Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad"

Transkript

1 2011 : 3 ISSN Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är lågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen. De höga kostnaderna som är förenade med att flytta utgör också ett problem. Vi har kraftiga inlåsningseffekter i princip alla boendeformer. I den här analysen tittar vi närmare på problemen i det ägda beståndet och föreslår ett antal förändringar som skulle bidra till att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den höga reavinstskatten gör att människor väljer att bo kvar i sina hus och bostadsrätter för att de inte kan minska sina boendekostnader genom att flytta till ett mindre boende. Detta skapar allvarliga problem för huvudstadsregionen eftersom flyttkedjorna stannar upp och det leder i sin tur till en trögrörlig bostadsmarknad. I analysen presenteras även en undersökning som visar att bostäder kan frigöras om reavinstskatten sänks. För att inte landets tillväxtmotor ska börja hacka måste regeringen vidta alla åtgärder som krävs för att öka tillgången på bostäder i huvudstadsregionen. Huvudansvarig för rapporten är vår analytiker Sofia Linder. Stockholm i april Maria Rankka VD Stockholms Handelskammare Stockholms bostadsmarknad är trögrörlig med en stor, växande och allvarlig bostadsbrist.

2 Trögrörlig bostadsmarknad En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för Stockholmsregionens framtida kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Men situationen på bostadsmarknaden har blivit akut. Den är trögrörlig och det finns en stor, växande och allvarlig bostadsbrist. Skattesystemets utformning påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. I dag har vi flyttskatter som hämmar Stockholms bostadsmarknad. Det handlar om reavinstskatt vid försäljning av bostäder och stämpelskatter vid bostadsköp. Enligt en SKOP-undersökning uppger stockholmshushåll att de skulle flytta om reavinstskatten sänks. Skälen till att läget har blivit akut är att länets befolkning växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet släpar efter kraftigt. Men det beror också på hårda regleringar av bostadsmarknaden. De senaste tre åren har befolkningen i länet ökat med ca invånare samtidigt som det enbart färdigställts ca bostäder. Bara för att möta den stora befolkningsökningen hade det behövts nyproducerade bostäder. Länet har nu ett underskott på ca bostäder. Det är lika mycket som hela bostadsbeståndet i Sveriges fjärde största kommun, Uppsala. 1 Tillgången på bostäder fyller en viktig funktion för arbetsmarknaden. Personer måste kunna flytta inom och mellan regioner när det dyker upp arbetstillfällen. Det är viktigt för företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft. Om problemen inte åtgärdas finns det risk för att regionens utveckling och tillväxt bromsas. Det skulle behöva byggas betydligt mer än i dag under en lång period. Men för att lindra bostadsbristen behövs flera åtgärder. Stockholms bostadsmarknad kännetecknas av att den är trögrörlig med påtagliga inlåsningseffekter. Rörligheten måste öka för att bostadsbeståndet ska utnyttjas maximalt. En av de viktigaste åtgärderna är att göra det lättare och billigare att byta bostad. Många hushåll bor i dag kvar i för stora bostäder för att de inte kan minska sina boendekostnader genom att flytta till en mindre. Det förklaras till stor del av höga transaktionskostnader i samband med en flytt inom det ägda beståndet, framför allt reavinstskatt, stämpelskatter och mäklararvode. De höga transaktionskostnaderna i samband med flytt i Stockholmsregionen bidrar till att bromsa de viktiga flyttkedjorna. Det gäller alla kostnader som är förknippade med att söka och teckna avtal om en ny bostad och eventuellt avveckla en tidigare. Det vill säga sök- och informationskostnader, förhandlings- och avtalskostnader, övervakningskostnader, registrering och försäkringskostnad, mäklararvoden, och inte minst, skattekonsekvenser. En annan åtgärd för att främja rörligheten och öka tillgången på bostäder är att underlätta och skattebefria andrahandsuthyrning. Dyrt att köpa och sälja bostad i Stockholms län Fastighetsbeskattningen slår fortfarande hårt mot länet. Detta trots att skatten på innehav av småhus och lägenheter i flerbostadshus har avskaffats och ersatts med en kommunal fastighetsavgift. Det handlar om höga skatter i samband med försäljning av villor, radhus och bostadsrätter liksom vid anskaffande av villor och radhus, det vill säga reavinstbeskattning och stämpelskatter (lagfart och pantbrev). Men också om ränta på uppskjuten reavinstskatt. Många hushåll i stora och lågt belånade bostadsrätter och småhus upplever ofta, när de funderar på att flytta, att alla alternativ till det aktuella boendet ter sig dyrare. Vid flytt från eget ägt boende till hyresrätt utlöses all eventuell realisationsvinst utan möjligheter till uppskov. Vi har räknat på vad en flytt inom det ägda beståndet kostar och hur stora merkostnader skattesystemet skapar. Detta för att se om det kan inverka på flyttbesluten. Vi utgår ifrån en genomsnittlig Sverigevilla 2 i Stockholms län, i riket och i övriga riket (när de tre storstadsregionerna exkluderas) samt en bostadsrätt till samma pris. 1 Underskottet på bostäder beräknas utifrån länets befolkningsökning och antalet färdigställda bostäder, från och med 1990, givet att det behövs 600 nya bostäder per nya invånare (enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholm) och med hänsyn till den årliga permanentningen av fritidshus som ägt rum. Antalet färdigställda bostäder för 2011 baseras på en uppskattning utifrån kvartalssiffrorna för Fastighetsbyråns årliga jämförelse av en identisk villa, se mer i metodavsnittet. 2

3 Våra beräkningar 3 visar att skattekostnaden för en flytt i Stockholms län, för ett hushåll som bott 20 år respektive 40 år i sin Sverigevilla, i genomsnitt uppgår till respektive kronor. Därtill kan läggas mäklararvodet som ökar flyttkostnaden ytterligare, till respektive kronor. Det är en dubbelt så hög kostnad som riksgenomsnittet. I räkneexemplet där hushållet bott kortare tid (sedan år 2000) och flyttar från en bostadsrätt till en genomsnittlig Sverigevilla i länet uppgår skattekostnaden till drygt kronor. Den totala flyttkostnaden hamnar på kronor när mäklararvodet adderas. Även här är såväl skattekostnaden som den totala flyttkostnaden den dubbla jämfört med riksgenomsnittet. SKOP-undersökning visar att flyttskatterna slår hårt mot Stockholm En flytt inom det privatägda bostadsbeståndet i Stockholms län kan således innebära stora kostnader som kan urholka hushållens boendekapital. Skatterna, tillsammans med de övriga transaktionskostnaderna som kan uppkomma vid en flytt, kan därmed inverka på enskilda hushålls beslut att flytta. De höga flyttskatterna i samband med flytt i Stockholmsregionen bidrar till att bromsa de viktiga flyttkedjorna. För att få ett begrepp om hur många hushåll som verkligen påverkas av de höga flyttskatterna har vi låtit SKOP genomföra en telefonundersökning till länets invånare stockholmshushåll bor onödigt stort De som bor i småhus eller bostadsrättslägenhet fick frågan, Har du i dag ett onödigt stort boende utifrån hushållets och bostadens storlek? En av sex invånare i Stockholms län (16 procent) som bor i villa, radhus eller bostadsrättslägenhet anser att de har onödigt stort boende. Det är en något större andel i förortskommunerna (20 procent) än i Stockholms stad (10 procent), vilket sammanhänger med att det är fler som bor i villor och radhus än i bostadsrättslägenheter som anser sig ha onödigt stort boende. Det motsvarar knappt bostäder som är onödigt stora för sitt hushåll. Det i sin tur motsvarar nio procent av länets totala bostadsbestånd med privat äganderätt. Boende i villa, radhus eller bostadsrätt: Andelen stockholmare i olika åldersgrupper som upplever att de bor onödigt stort utifrån hushållets och bostadens storlek. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ålder I åldersintervallet år anger mer än var tredje invånare (35 procent) att de bor onödigt stort och drygt var fjärde invånare (27 procent) i åldersgruppen år. Sett utifrån inkomst är andelen som anger att de bor onödigt stort högst, 22 procent, bland den tredjedel av invånarna som har lägst inkomst. Det beror förmodligen på att många äldre invånare, som bor onödigt stort, uppbär pension bostäder kan komma ut på marknaden Skulle du fl ytta om reavinstskatten var betydligt lägre jämfört med i dag? Av dem som bor i villor, radhus eller bostadsrätter är det 14 procent av invånarna som skulle flytta om reavinstskatten var betydligt lägre än i dag. Det motsvarar bostäder som teoretiskt sett skulle kunna komma ut till försäljning på marknaden. Vår SKOP-undersökning visar att en kraftig sänkning av reavinstskatten skulle få minst inverkan på flyttbenägenheten i den äldsta åldersgruppen. Endast fem procent av invånarna mellan 75 och 84 år anger att de skulle flytta vid sänkta skatter. Det kan jämföras med 16 procent i åldersgruppen år, 15 procent 3 Se bilaga. 4 Ett antal beräkningar sker för att invånarnas svar ska kunna omvandlas till privatägda bostäder. Se mer i metodavsnittet. 3

4 bland åringarna och 13 procent i gruppen år. Bland dem som angav att de bor onödigt stort skulle var fjärde flytta vid en betydande sänkning av reavinstskatten. Resultatet visar att en kraftig sänkning av reavinstskatten vid försäljning av privatbostäder skulle kunna generera en betydande flyttvåg. De bostäderna som skulle kunna bli tillgängliga motsvarar nästan var tionde bostad (8 procent) inom beståndet med privat äganderätt. Det ger ringar på vattnet. Flyttskatterna förstör Stockholms flyttkedja Svaren indikerar att många hushåll i dag inte flyttar på grund av de höga skattekostnaderna vid flytt. Undersökningen visar också att det inte bara gäller för de äldre hushållen som bott länge i sina bostäder, är lågt belånade och bor billigt. Det gäller även för övriga åldersgrupper. En bidragande förklaring är säkerligen de senaste årens stora prisuppgång på marknaden och att en flytt urholkar bostadskapitalet, inte minst när en bostadsrätt säljs och en villa ska köpas. De yngre invånarna i familjebildande ålder är den grupp som tycks drabbas mest av de höga flyttskatterna. Av vår SKOP-undersökning framgår att de inte bor onödigt stort (96 procent) och att en stor andel skulle flytta vid en kraftig sänkning av reavinstskatten (16 procent) stockholmshushåll som äger sin bostad bor onödigt stort bostäder kan komma ut på marknaden om reavinstskatten sänks kraftigt Reformera fastighetsbeskattningen Sänk reavinstskatten och fasa ut uppskovsreglerna Skattesystemets utformning påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt skatter riktade mot säljaren av en bostad. I dag finns möjlighet att skjuta upp reavinstskatten vid en försäljning av en bostad om man köper en ny. Regeringen avskaffade den statliga skatten på innehav av bostäder Reformen finansierades med införandet av en kommunal fastighetsavgift och med en ränta på beviljad uppskjuten reavinstskatt. Dessutom höjdes reavinstskatten med två procentenheter till 22 procent och ett tak på maximalt uppskov infördes (som i dag uppgår till kronor). Uppskovet kan betraktas som ett lån från staten. Det införda maxtaket och räntan slår hårt mot Stockholmsregionen på grund av de höga bostadspriserna. Nästan 80 procent av alla uppskov är från 2001 eller senare. Det är framför allt de yngre åldersgrupperna som har stora uppskov. I grunden är det möjligheten att rulla kapitalvinstskatter framför sig som skapar problem och gör att nuvarande uppskovsregler inte är långsiktigt hållbara. För att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden bör regeringen sänka reavinstskatten. Detta skulle stockholmshushåll skulle flytta om reavinstskatten var betydligt lägre än i dag. delvis kunna finansieras genom att successivt fasa ut beviljade uppskov. Ett intressant förslag att titta närmare på är Skatteverkets remissvar från En reformerad beskattning av bostäder. Där motsatte sig Skatteverket höjningen av reavinstskatten och föreslog i stället en sänkning av den till 15 procent. Denna skulle då finansieras genom att avskaffa uppskovsmöjligheten och fasa ut beviljade uppskov. En sänkning av reavinstskatten skulle också vara ett närmande till vad som gäller i övriga EU. Ett alternativ till en betydande sänkning av reavinstskatten är att ta hänsyn till den reala värdestegringen. Reavinstskatten beräknas på det nominella värdet och tar ingen hänsyn till inflationen. I Sverige har vi en stor andel 1930-, 40- och 50-talister som bor i stora villor och bostadsrätter med låg eller ingen belåning. För dem är det i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart att flytta till mindre boende. Det påverkar rörligheten och utnyttjandet av bostadsbeståndet. Rörligheten skulle med stor sannolikhet öka om bostadens inköpspris räknades upp med inflationen vid beräkning av reavinsten. 4

5 Ersätt de proportionella stämpelskatterna med fasta avgifter De senaste decenniernas kraftiga prisstegringar på bostadsmarknaden har medfört att stämpelskatter, dvs. lagfarter och pantbrev, slår hårt mot Stockholmsregionen. Detta eftersom de baseras på köpeskillingen uppgick de totala stämpelskatterna för lagfart och pantbrev till ca 1,6 miljarder kronor respektive ca 900 miljoner kronor. Stockholms län betalar 30 procent av den statliga stämpelskatten samtidigt som länet står för 16 procent av antalet småhusförsäljningar (endast permanentboende). Handelskammaren anser att det bör införas en fast avgift som motsvarar den administrativa kostnad som är förknippad med att upprätta lagfarter och pantbrev, alternativt en avgift baserad på bostadens storlek. Det skulle innebära att stämpelskatten för en likvärdig villa skulle bli lika hög oavsett var i landet den ligger. Regeringen måste vidta alla de åtgärder som krävs för att öka tillgången på bostäder i regionen så att huvudstadsregionen kan fortsätta att vara Sveriges tillväxtmotor. Slutsats Våra beräkningar visar att det är rimligt att anta att de höga flyttskatterna har stor betydelse för många hushålls flyttbeslut. Om ett hushåll i Stockholmsregionen köper en dyrare bostad än den gamla blir ökningen ännu mer påtaglig. Det ger i sin tur en betydande effekt på kostnaden för såväl stämpelskatter och pantbrev som den månatliga räntekostnaden. Länets bostadsägare har höga boendekostnader och är högt belånade, vilket gör dem mer utsatta för höga flyttkostnader. Månadskostnaden i ett nytt boende i samma prisklass som det gamla kan bli betydligt högre efter flytten. Vid flytt till hus tillkommer dessutom stämpelskatterna som baseras på köpeskillingen. Det motverkar flyttbeslut och medför att många bor kvar i för stora bostäder för att det är svårt att minska sina boendekostnader genom att flytta till en mindre. Det måste bli lättare och mer lönsamt att byta bostad. Handelskammaren vill därför se en fortsatt reformering av fastighetsbeskattningen. En av de viktigaste åtgärderna för att öka rörligheten är att göra det lättare och billigare att byta bostad. Dagens reavinstbeskattning tillsammans med stämpelskatt, mäklararvoden, pantbrev och lagfart utgör en så stor kostnad att många avstår från flytt, även i de fall man söker något enklare, mindre och billigare. Det finns mycket som talar för att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka betydligt om reavinstskatten sänktes kraftigt från dagens nivå på 22 procent. Parallellt med en sådan sänkning skulle möjligheten att skjuta upp reavinstskatten successivt kunna fasas ut, för att delvis finansiera sänkningen. Ett intressant alternativ är att beräkna reavinstskatten på bostadens reala värdeökning, dvs. att inköpspriset räknas upp med inflationen. Hur höga transaktionskostnaderna blir beror i hög grad på bostadens försäljnings- och inköpspris. En annan viktig faktor är hur länge hushållet har ägt bostaden och när boendekarriären inleddes. Vid försäljning av bostad tillkommer ofta ett mäklararvode på ca 3-5 procent av försäljningspriset. 5

6 Fastighetsbeskattning 2011 Taxeringsvärde 75 procent av husets marknadsvärde. Byggnaden och markens storlek, kvalitet och dess läge samt försäljningspriser på sålda småhus i närområdet är avgörande för beräkning av marknadsvärdet. Kommunal fastighetsavgift 0,75 procent av taxeringsvärdet på ett småhus, dock högst kronor inkomståret (indexerad uppräkning med basbeloppets utveckling) samt för flerbostadshus 0,4 procent av taxeringsvärdet (dock högst kronor per lägenhet och år). Ett nybyggt hus är helt befriad från fastighetsavgift i fem år och får halv avgift de följande fem åren. Fr o m taxeringsåret 2010 omfattas även arrendetomter och enkla sommarstugor och andra byggnader utan taxeringsvärde (dvs. under kronor) av fastighetsavgiften. Kapitalvinstbeskattning, reavinst Kapitalvinstskatt på vinst vid försäljning av privatbostäder, 22 procent av vinsten. Uppskovsmöjligheter Vid köp av ny bostad finns möjlighet att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten vid en försäljning av bostad genom uppskov. Uppskovsbeloppet måste vara minst kronor och kan maximalt vara kronor. Beroende på hur mycket som betalades för den nya bostaden kan man få uppskov med hela eller delar av vinsten. Uppskoven är även räntebelagda sedan 2008 med motsvarande 0,5 procent av uppskovsbeloppet och räntan är inte avdragsgill. Det gäller för alla uppskov, alltså även de uppskov som är knutna till försäljningar som skett tidigare än (Före 2008 fanns det ingen begränsning för uppskovsbeloppets storlek och ingen räntebeläggning). Taket på 1,45 miljoner kronor gäller för uppskov som är knutna till försäljningar som sker under 2010 eller senare. Äldre uppskov kan uppgå till högre belopp. För äldre uppskovsbelopp får reglerna från 2008 betydelse när det gamla uppskovsbeloppet tas upp till beskattning på grund av försäljning av bostaden och ett nytt uppskovsbelopp ska beräknas. Lagfart Ägarbeviset för en fastighet vid husköp. För att få lagfart betalas en stämpelskatt som motsvarar 1,5 procent av köpeskillingen plus en avgift på 825 kronor. Pantbrev Säkerhet för lån vid köp av bostad. Att lösa nya pantbrev kostar 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift på 375 kronor som pantbrev. Pantbrev ska täcka de belopp som köparen planerar att låna. Pantbrevet behöver inte förnyas vid övertagande av en fastighet men om man behöver låna mer än husets tidigare belåning ska det kompletteras med nya. (Köpesumma befi ntliga pantbrev handpenning) Källa: Skatteverket. Metod SKOP-undersökningen SKOP har, på vårt uppdrag, genomfört en telefonundersökning riktad till svenska medborgare i åldersgruppen 18 och 84 år bosatta i Stockholms län (v ). Totalt har personer intervjuats och bland de kontaktade personerna var det 87 procent som deltog i undersökningen. Befolkningen i svarspopulationen överstiger vida det befintliga bostadsbeståndet. Länet har ca invånare, i åldern år, och ca bostäder. Därtill måste vi i våra frågor ta hänsyn till att 70 procent i svarspopulationen anger att de bor i villa, radhus eller bostadsrätt och sätta deras svar i relation till att det privatägda bostadsbeståndet uppgår till ca bostäder. Det medför att det inte går att applicera invånarnas svar direkt på bostadsbeståndet. Därtill måste hänsyn tas till att ungefär varannan ung vuxen i åldern år bor kvar hemma eller saknar egen bostad. Utifrån svarspopulationens omfång och det privatägda beståndet räknar vi därför med att det bor 1,8 invånare (från svarspopulationen) i varje bostad. 6

7 Beräkningar över vad det kan kosta att flytta inom det ägda bostadsbeståndet Utifrån Fastighetsbyråns standardvilla, Sverigevillan , har beräkningar gjorts för ett antal kommuner med olika prisnivå. Vi redovisar tre exempel; den genomsnittliga Sverigevillan i riket, i Stockholms län och i övriga riket när de tre storstadsregionerna exkluderas. Det genomsnittliga försäljningspriset för en Sverigevilla i Stockholms län uppgick 2009 till drygt 3,7 miljoner kronor och till drygt 1,8 miljoner kronor i riket samt 1,3 miljoner kronor i riket exklusive storstadsregionerna. amorteringar. För att i möjligaste mån belysa den totala kostnaden för en flytt tar vi med mäklararvoden då det generellt är en stor post vid försäljning. Arvodena ligger normalt på ca 3-5 procent av försäljningspriset. Vi utgår från fyra procent i våra exempel. För den intresserade finns mer utförliga beräkningar i bilagan. Med skatter att finansiera i tabellerna avses de skattekostnader som uppkommer i samband med försäljningen och köpet av en ny bostad. Därtill adderas mäklararvodet i totalt belopp att finansiera. För att också visa hur skatten påverkas av var i flyttkedjan ett hushåll befinner sig har vi gjort beräkningar för ett hushåll som bott lång tid, 40 år respektive 20 år, i sin Sverigevilla och flyttar till en bostadsrätt. Sedan har vi gjort samma sak för ett hushåll med kortare bostadskarriär, med och utan uppskov, som flyttar från en bostadsrätt till en Sverigevilla. Metoden bygger till stora delar på en studie av KTH. + Försäljningspriset - Utgifter för försäljningen * - Inköpspris och lagfartskostnad ** - Förbättringsutgifter *** + Återföring av uppskov **** = vinst eller förlust * Mäklararvode är avdragsgillt. ** Beräknar utifrån SCB:s fastighetsprisindex, FPI. *** I våra beräkningar bortser vi från denna post. ****Maxtak för beviljade uppskov uppgår fr.o.m 2010 till kronor. För att förenkla våra beräkningar görs antagandet att hushållen köper en bostad som kostar lika mycket som den de säljer. Detta trots att många som köper ett hus ofta betalar mer än vad de sålde det tidigare boendet för. I flera fall tillkommer det en årlig uppskovsränta och en årlig fastighetsavgift som maximalt kan uppgå till kronor respektive kronor inkomståret I våra beräkningar exkluderas kostnader för besiktning och flyttstäd/fysisk flytt samt driftskostnader (t.ex. el och hemförsäkring) samt räntekostnader och 5 Fastighetsbyråns mäklare värderar årligen vad en standardvilla på deras ort kostar. Sverigevillan är byggd 1980, har fem rum och kök, är 140 kvm och har en tomt på 500 kvm. 7

8 BILAGA Beräkningar från vår rapport Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad (2010:2). Hushåll med lång bostadskarriär flyttar från villa till bostadsrätt Skattekostnaden för ett hushåll (som bott i sin villa sedan 1970) i Stockholms län är drygt dubbelt så hög som vad den är för en identisk flytt i riket. När de tre storstadsregionerna exkluderas blir skattekostnaden tre gånger så hög. För ett hushåll i Stockholms län innebär det att skattekostnaden uppgår till ca kronor. När mäklararvodet läggs till blir den totala flyttkostnaden ca kronor. Bott sedan 1970 Kommun Stockholms länssnitt (3,7 mkr) Riket (1,8 mkr) Skatter att finansiera Skatter att finansiera vid uppskov inkl. mäklararvode vid uppskov och mäklararvode Övriga rikets, exkl. storstadsregionerna (1,3 mkr) per år ur per år ur Anm. med ur avses uppskovsränta. Bott sedan 1990 Kommun Stockholms länssnitt (3,7 mkr) Riket (1,8 mkr) Övriga riket, exkl. storstadsregionerna (1,3 mkr) Skatter att finansiera Skatter att finansiera vid uppskov per år ur per år ur inkl. mäklararvode vid uppskov och mäklararvode per år ur per år ur Anm. med ur avses uppskovsränta. 8

9 Hushåll med kort bostadskarriär flyttar från bostadsrätt till villa En flytt från en bostadsrätt till en genomsnittlig Sverigevilla i Stockholms län kostar nästan dubbelt så mycket i skatt för ett Stockholmshushåll som i övriga riket. Skattekostnaden för flytten uppgår i vårt exempel till drygt kronor och den totala flyttkostnaden till kronor. Inget tidigare uppskov, bott sedan år 2000 Kommun Skatter att finansiera Skatter att finansiera vid uppskov inkl. mäklararvode vid uppskov och mäklararvode Stockholms länssnitt per år ka (3,7 mkr) Riket (1,8 mkr) per år ka per år ur per år ur Övriga riket, exkl. storstadsregionerna per år ka per år ur per år ur (1,3 mkr) Anm. med ka avses kommunal fastighetsavgift och med ur avses uppskovsränta Kostnaden för pantbrev vid köp av småhus är kopplat till den tidigare ägarens storlek på pantbreven (inteckning av belåning) som i sin tur beror på faktorer som fastighetsinnehavets längd och eventuella renoveringar mm. Vi har valt att uppskatta dess storlek utefter en genomsnittlig belåningsgrad och två olika alternativ; att den tidigare ägaren i exemplen bott i fastigheten sedan respektive 1990 med en belångsgrad på 63 procent 25. Tidigare uppskov på en miljon kronor respektive kronor, bott sedan år 2000 Kommun Skatter att finansiera Skatter att finansiera vid uppskov inkl. mäklararvode vid uppskov och mäklararvode Stockholms länssnitt (3,7 mkr) Uppskov en miljon kr per år ka Rikets per år ka per år ur per år ur (1,8 mkr) Uppskov kr Övriga riket, exkl. storstadsregioner per år ka per år ur per år ur (1,3 mkr) Uppskov kr Anm. med ka avses kommunal fastighetsavgift och med ur avses uppskovsränta 24 Ev extra pantbrev = amorterat Exempel (0,63 x ) (0,63 x ) x 0, = = x 0,02 = =

10 Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Sofia Linder, Ansvarig kommunikation: Andreas Åström,

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden

Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 343 Examensarbete inom Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET

PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET PM: FLYTTSKATTERNAS EFFEKTER PÅ BOSTADSMARKNADENS RÖRLIGHET En studie av kvarboende och flyttintensiteter över tid för olika ålderskategorier samt jämförelser med andra länder Genomförd på uppdrag av Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Konjunkturläget juni 216 89 FÖRDJUPNING Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Bostadsägare beskattas på flera olika sätt, vilket ger både staten och kommunerna stora intäkter. Samtidigt subventioneras

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Säljstöd VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR: BOX

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU11 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att slopa taket för uppskovsbelopp

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bilaga 1 En avskaffad uppskovsrätt

Bilaga 1 En avskaffad uppskovsrätt *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-12-17 131-203632-12/1152 Bilaga 1 En avskaffad uppskovsrätt www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Finansdepartementet Sollentuna den 19 augusti 2007 103 33 Stockholm Handläggare: Joacim Olsson och Elisabeth Österman Remissyttrande över

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Aktuell analys 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Pressmeddelande 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

C-UPPSATS. Uppskovsavdrag

C-UPPSATS. Uppskovsavdrag C-UPPSATS 2009:233 Uppskovsavdrag - förändrade regler från och med 2009 års taxering Linda Kitti Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer