Allmänhetens klagomål på teleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänhetens klagomål på teleområdet"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 30 maj 2003 PTS:ER-2003:24 Allmänhetens klagomål på teleområdet

2 Post- och telestyrelsen

3 Innehåll Allmänhetens klagomål på teleområdet... 1 Inledning 1 PTS rutiner för behandling av klagomål 1 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till PTS 2 Klagomål på olika teleoperatörer Sammanställning klagomål inkomna till PTS Konsumentpolitiska instanser 4 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden 5 Konsumentverket/KO 5 Allmänna Reklamationsnämnden 7 Teleoperatörernas rapportering av klagomål 7 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till teleoperatörerna 8 PTS kommentar 8 Post- och telestyrelsen 0

4 Allmänhetens klagomål på teleområdet Inledning Enligt telelagen (1993:597) skall var och en ha möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe, inom det allmänt tillgängliga telenätet, utnyttja telefonitjänst till ett rimligt pris. Myndigheten har ett övergripande ansvar för att telemarknaden fungerar effektivt ur såväl konsument- som konkurrensperspektiv. Post- och telestyrelsen (PTS) skall årligen redovisa till regeringen arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till teleoperatörer och till myndigheten. I årets rapport återfinns även korta sammanfattningar av klagomålsärendena hos Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Motsvarande rapporter har upprättats även under tidigare år. PTS rutiner för behandling av klagomål I egenskap av sektorsmyndighet på teleområdet får PTS ta emot klagomål från allmänheten på olika teleoperatörers verksamhet dels via telefon och dels skriftligen. PTS har inte något uttalat uppdrag att hantera allmänhetens klagomål på teleoperatörers verksamhet. Myndighetens möjligheter att ingripa i enskilda ärenden är begränsade och PTS behandlar normalt inte enskilda konsumenters eller användares klagomål. När det rör sig om en åtgärd av principiell art, t.ex. när anmälda teleoperatörer eller tillståndshavare inte iakttar telelagens regler eller inte följer tillståndsvillkoren kan PTS agera inom ramen för tillsynen. De klagomål som inkommer till PTS utgör dock en viktig informationskälla för myndigheten och kan bl.a. ligga till grund för tillsynsåtgärder. När konsumenter eller användare kontaktar PTS och påpekar ett missförhållande konstateras först om klagomålet ligger inom ramen för PTS tillsynsuppdrag. Om så är fallet görs den utredning som bedöms vara erforderlig. PTS har möjlighet att förelägga en felande teleoperatör att vidta nödvändig rättelse om det är nödvändigt. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Många klagomål som inkommer till PTS faller dock ej inom ramen för PTS tillsynsuppdrag. I sådana fall hänvisas till respektive teleoperatör, den kommunala konsumentvägledningen, om klagomålet kommer från en konsument, eller till annan instans som berörs av frågan. Vid principfrågor angående abonnemangsvillkor, marknadsföring, prisinformation m.m. hänvisas till Konsumentverket. Vid rena tvister mellan privatpersoner och näringsidkare hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid tvister mellan näringsidkare hänvisas till allmän domstol. Vid tvister om avtalsvillkor mellan näringsidkare hänvisas till marknadsdomstolen i enlighet med lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Post- och telestyrelsen 1

5 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till PTS De klagomål som har kommit in till PTS under 2002 är både muntliga och skriftliga. Ett stort antal klagomål har kommit in per telefon, varav de flesta har besvarats omedelbart. Om PTS funnit klagomålet vara av intresse för tillsynsverksamheten har personen i fråga ombetts att skicka in en skriftlig redogörelse. För att underlätta för allmänheten att skriva till myndigheten har PTS tagit fram en blankett som lätt kan hämtas från PTS webbplats. Blanketten används ofta vid skriftliga klagomål. Statistik över klagomål finns noterade från februari 2002 då en konsumentverksamhet etablerades på Informationsavdelningen. Fram till september noterades klagomålet manuellt av konsumenthandläggarna. Klagomålen sammanställdes sedan i tvåveckorsperioder för att redovisas för handläggarna på tillsynsavdelningen. I oktober började konsumenthandläggarna registrera klagomålen i en accessdatabas med utvecklade funktioner för olika typer av klagomål och sortering. Statistiken över konsumentklagomålen är därför mer genomgående från det sista kvartalet under Antalet klagomål som kom in till PTS från februari till december under 2002 är ca 1400 st. Notera att dessa både innehåller muntliga och skriftliga klagomål (antalet inkomna skriftliga klagomål år 2001 uppgick till 310 st.). Det finns även en reservation för dubbletter då en konsument som uppger sitt klagomål per telefon även kan ha kompletterat med ett skriftligt. Av dessa klagomål gällde 1045 fast telefoni, 108 mobiltelefoni och 218 Internet. Även om flertalet klagomål rör förval (526) är det fortfarande en stor andel klagomål som ligger utanför PTS tillsynsområde, t.ex. klagomål beträffande avtalsvillkor och tvister om räkningar. Många klagomål grundar sig på missförstånd och otydlig information från någon av de inblandade parterna. Av inkomna klagomål har 126 st. blivit föremål för tillsyn och av dessa rör hela 74 st. tillsynsärenden förval. När det gäller tvister om räkningar är det främst fråga om att abonnenten inte anser sig har ringt vissa samtal som denne debiterats för. Många av dessa klagomål grundar sig på att fakturan gäller uppkopplingar mot olika tjänster på Internet som abonnenten inte anser sig ha utnyttjat. Under perioden oktober till december kom det in 17 klagomål gällande felaktiga betalsamtal fakturerade av Callmedia Telecom AB. Andra klagomål handlar om att abonnenten anser sig ha blivit debiterad för samma samtal av olika operatörer eller att man blivit debiterad för samtal som inte besvarats. När det gäller Internet rör klagomålen, utöver räkningar som berörts ovan, främst prishöjningar på ADSL, bristande konkurrens eller att abonnenten inte har haft möjlighet att få tillgång till uppkoppling till fast Internet. Post- och telestyrelsen 2

6 Klagomål på olika operatörer Under det sista kvartalet 2002 fick TeliaSonera 108 klagomål. Bland dem rörde de flesta klagomål abonnemang, ADSL, avtalsvillkor och teleräkningar. De operatörer som fick flest antal klagomål vad gäller förval under sista kvartalet 2002 var Glocalnet och Tele 2, med 41 respektive 38 klagomål. Därefter fick Fix Tele, PG One och ACN cirka 25 klagomål var. Sammanställning klagomål inkomna till PTS 1 Totalt under 2002 feb-dec ca 1400 klagomål. Feb-sep ca 900. Okt-dec 480. Februari September 2002 Oktober December 2002 Fast telefoni Abonnemang 100 Abonnemang 29 Avtalsvillkor 40 Avtalsvillkor 10 Förval 278 Förval 248 Kundtjänst 31 Kundtjänst 6 Nummerportabilitet 10 Nummerportabilitet 1 Nummerupplysning 5 Nummerupplysning 3 SOS 1 Räkning 52 Teleräkning 152 Sekretess 1 Övrigt 50 Övrigt 24 Totalt: 667 Klagomål Totalt fast telefoni: 1045 klagomål Mobil telefoni Abonnemang 11 Avtalsvillkor 14 Nummerportabilitet 19 Teleräkning 7 Kundtjänst 1 Övrigt 23 Totalt: 75 st Totalt mobil telefoni: 108 klagomål Totalt: 378 Abonnemang 6 Avtalsvillkor 8 Kundtjänst 1 Nummerportabilitet 6 Nummerupplysning 1 Räkning 4 Sekretess 1 Övrigt: 6 Totalt: 33 1 Såsom tidigare nämnts har PTS bytt system för att redovisa ovanstående klagomål och därför blir brytpunkten i oktober istället för kvartalsvis indelning Post- och telestyrelsen 3

7 Februari September 2002 Oktober December 2002 Internet Internet- tillgänglighet 57 Abonnemang 1 Internet- pris 42 ADSL: 38 Internet- service 51 Avtalsvillkor: 7 Kundtjänst: 1 Totalt: 150 Räkning: 19 Övrigt: 2 Totalt Internet: 218 klagomål Totalt: 68 Konsumentpolitiska instanser Det finns olika instanser som en konsument kan vända sig till vid problem. Konsumentverket/KO; är den centrala myndigheten för konsumentfrågor. En stor del av verkets resurser läggs ned på hushållsekonomiska frågor med mål att ge hushållen goda möjligheter att utnyttja sin tid, sina kunskaper och sina pengar på bästa sätt. En väsentlig uppgift för Konsumentverket/KO är att övervaka att företagen följer de lagar och spelregler som gäller på marknaden. Myndigheten har tillsynsansvar för bland annat marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen och produktsäkerhetslagen. Kommunala konsumentvägledare; är den instans dit enskilda konsumenter kan vända sig för bland annat förköpsrådgivning, ekonomiska rådgivning och hjälp med reklamationer. Konsumentvägledning är ett frivilligt åtagande från kommunen och i vissa kommuner saknas konsumentvägledare. Allmänna reklamationsnämnden (ARN); är en statlig myndighet vars uppgift är att efter anmälan från en konsument opartiskt pröva tvister mellan konsument och näringsidkare. Nämnden lämnar rekommendationer för hur tvisten bör lösas. En rekommendation kan dock ej verkställas genom tvångsmedel. Rena bevisfrågor prövas ej i ARN eftersom det skriftliga förfarandet ej möjliggör vittnesförhör under sanningsförsäkran. ARN prövar exempelvis inte tvister där abonnenten hävdar att denne ej ringt samtal som debiterats av teleoperatören. ARN har satt upp beloppsgränser för olika områden som är avgörande för om de kan ta upp en tvist eller ej. För tvister som rör telefoni skall det tvistiga beloppet uppgå till minst 700 kronor för att ARN skall ta upp tvisten. Post- och telestyrelsen 4

8 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden Konsumentverket/KO Under 2002 har konsumentverket mottagit ca 900 skriftliga anmälningar som gäller på området Telefoni/Internet. Nedan följer en genomgång av de konsumentrelaterade problem på telemarknaden som Konsumentverket arbetat med under Avtalsvillkorsgranskning Konsumentverket/KO genomförde en granskning av avtalsvillkoren för fem operatörer för fast telefoni. Avtalsvillkor visade stora brister ur konsumentsynpunkt och ifrågasattes med stöd av avtalsvillkorslagen. Bolagen vidhöll i stor utsträckning sin ståndpunkt varvid KO stämde ett bolag inför Marknadsdomstolen för att få ett antal principiellt viktiga villkor prövade. Marknadsdomstolen meddelade dom 2002 och biföll KOs talan på i stort sett samtliga punkter (MD 2002:23). Domen var principiellt viktig för telefonikunderna och för att klarlägga vilka krav som kan ställas på avtal för den här typen av elektroniska tjänster. Elektroniska tjänster faller inte under konsumenttjänstlagen varför konsumenternas ställning många gånger är osäker. Konsumentverket har också påtalat i remissyttranden att konsumenttjänstlagens tillämpningsområde behöver utvidgas till att gälla även andra typer av tjänster, såsom telefoni. Spärrar/kreditgränser Telefonräkningar (ofta höga) på grund av betalsamtal eller andra uppkopplingar till dyra telefonnummer är ett problem som funnits under lång tid men som ökat mycket de senaste två åren. KOV har på olika sätt försökt få till stånd lösningar som innebär att konsumenter ska kunna välja kreditgräns samt möjlighet att få riktade spärrar för att på så sätt få ett skydd mot höga telefon/interneträkningar. Under 2002 beslutade TeliaSonera att inte längre erbjuda spärr mot betal/utlandssamtal gratis utan tjänsten skulle kosta 10 kr månad. Många konsumenter reagerade mot detta och TeliaSonera återinförde också gratisspärren. Betalsamtal/Internettjänster Det enskilt största konsumentproblemet under året har varit teleräkningar som skickats till konsumenter och som grundar sig på att konsumenten/abonnentens telefonnummer varit uppkopplat/ringt till en betaltjänst. Under året har Konsumentverket mottagit 685 skriftliga anmälningar och runt det dubbla antalet muntliga förfrågningar. En förfrågan i kommunerna under hösten 2002 visade att konsumentvägledarna haft runt 8000 förfrågningar som gällt denna fråga. KO har stämt bolaget Trom Brom Srom till MD för att bland annat pröva frågan om avtalsingående genom nummeridentifikation. Tjänsten är knuten till ett telefonnummer och det faktum att konsumenten varit uppkopplad har tjänat som underlag för fakturering, enligt Konsumentverkets erfarenhet har konsumenten inte haft någon möjlighet att ta ställning till om han vill ingå ett avtal eller inte eftersom han inte fått några villkor presenterade eller ens förstått att det rört sig om en betaltjänst. Post- och telestyrelsen 5

9 TeliaSonera har som krav att den som tillhandahåller betaltjänster via betalnummer måste följa Etiska rådets för betalsamtal regler. Konsumentverket har försökt få till stånd att det ska ställas samma krav även på andra som tillhandahåller betaltjänster för att på det sättet öka säkerheten och tilliten till utnyttjandet av Internet. Frågan om hur telefonnummer ska kunna användas som underlag för avtal är inte tillfredställande utrett och det saknas föreskrifter på detta område. En annan operatör som har fått många konsumentklagomål är Callmedia. Bolaget hävdar att abonnemangsavtalet mellan abonnenten och TeliaSonera utgör grunden för betalningsskyldighet mellan Callmedia och konsumenten, bland annat på grund av samtrafikavtalet. Konsumentverket/KO har haft omfattande skriftväxling med detta bolag. Konsumentverket har i remissyttrande gällande förval för ickegeografiska nummer till Post&Telestyrelsen också påtalat att det måste införas bättre konsumentskydd när det gäller betalsamtal. De etiska regler för betalsamtal som funnits, och som TeliaSonera kräver att tjänsteleverantören ska följa för att få tillgång till betalnummer, bör gälla för samtliga operatörer. Nätverksförsäljning m m På teleområdet har det blivit vanligare att tecknande av abonnemang sker genom återförsäljare. Exempelvis värvas privatpersoner som återförsäljare. Dessa ska värva andra återförsäljare och/eller kunder varvid utgår provision eller bonus. De problem som har uppstått är bland annat att återförsäljarna inte lämnat information enligt distansavtalslagen eller att konsumenter anslutits utan att egentligen ha tackat ja eller ens haft kontakt med säljaren. Försäljning har även skett vid varuhus och mässor varvid konsumenten inte tillräckligt tydligt informerats om/inte förstått att de ingått ett avtal om byte av förvalsoperatör genom att lämna namn och adress. Konsumenterna har lockats med en låda kokosbollar eller chansen att vinna en Volvo om de skrev på en handling. Ändring av tjänst hos TeliaSonera Under hösten införde TeliaSonera en förändring av sin telefonsvarartjänst. Då konsumenten ringde en person som satt upptagen i samtal fick han inte en upptaget ton utan i stället skedde en omkoppling till telefonsvararen. Konsumentverket fick många telefonförfrågningar och en hel del anmälningar kring den nya tjänsten. Bland annat rörde klagomålen att konsumenten nu behövde betala för samtalet, trots att det var upptaget (beroende på att samtalet nu kopplades fram). Även innehavare av telefonsvararen klagade, då de fick telefonsvararmeddelanden i stället för att den som sökt dem ringde igen. Sedan TeliaSoneras kundtjänst fått motta många samtal om den nya tjänsten ändrades den så att den nya funktionen kunde väljas till, men den kopplades inte in automatiskt för alla med Telesvar. Post- och telestyrelsen 6

10 Allmänna Reklamationsnämnden Klagomål Inrapporterad statistik från ARN är av lägre kvalitet i år än tidigare år, på grund av en begränsning av sökmöjligheterna i ARN:s diarium. PTS har dessutom erhållit information om att sökmöjligheterna ytterligare skall begränsas pga. att det anses resurskrävande. Ur PTS synvinkel är detta beklagligt. Under 2002 har ARN haft 504 ärenden som rör köp av mobiltelefoner och 43 ärenden som rör köp av vanlig telefon. 84 ärenden rör tjänst mobiltelefon som bl.a. omfattar ärenden som rör reparationer av mobiltelefoner, köp av telefonkort och telefonräkningar (i den mån nämnden prövar dessa). Vissa av ärendena rörande telefonräkningar rör tvister där konsumenten anser sig dubbeldebiterad, d.v.s. både av operatören och kortföretaget för samma samtal. Förutom detta handlar ärendena fortfarande om oklara villkor och vissa om återfående av samtalspott. Även tvister om kostnaden för olika tjänster, t.ex. SMS, har anmälts. I något fall rörande SMS hade anmälare fått löfte om att skicka vissa SMS gratis, men ändå debiterats för dem. Det har inte inkommit så många ärenden rörande kontantkort; några gäller betalningsansvar vid stöld av mobiltelefon och andra gäller att telefonen stängts av när konsumenten glömt att tanka kortet. Mobiltelefonabonnemangsärenden rör överföring av pott till kontantkort eller utbetalning i kontanter, dålig täckning samt frågor som rör avstängning av abonnemang. 102 ärenden har registrerats på tjänst övrig telefoni och i denna grupp återfinns klagomål på att telefonin fungerar dåligt, tolkning av avtal för telefoni och i viss mån Internetuppkopplingar (där finns fler ärenden än som kan redovisas här de registreras oftast under datorärenden ). Under 2002 gällde ca. 200 anmälningar s.k. ofrivilliga uppkopplingar mot Internet, t.ex. sexsidor. Vad gäller förvalsärenden har dessa minskat i antal; de fåtal som inkommit handlar om huruvida något förval gjorts eller vilka villkor man slutit avtal om. Inga ärenden rörande nummerportabilitet har inkommit. Teleoperatörernas rapportering av klagomål PTS skall enligt instruktion fr.o.m årligen rapportera arten och omfattningen av de klagomål som inkommit till myndigheten och teleoperatörerna. PTS har avseende klagomålsrapportering till teleoperatörerna under år 2002 valt att inhämta information från TeliaSonera (inklusive Telia Mobile), Tele2 (inklusive Tele2 Mobil och Comviq) och Vodafone. Post- och telestyrelsen 7

11 Arten och omfattningen av klagomål inkomna till teleoperatörerna Av nedanstående tabell framgår antalet klagomål mot Vodafone, TeliaSonera och Tele2 avseende år Det är dock svårt att dra några slutsatser av antalet klagomål bl.a. beroende på att alla operatörer inte definierar klagomål på samma sätt. Dessutom har TeliaSonera från och med 2002 infört ett nytt statistiksystem för telefonitjänst (ej mobil) som redovisar samtliga inkommande klagomål, ej enbart inkomna till högre instans. De siffror som redovisas nedan för telefonitjänst kan därför inte jämföras med dem som lämnats för tidigare år. Klagomålen på mobil teletjänst har minskat från 864 st. klagomål år 2001 till 846 st. klagomål år Tabell: Klagomål till Vodafone, TeliaSonera och Tele2 Tillståndsområde/ Mobil teletjänst Telefonitjänst kategori Abonnemang 19 - Produkter och tjänster Installationsarbete och service Fakturaärenden Kundtjänst Övrigt Totalt PTS kommentar Antalet klagomål rörande förval är fortsatt högt. Som nämnts ovan anser många av de som klagar till PTS att de anslutits till en förvalsoperatör mot sin vilja. Nästan uteslutande härrör dessa felaktiverade förval från fall där företaget hänvisar till muntliga avtal. Det förekommer dock även att felaktiga förvalsbeställningar orsakas av beställningar som gjorts över Internet. De fel som förekommit i de fallen är att beställningsformuläret missuppfattats av kunden och att denne därför fyllt i andra abonnenters telefonnummer istället för sitt eget, alternativt att fel nummer fyllts i av misstag genom en felskrivning. I nästan samtliga fall är det den enskilde abonnent som anser sig ha blivit felaktigt ansluten som tvingas rätta till felet genom att göra en ny förvalsbeställning till önskad operatör. När det gäller klagomål om räkningar har PTS noterat att en ökning skett vad gäller s.k. modemkidnappningar. Detta innebär att konsumentens modem kopplas upp mot en för denne okänd server. Konsumenten behöver inte ens märka att denna uppkoppling sker, men ofta leder detta till att användaren får fakturor på belopp som är högt över deras normala räkning antingen fakturerat som betalsamtal eller som samtal till utlandet. Ett problem som är kopplat till detta är möjligheten att erhålla spärr mot betalsamtal. TeliaSonera är den enda operatör som kan spärra betalsamtal eftersom samtalsslaget betalsamtal inte omfattas av förval eller prefixval. Post- och telestyrelsen 8

12 Klagomålshantering och tillsyn kommer att fortsätta enligt telelagen (SFS nr. 1993:597) fram till den 25 juli i år då den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft. Det kommer med all säkerhet innebära en förändring i antalet inkomna klagomål till myndigheten under kommande år och det är till och med högst troligt att det kommer att innebära en ökning av antalet klagomål eftersom myndigheten får ett vidare tillsynsansvar än tidigare. Det innebär att antalet tillsynsärenden också kommer att öka där PTS syftar till att genom sin tillsyn förändra teleoperatörernas rutiner för t.ex. förval i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Då konsumentskyddet har vidgats i den nya lagen kommer möjligen också PTS samarbete med Konsumentverket att intensifieras för att tillsammans verka för ett förbättrat konsumentskydd på telemarknaden. En av PTS övergripande arbetsuppgifter är att följa utvecklingen på telemarknaden vilket bl.a. görs i PTS dagliga tillsyn av teleoperatörernas verksamhet. PTS önskar poängtera vikten av att berörda myndigheter kan lämna utförlig information om inkomna kundklagomål då det är en viktig informationskälla om hur telemarknaden fungerar ur ett konsumentperspektiv. Post- och telestyrelsen 9

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 DATUM RAPPORTNUMMER 28 maj 2004 PTS-ER-2004:21 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 Sammanfattning Post- och telestyrelsen, PTS, ska årligen redovisa till regeringen arten

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-18 Dnr: 11-4511 1(11) Johan Engström Konsumentmarknadsavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2015 Författare: Linn Berggren, Jurist vid enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

26 februari 2001 01-8306. Allmänhetens klagomål på teleområdet. Konsekvenser av den tekniska och ekonomiska utvecklingen på telemarknaden

26 februari 2001 01-8306. Allmänhetens klagomål på teleområdet. Konsekvenser av den tekniska och ekonomiska utvecklingen på telemarknaden DATUM DIARIENUMMER 26 februari 2001 01-8306 Allmänhetens klagomål på teleområdet Konsekvenser av den tekniska och ekonomiska utvecklingen på telemarknaden Innehållsförteckning Allmänhetens klagomål på

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005 DATUM RAPPORTNUMMER 29 juni 2006 PTS-ER-2006:30 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-4768 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2007-01-02 T o m 2007-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 395 Fördelas på 3 4 Affinity Telecom 2 Bredbandsbolaget 25 Com hem 6 Comviq

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Försåtliga SMS-tjänster

Försåtliga SMS-tjänster Konsumentverket/KO PM 2004:13 Försåtliga SMS-tjänster Kartläggning och förslag till åtgärder Försåtliga SMS-tjänster Kartläggning och förslag till åtgärder PM 2004:13 ISBN 91-7398-871-5 Konsumentverket

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Minnesanteckningar Konsumentforum, 8 december 2005, kl. 9.30 12.00

Minnesanteckningar Konsumentforum, 8 december 2005, kl. 9.30 12.00 Minnesanteckningar DATUM 10 mars 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 00 cecilia.ostrand@pts.se Minnesanteckningar Konsumentforum,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Spärrmöjligheter för telefonitjänster

Spärrmöjligheter för telefonitjänster Civilutskottets betänkande 2007/08:CU25 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:86, vari föreslås vissa ändringar i lagen

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

om telefonkort 3 2 6 * 1 I Om telefonkort

om telefonkort 3 2 6 * 1 I Om telefonkort om telefonkort 3 2 6 * ** 19 00 58 1 I Om telefonkort GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONKORT Telefonkort är förbetalda kort för att

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring 8 000 ärenden från konsumenter. Många

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Specificerade telefonräkningar

Specificerade telefonräkningar Specificerade telefonräkningar Pamela Davidsson Nummerforum Specificerade telefonräkningar Bakgrund Föreskrift Diskussion - Vidarefakturerade samtal Temo 2002 - Sammanfattning Utlandssamtal, mobilsamtal

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i TeliaSonera Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2005-01-03 T o m 2005-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 856 Fördelas på 3 2 ACN 2 Affinity Telecom 1 Bredbandsbolaget 24 Campuz 1

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer