Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /23 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19"

Transkript

1 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson Sökande Infodata AB, Ombud: Advokat Ola Hansson Advokatfirman Nilsson & Co KB Box STOCKHOLM Motpart TeliaSonera AB, Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA Saken Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; förnyad prövning efter återförvisning - fråga om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter Post- och telestyrelsens avgörande Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar med stöd av 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) följande. Infodata AB (Infodata) ska betala ersättning till TeliaSonera AB (TeliaSonera) för utlämnade av abonnentuppgifter avseende TeliaSoneras abonnenter i det fasta nätet med högst kr per år och avseende abonnenter i det mobila nätet med högst kr per år. Vid samtidigt utlämnande av abonnent- Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2(9) uppgifter i både det fasta och det mobila nätet ska Infodata betala ersättning till TeliaSonera med högst kr per år. PTS erinrar om att beslutet enligt 8 kap. 22 LEK gäller omedelbart. Bakgrund PTS meddelade den 28 april 2004, efter ansökan av Schlumberger InfoData AB (numera Infodata AB), beslut i tvistlösningsärende mellan Schlumberger InfoData AB och TeliaSonera AB (PTS dnr ). Båda företagen överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län. I länsrätten ingav TeliaSonera en ny kalkyl för beräkning av kostnadsorienterad ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter. Genom dom meddelad den 29 november 2004 (mål nr E, E) upphävde länsrätten PTS beslut och återförvisade målet till PTS för vidare utredning och förnyad handläggning. PTS meddelade därefter tvistlösningsbeslut den 11 maj 2005 (PTS dnr ). Beslutet överklagades av TeliaSonera och i dom meddelad den 4 maj 2007 förordnade länsrätten att PTS beslut skulle ändras avseende vilka uppgifter för abonnentupplysning som TeliaSonera ska lämna ut till Infodata och upphävas i den del som avsåg krav om att uppgifterna ska lämnas ut i visst dataformat. Länsrätten upphävde även beslutet i den del som avsåg vilken ersättning Infodata ska betala till TeliaSonera för utlämnande av uppgifterna och återförvisade ärendet till PTS för nytt ställningstagande i ersättningsfrågan (mål nr ). PTS och Infodata överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som den 28 december 2007 avslog överklagandena (mål nr ). PTS och Infodata överklagade därefter till Regeringsrätten, som den 16 maj 2008 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr ). PTS har nu enligt länsrättens dom från den 4 maj 2007 att göra en förnyad bedömning av den återförvisade ersättningsfrågan. För en mer utförlig beskrivning av vad som förevarit i tvistlösningsärendet hänvisas till det delvis återförvisade beslutet. Yrkanden PTS har berett Infodata och TeliaSonera tillfälle att yttra sig i det återförvisade ärendet. Infodata har vidhållit sin begäran om tvistlösning. Företaget har justerat sitt yrkande avseende den ersättning som PTS ska fastställa att Infodata ska betala till TeliaSonera för utlämnande av uppgifter för TeliasSoneras abonnenter i det fasta nätet och det mobila nätet till det belopp som PTS beslutade om i tvistlösningsbeslutet den 11 maj 2005 (dnr ), dvs kr per år för

3 3(9) abonnenter i det fasta nätet och kr per år för abonnenter i det mobila nätet. TeliaSonera bestrider Infodatas yrkande och yrkar för egen del att Infodata ska erlägga en fast ersättning om kr per år för det tekniska gränssnittet inklusive ersättning för s.k. Clearinghouse och kr per år respektive kr per år i ersättning för utlämning av abonnentuppgifter i det fasta respektive mobila nätet. Grunder m.m. Infodata anför bl.a. följande. Infodata vidhåller sin inställning i PTS dnr om vilken ersättning TeliaSonera ska få ta ut för utlämnande av abonnentuppgifter. Ersättningen ska vara rättvis, kostnadsorienterad och icke diskriminerande. Infodata kan inte närmare kommentera den kalkyl TeliaSonera givit in till PTS eftersom den till stor del bedömts omfattas av sekretess. TeliaSonera använder en kostnad för det tekniska gränssnittet och s.k. Clearinghouse som avsevärt överstiger normalkostnaden för distribution av en daglig uppdateringsfil. TeliaSonera bör sedan länge fullt ut ha kompenserats för uppbyggnad av Clearinghouse. Nyinvesteringar torde inte ha ifrågakommit eller i vart fall varit obetydliga. Infodata ifrågasätter TeliaSoneras påstående om att företagets kundtjänst i någon nämnvärd omfattning anpassar abonnenternas uppgifter för publiceringsändamål vid tecknande och ändring av abonnemang. TeliaSoneras beskrivning överensstämmer inte med erfarenheterna från de företag som tar emot och bearbetar uppgifter från TeliaSonera för nummerupplysningsändamål. TeliaSonera redovisar inte heller hur många uppgifter som de påstår förändras för upplysningsföretagens ändamål och vad som tillförs. En enkel jämförelse av inrapporterade uppgifter om medpublicerade till TeliaSonera respektive direkt till nummerupplysningsföretagen skulle visa på avsevärda skillnader. De uppgifter som TeliaSonera hävdar att kundtjänsten utför för nummerupplysningsverksamheten är marginell. Det är främst hos upplysningsföretagen som anpassning av informationen till nummerupplysning görs. Infodata efterfrågar en redovisning av de kvantitativa och kvalitativa förbättringar som TeliaSonera anse sig göra av abonnentuppgifterna jämfört med grunddatan i de administrativa systemen. Infodata menar även att TeliaSoneras anpassningar inte är av någon avgörande betydelse för nummerupplysningsverksamheten. Det är t.o.m. Infodatas erfarenhet att TeliaSoneras åtgärder med informationen för nummerupplysningsändamål kan innebära att kvalitén i informationen försämras i jämförelse med utlämnande av rena grunduppgifter. Infodata ifrågasätter om

4 4(9) TeliaSonera ska erhålla kostnadstäckning för obefintliga eller i vart fall marginella åtgärder som nummerupplysningsföretagen inte efterfrågar och som dessutom kan innebära en försämring av informationens kvalitet och användbarhet. TeliaSonera anför bl.a. följande. TeliaSonera har inkommit med en uppdaterad kalkyl och en beskrivning av den. Kalkylen syftar till att beräkna och ange vad som ska ingå i en kostnadsorienterad ersättning för följande delar som är hänförliga till utlämnande av abonnentuppgifter. 1. Det tekniska gränssnitt som är nödvändigt för TeliaSonera att driva för att kunna genomföra bulkvis och dygnsvis utlämning av abonnentuppgifter. 2. TeliaSoneras inhämtning, hantering och uppdatering av abonnentuppgifter för utlämning avseende TeliaSoneras abonnenter i fasta nätet. 3. TeliaSoneras inhämtning, hantering och uppdatering av abonnentuppgifter för utlämning avseende TeliaSoneras abonnenter i mobila nätet. Kostnaderna enligt kalkylen för var och en av de tre delarna ska sedan fördelas på relevant antal användare av de olika delarna. I kalkylen tas endast upp kostnader som direkt och uteslutande är hänförliga till inhämtning och utlämning av abonnentuppgifter för abonnentupplysning. I kalkylen ingår också kostnader för försäljning, kundsupport, system- och driftkostnader som är hänförliga till utlämningen av abonnentuppgifterna med de dagliga uppdateringarna. I kalkylen ingår inte sådana kostnader som är nödvändiga för TeliaSoneras operatörsverksamhet, exempelvis sådana kostnader för inhämtande av uppgifter som är nödvändiga för att TeliaSonera ska kunna sköta faktureringen av sina kunder. Åtgärder i kundtjänst TeliaSonera uppger att följande rutin följs i företagets kundtjänster för privatkunder när uppgifter förs in i respektive kundhanteringssystem. När en blivande kund kontaktar kundtjänst för tecknande av fasta eller mobila tjänster inhämtar kundtjänsten regelmässigt information om sådana uppgifter som behövs för att TeliaSonera ska kunna leverera viss tjänst (t.ex. anläggnings-

5 5(9) adress för fast telefon) men också sådana uppgifter om kundens namn/firma, faktureringsadress och person- eller organisationsnummer etc. som behövs för kreditkontroll och fakturering. Sådana kunduppgifter, tillsammans med det telefonnummer som kundens tilldelats, förs in i TeliaSoneras kundhanteringssystem på en sida som i detta sammanhang kan benämnas som kunduppgiftssidan. Kostnader som är förenade med inhämtande av sådana kunduppgifter ingår inte i kalkylen. När kundtjänstpersonalen klarrapporterat uppgifterna på kunduppgiftssidan kommer automatiskt och obligatoriskt en sida för abonnentuppgifter upp, katalogsidan. På katalogsidan visas inledningsvis sådana uppgifter från kunduppgiftssidan som kan vara föremål för utlämning till abonnentupplysningsföretag, t.ex. namn, adress och telefonnummer. Utifrån uppgifterna på katalogsidan informerar och frågar kundtjänstpersonalen kunden om och hur kunden vill att uppgifterna ska lämnas ut till abonnentupplysningsföretag. Detta inkluderar frågor om hemligt eller inte hemligt nummer, om numret ska publiceras (katalog, nummerupplysning, Internet) och om kunden har speciella önskemål angående publicering av uppgifter (t.ex. avvikande namn, extranamn, titel). Utifrån kundens val förs de uppgifter som kunden önskar ska publiceras in på katalogsidan. Det är kostnader som är förenade med detta arbete av kundtjänsterna som ingår i TeliaSoneras kalkyl för utlämnande av abonnentuppgifter. När befintliga kunder ringer till TeliaSoneras kundtjänst för att ändra eller lägga till uppgifter för abonnentupplysning sker motsvarande införande på katalogsidan. Även kostnaderna för detta arbete ingår i kalkylen. Tekniska gränssnitt För TeliaSoneras utlämning av abonnentuppgifter till abonnentupplysningsföretag används en speciell teknisk lösning benämnd NNI (Nummer Namn Information), som är en databas som innehåller abonnentuppgifter för fast och mobil telefoni. NNI används dels för bulkutlämning av abonnentuppgifter, dels för dygnsvisa utlämningar av uppgifter. Vid bulkutlämning överförs informationen i NNI till en eller flera CD-skivor som överlämnas till abonnentupplysningsföretaget. Den dygnsvisa utlämningen av information från NNI sker genom ett s.k. Clearinghouse, som är en uppsamlingsserver, som abonnentupplysningsföretagen får tillgång till via ett VPN-gränssnitt, vilket kan liknas vid en för varje upplysningsföretag unik sida på Internet.

6 6(9) Kostnad för Clearinghouse etc. TeliaSonera vill understryka att företaget inte kompenserats fullt ut för uppbyggnad av Clearinghouse. NNI och de tekniska gränssnitten har utvecklats i huvudsak under år 2001 men ytterligare kompletteringar har gjorts senare, bl.a. fördes de mobila uppgifterna in under år Avskrivningstiden är satt till 10 år vilket innebär att investeringen ännu inte är fullt avskriven. När det gäller Infodatas ifrågasättande av kostnaderna för kundtjänsten vill TeliaSonera framhålla att det av kalkylen framgår hur lång tid varje moment tar. Exempel på uppgifter som förändras för nummerupplysningsändamål är avvikande namn, extranamn och titel. Uppgifter som inte är av något som helst intresse för TeliaSoneras verksamhet i övrigt. Skäl Tillämpliga bestämmelser I 7 kap. 10 LEK föreskrivs följande. Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster i fråga om skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen, får part hänskjuta tvisten för avgörande av tillståndsmyndigheten. Enligt 5 kap. 7 första stycket 3 LEK ska den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och ickediskriminerade tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning. PTS bedömning Allmänt om tvistlösning Tvistlösningsförfarandet i 7 kap.10 LEK gäller endast sådana frågor som härrör ur skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser med stöd av lagen. Förfarandet är av civilprocessuell karaktär med ett starkt offentligrättsligt inslag, vilket innebär att inte endast parternas intressen ska tillgodoses, utan också de allmänna intressen som ligger bakom EG-direktivens och LEK:s bestämmelser. Således är PTS vid handläggningen av tvistlösningsärenden inte bundet av parternas yrkanden. Vid konflikter mellan privaträttsliga och offentligrättsliga intressen får det privaträttsliga intresset ge vika (se prop. 2002/03:110 sid. 304 och Länsrätten i Stockholms läns dom den 7 april 2005, mål nr , sid. 22 tredje stycket).

7 7(9) PTS behörighet Det föreligger tvist mellan Infodata och TeliaSonera. Tvisten rör skyldigheter som följer av LEK. PTS är därför behörig att pröva tvisten. Ersättning för utlämnande Frågan i ärendet är vilken ersättning Infodata ska betala till TeliaSonera för utlämnande av abonnentuppgifter. Infodata har yrkat att PTS ska besluta att TeliaSonera får ta ut ersättning för utlämnandet med kr per år för abonnenter i det fasta nätet och kr per år för abonnenter i det mobila nätet. TeliaSonera har yrkat att Infodata ska erlägga en fast ersättning om kr per år för det tekniska gränssnittet inklusive ersättning för s.k. Clearinghouse och kr per år respektive kr per år i ersättning för utlämning av abonnentuppgifter i det fasta respektive mobila nätet. Av 5 kap. 7 första stycket 3 LEK följer att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska få ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter och att ersättningen ska vara rättvis, kostnadsorienterad och ickediskriminerande. EG-domstolen har i dom den 25 november 2004 i mål C-109/03 slagit fast att artikel 6.3 taltelefonidirektivet (98/10/EG) ska tolkas så att en leverantör av en samhällsomfattande tjänst endast får fakturera mottagaren för kostnaderna för det faktiska tillhandahållandet av de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent. Vad gäller s.k. tilläggsuppgifter, som en leverantör inte är skyldig att ge utomstående tillgång till, har leverantören däremot rätt att fakturera mottagaren för de tilläggskostnader som han själv har haft, utöver kostnaderna för att tillhandahålla dem, under förutsättning att mottagaren inte utsätts för någon diskriminerande behandling. Av PTS föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter (PTSFS 2005:3) framgår vilka uppgifter en tjänsteleverantör är skyldig att lämna ut. Kammarrätten i Stockholm har i dom den 28 december 2007 (mål nr ) funnit att bemyndigandet i 5 kap. 7 tredje stycket LEK inte ger utrymme för PTS att meddela föreskrifter om omfattningen av skyldigheten, utan endast om det sätt på vilket de uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten ska lämnas ut. Kammarrätten menar att frågan om vilka uppgifter TeliaSonera har skyldighet att lämna ut därför ska prövas direkt på grundval av 5 kap. 7 första stycket 3 LEK, tolkad mot bakgrund av USO-direktivet (2002/22/EG) och EGdomstolens dom den 25 november 2004, och således med bortseende från bestämmelserna i PTS föreskrift. TeliaSoneras skyldighet att, enligt 5 kap. 7

8 8(9) första stycket 3 LEK, lämna ut abonnentuppgifter är därmed begränsad till att lämna ut uppgift om abonnenters namn, adress inklusive postnummer och telefonnummer. EG-domstolens och kammarrättens ställningstagande medför att den ersättning TeliaSonera ska erhålla för att lämna ut uppgifterna till Infodata ska baseras på TeliaSoneras kostnader för det faktiska tillhandahållandet av uppgifterna om abonnenters namn, adress inklusive postnummer och telefonnummer. Med tillhandahållande av abonnentuppgifter får enligt PTS mening förstås det sista ledet i hanteringen av uppgifterna, genom vilket abonnentupplysningsföretagen får tillgång till uppgifterna. Den hantering av abonnentuppgifter som föregår utlämnandet av uppgifterna till abonnentupplysningsföretagen och som innefattar bl.a. insamling och bearbetning av uppgifterna kan inte anses utgöra kostnader för tillhandahållandet av uppgifterna. Av detta följer att de poster i TeliaSoneras kalkyl som ska ligga till grund för den kostnadsorienterade ersättningen utgörs av posterna som avser kostnader för den speciella kundtjänst som ger service till abonnentupplysningsföretagen, kostnader för att låta kunden komma åt Clearinghouse och kostnader för att lägga upp ett abonnentupplysningsföretag som kund, samt kostnader för att ta fram och distribuera CD-romskivor med uppgifter om abonnenter i det fasta respektive mobila nätet. Till detta kommer koncernoverhead på 3,39 %. Den ersättning TeliaSonera har rätt till för utlämnande av uppgifter om det fasta nätet blir därmed högst kr per år (posterna A4, A11, B1, B2, C9 samt koncernoverhead) och för utlämnande av uppgifter om det mobila nätet högst kr per år (posterna A4, A11, B1, B2, D4 samt koncernoverhead). I de fall en kund köper uppgifter från både det fasta och mobila nätet har TeliaSonera endast rätt att ta ut kostnaden för kundtjänst, uppläggning av abonnentupplysningsföretaget som kund och åtkomst till Clearinghouse en gång per år varför ersättningen blir högst kr per år (posterna A4, A11, B1, B2, C9, D4 samt koncernoverhead). PTS är, som framgår ovan, inte bundet av parternas yrkanden. Myndigheten är följaktligen oförhindrad att vid sin prövning fastställa att ersättningen till TeliaSonera ska utgår med annat belopp än yrkande framställts om i ärendet. PTS fastställer därför att TeliaSonera har rätt att högst ta ut kr per år av Infodata för utlämnande av abonnentuppgifter avseende TeliaSoneras abonnenter i det fasta nätet och högst kr per år avseende TeliasSoneras abonnenter i det mobila nätet. Vid samtidigt utlämnande av abonnentuppgifter i både det fasta och det mobila nätet ska Infodata betala ersättning till TeliaSonera med högst kr per år.

9 9(9) Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Marianne Treschow Generaldirektör Beslutet har fattats av generaldirektör Marianne Treschow. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen David Troëng, enhetschefen Eva Liljefors och juristen Helena Klasson (föredragande) deltagit.

10 Bilaga 1 Underrättelse om överklagande Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. PTS sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Länsrätten i Stockholms län 115 76 Stockholm Gustavsberg 2007-10-31 Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Föreläggande som begäran om

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datum Diarienr 2013-04-17 1821-2012 Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

DOM 2013-05-06 Stockholm

DOM 2013-05-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-05-06 Stockholm Mål nr F 6837-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-29 i mål nr F 1563-11, se

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson

PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson AV ~ 1 (2) PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm Mål m 3978-07 Avdelning NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Billum, Fernlund och Jermsten FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson KLAGANDE Svenska

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-10-28

UTLÅTANDE 2013-10-28 1 (43) PARTER Sökande 1. Kurt Paulsson, Korta vägen 3, 132 46 Saltsjö-Boo 2. Jan Andersson, Juringe Åväg 16, 141 70 Huddinge 3. Dödsboet efter Valter Svedberg, Rävsnäsvägen 26, 125 42 Älvsjö 4. Dödsboet

Läs mer