Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor"

Transkript

1 KKV1000, v1.2, ÅLÄGGANDE Dnr 387/ (5) Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor Konkurrensverkets uppdrag består i att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I Konkurrensverkets arbete med att främja en effektiv konkurrens avser verket att studera marknads- och konkurrensförhållanden inom bank- och finanssektorn. I detta sammanhang avser Konkurrensverket att belysa bankernas bolåneräntor och upplåningskostnader för dessa, bankernas inlåningsräntor samt undersöka fondbolagens fondavgifter. För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens får Konkurrensverket ålägga företag att tillhandahålla uppgifter eller handlingar. Denna möjlighet för Konkurrensverket uttrycks i 1 lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Uppgifterna som efterfrågas i denna begäran inhämtas med stöd av denna lag. Resultatet av Konkurrensverkets undersökning kan komma att redovisas i en eller flera rapporter. Åläggandet innebär att Konkurrensverket önskar erhålla uppgifter avseende den senaste tioårsperioden (åren ) vad gäller följande statistik för Xbank AB:s verksamhet i Sverige: 1. Listräntan och den genomsnittliga (efter eventuella rabatter) räntan på nyutgivna bolån med räntebindningstider om 3 månader, 2 år och 5 år. Vi önskar dagsdata. 2. Upplåningskostnaden uttryckt som upplåningsränta för nyutgivna bolån. Upplåningskostnaden ska dels anges totalt, dels nedbruten för de ingående Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 387/ (5) delarna i bankens upplåningskostnad (exempelvis räntekostnader för säkerställda obligationer, kostnad för ränteswap och inlåningsräntor, etc.). Redovisningen ska ske för lånestocken totalt samt för nyutgivna bolån med räntebindningstider tider om 3 månader, 2 år och 5 år. Vi önskar dagsdata för de komponenter där det finns. 3. Bolåneportföljens volym. Ange bolåneportföljens totala volym och bolåneportföljens volym fördelad efter boendekategorierna småhus och bostadsrätter. Ange även bolåneportföljens volym för boendekategorierna småhus respektive bostadsrätter fördelad efter räntebindningstider om 3 månader, 2 år och 5 år. Redovisningen ska utgöra värdet vid utgången av varje enskilt kvartal för de tio redovisade åren, dvs. sammanlagt 40 redovisningstillfällen per efterfrågad uppgift. 4. Inlåningsräntor för dels det konto som bankens kunder mest förekommande använder som transaktionskonto, dels för sparkontot Y-konto. Vi önskar dagsdata. För det fall som angivna konton inte har funnits under hela den tidsperiod som Konkurrensverket efterfrågar vill vi att Ni redovisar data för den period som kontot funnits. Om enbart namnändring av ett konto skett önskar vi att Ni redovisar data för hela perioden och anger när namnändringen skett. 5. Uppge för perioden antalet kunder som har de konton som anges i fråga 4. Ange antalet kunder per den sista december för vart och ett av åren. Konkurrensverkets åläggande innefattar även en begäran om skriftliga redogörelser för: 6. Förändringar av upplåningskostnaden över tid. Ange alla faktorer som påverkat vilken upplåning Ni använt er av över tid och hur detta påverkat upplåningskostnaden. Om ytterligare data tillkommer som förklaring jämfört med fråga 2 bifoga dessa data med samma periodicitet som i fråga Förändringar av räntesättningspolicy och eventuell rabattpolicy under den senaste tioårsperioden (åren ). Bifoga alla relevanta dokument som styrker Ert svar. 8. Vilka faktorer, förutom de faktorer som avses i fråga 6 och 7, som har föranlett förändringar i listräntan och den genomsnittliga (efter eventuella rabatter) räntan på nyutgivna lån med räntebindningstider om 3 månader, 2 år och 5 år under den senaste tioårsperioden (åren ).

3 Dnr 387/ (5) 9. Hur listräntan och den genomsnittliga (efter eventuella rabatter) räntan på nyutgivna lån med räntebindningstider om 3 månader, 2 år och 5 år förhållit sig till upplåningskostnaden under den senaste tioårsperioden (åren ). 10. Antal hushåll 1 med bolån under perioden Ange antalet hushåll med bolån per den sista december för vart och ett av åren under perioden Antal hushåll som tecknat strikt nya bolån 2 i Er bank under perioden Redovisa för varje år under tidsperioden det totala antalet nya hushåll med strikt nya bolån samt antal hushåll med strikt nya bolån som övertagits från andra banker. Redovisa från vilken bank hushållen övertagits. 12. Antal hushåll som avslutat bolånen i Er bank under perioden Redovisa för varje år under tidsperioden dels antalet hushåll som avslutat sitt bolån helt (avbetalt bolånen), dels antalet hushåll som flyttat sitt bolåneengagemang till annat bolåneinstitut. Redovisa till vilket bolåneinstitut hushållen flyttat sitt bolån. Konkurrensverket har samrått med Svenska Bankföreningen i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner. Konkurrensverket har i arbetet med utformningen av frågorna haft kontakt med Finansinspektionen. Konkurrensverket emotser Ert skriftliga svar senast den 31 augusti Det material som består av data om exempelvis räntor och upplåningskostnader ska sändas in i dataformatet Excel. Ni ombeds samtidigt att ange om Ni anser att några uppgifter i Ert svar bör omfattas av sekretess hos Konkurrensverket enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om Ni under sommaren har frågor med anledning av Konkurrensverkets begäran kan Ni under v. 26 vända er till Anders Johansson, v Mårten Törnqvist, v Kristian Viidas, v Staffan Martinsson och v. 33 Anders Johansson. Ange ärendets diarienummer 387/2012 vid Era kontakter med Konkurrensverket. 1 Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter samt företagare som är marknadsproducenter och där näringsverksamheten är en del av hushållets ekonomi. Det innebär definition enligt RBFS 2010:1 Bilaga 7c 24, dock exklusive företagarhushåll. 2 Med strikt nya lån avser vi de finansiella avtal, i detta fall bolån, där villkor och förutsättningar som påverkar räntan på utlåningen för första gången bestäms. Se första punkten under allmänna råd i RBFS 2010:1 Bilaga 8 14.

4 Dnr 387/ (5) Hur ni kan gå vidare Detta åläggande kan överklagas hos Marknadsdomstolen enligt 5 lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Detta beslut har fattats av avdelningschefen Gunnel Schön. Föredragande har varit sakkunnige Anders Johansson. Gunnel Schön Anders Johansson Sändlista: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Länsförsäkringar Bank AB Nordea Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Skandiabanken AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Svenska Handelsbanken AB (publ) Swedbank AB (publ) Kopia till: Svenska Bankföreningen Fondbolagens förening

5 Dnr 387/ (5)

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden KKV2002, v1.2, 2011-02-05 2013-11-22 1 (6) Konkurrensavdelning 2 Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden Anförande av Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket, vid Finansbolagens förenings

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån DELRAPPORT Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån AUGUSTI 2013 Augusti 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Information som kan öka insynen i hur bolåneräntan bestäms 6 Bankspecifika

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Stibor synas på nytt en uppföljning

Stibor synas på nytt en uppföljning Stibor synas på nytt en uppföljning Riksbanksstudier, maj 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Stibor synas på nytt en uppföljning Produktion: Sveriges riksbank Stockholm maj 2014 ISBN 978-91-89612-83-9

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Uppsala universitet Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Författare: Kristoffer Jarmelid och Axel Zetterblom

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Konkurrensverket Vår referens/dnr: Enheten för KOS Birgitta Laurent Andreas Sigeman Er referens/dnr: 103 85 Stockholm Dnr 586/2014 2014-11-06 Inventering avseende behov av information om reglering kring

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer