Förstagångsköparen under 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstagångsköparen under 26"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Hej, I din hand håller du Mäklarinsikt 2012:3. Undersökningen skickades ut till Mäklarsamfundets medlemmar den 16 augusti 2012, samtliga verksamma fastighetsmäklare. Totalt besvarade 1582 fastighetsmäklare från norr till söder i Sverige undersökningen som stängde den 19 september. Vi frågar fastighetsmäklarna hur de upplever bostadsmarknaden just nu. Dessutom får de göra en prognos över utvecklingen kommande tre månader. Mäklarinsikt 2012:3 omfattar perioden till och med november. Vi frågar hur landets fastighetsmäklare uppfattar köpintresset, hur de bedömer utbudet och vad de tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Vi frågar även om vad som påverkar bostadsmarknaden just nu. Dessa frågor återkommer varje gång och bostadsrätter och småhus bedöms separat. Stina Wallster, v vd Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre områden. Landets fastighetsmäklare får också svara på frågor som kan variera mellan årets fyra undersökningar, detta för att få en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Den här gången ställdes frågor om hur många som är med i en budgivning vid försäljning av småhus och bostadsrätt. Till villaförmedlaren ställdes frågan om det har betydelse för möjligheten att få lån om huset ligger i en centralort eller på landsbygden. Bostadsrättsmäklaren fick frågan om förstagångsköparen är äldre idag än för ett år sedan. Claudia Wörmann, tidigare analysansvarig på Mäklarsamfundet, har efter många år gått vidare till nya uppgifter på ett mäklarföretag. Vi riktar ett stort tack till Claudia vars engagemang för bostadsmarknaden bidragit till att utveckla bl a Mäklarinsikt. Tills dess att vi rekryterat en ny analysansvarig på Mäklarsamfundet, svarar Stina Wallster, v vd och chef för avdelningen Medlemsservice och omvärldsrelationer, för att genomföra Mäklarinsikt. //Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Bankernas restriktiva utlåning påverkar bostadsmarknaden mest Bankens alltmer restriktiva hållning beträffande långivning till bolån har störst påverkan på bostadsmarknaden, hela 96 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att detta är vad som påverkar småhusmarknaden allra mest just nu. På bostadsrättsmarknaden råder liknande förhållande och 73 procent av fastighetsmäklarna beskriver att bankernas restriktiva utlåning påverkar bostadsrättsmarknaden mest. Utöver det bolånetak på en maximal belåning av 85 procent av bostadens marknadsvärde, som sedan två år tillbaka påverkat bolånetagarna, har bankerna successivt skärpt kravet vad gäller att köpare ska ha sålt den första bostaden för att få låna till nästa. Detta har fått ett sådant genomslag att landets fastighetsmäklare bedömer att majoriteten säljer innan man köper ny bostad. När vi ställde samma fråga för ett år sedan var bedömningen att 60 procent köpte ny bostad innan de sålde, idag är det endast 44 procent som gör samma bedömning. 2. Svårare att få låna till småhus på landet Mäklarsamfundets undersökning visar dessutom att fastighetsmäklarna upplever att det är svårare att få finansiering till en bostad som ligger på landsbygden än vad det är för en bostad belägen i en centralort. 3. Köpintresse, utbud och priser En majoritet av fastighetsmäklarna bedömer att priserna kommer att vara oförändrade under hösten. För perioden fram till och med november räknar man vare sig med höjda eller sänkta priser oavsett om det är småhusmarknaden eller bostadsrättsmarknaden som bedöms. När det gäller både bostadsrätter och småhus så bedömer 68 procent av mäklarna att priserna blir oförändrade fram till och med november. Dessutom menar landets fastighetsmäklare att både utbud och efterfrågan kommer att vara oförändrat eller att vi kan förvänta oss ett något ökat utbud och efterfrågan under hösten fram till och med november jämfört med bedömningsmånaderna augusti-september. 4. Förstagångsköparen har inte fyllt 26 år Förstagångsköparen är ung visar undersökningen. Enligt fastighetsmäklarnas bedömning är 69 procent av alla förstagångsköpare yngre än 26 år. Bostadsrättsköparen får vara beredd på budgivning och det är vanligtvis upp till tre spekulanter som lägger bud. 3

4 påverkan Banken har en avgörande roll för konsumenterna på småhusmarknaden Sedan starten våren 2009 har landets fastighetsmäklare bedömt vad som påverkar deras bostadsmarknad just nu. Frågan är uppdelad på bostadsrätter och småhus. Länge låg räntans utveckling och arbetsmarknadsläget i topp i fastighetsmäklarnas bedömning av vad som påverkade deras bostadsmarknad. Uppfattningen förändrades under 2010 då bankernas utlåning bedömdes påverka bostadsmarknaden alltmer. Vi kan konstatera att bankens alltmer restriktiva hållning beträffande långivning har störst påverkan på småhusmarknaden. Att flytta, köpa eller sälja sitt hem är för de allra flesta människor den största privatekonomiska affären man gör i sitt liv. En flytt föregås av många beslut och noggranna överväganden och inte sällan är den utlösande faktorn förändrade familjeförhållanden. Inom förändrade familjeförhållanden ryms allt som gör att familjen förändras och att bostaden antingen blir för stor eller för liten. Det kan också handla om att flytta på grund av arbete eller studier. Man vill eller måste flytta för att hemmet inte längre passar behoven. Den lilla familjen som ska bli större. Eller den stora familjen som ska bli mindre, där några flyttat hemifrån och ytorna känns för stora. Det kan också vara det äldre paret som behöver ett mindre och framför allt mindre underhållskrävande hem. Givet detta måste det också finnas andra förutsättningar för en flytt. Att inte kunna flytta trots att man behöver göra det är ett problem på det personella planet. Men det får också samhällsekonomiska följder. Genom att få svar på frågor om vad som påverkar bostadsmarknaden just nu kartlägger vi vilka bakomliggande faktorer som är drivande för människors flyttbeslut. Frågan som besvarades var: Hur påverkar följande faktorer din småhusmarknad? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar liten påverkan och 5 är stor påverkan. 96 procent av de medverkande fastighetsmäklarna bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar deras småhusmarknad och kunder. En förutsättning för att de allra flesta ska kunna genomföra en flytt är möjligheten att få lån, oavsett hur hög eller låg räntan är, detta syns tydligt i fastighetsmäklarnas bedömning av påverkansfaktorer. Landets fastighetsmäklare uppmärksammade tidigt en förändring på marknaden när bolånetaket, med krav på 15 procent i kontantinsats, infördes. Förändringen i fastighetsmäklarnas bedömning av vad som påverkar bostadsmarknaden, där bankens betydelse gradvis ökat, är kopplat till bolånetaket som infördes under hösten Bankerna har vidare skärpt kravet vad gäller att du som köpare ska ha sålt din första bostad för att få låna till nästa. Detta visas genom att andelen som säljer innan man köper nytt småhus har ökat till att fler säljer innan man köper nytt boende idag. 72 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att den allmänna oron och försiktigheten bland köpare och säljare ger effekt på bostadsmarknaden lokalt. Förra kvartalet delades uppfattningen av 73 procent av de medverkande mäklarna. Att köpare och säljare känner oro leder i sin tur till försiktighet. En längre period av allmän oro inför framtiden har bidragit till att försäljningstiderna blivit längre vilket i sig är ett skäl till oro för den som ska sälja. Att banken ställer högre krav på den som ska köpa en ny bostad bidrar också det till att säljaren tvingas förhålla sig till ökad osäkerhet på grund av större ovisshet beträffande köparens finansiering. Att tvingas vänta med en flytt för att bostaden inte är såld bidrar till att hela flyttbeslutet omgärdas av osäkerhet. Alla vill känna sig trygga i sin flytt och ingen vill efteråt konstatera att man agerade vid fel tidpunkt. Det är därför inte alls konstigt att 7 av 10 fastighetsmäklare anger att den oro och osäkerhet som köpare och säljare av bostäder upplever, också påverkar bostadsmarknaden. Denna påverkansfaktor är starkt sammankopplad med medias rapportering. 67 procent av de medverkande fastighetsmäklarna uppger att medias rapportering påverkar deras marknad. Påverkan från medias bevakning av ekonomi och bostadsmarknad är fortsatt betydande men bedöms som något mindre än vid bedömningen av föregående period. Besked om Riksbankens sänkning av reporäntan med genomslag på boräntan i många banker, politiska uttalanden om stabilitet i Sveriges ekonomi i samband med höstbudgeten kan ha bidragit till att betydelsen av medias rapportering är något mindre än vid vårens mätningar. 64 procent av de medverkande fastighetsmäklarna bedömer att det stora utbudet påverkar bostadsmarknaden hos dem lokalt. Utbudet är fortsatt stort på vissa delmarknader, men börjar generellt minska något efter en mycket lång tid 4

5 påverkan av större utbud än tidigare. I augusti-september i år, då undersökningen genomfördes, var det totalt cirka 400 färre småhus till salu i landet jämfört med samma period förra året. Ett stort utbud påverkar bostadsmarknaden genom att köparna kan ta god tid på sig innan de fattar beslut om att köpa. När antalet bostäder till salu blir fler tenderar det till att ge längre förmedlingstider generellt, vilket leder till oro bland säljare att inte få sålt inom för dem passande tid. Förmedlingarna tar längre tid och vi får ett överskott av bostäder till salu. 56 procent bedömer att arbetsmarknaden är en stor påverkansfaktor på bostadsmarknaden. Arbete och inkomst är en av grundpelarna i det som möjliggör boendet i en ägd bostad. Arbetsmarknaden påverkar i allra högsta grad den enskilde individens möjlighet att byta boende. Sysselsättningen ser olika ut i Sveriges 21 län och bedöms påverka bostadsmarknaden olika mycket. Detta blir också tydligt i hur fastighetsmäklarna i vår undersökning bedömt marknaden. 52 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan har stor effekt på bostadsmarknaden lokalt. Ränteläget kan för många som står i begrepp att byta boende vara av avgörande betydelse för om flytten blir av. Där kan den låga bolåneräntan ha bidragit till att bibehålla en relativt hög aktivitet på bostadsmarknaden trots att bankernas restriktiva hållning och en allmänt stor oro och försiktighet så starkt präglar bostadsmarknaden enligt landets fastighetsmäklare. 35 procent av fastighetsmäklarna bedömer det som att pessimism om den egna ekonomin påverkar deras bostadsmarknad lokalt. Ser utsikterna dystra ut för det enskilda hushållet, det kanske handlar om varsel eller uppsägning, påverkar det ens agerande på bostadsmarknaden. 34 procent av mäklarna upplever att det råder ett litet utbud på deras bostadsmarknad för tillfället, vilket påverkar dem och deras kunder lokalt. Ett litet utbud på den marknad där det finns gott om efterfrågan blir mer säljarens marknad. Generellt leder det lilla utbudet parat med stor efterfrågan till kortare förmedlingstider. De allra flesta fastighetsmäklare upplever att det är ett stort utbud av småhus för närvarande. Men för 3 av 10 fastighetsmäklare råder motsatt marknadsläge, brist på bostäder. Detta är en tydlig illustration av hur olika delmarknaderna ser ut på den svenska bostadsmarknadens atlas. 24 procent gör bedömningen att optimism om den egna ekonomin påverkar bostadsmarknaden lokalt. I den enskilda situationen kan det handla om uteblivet varsel, fast tjänst och löneökning. Faktorer som påverkar småhusmarknaden. Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Medias bevakning Stort utbud Arbetsmarknad Ränta Pessimism om den egna ekonomin Litet utbud Optimism om den egna ekonomin 0% 20% 40% 60% 80% 100% liten påverkan på småhusmarknaden stor påverkan på småhusmarknaden 5

6 påverkan Och vad påverkar köpare och säljare på bostadsrättsmarknaden Frågan som besvarades var: Hur påverkar följande faktorer din bostadsrättsmarknad? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar liten påverkan. Frågan om påverkansfaktorer är uppdelad på småhus och bostadsrätt. Olika faktorer bedöms påverka olika mycket beroende på var fastighetsmäklaren som svarar är verksam. Vid en närmare granskning framkommer vissa skillnader mellan hur fastighetsmäklarna bedömer påverkansfaktorer på småhus- respektive på bostadsrättsmarknaden. Samma faktor, bankernas restriktiva utlåning är den största påverkan också på bostadsrättsmarknaden. Medias rapportering följt av det stora utbudet bedöms av fastighetsmäklarna vara det som påverkar bostadsrättsmarknadens köpare och säljare mer än allmän oro och försiktighet. Så här bedömer fastighetsmäklarna påverkansfaktorerna på bostadsrättsmarknaden: 73 procent av de fastighetsmäklare som förmedlar bostadsrätter bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar den bostadsrättsmarknad de är verksamma på. 63 procent bedömer att medias rapportering påverkar deras marknad. 58 procent gör bedömningen att ett stort utbud av bostadsrätter påverkar. 57 procent gör bedömningen att allmän oro och försiktighet påverkar. 56 procent menar att räntan påverkar bostadsrättsmarknaden och dess aktörer. 49 procent gör bedömningen att arbetsmarknaden påverkar deras bostadsrättsmarknad lokalt. 40 procent av de medverkande fastighetsmäklarna är av uppfattningen att det råder ett litet utbud av bostadsrätter till salu på deras marknad. I så pass omfattning att det påverkar köpare och säljare. 36 procent gör bedömningen att bostadsrättsköpares och -säljares pessimism om den egna ekonomin påverkar marknaden just nu. 24 procent bedömer att optimism om den egna ekonomin påverkar. Faktorer som påverkar bostadsrättsmarknaden. Bankernas restriktiva utlåning Medias bevakning Stort utbud Allmän oro och försiktighet Ränta Arbetsmarknad Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin 0% 20% 40% 60% 80% liten påverkan på bostadsrättsmarknaden stor påverkan på bostadsrättsmarknaden 6

7 småhus Hösten ger oförändrade priser på småhus Tonvikten i fastighetsmäklarnas bedömningar över utveckling på småhusmarknaden är att priserna kommer att vara oförändrade till och med november Totalt är det 68 procent av de medverkande fastighetsmäklarna i Sverige som är av den uppfattningen. Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att priset för ett småhus kommer att utvecklas från september till och med november? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar sjunka mycket och 5 öka mycket. I föregående Mäklarinsikt, med bedömningsmånaderna juni till och med augusti 2012 bedömde 67 procent av landets fastighetsmäklare att småhuspriserna skulle vara oförändrade, vilket är nästan samma bedömning som man gör för perioden september november. 21 procent bedömer nu att småhuspriserna kommer att sjunka något till och med november och övriga 11 procent är av uppfattningen att priserna på småhus kommer att stiga något. Normalt är att antalet försäljningar minskar något under sommarmånaderna men att aktiviteten ökar igen till hösten. Ökad aktivitet leder dock inte, enligt fastighetsmäklarnas bedömning, till förändrade priser utan priserna kommer att ligga på en stabil nivå under hösten Juni-aug. Sep.-nov. Sjunkande priser 20 % 21 % Oförändrade priser 67 % 68 % Stigande priser 13 % 11 % 7

8 småhus Oförändrat utbud och efterfrågan hösten 2012 Tonvikten i fastighetsmäklarnas prognos till och med november är stabilt och oförändrat. Att antalet småhus till salu kommer att vara oförändrat, bedömer 50 procent medan 39 procent tror att utbudet kommer att öka något. Fastighetsmäklarnas bedömning av hur köpintresset kommer att utvecklas under de kommande månaderna bedöms också det till oförändrat. utbud och efterfrågan då ökningstakten av antalet tillsaluförda småhus har avstannat och man bedömer att utbudet och efterfrågan kommer att vara oförändrat den kommande perioden. Efterfrågan Fastighetsmäklarnas prognos är att köpintresset på småhusmarknaden kommer att vara oförändrat till och med november. Lika många kunder beräknas vara intresserade av att byta boende till ett småhus framöver som när bedömningen gjordes i augusti-september. 66 procent av de medverkande mäklarna är av den uppfattningen. Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att efterfrågan för småhus kommer att utvecklas från september till och med november? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar bli avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Utbud Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att utbudet för småhus kommer att utvecklas från september till och med november? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar bli avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Andelen småhus till salu kommer varken att öka eller minska enligt landets fastighetsmäklare. 50 procent är av den uppfattningen, 39 procent tror att utbudet kommer att öka något. Övriga 11 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att antalet småhus till salu kommer att minska. Utbudet är fortfarande mycket stort, men inte längre rekordstort. Sedan mitten av juli är antalet villor till salu färre än samma period föregående år, något som vi inte sett sedan november Förmedlingstiden är längre idag än föregående år vid samma tidpunkt, men bedömningen vittnar om att man börjar närma sig en bättre balans mellan Det stora utbudet av bostäder har varit verklighet på många delmarknader länge. För villamarknaden som helhet har det sedan november 2010 funnits fler småhus till salu än vid jämförelse med föregående period. Ett stort utbud är en av de avgörande faktorerna som leder till längre försäljningstider. Köparna kan ta god tid på sig innan de fattar sina beslut och kan göra fler jämförelser mellan fler bostäder. Litet utbud ger kortare försäljningsprocess. Trenden med ett ökande utbud har brutits under sommaren, men utbudet är fortfarande stort och att döma av fastighetsmäklarnas bedömning ovan kommer utbudet inte att minska under den kommande perioden. Fastighetsmäklarna förväntar sig inte en tydlig ökning av efterfrågan efter sommarmånaderna utan majoriteten, 66 procent av de medverkande mäklarna, bedömer att köpintresset, det vill säga efterfrågan, kommer att vara oförändrat till och med november. Efter en sommarperiod med normalt lägre efterfrågan är det anmärkningsvärt att en så stor andel är av uppfattningen att efterfrågan inte kommer att förändras inför hösten. 22 procent av de tillfrågade bedömde att efterfrågan kommer att öka något men inte mycket och 12 procent menar att köpintresset kommer att minska ytterligare till och med november. 8

9 bostadsrätter Liten ökning av aktiviteten på bostadsrättsmarknaden Antalet bostadsrätter till salu och köpintresset kommer att vara oförändrat eller öka något under perioden fram till och med november jämfört med augusti-september. Fastighetsmäklarna menar att om det sker någon förändring på bostadsrättsmarknaden så är det en liten ökning av både utbud och efterfrågan. Utbud Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att utbudet för bostadsrätter kommer att utvecklas från september till och med november? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar bli avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Prognosen som sträcker sig fram till och med november påverkas av i vilken marknad bedömningen görs. Utbudet kan minska generellt och för en viss typ av bostadsrätter på marknaden lokalt. Under augusti - september månad var utbudet av bostadsrätter något fler jämfört med i samma period procent beskriver en förväntan på att utbudet kommer att vara oförändrat under kommande period, medan 40 procent förutser en liten ökning av utbudet, vilket är normalt efter en lugnare sommarperiod. 8 procent menar dock att utbudet kommer att minska under hösten. Efterfrågan Frågan som besvarades var: Hur bedömer du att efterfrågan för bostadsrätter kommer att utvecklas från september till och med november? Svaren graderas 1 till 5, där siffran 1 motsvarar bli avsevärt mycket färre och 5 avsevärt fler. Det stora flertalet fastighetsmäklare bedömer en oförändrad efterfrågan på bostadsrätter jämfört med augustiseptember. 65 procent bedömer att köpintresset kommer att vara oförändrat till och med november. 28 procent av de medverkande fastighetsmäklarna är av uppfattningen att köpintresset kommer att öka. Övriga 7 procent bedömer att köpintresset på bostadsrättsmarknaden kommer att minska. Utbudet på småhus kommer att Efterfrågan på småhus kommer att Utbudet på bostadsrätter kommer att Efterfrågan på bostadsrätter kommer att 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% minska vara oförändrat öka 0% minska vara oförändrat öka 9

10 bostadsrätter Priserna på bostadsrätter är stillastående 69 procent av de medverkande fastighetsmäklarna gör bedömningen att priset för en bostadsrätt kommer att vara oförändrat till och med november. 17 procent bedömer att priset kommer att stiga. Övriga 14 procent tror att priset kommer att sjunka något under hösten. Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt som småhusmarknaden. Tyngdpunkten i fastighetsmäklarnas bedömningar inför hösten är att bostadsrättspriserna kommer att vara oförändrade. Vid en närmare jämförelse mellan bedömningarna på småhus- respektive bostadsrättsmarknaden är tongångarna något mer optimistiska beträffande prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Det är något färre fastighetsmäklare som förutspår sjunkande bostadsrättspriser än småhuspriser under hösten. 14 procent respektive 21 procent tror på sjunkande priser medan 17 procent bedömer stigande bostadsrättspriser jämfört med 11 procent på småhusmarknaden. Ungefär lika stor andel av mäklarna bedömer oförändrade priser under de kommande månaderna. Bostadsrätt Småhus Oförändrade priser 69 % 68 % 10

11 special Majoriteten säljer villan innan de köper ny bostad Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Hur gjorde säljaren vid den senaste förmedlingen? Köpte eller sålde man först? När vi för ett år sedan ställde samma fråga till landets fastighetsmäklare fick vi svaret att 60 procent av säljarna köpte ny bostad innan de sålde villan. Idag är förhållandet det motsatta, 44 procent svarar att villasäljaren har köpt en ny bostad innan de säljer sitt hus. Trenden, som förstärkts under året, är att det blivit allt vanligare att man säljer villan innan man har köpt en ny, vilket har påskyndats av bankernas allt mer skärpta krav på försäljning av befintlig bostad för att ge lån till nästa. Att invänta att köpa till efter försäljningen skapar en lugnare marknad då säljaren kan invänta rätt kund och rätt pris innan man väljer att sälja. Finns där ingen ny bostad som väntar blir processen långsammare och spekulanten kan efter försäljning titta på en ny bostad. I den aktuella marknaden med stort utbud har bostadköparen mycket att välja på och kan i lugn och ro hitta vad som passar och som man har råd med. 11

12 special Svårare att få finansiering till villan på landsbygden Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Är det din uppfattning att det är skillnad på möjligheten att få lån beroende på om huset ligger i en stad eller utanför staden? Bankernas allt restriktivare hållning när det gäller finansiering av bostäder resulterar i att det görs olika bedömningar i kreditgivning beroende på hur centralt i kommunen en bostad är belägen. Sveriges fastighetsmäklare menar att det finns en skillnad i bankens bedömning som beror på var bostaden ligger. På frågan om det är svårare att få låna till villan på landet svarade 46 procent att det inte är någon skillnad jämfört med om huset ligger i en stad, men 54 procent menar att det är svårare. Av dessa beskriver 43 procent att det är lite svårare, 9 procent svarar mycket svårare och övriga 2 procent beskriver det som väldigt mycket svårare. Fastighetsmäklarnas svar innebär att det inte bara har betydelse för husets värde och påverkan på försäljningspriset var villan ligger, utan att också banken gör bedömningen att det kan vara en större risk att låna ut pengar till en bostad på landsbygden jämfört med i en stad. 12

13 special Första bostadsrätten köps innan 26 Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Vid vilken ålder är det vanligast att man köper sin första bostadsrätt på din marknad? Förstagångsköparen är ung visar svaret från landets fastighetsmäklare. Av de som köper bostadsrätt är det 93 procent som köper sin första bostadsrätt innan man fyllt 30 år och majoriteten, 69 procent har gjort det innan de fyller 26 år. Vidare menar de flesta, 65 procent av fastighetsmäklarna att förstagångsköparen inte blivit vare sig så mycket äldre eller yngre jämfört med för ett år sedan utan det är ungefär samma ålder idag som på sensommaren Men hela 32 procent kan se en stigande ålder hos dem som köper sin första lägenhet. Detta kan förklaras med att tröskeln för en yngre bostadsköpare är högre idag än tidigare till följd av bolånetak, bankernas restriktiva utlåning och en tuff arbetsmarknad för unga. Av de tillfrågade svarar bara 3 procent att förstagångsköparen är yngre idag än föregående år. 13

14 special Budgivning mellan två eller tre spekulanter Landets fastighetsmäklare fick besvara följande fråga: Hur många människor är med i budgivningen på din marknad just nu? På villamarknaden sker budgivning vanligen med två eller tre spekulanter. Att det vanligaste är upp till tre budgivare beskriver 90 procent av landets fastighetsmäklare. Att försäljningar med en ensam budgivare är vanligast bedömer 22 procent medan 42 procent respektive 26 procent beskriver att budgivning oftast sker mellan två respektive tre budgivare. Att det skulle vara fler än tre som lägger bud på samma villa är mycket ovanligt men 9 procent berättar att det är vanligare att det är fyra eller fem som lägger bud. Att det skulle vara sex eller fler budgivare i samma affär är dock mycket ovanligt, endast 1 procent menar att det är mest frekvent förekommande. Vid en bostadsrättsförsäljning blir det också budgivning och då är det vanligast att det är upp till tre spekulanter, som lägger bud, 85 procent svarar det. Att det är en budgivare menar 12 procent är vanligast medan 40 procent respektive 33 procent menar att två eller tre budgivare är vanligast förekommande. Att det är vanligare med fyra eller fem som lägger bud på samma bostadsrätt uppger knappt 15 procent av de tillfrågade om. Fler än fem budgivare per bostadsrättsaffär är mycket sällsynt men är enligt en knapp procent av fastighetsmäklarna vanligare än att det är färre budgivare i en bostadsrättsförmedling. 14

15 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval: Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar, (ej aspiranter, studenter och assistenter) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes från och med andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Från och med Mäklarinsikt 3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tas bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har används i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. I denna enkät togs inga frågor om Fritidshus med. En annan förändring i denna upplaga är att frågan om påverkansfaktorer delades upp i bostadsrättsmarknaden och småhusmarknaden. Småhus 1. Förmedlar du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 5. Hur många människor är med i budgivningen av ett småhus på din marknad just nu? (tänk i genomsnitt) Svarsalternativen gavs från 1 budgivare upp till fler än Hur gjorde säljaren vid den senaste förmedlingen? Köpte eller sålde man först? Köpte först och sålde därefter. Sålde först och köpte därefter. Sålde och köpte inget annat nytt. Vet ej. Ett svarsalternativ är möjligt. 7. Är det din uppfattning att det är skillnad på möjligheten att få lån beroende på om huset ligger i en stad eller utanför staden? Nej, det är ingen skillnad. Ja, det är lite svårare att få lån till en bostad utanför centralorten. Ja, det är mycket svårare att få lån till en bostad utanför centralorten. Ja, det är väldigt mycket svårare att få lån till en bostad utanför centralorten. Bostadsrätt Förmedlar du bostadsrätter? (Ja, Nej) 8. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 9. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 10. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 11. Hur många människor är med i budgivningen av en bostadsrätt på din marknad just nu? ( tänk i genomsnitt) Svarsalternativen gavs från 1 budgivare upp till fler än Vid vilken ålder är det vanligast att man köper sin första bostadsrätt på din marknad? (förstagångsköpare) Alternativen att besvara var: Under 20 år, år, år, år, år och över 50 år. 13. Har förstagångsköparna (bostadsrätt) blivit äldre än för ett år sedan? Ja, de har blivit äldre, Nej, det är ingen skillnad, De har blivit yngre. Fritidshus Inga frågor om fritidshus i enkäten. Övriga frågor 13. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Frågan om påverkan ställdes i separata frågor avseende bostadsrätter och småhus. Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4926 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej Kompletta svar: 1582 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ Nettourval: 32% 15

16 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets ledamöter över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter Webropol. Mäklarsamfundets ledamöter deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan och ledamöter har svarat. Våra ledamöter bedömer bostadsrätter och småhus separat - de kommande tre månaderna, d.v.s. september till och med november Information om metod, svarsperiod etc hittar du längst bak i rapporten. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2012:3. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka ledamöter, vilket utgör en majoritet av den samlade kåren. Läs mer om oss på 16

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011. Resultatpresentation

Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011. Resultatpresentation Visningsbesökare och bostadsspekulanter om utvecklingen på bostadsmarknaden 2011 Resultatpresentation Om undersökningen Genomförd via postal och webbenkät Undersökningen har genomförts under perioden 2011

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer