Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---"

Transkript

1 FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen DATUM VÅR REFERENS 26 juni Callmedia Telecom CMT AB Box Malmö Föreläggande att upphöra med verksamhet enligt 61 telelagen (1986:223) Callmedia Telecom CMT AB (CMT) föreläggs vid vite om ett hundra tusen ( ) kronor att upphöra med sin verksamhet i den del det avser utskickande av oberättigade fakturor till konsumenter. Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- Bakgrund CMT är en teleoperatör som tillhandahåller teletjänster som är anmälningspliktiga enligt 5 telelagen. CMT har sedan den 2 oktober 1996 (HK ) tillstånd för tillhandahållande av telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt enligt 15 telelagen. CMT har vidare tilldelats nummerkapacitet ur nummerplanen. CMT arbetar med betalteletjänster och säljer tjänsterna till slutkunder. Innehållet levereras till kunden genom ett fast eller mobilt telenät. CMT tillhandahåller inte själv innehållet i betalteletjänsterna utan dessa produceras och tillhandahålls av andra, s.k. innehållsleverantörer. Sedan fakturerar CMT abonnenterna för de uppkopplingar som gjorts mot dessa nummer. Post- och telestyrelsen (PTS) har under en längre tid tagit emot ett flertal klagomål från personer som säger sig ha fått fakturor för utnyttjande av CMT:s tjänster utan att de anser sig ha utnyttjat dessa tjänster. Under perioden den 10 april 2003 till den 8 maj 2003 inkom 12 skriftliga och ett flertal muntliga klagomål med sådant innehåll. PTS har med anledning av dessa klagomål inlett ett tillsynsärende mot CMT. Konsumentverket har i en skrivelse till PTS den 12 mars 2003 anfört bl.a. följande. Konsumentverket har under ett antal år uppmärksammats på problemet kring övertaxerade telefonnummer och höga telefonräkningar som uppkommer genom att konsumenter med modemuppkoppling har laddat ner en dialer i sin dator. Dialern uppringningsprogrammet styr om konsumentens modem så att denne istället för att ringa sin vanliga ISP ringer upp ett vanligt telefonnummer varvid företaget identifierar telefonnumret, skickar en faktura till abonnenten med påstå- POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 endet att konsumenten utnyttjat en tjänst. Detta konsumentproblem har aktualiserats vid ett flertal tillfällen på de samrådsmöten som sker mellan handläggare på Konsumentverket och PTS. Konsumentverket är angeläget om att PTS kommer att spela en större roll för att beivra den här typen av verksamhet på Internet. När det gäller utvecklingen av den elektroniska kommunikationen spelar konsumentskyddet en avgörande roll för att öka tilliten till Internet. Konsumentverket lämnade i maj 2003 in en stämningsansökan mot CMT i marknadsdomstolen. Konsumentverket angav i pressmeddelande den 27 maj 2003 med anledning härav bl.a. följande. Obefogade räkningar från CMT har gjort många konsumenter upprörda. Gemensamt för de över hundra personer som anmält bolaget till Konsumentverket är att de inte anser att de ingått något avtal eller beställt den fakturerade webbtjänsten. Konsumentvägledare runt om i landet har sedan länge en tillströmning av upprörda människor som fått fakturor från företaget. Skäl Enligt 2 telelagen syftar lagen till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Av 5 telelagen framgår bl.a. att för att få tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät krävs anmälan till tillsynsmyndigheten. Enligt 7 telelagen krävs, förutom anmälan enligt 5, tillstånd enligt denna lag för rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande. I 15 telelagen anges att sådana tillstånd får förenas med villkor. Enligt 61 telelagen får PTS förelägga den som driver anmälningspliktig verksamhet i strid med denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen att helt eller delvis upphöra med verksamheten. Post- och telestyrelsens bedömning PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Detta innebär bl.a. att myndigheten har att följa utvecklingen och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris. Det innebär även att PTS har ett övergripande ansvar för att telemarknaden fungerar effektivt ur såväl konsument- som konkurrensperspektiv (jfr. prop 1996/97:61 s. 89). PTS har således en skyldighet att tillvarata konsumenternas intresse på telemarknaden. I förarbetena betonas vikten av att PTS, för att uppnå effektiv tillsyn, utökar sitt samarbete med övriga myndigheter som har betydelse för telekommunikationerna. Detta gäller särskilt Konsumentverket och Konkurrensverket. Konsumentverket har, bl.a. genom de anmälningar som kommer in, betydelsefull kunskap och in-

3 3 formation om vilka problem de enskilda abonnenterna på teleområdet har. Genom ett sådant utökat och bredare samarbete med dessa myndigheter skapas möjlighet för PTS att effektivisera tillsynsarbetet. PTS bör bl.a. mer aktivt ta del av de utredningar av förhållanden som ligger bakom de anmälningar på teleområdet som inkommer till Konsumentverket resp. Konkurrensverket. (prop. 1996/97:61 s. 90) Som redogjorts för ovan har ett stort antal konsumenter kontaktat såväl PTS som Konsumentverket och andra myndigheter för att påtala problemen dessa upplever med relationen till CMT. Konsumentverket och företrädare för polisen har vid flera tillfällen kontaktat PTS och ombett myndigheten att se över sina möjligheter att agera för att söka komma till rätta med situationen. PTS har i skrivelse till CMT den 19 maj 2003 redogjort för situationen och informerat om att myndigheten ser allvarligt på det antal klagomål som inkommit. PTS har vidare i skrivelsen redogjort för myndighetens möjligheter att agera med stöd av 61 telelagen. CMT har i sin svarsskrivelse välkomnat PTS beslut att hantera frågan men ifrågasatt myndighetens beslut att göra det i form av en tillsynsåtgärd. I bestämmelsen i 2 telelagen uttrycks konsumentskyddet i lagen. Enskilda skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Med anledning av den situation som uppstått på denna marknad och mot bakgrund av det stora antal klagomål som framförts, finner PTS att kraftfulla åtgärder måste vidtas. Att förelägga en operatör att upphöra med verksamhet är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för den enskilde. Detta måste dock, i enlighet med proportionalitetsprincipen, ställas i relation till den skada som åsamkas konsumenterna på telemarknaden om någon åtgärd inte vidtas. Det är PTS uppfattning att en sådan intresseavvägning i det nu aktuella ärendet leder till slutsatsen att konsumentskyddet ges företräde. Vid sådan bedömning skall CMT föreläggas att upphöra med sin verksamhet i den del det avser utskickande av oberättigade fakturor till konsumenter. Skäl föreligger att förena förbudet med ett vite enligt 63 viteslagen. Med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skall vitesbeloppet bestämmas till ett hundra tusen kronor. Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Beslutet har fattats av generaldirektören Nils Gunnar Billinger. I ärendets slutliga handläggning har även deltagit biträdande rättschefen Malen Lindman, enhetschefen Bo Martinsson, informatören Olof Bjurö, juristen Mattias Grafström och verksjuristen My Bergdahl (föredragande).

4 . 4

5 Bilaga 1 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet skall dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet skall skrivas under. Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Allmänhetens klagomål på teleområdet

Allmänhetens klagomål på teleområdet DATUM RAPPORTNUMMER 30 maj 2003 PTS:ER-2003:24 Allmänhetens klagomål på teleområdet Post- och telestyrelsen Innehåll Allmänhetens klagomål på teleområdet... 1 Inledning 1 PTS rutiner för behandling av

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Konsumentskydd vid modemkapning

Konsumentskydd vid modemkapning Konsumentskydd vid modemkapning Delbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning Stockholm 2005 SOU 2005:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datum Diarienr 2013-04-17 1821-2012 Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 maj 2000 00-6102/23 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Teleavdelningen 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se Telia AB Koncernstab

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas Datum Diarienr 2013-04-17 1823-2012 AEA Box 3536 103 69 STOCKHOLM Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Akademikernas

Läs mer