Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem."

Transkript

1 1

2 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris. Myndigheten har ett övergripande ansvar för att telemarknaden fungerar effektivt ur såväl konsument- som konkurrensperspektiv. Enligt instruktion skall PTS årligen i samband med årsredovisningen rapportera till regeringen arten och omfattningen av de klagomål som allmänheten framfört till teleoperatörer och myndigheten om de telepolitiska målen, särskilt de sociala och regionala målen. I egenskap av sektorsmyndighet på teleområdet får PTS årligen ta emot klagomål från allmänheten på olika teleoperatörers verksamhet dels via telefon och dels via brev. PTS har inte något uttalat uppdrag att hantera allmänhetens klagomål på teleoperatörers verksamhet. Myndighetens möjligheter att ingripa i enskilda ärenden är också mycket begränsade. Endast när det rör sig om en åtgärd av principiell art, t.ex. när anmälda teleoperatörer eller tillståndshavare inte iakttar telelagens regler eller tillståndsvillkor kan PTS agera inom ramen för tillsynen. De klagomål som inkommer till PTS utgör dock en viktig informationskälla för myndigheten och kan bl.a. läggas till grund för tillsynsåtgärder. När konsumenter ringer eller skriver till PTS och påpekar ett missförhållande konstateras först om klagomålet ligger inom ramen för PTS tillsynsuppdrag. Om så är fallet görs den utredning som bedöms erforderlig. Skulle det finnas anledning har PTS möjlighet att förelägga en felande teleoperatör att vidta nödvändig rättelse. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Det har hittills inte förekommit något fall där ett föreläggande varit aktuellt. Flertalet klagomål som inkommer till PTS faller dock ej inom ramen för PTS tillsynsuppdrag. I sådana fall hänvisas till respektive teleoperatör eller den regionala konsumentvägledaren. Vid principfrågor angående abonnemangsvillkor, marknadsföring, prisinfomation m.m. hänvisas till Konsumentverket. Vid rena tvister mellan privatperson och näringsidkare hänvisas till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN). Vid tvister mellan näringsidkare hänvisas till allmän domstol. 2

3 De klagomål som under 1997 inkommit till PTS kan delas upp i två olika grupper, förfrågningar/klagomål per telefon och skriftliga förfrågningar/ klagomål. Ett relativt stort antal förfrågningar och klagomål har inkommit per telefon, varav de flesta har besvarats omedelbart. Majoriteten av telefonkontakterna har berört Telias taxeomläggning under november Om PTS funnit frågan/klagomålet vara av intresse för tillsynsverksamheten har personen i fråga ombetts att inkomma med en skriftlig redogörelse. Antalet skriftliga redogörelser som inkommit till PTS under 1997 uppgår till ett 40-tal. Klagomålen har i flertalet fall handlat om Telias taxeomläggning. Andra områden som varit föremål för klagomål är t.ex. GSM-operatörernas täckning, felaktiga fakturor, höjda öppningsavgifter på samtal i det fasta nätet, abonnemangskostnad för fritidshusabonnemang, priser på tilläggstjänster, tid för avhjälpning av fel, rätt att spärra 071-nummer etc. PTS har bl.a. till följd av det stora antalet förfrågningar och klagomål kring Telias taxeomläggning granskat effekterna av prisomläggningan. Dels har omfattande material begärts in från Telia varpå preliminära slutsatser om prisomläggningens totala effekter kunnat dras, och dels har ett oberoende konsultföretag på PTS uppdrag undersökt prisomläggningens effekter i olika regioner och för olika abonnentkategorier i Sverige. Resultatet från respektive undersökning redovisas i separata rapporter. Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. ; är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket agerar för konsumenterna som grupp mot t.ex. marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen, avtalsvillkor som strider mot avtalsvillkorslagen, bristande prisinformation etc. Konsumentverket behandlar inte enskilda konsumenters klagomål. ; är den instans dit enskilda konsumenter kan vända sig med förfrågningar och klagomål. Ärenden av principiell art förs vidare till Konsumentverket. I vissa kommuner saknas konsumentvägledare, konsumenten hänvisas då till en kommunjurist. ; är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att efter anmälan från konsument opartiskt pröva tvister mellan konsument och 3

4 näringsidkare. Nämnden lämnar rekommendationer för hur tvisten bör lösas. En rekommendation kan dock ej verkställas genom tvång. Rena bevisfrågor prövas ej i ARN eftersom det skriftliga förfarandet ej möjliggör vittnesförhör under sanningsförsäkran. Konsumentverket har under 1997 fått in ca 60 skriftliga klagomål/förfrågningar rörande teleområdet. Ungefär dubbelt så många förfrågningar har inkommit per telefon. Majoriteten av de inkomna ärendena på teleområdet har rört bristande marknadsföring. Vidare orsakade Telias prisomläggning under november 1997 många klagomål/förfrågningar. Klagomålen har även rört felaktiga fakturor, bristande information vid tecknande av olika former av abonnemang, prissättning och marknadsföring av Internettjänster, kostnad för spårning av samtal, kostnad för att spärra betalsamtal etc. Under 1997 har allmänna reklamationsnämnden haft 206 anmälningar som rör telefoni och telefoner. Bland anmälningarna har 7 kategorier kunnat urskiljas nämligen: Köp av mobiltelefon, 79 anmälningar Köp av trådlös telefon, 24 anmälningar Köp av vanlig telefon, 8 anmälningar Köp av fax, 7 anmälningar Tvist gällande telefonkort, 7 anmälningar Tvist om telefonräkningar, 7 anmälningar Tvist om mobiltelefonabonnemang, 19 anmälningar Som nämnts ovan prövar inte ARN rena bevisfrågor p.g.a. det skriftliga förfarandet. Detta innebär att nämnden inte kan pröva tvister som gäller telefonräkningarnas storlek. Konsumentverket får fortfarande många frågor som gäller tvister om höga telefonräkningar även om antalet har minskat. Det är i första hand kommunala konsumentvägledare som hör av sig, men även enskilda konsumenter. Konsumentverket råder konsumentvägledarna att ta kontakt med Telia centralt om de inte kan komma överens på lokal nivå. I annat fall återstår prövning i allmän domstol. Konsumentverket efterlyser i första hand att operatörerna inför en för abonnenterna valfri kreditgräns. Det är enligt Konsumentverkets uppfattning ett grundläggande konsumentkrav att den enskilde abonnenten skall kunna välja vilket belopp telefonräkningen maximalt skall kunna uppgå till under ett kvartal. Utvecklingen på teletjänstområdet har enligt Konsumentverket blivit sådan att den enskilde måste spärra sin telefon från allt fler nummertyper (071, 072, utlandsnummer) för att vara säker på att telefonräkningen plötsligt inte skjuter i höjden. Det måste vara mer ändamålsenligt om det finns möjlighet att själv välja för hur mycket familjen skall kunna ringa för under ett kvartal. Vid införande av kreditgräns kan även eventuellt missbruk/intrång begränsas till ett visst belopp. 4

5 Konsumentverket anser att det finns ett behov av att teleoperatörerna inför enhetliga rutiner för att ta hand om reklamationer som rör höga telefonräkningar. Det är önskvärt att det finns en särskild funktion i organisationen dit abonnenter som ifrågasätter sin telefonräkning kan vända sig. Det skulle underlätta om dessa tvister kunde lösas på samma ställe så att en enhetlig hantering uppnås. PTS skall enligt instruktion fr.o.m årligen rapportera arten och omfattningen av de klagomål som under året inkommit till myndigheten och till teleoperatörerna. PTS har vid tillsynsbesök och via brev informerat tillståndshavarna om myndighetens utökade uppdrag och förberett tillståndshavarna på att de skall kunna lämna information till PTS om arten och omfattningen av inkomna klagomål. Det har vid tillsynsbesöken framkommit att majoriteten av tillståndshavarna inte har några fastställda rutiner för att hantera och registrera klagomål. Något sådant krav har tidigare inte ställts på tillståndshavarna. Telia har en företagsintern policy för hantering av kundreklamationer. Klagomålshanteringen kommer att granskas särskilt vid 1998 års tillsyn. Inom Telia finns en central enhet för kundreklamationer med uppgift att svara för policy och samordning inom koncernen. Enheten utgör också en supportfunktion för de olika marknadsbolagen. Det åligger denna enhet att bevaka reklamationsflödet så att begynnande problemområden uppmärksammas. Därutöver har respektive bolag en lokal reklamationsprocess baserad på den centrala policyn. De kategorier som används för hanteringen av kundklagomål är följande: 1) Abonnemang 2) Produkter 3) Installationsarbete, flytt etc. 4) Servicearbete, felanmälan etc. 5) Fakturaärenden 6) Kundtjänst 7) Katalogärenden 8) Butik 9) Övrigt Som ovan beskrivits har flertalet tillståndshavare ingen uttalad policy för hantering och registrering av klagomål. De har emellertid uppmärksammats på att sådana rutiner snarast måste utarbetas. Rapporteringen av klagomål från teleoperatörerna avseende andra halvåret 1997 koncentreras till Telia eftersom bolaget har en policy för hur klagomål skall hanteras vilket medför att de klagomål som inkommit till företaget har 5

6 registrerats. Telia utgör också den operatör som har flest kunder och därför kan förväntas ha flest klagomål. Totalt under 1997 har drygt 1000 klagomål ställts till koncernledningen. Merparten av dessa klagomål (760 st) härrör från marknadsbolaget Telia Näras verksamhet. Knappt hälften av dessa klagomål härstammar från Telia Nära i Stockholm. Näst efter Telia Nära är Telia TeleCom det marknadsbolag som orsakat flest reklamationer/klagomål till koncernledningen (107 st). Klagomålen/reklamationerna delas in i olika kategorier, se nedan. Av de olika kategorierna rör majoriteten av klagomålen kategori 2 (produkter). Därefter kommer klagomål på kundtjänst och fakturaärenden. Antal reklamationer/klagomål ställda till koncernledningen 1997 Bolag/enhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ack Nära Företag PubliCom MegaCom InfoMedia TeleCom Övriga Totalt Nära Sthlm Kategorier Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ack 1 Abonnemang Produkter Installationsarbete Servicearbete, felanm Fakturaärende Kundtjänst Katalog Butik (spec butiksklag) Övrigt Totalt Klagomålen som, under andra halvåret 1997, ställts till högre instans än kundtjänst inom respektive marknadsbolag sammanfattas nedan. Nära Företag PubliCom MegaCom InfoMedia *Infomedia har ej kunnat lämna några uppgifter. 6

7 Telia Nära hade under andra halvåret 1997 i särklass flest klagomål (1270 st). De flesta av Telia Näras klagomål rör fakturaärenden och klagomål på produkter. Telia Företag hade 128 klagomål under andra halvåret Flertalet av dessa rörde abonnemang. Telia PubliCom hade 57 klagomål under andra halvået 1997, varav de flesta var fakturaärenden samt klagomål på kundtjänst. Telia MegaCom hade under andra halvåret klagomål, varav majoriteten var klagomål på servicearbete och felanmälan. Telia påpekar att viss dubbelbokföring kan förekomma mellan de klagomål som ställts till koncernledningen och de klagomål som ställts till högre instans än kundtjänst inom respektive marknadsbolag. PTS avser att under första halvåret 1998 utarbeta allmänna råd för hur rapporteringen av klagomål som inkommit till tillståndshavarna skall gå till. De allmänna råden kommer att utarbetas efter kontakt med andra europeiska tillsynsmyndigheter (bl. a. Oftel, PTS motsvarighet i Storbritannien). Till den del hittillsvarande uppgifter från Telia visar en riktig bild av kundernas problem måste situationen sägas vara god. Ett tusental klagomål skall vägas mot flera miljoner abonnemang. Det återstår dock att värdera om Telias uppgifter är representativa för branschen som helhet samt att värdera innehållet i de klagomål som inkommit till övriga operatörer. 7

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Konsumentverket

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konsumentskydd vid modemkapning

Konsumentskydd vid modemkapning Konsumentskydd vid modemkapning Delbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning Stockholm 2005 SOU 2005:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor RiR 2008:5 ISBN 978 91 7086 144 4 RiR 2008:5 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum: 2008-04-25 Dnr: 31-2007-1343 Riksdagen beslutade 1985 att ge de statliga

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Standardvillkor för finanstjänster

Standardvillkor för finanstjänster RAPPORT DEN 31 AUGUSTI 2007 Standardvillkor för finanstjänster Rapport enligt regleringsbreven 2007 till Finansinspektionen och Konsumentverket DNR 06-11771-000 2007:15 KONSUMENTVERKET DNR 2006/5084 INNEHÅLL

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

7 Sammanfattning och slutsatser

7 Sammanfattning och slutsatser 135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1 Inledning och syfte Ar 1993 bolagiserades Televerket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige. Bakgrunden till förändringarna var de nya produktionsförutsättningar

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum 2014-06-09 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför

Läs mer

Meddelande av varning och straffavgift

Meddelande av varning och straffavgift 2008-05-30 BESLUT Pro Voice Sverige AB FI Dnr 08-2066 Bredgränd 7 751 71 UPPSALA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer