mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser"

Transkript

1 mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

2 Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden CLAUDIA WÖRMANN ANALYSANSVARIG Det här är den fjärde utgåvan av Mäklarinsikt Sveriges största undersökning om utvecklingen på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundets medlemmar runtom i Sverige har genom sitt yrke en unik kunskap och inblick i svenska folkets tankar om sitt boende. Mäklarinsikt skildrar den möjliga utvecklingen genom fastighetsmäklarnas tolkning av svenska folkets beteenden som bostadsspekulanter. Därför ger undersökningen inga färdiga svar utan bedömningar av läget på den svenska bostadsmarknaden. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Detta då av Mäklarsamfundets medlemmar har möjlighet att svara, vilket ger en stor statistisk säkerhet. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp- och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Mäklarinsikt har en del återkommande frågor som rör antal bostäder till salu, antal avslut, köpintresse, och prisutveckling. Därtill består Mäklarinsikt av olika frågor varje gång där Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden och dess aktörer efter mer mjuka värden. I denna utgåva ställdes frågan: Hur ser inlåsningsproblemen ut på din bostadsmarknad? Det framträdande svaret är att det för närvarande generellt råder brist på bostäder till salu vilket i sig är ett inlåsningsproblem. Mer specifikt anger fastighetsmäklarna att det råder stor brist på ersättningsbostäder för 40-talister som vill flytta från sin villa. Många har bedömt marknadsläget ganska likartat i vår undersökning. Vi kan därmed luta oss mot att de slutsatser vi drar i Mäklarinsikt kommer merparten av aktörerna på bostadsmarknaden att känna igen sig i. Mäklarinsikt är en webbaserad undersökning som genomförs fyra gånger per år. Den skickas till ca av Mäklarsamfundets medlemmar, varav 2152 har svarat. Undersökningen genomfördes den 24 november-12 december I denna mätning bedömer våra medlemmar bostadsrätter och småhus separat de kommande tre månaderna (december februari 2010). I denna utgåva av Mäklarinsikt gör vi jämförelser dels med förra Mäklarinsikt, Mäklarinsikt 3 där Mäklarsamfundets medlemmar bedömde perioden september-november 2009, dels jämförelser mellan riket och länen och mellan olika län. I Mäklarinsikt görs nedbrytning på läns- och kommunnivå, i de kommuner där det varit minst 7 svarande. I denna Riksrapport finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter som finns att hämta på Med vänlig hälsning Claudia Wörmann Analysansvarig Mäklarsamfundet 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Få bostäder till salu påverkar bostadsmarknaden Räntan är den faktor som bedöms ha störst påverkan på bostadsmarknaden i Sverige idag. Men dess påverkan har mattats av något sedan förra Mäklarinsikt. Näst efter ränta bedöms media ha störst påverkan på den lokala bostadsmarknaden. Via media ges människor möjlighet att ta del av en offentlig diskussion om bland annat hur räntan kommer att utvecklas och hur Riksbanken agerar. På så sätt interagerar media och ränta som påverkansfaktorer på bostadsmarknaden. Ett litet utbud är den tredje faktorn som påverkar bostadsmarknaden just nu. Det stora förråd av bostäder som varit till salu under det gångna året har successivt sålts av. Att arbetsmarknaden hamnar på fjärde plats som påverkansfaktor idag har att göra med att sättningarna i arbetsmarknaden på många delmarknader blivit mer överblickbara. Ränta och arbetsmarknad är permanenta påverkansfaktorer, ganska statiska. Den lokala bostadsmarknaden påverkas även, precis som nu, av mer föränderliga faktorer som litet utbud. 2. Mer dämpad bedömning avseende pris och avslut Sammanfattningsvis är bedömningarna avseende pris, antal avslut och antal bostäder till salu mer dämpade i Mäklarinsikt nummer 4. Som bakgrund till bedömningen står att 2 av 3 bedömningsmånader präglas av liten aktivitet på marknaden. Därtill görs bedömningen från ett utgångsläge som på många delmarknader har präglats av stort köpintresse och ett litet utbud. 3. Stor brist på bostäder till 40-talister Fastighetsmäklare bedömer att det existerar en rad inlåsningsproblem på den svenska bostadsmarknaden. För närvarande är det många som upplever inlåsningar på marknaden beroende på ett litet utbud generellt. Mer precist bedöms bristen på bra boendealternativ för den stora gruppen 40-talister i villa som ett utbrett inlåsningsproblem. Fastighetsmäklare uppger att problemet för förstagångsköpare att komma in på marknaden är en inlåsning. 3

4 2009 Tillbakablick Inledning? För att få en överblick över vad som sker på bostadsmarknaden just nu och hur fastighetsmäklare bedömer utvecklingen december till och med februari, måste man backa tillbaka till för precis ett år sedan. Det som skedde då var unikt. Lågkonjunkturen och dess konsekvenser började sätta sig, och bostadsköpare och säljare hade olika uppfattning om vart priserna egentligen var på väg. Den allmänna oron och de skilda uppfattningarna ledde till att försäljningarna tog längre tid. Det bildades ett förråd av bostäder till salu vilket ledde till längre försäljningstider. Dessutom späddes situationen på av att bankerna hade som krav att säljarna skulle sälja sitt befintliga boende innan de köpte ett nytt. Att situationen nu är den motsatta med litet utbud hör samman med att det ovanligt stora bostadsförrådet sålts av samt att december och januari normalt sett präglas av liten aktivitet på bostadsmarknaden. Efter sommaren kom bostadsmarknaden igång igen, på många håll med mycket stark aktivitet. Även om en majoritet bedömde att priset på ett småhus skulle bli lika så var det fler fastighetsmäklare som gjorde bedömningen att priserna skulle stiga, och färre att priserna skulle sjunka. Detta infriades också. När fastighetsmäklare bedömer hur deras lokala bostadsmarknad kommer att se ut i december 2009 till och med februari 2010 framkommer att de flesta bedömer oförändrat till ökat köpintresse för både bostadsrätter och småhus. En tydlig skillnad noteras från Mäklarinsikt nummer 3. Bedömningen ökat köpintresse är betydligt svagare denna gång jämfört med Mäklarinsikt 3. Köpintresset ökade under senhösten, bedömningen förra gången infriades. Allt fler fastighetsmäklare gör bedömningen att priset på en bostadsrätt kommer att vara oförändrat de kommande tre månaderna. Likartad bedömning görs gällande småhus. Jämfört med Mäklarinsikt nummer 3 har bedömningen oförändrade priser blivit starkare. Även om en majoritet bedömer oförändrade priser är det färre denna gång som bedömer att priset på småhus och bostadsrätt kommer att öka de kommande tre månaderna. Notera: Fastighetsmäklarnas bedömningar baseras på arbetsmarknadsläget som det såg ut i början av december. En tid efter det att undersökningen stängdes meddelade Ericsson om nedläggning av sin fabrik i Gävle och GM om nedläggning av SAAB. Förklaring till grafer på följande sidor Mäklarinsikt visar på regionala skillnader mellan länen, vilket också återspeglar att Sverige är ett land med stora geografiska avstånd och strukturer. Fastighetsmäklarna gör i undersökningen bedömningar av sin lokala bostadsmarknad utifrån en femgradig skala. Resultatet av undersökningen redovisas på följande sidor genom att först jämföra hur förändringar i köpintresset förhåller sig till förändringar i utbudet. Därefter jämförs förändringar i försäljningspriset med förändringar i antalet avslut. Notera att det är genomsnittsvärden av bedömningar. Positionen i bilden representerar hur stark bedömningen är, inte hur den faktiska marknadsförändringen är. Ett högt värde på köpintresse innebär att det är fler fastighetsmäklare som har bedömt att köpintresset ökar, jämfört med dem som bedömt att köpintresset minskar. På motsvarande innebär ett lågt värde på köpintresse att fler fastighetsmäklare bedömer att köpintresset minskar. Sammantaget ger detta en bild av hur fastighetsmäklarna i olika delar av landet bedömer förändringar på sin bostadsmarknad. 4

5 Fördjupning 1 Utbud och efterfrågan - Småhus Landets fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu i riket kommer att vara oförändrat de kommande tre månaderna, det är exakt likadan bedömning som förra Mäklarinsikt. Däremot noteras en ökning i hur många som bedömer att antalet småhus till salu kommer att minska. Vid förra Mäklarinsikt bedömde 15 procent att antalet småhus till salu skulle minska, den här gången delas bedömningen av 26 procent. En starkt bidragande orsak till att antalet småhus till salu bedöms vara oförändrat till minska de kommande tre månaderna är att bedömningsperioden innefattar december och januari som kännetecknas av liten aktivitet på bostadsmarknaden. Vilket är normalt. Även bostadsmarknaden och dess aktörer tar jul- och nyårsledigt. Många lokala marknader upplever en kraftig obalans mellan köpintresse och antal småhus till salu. Det finns köpare men det råder brist på hus till salu. Det är anmärkningsvärt att endast 26 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu kommer att öka. Utbud och efterfrågan är sällan i balans. På andra delmarknader i Sverige är utbudet att betrakta som normalt för årstiden. På orter med stark inflyttning och liten nyproduktion är detta speciellt märkbart. Och den motsatta obalansen råder på utflyttningsorter där det finns överskott på bostäder. Obalansen på bostadsmarknaden leder till att det blir konkurrens om de småhus som väl kommer ut på marknaden. Dagens situation är också präglad av att det finns människor som vill flytta men som avvaktar med sin egen försäljning eftersom utbudet är så litet, de hittar ingenting att flytta till. Vilket ytterligare späder på obalansen. Ett flyttbeslut innefattar generellt en rad olika processer som sammantaget leder fram till att man flyttar. Att hitta en ny bostad att flytta till är naturligtvis en stor del i processen, och att inte hitta den bostaden, leder som idag till inlåsningseffekter och en trögrörlig marknad. Det lilla utbudet som påverkar är ingen isolerad företeelse utan är orsakad av vad som hände under senhösten Det ackumulerade förråd av bostäder till salu som bildats har sålts av i en snabb takt. Smörjmedlet för marknaden att komma igång igen, sett till rörlighet, blev Riksbankens räntesänkningar. Marknaden återhämtade sig och köpare tordes agera. Räntan fortsatte sänkas och fastighetsmäklare på vissa orter vittnade om mycket stort intresse och korta försäljningstider. 8 av 10 flyttar beror på förändrade familjeförhållanden*. En räntesänkning leder inte isolerat till att individen tar ett flyttbeslut. Däremot underlättar en räntesänkning beslutsfattandet för den som redan har långt framskridna flyttplaner. Människor flyttar för att bostaden inte längre passar deras behov, den blir för liten eller för stor. Summan av alla flyttar är ganska konstant över ett år. Andelen försäljningar påverkas av nyproduktion, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och även av rent demografiska faktorer på den lokala marknaden. Antalet försäljningar ökar eller minskar också beroende på hur många människor det finns inom respektive presumtiv säljare- och köpargrupp. Att det idag råder och har rått obalans mellan utbud och efterfrågan, på sina håll kraftigt så, beror på att bostäderna sålts av i en snabb takt. Köpare har haft ett litet utbud att titta på. Detta späs på av en normal nedgång i aktivitet under december och januari. Den dominerande bedömningen är att köpintresset för småhus kommer att förbli oförändrat de kommande tre månaderna. Jämfört med Mäklarinsikt 3 i september 2009 är det en markant minskning i antalet fastighetsmäklare som bedömer ökat köpintresse på riksnivå. 30 procent gör den bedömningen nu i december mot 50 procent i september. Bedömningen minskat köpintresse har också förändrats, i december är det 14 procent som gör den bedömningen jämfört med 6 procent i september. En stor del av förklaringen ligger i den säsongsmässiga avmattningen på småhusmarknaden i december och januari. Dessutom är det en ganska unik situation som har rått på småhusmarknaden under hösten Riksbanken sänkte räntan fem gånger från oktober 2008 till och med juli 2009 och det gav det effekt på bostadsmarknaden. De som tidigare var tveksamma agerade nu, med den påföljd att många bostäder som varit ute till salu länge såldes av. Det ledde fram till dagens situation. Köpare och köpintresse finns men det saknas bostäder att köpa, eftersom utbudet på många håll är ovanligt litet. Bankerna ställer också som krav att man säljer först och köper sen. Vilket ytterligare saktar ned marknaden. Man säljer inte sitt eget om man inte hittar något annat att flytta till. *Mäklarinsikt nr 2 5

6 Fördjupning 1, fortsättning Utbud och efterfrågan - Småhus Regionala skillnader I Norrbotten bedöms utbudet öka de kommande månaderna. Likartad bedömning görs i både Stockholms och Uppsala län. Framför allt Uppsala och Stockholms län har upplevt en kraftig obalans i antal bostäder till salu med bibehållet köpintresse. Dessa två län har alltid en markerad obalans mellan utbud och efterfrågan. I den mer positiva bedömningen bör hänsyn tas till att arbetsmarknaden i Uppsala och Stockholms län är stabil, med liten arbetslöshet, samt att utbudet varit ovanligt litet vilket leder till ett ackumulerat behov. Här bedöms även efterfrågan öka. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Stor brist på småhus på grund av liten omsättning i förhållande till den lokala bostadsmarknaden. Begränsad nyproduktion som har avstannat rejält men som ser ut att vara på gång igen. Unga familjer som söker ny bostad i form av villa söker istället bostadsrätt eftersom det begränsade utbudet inte tillgodoser deras önskemål. Fastighetsmäklare i Skåne I Jämtlands län noteras en avvikande bedömning. Efterfrågan bedöms öka och utbudet minska de kommande månaderna. Obalansen mellan utbud och efterfrågan har inte varit lika påtaglig i Jämtlands län under året som gått. I Örebro och i Gävleborgs län bedöms både utbud och köpintresse minska de kommande tre månaderna. Bedömningen minskat utbud ska ses mot bakgrund av att Örebro län och Gävleborgs län inte haft lika stor obalans i marknaden, flödet av inkomna och försålda bostäder ser i stort likadant ut som förra året. Länen har en hög arbetslöshet i jämförelse med riket i övrigt, vilket också bör tas med som bakgrund till bedömningen Köpintresse 4 3 Minskat utbud Ökad efterfrågan Örebro Småhus Graf 1 Jämtland Gävleborg Småhus Norrbotten Uppsala Stockholm Ökat utbud Ökad efterfrågan 2 Minskat utbud Minskad efterfrågan Antal objekt till salu BLEKINGE DALARNA GOTLAND GÄVLEBORG HALLAND JÄMTLAND JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG NORRBOTTEN SKÅNE STOCKHOLM SÖDERMANLAND UPPSALA VÄRMLAND VÄSTERBOTTEN VÄSTERNORRLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND ALLA LÄN Ökat utbud Minskad efterfrågan Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet småhus till salu förändras de kommande (december-februari) tre månaderna. Detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. 6

7 Fördjupning 1, fortsättning Oförändrade priser på småhus Bedömningen oförändrade priser på småhus de kommande tre månaderna, december till och med februari, dominerar fastighetsmäklarnas bedömningar i riket som helhet. 67 procent bedömer att priset på ett småhus kommer att vara oförändrat de kommande tre månaderna. 21 procent bedömer att priset på ett småhus kommer att stiga och 12 procent att priset kommer sjunka. Den samlade bedömningen bland landets fastighetsmäklare är att priserna på småhus kommer att vara oförändrade de kommande tre månaderna. I jämförelse med förra Mäklarinsikt, nummer 3, har bedömningen blivit starkare. Den mer försiktiga bedömningen går igen i hur många som bedömt att priserna kommer att öka. Idag delas den bedömningen av 21 procent av fastighetsmäklarna, i förra mätningen var det 37 procent. Samma tongångar märks i andelen som bedömer sjunkande priser, 12 procent delar den bedömningen idag vilket är en fördubbling sedan förra mätningen. Höga priser i förhållande till låga inkomster för unga familjer. Bankernas krav på kontantinsatser är höga. Fastighetsmäklare i Västra Götaland Bankerna ställer fortfarande krav på att köparna sålt sin bostad innan definitivt lånelöfte lämnas, det innebär att man hamnar i en ond cirkel som gör att affärerna tar längre tid att genomföra. Fastighetsmäklare i Västra Götaland 4 Minskat antal avslut Ökat försäljningspris Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Småhus Småhus Ökat antal avslut Ökat försäljningspris Regionala skillnader I Uppsala och Stockholms län noteras en avvikelse mot övriga, här är det fler fastighetsmäklare som bedömer att antalet avslut och priset på ett småhus kommer att öka. De mer positiva signalerna går igen i bedömningen antal bostäder till salu och efterfrågan i dessa län. Uppsala och Stockholms län har låg arbetslöshet och har i dagsläget ett mycket litet utbud av bostäder till salu, detta påverkar bedömningen. Samma typ av bedömning noteras bland fastighetsmäklare i Norrbottens län. Här är arbetslösheten hög, men har inte blivit högre under lågkonjunkturen. Basindustrierna LKAB och SSAB reviderade sina negativa signaler något vilket ledde till en ökad optimism. Mer negativa signaler i bedömningarna återfinns i länen Kalmar och Jönköping. Här bedöms både försäljningspris på småhus och antal avslut minska de kommande tre månaderna. De negativa bedömningarna i Jönköpings län har sin förklaring i att arbetsmarknaden är osäker, regionen har stark representation av underleverantörer till bilindustrin. En av förklaringarna till bedömningen i Kalmar län ligger i att det lilla utbud som varit påverkat priserna positivt. När utbudet bedöms öka påverkas därmed prisbedömningen. Försäljningspris 3 2 Minskat antal avslut Minskat försäljningspris Antal avslut BLEKINGE DALARNA GOTLAND GÄVLEBORG HALLAND JÄMTLAND JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG NORRBOTTEN SKÅNE STOCKHOLM SÖDERMANLAND UPPSALA VÄRMLAND VÄSTERBOTTEN VÄSTERNORRLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND Kalmar ALLA LÄN Norrbotten Jönköping Uppsala Stockholm Ökat antal avslut Minskat försäljningspris Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (december-februari). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. 7

8 Fördjupning 1, fortsättning Utbud och efterfrågan -Bostadsrätt Hälften av de tillfrågade fastighetsmäklarna gör bedömningen att antalet bostadsrätter till salu i riket kommer att förbli oförändrat, det är exakt samma bedömning som förra Mäklarinsikt. 33 procent av fastighetsmäklarna bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att öka, det är en minskning sedan Mäklarinsikt nummer 3. En ökning noteras i hur många som bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer minska framöver, 17 procent gör den bedömningen, mot förra Mäklarinsikt 8 procent. Fastighetsmäklarnas bedömning förra gången sträckte sig över månaderna september till och med november. Bedömningarna då överensstämde med det verkliga utfallet i antal bostadsrätter till salu och speglade de rent säsongsmässiga variationer som existerar på bostadsrättsmarknaden. Marknaden för bostadsrätter var i likhet med småhusmarknaden präglad av den avtagande rörligheten i slutet av förra året, det ledde till ett ganska stort förråd av bostadsrätter redan i inledningen av Bristen på bostadsrätter är på vissa lokala bostadsmarknader större än den för småhus. Flödet mellan olika boendeformer är precis som antalet presumtiva flyttare ganska konstant över ett år. Brist på en boendeform leder till inlåsningsproblem på den lokala bostadsmarknaden. Det klassiska är att man byter upp sig i takt med att familjen utökas och bildas. Kanske från studentrum till bostadsrätt varefter man blir sambo och flyttar till större bostadsrätt, och vidare till litet radhus och större villa. Från villan går så småningom flytten till en lägenhet. En ganska klassisk flyttkedja och boendekarriär. Det utmärkande nu är att det är många inom en viss ålderskull som presumtivt är intresserade av bostadsrätt som boendeform. Den stora ålderskullen 40-talister söker sig många gånger till bostadsrätten som boende eftersom de därigenom slipper jobbigt underhåll. En annan kull som nu ska ut på bostadsmarknaden och som ser bostadsrätten som en bra och kanske den enda boendeformen är unga vuxna, det vill säga de barn som är födda i slutet av 80 - talet och under hela 90 - talet. Regionala skillnader I Norrbotten bedöms både utbudet och efterfrågan på bostadsrätter öka de kommande tre månaderna. Norrbottens län har haft ett litet utbud av bostadsrätter, vilket ligger till grund för bedömningen. Köpintresse Köpintresse I Örebro län bedöms efterfrågan öka men utbudet minska något de kommande tre månaderna. Flödet på bostadsrätter till salu har varit jämnt i Örebro län. Bedömningarna bland fastighetsmäklare i Västmanlands län avviker, här bedöms både utbudet och efterfrågan på bostadsrätter öka de kommande tre månaderna. Arbetsmarknaden är att betrakta som stabil i Västmanland och bostadsrättsmarknaden i länet drivs av utvecklingen i Västerås. Värmland och Gävleborgs län avviker genom att utbudet och köpintresset för bostadsrätter bedöms minska de kommande månaderna. Gävleborg har drabbats av rådande lågkonjunktur. Utvecklingen på bostadsrättsmarknaden i dessa län är störst i två kommuner, Karlstad och Västerås. En förklaring till att utbudet bedöms bli mindre i Värmland är att utbudet hållits uppe av ett tillflöde av nyproducerade bostadsrätter, och nyproduktionen har nu avstannat. Minskat utbud Ökad efterfrågan Minskat utbud Minskad efterfrågan Bostadsrätter Graf Antal objekt till salu BLEKINGE DALARNA GOTLAND GÄVLEBORG HALLAND JÄMTLAND JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG NORRBOTTEN SKÅNE STOCKHOLM SÖDERMANLAND UPPSALA VÄRMLAND VÄSTERBOTTEN VÄSTERNORRLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND Gävleborg ALLA LÄN Värmland Bostadsrätter Örebro Norrbotten Ökat utbud Ökad efterfrågan Västmanland Ökat utbud Minskad efterfrågan I diagrammet visas fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet bostadsrätter till salu förändras de kommande (december-februari) tre månaderna, detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. 8

9 Fördjupning 1, fortsättning Antal avslut och försäljningspris - Bostadsrätt 61 procent av fastighetsmäklarna bedömer att antalet avslutade bostadsrättsaffärer kommer att vara oförändrat i riket de kommande tre månaderna. Det är exakt samma bedömning som i Mäklarinsikt procent bedömer att antalet bostadsrättsaffärer ökar kommande tre månader, det är en minskning sedan förra gången då 30 procent gjorde den bedömningen på riksnivå. 17 procent bedömer att antalet bostadsrättsaffärer minskar de kommande tre månaderna. Här noteras en fördubbling sedan i september, då bedömningen delades av 8 procent. En stor del av förklaringen till de skillnader vi ser mellan Mäklarinsikt nummer 3 och 4 har att göra med de rent säsongsmässiga variationerna som finns på bostadsrättsmarknaden. Bedömningen i september sträckte sig över månaderna september till och med november som normalt är en av årets mest intensiva perioder på bostadsrättsmarknaden. Bedömningen i september var att aktiviteten på bostadsrättsmarknaden skulle öka de kommande tre månaderna vilket infriades. Den mer försiktiga bedömningen i nuvarande Mäklarinsikt inför de kommande tre månaderna speglar även nu det faktiska förhållandet på bostadsrättsmarknaden. I bedömningsmånaderna december till och med februari ingår december och januari som normalt betraktas som lågintensiva på bostadsrättsmarknaden. Antalet avslut och priset på en bostadsrätt bedöms av fastighetsmäklare i Uppsala län och Örebro län öka mer än i övriga län. Utbudet på Uppsalas bostadsrättsmarknad har varit mindre än normalt, dessutom påverkas utvecklingen av den stora gruppen studenter som många gånger ser som enda möjlighet att köpa en bostadsrätt inför kursstart. Fastighetsmäklare i Kronobergs län gör avvikande bedömning genom att starkare bedöma ökat antal avslut och minskat försäljningspris de kommande tre månaderna. Bedömningarna ska ses mot bakgrund av en stark prisutveckling på bostadsrätter under innevarande år och större osäkerhet inför kommande år. 4 Försäljningspris Försäljningspris 3 2 Sagt av fastighetsmäklare i Sverige För villaägare som bott länge och vill flytta till en lägenhet så har det blivit markant dyrare att flytta. Många får betala över 1 milj i skatt och innerstadslägenheter har inte gått ner i pris och då har många inte råd att flytta. Vår tidigare regering gjorde så att äldre inte hade råd att bo kvar, vår nuvarande gör att folk inte kan flytta. Detta gäller alla med stora vinster så det räcker med att ha köpt något för 10 år sedan så kan man tex inte flytta till en annan ort om man får jobb där! Minskat antal avslut Ökat försäljningspris Minskat antal avslut Minskat försäljningspris Fastighetsmäklare i Stockholm Bostadsrätter Bostadsrätter Antal avslut BLEKINGE DALARNA GOTLAND GÄVLEBORG HALLAND JÄMTLAND JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG NORRBOTTEN SKÅNE STOCKHOLM SÖDERMANLAND UPPSALA VÄRMLAND VÄSTERBOTTEN VÄSTERNORRLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND ALLA LÄN Östergötland Örebro Uppsala Kronoberg Ökat antal avslut Ökat försäljningspris Ökat antal avslut Minskat försäljningspris Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (december-februari). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period 9

10 Fördjupning 1, fortsättning Försäljningstid för småhus Hälften av villaförsäljningarna i riket tar mellan 4 till 5 veckor och varannan bostadsrättsförsäljning tar mellan 1 till 3 veckor. Försäljningstiden för bostadsrätter och småhus har inte förändrats sedan förra mätningen. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna på en skala 1-5 (1 = Kortare tid 5 = Längre tid) Bedömningarna i Stockholms, Uppsala och Östergötlands län avviker genom att fler fastighetsmäklare gör bedömningen att det tar 1 till 3 veckor att genomföra en försäljning av ett småhus. 6 procent av fastighetsmäklarna i Stockholms län gör bedömningen att det tar mindre än en vecka att sälja ett småhus. I Blekinge län bedöms 7 av 10 villaförsäljningar ta 7 veckor eller längre. I Gävleborg görs likartad bedömning, 4 av 10 villaförsäljningar tar 7 veckor eller längre tid. Minsikt 3 Minsikt 4 Ett mönster framträder där vissa län såsom Blekinge och Gävleborg exempelvis avviker från övriga, där den normala försäljningstiden av hävd är längre. Och i Stockholm och Uppsala tar det kortare tid. Livstempot påverkar även bostadsmarknaden. Den lokala marknaden kan även tillfälligt påverkas av faktorer som leder till kortare eller längre försäljningstider. Marknadsläget just nu, att det på vissa delmarknader råder brist på bostäder till salu, men att köparna finns där, påverkar försäljningstiden. Det finns ingen optimal försäljningstid, ingen bostadsaffär är den andra lik och det gäller även för försäljningstiden. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Alldeles för få hyresalternativ eller mindre bostadsrätter med lägre avgifter. De äldre bor kvar i villan fast de vill flytta därifrån. Detta trissar upp priserna på de hus som kommer ut på marknaden. Fastighetsmäklare i Halland På min marknad kommer en arbetslöshet att drabba många varför jag tror att efterfrågan kommer att bli mindre. Det finns många äldre som bor betydligt billigare i sina villor och därför inte säljer. Fastighetsmäklare i Kalmar 2,5 3 3,5 4 Denna graf visar uppskattad förändrad försäljningstid småhus Mäklarinsikt 3 och 4. Staplarna visar den genomsnittliga bedömningen per län, där värden över 3 visar på ökande försäljningstid Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? Mindre än en vecka 1-3 veckor 4-6 veckor Hela riket STOCKHOLM ÖSTERGÖTLAND UPPSALA ÖREBRO VÄSTRA GÖTALAND JÖNKÖPING SÖDERMANLAND KALMAR VÄSTERBOTTEN JÄMTLAND HALLAND VÄRMLAND VÄSTMANLAND SKÅNE GOTLAND KRONOBERG NORRBOTTEN DALARNA VÄSTERNORRLAND GÄVLEBORG BLEKINGE 7 veckor eller fler 10

11 Fördjupning 1, fortsättning Försäljningstid för bostadsrätter Det går fortare att sälja en bostadsrätt än en villa. Hälften av samtliga bostadsrättsförsäljningar bedöms ta mellan 1 till 3 veckor. 4 av 10 försäljningar tar mellan 4 till 6 veckor, ett fåtal tar 7 veckor eller längre. Väldigt få bostadsrättsförsäljningar tar mindre än en vecka. Bedömningen av försäljningstider har inte ändrats sedan förra mätningen i september. I Jönköpings län bedömer 14 procent att en bostadsrättsförsäljning tar mindre än en vecka. I Stockholms län delas den bedömningen av 11 procent. I Blekinge och Halland tar 7 av 10 bostadsrättsförsäljningar 4 till 6 veckor och i Västernorrland bedöms 8 av 10 försäljningar ta 4 till 6 veckor. Den allmänna bedömningen på riksnivå är att det kommer att ta lika lång tid att sälja en bostad de kommande tre månaderna. Det gäller för både bostadsrätt och småhus, där bedömningen lika lång försäljningstid är något starkare för bostadsrätter. I Kronobergs och Blekinge län görs en starkare bedömning än i övriga län på att försäljningstiden kommer att bli längre de kommande tre månaderna. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Prisnivån på den lokala marknaden (mycket hög) tillsammans med bankernas restriktiva hållning att låna ut kapital påverkar omsättningshastigheten negativt, förstagångsköparna har svårt att få finansiering och det är även svårt för dem som vill lämna sina hus att hitta annat boende då det är ont om hyreslägenheter och BR. Säljarnas förväntningar på priset och köparnas vilja att betala har svårt för att mötas, varför affärerna idag tar längre tid än tidigare. Fastighetsmäklare i Skåne Det är bra flöde på alla bostäder i vår kommun, dock har antalet bostäder till salu varit mindre än tidigare år. Felet är att det för många äldre blir dyrare att byta boende från villa till lägenhet. Vilket gör att de bor kvar eftersom de inte har råd med nyproduktionen dit de flesta äldre vill. Fastighetsmäklare i Stockholm Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av en bostadsrätt just nu? Mindre än en vecka 1-3 veckor 4-6 veckor Hela riket STOCKHOLM UPPSALA ÖREBRO JÖNKÖPING SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTRA GÖTALAND JÄMTLAND VÄSTMANLAND GOTLAND KALMAR SKÅNE VÄSTERBOTTEN DALARNA KRONOBERG GÄVLEBORG NORRBOTTEN VÄRMLAND HALLAND VÄSTERNORRLAND BLEKINGE 7 veckor eller fler 11

12 Fördjupning 1, fortsättning Få bostäder till salu påverkar bostadsmarknaden allt mer Även om en viss avmattning kan noteras mellan bedömningarna i Mäklarinsikt 3 och 4 så är räntan fortfarande den faktor som bedöms påverka bostadsmarknaden mest. Räntans påverkan på bostadsmarknaden har mattats av i de allra flesta länen. Vissa län avviker från den bedömningen. I Dalarnas län görs bedömningen att räntan har lika stor påverkan på bostadsmarknaden nu som i september. Samma bedömning görs av fastighetsmäklare i Västerbottens och Hallands län. Norrbottens län avviker mest från övriga län, bedömningen är att räntans påverkan på bostadsmarknaden ökat kraftigt sedan i september. Fastighetsmäklare i Kalmar och Örebro län gör den kraftigaste bedömningen att räntans påverkan på bostadsmarknaden minskat. Den låga räntan har haft effekt på bostadsmarknaden. Näst efter ränta så bedöms media starkast som påverkansfaktor på den lokala bostadsmarknaden. Att media bedöms ha stor påverkan på bostadsmarknaden kan kopplas till den enskilde individen. Detta blev synligt för precis ett år sedan med motstridiga signaler i media om vart priser och konjunktur var på väg. Köpare av bostäder lyssnade på och tog till sig de artiklar om att det var prisras och fyndläge, och säljarna lyssnade på dem som bedömde att priserna skulle gå upp. Detta bidrog starkt till den stillastående senhösten i fjol. Medias roll i det enskilda flyttbeslutet är med Mäklarinsikt inte möjligt att kartlägga. Via media ges människor en möjlighet att ta del av en offentlig diskussion och fatta beslut därefter. Idag förs öppen diskussion om ränteutvecklingen och Riksbankens agerande. Detta har sannolikt bidragit till att räntans påverkan på bostadsmarknaden mattats av. Medias påverkan i detta har bland annat bidragit till att människor är mer medvetna om att de låga räntorna inte är för evigt. Det lilla utbudet påverkar mest i Uppsala, Stockholm, Jämtland och Östergötlands län. Sett till förändring i bedömningen mellan Mäklarinsikt 3 och 4 står det lilla utbudet ut. Dels ligger en del av förklaringen i de rent säsongsmässiga variationer som karaktäriserar bostadsmarknaden och även att bostäder sålts av i en snabb takt efter sommaren. Speciellt tydlig är denna ökning i Gävleborgs län, i Västernorrland, i Jämtlands län och i Västerbottens län. I Kalmar och i Kronobergs län har bedömningen att ett litet utbud påverkar, inte förändrats mellan Mäklarinsikt 3 och 4, bedömningen att ett stort utbud har ökat som påverkansfaktor på bostadsmarknaden lokalt i dessa län. Säsongen bedöms påverka mer denna gång i jämförelse med förra Mäklarinsikt. Bedömningen ska ses mot bakgrund av att bostadsmarknaden går ned i aktivitet i samband med jul- och nyårshelgerna. Bankernas restriktiva utlåning påverkar i mindre utsträckning idag jämfört med i september och i denna mätning kommer arbetsmarknaden som påverkansfaktor på bostadsmarknaden först på fjärde plats. Kunder och banker har vant sig vid det nya marknadsläget. De sättningar i marknaden, som osäker konjunktur och osäkert arbetsmarknadsläge har på många orter blivit mer överblickbara. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Det blir en flaskhals då villasäljarna söker centrala våningar (litet utbud), och därför sitter kvar i sina villor, vilket leder till att barnfamiljerna inte hittar de villor de söker. Fastighetsmäklare i Uppsala Inom vårt område råder akut brist på bekväma boenden för äldre. Det finns t.ex. nästan inga lägenheter med hiss. Detta gör att de äldre tvingas bo kvar i sina villor och de unga familjerna har inga hus att köpa. Samtidigt gör detta att priserna på de villor som faktiskt kommer ut på marknaden blir höga. Fastighetsmäklare i Västmanland Räntebidraget och den allmänna oron gör att man sitter hellre kvar och renoverar än flyttar. Fastighetsmäklare i Värmland 12

13 Fördjupning 1, fortsättning Få bostäder till salu påverkar bostadsmarknaden allt mer Vid en jämförelse mellan Mäklarinsikt 3 och 4 står en del län ut. Den allmänna bedömningen i riket är att arbetsmarknadens påverkan på bostadsmarknaden mattats av. Speciellt tydligt är denna bedömning i Skåne län, Örebro län och på Gotland. Bedömningen att arbetsmarknadens betydelse för bostadsmarknaden minskat i dessa län korrelerar med arbetsmarknadens utveckling. I vissa regioner leder uteblivna eller reviderade varsel till ökad optimism från ett ganska dystert utgångsläge. Den minskade påverkan ska ses mot bakgrund av att förändringarna på den lokala arbetsmarknaden på många orter blivit mer överblickbara. I andra län, tvärtemot övriga, bedöms arbetsmarknadens betydelse och påverkan på bostadsmarknaden ha ökat sedan i september. Denna bedömning noteras i Dalarnas, i Jämtlands, i Norrbotten och i Blekinge län. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5= mycket hög utstäckning) Räntan Media Litet utbud Arbetsmarknaden Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Säsong Minsikt 3 Minsikt 4 Optimism gällande den egna ekonomin Pessimism gällande den egna ekonomin Stort utbud Väder

14 Fördjupning 2 Brist på bostäder till 40-talister ger inlåsningseffekter på bostadsmarknaden En attraktiv region, stad eller kommun måste kunna erbjuda bra boendemiljö och ett stort urval för att upprätthålla sin attraktivitet. På ett samhällsplan är en väl fungerande bostadsmarknad en förutsättning för tillväxt och framåtskridande. Strukturomvandling och kompetensutveckling riskerar att stanna av på en marknad med inlåsningsproblem. I denna utgåva av Mäklarinsikt ställdes frågan; Hur ser inlåsningseffekterna ut på din bostadsmarknad? Med inlåsning menas att det finns människor som vill byta boende men att flytten uteblir eftersom något stör flyttprocessen. I denna utgåva skummas bara på ytan av de inlåsningsproblem som finns. Det finns en dold kunskap att ta tillvara hos landets lokalt förankrade fastighetsmäklare redan på planeringsstadiet inför nybyggnadsprojekt. Fastighetsmäklare är den enda yrkeskår som genom kunderna kan sammanfatta vilken sorts boende som saknas på den lokala bostadsmarknaden. Detta för att de möter personer som av olika anledningar inte kommer in på bostadsmarknaden även om de vill. Fastighetsmäklaren kan sammanfatta vad för slags bostäder som efterfrågas men som inte finns. Generellt är inlåsningen för närvarande knuten till en allmän brist på objekt enligt fastighetsmäklarnas bedömning. Det mest signifikanta just nu är att det saknas bra alternativa bostäder för villaägare som vill flytta. Det är även många som uppger att villaägare inte bara bor kvar i brist på annat, bra alternativ, utan även beroende på att det nuvarande boendet är billigt. Många i den stora gruppen 40-talister bor i lågt belånade villor, vilket ger dem en mycket låg boendekostnad. Inlåsningsproblemen för denna grupp påverkar andra på bostadsmarknaden. De är många till antal och är dessutom en ganska homogen grupp, många vill flytta från den idag för stora bostaden men inlåsningsproblem ovan angivna gör att de bor kvar. I Blekinge, Dalarna, Kalmar och Västmanlands län är det speciellt tydligt att avsaknaden av alternativ för villaägare är ett inlåsningsproblem. Fastighetsmäklare i dessa län lyfter detta som ett mycket starkt inlåsningsproblem. På många orter är bostadsrätten som boendeform underrepresenterad i förhållande till andra boendeformer. I en del län finns det endast bostadsrätter i en eller ett par kommuner. Så är det i Västmanland, där Västerås är den kommun som har flest bostadsrätter. I Kronobergs län har Växjö flest bostadsrätter. I Stockholm noteras att fler fastighetsmäklare än i riket i övrigt gör bedömningen att inlåsningsproblemen beror på att villaägarna bor kvar för att de bor billigt. Alternativet är många gånger en bostadsrätt för den villaägare som närmar sig åldern då underhållet i en villa ter sig besvärligt. Har man ägt sin villa en längre tid är de ekonomiska fördelarna med att flytta från villa till bostadsrätt mindre i Stockholm än på andra orter. Detta beroende på att Stockholms bostadsrättsmarknad har de högsta kvadratmeterpriserna i Sverige. Flytten drivs av andra anledningar än rent ekonomiska. En annan inlåsningsproblematik är att det är svårt för förstagångsköpare. Det saknas billiga och bra bostäder för gruppen förstagångsköpare och på orter med höga priser blir det ett extra stort problem. På vissa orter förvärras situationen av att det råder brist på passande lägenheter. På orter med kraftig inflyttning och stigande bostadsrättspriser blir inlåsningsproblemen för förstagångsköpare särskilt tydliga. Krav från banken anges som ett inlåsningsproblem. Här anges mer specifikt att kravet som ställs från banken att sälja först och köpa sen bidrar till inlåsningar. Fastighetsmäklare i Skåne och i Västmanlands län gör en starkare bedömning än övriga län på att krav från banken är ett inlåsningsproblem. Oro och försiktighet samt arbetsmarknaden är också faktorer som bedöms påverka rörligheten på bostadsmarknaden. I tider av osäkerhet reagerar många människor med avvaktan och försiktighet. Detta mönster återspeglas på bostadsmarknaden. Här utmärker sig bedömningarna i Gävleborgs län, fastighetsmäklarna gör en starkare bedömning där. Arbetslöshet och lågkonjunktur har drabbat länet hårt. Brist på nyproduktion anges som en inlåsningseffekt. Nyproduktionen stannade i stort sett av under senhösten i fjol. I Östergötland gör fastighetsmäklarna en starkare bedömning än övriga län. En liten nyproduktion har skett i Östergötlands län, koncentrerad bara till Linköpings kommun. Två län utmärker sig gentemot övriga, i Västerbotten och i Norrbottens län är det ett större antal fastighetsmäklare som bedömer att det inte existerar några direkta inlåsningsproblem på bostadsmarknaden. 14

15 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Här angavs också en info adress till Brand Insight som kunde användas vid frågor. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes vid andra och tredje omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Sedan Mäklarinsikt 3 har svarsalternativet vet ej tagits bort från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tas bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har används i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. Småhus 1. Säljer du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 5. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 6. Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 7. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 15

16 Så gick undersökningen till fortsättning Bostadsrätt 8. Säljer du bostadsrätter? (Ja, Nej) 9. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 10. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 11. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av en bostadsrätt just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 12. Hur bedömer du att tiden för att sälja en bostadsrätt kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 13. Hur bedömer du att antalet avslutade bostadsrättsaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 14. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) Övriga frågor 15. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media 16. Hur ser inlåsningseffekterna ut på din lokala bostadsmarknad? (T ex brist på bostäder för förstagångsköpare, villaägarna bor kvar). Svara så detaljerat du kan. 17. Vilken är den största utmaningen under 2010 utifrån din verksamhet? 18. Vad tror du blir årets julklapp inom hem och inredning? Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4506 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) 213 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4293 Ej svar under fältarbetstid: 1986 Påbörjade: 131 Nej tack (vill ej delta, vill ej delta pga tidsbrist) : 24 Kompletta svar: 2152 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ Nettourval: 50,1% Bortfallsdiskussion Den totala svarsfrekvensen är 50% vilket är en bra svarsfrekvens. Jämfört med den tredje omgången av Mäklarinsikt har svarsfrekvensen ökat inom samtliga län. Svarsfrekvensen har också ökat inom samtliga grupper sett till kön och ålder. Inom respondentgruppen märks att något fler män än kvinnor valt att svara och de äldre mäklarna är något mer aktiva än de yngre. Att yngre mäklare svarar i något mindre utsträckning har vi sett även i tidigare mätningar och den troliga förklaringen är att dessa genom sin kortare erfarenhet inte känner att deras svar är tillräckligt relevanta. Då svarsfrekvensen är hög och då avvikelserna inom respondentgruppen är relativt små drar vi slutsatsen att resultatet är representativt för hela gruppen. 16

17 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight av Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan den 24 november och 12 december 2009, 2152 medlemmar har svarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter och småhus separat de kommande tre månaderna, d.v.s. december-januari I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. På sidan 15 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, januari Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på 17

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna?

mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna? Juli 09 mäklarinsikt mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna? Om trender och utveckling på

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Juli nr 6 2010 mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mer aktivitet - stillastående priser

Mer aktivitet - stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2011 Mer aktivitet - stillastående priser Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer