Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK)."

Transkript

1 UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor Att: Per Hemrin FARSTA Villkor för registrering av kontantkort inför nummerportering Saken Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Post- och telestyrelsens avgörande Halebops krav att en abonnent som vill registrera sitt kontantkort inför portering måste uppge PUK-kod för att registrera sig on-line, eller besöka en Telia-butik för att registrera sig utan PUK-kod, strider mot 5 kap. 9 LEK. Halebop får i samband med registrering av kontantkort inför portering endast kräva att abonnenten muntligen eller skriftligen uppger SIM-kortsnummer, personnummer och telefonnummer. En abonnent som vill registrera sig för portering ska erbjudas samma möjligheter att registrera sig, t.ex. on-line, som en abonnent som vill registera sig med PUK-kod för att erhålla Halebops informationstjänster. Om inte TeliaSonera senast den 23 februari 2009 har vidtagit rättelse i enlighet med denna underrättelse kan Post- och telestyrelsen (PTS) med stöd av 7 kap. 5 LEK komma att meddela de förelägganden som behövs för att rättelse ska ske. Eventuella förelägganden kan komma att förenas med vite. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2(7) TeliaSonera bereds tillfälle att senast den 16 februari 2009 yttra sig över denna underrättelse. I yttrandet bör anges vilka åtgärder bolaget har vidtagit med anledning av underrättelsen. Bakgrund Tele2 har i skrivelse till PTS den 19 september 2008 begärt att myndigheten interimistiskt ska förelägga TeliaSonera att omedelbart upphöra med att kräva att abonnenter uppger PUK-kod som villkor för registering av kontantkort inför nummerportering från företagets varumärke Halebop. I det protokoll från branschens samarbetsorgan NP-forum den 26 augusti 2008 som Tele2 bifogat, redogörs för att Halebop kräver att kunden uppger abonnemangets PUK-kod som en förutsättning för att registrering ska ske. Det framgår också av protokollet att det finns en branschöverenskommelse i NPforum, ID38, om att de uppgifter som krävs för att registrera kontantkort inskränker sig till SIM-kortsnummer, personnummer och telefonnummer. Tele2 uppger vidare att bolaget därefter via e-post erhållit svar från TeliaSonera, som meddelat att På Halebop.se kan kunden registrera sig men då krävs PUKkoden av säkerhetsskäl. Kund kan även gå in till återförsäljare/teliabutik och bli registrerad. Mot bakgrund av dessa uppgifter har PTS inlett tillsyn. TeliaSoneras yttrande TeliaSonera anför sammanfattningsvis följande i yttranden den 1 resp 22 oktober Bolaget bestrider att man agerar i strid med regelverket. PTS föreskrift PTSFS 2007:7 reglerar inte hur registrering av kontantkort ska gå till. Hos Halebop kan kunden registrera sig via Internet, via Halebops automatiska kundtjänst eller genom besök i Teliabutik. I det senare fallet krävs ingen PUKkod. Halebops rutiner innebär ingen överträdelse av regelverket. TeliaSonera anför vidare att det finns en mängd skäl för en kontantkortskund att registrera sitt kontantkort, t.ex. att kunden ska kunna behålla sitt nummer om telefonen/sim-kortet försvinner. Registrering av kontantkort görs således i normalfallet inte för att kunna initiera nummerportering utan av andra skäl. Halebop har tillämpat registrering med PUK-kod sedan Registrering innebär att man binder kund/personnummer till kontantkortets telefonnummer, samt lägger upp postadress. En registrering ger kunden bl.a. möjlighet att via Halebops hemsida få uppgifter om saldo och aktiverade tjänster, t.ex. hemligt nummer. Kunden kan få trafikuppgifter hemskickade vid reklamation, uppgifter som omfattas av tystnadsplikt och som operatören enligt

3 3(7) 6 kap 3 LEK ska skydda med lämpliga åtgärder. Registrering med PUK-kod ger en god försäkran om att endast behörig person kan få tillgång till denna information. Registrerad kund kan vidare få en ny PUK-kod tillsänd via post, som kan användas för att låsa upp en telefon där SIM-kortet är låst. Registrering utan PUK-kod kringgår således det skydd som PIN-koden till SIM-kortet ger. En obehörigt registrerad person kan också beställa ett nytt SIM-kort som sedan kan användas för att tömma den egentlige kundens kontantkort. TeliaSonera anser att användning av t.ex. serienummer på SIM-kortet (ICC-nummer) inte är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt, bl.a. eftersom en person kan få tillgång till denna information genom att låna en annans persons telefon. Även om kunden inte har tillgång till PUK-kod kan denne registrera sig i en Telia-butik och därefter få ny PUK-kod. Alla Halebop-kunder kan således registrera sitt kontantkort och därmed få sitt nummer porterat. Tele2:s yttrande Tele2 anför sammanfattningsvis följande i skrivelser den 13 oktober respektive 14 november En porteringsbegäran från slutkund beror ofta på att en kund i anslutning till ett försäljningsställe fastnar för ett erbjudande från en annan operatör. Då kunden med hjälp av säljaren försöker registrera sig on-line, vilket är regel, omöjliggörs detta av att även PUK-kod måste tillhandahållas. Det torde vara väl känt att kunden ytterligt sällan har tillgång till eller kännedom om sin PUK-kod. Tele2, liksom sannolikt samtliga övriga operatörer som är aktiva på marknaden inklusive TeliaSonera, har genom alla år tillämpat andra rutiner än Halebop. Ingen av dessa, inklusive Tele2, kräver PUK-kod för registrering, utan kräver enbart att kunden lämnar sitt SIM-kortsnummer. Varken Tele2 eller dess varumärke Optimal Telecom har haft några som helst problem med denna lösning. Kravet att lämna PUK-kod eller att istället ta sig till närmaste Telia-butik innebär att portering försvåras på ett otillbörligt sätt och står inte i överensstämmelse med föreskriften. Skäl Tillämpliga bestämmelser Enligt 5 kap. 9 LEK ska den som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster se till att telefonnätet medger att en abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av tjänsteleverantör. Om abonnenten begär det, ska

4 4(7) telefonnummer som används för en sådan tjänst överlämnas till annan för att denne ska tillhandahålla tjänsten. Av PTS föreskrifter om nummerportabilitet, PTSFS 2007:7, framgår av 4 att För att möjliggöra portering av telefonnummer till oregistrerade förbetalda SIM-kort (kontantkort) skall den som är skyldig att tillhandahålla nummerportabilitet också tillhandahålla en möjlighet att registrera abonnemanget. Branschöverenskommelser Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) är den organisation som ska tillhandahålla referensdata avseende portering av telefonnummer som ingår i den svenska nummerplanen. NP-forum är telekombranschens samarbetsforum för porteringsfrågor. PTS har erhållit följande information från SNPAC. Enligt beslut ID38 i NP-forum , ska SIM-kortsnummer, personnummer och telefonnummer anges muntligen eller skriftligen vid registrering av kontantkort. I NP-forum togs enligt protokoll beslut om att ersätta åtta tidigare beslut, däribland ID38, med SNPAC:s FAQ-dokument 1. Nu gäller därför skrivningen enligt FAQ-dokumentets punkt Kan man portera ett kontantkortsabonnemang s.k. PrePaid? Ja! Men Prepaid kunder som vill portera måste först registrera sig som kända hos befintlig operatör innan de kan porteras. Syftet med att en kund måste vara registrerad före en portering är att kunderna skall kunna identifieras och därmed skyddas så att ingen obehörig porterar kundens nummer. Det som krävs för att registrera en kortkund framgår av allmänna villkor (ref. ska in här). Vad som ska krävas vid registrering ska, då ID38 inte längre gäller, framgå av allmänna villkor för nummerportering. Dessa villkor skulle ha tagits fram av en operatörsarbetsgrupp men detta har inte blivit gjort. Det finns således idag inget gemensamt överenskommet regelverk operatörer emellan angående vilka uppgifter som kan/får krävas vid kontantkortsregistrering. 1 Frequently Asked Questions

5 5(7) Reglering och självreglering Av reglering i lag och PTS föreskrifter framgår vad som åligger marknadsaktörerna på marknaden för elektroniska kommunikationer. I många fall fattar dock branschorganisationer och arbetsgrupper beslut om hur dessa åligganden ska uppfyllas. Gemensamt tar branschrepresentanter fram standarder och rutiner för att samverkan mellan operatörer ska fungera så effektivt som möjligt. Branschen skapar på så sätt en självreglering som är av stor betydelse för en fungerande marknad. NP-forum är ett exempel på en sådan arbetsgrupp för självreglering, ett annat exempel är de arbetsgrupper som tillsammans med SOS Alarm tagit fram standarder för hantering av nödsamtal. En förutsättning för att denna självreglering ska fungera är dock att den respekteras och följs av samtliga berörda organisationer. Enligt TeliaSonera har Halebop tillämpat registrering med PUK-kod sedan 2001, trots att det under perioden till klart framgått av NP-forums beslut att endast SIM-kortsnummer, personnummer och telefonnummer ska anges. Såväl det faktum att Halebop inte har följt denna branschöverenskommelse under dess giltighetstid, som att operatörsarbetsgruppen inte sedan 2005 förmått ta fram gällande villkor, indikerar att det finns skäl för PTS som tillsynsmyndighet att fastslå vad som ska och får krävas vid registrering av kontantkort innan nummerportering kan ske. Krav för registrering inför portering TeliaSonera anför i sitt yttrande att motiven till att kräva PUK-kod är att registrering av kontantkort i normalfallet inte görs för att kunna initiera nummerportering utan av andra skäl. Registrering ger kunden möjlighet att via Halebops hemsida få uppgifter om bl.a. saldo och aktiverade tjänster, och trafikuppgifter och ny PUK-kod kan sändas per post. PTS ifrågasätter inte att det kan finnas skäl att kräva ytterligare uppgifter då en abonnent registrerar sig för att erhålla dessa informationstjänster. Dessa skäl är dock inte relevanta för den som endast vill registrera sitt abonnemang för att portera sitt telefonnummer till en annan operatör. TeliaSonera har i sina yttranden i detta ärende inte anfört några skäl till varför PUK-koden är väsentlig då ett kontantkort registreras för portering. I detta ärende ska endast de krav beaktas som är motiverade i samband med portering. Nummerportering är en tjänst som operatörer enligt lag ska tillhandahålla sina abonnenter. Av lagen framgår att det är på abonnentens begäran som telefonnumret ska porteras. Av prop. 2002/03:110, s. 225f, framgår också att Syftet med nummerportabiliteten är att undanröja de hinder som kan medföra att en abonnent avstår från att välja en konkurrerande ny

6 6(7) operatör av mer eller mindre praktiska skäl och på så sätt öka abonnenternas rörlighet på marknaden till gagn för konkurrensintressena. Lagens krav på porteringstjänst gör inte undantag för kontantkort. Det ska i princip vara lika enkelt att portera ett kontantkortsnummer som att portera ett vanligt abonnemang, och den registrering som behövs ska inte innehålla fler moment än de som är nödvändiga för att kunna portera numret. Lagen ger således inte Halebop utrymme att ställa egna villkor för att abonnenten ska tillhandahållas portering. Att rutiner för registrering av kontantkort inte är reglerat i PTS föreskrift PTSFS 2007:7 ändrar inte detta faktum. TeliaSonera har framhållit att även om kunden inte har tillgång till PUK-kod kan denne registrera sig i en Telia-butik. Alla Halebop-kunder kan således registrera sitt kontantkort och därmed få sitt nummer porterat. Syftet med nummerportabiliteten är att undanröja de hinder som kan medföra att en abonnent avstår från att välja en konkurrerande ny operatör av mer eller mindre praktiska skäl. Att en abonnent som inte har tillgång till sin PUK-kod avkrävs ett besök hos en Telia-butik för att registrera sig då denne vill byta operatör, är enligt PTS uppfattning ett sådant hinder. En abonnent som vill registrera sig för portering ska erbjudas samma möjligheter att registrera sig, t.ex. on-line, som en abonnent som vill registera sig med PUK-kod för att erhålla Halebops informationstjänster. NP-forum har i beslut ID gjort bedömningen att vad som ska krävas, och får krävas, vid registrering av kontantkort inför portering, är SIMkortsnummer, personnummer och telefonnummer. Informationen kan anges muntligen eller skriftligen. NP-forum har sedan 2005 inte gjort någon annan bedömning i frågan och PTS anser därför att de krav som formulerades i ID38 fortfarande ska tillämpas. I det fall branschen genom NP-forum i framtiden framför goda argument för en ändring är dock myndigheten öppen för att ändra uppfattning. Sammanfattning Halebops krav att en abonnent som vill registrera sitt kontantkort inför portering måste uppge PUK-kod för att registrera sig on-line, eller besöka en Telia-butik för att registrera sig utan PUK-kod, strider enligt PTS uppfattning mot 5 kap. 9 LEK. Halebop får därför i samband med registrering av kontantkort inför portering endast kräva att abonnenten muntligen eller skriftligen uppger SIM-kortsnummer, personnummer och telefonnummer.

7 7(7) En abonnent som vill registrera kontantkort inför portering ska erbjudas samma möjligheter att registrera sig, t.ex. on-line, som en abonnent som vill registera sig med PUK-kod för att erhålla Halebops informationstjänster. Om inte TeliaSonera senast den 23 februari 2009 har vidtagit rättelse i enlighet med denna underrättelse kan PTS med stöd av 7 kap. 5 LEK komma att meddela de förelägganden som behövs för att rättelse ska ske. Eventuella förelägganden kan komma att förenas med vite. TeliaSonera bereds tillfälle att senast den 16 februari 2009 yttra sig över denna underrättelse. I yttrandet bör anges vilka åtgärder bolaget har vidtagit med anledning av underrättelsen. David Troëng Chef konkurrensavdelningen

8

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Länsrätten i Stockholms län 115 76 Stockholm Gustavsberg 2007-10-31 Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Föreläggande som begäran om

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Konsumentskydd vid modemkapning

Konsumentskydd vid modemkapning Konsumentskydd vid modemkapning Delbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning Stockholm 2005 SOU 2005:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam RAPPORT 2000:21 @ Spärregister för e-postreklam Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning och bakgrund 2. Tillvägagångssätt 3. NIX-Telefon 4. Amerikanska erfarenheter 5. Näringslivets inställning

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet P M PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet 1. SYFTE SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer