BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC till NDC 963.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963."

Transkript

1 BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen DATUM VÅR REFERENS Dnr enligt sändlista Part Telia AB, FARSTA Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC till NDC 963. Bakgrund Post- och telestyrelsen (PTS) fastställde den 25 november 1994 svensk nummerplan för telefoni genom beslut Hk I detta beslut fastställdes bl.a. att tilldelning av nummerkapacitet för betalteletjänster skulle ske i följande nummerserier: 0900 (Informationstjänster), 0944 (Underhållningstjänster) och 0939 (Andra tjänster). Vidare beslöts att nummerserierna 071 och 072 skulle få användas parallellt med serierna 0900, 0944 och 0939 under en övergångsperiod vars längd PTS skulle bestämma senare. PTS fattade den 21 december 1998 beslut (Dnr ) om att återkalla nummerserierna 071 (utom 0718, som skulle användas för massanropstjänster) och 072 för betalteletjänster från och med den 1 januari Enligt beslutet skulle parallellkoppling mellan nummer ur serierna 071 (utom 0718) och 072 för betalteletjänster och tilldelade nummer ur serierna 0900, 0939 och 0944 vara möjligt till och med den 31 december PTS har sedan fattat ett flertal beslut 2 om att förlänga parallellkopplingstiden, i samtliga fall har nummerserie 0718 varit undantagen. I PTS rapport om Telefonnummer på framtida marknader 3, framför PTS slutsatsen att 07-serien främst ska användas för mobiltelefoni och personliga nummer. 1 National Destination Code 2 PTS fattade den 28 november 2000 beslut (Dnr ) om att förlänga parallellkopplingstiden t.o.m. den 30 september PTS fattade den 26 september 2001 beslut (Dnr ) om att förlänga parallellkopplingstiden, t.o.m. den 30 april PTS fattade den 23 april 2002 beslut (Dnr ) om att återigen förlänga parallellkopplingstiden, t.o.m. den 30 september Telefonnummer på framtida marknader, PTS-ER-2002:1, 31 januari POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 PTS beslutade den 24 juni 2002 att remittera ett förslag till beslut om ändring av nummerplanen avseende massanropstjänster. Förslaget innebar i korthet flytt av massanropstjänsten från NDC 718 till 963. Remissen skickades ut till 159 remissinstanser, varav 12 lämnat svar. Tjänsten massanrop Tjänsten massanrop definieras som en tjänst som är speciellt anpassad för stora anropsvolymer under korta tidsperioder. Tjänsten kan innebära att en mängd anrop selekteras bort (s k call gapping) innan de når mottagaren 4. Massanrop används t ex vid tävlingar (Vem vill bli miljonär) eller i samband med opinionsmätningar under TV-program (bäste spelare på plan i fotboll). Det är enbart en operatör (Telia) som erbjuder massanrop idag. Telia har i dag egentligen inga abonnenter på sina massanropsnummer. Det är Telia själv som har numren, men det är kunderna (t ex Bingolotto) som kan sägas disponera massanropsnumren genom att köpa tjänsten massanrop under vissa tidsperioder. Skäl Enligt 2 telelagen syftar bestämmelserna i lagen till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. I 3 nämnd lag stadgas att en strävan vid tillämpningen av lagen skall vara att skapa utrymme för och upprätthålla en effektiv konkurrens inom alla delar av telekommunikationsområdet såsom ett medel att uppnå de i 2 angivna syftena. Av 37 telelagen jämförd med 13 teleförordningen (1997:399) följer att PTS fastställer nummerplaner och meddelar föreskrifter om planerna och deras användning. Planerna skall enligt 37 telelagen vara utformade så att teleoperatörers telenät och teletjänster kan nås på ett likvärdigt sätt. Den som tillhandahåller teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät eller i samtrafik med ett sådant telenät är enligt 38 telelagen skyldig att följa fastställda nummerplaner. PTS gör följande bedömning PTS har beslutat att nummerserierna 071 och 072 för betalteletjänster ska utrymmas. Det är då inte heller lämpligt att nummerserien för massanrop (för närvarande 0718) ligger i 07-serien, när den liknande tjänsten betalteletjänster ligger i andra nummerserier. Dessutom är 0718 inte ett lämpligt nummer att använda för massanrop, då det innehåller stora hopp på telefonens knappsats. Eftersom serien, i många sammanhang, används i situationer där den uppringande vill slå in numret på knappsatsen snabbt blir det inte sällan felringningar till t.ex och Därtill kommer att 07-serien främst ska användas för mobiltelefoni och personliga nummer. 4 Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni, avsnitt 4.10,

3 3 Nummerserien 0963 är ledig. Denna serie innehåller siffror som på knappsatsen är belägna bredvid varandra. Risken för felringningar blir då mindre, varför detta nummer är mer lämpligt för massanrop. I svar på den remiss som gått ut i ärendet 5 anser alla de som svarat att det föreslagna nya NDC 963 är lämpligt. Det är vanligt att nya nummerserier tas i bruk med en nummerlängd av nio siffror (0+ 9). Det skulle i detta fall t ex bli 0963 xxxxxx. Det innebär att själva numret blir sex siffror långt att jämföra med dagens fem siffror i 0718 nnnnn. Idag är nummer avsatta för massanrop. Telia kan på ett eller annat vis sägas använda maximalt av dessa nummer. Med nummerlängden 0+9 siffror skulle t. ex. ytterligare upp till nio operatörer kunna få nummer vardera. Betalteletjänster i nummerserierna 0900, 0939 och 0944 är 0+10 siffror. Det finns dock inget som talar för att efterfrågan på massanrop skulle vara så pass stor att nummerlängd längre än 0+9 i dagsläget skulle vara aktuellt. I svar på den remiss som gått ut i ärendet anser alla de som svarat att den föreslagna nya nummerlängden 0+9 siffror är lämplig. Post- och telestyrelsens avgörande Post- och telestyrelsen beslutar härmed om följande ändringar av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164): NDC 963 med en nummerlängd av 0+9 siffror tas i bruk för massanrop från och med 6 september PTS återkallar nummerserie för massanropstjänster från och med den 1 september Till och med den 31 augusti 2003 ges möjlighet för Telia AB att nuvarande fasas ut och nytt nummer 0963 förs in för nya och befintliga kunder. Från och med 1 januari 2003 får Telia inte dela ut nummer i till nya kunder. Från och med 1 januari 2003 ska nya kunder använda nummerserie 0963 för massanropstjänster. Under tiden 1 januari 2003 till 31 augusti 2003 får användas av Telias gamla kunder. Från och med den 1 september 2003 till och med den 31 augusti 2004 ska serie ligga vilande. 5 Dnr , Aktbilaga 19

4 4 Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. PTS erinrar om att detta beslut inte ändrar vad som nu gäller i fråga om förval och nummerportabilitet för massanropsnummer. Ann-Marie Engvall I detta ärende har avdelningschefen Ann-Marie Engvall beslutat. I ärendets slutliga handläggning har Pamela Davidsson, föredragande samt enhetschefen Bo Martinsson och verksjuristen Christina Fredin deltagit.

5 Bilaga 1 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet skall dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet skall skrivas under. Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Hearing om specificerade telefonräkningar

Hearing om specificerade telefonräkningar Minnesanteckningar DATUM VÅR REFERENS 12 maj 2005 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Hearing om

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 maj 2000 00-6102/23 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Teleavdelningen 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se Telia AB Koncernstab

Läs mer

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7526-13 KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden DATUM 2001-04-06 Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden Information till kommunerna om UMTS-utbyggnaden Sammanfattning Syftet med skriften är bl.a. att informera ansvariga personer i den kommunala

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Konsumentskydd vid modemkapning

Konsumentskydd vid modemkapning Konsumentskydd vid modemkapning Delbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning Stockholm 2005 SOU 2005:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91 Beslut, Avsnitt 8 91 8 Beslut Myndighetsförordningen Muntlig redovisning Innehåll 8.1 Föredragning 8.1.1 Allmänt Innan ett beslut (se avsnitt 9.1.1) fattas sker ofta en muntlig redogörelse av ett ärende

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer