliga faktorer sjunkande värden jämfört med i junimätningen. Det kan vara en effekt av att bostadsmarknaden i allmänhet just nu upplevs vara stabil bland mäklarna. Tabell 7. De olika faktorerna som just nu har stor påverkan på småhus- och bostadsrättsmarknaden. Faktor Småhusmarknaden Bostadsrättsmarknaden Bankernas restriktiva utlåning 69 % (76 %) 59 % (66 %) Arbetsmarknad 57 % (60 %) 46 % (52 %) Räntan 50 % (55 %) 52 % (58 %) Allmän oro och försiktighet 50 % (59 %) 37 % (44 %) Media 47 % (53 %) 47 % (50 %) Stort utbud 45 % (53 %) 39 % (47 %) Litet utbud 39 % (38 %) 48 % (47 %) Pessimism om den egna ekonomin 26 % (33 %) 22 % (27 %) Optimism om den egna ekonomin 26 % (26 %) 23 % (27 %) Inom parentesen presenteras resultatet från Mäklarinsikt 2013:2 som genomfördes i juni. 2013:3 mäklarinsikt 9

10 Småhus påverkan Bankerna och arbetsmarknaden påverkar allra mest Inför kvartal 4, perioden oktober till och med december, förutser Sveriges fastighetsmäklare en fortsatt stark bostadsmarknad men med något dämpad aktivitet på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning och utvecklingen på arbetsmarknaden i topp. Tätt följt av en allmän oro och räntan. Jämfört med förra undersökningen uppvisar de olika påverkansfaktorerna samma inbördes ordning, även om procentandelarna överlag sjunkit. Diagram 3. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Bankernas restriktiva utlåning Arbetsmarknad Allmän oro och försiktighet Räntan Media Stort utbud Stor påverkan Liten påverkan Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 69 procent av fastighetsmäklarna uppger att bankernas restriktiva utlåning just nu utgör en stor påverkan på småhusmarknaden. Jämfört med den förra undersökningen, som genomfördes i juni, är det en betydande minskning med sju procentenheter. Bankerna spelar en viktig roll för säljare och köpare på småhusmarknaden. Sedan hösten 2010 då bolånetaket infördes, och som kräver en kontantinsats på 15 procent av köpesumman, upplever många fastighetsmäklare att bankerna blivit hårdare i sin kreditbedömning. Fokus har flyttats från att bedöma betalningsförmågan till att bedöma hur hushållet klarar kontantinsatsen. Detta har framför allt drabbat unga och ekonomiskt svaga grupper. Enligt tre av fyra fastighetsmäklare, i en separat undersökning om bolånetakets konsekvenser, har dessa grupper mer eller mindre försvunnit från marknaden. I vår nya rapport om unga vuxnas (upp till 30 år) situation på bostadsmarknaden (juli 2013) uppger 84 procent av fastighetsmäklarna att bolånetaket är den största påverkansfaktorn för unga vuxnas möjligheter att köpa en bostad. Arbetsmarknaden bedöms ha stor påverkan på småhusmarknaden enligt 57 procent av fastighetsmäklarna. Arbetsmarknadens inverkan på bostadsmarknaden ökade betydligt efter sommaren 2012, jämfört med tidigare undersökningar. Utvecklingen på arbetsmarknaden som påverkansfaktor fortsätter dock att ligga på en relativt hög nivå. I förra undersökningen uppgick andelen till 60 procent. Det är positivt att andelen sjunker, om än lite. Arbete och inkomstutveckling är centrala faktorer för att kunna köpa och äga en bostad. 50 procent av fastighetsmäklarna upplever att en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare har stor påverkan på den lokala bostadsmarknaden. Detta hänger nära samman med det svaga konjunkturläget och den svaga arbetsmarknaden i svensk ekonomi och bankernas hårdare 2013:3 mäklarinsikt 10

11 påverkan krav. Men att andelen minskar med nio procentenheter sedan förra mätningen kan vara ett tecken på att det börjar ljusna i svensk ekonomi. 50 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan i hög grad påverkar den lokala småhusmarknaden. Just nu har vi historiskt låga bolåneräntor men räntorna har alltid en stor betydelse vid bostadsköp. Sedan bolånetaket infördes har en del köpare som inte kunnat finansiera en kontantinsats på 15 procent tvingats till dyrare blancolån med högre ränta. 55 procent av fastighetsmäklarna angav i junimätningen att räntan var en stor påverkansfaktor. Medias rapportering av bostadsmarknaden påverkar också i hög grad utvecklingen på småhusmarknaden. Det uppger drygt hälften av mäklarna, 47 procent. Medias rapporter om ekonomi, omvärld och utvecklingen på bostadsmarknaden smittar av sig på hushållen. Att konjunkturnedgången bottnat och att framtidsutsikterna blivit ljusare medverkar sannolikt till att media som påverkansfaktor nu fått mindre inflytande. Andelen mäklare som tycker att medias bild påverkar deras marknad i hög grad minskar från 53 procent i junimätningen och betydligt jämfört med i mars (61 procent), och i november (71 procent). 45 procent av fastighetsmäklarna anger att ett stort utbud påverkar deras lokala marknad. Det är en minskning från 53 procent i förra undersökningen. Ett stort utbud påverkar marknaden olika beroende på hur stor efterfrågan är. Men ju fler bostäder som är ute till försäljning desto längre förmedlingstider kan det bli då köpare kan ta god tid på sig och titta på flera objekt innan de fattar beslut om att köpa. 39 procent av fastighetsmäklarna upplever att det för närvarande råder ett litet utbud på deras småhusmarknad. Det är i nivå med förra undersökningen. Ett litet utbud på en marknad med en god efterfrågan gynnar säljaren och vice versa. Det leder generellt även till kortare förmedlingstider då det blir fler som konkurrerar om de objekt som finns ute på marknaden. 26 procent av fastighetsmäklarna bedömer att pessimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. Det är sju procentenheter färre än i förra undersökningen. Det signalerar en allt starkare framtidstro hos hushållen. 26 procent av mäklarna bedömer att optimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar den lokala småhusmarknaden. Det är lika många som i förra mätningen. Splittrad bild på länsnivå småhusmarknadens påverkansfaktorer På nästa sida presenteras tre tabeller som ger en snabb bild över de länsvisa skillnaderna i de faktorer som just nu totalt sett påverkar den lokala marknaden allra mest. 2013:3 mäklarinsikt 11

12 påverkan Tabell 8. Bankernas restriktiva utlåning Län Mäklarnas svar Gotland 94 % Södermanland 89 % Västmanland 87 % Blekinge 84 % Dalarna 81 % Västernorrland 80 % Skåne 80 % Värmland 79 % Västerbotten 75 % Jönköping 73 % Kalmar 72 % Östergötland 71 % Halland 70 % Örebro 67 % Stockholm 65 % Västra Götaland 63 % Gävleborg 60 % Kronoberg 50 % Jämtland 50 % Uppsala 48 % Norrbotten 30 % Riket 69 % Tabell 9. Arbetsmarknaden Län Mäklarnas svar Gotland 88 % Dalarna 86 % Blekinge 84 % Västernorrland 80 % Gävleborg 80 % Jönköping 73 % Kronoberg 73 % Värmland 71 % Örebro 67 % Kalmar 66 % Västmanland 65 % Västerbotten 63 % Södermanland 61 % Halland 61 % Västra Götaland 60 % Norrbotten 60 % Jämtland 57 % Östergötland 53 % Skåne 50 % Stockholm 42 % Uppsala 38 % Riket 57 % Tabell 10. Allmän oro och försiktighet Län Mäklarnas svar Blekinge 89 % Skåne 66 % Kalmar 66 % Västmanland 65 % Kronoberg 64 % Dalarna 62 % Södermanland 61 % Östergötland 59 % Västernorrland 57 % Gotland 56 % Jönköping 53 % Gävleborg 53 % Västra Götaland 45 % Värmland 43 % Jämtland 43 % Stockholm 42 % Halland 39 % Örebro 33 % Västerbotten 31 % Uppsala 20 % Norrbotten 15 % Riket 50 % Fördjupad information om samtliga län finns på vår hemsida :3 mäklarinsikt 12

13 Bostadsrätter påverkan Bankerna och räntan påverkar mest Sveriges fastighetsmäklare bedömer att årets sista kvartal kommer att uppvisa en fortsatt stark utveckling, men att den kraftiga ökningstakten i utbud och efterfrågan som varit kommer att dämpas. Mäklarnas bedömning av priserna visar på fortsatta prisökningar på bostadsrätter. På frågan om vad som påverkar bostadsrättsmarknaden allra mest just nu är svaret samma som på småhusmarknaden, bankernas restriktiva utlåning. Därefter kommer räntan, ett litet utbud och medias rapportering om bostadsmarknaden. Även på bostadsrättsmarknaden minskar samtliga påverkansfaktorer i betydelse. Mest backar faktorn stort utbud med åtta procentenheter följt av bankernas restriktiva utlåning och allmän oro och försiktighet, med vardera sju procentenheter. Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Bankernas restriktiva utlåning Räntan Litet utbud Media Arbetsmarknad Stort utbud Stor påverkan Liten påverkan Allmän oro och försiktighet Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 59 procent av fastighetsmäklarna anger att bankernas restriktiva utlåning utgör en stor påverkan på deras lokala bostadsrättsmarknad. Det är en minskning med sju procentenheter jämfört med junimätningen. (Djupare kommentar presenteras för småhusmarknaden). 52 procent av mäklarna upplever att räntan påverkar bostadsrättsmarknaden och dess köpare och säljare. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med vår förra undersökning. 48 procent av fastighetsmäklarna anser att det råder ett litet utbud av bostadsrätter till salu på deras lokala marknad. Det är en marginell ökning med en procentenhet. Medias rapportering av bostadsmarknaden har minskat i betydelse jämfört med i mars. 47 procent av bostadsrättsmäklarna anser att media har en hög påverkansgrad på deras lokala marknad. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med i juni. 46 procent av mäklarna bedömer att arbetsmarknaden påverkar deras lokala bostadsrättsmarknad, att jämföra med 52 procent i den senaste Mäklarinsikt. 39 procent bedömer att stort utbud påverkar deras marknad. Det är en kraftig minskning jämfört med 47 procent i den förra undersökningen. 37 procent av mäklarna bedömer att allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. Det är sju procentenheter lägre än i juni och en kraftig minskning i förhållande till undersökningen i november 2012 då andelen uppgick till hela 70 procent. 23 procent av mäklarna bedömer att optimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. En liten minskning med fyra procentenheter. 22 procent av mäklarna bedömer att pessimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare har en stor påverkan på bostadsrättsmarknaden. Det är något lägre än i junimätningen. Splittrad bild på länsnivå bostadsrättsmarknadens påverkansfaktorer På nästa sida presenteras tre tabeller som ger en snabb bild över de länsvisa skillnaderna i de faktorer som just nu totalt sett påverkar den lokala marknaden allra mest. 2013:3 mäklarinsikt 13

14 påverkan Tabell 11. Bankernas restriktiva utlåning Tabell 12. Räntan Tabell 13. Litet utbud Län Mäklarnas svar Gotland 93 % Södermanland 87 % Blekinge 86 % Skåne 77 % Västmanland 76 % Halland 73 % Jönköping 71 % Dalarna 65 % Jämtland 64 % Östergötland 60 % Västernorrland 58 % Västerbotten 57 % Stockholm 56 % Värmland 52 % Gävleborg 50 % Västra Götaland 47 % Kronoberg 44 % Uppsala 44 % Örebro 43 % Kalmar 41 % Norrbotten 13 % Riket 59 % Län Mäklarnas svar Södermanland 68 % Västra Götaland 58 % Stockholm 57 % Kronoberg 56 % Västmanland 52 % Halland 52 % Uppsala 50 % Gotland 50 % Västerbotten 50 % Östergötland 47 % Jämtland 45 % Västernorrland 45 % Gävleborg 45 % Skåne 44 % Blekinge 43 % Värmland 43 % Örebro 43 % Jönköping 43 % Dalarna 41 % Norrbotten 31 % Kalmar 29 % Riket 52 % Län Mäklarnas svar Blekinge 71 % Stockholm 65 % Östergötland 60 % Norrbotten 56 % Örebro 50 % Gävleborg 50 % Västerbotten 50 % Uppsala 48 % Västra Götaland 45 % Västmanland 45 % Värmland 38 % Västernorrland 35 % Jönköping 33 % Kronoberg 33 % Skåne 31 % Halland 30 % Kalmar 29 % Dalarna 29 % Södermanland 29 % Gotland 7 % Jämtland 0 % Riket 48 % Fördjupad information om samtliga län finns på vår hemsida :3 mäklarinsikt 14

15 Hur lång tid tar det att sälja ett objekt i dag? special I denna undersökning till Mäklarinsikt har vi valt att titta närmare på försäljningstider och huruvida det blivit vanligare att sälja småhus och bostadsrätter innan visning ägt rum. Svaren visar på betydande skillnader mellan bostadsrätter och småhus, men också mellan Sveriges 21 län. Bostadsrätten, en snabbare affär Drygt var tredje fastighetsmäklare, 36 procent, som förmedlar bostadsrätter uppger att det i genomsnitt tar två till tre veckor att sälja en bostadsrätt från det att första visningen ägt rum. Var fjärde, 25 procent, anger att det i genomsnitt tar en vecka. Att sälja småhus tar i regel längre tid. Bland mäklarna som förmedlar småhus uppger 26 procent att det i genomsnitt tar fyra till fem veckor att sälja ett småhus, följt av 22 procent som anger två till tre veckor. 20 procent av småhusförmedlingarna tar i genomsnitt tio veckor eller längre från första visning, att jämföra med åtta procent av bostadsrättsförsäljningarna. På länsnivå är bilden splittrad och snabbast går småhusaffärerna i Stockholms och Uppsala län. 12 procent av mäklarna i Stockholms län svarar att det i genomsnitt tar omkring en vecka att sälja från första visning och 40 procent anger två till tre veckor. I Uppsala län uppger elva procent av mäklarna att det tar omkring en vecka och 51 procent två till tre veckor. Diagram 5. Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja ett småhus respektive en bostadsrätt? Från 1:a visningen. Omkring en vecka 2 till 3 veckor 4 till 5 veckor 6 veckor 7 veckor 8 till 9 veckor 10 till 11 veckor 12 till 13 veckor Omkring 4 månader Omkring 5 månader Omkring 6 månader Längre än 6 månader Bostadsrätt Småhus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Tabell 14. Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja ett småhus? Från 1:a visningen. Småhus Bostadsrätt Omkring en vecka 5 % 25 % 2 till 3 veckor 22 % 36 % 4 till 5 veckor 26 % 17 % 6 veckor 10 % 7 % 7 veckor 5 % 2 % 8 till 9 veckor 12 % 5 % 10 till 11 veckor 6 % 3 % 12 till 13 veckor 5 % 3 % Omkring 4 månader 6 % 2 % Omkring 5 månader 0 % 0 % Omkring 6 månader 2 % 0 % Längre än 6 månader 1 % 0 % 2013:3 mäklarinsikt 15

16 special Vanligare med försäljningstider på tre månader eller längre på småhusmarknaden Fastighetsmäklarna fick en generell fråga om huruvida de bedömer att det blivit vanligare med objekt på deras lokala marknad som tar tre månader eller längre att sälja. Drygt varannan mäklare som förmedlar småhus bedömer att det blivit vanligare medan 35 procent inte anser det och resterande uppger sig vara tveksamma. Bland mäklarna som förmedlar bostadsrätter är det enbart var femte mäklare, 20 procent, som bedömer att det blivit vanligare med bostadsrätter som tar tre månader eller längre att sälja. 71 procent anser dock att detta fenomen inte blivit vanligare. Det finns stora variationer i svaren bland länen. I Västernorrlands län och Blekinge län uppger högst andel mäklare att de bedömer att det blivit vanligare med småhus som tar tre månader eller längre tid att sälja och på bostadsrättsmarknaden är det Gotland och Skåne län som utmärker sig med 57 procent respektive 47 procent av mäklarna. Diagram 6. Bedömer du att det blivit vanligare med småhus/bostadsrätter på din lokala marknad som tar tre månader eller längre tid att sälja? Från 1:a visningen. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Småhus Bostadsrätter 20% 10% 0% Ja Nej Tveksam, vet ej Tabell 15. Bedömer du att det blivit vanligare med småhus/bostadsrätter på din lokala marknad som tar tre månader eller längre tid att sälja? Från 1:a visningen. Småhus Bostadsrätter Ja 51 % 20 % Nej 35 % 71 % Tveksam, vet ej 14 % 9 % 2013:3 mäklarinsikt 16

17 special Tabell 16. Bedömer du att det blivit vanligare med småhus/bostadsrätter på din lokala marknad som tar tre månader eller längre tid att sälja? Från 1:a visningen. Länsnivå. Ja, vanligare. Län Småhus Bostadsrätt Stockholm 47 % 13 % Uppsala 24 % 10 % Södermanland 39 % 28 % Östergötland 51 % 11 % Jönköping 55 % 33 % Kronoberg 59 % 22 % Kalmar 69 % 19 % Gotland 56 % 57 % Blekinge 74 % 36 % Skåne 66 % 47 % Halland 50 % 30 % Västra Götaland 43 % 10 % Värmland 46 % 29 % Örebro 39 % 7 % Västmanland 55 % 10 % Dalarna 62 % 31 % Gävleborg 66 % 30 % Västernorrland 74 % 13 % Jämtland 36 % 18 % Västerbotten 50 % 7 % Norrbotten 15 % 6 % Riket 51 % 20 % Drygt varannan mäklare har nyligen sålt en bostadsrätt innan visning Drygt varannan mäklare har den senaste tremånadersperioden sålt en bostadsrätt innan visningen ägt rum. Bland mäklarna som förmedlar småhus är motsvarande andel 36 procent. På länsnivå utmärker sig Västerbottens län med 86 procent av mäklarna som uppger att de den senaste tremånadersperioden sålt en bostadsrätt innan visning ägt rum. Därefter följer Stockholms län med 72 procent. På småhusmarknaden uppger 72 procent av mäklarna i Örebro län att de sålt före visning den senaste tremånadersperioden, följt av 50 procent av mäklarna i Södermanlands län. 2013:3 mäklarinsikt 17

18 special Diagram 7. Har du de senaste tre månaderna sålt ett småhus/en bostadsrätt innan visningen ägt rum? 70% 60% 50% 40% 30% 20% Småhus Bostadsrätt 10% 0% Ja Nej Tabell 17. Har du de senaste tre månaderna sålt ett småhus/en bostadsrätt innan visningen ägt rum? Småhus Bostadsrätt Ja 36 % 53 % Nej 64 % 47 % Tabell 18. Har du de senaste tre månaderna sålt ett småhus/en bostadsrätt innan visningen ägt rum? Länsnivå. Ja. Län Småhus Bostadsrätt Stockholm 39 % 72 % Uppsala 24 % 64 % Södermanland 50 % 57 % Östergötland 33 % 57 % Jönköping 36 % 33 % Kronoberg 27 % 22 % Kalmar 44 % 35 % Gotland 25 % 29 % Blekinge 32 % 29 % Skåne 24 % 28 % Halland 46 % 38 % Västra Götaland 46 % 58 % Värmland 29 % 20 % Örebro 72 % 64 % Västmanland 32 % 66 % Dalarna 38 % 19 % Gävleborg 20 % 35 % Västernorrland 34 % 33 % Jämtland 7 % 9 % Västerbotten 40 % 86 % Norrbotten 30 % 38 % Riket 36 % 53 % 2013:3 mäklarinsikt 18

19 special Allt vanligare att objekt säljs före visning Drygt varannan bostadsrättsmäklare, 54 procent, bedömer att det blivit vanligare på deras lokala marknad med bostadsrätter som säljs innan visning. Bland mäklarna som förmedlar småhus uppgår andelen till 34 procent. På länsnivå finns det stora variationer i svaren. 86 procent av mäklarna i Västerbottens län bedömer att det blivit vanligare att sälja bostadsrätter innan visning följt av 76 procent i Stockholms län och 73 procent i Uppsala län. På småhusmarknaden bedömer flest mäklare i Södermanlands län och Örebro län att detta blivit vanligare, 57 procent respektive 56 procent. Diagram 8. Bedömer du att det blivit vanligare på din lokala marknad med småhus/bostadsrätter som säljs innan visningen ägt rum? 60% 50% 40% 30% 20% Småhus Bostadsrätt 10% 0% Ja Nej Tveksam, vet ej Tabell 19. Bedömer du att det blivit vanligare på din lokala marknad med småhus/bostadsrätter som säljs innan visningen ägt rum? Småhus Bostadsrätt Ja 34 % 54 % Nej 53 % 36 % Tveksam, vet ej 13 % 10 % 2013:3 mäklarinsikt 19

20 special Tabell 20. Bedömer du att det blivit vanligare på din lokala marknad med småhus/bostadsrätter som säljs innan visningen ägt rum? Länsnivå. Ja, vanligare. Län Småhus Bostadsrätt Stockholm 36 % 76 % Uppsala 46 % 73 % Södermanland 57 % 65 % Östergötland 41 % 66 % Jönköping 34 % 14 % Kronoberg 27 % 44 % Kalmar 28 % 19 % Gotland 31 % 36 % Blekinge 21 % 14 % Skåne 19 % 21 % Halland 39 % 30 % Västra Götaland 45 % 61 % Värmland 29 % 43 % Örebro 56 % 57 % Västmanland 26 % 62 % Dalarna 19 % 19 % Gävleborg 23 % 35 % Västernorrland 34 % 37 % Jämtland 21 % 18 % Västerbotten 25 % 86 % Norrbotten 20 % 31 % Riket 34 % 54 % 2013:3 mäklarinsikt 20

21 Sveriges bostadsbestånd Fakta Den privatägda marknaden uppgår till 64 procent I Sverige fanns det drygt 4,5 miljoner bostäder vid utgången av De fördelades på 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus och 2 miljoner i småhus. Av dessa uppgick andelen hyresrätter till cirka 1,9 miljoner bostäder, varav knappt 1,6 miljoner hyresrätter i flerbostadshus och hyresrätter i småhus. Därmed uppgick den privatägda marknaden till 64 procent av det totala beståndet, eller 2,9 miljoner bostäder färdigställdes totalt nya bostäder i Sverige, beståndet ökade därmed med 0,6 procentenheter. För att möta befolkningsökningen och för att skapa dynamik på marknaden behövs det fler bostäder, särskilt i Sveriges tillväxtregioner. Jämfört med våra nordiska grannländer har vi de senaste tjugo åren byggt hälften så många nya bostäder per invånare. Det är på tok för lite. Det behövs också en blandning av boendeformer och upplåtelseformer för att svara mot hushållens olika behov. Balansen mellan upplåtelseformerna har förändrats under senare år. Andelen småhus är förhållandevis konstant medan hyresrätterna minskat och bostadsrätterna ökat. Det beror bland annat på att andelen hyresrätter har minskat som en följd av att många av dem har ombildats till bostadsrätter samtidigt som det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Tabell 17. Antal och andel lägenheter efter hustyp, upplåtelseform och län, Län Antal lägenheter Antal lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform Flerbostadshus Småhus Totalt Andel flerbostadshus Andel småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Andel hyresrätt Andel bostadsrätt Stockholm % 27% % 52% Uppsala % 43% % 48% Södermanland % 46% % 29% Östergötland % 43% % 25% Jönköping % 53% % 25% Kronoberg % 57% % 16% Kalmar % 58% % 26% Gotland % 63% % 39% Blekinge % 57% % 24% Skåne % 46% % 38% Halland % 63% % 22% Västra Götaland % 45% % 31% Värmland % 54% % 32% Örebro % 47% % 22% Västmanland % 42% % 42% Dalarna % 57% % 31% Gävleborg % 53% % 26% Västernorrland % 52% % 42% Jämtland % 52% % 40% Västerbotten % 48% % 30% Norrbotten % 51% % 24% Hela riket % 44% % 37% Källa: SCB. 2013:3 mäklarinsikt 21

22 Så gick undersökningen till 2013:3 Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Den administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. Sammanlagt skickades två påminnelser ut. Målgrupp och urval Samtliga av Mäklarsamfundets ledamöter (registrerade fastighetsmäklare) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enkät Enkäten baseras på den enkät som använts sedan starten av Mäklarinsikt Från och med Mäklarinsikt 2012:3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har använts i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. Frågor Vilket län är du verksam i? (Svar: 1 av Sveriges 21 län) Förmedlar du småhus? (ja, nej) Förmedlar du bostadsrätter? (ja, nej) SMÅHUS Hur påverkar följande faktorer din småhusmarknad? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan.) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Hur bedömer du att utbudet för småhus kommer att utvecklas oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att efterfrågan för småhus kommer att utvecklas oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att priset för ett småhus kommer att utvecklas oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket.) Special Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja ett småhus? Från 1:a visningen. Omkring en vecka 2-3 veckor 4-5 veckor 6 veckor 7 veckor 8-9 veckor veckor veckor Omkring 4 månader Omkring 5 månader Omkring 6 månader Längre än 6 månader Bedömer du att det blivit vanligare med småhus på din lokala marknad som tar tre månader eller längre tid att sälja? Från 1:a visningen. Ja Nej Tveksam, vet ej Har du de senaste tre månaderna sålt ett småhus innan visningen ägt rum? Ja Nej Bedömer du att det blivit vanligare på din lokala marknad med småhus som säljs innan visningen ägt rum? Ja Nej Tveksam, vet ej BOSTADSRÄTT Hur påverkar följande faktorer din bostadsrättsmarknad? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan.) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Hur bedömer du att utbudet för bostadsrätter kommer att utvecklas oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att efterfrågan för bostadsrätter kommer att oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att priset för bostadsrätter kommer att utvecklas oktober till och med december? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket.) Special Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja en bostadsrätt? Från 1:a visningen. Omkring en vecka 2-3 veckor 4-5 veckor 6 veckor 7 veckor 8-9 veckor veckor veckor Omkring 4 månader Omkring 5 månader Omkring 6 månader Längre än 6 månader Bedömer du att det blivit vanligare med bostadsrätter på din lokala marknad som tar tre månader eller längre tid att sälja? Från 1:a visningen. Ja Nej Tveksam, vet ej Har du de senaste tre månaderna sålt en bostadsrätt innan visningen ägt rum? Ja Nej Bedömer du att det blivit vanligare på din lokala marknad med bostadsrätter som säljs innan visningen ägt rum? Ja Nej Tveksam, vet ej Fältperiod Undersökningen pågick mellan den 3 september och 16 september Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal inbjudna: Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej): 112. Kompletta svar: Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ nettourval: 25 procent 2013:3 mäklarinsikt 22

23 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar, över hela Sverige, den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter Webropol. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 3 september till 16 september mäklare har svarat. Våra fastighetsmäklare bedömer bostadsrätter och småhus separat det närmaste kvartalet, det vill säga oktober till och med december Information om metod, svarsperiod etc. hittar du längst bak i rapporten. Vi har även brutit ned undersökningen på länsnivå. På vår hemsida kan du hämta kortfattade länsrapporter. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2013:3. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på :3 mäklarinsikt 23

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2018 Marknadspsykologi styr utvecklingen Majoriteten spår oförändrade priser Special Mäklarnas helårsprognos Mäklarsamfundet

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2017 Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden Uppgång på småhusmarknaden Special Svårast för unga vuxna

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Hängmatteläge på bostadsmarknaden

Hängmatteläge på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2018 Hängmatteläge på bostadsmarknaden Barnfamiljer mest aktiva på marknaden Sammanfattning Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2017 Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest Allt fler mäklare tror på prisfall Special Minskad efterfrågan på nyproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2018 Ökat utbud av småhus Tecken på prisstabilisering Såld på 2-5 veckor Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Nr 4 2018 Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Flest frågor om skick och prissättning Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Nr 1 2019 Prognos: Pris, utbud, efterfrågan Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Sammanfattning Fastighetsmäklarnas syn på bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer