DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas."

Transkript

1 IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor Till operatörer som svarat på PTS "Samråd avseende utformning av vissa villkor i TeliaSoneras referenserbjudande beträffande LLUB" Möjlighet att yttra sig över TeliaSonera ABs svar på frågor i ärende rörande tillsyn över vissa villkor i TeliaSoneras referenserbjudande beträffande LLUB Ni svarade i början av 2007 på PTS samråd om vissa villkor i TeliaSoneras referenserbjudande för LLUB. PTS bedriver fortsatt tillsyn i ärendet och har ställt vissa kompletterande frågor till TeliaSonera. Ni erbjuds nu möjlighet att komma in med kommentarer på TeliaSoneras svar på de nedan angivna frågeställningarna. Följande frågeställningar är nu aktuella: Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar PTS frågor och TeliaS oneras svar på PTS frågor bifogas Ordermakuleringer - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. Eventuella kommentarer ska vara PTS tillhanda fredagen den 13 april POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 m POST&TELESlYRELSEN DATUM 14 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS ER REFERENS Hk JR 823-3/2006 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska &ågor Farsta Begäran om kompletterande uppgifter i ärende I ärende "Begäran om tillsyn mot TeliaSonera AB avseende vissa avtalsvillkor för Kopparaccess" önskar PTS information &ån TeliaSonera i ytterligare ett antal sak&ågor. A'ndring i Telenätet Tele2 har väckt en &åga kring flyttning och nedläggning av stationer. Nuvarande lydelse i referenserbjudandet för LLUB: "6.1 TeliaSonera genomför fortlöpande ändringar i Telenätet för att optimera drift och funktionalitet. Detta kan bland annat innebära nedläggning och flyttning av telestationer, Kopplingsskåp och andra ändringar i accessnätsstrukturen. Network Sales påtar sig inget ansvar gentemot Operatören för de eventuella förluster eller olägenheter detta kan medföra för Operatören, men skall vid flyttning erbjuda Samlokalisering och Kopparaccesser på den plats dit TeliaSoneras lokal flyttas och om nedläggning sker, i skälig utsträckning bistå Operatören med alternativa utrymmen och Kopparaccesser." Tele2 &amför följande; man anser det rimligt att TeliaSonera skall kunna utveckla sitt nät, men menar att sålda kopparaccesser skall garanteras. Detta kan göras så att om en telestation flyttas skall den kapacitet som operatören har anslutit till enskilda accesser garanteras genom TeliaSoneras försorg och överlämnas på lämplig överenskommen plats eller att TeliaSonera garanterar tillräckligt utrymme i den nya lokalen. Tele2 anför vidare att det i sammanhanget inte får utgå någon nyetableringskostnad för Tele2 och att det dessutom i den nya stationen måste finnas utrymme med kapacitet (stationskabel, kopplingsskåp, rackplats etc.) Tele2 anser vidare att det inte får innebära någon nertid för Tele2s kunder och att arbetet måste utföras på natten. Tele2 framför även att vid uppdelning av POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

3 "Om N etwork Sales entreprenör gjort upprepade försök att nå angiven kontaktperson utan att lyckas kan leveransen inte utföras, Det beror på att entreprenören inte fått nödvändig tillgång till fastigheten, fastighetsnätet eller andra berörda utrymmen, t.ex, l:a jacket i bostaden, I sådant fall makulerar Network Sales beställningen och meddelar det till operatören som kan göra en ny beställning. I praktiken blir därmed leveranstiden framflyttad 10 arbetsdagar." 2 Telestation till nya KC borde andelen av den koppar som etablerats på huvudstationen fördelas och garanteras genom TeliaSoneras försorg på den utflyttande stationen i relation till antalet flyttade abonnenter, Tele2 yrkar att PTS förelägger TeliaSonera att paragrafen i referenserbjudandet skall ha följande lydelse: 6.1 TeliaSonera genomför fordöpande ändringar i Telenätet för att optimera drift och funktionalitet. Detta kan bland annat innebära nedläggning och flyttning av telestationer, Kopplingsskåp och andra ändringar i accessnätsstrukturen, Network Sales erbjuder vid flyttning Operatören möjlighet att behålla anslutna slutkunder genom att motsvarande utrymme erbjud till en överlämningspunkt som Parterna kommer överens om. Priset för denna kapacitet skall motsvara den ersättning som TeliaSonera erhåller för berörda kopparaccesser. Med anledning av vad Tele2 anför är PTS för den fortsatta tillsynen i behov av följande information: Hur ofta och av vilken anledning flyttar eller lägger TeliaSonera ner hela eller delar av telestationer? Hur skiljer sig i praktiken innebörden av TeliaSoneras skrivning" men skall vid flyttning erf?juda Samlokalisering och Kopparaccesser på den plats dit TeliaS oneras lokal flytta!' från Tele2s förslag "Network Sales ero/uder vid flyttning Operatören mo/lighet att behålla anslutna slutkunder genom att motsvarande utrymme ero/uds till en över/ämningspunkt som Parterna kommer ö'verens om." Beskriv hur en flytt går till och vad den samlokaliserade operatören erbjuds. Vilken ersättning kräver TeliaSonera av samlokaliserade operatörer som vill behålla anslutna slutkunder vid flyttning? "Network S ales påtar sig inget ansvar gentemot OperatörenjOr de eventuella fl'r/uster eller olägenheter detta kan medft'ra jor Operatö'ren". H ur ställer sig TeliaSonera till Tele2s krav på att flytten inte skall innebära någon nertid för Tele2s slutkunder och att arbetet ska ske på natten? Ordermakuleringar I tillsynsärendet har även inkommit en skrivelse från Bjäre Kraft som berör ordermakuleringar då inte angiven kontaktperson kan nås. Kommentarer kring detta har även framförts av andra operatörer. Bjäre Kraft beskriver TeliaSoneras rutin för detta på följande sätt:

4 TeliaSonera Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Datum Handläggare Per Hemrin Tel: ReferenE; Hk JR 823-4/2006 En datum Sldnr 1 (2) Er referens Yttrande i PTS ärende PTS har i en skrivelse den 14 mars 2007 begärt information avseende ändringar i telenätet och ordermakuleringar. Ändring i telenätet Hur ofta och av vilken anledning flyttar eller lägger TeliaSonera ner hela eller delar av telestationer? Tidigare år har flyttningar eller nedläggningar av stationer skett sällan. I genomsnitt har det rört sig om ca 1 station per år. Det kan komma att ske oftare framöver och då i första hand beröra små stationer i glesbygd. Det finns flera skäl till att en station läggs ned eller flyttas. Det kan bero på omständigheter som TeliaSonera inte råder över, t.ex. att en ny väg skall dras fram där stationen finns. Det kan också bero på att delar av nätet förstörts genom naturkatastrofer. Nytt nät byggs då inte alltid upp. TeliaSonera kan också konstatera att stationen inte längre behövs. Stationen kan vara olönsam och ha för litet kundunderlag. Det kan också bero på att en större station delas upp iflera mindre stationer. Om den större stationen inte har utrymme för utökning är en lösning att dela upp stationen i ett flertal mindre stationer. Beskriv hur en flytt går till och vad den samlokalisera de operatören erbjuds. Vilken ersättning kräver TeliaSonera av samlokaliserade operatörer som vill behålla anslutna slutkunder.vid flyttning? Vid förändringar av kopparnätets upptagningsområde (stationsområde/kc-område) ska de operatörer som hyr Samlokalisering, Kopparaccess eller Skanova Inplacering informeras av TeliaSonera senast 6 månader innan nätförändringen är genomförd. Vid flytt av station sägs operatören upp och får ett erbjudande att flytta med till den nya stationen. Operatören får möjlighet att specificera sina behov för den nya stationen. Operatören är med och betalar den nya stationen genom samfinansiering utifrån eget definierat behov. Operatören får sedan betala för en nyetablering av Samlokalisering och för Kopparaccesser enligt gällande prislistor. Det kan konstateras att det är TeliaSonera som har en skyldighet att tillhandahålla ett referenserbjudande. Det är därmed också TeliaSonera som utformar detta. Det är TeliaSonera som flyttar en station och beslutar om överlämningspunkten på den nya platsen. Det är TeliaSonera som har att bestämma över och optimera sitt nät. Tele2:s skrivning tycks innebära att det är Tele2 som vill bestämma var överlämningspunkt skall vara utifrån Tele2:s önskan att optimera sitt nät. Organisatlonsuppgffter TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik. Regulatoriska frågor FARSTA Säte: Stockholm Org.nr: Besöks- och postadress Mårbackagafan 11 FARSTA Kontaktinformation Tel vx: Fax:

5 TeliaSonera Sldnr 2 (2) Datum Referens Hk JR 823-4/2006 Hur ställer sig TeliaSonera till Tele2:s krav på att flytten inte skall1nnebära någon nertid? TeliaSonera har förståelse för Tele2:s önskemål. I samband med flytt av telestationer kan det naturligtvis förekomma olägenheter. TeliaSonera "grenlägger" ofta accessnätet tör att det skall vara nåbart från såväl gamla som nya stationen, detta tör att minska avbrotten. I möjligaste mån sker arbetet på natten. Kortare avbrott kan förekomma men avsikten är att det ska bli så få avbrott som möjligt och under så kort nertid som möjligt. Det finns dock enligt TeliaSoneras mening inte något skäl att ändra referenserbjudandet på denna punkt. Ordermakuleringar Anledning till makulering och ev. dialog med operatör? Beskrivningen av rutinen är riktig. Entreprenören måste få åtkomst till accessförbindelsens termineringspunkt hos slutkunden för att kunna utföra leveransen. Det är operatörens ansvar att säkerställa att kontaktperson är tillgänglig. Entreprenören försöker nå anvisad kontaktperson fr.o.m. två dagar före leverans vid totalt fyra tillfällen fram till och med lovad leveransdag. Om entreprenören inte kan etablera en kontakt kan leverans inte heller utföras. Den enskilde operatören kontaktas inte om entreprenören inte lyckas etablera kontakt. TeliaSonera anser inte heller att det finns någon skyldighet att ta en sådan dialog med operatören. Den prissättning som TeliaSoneras tillämpar medger inte heller detta. TeliaSoneras eget förfaringssätt - Samma förfaringssätt tillämpas som gentemot annan operatör. Om kund inte kan nås efter fyra försök backas ordern till Telia. T elia söker ny kontakt med kunden och kommer överens om ett nytt leveransdatum varefter leverans initieras enligt samma rutin som vid nybeställning. I Med vänlig hälsning ~~ Per Hemrin

6 2 Bjäre Kiaft anser att TeliaSonera inte har rätt att makulera en order innan man haft en dialog med operatören. PTS är för den forlsatta tillsynen ibehov av TeliaSoneras svar på följande: Vad är anledningen till att en order makuleras när N etwork Sales inte får tag på kontaktpersonen? Sker någon dialog med den aktuella operatören innan en order makuleras? Existerar samma förfaringssätt internt inom TeliaSonera när man inte får tag på den av TeliaSonera angivna kontaktpersonen och innebär detta i så fall att leveranstiden blir framflyttad 10 arbetsdagar? Svar på ovan angivna frågor skall vara PTS tillhanda senast den 23 mars. TeliaSonera har tidigare erhållit &ågeställningama och erbjudits möjlighet att yttra sig över dessa. Eftersom &ågeställningama inte kan anses vara nya för bolaget sätts nu en relativt kort svarstid. \.~.~~.. -

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Status beträffande tillsyn av GTA (grossistprodukt för telefoniabonnemang)

Status beträffande tillsyn av GTA (grossistprodukt för telefoniabonnemang) DATUM Dnr 05-4405 20 december 2005 Status beträffande tillsyn av GTA (grossistprodukt för telefoniabonnemang) Frågor till operatörer på marknaden för telefoniabonnemang FÖRFATTARE Sofie Berg-Cormier, Robert

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

DOM 2012-03-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-19 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2012-03-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 4316-10 1 KLAGANDE 1. TeliaSonera AB, 556103-4249 2. Telia Sonera Skanova Access AB, 556446-3734 Ombud för 1 och 2: Bolagsjuristerna

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 7802-12 1 KLAGANDE TeliaSonera AB, 556103-4249 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB, Stab Juridik 123 86

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Andra samråd Den svenska marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet, marknaden för svartfiberförbindelser

Andra samråd Den svenska marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet, marknaden för svartfiberförbindelser SAMRÅDSDOKUMENT ANDRA SAMRÅD Datum Vår referens 2011-12-16 Dnr: 10-9331, c Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 5500 pts@pts.se Andra samråd Den svenska marknaden för terminerande avsnitt av

Läs mer

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 1 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 7357-09 1 KLAGANDE tillika MOTPARTER 1. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 2. TeliaSonera AB, 556103-4249 3. TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Sammanställning av remissvar angående förslag till föreskrift om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning

Sammanställning av remissvar angående förslag till föreskrift om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning Remissammanställning DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2006 06-5574 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Katarina Holmqvist Rättsavdelningen 08-6785769 katarina.holmqvist@pts.se Sammanställning av remissvar

Läs mer

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Public Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Sidnr 1 (7) Handläggare Peter Holm Peter.Holm@teliasonera.com 070-262 06 50 Tillhör objekt Er referens N2015/2228/ITP Remiss

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta Sidnr 1 (6) Post- och telestyrelsen prisreglering@pts.se Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum 2013-06-03 2013-06-19 Tillhör objekt Er referens 13-1949 Konsultation

Läs mer

Minnesanteckningar Konsumentforum, 8 december 2005, kl. 9.30 12.00

Minnesanteckningar Konsumentforum, 8 december 2005, kl. 9.30 12.00 Minnesanteckningar DATUM 10 mars 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 00 cecilia.ostrand@pts.se Minnesanteckningar Konsumentforum,

Läs mer

Catarina Wretman 2015-03-06 N2015/2228/ITP. Konkurrensavdelningen Roger Gustafsson 073-644 57 52 roger.gustafsson@pts.se

Catarina Wretman 2015-03-06 N2015/2228/ITP. Konkurrensavdelningen Roger Gustafsson 073-644 57 52 roger.gustafsson@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-06-04 Dnr: 15-2209 1(21) Ert datum Er referens 2015-03-06 N2015/2228/ITP Konkurrensavdelningen Roger Gustafsson 073-644 57 52 roger.gustafsson@pts.se Näringsdepartementet Lena

Läs mer

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) BESLUT 1(95) Datum Vår referens 2013-10-24 Dnr: 13-10023 Enheten för samtrafik Fredrik Forsanäs 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Svensk Infrastruktur AB, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm Ombud: advokaten A. Ö., Advokatbyrån Ö. & Co AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm

Svensk Infrastruktur AB, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm Ombud: advokaten A. Ö., Advokatbyrån Ö. & Co AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:24 2008: Datum 2011-08-23 Dnr C 4/11 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 Farsta Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT Avtal - Datum Sidor 2013-09-16 1( 7) Felanmälan/Support Felanmälan skall göras direkt till T3 företagssupport på nummer alt. : foretag@t3.se. Uppstår det störningar i nätet som är relaterade till nätägares

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer