Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA"

Transkript

1 FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor DATUM VÅR REFERENS 19 december TeliaSonera AB Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) Post- och telestyrelsen (PTS) finner att TeliaSonera AB (TeliaSonera) handlar i strid med PTS beslut av den 24 november 2004 i ärende dnr , b (Skyldighetsbeslutet) punkten 2 och 3. För att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 2 ska TeliaSonera vid installation av s.k. hel ledning till hushåll senast fr.o.m. den 1 februari 2008 enbart debitera den lägre engångsavgiften. I de fall en beställning medför en installation som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet, ska TeliaSonera tillämpa efterdebitering av skillnaden mellan den högre och den lägre engångsavgiften. Debitering av den lägre engångsavgiften och i förekommande fall efterdebitering av skillnaden mellan den högre och lägre avgiften ska tillämpas åtminstone till dess att det kan säkerställas att beställningar som inte erfordrar arbete hos slutkund utan endast kräver kopplingsarbete i telestationen registreras som enkla. För att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 3 skall TeliaSonera senast fr.o.m. den 1 mars 2008 ha säkerställt att beställningsrutinen för hel ledning medger att en beställning gällande en viss adress accepteras även om det aktuella kopparparet vid beställningstillfället används för att tillhandahålla en aktiv tjänst. Denna funktionalitet ska finnas under förutsättning att tjänsten sagts upp av den kund till vilken tjänsten vid beställningstillfället tillhandahålls. Föreläggandet gäller omedelbart. Saken Föreläggande enligt 7 kap. 5 LEK avseende beställningsrutiner för fullt tillträde (s.k. hel ledning) av kopparaccess (LLUB). POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 Bakgrund m.m. PTS har i föreläggande den 25 april 2007 i ärende dnr /23 (Föreläggandet) ålagt TeliaSonera att senast den 14 september 2007 tillse att bolaget ger sina grossistkunder möjlighet att beställa en installationstjänst vars prissättning endast är baserad på de aktiviteter som är nödvändiga för den aktuella installationen. TeliaSonera ska härvid tillhandahålla följande installationstjänster. - En tjänst för installationer som inte kräver besök hos slutkund och endast kopplingsarbete i telestationen. - En tjänst för installationer som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet. - En tjänst för arbete i fastighetsnät. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Efter det att Föreläggandet meddelats framgår det av TeliaSoneras referenserbjudande för kopparaccess att två olika engångsavgifter debiteras vid installation av hel ledning, 636 respektive kronor. Den lägre engångsavgiften ska tillämpas om inget arbete erfordras i access- eller fastighetsnätet i samband med leverans av Kopparaccessen. TeliaSonera anger vilken avgift som blir aktuell i svar på förfrågan om Kopparaccess. B2 Bredband AB (Bredbandsbolaget) har den 2 oktober 2007 inkommit till PTS med begäran om tvistlösning. PTS beslutade den 11 oktober 2007 att inte ta upp tvisten till avgörande med hänsyn till att de frågeställningar som Bredbandsbolagets begäran om tvistlösning aktualiserade är föremål för PTS tillsyn, att frågeställningarna berör fler grossistkunder än Bredbandsbolaget samt att en åtgärd inom ramen för den allmänna tillsynen kan få betydelse för hela marknaden. Frågorna från detta tvistlösningsärende ingår därför i det här aktuella tillsynsärendet 1. Bredbandsbolaget hävdar att TeliaSonera inte följer föreläggandet. Bredbandsbolaget menar att det uppstått oenighet mellan Bredbandsbolaget och TeliaSonera angående vilka kriterier som får ställas upp för att en installation av hel ledning ska betraktas som en enkel installation, samt att det kriterium som TeliaSonera har ställt upp inte harmoniserar med Föreläggandets definition. Bredbandsbolaget hemställer att PTS ska fastställa den närmare innebörden av Föreläggandet, närmare bestämt innebörden av tjänstekategorin installationer som inte kräver besök hos slutkund. Bredbandsbolaget har bl.a. yrkat att PTS ska fastställa ett visst pris för denna tjänst, samt en tidpunkt från när detta pris ska gälla 2. Föreläggandets definition innebär enligt Bredbandsbolaget att samtliga installationer som inte kräver besök hos slutkund och som endast omfattar kopplingsarbete i telestationen, ska betraktas som enkla. TeliaSonera ställer dock upp ett helt annat kriterium för att betrakta en installation som enkel, nämligen att 1 Frågan om pris handläggs dock i ett separat ärende. 2 Frågan om visst pris handläggs i separat tillsynsärende.

3 3 det aktuella kopparparet ska vara ledigt vid beställningstillfället. Detta kriterium är något helt annat än föreläggandets villkor att besök hos slutkunden inte ska behövas. I nuläget ges Bredbandsbolaget inte möjlighet att beställa enkel installation ens i situationer där detta är möjligt. Detta beror på att TeliaSonera gjort tjänsten "enkel installation av hel ledning" beroende av hur TeliaSonera ordnat sina system och rutiner, och inte av de installationsaktiviteter som är nödvändiga i det enskilda fallet. Detta är inte förenligt med föreläggandet. Bredbandsbolaget vill särskilt framhålla att TeliaSoneras nuvarande bristande rutiner avseende beställning av hel ledning med diversifierade installationstjänster får följande allvarliga konsekvenser: - Onödiga makuleringar av beställningar av hel ledning till slutkund till följd av att tekniker har svårt att komma i kontakt med slutkund och detta trots att det inte var nödvändigt med ett hembesök av tekniker. - Bredbandsbolaget tvingas betala en dyrare installationsavgift trots att det varit tillräckligt med en enkel installation för en fungerande hel ledning. Av skrivelser från Tele2 respektive TDC Song samt av minnesanteckningar från s.k. operatörsmöten i ärendet, framgår att operatörerna blir debiterade för arbete hos slutkund även i en stor mängd fall där inget sådant arbete är påkallat eller faktiskt utförs. TeliaSonera TeliaSonera har i ärendet sammanfattningsvis uppgett följande. TeliaSonera har, vid operatörsmöte den 10 oktober samt i yttrande den 22 oktober 2007, redogjort för att systemet inte klarar av att registrera en beställning av enkel installation av hel ledning om det finns en aktiv tjänst på adressen som inte har kopplats ned. Stödsystemen är i dagsläget inte byggda för att överföra information om kommande nedkopplingar. Vidare uppger bolaget att om ett fast abonnemang saknats en tid på en adress kan framföringsvägen ibland systemmässigt upphöra och i de fallen (som dock är mer sällsynta) går det heller inte att registrera beställningen av hel ledning som en enkel installation. För TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet går det att lägga en beställning av hel ledning på en adress där kopparparet redan är upptaget. Det behövs dock vidare utveckling av stödsystemen för att hantera problem i leveransfasen. TeliaSonera är införstått med ovan beskriven problematik, vilken innebär att operatörerna i princip får betala dubbelt så mycket för en installation än nödvändigt. Merparten av alla beställningar av hel ledning till hushåll kräver inte arbete hos slutkund, ändå blir operatörerna felaktigt debiterade som om arbete av tekniker vore nödvändigt.

4 4 Underrättelse PTS har den 14 november 2007 underrättat TeliaSonera om att bolaget, för att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 2 enbart ska debitera den lägre engångsavgiften vid installation av s.k. hel ledning till hushåll. I de fall en beställning medför en installation som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet, ska TeliaSonera tillämpa efterdebitering av skillnaden mellan den högre och den lägre engångsavgiften. Debitering av den lägre engångsavgiften och i förekommande fall efterdebitering av skillnaden mellan den högre och lägre avgiften ska tillämpas åtminstone till dess att det kan säkerställas att beställningar som inte erfordrar arbete hos slutkund utan endast kräver kopplingsarbete i telestationen registreras som enkla. PTS har i samma underrättelse av den 14 november 2007 underrättat TeliaSonera om att bolaget, för att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 3, ska säkerställa att beställningsrutinen för hel ledning medger att en beställning gällande en viss adress accepteras även om det aktuella kopparparet vid beställningstillfället används för att tillhandahålla en aktiv tjänst. Denna funktionalitet ska finnas under förutsättning att tjänsten sagts upp av den kund till vilken tjänsten vid beställningstillfället tillhandahålls. TeliaSoneras yttrande TeliaSonera har den 17 december 2007 inkommit med yttrande över PTS underrättelse, där bolaget bl.a. anför följande. Beträffande tillämpning av efterdebitering av skillnad mellan högre och lägre installationsavgift Vid PTS föreslagna förfarande får operatören besked om kostnaden först i efterhand, vilket leder till en osäkerhet för operatören. Det är naturligtvis inte irrelevant om TeliaSonera har kostnader för ett slutkundsbesök. Frågan är om kostnaden varit nödvändig eller rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna. PTS verkar inte heller ifrågasätta att fler slutkundsbesök genomförs än nödvändigt givet det aktuella beställningssystemet. PTS problem synes vara att TeliaSonera inte har ett effektivt och modernt beställningssystem. Det finns dock inget krav på att en effektiv operatör alltid skall ha det mest moderna och effektiva systemet. PTS synsätt leder till att det kan hävdas att TeliaSonera bryter mot regelverket så fort det kan hävdas att ett visst system kan göras effektivare. TeliaSonera anser inte detta synsätt vara rimligt. Beträffande att beställningsrutinen skall medge beställning även om kopparparet används för att tillhandahålla en aktiv tjänst TeliaSonera är medvetet om problemet och har arbetat med det en längre period. Förändringar i stödsystemen håller på att ske för att möjliggöra för systemet att beakta om ett kopparpar kommer att bli ledigt på grund av att den aktiva tjänsten

5 5 har blivit uppsagd. PTS har tidigare meddelats att rutin för slutkundsflytt skall införas under första kvartalet 2008, en tidplan som PTS då ansåg rimlig. TeliaSonera ställer sig därför frågande till underrättelsen. Möjlighet att beställa en kopparaccess hel ledning på ett kopparpar som utnyttjas för en aktiv tjänst kommer att införas första kvartalet Efter operatörens beställning sänder TeliaSonera en arbetsorder till entreprenören som innebär att installationsuppdraget kräver ett besök hos slutkund (eftersom något ledigt kopparpar inte fanns vid beställningen). Entreprenören gör det som beställts, vilket innefattar att entreprenören måste kontrollera förbindelsen och eventuellt göra omkopplingar i nätet. Enligt TeliaSonera utförs kontroll av förbindelsen och eventuella kopplingar endast i de fall där det krävs vid installationen. Operatören får bara betala för det som krävs vid installationen. Det kan konstateras att operatörerna inte i något fall betalat mer än det förelagda genomsnittspriset. Vad gäller det beställningssystem som används av TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet, är det i och för sig möjligt att lägga en beställning av tjänst som bygger på hel ledning även när det finns aktiv tjänst på kopparparet. Det föreligger dock sådana brister i stödsystemsamband att levereransprocessen som helhet inte fungerar på önskvärt sätt, med åtföljande kundklagomål. Även detta system kräver således förändringar av stödsystemen. Ifrågavarande ärende handlar om en begränsad tidspeiod för vilken TeliaSonera skulle tvingas förändra sitt debiteringssätt. Det är varken proportionellt eller rimligt, inte minst då PTS tidigare godtagit TeliaSoneras tidplan. Sammanfattningsvis handlar TeliaSonera i enlighet med skyldighetsbeslutet. Det saknas därför skäl att förelägga TeliaSonera. Skäl Tillämpliga bestämmelser Enligt 4 kap. 4 första stycket LEK skall en operatör som enligt 8 kap. 7 har ett betydande inflytande på en viss marknad, i enlighet med 8 kap. 6 åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i En sådan förpliktelse skall syfta till att skapa effektiv konkurrens. Av 4 kap. 6 LEK följer att en operatör som avses i 4 får förpliktas att tillämpa icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt säkerställa att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att de tjänster som den information som operatören erbjuder andra tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.

6 6 Enligt 4 kap. 8 punkten 1 LEK får en operatör som avses i 4 förpliktas att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specificerade nätdelar och tillhörande installationer. Enligt 4 kap. 11 första stycket LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4 förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. Enligt 4 kap. 11 andra stycket LEK framgår att en förpliktelse enligt första stycket även kan avse skyldighet för operatören att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. Enligt tredje stycket ska den som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning visa att priserna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostnaderna och får åläggas skyldighet att justera sina priser. Av 7 kap. 4 LEK framgår att om tillsynsmyndigheten finner skäl att misstänka att den som bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig. I underrättelsen skall myndigheten ange att den kan komma att meddela ett föreläggande eller förbud enligt 5, om inte rättelse sker inom skälig tid. Skälig tid får inte understiga en månad, annat än vid upprepade fall av överträdelse, om inte den som underrättas samtycker till en kortare tidsfrist. Av 7 kap. 5 LEK framgår att om en underrättelse enligt 4 inte leder till rättelse får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs för att rättelse ska ske. Förelägganden får förenas med vite. Post- och telestyrelsens bedömning m.m. TeliaSonera har enligt Skyldighetsbeslutets punkt 1 förpliktats att tillgodose varje rimlig begäran från andra operatörer om tillträde till konventionella abonnentledningar av metall. Av Skyldighetsbeslutets bilaga 1 punkt framgår att tillträdet bl.a. omfattar fullt tillträde, som tillåter att hela frekvensspektrumet i den tvinnade parkabeln används. Enligt Skyldighetsbeslutets punkt 2 har TeliaSonera ålagts att tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för tillträde till konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer. Enligt Skyldighetsbeslutets bilaga 1 punkt 2.3 ska prissättning ske med utgångspunkt i hybridmodellen och den av PTS framtagna prismetoden 3. Av prismetoden 3 LRIC prismetod för grossistprodukter den 4 februari 2004.

7 7 framgår att en SMP-operatör har flexibilitet i sin prissättning så länge som detta inte används på ett konkurrensbegränsande sätt. Enligt Skyldighetsbeslutets punkt 3 skall TeliaSonera tillämpa ickediskriminerande villkor för tillträde till konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer. Enligt Skyldighetsbeslutets bilaga 1 punkten 3.1 skall TeliaSonera tillämpa icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet avseende tillträde enligt punkt 1. TeliaSonera skall under likvärdiga omständigehter tillämpa likvärdiga villkor mot andra köpare. De tjänster och den information som TeliaSonera erbjuder andra skall tillhandahållas på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras egna tjänster eller för dotterbolagets eller samarbetspartners tjänster. Beträffande beställningsförfarandet anges i Skyldighetsbeslutet (sid. 20, under rubrik ) att det krävs administrativa rutiner för att säkerställa att tillträde till konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer kan omfatta förfrågan om tillträde, nyetablering av tillträde, övertagande av befintligt tillträde från annan operatör och uppsägning. Det är angeläget att dessa rutiner är klara och enhetliga för att förenkla förfarandet och säkerställa dessa funktioner för slutkunderna. Vidare anges att det är viktigt att säkerställa att leveranstider och frister för svar på begäran om leverans inte är längre än vad som är skäligt mot bakgrund av det arbete som skall utföras. Installationsavgift Eftersom TeliaSoneras tidigare engångsavgifter bedömdes hindra konkurrensen på marknaden och försvåra för slutkunderna att byta operatör, ålades TeliaSonera i Föreläggandet att senast den 14 september 2007 tillhandahålla dels en tjänst för installationer som inte kräver besök hos slutkund och endast kopplingsarbete i telestationen, dels en tjänst för installationer som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet. Den metod TeliaSonera valt för tillhandahållande av olika installationstjänster är baserad på huruvida det aktuella kopparparet är ledigt vid beställningstillfället. Om kopparparet är ledigt registrerar systemet beställningen som "enkel", varvid operatörskunden debiteras den lägre engångsavgiften, vilken skall utgöra ersättning för en tjänst för installationer som inte kräver besök hos slutkund och endast kopplingsarbete i telestationen. Om kopparparet inte är registrerat som ledigt tillämpas den högre engångsavgiften, vilken utgör ersättning för en tjänst för installationer som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet. Som TeliaSonera redogjort för ovan klarar dock inte beställningssystemet att säkerställa att beställningar som inte erfordrar arbete i access- eller fastighetsnät också registreras som "enkla". TeliaSonera anför i sitt yttrande den 17 december 2007 att den väsentliga frågan är om TeliaSoneras kostnader för ett slutkundsbesök varit nödvändig eller rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna. Eftersom det inte finns något krav på att

8 8 en effektiv operatör alltid skall ha det mest moderna och effektiva systemet, menar TeliaSonera att även om bolaget inte har ett effektivt och modernt beställningssystem, så har TeliaSonera ända rätt att kräva ersättning för de kostnader som uppstår då detta system genererar arbetsordrar som medför kostnader för en större arbetsinsats än vad som faktiskt är nödvändigt för att leverera. Det föreligger inte något faktiskt samband mellan det faktum att ett kopparpar är registrerat som ledigt, och att det endast krävs kopplingsarbete i telestationen. Inte heller föreligger något samband mellan att ett kopparpar inte är registrerat som ledigt och att det krävs besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet. TeliaSonera ger i sitt yttrande ett exempel på detta förhållande när man beskriver möjligheten att beställa en kopparaccess hel ledning på ett kopparpar som utnyttjas för en aktiv tjänst, dvs. inte är registrerat som ledigt. En förutsättning för att kopparaccessen vid beställningstillfället kan nyttjas för en aktiv tjänst är att det finns en sammanhängande och fungerande förbindelse mellan slutkundens bostad/arbetsställe och telestationen. Det finns därför ingen anledning att kontrollera förbindelsen och eventuellt göra omkopplingar i nätet i samband med att den nya tjänsten kopplas in. Eftersom kopparaccesen inte är registrerad som ledig i beställningssystemet kommer dock TeliaSonera ändå att sända en arbetsorder till entreprenören som innebär att installationsuppdraget kräver ett besök hos slutkund. Följden blir att operatörskunden får betala för ett arbete som inte behöver utföras, samt att beställningen löper stor risk att makuleras till följd av att tekniker har svårt att komma i kontakt med slutkund. Detta är således inte en fråga om huruvida TeliaSoneras beställningssystem är modernt och effektivt eller inte. Detta ärende rör istället att operatörskunderna i många fall tvingas betala för aktiviteter som inte är nödvändiga för den aktuella installationen, trots att TeliaSonera förelagts att tillhandahålla installationstjänster vars prissättning endast är baserad på de aktiviteter som är nödvändiga för den aktuella installationen. TeliaSonera anför också i sitt yttrande att en rutin för s.k. slutkundsflytt kommer att införas under första kvartalet 2008, vilket bolaget menar kommer att lösa de problem som låg till grund för PTS underrättelse den 14 november Detta skulle i sin tur medföra att ett eventuellt föreläggande endast skulle tvinga TeliaSonera att förändra sitt debiteringssätt under en begränsad tidsperiod. Som redovisats ovan innebär ett införande av ny rutin för s.k. slutkundsflytt att TeliaSonera enligt egen utsago även i fortsättningen kommer att sända arbetsordrar till entreprenör som medför att operatörskunden får betala för ett arbete som inte behöver utföras. Den nya rutinen innebär således inte att TeliaSonera kommer att följa Föreläggandet. TeliaSonera menar också att det förfarande PTS föreskrivit medför att operatören får besked om kostnaden först i efterhand, vilket leder till en osäkerhet för

9 9 operatören. Enligt PTS bedömning lär dock ingen operatörskund protestera mot en rutin som ger osäkerhet i enstaka fall men ett korrekt och lägre pris för de flesta installationer. Beställning även om kopparparet används för att tillhandahålla en aktiv tjänst TeliaSonera anför i sitt yttrande att bolaget är medvetet om problemet och har arbetat med det en längre period. Förändringar i stödsystemen håller på att ske för att möjliggöra för systemet att beakta om ett kopparpar kommer att bli ledigt på grund av att den aktiva tjänsten har blivit uppsagd. PTS har tidigare meddelats att rutin för slutkundsflytt skall införas under första kvartalet Vad gäller det beställningssystem som används av TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet, är det i och för sig möjligt att lägga en beställning av tjänst som bygger på hel ledning även när det finns aktiv tjänst på kopparparet. Det föreligger dock sådana brister i stödsystemsamband att levereransprocessen som helhet inte fungerar på önskvärt sätt, med åtföljande kundklagomål. Även detta system kräver således förändringar av stödsystemen. PTS har i underrättelsen uttalat att TeliaSonera ska säkerställa att beställningsrutinen för hel ledning medger att en beställning gällande en viss adress accepteras även om det aktuella kopparparet vid beställningstillfället används för att tillhandahålla en aktiv tjänst. Denna funktionalitet ska finnas under förutsättning att tjänsten sagts upp av den kund till vilken tjänsten vid beställningstillfället tillhandahålls. TeliaSonera hänvisar i sitt yttrande till att en ny rutin för s.k. slutkundsflytt skall medge detta då den införts. Av yttrandet framgår dock inte entydigt att även rutinen för nybeställning av hel ledning kommer att uppfylla dessa krav. PTS kan därför inte av TeliaSoneras yttrande dra slutsatsen att TeliaSonera avser att vidtaga de åtgärder som PTS föreskrev i underrättelsen. Det faktum att det beställningssystem som TeliaSoneras slutkundsverksamhet använder har brister är i sammanhanget utan betydelse. Slutsats Av TeliaSoneras yttrande framgår att bolaget även fortsättningsvis avser att basera sitt tillhandahållande av olika installationstjänster på huruvida det aktuella kopparparet är ledigt vid beställningstillfället eller inte. Man har inte för avsikt att vidtaga åtgärder som, i enlighet med Föreläggandet, säkerställer att bolagets grossistkunder ges möjlighet att beställa en installationstjänst vars prissättning endast är baserad på de aktiviteter som är nödvändiga för den aktuella installationen. Post- och telestyrelsen (PTS) finner mot bakgrund av vad som redovisats ovan att TeliaSonera handlar i strid med PTS beslut av den 24 november 2004 i ärende dnr , b (Skyldighetsbeslutet) punkten 2 och 3. TeliaSonera har trots att underrättelse meddelats inte vidtagit rättelse såvitt avser nu aktuella bestämmelser.

10 10 Skäl föreligger därför att förelägga TeliaSonera. För att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 2 ska TeliaSonera senast fr.o.m. den 1 februari 2008 vid installation av s.k. hel ledning till hushåll enbart debitera den lägre engångsavgiften. I de fall en beställning medför en installation som kräver besök hos slutkund för att kontrollera förbindelsen och eventuella omkopplingar i accessnätet, ska TeliaSonera tillämpa efterdebitering av skillnaden mellan den högre och den lägre engångsavgiften. Debitering av den lägre engångsavgiften och i förekommande fall efterdebitering av skillnaden mellan den högre och lägre avgiften ska tillämpas åtminstone till dess att det kan säkerställas att beställningar som inte erfordrar arbete hos slutkund utan endast kräver kopplingsarbete i telestationen registreras som enkla. Skäl föreligger också att förelägga TeliaSonera att, för att efterleva Skyldighetsbeslutet p. 3, senast fr.o.m. den 1 mars 2008 ha säkerställt att beställningsrutinen för hel ledning medger att en beställning gällande en viss adress accepteras även om det aktuella kopparparet vid beställningstillfället används för att tillhandahålla en aktiv tjänst. Denna funktionalitet ska finnas under förutsättning att tjänsten sagts upp av den kund till vilken tjänsten vid beställningstillfället tillhandahålls. Föreläggandet gäller omedelbart. Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Katarina Kämpe Stf Generaldirektör Beslutet har fattats av stf. generaldirektör Katarina Kämpe. I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningschefen David Troëng, enhetschefen Eva Liljefors samt handläggaren Viktoria Arwinge (föredragande).

11 Bilaga 1 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet skall dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet skall skrivas under. Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326 Konkurrensavdelningen Kristina Mellberg TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum 2014-06-23 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-10 Dnr: 10-10678 21 Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist 08-678 57 93 peter.thornqvist@pts.se TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 och berörda dotterbolag

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-02 Dnr: 13-6315 Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Läs mer

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m.

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m. BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 Spektrumavdelningen, S4 Birger Hägg 08-678 5641 birger.hagg@pts.se HIPS AB Box 4335 102 67 Stockholm Saken Återkallelse av såld utrustning

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Datum Sidnr 2011-11-29 1 (7) Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Syfte och bakgrund TeliaSonera

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 4 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA DATUM 7 november 2005 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand Tillsyn Konsumentfrågor 08-678 57 58 cecilia.ostrand@pts.se Minnesanteckningar Konsumentforum,

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 5 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-01-25 Dnr: 14-11120 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Detta föreläggande gäller omedelbart.

Detta föreläggande gäller omedelbart. FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 28 mars 2006 04-633 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Katarina Apazidis Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 65 katarina.apazidis@pts.se

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78. Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78. Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 4 april 2007 07-573 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 3 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datum Diarienr 2011-12-22 1127-2011 Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis Box 53 123 21 Farsta Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

UNDERRÄTTELSE Sida 1(17) Datum

UNDERRÄTTELSE Sida 1(17) Datum UNDERRÄTTELSE Sida 1(17) Datum 2008-05-15 Vår referens Dnr: 08-1844 Enheten för accessnät Viktoria Arwinge 08-678 58 76 viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-09-18 BESLUT Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh FI Dnr 12-3874 Mainzer Landstrasse 11-13 603 29 Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Avdelning 01 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 5179-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-15 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-626 c/o Handelsbanken, HKDS-F Delgivning nr 2 Verkställande direktören Javiera Ragnartz 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren vid marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer